jaarverslag 2012

of 26 /26
Beste Lezer Graag bieden wij u het jaarverslag vzw Bik 2012 aan. Zoals in 2011 vindt u er een aantal cijfers in terug over kosten, opbrengsten, omzet, personeelsbestand, klanten zowel voor de organisatie als geheel als voor de diverse deelwerkingen. Deze gegevens, gekoppeld aan die van de voorbije jaren, bieden u alvast een beeld van de huidige stand van zaken binnen vzw BIK en de evolutie die de sociale onderneming volgt. Het is uiteraard een momentopname maar tevens een reflectie moment voor al wie betrokken is (de zogenaamde stakeholders). In eerste instantie zijn de belanghebbenden het bestuur en de medewerkers, maar ook de vele klanten, de diverse overheden voor wie we opdrachten uitvoeren, semi-publieke organisaties waarmee wij samenwerken en uiteindelijk de gehele gemeenschap waarvan vzw Bik ondertussen formeel deel van uitmaakt en als dusdanig erkend wordt. Naast deze objectieve gegevens, willen wij met de lezer ook een aantal uitdagingen delen die wij in 2012 aangegaan zijn en die van belang zijn voor de verdere toekomst van de sociale onderneming met de verwachting dat wij ook met u het debat ter zake kunnen voeren. Wij zijn een "open" organisatie en verwelkomen graag elke kritiek, ondersteuning of andere bijdrage die ten goede komt aan vzw BIK. Wellicht komen wij u in de nabije toekomst op een formeel overleg of op een informeel moment tegen. Wij zien dan ook uit naar uw kritische reflecties. Een mailtje kan ook want voorlopig hebben wij nog geen account op twitter of face-book. Namens de Raad van Bestuur. Kries Vanoverberghe Voorzitter

Author: jean-marie-viaene

Post on 01-Apr-2016

213 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jaarverslag vzw BIK 2012

TRANSCRIPT

 • Beste Lezer

  Graag bieden wij u het jaarverslag vzw Bik 2012 aan. Zoals in 2011 vindt u er een aantal cijfers in terug over kosten, opbrengsten, omzet, personeelsbestand, klanten zowel voor de organisatie als geheel als voor de diverse deelwerkingen.

  Deze gegevens, gekoppeld aan die van de voorbije jaren, bieden u alvast een beeld van de huidige stand van zaken binnen vzw BIK en de evolutie die de sociale onderneming volgt. Het is uiteraard een momentopname maar tevens een reflectie moment voor al wie betrokken is (de zogenaamde stakeholders). In eerste instantie zijn de belanghebbenden het bestuur en de medewerkers, maar ook de vele klanten, de diverse overheden voor wie we opdrachten uitvoeren, semi-publieke organisaties waarmee wij samenwerken en uiteindelijk de gehele gemeenschap waarvan vzw Bik ondertussen formeel deel van uitmaakt en als dusdanig erkend wordt. Naast deze objectieve gegevens, willen wij met de lezer ook een aantal uitdagingen delen die wij in 2012 aangegaan zijn en die van belang zijn voor de verdere toekomst van de sociale onderneming met de verwachting dat wij ook met u het debat ter zake kunnen voeren. Wij zijn een "open" organisatie en verwelkomen graag elke kritiek, ondersteuning of andere bijdrage die ten goede komt aan vzw BIK.

  Wellicht komen wij u in de nabije toekomst op een formeel overleg of op een informeel moment tegen. Wij zien dan ook uit naar uw kritische reflecties. Een mailtje kan ook want voorlopig hebben wij nog geen account op twitter of face-book.

  Namens de Raad van Bestuur.

  Kries Vanoverberghe

  Voorzitter

 • 2

  Inhoud 1. Uitdagingen voor de toekomst ........................................................................................................ 3

  Decreet Lokale Diensteneconomie ...................................................................................................... 3

  Vooraf............................................................................................................................................... 3

  Decreten ........................................................................................................................................... 3

  Decreet Lokale Diensteneconomie .................................................................................................. 3

  Regisseurschap en lokale overheden ................................................................................................... 5

  Diversiteit ............................................................................................................................................. 7

  2. Als je kwaliteit meet, wordt het kwantiteit ............................................................................... 8

  Resultaat 2012 ..................................................................................................................................... 8

  Evolutie 2003-2012 .............................................................................................................................. 8

  Opbrengsten 2012 ............................................................................................................................... 9

  Omzet 2012 .......................................................................................................................................... 9

  Subsidies 2012 ................................................................................................................................... 10

  Kosten 2012 ....................................................................................................................................... 10

  Balans ................................................................................................................................................. 11

  Bik-monitor ........................................................................................................................................ 12

  3. ...en van kwantiteit terug naar kwaliteit. ................................................................................... 18

  Dienstencheques ........................................................................................................................... 18

  't Gebeurte, sociaal restaurant .............................................................................................. 19

  Klusdienst ....................................................................................................................................... 21

  Vlinders, buitenschoolse opvang ............................................................................................ 23

  Baloe, voorschoolse opvang ...................................................................................................... 24

  Leiaarde .......................................................................................................................................... 25

  4. Slot ................................................................................................................................................. 26

 • 3

  1. Uitdagingen voor de toekomst

  Decreet Lokale Diensteneconomie

  Vooraf De Vlaamse Regering had zich bij de aanvang van de legislatuur voorgenomen de sector van de sociale economie te hervormen (ook al noodgedwongen door de Europese regelgeving). De bedoeling was dit nog af te ronden in 2012 (om van start gaan in 2013) via nieuwe decreten. Het wordt anno 2014. Vzw Bik probeert via diverse kanalen en vanuit de ervaring binnenshuis "mee te denken" over de invulling van het decreet LDE en zich voor te bereiden op wat komt. Wij schetsen in een notendop.

  Decreten

  Minister Freya Van den Bossche, o.m. bevoegd voor sociale economie wil de sector sociale economie hervormen via 3 decreten. Er is ondertussen een "ondersteuningsdecreet" dat regelgeving bevat hoe sociale ondernemingen subsidies kunnen krijgen ter ondersteuning van de organisatie/bedrijf, kader, medewerkers, sector en welke structuren er erkend worden als belangenvereniging, als adviesorgaan, enz.

  Het maatwerk - decreet dat nog in ontwerp-fase zit (ontwerp goedgekeurd, geadviseerd door Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en nu bij de Raad van State) is van toepassing op sociale en beschutte werkplaatsen en invoegbedrijven. Deze werkvormen verdwijnen en worden vervangen door maatwerkbedrijven "an sich" en maatwerkafdelingen binnen reguliere bedrijven waarin een sterk afgebakende doelgroep competenties aangeleerd worden

  om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Het decreet Lokale Diensteneconomie heeft een aantal gelijkaardige kenmerken van het maatwerkdecreet maar is verschillend in doelgroep, initiatiefnemers en aard van activiteit. Ook dit decreet zit nog in een ontwerpfase (goedgekeurd door Vlaams Parlement en ter advies aan SERV en RvSt.) Wat deze decreten in elk geval gemeenschap-pelijk en als doelstelling hebben is de maatschappelijk kwetsbaren (die individueel zullen gendiceerd worden door VDAB) op de arbeidsmarkt te laten doorstromen of te integreren in de zogenaamde reguliere economie. Na goedkeuring door het Vlaams Parlement volgen nog een aantal uitvoerings-besluiten.

  Decreet Lokale Diensteneconomie

  In het nieuwe decreet zijn er 2 items die van belang zijn

  - een lokale diensteneconomieonderneming verricht lokale diensten ten behoeve van een opdrachtgevende overheid (het regisseur-schap van de overheid)

  - de inschakeling, opleiding en begeleiding van doelgroepwerknemers ter bevordering van duurzame loopbanen (het doorstromings-verhaal)

  Opdrachtgevende overheid

  Omwille van Europese regeling (subsidiring van tewerkstelling en concurrentie) kan een initiatief lokale diensteneconomie alleen erkend en gesubsidieerd worden (via zijn individuele werknemers) indien het een dienst verleent in opdracht van een overheid. Deze dienstverlening moet bovendien o.m. aanvullend zijn, niet in concurrentie zijn met

 • 4

  de reguliere markt en passen in het gevoerde beleid van de overheid. Voor een aantal vormen van dienstverlening is de Vlaamse Overheid bevoegd (kinderopvang, aanvullende thuiszorg, buurtsport). De lokale overheid ( gemeente/OCMW) is bevoegd voor andere vormen van dienstverlening (milieu, groenonderhoud, samenlevingsopbouw).

  Voor vzw Bik betekent dit in praktijk dat Baloe, De Vlindertjes (Kind en Gezin) en de klusjesdienst (indien in samenwerking met Familiezorg) wellicht verder erkend zullen worden door de Vlaamse Overheid. Voor de activiteiten in het buurthuis zal een opdracht moeten komen van de lokale overheid om de huidige (of andere) werking met doelgroep-medewerkers (en bijhorende subsidiering verder te zetten. Mogelijks kan de lokale overheid ook andere opdrach-ten/dienstverlening toevertrouwen aan vzw BIK voor zover die voldoet aan de voorwaar-den van het decreet LDE (aanvullend, niet concurrentieel, enz.).

  De regisseursrol van de lokale overheid wordt inzake lokale diensteneconomie decretaal vastgelegd. Het lokaal bestuur zal binnen zijn Beheers-en Beleidscyclus (BBC) kunnen overwegen een aantal vormen van dienstverlening "uit te besteden" aan initiatieven lokale diensteneconomie met eventueel bijhorende financiering.

  Vzw Bik zal bijgevolg in 2013 in eerste instantie met het lokaal bestuur van Kuurne overleg plegen en evenzeer met diverse lokale besturen om te bekijken welke opdrachten/dienstverlening wij kunnen vervullen.

  Doorstroming-inschakeling Sociale economie wordt binnen de nieuwe decreten vertaald in inschakeling van mensen met een bepaalde afstand (te meten door de VDAB) tot de arbeidsmarkt met de bedoeling

  hen op een welbepaalde termijn te laten doorstromen. De subsidie per individuele werknemer (en niet meer voor de werkvorm) dient dit proces te ondersteunen (rugzaksysteem). Het inschakelingstraject van de (doelgroep) werknemer binnen LDE is decretaal vastgelegd en laat weinig ruimte voor een eigen invulling. Het betekent ook dat de initiatieven vooral zullen gevalueerd worden op basis van deze resultaten en veel minder op de maatschappelijke meerwaarde van de initiatieven; de aangeboden dienstverlening, het effect op sociale cohesie, enz.

  Deze nieuwe regelgeving zal moeten getoetst worden aan de visie en missie van vzw Bik, aan de ervaring dat de reguliere economie vooral kortgeschoolde werknemers afstoot, dat niet iedereen in staat is te voldoen aan de vereisten van de arbeidsmarkt, enz. Vzw Bik heeft reeds op diverse fora gewaarschuwd voor een verplichte doorstroming van kansengroepen naar het regulier circuit. Een terechte vraag is of vzw Bik zich verder als sociale economie (zoals hierboven geschetst) profileert als het begrip versmalt tot een inschakelinginitiatief voor kansengroepen.

 • 5

  Regisseurschap en lokale overheden

  De gemeenteraadsverkiezingen zijn ondertussen voorbij en de nieuwe lokale besturen genstalleerd. Elke lokale overheid is gestart met de opmaak van een Beheer-en Beleidcyclus (BBC) waarbij lokaal beleid en het benodigde budget globaal vastgelegd voor de nieuwe bestuursperiode.

  Vzw Bik werkt formeel samen met een aantal lokale besturen uit de regio (Wervik, Wevelgem, - openbare computerruimte , Kortrijk- Leiaarde, Lendelede- Hoeve Vercaemer en klusjes) en heeft contacten met de gemeente Zwevegem (klusjes) en stad Menen. Met de lokale overheid van Kuurne wordt er zeker in de eerste helft van 2013 een formeel overlegmoment georganiseerd. Vzw Bik is graag bereid om zijn rol als actor en die van de lokale overheid als regisseur te helpen invullen - - elk vanuit zijn eigenheid - als het gaat over heel concrete vragen. Voor zijn erkenning LDE binnen de buurt Spijker en Schardauw zal trouwens een opdracht moeten komen vanuit het lokaal bestuur.

  Omwille van diverse redenen zoeken lokale besturen naar "spelers" binnen en buiten de gemeentegrenzen die op een kwalitatieve en duurzame manier een aantal operationele beleidsdoelstellingen inzake dienstverlening kunnen realiseren. Vaak gebeurt de zoektocht naar passende actoren om budgettaire redenen maar ook vanuit de visie dat de overheid zich meer moet toeleggen op haar kerntaken. De term "regisseur" binnen het lokaal beleid komt dus zomaar niet uit de lucht vallen en wordt gebruikt in vele beleidsdomeinen (jeugd, cultuur, sociale economie) al is die rol niet of nauwelijks duidelijk in al zijn consequenties. We voegen alvast een dia bij dit jaarverslag die deze rol kan helpen invullen en die verduidelijkt hoe vzw Bik daar tegen aankijkt.

 • 6

 • 7

  Diversiteit

  Verscheidenheid is n van de basiswaarden binnen de visie en missie van vzw Bik, oorspronkelijk niet gexpliciteerd maar in de feiten van "in de beginne". Omdat onze samenleving om verschillende redenen divers (en niet uitsluitend etnisch-cultureel) geworden is, is het "normaal/evident" dat dit ook zijn weerslag vindt binnen vzw BIK. Het verscheiden zijn is organisch gegroeid , zonder een specifieke strategie. Het aanwerven van medewerkers met een andere (ook etnisch-culturele) achtergrond is "stilletjes" gestart in een aantal deelwerkingen en heeft zich doorgezet over de ganse organisatie.

  Nu vooral de etnisch-culturele diversiteit een hype geworden is en steeds meer zichtbaar in de lokale gemeenschap, wil de organisatie zich daarop focussen en ook profileren naar de buitenwereld toe. Vzw Bik wil opnieuw een voorbeeld zijn, wil die verscheidenheid uitdragen en wil anderen inspireren.

  Verscheidenheid slaat op alles waarin we van elkaar verschillen : zichtbare en minder zichtbare persoonskenmerken/identiteiten zoals sekse, leeftijd, socio-economische achtergrond, etnisch-culturele achtergrond, religie of levensbeschouwing, vaardigheden, scholing, ....Verschillen worden bij vzw BIK erkend en gerespecteerd. Verschillen worden niet als moeilijk, lastig of onoverkomelijk gezien en ervaren maar als een meerwaarde en volwaardig deel van de organisatie (een norm dus). Verscheidenheid is het vertrekpunt.

  Er wordt vooral bij kandidaat (doelgroep) medewerkers vertrokken vanuit het aanwezig potentieel en motivatie. Er wordt voldoende ruimte en tijd gecreerd om competenties op te bouwen of een opleiding aan te vatten (vanuit de organisatie wordt daarin veel energie gestopt). Wie veel aankan, mag meer

  opnemen, wie minder kan, draagt minder; afkomst is daarbij niet van tel.

  Anderzijds worden mensen ook niet op hun verschilpunten vastgepind. Spanningen in de werksituatie, binnen een team worden gezien als een spanning tussen mensen (waarbij de hoofdoorzaak niet bij (culturele) verschillen gezocht wordt maar wel bij "het werken met mensen in team"). Ieder mens is immers een mix van diverse identiteiten.

  En van de sterktes van vzw Bik is het kruispunt denken : mensen worden niet vastgepind op n identiteit maar er wordt een verbinding gezocht tussen de verschillende identiteiten (vb. iedereen is collega van elkaar....).Het erkennen van de verscheidenheid is van belang in de benadering van medewerkers, klanten en stakeholders. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Op de werkvloer leeft de missie en visie van vzw BIK. Iedereen "weet" dat je er van alle soorten mensen vindt. Nieuwe medewerkers moeten in het begin soms wel een drempel over. De drempel wordt vrij vlug genomen omdat iedereen zichzelf (mag) blijft en "gewoon" doet. Medewerkers voelen dit en weten dit te appreciren.

  De uitdaging voor vzw Bik is om diversiteit ook een begrip van wederkerigheid te laten zijn : verscheidenheid is goed zo lang we niet teveel toegevingen aan elkaar moeten doen. Sowieso wordt er momenteel meer energie gevraagd van werknemers met een andere ( etnisch-culturele) achtergrond en de kans bestaat dat sommige stukken van hun identiteit meer onderdrukt worden of niet mogen geuit worden. De dialoog durven aangaan ligt gevoelig maar is een uitdaging.

 • 8

  2. Als je kwaliteit meet, wordt het kwantiteit

  Resultaat 2012

  2009 2010 2011 2012

  Bedrijfsopbrengsten 1.1954.910,49 1.968.294,09 2.195.597,61 2.285.247,09

  Bedrijfskosten 1.872.448,97 1.988.506,04 2.150.847,36 2.183.747,69

  Bedrijfsresultaat 82.461,52 -20.211,95 44.750,25 101.499,40

  Financieel resultaat -2.509,67 -1.812,44 -3.890.01 -831,55

  Uitzonderlijk resultaat -1.268.75 0 0 -5.000

  Resultaat boekjaar 78.683,10 -22.024,39 40.860,24 95.667,85

  De winst in 2012 zit hem voornamelijk in alsnog een laattijdige tussenkomst via het Sociaal Fonds PC

  329 voor werkdrukvermindering, managementsondersteuning en tussenkomst in eindejaarspremie

  (die vzw Bik dan alsnog betaald heeft voor 2011) enerzijds, en anderzijds een hogere omzet.

  Voor het jaar 2012 is er voorlopig opnieuw geen tussenkomst eindejaarspremie en is die bijgevolg

  ook niet toegekend.

  Evolutie 2003-2012

  -40000,000

  -20000,000

  ,000

  20000,000

  40000,000

  60000,000

  80000,000

  100000,000

  120000,000

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

  Winst/verlies

  Winst/verlies

 • 9

  Opbrengsten 2012

  Omzet 2012

  ,000

  500000,000

  1000000,000

  1500000,000

  2000000,000

  2500000,000

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

  Opbrengsten

  omzet

  subsidies

 • 10

  Subsidies 2012

  Kosten 2012

  ,000

  100000,000

  200000,000

  300000,000

  400000,000

  500000,000

  600000,000

  700000,000

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

  Loonsubsidies

  LDE

  Weppplus

  Projectsubsidies

  structurele subsidies

  Aankopen 3%

  Diensten & div. goederen

  9%

  62 Personeelskosten

  84%

  Afschrijvingen 3%

  Financile kosten 0% Uitzonderlijke

  kosten 0%

  60 Aankopen

  61 Diensten & div. goederen

  62 Personeelskosten

  63 Afschrijvingen

  64 Overige bedrijfskosten

  65 Financile kosten

  66 Uitzonderlijke kosten

 • 11

  Balans

  Activa = 1.016.340 = Passiva

  Vaste Activa :332.020 Permanent Vermogen : 642.533

  -materile activa : 329.518 - financile activa : 2.502

  -eigen vermogen : 37.031 - overgedragen winst : 516.521 - schulden + 1 jaar : 88.981

  Vlottende activa : 684.320 Schulden - 1 jaar : 373.808

  - vorderingen - 1 jaar : 258.700 - liq.middelen : 423.690 - overlopende rekening : 1.930

  -schulden - 1 jaar : 367.723 - overlopende rekening : 6.048

  (In 2011 en 2012 worden de aangelegde provisies = 350.000 niet meegerekend bij de

  solvabiliteitsratio- vandaar het verschil met voorgaande jaren).

  RATIO DEFINITIE

  2012 2011 2010 2009 2008 2007

  Liquiditeit

  Netto-bedrijfskapitaal Vl. activa - KT-schulden

  310.513 233.020 172.253 321.927 233.873 178.613

  Current ratio Vl. Activa/KT-schulden

  1,8 1,7 1,5 2,0 2,1 1,7

  Solvabiliteit Eigen Vermogen/Totaal vermogen

  20% 13% 47% 50% 52% 42%

  Rentabiliteit

  Resultaat boekjaar Opbrengsten - kosten

  95.667 40.860 -22.024 79.952 70.704 80.990

  Netto verkoopmarge Bedrijfsresultaat/bedrijfsopbrengsten

  4,4% 2,0% -1,0% 4,2% 3,5% 4,8%

 • 12

  Bik-monitor

  Absoluut % Absoluut % Absoluut %

  Klassieke indicatoren Tewerkstelling in koppen (op 31/12) 89 100,00% 94 100,00% 98 100%

  Tewerkstelling in FTE (op 31/12) 60,3 67,75% 63,13 67,16% 65,37 66,70%

  Instroom in koppen 43 48,31% 34 36,17% 31 31,63%

  Uitstroom in koppen 47 52,81% 15 15,96% 24 24,49%

  Aantal gepresteerde uren 91185 - 97522 - 92987 -

  Aanwezigheidsgraad/absentesme ( in dagen) 1772 - 1746 - 1314 -

  Totaal 89 100 94 100,00% 98 100,00%

  Tevredenheid Resultaten tevredenheidsmeting - - - - - -

  Totaal 89 100 94 100,00% 98 100,00%

  Ontwikkeling Aantal VTO-initiatieven - - 10 - 101 -

  Aantal VTO-uren - - - - 846 -

  Aantal uren educatief verlof - - 175 - - -

  Aantal POP's actief - - 2 2,13% 6 6,12%

  Aantal extra-muros activiteiten - - - - 1 1,02%

  Aanwezigheidsgraad op extra-muros activiteiten - - - - 19 19,39%

  Aantal arbeidsongevallen - - 2 2,13% 6 6,12%

  Totaal 89 100 94 100,00% 98 100,00%

 • 13

  Absoluut % Absoluut % Absoluut %

  Tewerkstelling Bepaalde duur 16 17,98% 19 20,21% 28 28,57%

  wep+ 16 17,98% 15 15,96% 28 28,57%

  Lokale Diensten Economie - - 1 1,06% - -

  contractueel - - 3 3,19% - -

  Onbepaalde duur 75 79,79% 83 84,69%

  contractueel : - - 14 14,89% 27 27,55%

  waarvan Lokale Diensten Economie 29 32,58% 15 15,96% 21 21,43%

  DC 44 49,44% 46 48,94% 56 57,14%

  Andere activeringen

  Art.60 - - 2 - 5 -

  Stagiaires - - - - 14 -

  Brugprojecten/deeltijds leren - - - - 1 -

  Totaal 89 100,00% 94 100,00% 98 100,00%

  Profiel medewerkers Geslacht

  Man 15 16,85% 14 14,89% 12 12,24%

  Vrouw 74 83,15% 80 85,11% 86 87,76%

  Totaal 89 100,00% 94 100,00% 98 100,00%

  Leeftijd

  60j 3 3,37% 3 3,19% 3 3,06%

  Totaal 89 100,00% 94 100,00% 98 100,00%

  Verhouding arbeiders/bedienden Arbeiders 78 87,64% 80 85,11% 82 83,67%

  Bedienden 11 12,36% 14 14,89% 16 16,33%

  Totaal 89 100,00% 94 100,00% 98 100,00%

 • 14

  Absoluut % Absoluut % Absoluut %

  Ancinniteit > 5 jaar 17 19,10% 30 31,91% 18 18,37%

  > 2jaar en < 5 jaar 32 35,96% 17 18,09% 39 39,80%

  > 1jaar en < 2 jaar 12 13,48% 13 13,83% 26 26,53%

  < 1 jaar 28 31,46% 34 36,17% 15 15,31%

  Totaal 89 100,00% 94 100,00% 98 100,00%

  Woonplaats Kuurne 38 42,70% 44 46,81% 48 48,98%

  Buurgemeenten Kuurne 27 30,34% 32 34,04% 31 31,63%

  elders 24 26,97% 18 19,15% 19 19,39%

  Totaal 89 100,00% 94 100,00% 98 100,00%

  Gezinssamenstelling alleenstaande 24 26,97% 24 25,53% 27 27,55%

  waarvan met 0 kinderen - - 29 30,85% 11 11,22%

  waarvan met 1 kind 8 8,99% 9 9,57% 8 8,16%

  waarvan met 2 kinderen 4 4,49% 17 18,09% 4 4,08%

  waarvan met 3 kinderen 2 2,25% 5 5,32% 4 4,08%

  waarvan met 4 kinderen - - 5 5,32% 0 0,00%

  samenwonende 63 70,79% 65 69,15% 66 67,73%

  waarvan met 0 kinderen 18 20,22% 14 14,89% 28 28,57%

  waarvan met 1 kind 10 11,24% 7 7,45% 18 18,36%

  waarvan met 2 kinderen 18 20,22% 0 0,00% 8 8,16%

  waarvan met 3 kinderen 10 11,24% 3 3,19% 8 8,16%

  waarvan met 4 kinderen - - 0 0,00% 2 2,04%

  inwonende 2 2,25% 5 5,32% 5 5,10%

  Totaal 89 100,00% 94 100,00% 98 100,00%

  Scholingsgraad Kortgeschoold (geen diploma sec.ond.) 74 83,15% 72 76,60% 82 83,67% Middengeschoold (diploma sec.ond.) 6 6,74% 12 12,77% 9 9,18%

  Hooggeschoold 9 10,11% 10 10,64% 7 7,14%

  Totaal 89 100,00% 94 100,00% 98 100,00%

  Afkomst Belgische afkomst 78 87,64% 84 89,36% 78 79,59% Andere afkomst 11 12,36% 10 10,64% 20 20,41%

  Totaal 89 100,00% 94 100,00% 98 100,00%

  Aard tewerkstelling (voltijds/deeltijds)

  Voltijds 28 31,46% 24 25,53% 20 20,41%

  Deeltijds 61 68,54% 70 74,47% 78 79,59%

  Totaal 89 100,00% 94 100,00% 98 100,00%

 • 15

  DE BIK MONITOR

  Absoluut Absoluut Absoluut

  Poetsdienst Klanten Vaste klanten 249 235 288

  Nieuwe klanten 21 20 74

  Klanten uit 35 39 32

  VERVOERDIENST 2010 2011 2012

  Absoluut Absoluut Absoluut

  Klanten Vaste klanten 177 188 169

  Klanten BIK 120 128 113

  Klanten dagcentrum 57 60 56

  STRIJKATELIER 2010 2011 2012

  Absoluut Absoluut Absoluut

  Klanten Vaste klanten - - 101

  Eenmalige klanten - - 7

  Aantal prestaties - - 1146

  NAAIDIENST 2010 2011 2012

  Absoluut Absoluut Absoluut

  Klanten Vaste klanten - - 142

  Eenmalige klanten - - 153

  Aantal prestaties - - 669

 • 16

  Absoluut Absoluut Absoluut

  BUURTHUIS 2010 2011 2012

  Absoluut Absoluut Absoluut

  Klanten Maaltijden gemiddeld per dag 28 27 28

  Aan huis 16,5 19,5 17,2

  In het Buurthuis 11,5 7,5 10,8

  Catering voor non-profitorganisatie - -

  gebakken taarten - - 164

  gemaakte piccolo's - - 5370

  gekookte soep ( in liter) - - 297

  Extra activiteiten - - 21

  KLUSJESDIENST 2010 2011 2012

  Absoluut Absoluut Absoluut

  Klanten Vaste klanten 68 129 165

  Klanten BIK - 37 95

  Klanten van Familie Zorg 68 92 70

  Kuurne - 64 -

  Omgeving van Kuurne - 65 -

  DE VLINDERTJES 2010 2011 2012

  Absoluut Absoluut Absoluut

  Klanten Aantal kinderen 76 76 60

  Alleenstaande ouders 9 23 11

  aantal gezinnen 41 53 49

  1 werkende van de ouders 44 56 51

  vervangingsinkomsten 4 13 3

  Belgen 11 19 -

  Niet Belgen 50 57 -

  1 ouder Belg 26 48 -

  beperkt Nederlands 20 23 24

  geen Nederlands 1 5 7

 • 17

  Absoluut Absoluut Absoluut

  BALOE 2010 2011 2012

  Absoluut Absoluut Absoluut

  Klanten Aantal kinderen 62 68 56

  Alleenstaande ouders 10 10 -

  aantal gezinnen 62 68 47

  1 werkende van de ouders 44 53 -

  vervangingsinkomsten 13 14 -

  Belgen 18 19 18

  Niet Belgen 45 48 29

  1 ouder Belg 31 27 -

  beperkt Nederlands 26 29 18

  geen Nederlands 5 11 11

  Occasionele opvang 46 48 -

  Andere reden 16 19 -

  LEIAARDE 2010 2011 2012

  Absoluut Absoluut Absoluut

  Klanten Aantal brugfiguren 8 11

  Interculturele uitwisselingen 33 26 32

  Bereikte personen bij uitwisselingen 631 661 566

  Interculturele wandelingen en fietstochten 36 27 39

  Bereikte personen bij wandelingen/fietstochten 720 540 780

  Totaal bereikte personen 1351 1201 1346

 • 18

  3. ...en van kwantiteit terug naar kwaliteit.

  ienstencheques

  Het afgelopen jaar was er n van "ups

  en downs" (zoals het leven, zeker) maar

  we houden het bij de "ups".

  Wat vooral bijgebleven is, is het

  aanwerven van Madina (aan het

  onthaal) die de planning en de

  verwerking van de dienstencheques heeft

  overgenomen. Met een "echte" balie bij

  de ingang van het kantoor, bezet door

  Madina, is het wat rustiger en minder

  een duivenkot geworden op kantoor.

  In het begin zijn er een zestal

  werkneemsters aangeworven en de

  eerste is bijna op pensioen. Wij worden

  allemaal ouder, de ene al wat vlugger

  dan de andere. Hier en daar begint het

  te kraken maar we houden ons kranig.

  De klanten appreciren dat.

  't Is altijd leuk om met een bus vol

  dames op uitstap te gaan. De

  personeelsreis was dan ook een

  voltreffer. Vooral het museum "Hpital

  Notre-Dame la Rose" in Lessen en de

  echte muur van Geraardsbergen vielen

  in de smaak.

  Bij de minder-mobiele centrale wordt

  het alsmaar drukker. De busjes met het

  Bik-logo zijn niet meer weg te denken

  uit het Kuurnse verkeer. En van de

  chauffeurs is in januari 2012 na 10 jaar

  trouwe dienst op pensioen gegaan. En

  diversiteit troef, onze chauffeurs zijn

  afkomstig uit Nederland, Kosovo en

  Pakistan.

  De strijkwijzer is eind 2012 zich aan het

  voorbereiden op de verhuis naar de

  nieuwe 3 wijzen in de Kerkstraat,

  enerzijds met tegenzin omdat hun

  huidige werkplaats ruim en aantrekkelijk

  is, anderzijds met goesting omdat ze in

  de winkelstraat van Kuurne zullen zitten

  en wellicht veel volk over de vloer zullen

  krijgen. Misschien ook het moment om

  te vernieuwen in materiaal want die

  strijkijzers en naaimachines zien nogal

  af.

  Wij blijven een klein dienstencheque-

  bedrijf maar n met een groot hart en

  met veel aandacht voor al onze klanten.

  Carine

  D

  Wij blijven een klein

  dienstencheque-bedrijf maar

  n met een groot hart en met

  veel aandacht voor al onze

  klanten.

 • 19

  Gebeurte, sociaal restaurant

  Een loflied voor onze

  chef-kok Anny

  Omdat ze er al bij was toen t Gebeurte

  nog in de kinderschoenen stond? Omdat

  ze de maaaaaamaaaaaaaa is voor

  menig collega en klant? Omdat ze onze

  onvermoeibare duizendpoot is? Omdat

  ze met hart en ziel verknocht is aan

  BIK? Omdat ze de leading lady en soms

  de iron lady van de keuken is?

  Nee, wel omdat ze 65 jaar is geworden

  en geacht wordt om weldra met

  pensioen te gaan ...en daar eigenlijk nog

  geen zin in heeft en nog blaakt van

  gezondheid en nog spettert van

  energie

  En omdat ze meer dan een halve pagina

  in het jaarverslag verdient!!

  Ze is begonnen met het maken van soep

  voor de buurtbewoners van Spijker en

  Schardauw, een buurt in Kuurne -toen

  nog met een bezoedelde naam-, met

  groenten die ze ging afbedelen bij de

  boeren van de streek. Een commerante

  in hart en nieren. Waar Anny koopt,

  krijgt ze steeds de scherpste prijs, de

  grootste korting of een beetje er bij

  voor niets.

  Bij soep is het niet gebleven. Dagschotels

  met topdagen van 60 couverts,

  volgeboekte avondsoupers, frietjesbak in

  de zomer, BBQ op het buurtfeest,

  taarten in alle vormen, geuren, kleuren

  en smaken, koude pla voor Femma,

  Spaghetti Bolognese voor Ubuntu,

  duizenden piccolos voor Kanaal 127,

  KWB, het Sociaal Huis Klaargemaakt

  met liefde en een goeie brokke beuter.

  Ja, daar staat ons Anny voor. Alles

  wordt klaargemaakt op grootmoeders

  wijze en haar recepten uit de oude doos

  zijn een succes : melkstampers met

  karnemelk van boer Roelens, chicons in

  hesp en kaassaus met puree, vogelnestjes

  in tomatensaus, frietjes met stoofvlees

  (met een stute met straffe mosterd

  voor de smaak en

  om de saus te

  binden) Maar

  ons Anny is ook

  openminded op

  culinair vlak. Ze

  durft zelfs al eens

  een receptje halen van het internet van

  Piet, Jeroen of Sergio, en doet er altijd

  wel een schepke bij. Want de klant mag

  niet van tafel gaan met honger.

  t

 • 20

  Anny kan dit natuurlijk niet alleen. Ze

  neemt een heus keukenteam onder haar

  vleugels, een bonte bende van

  persoonlijkheden. Ze cordineert,

  delegeert, assisteert, reclameert al

  moet dit in t Frans of zelfs in t

  Italiaans. Ze keert haar hand er niet

  voor om. Gert je weg als Anny in een

  slechte bui is, maar t is geen koppige

  (Kuurnse) ezel. Een sorry krijgt ze

  makkelijk over de lippen. Ze is een krak

  in het pseudoklagen dat het te druk is

  op t werk en in n adem belooft ze aan

  een klant drie taarten te bakken tegen

  morgen.

  Anny kan niet verloochenen dat ze

  afstamt van een boerenfamilie: ze weet

  bij welke boeren we wat kunnen

  bekomen in welke periode tegen welke

  prijs, van elk stuk vlees kan ze zeggen

  van welk onderdeel van t beest het is,

  met gemak sleurt ze met zakken

  patatten van 25 kilo,

  En tegelijk is Anny een dame met

  interesse voor mode, cultuur en politiek.

  Politiek in de praktijk. Haar carrire in

  de politiek is pril van de laatste

  gemeenteraadsverkiezingen en meteen al

  ging ze lopen met een pak

  voorkeursstemmen. Anny woont en

  werkt op Spijker en Schardauw, een

  kleurrijke sociale woonwijk met zijn

  eigenheid. Anny heeft er oog voor

  maatschappelijke problemen en is er

  soms een sociale dienst op zich: brieven

  vertalen voor politiek vluchtelingen,

  mensen toeleiden naar het Sociaal Huis,

  een belletje voor een buur naar de

  bouwmaatschappij Ze houdt er de

  vinger aan de pols en zo heeft ze

  voorsprong op haar collega-politiekers.

  Daarnaast is ze echtgenote, moeder,

  grootmoeder, dochter en schoondochter

  van En daardoor in haar vrije uren

  steeds druk in de weer voor vier

  generaties.

  Ze zegt dat rust roest en dat ze niet

  denkt aan stoppen na haar pensioen.

  Naast haar familiale en politieke

  verantwoordelijkheden, zal ze ook niet

  weg te slaan zijn in het buurthuis en ziet

  een nieuwe carrire eventueel als

  vrijwilliger als een uitdaging. Merci,

  Anny en laat dit geen afscheid zijn.

  Annemie

  Ze cordineert, delegeert,

  assisteert, reclameert al

  moet dit in t Frans of zelfs in

  t Italiaans. Ze keert haar

  hand er niet voor om.

 • 21

  lusdienst

  Jaarverslag 2012 in A4-formaat gedeeld door twee!

  Is min of meer de geest pijnigen tot terugblikken terwijl er zoveel frontzijde getekend

  staat.

  Het is balanceren- hoe je t ook wenst te

  draaien of te keren, tussen cijfers en

  mensen, en iets als ervaren met de

  kennis en wijsheid ons toegemeten en

  vanuit een tijdgespannen besef, deels

  ingekleurd door geloof, deels ingekleurd

  door cultuur n ook wereldomvattende

  tijdsgeest waarin we ons begeven,

  zonder het verhaal van kosmische

  bewegingen in kaart te willen brengen.

  Lees en herlees! Ik zie mensen komen en

  gaan: klanten, medewerkers, collegas.

  Komen en gaan in allerlei gehaltes maar:

  weinig mensen vergetende lees ik de

  meeste als er zijnde, net zo goed als ik

  mn eigenste leven lees met de spiegel

  van anderen op mn weg.

  Natuurlijk lees ik cijfers van plus en min.

  Maar ik ontrafel ze niet tot op het bot,

  een kwelling voor mn geest! Ik heb

  vertrouwen of

  beter: ik

  koester een

  vertrouwen in

  een aantal

  mensen, nee,

  niet in elkeen

  maar ik tel ze

  niet op, noch

  naar beneden

  noch naar boven. Ik koester mijn

  vertrouwen in de dynamiek van mensen

  op mn pad binnen deze vzw n dat laat

  zich dan wel weer tellen in iets dat heet:

  voldoening, engagement, bezieling

  misschien.

  Een A4 in tween voor de klusploeg be-

  staat uit 8

  hoofdstukken

  die ik

  liefsthalve in

  romanvorm wil

  uitschrijven.

  Anekdotes zijn

  er elke dag in

  het meervoud,

  keuze zat!

  K Ik koester mijn vertrouwen

  in de dynamiek van mensen

  op mn pad binnen deze vzw

  n dat laat zich dan wel

  weer tellen in iets dat heet:

  voldoening, engagement,

  bezieling misschien.

 • 22

  Soms zijn ze momentaan ge-

  registreerd in t geheugen,

  soms lijken ze eeuwig terug-

  kerende, herhalende, haast

  in te kaderen fenomenen.

  Over hoeveel zintuigen

  beschikt een mens? Enkele

  zijn sowieso dagelijks aan de orde voor

  de preventie ter bescherming n het

  welzijn op het werk!

  Nee, een klus-jaarverslag in een halve

  A4 lukt me nooit, kon er evengoed niet

  aan beginnen. Tenzij, tenzij, zoals

  destijds: wat kleiner schrijven! Dan moet

  ik alweer een aantal leesbrillen

  aanschaffen voor die 50plussers in BIK.

  Van de Gamma, Gheysens, Supra Bazar,

  Carrefour, VanMarcke, AVEVE,

  Oxfam,? Gesponserd door KBS? Ach,

  wie telt er wat op?

  Ik ben halfweg 2013 en

  jawel: ik beloof een avond vol

  van verslagen ergens in een

  warm containerke op de

  hoeve van Lendelede, die ik

  eigen-zinnig en zonder peters

  of meters t Klein

  Rodemont heb gedoopt!

  Euch, 2012? Er was toen sprake van

  verhuizen! Het pand staat te koop! Nee,

  ondanks alle nostalgie des BIK, klussen

  we verder als afbreken om weer op te

  bouwen zal het ooit anders zijn???

  Wie telt nog de vellen A4-papier? Heden

  tellen we de USB-sticks en straks

  weerom de clouds! Yes!

  Ps: Ik heb ook voldoende vergrootglazen

  en andere glazen!

  Frans

 • 23

  linders, buitenschoolse opvang

  De Vlindertjes zaten niet stil in 2012!

  Er werden kleurpotloden versleten,

  stemmen hees gezongen, soms stil ge-

  vloekt en hard gezweet op huiswerk,

  torens gebouwd, omvergegooid en op-

  nieuw gebouwd, van huizeke en

  juffrouwke gespeeld, tattoos gezet en

  geschminkt, in de koord gedanst, boekjes

  verslonden, kilos melkstampers

  verorberd en meters worst naar binnen

  gespeeld door de kinderen (en dan

  vergeten we nog het lekkere gebak)

  Maar ook de medewerkers zaten niet

  stil! En

  maar

  roeren

  in de

  potten

  om elke

  middag

  een lekkere verse maaltijd te kunnen

  serveren, en maar pannenkoeken bak-

  ken, en maar

  dwingen tot con-

  centratie bij het

  huiswerk, en maar

  activiteiten

  verzinnen, en maar

  leuke uitstappen

  uitstippelen, en

  maar zorgen dat

  de lokalen spik en span blijven, en maar

  zorgen dat nieuwe collegas zich welkom

  voelen en snel ingewerkt raken En dat

  met een altijd even grote inzet, enorm

  enthousiasme en grote glimlach (en soms

  een keer een onschuldige vloek)!

  Lut

  V En maar roeren in de

  potten om elke middag een

  lekkere verse maaltijd te

  kunnen serveren, En dat met

  een altijd even grote inzet,

  enorm enthousiasme en grote

  glimlach!

 • 24

  aloe, voorschoolse opvang

  Het hoogtepunt van 2012 in Baloe was ongetwijfeld onze

  daguitstap, in het kader van het project ouderparticipatie, naar de kinderboerderij.

  Na een korte busrit kwamen we met zn

  allen, aan in de kinderboerderij t

  Herreke in Heestert. We waren met zon

  47 personen in totaal dus over de op-

  komst waren we alvast tevreden.

  De zon was niet van de partij maar

  gewapend met paraplus konden we na

  de toelichting onze verkenning op de

  boerderij beginnen. We deelden de kin-

  deren met hun ouders in twee groepen

  en zo gingen we per groep op bezoek bij

  de verschillende dieren. Geitjes, schapen,

  konijnen, ponys, kippen, ganzen, ezels,

  koeien, de kinderen hadden ogen

  tekort.

  De pony rit en het verzorgen van de

  ponys was ongetwijfeld het hoogtepunt

  van de voormiddag voor vele kinderen.

  Over de middag mochten we genieten

  van een heerlijke barbecue die gepaard

  ging met gezellige babbels onder elkaar.

  Na het eten stond er nog een tractorrit

  op het programma. Eerst waren de

  grote broers en zussen aan de beurt.

  Daarna onze kleintjes met de mamas

  en/of papas. Door het heen en weer

  gewiebel achteraan op de kar van de

  tractor, kwamen er enkele kindjes terug

  al slapend op mama of papas arm. Mooi

  om zien!

  Daarna konden we gezellig een tas koffie

  met een stuk taart eten en genoten de

  kleintjes van een ijsje onder een blauwe

  hemel. Nog wat spelen op het speelplein

  en in de zandbak tot de bus daar is en

  het tijd is om naar huis te gaan.

  Om 16 uur stappen we de bus op

  richting Kuurne en keren we, groot en

  klein, moe maar voldaan naar huis

  terug.

  Voor herhaling vatbaar!

  Silvie

  B

  Door het heen en weer gewiebel

  achteraan op de kar van de

  tractor, kwamen er enkele

  kindjes terug al slapend op

  mama of papas arm. Mooi om

  zien!

 • 25

  eiaarde

  2012 was een overgangsjaar. We

  verhuisden van een 500-jaar oude

  herberg aan de rand naar een modern

  kantorencomplex in centrum Kortrijk.

  Daarnaast verlamden de

  gemeenteraadsverkiezingen ons veel te

  vroeg. En en ander werd on hold gezet

  en we overbrugden een half jaar op een

  minimum aan personeelsbezetting. Maar

  ondanks alles deden we er hoe zou het

  ook anders in BIK- alles aan om

  Leiaarde zo zinvol mogelijk te laten zijn

  voor wie het is bedoeld: we haalden ons

  record aantal interculturele

  wandelingen; we starten met een

  tweede ploeg brugfiguren; we rondden

  het project Onderweg in stijl af; we

  gaven een mooie opening in de

  Slachthuisstraat; we lieten interculturele

  gastsprekers het beste van zichzelf geven;

  we ontvingen scholen, verenigingen,

  enzoverder om met ons te spreken over

  diversiteit, we . Na de verkiezingen viel

  vlugger dan we durfden dromen het

  merendeel op zijn pootjes (verlenging

  samenwerking de stad, VTE

  medewerker), de toekomst ziet er niet

  slecht uit. Al bij al een goed jaar dus?

  Marlies

  L

  We haalden ons record aantal

  interculturele wandelingen.

 • 26

  4. Slot

  Ga met ons mee,

  wij hebben nog meer te doen

  dan enkel dansen en zingen,

  laten we gaan

  naar de oevers van de zee,

  naar het hooggebergte,

  laten we gaan

  daar waar de nieuwe lente

  in volle bloesem staat

  en met een vuistslag

  van wind en gezang

  de bloemen verdelen,

  de geuren, de vruchten,

  en de wind

  van morgen

  Pablo Neruda