izrada multimedijalne prezentacije

Click here to load reader

Post on 02-Feb-2017

267 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ICT Edu - modul 3 Razvoj digitalne kompetencije i multimedija u nastavi

  Izrada multimedijalne

  prezentacije

 • 1

  Sadraj

  1. Uvod programi za izradu prezentacija .......................................................................................... 3

  2. Pravila izrade kvalitetne prezentacije ............................................................................................. 3

  3. MS PowerPoint ................................................................................................................................ 6

  3.1. Pokretanje PowerPointa .......................................................................................................... 6

  3.2. Radno okruenje ...................................................................................................................... 6

  3.3. Otvaranje postojee prezentacije ......................................................................................... 10

  3.4. Prezentacijski prikazi ............................................................................................................. 11

  3.4.1. Prikaz Normalno ............................................................................................................ 12

  3.4.2. Prikaz razvrstavaa slajdova .......................................................................................... 12

  3.4.3. Stranica s napomenama ................................................................................................ 13

  3.4.4. Prikaz za itanje ............................................................................................................. 14

  3.5. Zatvaranje prezentacije i izlaz iz programa ........................................................................... 14

  3.6. Stvaranje nove prezentacije .................................................................................................. 15

  3.6.1. Stvaranje nove prazne prezentacije .............................................................................. 15

  Dodavanje novog slajda ............................................................................................................ 16

  Spremanje prezentacije ............................................................................................................. 18

  Prvo spremanje prezentacije ..................................................................................................... 18

  Ostali naini spremanja prezentacije ........................................................................................ 19

  Spremanje promjena u prezentaciji .......................................................................................... 20

  3.6.2. Oblikovanje prezentacije ............................................................................................... 20

  Kartica Polazno .......................................................................................................................... 20

  Kartica Umetanje ....................................................................................................................... 24

  Umetanje i ureivanje slika ....................................................................................................... 24

  Umetanje slike s raunala ...................................................................................................... 24

  Umetanje snimke zaslona.......................................................................................................... 27

  Umetanje zvuka i videozapisa ................................................................................................... 30

  Umetanje zvuka u prezentaciju ................................................................................................. 31

  Umetanje zvuka iz datoteke .................................................................................................. 31

  Umetanje videozapisa ............................................................................................................... 32

  Videozapis iz datoteke ........................................................................................................... 32

  Videozapis s web mjesta ....................................................................................................... 35

  Umetanje hiperveza .................................................................................................................. 35

  Umetanje grafikona u prezentaciju ........................................................................................... 36

 • 2

  Ostale mogunosti kartice Umetanje ........................................................................................ 39

  Kartica Dizajn ............................................................................................................................. 39

  Kartica Prijelazi .......................................................................................................................... 41

  Kartica Animacije ....................................................................................................................... 41

  3.7. Pokretanje prezentacije ........................................................................................................ 43

  4. Umjesto zakljuka .......................................................................................................................... 44

  5. Izvori i literatura ............................................................................................................................ 46

  6. Tablica slika.................................................................................................................................... 47

 • 3

  Izrada prezentacija pomoc u rac unala

  1. Uvod programi za izradu prezentacija

  Svaki put kada izaemo pred uenike, neto prezentiramo. Kao podrku koristimo plou i kredu, grafoskop ili raunalo.

  Podrka u obliku raunalne prezentacije:

  - predavaa vodi kroz pripremljeno predavanje; - pojaava interes publike; - omoguuje koritenje slikovnih prikaza i animacija itd.

  Za prezentiranje pomou raunala postoje namjenski programi. Oni omoguuju stvaranje, ureivanje prezentacije i prezentiranje.

  Neki od programa za izradu prezentacija su: MS Office PowerPoint, OpenOffice.org Impress, Prezzi...

  Svaka prezentacija sadri jednu ili vie stranica, nazvanih slajdovi. Svaki slajd, osim teksta, moe sadravati slike, crtee, grafikone, animacije, zvukove i slino.

  2. Pravila izrade kvalitetne prezentacije

  Kvalitetnom prezentacijom moe se znatno pojaati dojam svakog predavanja, ali isto tako, loe napravljenom prezentacijom moemo ga pokvariti. Iako programi za izradu prezentacija nude puno mogunosti, potrebno je pronai mjeru jer pretjerivanje u koritenju raznih mogunosti moe izazvati suprotni uinak.

  Prilikom izrade prezentacije treba imati na umu:

  - prezentacija je samo podrka predavanju

  to to znai?

  U prezentaciju se ne stavlja dugaak tekst u obliku reenica ili cijelih odlomaka, ve samo natuknice. Ako na slajd napiemo kompletan tekst, onda vie nema potrebe za naim izlaganjem: publika e itati ono to pie na slajdu, a nee sluati izlaganje. Osim toga, itamo li tekst s prezentacije, stei e se dojam da se nismo dobro pripremili za predavanje.

  Prijedlog

  U razredu uenici imaju naviku automatski prepisivati tekst s prezentacije. Zbog toga im prikaite samo dio teksta o kojem trenutno govorite.

  Ukoliko oekujete da tekst prepiu u biljenicu, za to vrijeme nemojte izlagati gradivo jer e uenici biti koncentrirani na prepisivanje i nee sluati o emu govorite.

 • 4

  neispravno ispravno

  - sadraj prezentacije namijenjen je svim sudionicima predavanja

  to to znai?

  Kada biramo boju slova i pozadine moramo odabrati kontrastne boje, dizajn pozadine mora biti jednostavan. Slike u pozadini ne koristite ako preko njih planirate pisati tekst. Veliina slova ne bi trebala biti ispod 24pt, a slova kao to su Blackadder, Brush Script MT i slina ne bi se trebala upotrebljavati jer su neitka.

  Prijedlog

  Prilikom odabira vrste slova provjerite imaju li podrku za hrvatske znakove. Ako ne provjerite, dobit ete rezultat kao: poveana, ograniena i sl.

  neispravno ispravno

  - ne vrijedi pravilo to vie, to bolje

 • 5

  to to znai?

  Nema potrebe za pretrpavanjem slajdova tekstom i/ili slikama. Na jedan slajd stavite tri do est natuknica. Imate li vie od est natuknica, podijelite ih na vie slajdova.

  Prijedlog

  Koristite slike i videoisjeke kada god je mogue, ali pazite da ne pretjerate.

  neispravno ispravno

  - provjeru pravopisa i gramatike

  Za one koji ele vie

  Prouite savjete za stvaranje i dranje uspjene prezentacije na stranici:

  http://office.microsoft.com/hr-hr/help/savjeti-za-stvaranje-i-drzanje-uspjesne-prezentacije-HA010207864.aspx

  http://office.microsoft.com/hr-hr/help/savjeti-za-stvaranje-i-drzanje-uspjesne-prezentacije-HA010207864.aspxhttp://office.microsoft.com/hr-hr/help/savjeti-za-stvaranje-i-drzanje-uspjesne-prezentacije-HA010207864.aspx

 • 6

  3. MS PowerPoint

  PowerPoint je jedan od programa paketa Microsoft Office. Omoguuje stvaranje i ureivanje prezentacija dodavanjem teksta, slika, zvuka, videoisjeaka, a u novijim inaicama internetskih stranica i flash animacija. Dolazi u vie inaica, a najnovija je MS PowerPoint 2010. Dostupna je i na hrvatskom jeziku.

  3.1. Pokretanje PowerPointa

  PowerPoint se pokree kao i svi ostali programi na raun

View more