izolacje - inżynier budownictwa

of 6/6
3 2017 DODATEK IZOLACJE Inżynier budownictwa marzec 2017

Post on 19-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Bez nazwy-2Leca® KERAMZYT to lekkie ceramiczne kruszywo powstae w procesie wypalania specjalnego rodzaju glin pczniej- cych. Stanowi podstawowy skadnik keramzytobetonowych
bloczków, pustaków ciennych i stropowych, obudów komi- nowych, pionów wentylacyjnych. Jest to take uniwersalny materia do rónego rodzaju izolacji – oto kilka przykadów:
Andrzej Dobrowolski kierownik produktu Leca
Podoga na gruncie Leca® KERAMZYT impregnowany to specjalnie przy- gotowane kruszywo, które nie podciga kapilar- nie wilgoci z  gruntu. W  postaci zagszczonego podoa charakteryzuje si dobr izolacyjnoci termiczn, ograniczajc przenikanie ciepa do gruntu, przy zachowaniu λ powyej 0,110 W/mK. Ponadto pozwala na przenoszenie przez podog o wiele wikszych obcie ni w przypadku podoy izolowanych typowymi materiaami pytowymi (np. EPS, XPS). Na „keramzytowych” podogach mona uka- da dowolny rodzaj posadzki, która dodatkowo moe by ogrzewana w róny sposób.
PR O M O CJ A
Drena i ocieplenie cian fundamentowych Leca® KERAMZYT to materia o  wysokiej mrozoodpor- noci. Moe by stosowany jako zasypka drenau opa- skowego wokó budynku, drenau podposadzkowego, drenau liniowego itp. Kruszywo to zbiera wod wokó budynku, przepuszcza j z prdkoci 3,33 cm/s, a do- datkowo – nawet jeli jest wilgotne – izoluje termicznie ciany w gruncie, przy zachowaniu wspóczynnika λ po- wyej 0,150 W/mK. Poczenie funkcji drenau z  ocie- pleniem bardzo przydaje si w  budynkach zlokalizowa- nych na zboczach i na terenie o zmiennym poziomie wód gruntowych.
Drena wokó budynku budowanego na skarpie
Podoga na gruncie z kanaem w podou i ogrzewaniem podogowym
61marzec 2017
Dodatek specjalny
Strop odcinkowy z dodatkowym ogrzewaniem elektrycznymRemont kapitalny stropu drewnianego
REKLAMA
Remontowane stropy W przypadku remontu starych stropów Leca® KERAMZYT jest skutecznym zamiennikiem dotychczasowych wype- nie z gruzu, ula czy polepy. Kruszywo to, o ciarze ob- jtociowym ok. 320 kg/m3, zmniejsza obcienie stropu, wypenia przestrzenie pomidzy belkami, izoluje termicznie i  wspomaga izolacj akustyczn. Natomiast Leca® KE- RAMZYT podsypkowy o ciarze ok. 500 kg/m3 poziomuje ugite stropy i  przejmuje funkcje akustycznej izolacji od dwików uderzeniowych oraz powietrznych. Keramzyt mona stosowa przy remoncie rónych stro- pów, np. Kleina, odcinkowych, WPS, drewnianych i sklepie ceglanych.
Dachy zielone Budujc dachy zielone, w tym „komunikacyjne”, Leca® KE- RAMZYT mona zastosowa jako trway, mrozo- i ogniood- porny materia drenaowy. Kruszywo odprowadza nadmiar wód opadowych, jednoczenie magazynujc wilgo wspo- magajc wegetacj rolin w  okresach suszy. Ponadto mona je miesza z  ziemi uprawn obniajc jej ciar, spulchniajc i dziki temu uatwiajc doprowadzenie wilgo- ci i powietrza do systemów korzeniowych.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony www.leca.pl. W  zakadce Dla Projektanta dostpne s specyfikacje techniczne, rysunki i  kalkulatory wspomagajce pro- ces projektowania. Mona równie zapozna si z  ko- lejnymi etapami wykonywania prac oraz obejrze liczne przykady izolacji z Leca® KERAMZYTU w zrealizowanych obiektach.
Leca® www.leca.pl [email protected] tel. 58 772 24 10
Dodatek specjalny
62 izolacje
30 lat dowiadczenia w osuszaniu obiektów budowlanych
W  roku 2017 Iniekcja Kry- staliczna® obchodzi jubile- usz 30-lecia, bowiem mija
ju tyle lat jej obecnoci na polskim rynku specjalistycznych usug budow- lanych. W cigu tego okresu twórca technologii dr in. Wojciech Nawrot oraz grono prawie 340 licencjobior- ców efektami swojej cikiej pracy udowodnili i  stale potwierdzaj sku- teczno oraz niezawodno Iniekcji Krystalicznej® jako metody wykonywa- nia wtórnych poziomych i  pionowych izolacji przeciwwilgociowych w  zawil- goconych obiektach budowlanych. Z  perspektywy minionych lat wyda- je si, e mona okreli najbardziej istotne czynniki majce wpyw na od- niesiony sukces. Takim warunkiem sine qua non jest bezwzgldnie zaangao- wanie autora rozwizania technicz- nego we wdroenie go do praktyki bu-
dowlanej. Na pewno niezwykle wanym czynnikiem jest przydatno produktu potwierdzona udanymi realizacjami i  zadowoleniem klientów. Nie mona te zapomina o  wykonawcach, któ- rzy maj technologi stosowa. Z ich punktu widzenia powinna by w  mia- r moliwoci atwa w  zastosowaniu i nie wymagajca zbyt wielu zabiegów przygotowawczych, czyli tworzenia specjalnych i  trudno osigalnych wa- runków umoliwiajcych aplikacj. W  przypadku Iniekcji Krystalicznej® mona z  ca pewnoci stwierdzi, e warunki sukcesu zostay spenione. Twórca tej technologii dr in. Wojciech Nawrot by zaangaowany we wszyst- kie jej etapy rozwojowe, czyli od idei a po produkt rynkowy. Dodatkowo czyn- ny udzia autora w praktycznej aplika- cji pozwoli na dokonanie niezbdnych udoskonale. Wyrazem przydatnoci
Iniekcji Krystalicznej® jest sukces ryn- kowy odzwierciedlony gronem licencjo- biorców oraz tysicami osuszonych obiektów budowlanych. W tym miejscu naley zauway, e model biznesowy dla tej technologii zakada gbokie i cise relacje z licencjonowanymi wy- konawcami. Efektem takiego sposobu dziaania jest stay przepyw dowiad- cze i  pomysów oraz wysoka jako specjalistycznej usugi, wynikajca z  umiejtnoci wykonawców i  wspar- cia technicznego udzielanego im przez licencjodawc. Dlatego nie budzi zdziwienia, e mimo upywu 3 dekad zainteresowanie Iniek- cj Krystaliczn® wród inwestorów i wykonawców nie sabnie. Jako inno- wacyjne rozwizanie technologiczne przesza zatem peny cykl rozwojowy – od pomysu do przemysu. Dr in. Wojciech Nawrot jest auto- rem pierwszego na wiecie wdroenia w skali technicznej zjawiska samoor- ganizacji krysztaów przy uyciu tech- nologii Iniekcji Krystalicznej®. Za termodynamiczne uzasadnienie tego zjawiska w  postaci uogólnione- go równania matematycznego prof. I. Prigogine otrzyma w 1977 r. nagro- d Nobla. Oryginalnym osigniciem dr. in. W. Nawrota jest wynalezienie oraz praktyczne opracowanie meto- dy wiadomego i celowego kierowania unikatowym zjawiskiem samoorganiza- cji krysztaów. Tak narodzia si od podstaw tech- nologia Iniekcji Krystalicznej®, której skuteczno jest niezalena od stop- nia zawilgocenia murów, a  nawet, w  przeciwiestwie do dotychczaso- wych rozwiza, promie penetracji PR
O M O CJ A
63marzec 2017
Dodatek specjalny
INIEKCJA KRYSTALICZNA® Autorski Park Technologiczny
mgr in. Maciej NAWROT, Jarosaw NAWROT
05-082 Blizne aszczyskiego ul. Warszawska 26,28
tel. 601 32 82 33, 601 33 57 56 [email protected]
rodka blokujcego kapilarne podci- ganie jest tym wikszy, im bardziej zawilgocony jest mur. I  przewrotnie do innych metod, mur przed iniek- cj dodatkowo nawilany jest wod, przez co tworzy si tzw. mokra cie- ka (wet way), w której rodek blokuj- cy wilgo penetruje metod dyfuzji na skutek gradientu ste. Utworzona w  ten sposób struktura w  ciaach kapilarno-porowatych jest podobna do wskoszczelinowych pier- cieni, które mona praktycznie spo- tka w  naturze w  systemach geolo- gicznych (tzw. piercienie Lieseganga). Wydaje si zatem, e od technologii Iniekcji Krystalicznej® mona ocze- kiwa bezterminowej trwaoci jako przeciwwilgociowej izolacji poziomej i  pionowej, poniewa krystalizuj- ce w  kapilarach skadniki mieszaniny iniekcyjnej nie ulegaj starzeniu. Za opracowanie oraz wdroenie do praktyki budowlanej Iniekcji Krystalicz- nej® autor uzyska liczne wyrónienia na najbardziej prestiowych konty- nentalnych wystawach wynalazków w: Brukseli (1993 r.), Genewie (1995 r.), Pittsburghu, USA (1996 r.), Peki- nie (1996  r.), Casablance (1997 r.), Norymberdze (1997 r.) i  w  Moskwie (2001 r.) oraz nagrody specjalne Rosyj- skiej Akademii Nauk (1996 r.) i Chiskiej Akademii Nauk (1996 r.). W  2001 r. w czasie trwania wystawy wynalazków
w Moskwie zosta przyjty, dotychczas jako jedyny Polak, do midzynarodowej Akademii Odkry Naukowych i Wynalaz- ków. Akademia ta powstaa w 1948 r. w wyniku uchway ONZ w Genewie. Krajowe wyrónienia to: Nagroda Rektora Wojskowej Akademii Tech- nicznej (1991 r.), Dyplom Uznania Przewodniczcego KBN – szecio- krotnie (1993–2001 r.), Dyplom Mi- nistra Przemysu i  Handlu (1995 r.), Tytu Wynalazcy Roku Wojska Polskie- go (1995 r.), Medal Ministra Kultu- ry i  Sztuki (1996 r.), Dyplom Mini- stra Obrony Narodowej – trzykrotnie (1996 r., 2000 r. i  2002 r.), Medal Cztery Wieki Stoecznoci Warszawy od Prezydenta Warszawy (1998 r.), Zoty Inynier 2002 „Przegldu Tech- nicznego”, Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasugi dla promocji Polski na wiecie za 2008 r (2009 r.), tytu Kreator Budownictwa Roku 2013 nadany przez Wydawnic- two Polskiej Izby Inynierów Budownic- twa. Na galach Kreator Budownictwa Roku w  latach 2014, 2015, 2016 technologia Iniekcji Krystalicznej® bya reprezentowana przez kontynu- atorów – mgr. in. Macieja Nawrota i  Jarosawa Nawrota. Tytuy Kreator Budownictwa Roku po raz pierwszy przyznane zostay w 2011 r. Co roku Wydawnictwo Polskiej Izby Inynierów Budownictwa wyania laureatów, któ-
rzy posiadaj pasj tworzenia i którzy swoj dziaalnoci ksztatuj impo- nujc rzeczywisto budowlan. Tak równie byo i w roku 2016. Iniekcja Krystaliczna® jest opracowa- na od podstaw w Polsce i stosowane w niej materiay iniekcyjne s wytwa- rzane wycznie w  Polsce przez jej autorów. Obecnie technologia ta jest wdraana oraz rozwijana przez spadkobierców dr. in. Wojciecha Nawrota oraz wspó- autorów rozwiza patentowych – mgr. in. Macieja Nawrota i  Jaro- sawa Nawrota w  ramach Autorskie- go Parku Technologicznego. Wycznie mgr in. Maciej Nawrot i  Jarosaw Nawrot, jako licencjodawcy, posiadaj uprawnienia do udzielania praw licen- cyjnych i  uywania chronionego znaku towarowego Iniekcja Krystaliczna® oraz dystrybucji materiaów iniekcyjnych zwizanych z  t technologi. W przy- padku wtpliwoci co do autoryzacji danej firmy wykonawczej naley zoy zapytanie do licencjodawcy.
Vademecum Infrastruktura
Vademecum Izolacje
Kady tom VADEMECUM kierowany jest do profesjonalistów budowlanych, bdcych czonkami Polskiej Izby Inynierów Budownictwa, którzy posiadaj uprawnienia budowlane do penienia samodzielnych funkcji technicznych, jak równie do aktywnej zawodowo grupy zwizanej z bran.
KONTAKT
[email protected]