inici esquema recursos internet - moodle esquema recursos internet la composici dels ssers vius surt...

Download INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET - Moodle ESQUEMA RECURSOS INTERNET La composici dels ssers vius SURT ANTERIOR Esquema de continguts La composici dels ssers vius La composici qumica

Post on 01-May-2018

218 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  Lacomposicidelsssersvius

  ESQUEMA

  RECURSOS

  INTERNET

  1

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  Esquemadecontinguts

  Lacomposicidelsssersvius

  Lacomposiciqumicadelamatriaviva

  Lacomposiciqumicadelamatriaviva

  ElsbioelementsElsbioelementsElsprincipisimmediatsobiomolcules

  Elsprincipisimmediatsobiomolcules

  Dissolucionsidispersionscollodals

  Dissolucionsidispersionscollodals

  tomsimolculestomsimolcules

  EnllaosqumicsEnllaosqumics

  BioelementsprimarisBioelementsprimaris LaiguaLaigua

  CaracterstiquesfonamentalsCaracterstiquesfonamentals

  Funcionsenelsssersvius

  Funcionsenelsssersvius

  OsmosiOsmosi

  EscaladelpHEscaladelpH

  Soligel.DilisiSoligel.Dilisi

  ElectroforesiElectroforesi

  BioelementssecundarisBioelementssecundaris

  Elsnivellsdorganitzacidelamatria

  Elsnivellsdorganitzacidelamatria

  LessalsmineralsLessalsminerals

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  Recursosperalexplicacidelaunitat

  Nivellsdorganitzacidelamatria

  toms Enllaosqumics Elsbioelements Ltomdelcarboni.Hidrocarburs

  Biomolcules Laigua Funcionsdelaiguaenelsssersvius

  WEB

  Losmosi LescaladelpH

  Soligel.Dilisi Electroforesi

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  Elsnivellsdorganitzacidelamatria

  Elssetnivellsdorganitzacidelamatria

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  Composiciqumicadelamatriaviva:toms

  Estructuraatmicadelstomsdhidrogen,carboni,oxigeninitrogen

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  1s2

  2s2 2p6

  3s2 3p6 3d10

  4s2 4p6 4d10 4f14

  2electrones

  8electrones

  18electrones

  32electrones

  Si un tom t lltim orbital amb menys de la meitat delectrons tindrtendncia a donarlos i quedarse carregat positivament (element qumicelectropositiu ometllic). Si tms de lameitat tindr tendncia a captarelectrons i tenir crrega negativa (element qumic electronegatiu o nometllic).

  Orbitalselsorbitalsdelimitenunaregidel'espaienqulaprobabilitatdetrobarl'electrselevada.

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  Enllaosqumics

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  EnllainicdelNaCl

  Enllaosqumics:enllainic

  TORNA

  Lenlla inic es donaentre toms ambelectronegativitat moltdiferent.

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  Esformaquandostomscomparteixenelectrons.

  Cadaparelldelectronscompartitsformaunenllacovalent.

  Esdonaentretomsdelectronegativitataltaosimilar.

  sunenllamoltfort.

  Lesmolculesresultantssernapolars(hidrocarburs,etc..)opolars(aigua,amonacetc..).

  Enllaosqumics:enllacovalent

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  Enllaosqumics:enllacovalentapolar

  TORNA

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  Enllaosqumics:enllacovalentpolar

  TORNA

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  Enllaintermoleculardeltipusenlladhidrogen

  Enllaosintermoleculars

  EnllaintermolecularperforcesdeVanderWaals

  TORNA

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  Elsbioelements

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  Ltomdelcarboni.Hidrocarburs

  tomdelcarboni.Lesquatrevalnciesdelcarboniesdisposencapalsvrtexsdunhipottictetraedre

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  O

  C

  Grupfuncionalformula

  Grupfuncionalnom

  Estructura(formula

  desenvolupada)

  Nomdelscompostos

  NH2 aminoH

  NH

  amines

  COH carbonilO

  CH

  aldehids

  CO carbonil cetones

  COOH carboxilO

  COH

  cidsorgnics

  SH sulfur tiol

  OH hidroxil OH Alcoholsifenols

  SH

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  Elsprincipisimmediatsobiomolcules

  Imatgedestructuradunaprotenafetaambordinador

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  Laigua

  Lamolculadaiguaielspolmersdemolculesdaigua

  Accidissolventdelaiguasobreelscompostosinicsisolvatacidaquests

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  Funcionsdelaiguaenelsssersvius

  Funcidissolventidetransportdesubstncies.Funcibioqumica (durantlafotosntesi)

  Funcidissolventidetransportdesubstncies.Funcibioqumica (durantlafotosntesi)

  FuncimecnicaamortidoraFuncimecnicaamortidora

  FunciestructuralFunciestructural

  FuncitermoreguladoraFuncitermoreguladora

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  Lessalsminerals

  Lessalsmineralsprecipitades

  Lessalsmineralsdissoltes

  Lessalsmineralsassociadesasubstnciesorgniques

  Lessalsmineralsprecipitades

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  Lessalsminerals

  1. Actuarendeterminatsprocessosfisiolgics:

  Impulsnervis Na+/K+

  Contraccimuscular Ca2+/Mg2+

  2. Mantenirlequilibridelmediintern

  Mantenirlasalinitatconstant

  MantenirelpHconstantEfectetamp

  Lessalsmineralsdissoltes

  Anions:Na+/K+/Ca2+/Mg2+

  Cations:Cl/SO42/PO43/CO32/HCO3/NO3

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  Lessalsminerals

  Lessalsmineralsassociadesasubstnciesorgniques Fe Hemoblobina

  CuHemocianina

  MgClorofilla

  cidfosfricfosfoprotenes,fofolpids,ADN,ATP,...

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  Lesdissolucionsilesdispersionscollodals

  Dissolucions Enlesqueeldissolventslaiguaielssolutstenenpesmolecular baix (cristalloides) comper exemple clurur sdic (PM:58,5) oglucosa(PM:180)

  Dispersions colloidals Dispersions en aigua de soluts de pesmolecularelevat(macromolcules),comperexempleprotenes(albuminaPM:30.000 daltons) omicelles formades per lagrupament demolculespetitescomperexemplefosfolpids.

  Lamajorpartdelslquidsdelsssersviussndispersionscolloidals.

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  Propietatsdelesdissolucions:DifusiiOsmosi

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  Propietatsdelesdissolucions:EstabilitatdelgraudacidesaopH

  LescaladelpH pH=log[H+]

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  Lefectetamp

  Propietatsdelesdissolucions:EstabilitatdelgraudacidesaopH

  H2PO4 HPO42 +H+

  H2O+CO2 H2CO3 HCO3 +H+ CO22 +2H+

  acidifica

  acidifica

  Neutralitza(=Basifica)

  Neutralitza(=Basifica)

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  Propietatsdelesdispersionscollodals:soligel

  Lesdispersionscolloidalsespodentrobar:

  enestatlquid SOL

  enestatsemislid GEL

  lquid Slid

  Fasedispersant

  Entramatdefibres

  Fasedispersa

  liquid

  Potserreversibleono

  Elsgelsretenenaiguaipertantpermetenmantenirhumidesestructuresenelmediaeri.

  Formesdesolidegeldunadispersicollodal

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  Ameba Pseudpodes

  http://acuario.drpez.com/acuario9/acuario_art2sep8.htm

  Pasdegelasol

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  Propietatsdelesdispersionscollodals:

  Elevada viscositat: s la resistnciainternaquepresentaunlquidalmovimentrelatiudelessevesmolcules.nelcasdeles dispersions colloidals aix es deu alelevatpesmolculardelsolut.

  Elevatpoder adsorvent: Ladsorcieslatracci que exerceix la superfcie dunslid sobre les molcules dun lquid odun gas, sense que penetri en aquest.Ex: contactes enzimsubstart, antgenantics

  Absorci que es la penetraci. Ex:entradadaiguaperlesarrels.

  Carbactiu

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  Propietatsdelesdispersionscollodals:

  EfecteTyndall:Lespartculescolloidalspresentenentre1mmi0,2 m.De manera que poden ser transparents i clares, pero si silluminenlateralmentisobreunfonsfoscsobservaunacertaopalescncia.

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  Sedimentaci:Siessotmetena fortscampsgravitatoris espotconseguirquelespartculesqueelsformensedimentin.Aquestapropietatsutilitzapersepararsubstnciesmitjanantcentrifugadores iultracentrifugadores (entre30.000i100.000rpm).

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  Propietatsdelesdispersionscollodals:dilisi

  Procsdeladilisi

  Dilisi:Separacidepartculesdispersesdelevatpesmolecular(colloides)delesdebaixpesmolecular(cristalloides).

  Aplicaci Hemodilisi

 • INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNETLacomposicidelsssersvius

  SURT ANTERIOR

  Lesdispersionscollodals:electroforesi

  Electroforesidunaprotenabsica

  Electroforesi: s eltransport de les

Recommended

View more >