informacijska pismenost -...

Download INFORMACIJSKA PISMENOST - Dobrodoliold.nuk.uni-lj.si/dokumenti/izobrazevanje/2014/informacijska...27.2.2014 3 Zakon o knji¾niarstvu Kaj je informacijska pismenost? IFLA,

Post on 06-Feb-2018

216 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 27.2.2014

  1

  INFORMACIJSKA PISMENOST

  Toma Beter

  Center za informacijske storitve NUK

  01/2001-200

  tomaz.bester@nuk.uni.lj.si

  Dnevni red

  Podatek informacija znanje; vrste pismenosti

  Zakaj je informacijska pismenost pomembna in kaj reuje?

  Sodobni svet informacij

  Vloga knjinic?

  Kaj je informacijska pismenost in kdo je informacijsko pismen?

  Razlini modeli informacijske pismenosti

  Izobraevanje za informacijsko pismenost; primer izobraevanja uporabnikov v NUK

  Izzivi

  PODATEK rke, tevilke, besede, drugi

  simboli, ki nekaj povedo o neem

  INFORMACIJA

  Skupek podatkov v osmiljeni obliki

  ZNANJE

  sinteza ve skupin informacij

  mailto:tomaz.bester@nuk.uni.lj.si

 • 27.2.2014

  2

  Vir: www.personalizemedia.com

  ZAKAJ JE INFORMACIJSKA PISMENOST POMEMBNA?

  Kaj reuje informacijska pismenost?

  Info

  rmac

  ijska

  dru

  ba Druba, ki ivi z

  informacijsko tehnologijo in informacijskimi storitvami

  Info

  rmac

  ijska

  do

  ba Doba spleta,

  digitalna doba, drubeni mediji, arhitektura participacije, splet kot ivljenjski prostor

  Dat

  a sm

  og

  p

  od

  atko

  vno

  o

  ne

  sna

  eva

  nje

  Prevelika koliina in hitrost informacij.

  Odloanje brez vseh razpololjivih informacij (David Shenk)

  Vir: www.time.com/time/covers/

 • 27.2.2014

  3

  Zakon o knjiniarstvu

  Kaj je informacijska pismenost?

  IFLA, ALA 1989

  Informacijska pismenost je izraz za skupek spretnosti in znanj, na podlagi katerih je posameznik sposoben prepoznati, kdaj informacije potrebuje, jih zna poiskati, ovrednotiti in uinkovito uporabiti. (Merila in kazalci informacijske pismenosti v visokem olstvu, Ljubljana: ZBDS, 2010, str. 7)

  Information literacy is knowing when and why you need information, where to find it, and how to evaluate, use and communicate it in an ethical manner. (CILIP, cilip.org.uk)

  Kdo je informacijsko pismen? (po Merila in kazalci informacijske pismenosti v visokem olstvu, ALA, ZBDS 2010)

  1. Sposoben prepoznati in opredeliti informacijsko potrebo,

  2. Sposoben uspeno in uinkovito pridobiti potrebne informacije,

  3. Sposoben kritino ovrednotiti informacije in informacijske vire,

  4. Sposoben vkljuiti izbrane informacije za doseganje natanneje doloenega cilja,

  5. Sposoben razumeti ekonomske, pravne in drubene vidike uporabe informacij; pridobivati in uporabljati informacije v skladu z etinimi pravili in pravnimi predpisi.

 • 27.2.2014

  4

  Prepoznanje in opredeljevanje informacijske potrebe

  Kaj moram izvedeti?

  Kakno vrsto informacije potrebujem? Kako podrobne naj bodo pridobljene informacije?

  Vir slike: http://ezmoneytraining.com/

  Uspeno in uinkovito pridobivanje informacij

  Vir: en.wikipedia.org

  Kateri viri so mi na voljo? Kako se uporablja vire? So na voljo kaka iskalna orodja? Izbor iskalnih pojmov Kako tvoriti poizvedbo? Kako se prebere bibliografski zapis? Kako irimo/oamo iskanje?

  Kritino ovrednotenje informacij in informacijskih virov

  vir slike: florence-b-price-library.wikispaces.com/

  Sem dobil/a informacijo iz zanesljivega vira? Ali je vsaka spletna stran dober vir? Katero tiskano gradivo je zanesljivo? Zakaj moram informacije preverjati?

 • 27.2.2014

  5

  Uspena sinteza, vkljuitev informacij za dosego cilja

  Katere informacije bom vkljuil v delo?

  S katerimi, prej pridobljenimi, informacijami bom nove povezal?

  Kako bom predstavil svoje delo?

  vir slike: H. Zell CC-BY-SA-3.0 via Wikimedia Commons

  Uporaba pridobljenih informacij

  vir slike: Moja zabavna matematika (Perke, Klepi, MK, Ljubljana 1991)

  Upotevam zasebnost pri posredovanju informacij? Znam citirati? Vem, kaj je avtorska pravica in kaj omejuje? Vem, kaj je plagiat?

  Primer: vpliv protestantizma na razvoj kapitalizma

  Osnovne informacije, bogatenje besednega zaklada doloanje iskalnih pojmov

 • 27.2.2014

  6

  Iskalni pojem, kljuna beseda

  iri izraz Oji izraz Sorodni izraz

  protestantizem religija, verovanje, vera, kranstvo, zgodovina

  cerkve

  kalvinizem, evangelianstvo,

  metodizem, protestanstka etika

  reformacija, teoloki liberalizem

  kapitalizem ekonomski sistemi

  podjetnitvo, zasebno lastnitvo, korporativni

  kapitalizem, dravni kapitalizem

  Posel, kapital, ideologija trga, minimalna drava

 • 27.2.2014

  7

  Modeli informacijske pismenosti

  The big 6 (Eisenberg, Berkowitz) Razjasnitev in razumevanje problema

  Lociranje informacijskih virov za reitev

  Preiskovanje najdenih virov

  Organizacija in sinteza najdenih informacij

  Predstavitev reitve problema obinstvu

  Kritino vrednotenje reitve problema

  Sconul, model 7 stebrov (1999): Informacijsko pismeni ljudje bodo

  prikazali zavedanje tega, kako zbirajo, uporabljajo, upravljajo,

  sintetizirajo in ustvarjajo informacije na etini nain in bodo imeli

  informacijska znanja, da bodo to poeli uinkovito.

  Empowering 8 (ri Lanka, JV Azija)

  Izobraevanje za informacijsko pismenost v knjinicah

  olske: obvezne izbirne vsebine Knjinino informacijska znanja

  Splone: bralni kroki, Bralno drutvo Slovenije, Simbioza, izobraevanje za uporabo elektronskih virov (Velenje, Celje, Novo mesto, Lendava, Ptuj, Kamnik)

  Specialne: izobraevanje za uporabo elektronskih virov (MORS, KRKA, Dravni zbor, DURS, UKC Maribor)

  Visokoolske/Univerzitetne: izhodia za uveljavljanje IP na univerzah v Sloveniji, ZBDS 2006 ; Merila in kazalci informacijske pismenosti v visokem olstvu (prevod ALA smernic), ZBDS 2010; strokovno sreanje na BF 2011; izobraevanje za uporabo elektronskih virov (UKM, OHK, CMK, FGG, CTK, NUK)

  Izobraevanje uporabnikov v NUK

  8 razlinih teajev iskanja po elektronskih informacijskih virih

  ve kot 30 razlinih izvedb preko celega leta

  600-1000 udeleencev letno

  teaji po meri, za skupine tudentov, gostovanja

 • 27.2.2014

  8

  Izzivi

  Vkljuenost v izobraevalni sistem

  Usposobljeni izobraevalci

  Promocija

  Uporabniki, ki v knjinico ne pridejo

  Nova tehnologija

  Spletna izobraevanja, MOOC

  The most valuable commodity I know of is information.

  Gordon Gekko

  Hvala za pozornost!

View more