Indicadors 2009 - Serveis Territorials

Download Indicadors 2009 - Serveis Territorials

Post on 07-Jul-2015

1.224 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dades estadstiques de l'rea de Serveis Territorials de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet durant l'any 2009

TRANSCRIPT

  • 1. INDICADORS 2009 Gabinet tcnic dAlcaldia setembre 2010 SERVEIS TERRITORIALS

2. SERVEIS TERRITORIALS 5110 Direcci de Serveis Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa per habitant gastat en obres 123,75 200,00 242,83 Despesa per Km2 de sl urb gastat en obres Milers 3.816,62 5.753,53 7.489,01 Despesa corrent inicial de tota l'rea Milers 19.902,02 19.888,47 19.026,21 Despesa corrent final gestionada Milers 20.698,08 19.888,47 18.830,91 Despesa corrent no gestionada Milers 83,94 0,00 380,53 Pressupost gestionat de captol II % 99,59 100,00 98,02 Finanament propi de la despesa % 20,04 15,00 20,99 Indicadors de Procs Ratio preu m2 adjudicaci obres urbanitzaci carrers 207 200 268 Ratio preu m2 execuci obres urbanitzaci carrers 217 210 271 Increment ratio preu m2 execuci urbanitzaci carrers s/.adjudiciaci % 4,83 3,00 1,12 Indicadors de Resultat Urbanitzacions executades segons l'establert al PAM N 10 de 16 7 de 16 Obres executades subvencionades pel FIM % 100,00 87,80 3. SERVEIS TERRITORIALS 5120 Planificaci i planejament territorial Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors de Procs Redaccions de plans especials N 3 2 2 Modificacions de plans especials N 6 3 3 Suspensi de llicncies N 0 0 0 Indicadors de Resultat Modificacions aprovades inicialment del PGM N 6 6 6 Modificacions aprovades provisionalment del PGM N 3 3 8 Modificacions aprovades definitivament del PGM N 4 4 6 Modificacions plans especials aprovats definitivament N 4 3 3 Redaccions plans parcials aprovats definitivament N 0 2 2 4. SERVEIS TERRITORIALS 5121 Informaci Urbanstica i Cadastre Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors de Procs Temps mig tramitaci altes obra nova Dies 55 55 55 Temps mig tramitaci altes per reclamacions i modificacions Dies 50 50 50 Temps mig tramitaci ordinria informaci urbanstica Dies 34 30 32 Temps mig tramitaci urgent informaci urbanstica Dies 16 14 16 Indicadors de Resultat Altes per obra nova N 96 100 115 Altes de reclamacions i modificacions N 23 25 32 5. SERVEIS TERRITORIALS 5130 Disciplina Urbanstica Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Ingressos OOFF concessi llicncies d'obertura Milers 342,32 200,00 250,90 Ingressos OOFF per a llicncies d'obres Milers 353,65 250,00 301,59 Indicadors de Procs Temps mig concessi llicncies d'obres majors Dies 204 150 200 Temps mig concessi llicncies d'obres menors Dies 79 60 68 Temps mig concessi de noves activitas econmiques Dies 98 50 122 Indicadors de Resultat Llicncies d'obres majors concedides respecte les solicitades % 46,94 60,00 64,44 Llicncies d'obres menors concedides respecte les solicitades % 83,40 90,00 82,07 Llicncies d'obertura concedides % 75,40 80,00 72,21 Llicncies d'activitat concedides a l'any en curs N 366 450 337 6. SERVEIS TERRITORIALS 5140 Secretaria Tcnica dObres Pbliques Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Inversions gastades respecte les consignades % 34,19 70,00 43,75 Previsions totals d'ingrs per subvencions Miler 9.366,31 16.049,08 21.541,81 Import total drets reconeguts nets en conceptes de subvencions Miler 3.708,48 4.814,73 6.575,10 Drets recaptats respecte els drets reconeguts nets subvencions % 20,97 30,00 1,50 Indicadors de Procs Desviacions cost final d'un projecte respecte l'adjudicat % 8,50 5,99 2,12 Factures tramitades N 397 500 593 Indicadors de Resultat Temps mitj entre el registre i la tramitaci d'una factura Dies 33 50 48 Temps mitj transcorregut aprovaci/adjudicaci obra Dies 75 60 104 Temps mitj entre l'adjudicaci i inici d'obres Dies 47 45 64,00 7. SERVEIS TERRITORIALS 5211 Departament administratiu Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Ingressos per guals i reserves d'estacionament Miler 532,68 526,50 553,69 Indicadors de Procs Total d'expedients gestionats N 3.093 2.556 2.699 Expedients de guals N 170 180 184 Expedients d'activitats itinerants en via pblica N 469 470 471 Expedients de pivots N 52 50 47 Expedients de talls de carrer N 347 300 315 Expedients de reserves d'estacionament N 249 230 231 Expedients sancionadors de neteja N 176 200 287 Expedients sancionadors via pblica N 262 250 205 Expedients sancionadors de netejes de solars N 11 10 4 Expedients per contractaci i revisi de preus N 16 30 51 Expedients d'ingressos per la recollida selectiva N 41 40 40 Expedients de mercats N 19 30 51 Expedients de neteja de via pblica N 103 150 157 Expedients de jardineria i mobiliari urb N 116 120 136 Expedients de terrasses de bar N 68 68 65 Expedients de quioscos de gelats, premsa i llaminadures N 18 18 13 Expedients de taxa de residus comercials N 12 10 17 Expedients de rases N 351 300 285 Expedients de tramitaci de contractes subministrament N 29 40 53 Queixes i suggeriments N 56 60 87 Indicadors de Resultat Mitja de trucades i atenci telefnica del ciutad i el client intern N 45 45 45 Temps transcorregut entre registre de facturaci i la tramitaci Dies 40 40 35 8. SERVEIS TERRITORIALS 5220 Gesti general Serveis Municipals Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Pressupost corrent gestionat Miler 15.615,61 15.615,61 15.377,85 Finanament propi de la despesa corrent % 14,24 15,00 15,08 Increment pressupost gestionat % -1,86 -1,86 -1,52 Ingressos pel conveni subscrit amb Funerria Miler 45,50 39,50 39,50 Despesa corrent del servei de neteja de solars per habitant 1,14 1,00 0,78 Despesa corrent del servei de neteja de solars per m2 1,17 1,00 0,80 Indicadors de Procs Infraccions ordenances municipals N 410 400 492 Superfcie netejada i desbrossada m2 121.680 121.680 121.680 Indicadors de Resultat Expedients sancionadors de neteja fets per particulars % 76,97 75,00 62,41 Expedients sancionadors de neteja fets per empreses % 21,71 24,00 27,82 Expedients sancionadors de neteja fets per entitats % 1,32 1,00 9,77 9. SERVEIS TERRITORIALS 5221 Neteja viria Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Ingressos taxa recollida d'escombreries industrials Miler 1.138,60 1.139,00 1.139,33 Despesa per kg recollit 0,067 0,067 0,066 Despesa en recollida d'escombreries per habitant 23,59 23,50 23,45 Despesa en recollida d'escombreries per enganxall 9,15 9,00 9,09 Despesa en neteja viria per km2 Miler 973,67 970,00 968,95 Despesa en neteja viria per habitant 40,03 40,00 37,50 Despesa en neteja d'accessos mecnics per habitant 0,32 0,35 0,42 Indicadors de Procs Total kg residus urbans recollits Kg 50.988.660 49.000.000 47.504.991 Total kg recollida selectiva Kg 9.824.585 9.500.000 9.332.491 Total kg residus urbans no selectius Kg 41.164.075 40.000.000 38.172.500 Total kg residus urbans produts per habitant/dia Kg 1,13 1,10 1,05 Contenidors indiferenciada N 825 825 829 Habitants per contenidor indiferenciada Habitant 149 150 150 Rendiment kg per contenidor i any N 49.896 49.500 49.655 Rendiment kg per buidat N 137 130 126 Rendiment kg per habitant N 334 320 307 Habitants per escombredores i netejadores Habitant 30.802 30.500 30.516 Habitants per cisternes de reg Habitant 30.802 30.500 30.516 10. SERVEIS TERRITORIALS 5222 Recollida i eliminaci de residus Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa de recollida i eliminaci de voluminosos Milers 559,69 555,00 551,74 Despesa per habitant en recollida i eliminaci de voluminosos 4,47 4,47 4,45 Preu final per recollida i eliminaci de tona de voluminosos 307,65 305,00 322,56 Indicadors de Procs Kg voluminosos abocador Tones 1.819,24 1.750,00 1.710,52 Increment respecte any anterior % -4,78 -5,00 -5,98 Rendiment de kg per habitant de l'eliminaci Kg 14,53 14,00 13,79 11. SERVEIS TERRITORIALS 5223 Neteja dedificis Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa corrent en neteja d'edificis Miler 3.329,14 3.300,00 3.260,67 Despesa corrent en neteja d'edificis per habitant 26,59 26,59 26,29 Preu unitat crdit neteja 14,80 15,01 15,01 Increment preu unitat crdit neteja ordinria % 4,23 1,40 1,40 Increment preu unitat crdit neteja extraordinari % 4,23 1,40 1,40 Preu unitat crdit extraordinari 9,62 9,75 9,75 Indicadors de Procs Mitja en hores de resposta demanda no planificada N 1 1 1 Indicadors de Resultat Intervenci en queixes per deficincies % 100 100 100 12. SERVEIS TERRITORIALS 5224 Mercats municipals Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa corrent en mercats municipals per habitant 3,59 4,00 4,50 Despesa corrent del servei per m2 de superfcie total 51,17 55,00 63,66 Despesa corrent del servei per hora d'obertura anual per mercat 55,34 60,00 68,84 Indicadors de Procs Mitja del n d'hores anuals d'obertura de cada mercat Hores 2.704 2.704 2.704 Parades obertes sobre el total de parades % 97 95 92 13. SERVEIS TERRITORIALS 5225 Cementiris i serveis funeraris Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Ingressos per concessi administrativa del cementiri Miler 43,74 44,61 51,89 Indicadors de Procs Serveis de tanatori municipal N 826 830 830 Nnxols venuts N 235 232 232 Nnxols buits (nous) N 255 255 279 Lloguers N 97 80 65 Inhumacions N 823 840 854 Canvis de nom N 67 100 145 Oratoris N 823 823 801 Mitja mensual de l'activitat del tanatori municipal N 69 69 69 Indicadors de Resultat Ocupaci nnxols % 98,50 98,50 98,00 14. SERVEIS TERRITORIALS 5226 Mantenim. jardineria i mobiliari urb Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa manteniment integral Miler 2.060,40 2.070,00 2.070,97 Despesa per metre quadrat 7,45 7,45 7,43 Despesa per metre per habitant 16,46 16,50 16,70 Despesa renovaci llocs infantils Miler 9,80 50,00 48,04 Despesa increment zones de jocs infantils Miler 56,50 50,00 26,90 Expedients d'afectaci patrimonial N 15 15 12 Import afectaci patrimonial Miler 16,11 16,00 6,91 Indicadors de Procs Total d'instncies rebudes N 85 80 101 Temps mitj de resposta d'instncies N 32 30 35 M2 de parcs i jardins a la ciutat N 276.451 279.328 279.328 M2 de zones verdes urbanes N 622.554 625.431 625.431 Unitats d'arbrat viari N 6.013 6.013 6.036 Increment m2 parcs i jardins % 1,02 0,20 1,04 Increment unitats arbrat viaria % 1,02 0,20 0,38 Increment zones jocs infantils % 12,00 0,20 0,86 Zones infantils renovades % 3,58 5,00 2,70 Jocs que acompleixen la normativa UNE 1176 % 100,00 100,00 100,00 Total de partes a FCC N 2.233 2.200 2.288 Partes executats % 94,76 95,00 83,00 Inspeccions de neteja de parcs i jardins inacceptables % 2,00 2,00 3,00 Inspeccions de neteja de parcs i jardins millorables % 17,00 17,00 25,00 Inspeccions de neteja de parcs i jardins correctes % 47,00 50,00 60,00 Inspeccions de neteja de parcs i jardins excellents % 34,00 34,00 12,00 Indicadors de Resultat M2 de parcs i jardins de gesti municipal per habitant N 2,24 2,24 2,25 M2 de zones verdes de gesti municipal per habitant N 5,05 5,05 5,06 15. SERVEIS TERRITORIALS 5227 Manteniment clavegueram parcs Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa manteniment clavegueram Miler 170,30 190,34 199,32 Despesa manteniment clavegueram per habitant 1,36 1,52 1,61 16. SERVEIS TERRITORIALS 5228 Neteja vertical Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa corrent en poliment per habitant 0,76 0,76 0,78 Despesa corrent en neteja de faanes per habitant 1,84 1,90 1,93 Despesa corrent en poliment 94.959,65 95.000,00 96.160,72 Despesa corrent en neteja de faanes 229.824,25 230.000,00 239.001,60 Despesa corrent en neteja de faanes per m2 2,82 2,72 Indicadors de Procs Superficie netejada m2 85.000,00 87.725,78 Fitxes eliminades (tacs) N 5.000 4.728 Metres quadrats eliminats (tacs) N 15.000,00 12.876,24 Indicadors de Resultat Rendiment d'actuacions de neteja per m2 Jornades 300,00 352,31 17. SERVEIS TERRITORIALS 5229 Recollida selectiva Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa de la recollida selectiva per tona /Tona 92,58 95,00 102,92 Despesa de la recollida selectiva per habitant /Tona 3,80 3,90 3,90 Indicadors de Procs Tones de vidre recollit N 1.259 1.250 1.126 Tones de paper i cartr recollits N 2.350 2.300 2.274 Tones d'envasos recollits N 779 770 814 Tones d'orgnica recollits N 748 750 486 Tones aportats a la deixalleria N 4.521 4.500 4.588 Habitants per contenidors de vidre N 528 520 519 Habitants per contenidors de paper/cartr N 430 425 425 Habaitants per contenidors d'envasos N 526 520 521 Contenidors reparats N 20 32 Reposicions de contenidors per actes vandlics N 0 5 Punts de recollida orgnica N 57 57 58 Indicadors de Resultat Redacci del Pla d'Implantaci de la Recollida Orgnica si/no si si Contenidors que superen la saturaci % 5 15 5 Ompliment dels contenidors de paper-cartr % 66 75 62 Ompliment dels contenidors d'envasos % 62 90 67 18. SERVEIS TERRITORIALS 5230 Gesti general Manteniment Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa en manteniment via pblica per habitant 49,07 46,38 48,59 Pressupost corrent gestionat Miler 6.142,07 5.752,48 6.026,61 Increment pressupost gestionat % 7,73 -0,23 -1,88 Finanament propi de la despesa % 19,12 20,00 20,09 Indicadors de Procs Partes sollicitats N 2.573 2.500 2.145 Implantaci programa informtic si/no no si no Indicadors de Resultat Partes executats % 86,47 90,00 86,15 19. SERVEIS TERRITORIALS 5231 Manteniment Via Pblica Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa manteniment per habitant 10,78 9,59 10,12 Despesa manteniment d'escales i rampes mecniques per habitant 1,24 2,42 2,03 Despesa mitjana en manteniment d'escales per escala 27.272,73 22.907,11 Inversi en pavimentaci per habitant 7,23 7,59 Despesa en manteniment via pblica Milers 1.350,00 1.189,02 1.254,88 Despesa en manteniemnt de les escales Milers 155,50 300,00 251,98 Indicadors de Procs M2 pavimentaci integral N 17.361 8.000 5.608 M2 blandons reparats N 156 100 7 M2 sots reparats N 474 400 361 Partes nets generats N 1.239 1.100 943 Indicadors de Resultat Partes executats % 88,38 90,00 88,65 20. SERVEIS TERRITORIALS 5232 Consums Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa de consums per habitant 15,48 16 16,43 Despesa subministrament aigua Miler 327,53 430,00 434,68 Despesa subministrament electricitat Miler 1.366,51 1.315,00 1.317,19 Despesa subministrament gas Miler 243,24 285,00 286,10 Despesa mitja electricitat per punt de llum 72,58 71,00 70,06 Despesa mitja energa elctrica/escala mecnica 10.800,00 10.793,82 Indicadors de Procs Rebuts gestionats N 5.508 6.000 6.776 Plisses gestionades N 864 800 614 Consum d'aigua m3 204.696 325.000 330.899 Consum d'energa elctrica Kw 9.512.580 9.300.000 9.259.395 Consum de gas kw 2.000.000 2.013.705 Indicadors de Resultat Variaci despesa subministrament aigua % -29,18 20,00 32,72 Variaci despesa subministrament electricitat % 1,56 5,00 -3,61 Variaci despesa subministrament gas % -7,57 10,00 17,62 Temps mig entre el registre i la tramitaci d'una factura Die...

Recommended

View more >