Ik geloof dat ik twijfel

Download Ik geloof dat ik twijfel

Post on 11-Jul-2015

290 views

Category:

Spiritual

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Dia 1</p> <p>Welkom bij de avonddienstVoorganger dhr van Dijkorganist Joh. de Vries </p> <p>Thema: Ik geloof dat ik twijfel</p> <p>Lied voor de dienstELB 308 1, 2, 4</p> <p>1 Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer.Beproef me en zie wat niet is tot uw eer.Is soms de weg die 'k ga niet goed voor mij;Leid me op de eeuw'gen weg, Heer, maak mij vrij!</p> <p>2 O, Heer, heb dank, 'k mag toch de uwe zijn.Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein.Doop mij met vuur, opdat 'k mij niet meer schaam:'k Wil leven Heer, tot eer van uwe Naam.</p> <p>4 O, heil'ge Geest, kom tot uw heerschappij.Schenk een herleving en begin bij mij.Zegen uw volk, maak 't als een bruid bereid,wachtend op Jezus' komstin heerlijkheid.</p> <p>Welkom bij de avonddienstVoorganger dhr van Dijkorganist Joh. de Vries </p> <p>Thema: Ik geloof dat ik twijfel</p> <p>Gezang 170 1Meester, men zoekt U wijd en zijd,</p> <p>Meester, men zoekt U wijd en zijd,komend langs velerlei wegen.Oudren gaan rustig welbereidjongeren aarzlend U tegen.Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht,eens vindt Ge ons moe en zonder kracht, hunkerend naar uwe zegen.</p> <p>Votum en groet</p> <p>Klein GloriaEre zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid.Amen.</p> <p>Gezang 170 3, 5, 6Meester, men zoekt U wijd en zijd,</p> <p>Heiland, Gij weet, hoe dikwijls zorg,twijfel en angst ons benauwen.Van uw belofte zelf de borg,schraagt Gij ons wanklend vertrouwen.Licht wordt ons levens doel en grond,als Ge ons vergunt de zaalge stond,dat wij uw aanschijn aanschouwen.</p> <p>Opperste Leidsman, geef ons raad,wij zijn door tweedracht gescheiden.Opstand der zinnen, twijfel, haat,maken ons zwak in het strijden.Stralende held, breng ons weer sam,ga voor ons uit, uw grote naamzal tot de zege ons leiden.</p> <p>6Koning, verheugd geloven wijwat uw getuigen verkonden:slechts onder uwe heerschappijheeft ons hart vrede gevonden.Daarom zoekt U elk mensenkind;zoek, Herder, mij, opdat ik vind;anders zo ga ik te gronde.</p> <p>ELB 381Daar ruist langs de wolken een heerlijke Naam,</p> <p>1Daar ruist langs de wolken een heerlijke Naam,die hemel en aarde verenigt te zaam.Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart</p> <p>Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?Die Naam draagt mijn Heiland,mijn lust en mijn lied!</p> <p>Elb. 381 : 2Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,want Hij kwam om zalig te maken op aard;zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,</p> <p>genade bij God door zijn zoenbloed verwierf.Kent gij, kent gij die Jezus niet,die, om ons te redden, de hemel verliet?</p> <p>Elb. 381 : 3</p> <p>Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof,en d'engelen zingen voortdurend zijn lof.O mochten w'om Jezus verheerlijkt eens staan,</p> <p>dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:Jezus, Jezus, uw Naam zij d'eer,want Gij zijt der mensen en engelen Heer!</p> <p>Gezang 326Een rijke schat van wijsheid</p> <p>1 Een rijke schat van wijsheidschonk God ons in zijn woord.Hebt moed, gij die op reis zijt,want daarmee kunt gij voort.Gods woord is ons een licht,en elk die in vertrouwendaarnaar zijn leven richt,die zal er in aanschouwendes Heren aangezicht.</p> <p>2 God opent hart en oren,opdat wij in geloofzijn roepstem zouden horen,voor andre stemmen doof.Gods woord gordt mensen aan,om zonder te versagenhet smalle pad te gaanen stil het kruis te dragenachter hun Heiland aan.</p> <p>3 De geesten onderscheiden,gaf God ons als gebod;wie 't woord der waarheid mijden,weerstaan het rijk van God.Hoe bouwen zij op zand!Straks zal hun huis bezwijken,'t houdt in de storm geen stand.Dan zal aan ieder blijkender dwazen onverstand.</p> <p>4 Maar wie op 't woord vertrouwendat uitging uit Gods mond,die kunnen veilig bouwen,hun huis heeft vaste grond.Des Heren woord maakt vrijvan dienst aan vreemde machten;in 't woord herkennen wijzijn plannen en gedachten.Het rijk is ons nabij!</p> <p>5 O Gij die wilt ontmoetenwie vragen naar uw wil,zie hoe wij aan uw voetenzitten en luistren stil.Geef dat tot U, o Heer,'t woord van uw welbehagenniet ledig wederkeer',maar dat het vrucht mag dragen,uw grote naam ter eer.</p> <p>Ik geloof dat ik twijfel</p> <p>Gezang 477Geest van hierboven,</p> <p>Gez. 477 : 1Geest van hierboven,leer ons geloven,hopen, liefhebben door uw kracht!Hemelse Vrede,deel U nu medeaan een wereld die U verwacht!Wij mogen zingenvan grote dingen,</p> <p>als wij ontvangenal ons verlangen,met Christus opgestaan. Halleluja!Eeuwigheidslevenzal Hij ons geven,als wij herborenHem toebehoren,die ons is voorgegaan. Halleluja!</p> <p>Gez. 477 : 2Wat kan ons schaden,wat van U scheiden,Liefde die ons hebt liefgehad?Niets is ten kwade,wat wij ook lijden,Gij houdt ons bij de hand gevat.Gij hebt de zegevoor ons verkregen,</p> <p>Gij zult op aardede macht aanvaardenen onze koning zijn. Halleluja!Gij, onze Here,doet triomferendie naar U hetenen in U weten,dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!</p> <p>Bidden en danken</p> <p>Collecte 1ste voor Casa Esperanta2de voor de eigen gemeente</p> <p>ELB 226Heer, ik kom tot U,</p> <p>1Heer, ik kom tot U,neem mijn hart, verander mij.Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.Want Heer ik heb ontdekt,dat als ik aan uw voeten ben,trots en twijfel wijkenvoor de kracht van uw liefde.</p> <p>Houd mij vast, laat uw liefde stromen.Houd mij vast heel dicht bij uw hart.Ik voel uw krachten stijg op als een arend.Dan zweef ik op de wind,gedragen door uw Geesten de kracht van uw liefde.</p> <p>Heer, kom dichterbij,dan kan ik uw schoonheid zienen uw liefde voelen, diep in mij.En Heer, leer mij uw wilzodat ik U steeds dienen kan en elke dag mag levendoor de kracht van uw liefde.</p> <p>Houd mij vast, laat uw liefde stromen.Houd mij vast heel dicht bij uw hart.Ik voel uw krachten stijg op als een arend.Dan zweef ik op de wind,gedragen door uw Geesten de kracht van uw liefde.</p> <p> Houd mij vast, laat uw liefde stromen.Houd mij vast heel dicht bij uw hart.Ik voel uw krachten stijg op als een arend.Dan zweef ik op de wind,gedragen door uw Geesten de kracht van uw liefde.</p> <p>Dan zweef ik op de wind,gedragen door uw Geesten de kracht van uw liefde.</p> <p>Zegenbede3 x amen</p> <p>Gezegende weekDinsdagavond 19.15 uurgebedskring bij mevr van Walsum</p> <p>Zondag viering Heilig Avondmaal09.30 uur ds van Rheenen19.00 uur ds mevr van Harten</p>