ii diamantine - biblioteca c anul iv, nr. 2(30)/2013 constela\ii diamantineconstela\ii diamantine...

Download ii diamantine - Biblioteca C Anul IV, nr. 2(30)/2013 Constela\ii diamantineConstela\ii diamantine Anul

Post on 03-Sep-2019

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Fondatori: Al. Florin }ene, N. N. Negulescu, Doina Dr#gu], Janet Nic#

  Revist# de cultur# universal#, editat# sub egida Ligii Scriitorilor Rom@ni

  Constela\ii diamantine Constela\ii diamantine

  Anul IV, Nr. 2 (30) Februarie 2013

  Semneaz#: George Popa, Janet Nic#, Doina Dr#gu], Ioan Florin Tuinea, Iulian Chivu, Adrian Botez, Valentin Nicoli]ov, Stelian Gombo[, George Filip, Florin M#ce[anu, George Petrovai, Ion Scorobete, Elena Armenescu, Livia Ciuperc#, Octavian Lupu, Boris Marian, Voichi]a P#l#cean- Vere[, Alexandru M#rghidan, Octavian Mihalcea, Florentin Smarandache, Traian Vasilc#u, Viorel Roman, Ion N#lbitoru, Isabela Vasiliu- Scraba, Elena Andreea Ion, Ioana Stuparu, Mihai {tirbu, {tefan Radu Mu[at, Tania Nicolescu, Ionu] Caragea, Mariana Ocn#rescu, Kate Foley, Alexandru G. {erban, Czeslaw Milosz, Elena Adriana R#ducan, Eugen Deutsch, Mihai Danielescu, Nelu Vasile, Marius Robu, Marinic# Pannduru, Vasile Bele, Llelu Nicolae V#l#reanu (S@rbu), Tudor-Cristian Gongu

  Pieter Bruegel cel B trân - Turnul Babel

 • George Popa, Umanism i cultur .............pp.3-7 Janet Nic , O pinie, dou pinii .......................p.8 Doina Dr gu , Versuri .......................................p.8 Ioan Florin Tuinea, Constantin Dumitrache sau materializarea eterului .....................................p.9 Iulian Chivu, Pragul i hotarul de la intra- spre trans- ........................................................p.10 Adrian Botez,Dramatica epopee valah ..pp.11-17 Valentin Nicoli ov, Probleme ale poemului haiku contemporan .................................pp.18-21 Stelian Gombo , “Iisus Hristos este Acela i, ieri i azi i în veac” ................................pp.22-23 George Filip, Versuri .......................................p.23 Florin M ce anu, Pieter Bruegel cel B trân ..p.24 George Petrovai, Relativitatea cunoa terii i certitudinea ne tiin ei omului .............. pp.25-27 Ion Scorobete, Itaca ........................................ p.27 Elena Armenescu, Poesia Sensului ..... pp.28-30 Livia Ciuperc , Pre ul singur ii ............. p.30 Octavian Lupu, Dincolo de negura prezentului .......................................................................pp.31,32 Boris Marian, Nebun ......................................p.32 Voichi a P cean-Vere , Despre iubire i farmec .........................................................pp.33,34 Alexandru M rghidan, Exil în inim ...........p.34 Octavian Mihalcea, Conturul luminii ..........p.35 Florentin Smarandache, Monumentul Na ional El Morro .....................................................pp.36,37 Traian Vasilc u, Versuri .................................p.37 Viorel Roman, Viziuni ortodoxe ............pp.38,39 Ion N lbitoru, “Dincolo de cuvânt” .............p.40 Isabela Vasiliu-Scraba, Vedere în duh i viziune filozofic .......................................pp.41,42 Elena Andreea Ion, Versuri .............................p.42 Ioana Stuparu, Blânde ea i radia iile fe ei i ochilor lui Iisus Hristos... .......................pp.43-45 Mihai tirbu, Dinu Zarifopol .................pp.46,47

  tefan Radu Mu at, Versuri ...........................p.48 Tania Nicolescu, Versuri .................................p.48 Ionu Caragea, Ultima carte despre întuneric, întâia carte despre lumin ? ..........................p.49 Mariana Ocn rescu, Versuri .........................p.50 Kate Foley, Versuri ...........................................p.51 Alexandru G. erban, Condeierul neînvins (Czes aw Mi osz) .......................................pp.52,53 Czes aw Mi osz, Versuri .................................p.54 Elena Adriana R ducan, Antologia a aptea paradoxist .......................................................p.55 Eugen Deutsch, Constela ii epigramatice ..p.56 Mihai Danielescu, Constela ii epigramatice ..p.57 Nelu Vasile, Constela ii rebusiste ................p.58 Marius Robu, Un vers .....................................p.58 Marinic Panduru, Univers ...........................p.58 Janet Nic , Parodie .........................................p.58 Vasile Bele,Versuri ...........................................p.59 Llelu Nicolae V reanu (Sârbu) , Versuri ..p.59 Tudor-Cristian Gongu, Eseuri .......................p.60

  Sumar Constela\ii diamantine Revist de cultur universal

  Fondat la Craiova, în septembrie 2010

  - apare lunar - Membri de onoare ai colectivului de redac ie - Prof. univ. dr. Remus RUS - Prof. dr. Florin AGAFI EI, orientalist, sanscritolog - Diplomat Petre GIGEA-GORUN, ambasador, scriitor - Prof. univ. dr. George POPA, scriitor, eminescolog

  Responsabilitatea privind con inutul materialelor publicate în revista Constela\ii diamantine apar ine strict autorului

  care semneaz textul.

  Adresa redac iei: Cartier L pu , Bd. Decebal, bl. S2, ap. 13, Craiova, Dolj,

  România, cod: 200440

  ISSN 2069 – 0657

  DTP: Doina DR GU

  Redac ia Redactor- ef:

  DOINA DR GU Secretar general de redac ie:

  JANET NIC Redactori literari:

  IULIAN CHIVU BAKI YMERI

  Redactor artistic: FLORIN M CE ANU

  Redactori asocia i: - Prof. univ. dr. FLORENTIN SMARANDACHE, SUA,

  membru al Academiei Americano-Române de tiin e i Arte - Prof. CRISTIAN PETRU B LAN, SUA,

  membru al Academiei Americano-Române de tiin e i Arte - Prof. MARIANA ZAVATI GARDNER, Anglia,

  poet bilingv , critic literar, traduc tor - GEORGE FILIP, Canada, scriitor

  Materialele se pot trimite la adresa: constelatiidiamantine@yahoo.com

  www.scribd.com/doina_dragut

  2 Anul IV, nr. 2(30)/2013Constela\ii diamantineConstela\ii diamantine

  Ilustra ia revistei: Pieter Bruegel cel B trân

  mailto:constelatiidiamantine:@yahoo.com http://www.scribd.com/doina_dragut

 • Anul III, nr. 5(21)/2012Constela\ii diamantineConstela\ii diamantine 3Anul IV, nr. 2(30)/2013

  Termenul de „umanism” - cultura animi - a fost utilizat pentru prima oar de Cicero. Pentru el exista „omul uman”, - homo hu- manus - adic romanul educat, i omul barbar - homo barbarus - needucat în spiritul no i- unii de „virtus romana”, aceasta trebuind

  constituie modul de gândire i via al întregii omeniri.

  No iunea de umanism a fost restrâns într-o vreme pentru a defini spiritul Rena te- rii, când, odat cu întoarcerea la izvoarele culturii grece ti antice, are loc plasarea din nou a omului în centrul universului. Pe de alt parte, datorit faptul c no iunea a ap rut la romani, Heidegger considera c acesta este un motiv pentru a afirma c primul umanism apar ine Romei.

  În realitate, fiecare epoc i-a creat „uma- nismul” ei, adic un mod de a afirma enti- tatea uman în lume.

  Astfel, într-o prim form , cultura pro- uman apare înc din paleolitic. Pictura ru- pestr - precum frescele de la Altamira, Las- caux, etc - constituie o remarcabil capaci- tate artistic de promovare i eliberare uman , în sens de delimitare în raport cu universul prin transformarea cavernelor într-un sanctu- ar, un spa iu „sacru” asumat, smuls haosului din jur i devenit astfel un centrum mundi humanum. Desenele abstractizante decantau existen a spre a putea fi însu it magic. Sunt create simboluri care concentreaz sensuri ale vie ii, precum principiul masculin i fe- minin, erotica i moartea, iar uneori apar ade-

  rate reprezent ri scenice. O asemenea scen expresiv se afl în

  grota din Lascaux, în care sunt asocia i trei actori: un bizon, r nit de o suli i sângerând, se repede la un om v zut ca o simpl ideo- gram geometric , i care tinde s cad sub atacul animalului agresat. În spatele omului se afl o floare firav . Aceast floare poate însemna un totem salvator, sau sufletul care se desprinde din cel ce urmeaz s i piard via a.

  Prin diferitele reprezent ri men ionate, arhaicul reu ea s creeze o prim treapt în sui ul ajungerii omului la afirmarea de sine.

  Umanism [i cultur#Umanism [i cultur#

  George POPA

  i este semnificativ faptul c ideogramele, simbolurile din pe terile paleoliticului, sunt asem toare din Spania i Fran a pân în Siberia, fapt demonstrând o uimitoare unitate de viziune i întruchipare artistic .

  Apoi, când s-a trecut de la homo faber la homo sapiens, a ap rut poezia sublim a gân- dirii metafizice, a a cum a numit-o, pe drept cuvânt, Benedetto Croce. Acum omul i-a imaginat zeii i, implicit, idea de sacru, - i-a imaginat Crearea lumii, precum în RigVeda, a vorbit despre în elesul muzicii în Chando- gya Upanishad, despre sensul faptei ca eli- berare în Bhagavad Gita i ca înve nicirea creatorului în Me terul Manole, despre ero- ism în Mahabharata, Iliada, Cântecul Nie- belungilor, despre semnifica ia mor ii i de-

  irea ei - prin sacralitatea prieteniei în Ghil- game , prin nuntirea cu natura în Miori a.

  Aceast constela ie de poeme sunt ex- presia unui afirm ri a omului de cea mai ele- vat esen , la nivel de principii. În lumea modern , numai marii poe i vor mai sui la crestele atinse de poezia arhaicilor, care - afla i cei dintâi fa în fa cu misterul, cu marile necunoscute ale lumii i vie ii, au deschis pentru prima oar larg por ile metafizice c tre eventualele r spunsuri.

  Egiptenii au creat un umanism de o pu- ternic originalitate i for spiritual , în sen- sul c omul se considera de aceea i natur cu divinitatea. Via a p mânteasc nu era de- cât o preg tire pentru întoarcerea în dum- nezeirea originar . Aspira ia cereasc era ex- primat prin supradimension rile din crea iile artistice - piramidele, templele, colo ii sta- tuari - la care se adaug expresia transfigurat a faraonilor, model imaginile reginei Nefertiti, so ia faraonului Akhnaton, - cel care instituie primul monism religios, i astfel prima ma