igre olimpijade tokio 2020. - hoo.hr projekt - igre xxxii. olimpijade tokio 2020. 3 1. uvod tokio...

Download IGRE OLIMPIJADE TOKIO 2020. - hoo.hr Projekt - IGRE XXXII. OLIMPIJADE TOKIO 2020. 3 1. UVOD Tokio (Japan)

Post on 10-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR   

   

   

   

   

   

   

  PROJEKT 

  priprema i sudjelovanja hrvatskih športaša 

   

  IGRE XXXII. OLIMPIJADE 

  TOKIO 2020.  Tokio, Japan, 24. 7. – 9. 8. 2020. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    prosinac 2016. 

 • P r o j e k t - I G R E X X X I I . O L I M P I J A D E T O K I O 2 0 2 0 .

    2

    S A D R Ž A J  

   

   

  1.  Uvod .......................................................................................................................3 

   

  2.  Polazne osnove sudjelovanja na OI Tokio 2020. ......................................................3 

    2.1. Cilj   ............................................................................................................................... 3 

    2.2. Analiza nastupa hrvatskih športaša na prethodnim olimpijskim igrama  .................... 5 

    2.3. Analiza olimpijskog ciklusa 2012. – 2016. .................................................................... 7 

    2.4. Mjere za unapređenje Projekta OI Tokio 2020. ........................................................... 9 

    2.4.1. Provedba godišnjeg plana korisnika olimpijskog programa ..................................... 9 

    2.4.2. Kvalifikacije za Olimpijske igre Tokio 2020. .............................................................. 9 

    2.4.3. Planiranje i provedba programa novih športova na programu Olimpijskih igara... 10 

   

  3.  Organizacija i provedba olimpijskog programa   ....................................................10 

    3.1.   Prava i obveze korisnika olimpijskog programa....................................................... 12 

    3.2.   Rukovođenje u provedbi Projekta   .......................................................................... 13 

    3.3.   Provedba Projekta   .................................................................................................. 13 

    3.4.   Status olimpijskih kandidata i izbor sudionika OI..................................................... 15 

    3.5.   Nositelji i rokovi u provedbi Projekta....................................................................... 15 

   

  4.  Troškovi provedbe Projekta OI Tokio 2020. .............................................................. 18 

    4.1.   Troškovi Projekta u razdoblju 2017. – 2020............................................................. 18 

    4.2.   Troškovi sudjelovanja na OI Tokio 2020................................................................... 27 

   

  5.  Zaključak ...............................................................................................................29 

   

    Prilog: Kriteriji za razvrstavanje športaša u kategorije olimpijskih kandidata............ 31 

             

 • P r o j e k t - I G R E X X X I I . O L I M P I J A D E T O K I O 2 0 2 0 .

    3

      11.. UUVVOODD    

    Tokio  (Japan)  domaćin  je  Igara  XXXII.  olimpijade  koje  će  se  održati  u  razdoblju  od       

  24.  srpnja  do  9.  kolovoza  2020.  godine. Na  ovim  olimpijskim  igrama,  tijekom  16  dana, 

  očekuje  se  sudjelovanje  oko  10  500  športaša  iz  206  zemalja,  koji  će  se  natjecati  u  33 

  olimpijska  športa  (prema  nomenklaturi  i  abecednom  redu  športova  Međunarodnog 

  olimpijskog odbora): 1) športovi u vodi /plivanje, daljinsko plivanje, sinkronizirano plivanje, 

  skokovi u vodu, vaterpolo/, 2) streličarstvo, 3) atletika, 4) badminton, 5) baseball/softball, 

  6)  košarka,  7)  boks,  8)  kajak/kanu,  9)  biciklizam,  10)  konjički  šport,  11) mačevanje,  12) 

  nogomet,  13)  golf,  14)  gimnastika,  15)  rukomet,  16)  hokej,  17)  judo,  18)  karate,  19) 

  moderni petoboj, 20) veslanje, 21) ragbi, 22)  jedrenje, 23) streljaštvo, 24) skateboarding 

  (koturaljkanje na dasci), 25) športsko penjanje, 26) surfing (skijanje na dasci na vodi), 27) 

  stolni  tenis, 28)  taekwondo, 29)  tenis, 30)  triatlon, 31) odbojka/odbojka na pijesku, 32) 

  dizanje utega, 33) hrvanje. Natjecanja će se odvijati na više od 34 borilišta. 

   

    Važno je naglasiti da Japan već ima iskustva u organizaciji olimpijskih igara jer je 1964. 

  godine upravo grad Tokio bio domaćin Olimpijskih  igara na kojima su nastupili športaši  iz 

  93 zemlje svijeta. Nadalje, 1972. godine japanski grad Sapporo bio je domaćinom Zimskih 

  olimpijskih igara, dok je 1998. Nagano organizirao Zimske olimpijske igre. 

   

  22.. PPOOLLAAZZNNEE  OOSSNNOOVVEE  SSUUDDJJEELLOOVVAANNJJAA  NNAA  OOII  TTOOKKIIOO  22002200..      22..11..  CCIILLJJ  

   

    Hrvatski olimpijski odbor  (HOO)  ima  za  cilj osigurati uvjete  za uspješno  sudjelovanje 

  hrvatskih športaša na Olimpijskim igrama Tokio 2020. (OI Tokio 2020.), odnosno uvjete za 

  kvalificiranje što većeg broja hrvatskih športaša, koji će kvalitetom rezultata nastojati biti 

  na razini prethodnih Igara u Riju 2016. na kojima je Hrvatska osvojila ukupno 10 odličja. 

   

   

   

 • P r o j e k t - I G R E X X X I I . O L I M P I J A D E T O K I O 2 0 2 0 .

    4

   

   

    Za mogućnost ostvarenja navedenog cilja, mišljenja smo da  je u odnosu na prethodni 

  projekt  OI  Rio  2016.  potrebno  napraviti  određene  promjene  u  Projektu  priprema  i 

  sudjelovanja hrvatskih športaša – Igre XXXII. olimpijade Tokio 2020.; Tokio, Japan, 24. 7. – 

  9. 8. 2020. (Projekt OI Tokio 2020.) Prije svega, u Projektu će se izvršiti određene promjene 

  u  kategorijama  olimpijskih  kandidata.  Naime,  analizom  prethodnog  olimpijskog  ciklusa 

  uočen je nerazmjer korisnika olimpijskog programa (poglavito „B“ kandidata) s ostvarenim 

  plasmanom na OI Rio 2016. Isto tako potrebno je reći da su neki športaši, iako nisu koristili 

  olimpijski  program,  kao  potencijalni  olimpijski  kandidati  postali  evidentni  kandidati. 

  Navedeni kandidati prethodno su ipak koristili neke od ostalih razvojnih programa HOO‐a 

  niže  kategorije.  Iz  navedenog  razloga  predlaže  se  da  se  termini  potencijalnih  „A“  i  „B“ 

  kandidata  više  ne  koriste,  već  da  se  utvrde  dvije  nove  kategorije,  i  to  „potencijalni 

  olimpijski kandidati“  i „predolimpijski kandidati“, gdje bi potencijalni olimpijski kandidati 

  predstavljali  športaše  s  visokim  športskim  rezultatima,  odnosno  na  razini  kvalitetnijih 

  rezultata  u  odnosu  na  prethodne  potencijalne  „A“  kandidate,  dok  bi  se  za  kategoriju 

  predolimpijskih  kandidata  koristili  nešto  niži  kriteriji  koji  su  u  prethodnom  olimpijskom 

  ciklusu  vrijedili  za  potencijalne  „B“  olimpijske  kandidate.  Na  taj  način  pojačali  bismo 

  financijsku  potporu  športašima  čiji  rezultati  predstavljaju  ne  samo  sudjelovanje,  već  i 

  pretpostavku  vrhunskih  športskih  rezultata na predstojećim OI  Tokio  2020. Kategorijom 

  predolimpijskih kandidata dobili bismo širu bazu športaša koji su u mogućnosti ispunjenja 

  kvalifikacijske  norme  za OI  Tokio  2020.  Isto  tako,  svrha  predolimpijskog  programa  jest 

  osigurati  korištenje  sredstava  za  što  više  poglavito mlađih  športaša  koji  su  pred  ciljem 

  ostvarenja vrhunskih športskih rezultata. 

   

   

   

   

 • P r o j e k t - I G R E X X X I I . O L I M P I J A D E T O K I O 2 0 2 0 .

    5

   

  22..22..  AANNAALLIIZZAA  NNAASSTTUUPPAA  HHRRVVAATTSSKKIIHH    ŠŠPPOORRTTAAŠŠAA  NNAA  PPRREETTHHOODDNNIIMM        OOLLIIMMPPIIJJSSKKIIMM  IIGGRRAAMMAA  

      

    U priloženoj  tablici može  se  vidjeti u  kojim  je  športovima  i  s  kojim brojem  športaša 

  Hrvatska  nastupila  na  prethodnim  olimpijskim  igrama  u  Barceloni  1992.,  Atlanti  1996., 

  Sydneyju 2000., Ateni 2004., Pekingu 2008., Londonu 2012. i Riju 2016. godine. 

   

  Tablica 1. Broj hrvatskih športaša/športašica – sudionika/sudionica olimpijskih igara 

  ŠPORTAŠI/ŠPORTAŠICE  Red.  broj  ŠPORT  Barcelona   

  1992.  Atlanta      1996. 

  Sydney    2000. 

  Atena  2004. 

  Peking  2008. 

  London  2012. 

  Rio   2016. 

  1.  Atletika  2  3  15  12  10  9  10