ierica actsup paged · 2019. 3. 15. · beograd 2008 dereta mivi frajel prevod s engleskog sandra...

of 21 /21
www.dereta.co.yu

Upload: others

Post on 20-Oct-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • w w w . d e r e t a . c o . y u

  TigerLily2_paged_justified_Q6-SRPSKI_IErica_ActsUp_paged.qxd 10.7.2018 9:26 Page 1

 • Bi bli o te kaTEEN

  Tigrica Lili

  TigerLily2_paged_justified_Q6-SRPSKI_IErica_ActsUp_paged.qxd 10.7.2018 9:26 Page 2

 • Beograd2008

  DERETA

  Mivi Frajel

  Prevod s engleskog

  Sandra Milićević

  Heroinau akciji

  TigerLily2_paged_justified_Q6-SRPSKI_IErica_ActsUp_paged.qxd 10.7.2018 9:26 Page 3

 • © Maeve Friel, 2008

  Illustrations copyright © Joelle Dreidemy, 2008

  © Ovog izdanja dela i prevoda Grafički atelje DERETAdo 26. februara 2013. godine

  All rights reserved

  Naslov originalaTIGER LILY

  A HEROINE WITH A MISSION!by Maeve Friel

  TigerLily2_paged_justified_Q6-SRPSKI_IErica_ActsUp_paged.qxd 10.7.2018 9:26 Page 4

 • Heroinau akciji

  Tigrica Lili*

  TigerLily2_paged_justified_Q6-SRPSKI_IErica_ActsUp_paged.qxd 10.7.2018 9:26 Page 5

 • @e le zni~ kasta ni ca

  Ko vr d`a njei far ba nje

  Fa bri ka kon zer vi ]or so kak

  Ka feOle a

  n dar

  Glav ni put

  Sta roigra li {te

  @e le zni~ ka uli caVoj vod skauli ca

  Kra vlji so kak

  Sto va ri {te Po{ta

  Pi ja~ ni trg

  Fa bri ka d`e m

  a

  Hra sto voostr vo

  Mo jaku }a

  TigerLily2_paged_justified_Q6-SRPSKI_IErica_ActsUp_paged.qxd 10.7.2018 9:26 Page 6

 • Heroina u akci j i

  Nedo|ija

  Let nji kov ci

  Sta rija bu kovvo} njak

  Ha ni ba lo vafar ma

  Mo jaku }a

  TigerLily2_paged_justified_Q6-SRPSKI_IErica_ActsUp_paged.qxd 10.7.2018 9:26 Page 7

 • Po se ti o ci

  Ne do|i je

  Sen di Mar{ i tim Ta mo-am

  o

  Go spo din Go laj tli

  Ma lo no vi

  Ta mo--amoSen diMar{

  TigerLily2_paged_justified_Q6-SRPSKI_IErica_ActsUp_paged.qxd 10.7.2018 9:26 Page 8

 • mo

  Ke ti i Mi ci

  Ja i Ro zi

  [a re naSla ni ni caMla |i i Ik san

  Lo rin i Snu pi

  Se mi i Zog

  [e stor kaKa-9

  De niiCu ko

  Ta mo--amoSen diMar{

  TigerLily2_paged_justified_Q6-SRPSKI_IErica_ActsUp_paged.qxd 10.7.2018 9:26 Page 9

 • TigerLily2_paged_justified_Q6-SRPSKI_IErica_ActsUp_paged.qxd 10.7.2018 9:26 Page 10

 • 11

  „Mo gla bih da ubi jem tog pa u na“, re kla jema ma, za ra nja ju ći u li ge štul i hla de ći se pri -mer kom Dnev ne tru be. Ti gri ca Li li vo zi la jeko li ca pu na knji ga oko ja bu ko vog dr ve ta iza gle da la se u maj ku.

  „Ne mo žeš da ubi jaš pa u no ve, ma ma –oni su pre le pi. I, uosta lom, kla dim se da sugro znog uku sa! Tre ba lo bi ti br do ke ča pa.“

  „Ne bu di ble sa va, Li li. Ne že lim da gaPO JE DEM! Mi slim, že le la bih sa mo da gaubi jem! Pro bu šio je sva ku ja bu ku, a to nje -go vo ‘skvi i i i ik’ me to tal no iz lu đu je!“

  Poglavlje 1

  TigerLily2_paged_justified_Q6-SRPSKI_IErica_ActsUp_paged.qxd 10.7.2018 9:26 Page 11

 • 12

  Paun o ko me su pri ča le Ti gri ca i nje na

  ma ma se ra ni je tog ju tra ob ru šio na nji ho vu

  ja bu ku i od ta da je ne pre kid no kre štao. Bio

  je to je dan od pa u no va sa su sed ne Ha ni ba lo -

  ve far me ret kih ži vo ti nja. Oni su uvek be ža li.

  Še pu ri li su se po se o skim uli ca ma i za dr ža va -

  li sa o bra ćaj da bi pri ka za li

  svo je za di vlju ju će re -

  po ve. Ko čo pe ri li su se

  duž pru ge, ne ma -

  re ći ni za šta, i

  je li cve će iz vi se ćih

  sak si ja Di mlje ne Sla ni -

  ni ce.

  „On kre šti sa mo za to

  što je pre to plo“, re če Ti gri ca Li li, sme šta ju ći

  ko li ca u hla do vi nu. „Ja se ku vam, a ne mam

  sva ta pe ra ko ja on vu če za so bom.“

  Bio je pr vi av gust, dan za Ope ra ci ju raš -

  či šća va nja, dan ka da su Ti gri ca Li li i nje na

  Mivi Frajel

  TigerLily2_paged_justified_Q6-SRPSKI_IErica_ActsUp_paged.qxd 10.7.2018 9:26 Page 12

 • ma ma Vi ki ko nač no od lu či le da pre du zmu

  ne što po pi ta nju svih tih knji ga u svo joj ku ći.

  Knji ge su is pa da le iz po li ca i pro si pa le se po

  ste pe ni štu. Stra ža ri le su na sim su pro zo ra i

  go mi la le se na vr ho vi ma or ma ra. Ču ča le su

  na ku hinj skim

  sto li ca ma, ba -

  ška ri le se na

  sto lo vi ma i

  raz mno ža va le

  se iza za ve sa.

  Bi le

  su svu da.Pro blem je bio

  u to me što Ti gri caLi li i nje na ma -ma ni ka da ni su

  vi de le knji gu ko -ju ni su po že le le

  da do ne su ku ći.

  Heroina u akci j i

  13

  TigerLily2_paged_justified_Q6-SRPSKI_IErica_ActsUp_paged.qxd 10.7.2018 9:26 Page 13

 • 14

  Ma ma, ko ja je vo zi la mo bil nu bi bli o te ku,

  uvek je ku po va la knji ge ko je su po vu če ne iz

  upo tre be, a Ti gri ca Li li je va zda pa za ri la po -

  lov ne knji ge u pro dav ni ci Cr ve nog kr sta ka da

  bi ona i nje na ma ma od la zi le u grad. Gla va

  joj je bi la to li ko pu na pri ča da je mno go pu ta

  po že le la da po sta ne he ro i na i kr sta ri sve tom,

  do ži vlja va ju ći vla sti te uz bu dlji ve avan tu re,

  baš kao lju di iz knji ga.

  Je di no što joj je sta ja lo na pu tu bi la je či -

  nje ni ca da ži vi u Ne do đi ji, gde se ni ka da ni -

  šta ni je de ša va lo. Na ostr vu ni je bi lo gu sa ra,

  u šu mi ni je bi lo ni ka kvog za ko pa nog kov če -

  ga ko ji bi je od veo u pod zem no car stvo i, ko -

  li ko je ona zna la, ni ka kvi ma lec ni lju di ni su

  ži ve li is pod pra go va u nje noj ku ći... Ma da,

  mo žda bi ipak tre ba lo da pro ve ri...

  Mivi Frajel

  TigerLily2_paged_justified_Q6-SRPSKI_IErica_ActsUp_paged.qxd 10.7.2018 9:26 Page 14

 • 15

  Ali, dok je pra zni la ko li ca pod bud nimokom pa u na, Li li je od lu či la. Usko ro će ne -ko me bi ti po treb na he ro i na, a ona će bi ti tu,sprem na da pri sko či u po moć, da is pra vi ne -prav du ili da re ši ne ku mi ste ri ju.

  „Skvi i i i i ik!“,

  za kre štao

  je paun po no vo, ko čo pe re ći se na

  trav nja ku. Za šu štao je bli sta vim me tal no pla -

  vim rep nim pe ri ma i po čeo da ih ši ri u za di -

  vlju ju ći luk. Li li i nje na ma ma su se okre nu -

  le i po gle da le ga. Ali, ni su bi le je di ne.

  Heroina u akci j i

  TigerLily2_paged_justified_Q6-SRPSKI_IErica_ActsUp_paged.qxd 10.7.2018 9:26 Page 15

 • Ro zi, Ti gri čin tro no gi hrt, ta ko đe ga jepo sma tra la. Nju ška joj se na bra la. Iz vu kla seis pod ba šten ske ogra de, oslo ni la se na ku ko -ve i pa žlji vo se pri mi ri la, sprem na da po tr či.

  „Br zo, Li li! Uhva ti je za ogr li cu!“, vri -snu la je ma ma.

  Bi lo je pre ka sno. Ro zi se otr gla.Paun se osvr nuo pre ko ra me na, skvik -

  nuo i dao se u neo bi čan trk, vu ku ći rep za so -bom.

  „Br zo! Uči ni ne što!“, vi ka la je ma ma.„Ne daj da pas ubi je pa u na! Si gur no je skupkô dra gi ka men!“

  Mivi Frajel

  TigerLily2_paged_justified_Q6-SRPSKI_IErica_ActsUp_paged.qxd 10.7.2018 9:26 Page 16

 • „RO ZI!“, vi ka la je Ti gri ca. „STA NI! SE -DI! STA NI! K NO ZI!“

  Ro zi ap so lut no ni je obra ća la pa žnju. Uz -bu đe no je ska ku ta la pre ko tra ve, dr že ći pa u -na na oku. Li li je po tr ča la naj br že što mo že.

  „Zgra bi je, Ti gri ce!“, vi ka la je ma ma.Ti gri ca Li li se osmeh nu, jer ju je ma ma

  ret ko zva la Ti gri ca. Ba ci la se na Ro zi u spek -ta ku lar nom le te ćem sal tu, baš u tre nut ku ka -da se Ro zi oslo ni la na zad nje no ge da bi ki -di sa la na pti cu. Sko lo mo ta le su se za jed no napa u nov rep. Pti ca je be sno skvik nu la, oslo bo -di la se tr za jem i tra pa vo po be gla u ni skom

  Heroina u akci j i

  TigerLily2_paged_justified_Q6-SRPSKI_IErica_ActsUp_paged.qxd 10.7.2018 9:26 Page 17

 • 18

  le tu pre ko ba šten skog zi da. Ro zi je osta la dase di na tri pre le pa pe ra sa sma rag dno ze le nim„oči ma“.

  Ma ma je du go i du bo ko udah nu la. „Štasi ono si noć pri ča la o no voj ško li za pse?“,upi ta la je.

  „O, ma ma, mo gu li,mo lim te? Na la zi se na Ha -ni ba lo voj far mi. A naj bo ljeje što ima ju i spe ci ja lan kursza de cu. Imam nji hov le tak ube le žni ci.“

  Ti gri ca Li li ni je ni ku da išla bez svo je spe -ci jal ne be le žni ce, u ko joj je pi sa la dnev nik ibe le ške o knji ga ma i cr ta la i dr ža la osta le ko -ri sne stva ri.

  „Daj da po gle da mo“, re če ma ma.

  Mivi Frajel

  TigerLily2_paged_justified_Q6-SRPSKI_IErica_ActsUp_paged.qxd 10.7.2018 9:26 Page 18

 • DA LI JE VA[ PASPOT PU NO NE VA SPI TAN?

  Da li va{ pas vu~e po vo dac ili otr ~ibez upo zo re nja? Da li od bi jada po slu{a va {a na re |e nja?Da li utr ~a va u tu|e ku}e?

  Ska ~e na lju de? Ju ri dru ge pse?Da li `va}e ne do zvo lje ne pred me te?Da li la je ka da ga osta vi te sa mog?Da li mu se de {a va ju ne zgo de s

  to a le tom? Ako ste od go vo ri li sa “da“na ma ko je od ovih pi ta nja,

  po treb na vam je dre su ra Ka-9.Pro sla vlja ju }i dan otva ra nja

  [ko le za pse, nu di mo ZA BAV NIKURS DRE SU RE za de cu i

  nji ho ve pse.

  U~la nje nje: pe tak, 15–17 ~a so vaHa ni ba lo va far ma

  TigerLily2_paged_justified_Q6-SRPSKI_IErica_ActsUp_paged.qxd 10.7.2018 9:26 Page 19

 • Mivi FrajelT I G R I C A L I L I

  HEROINA U AKCIJI

  Prevod s engleskogSandra Milićević

  Za iz da vačaDijana De re taDavid Dereta

  Glavni urednikPetar V. Arbutina

  Likovno-gra fička opre maMarina Slavković

  Lektura i korekturaNevena Čović

  Prvo DERETINO izdanje

  ISBN 978-86-7346-701-6

  Tiraž1000 primeraka

  Be o grad 2008.

  Iz da vač / Štam pa / Pla sman

  Gra fički ate lje DE RE TAVla di mi ra Ro lo vića 94a, 11030 Be o gradtel./faks: 011/ 23-99-077, 23-99-078

  w w w . d e r e t a . c o . y u

  Knjižare DE RE TAKnez Mi ha i lo va 46, tel: 011/ 26-27-934, 30-33-503

  Banovo brdo, Dostojevskog 7, tel: 011/ 30-58-707, 35-56-445

  TigerLily2_paged_justified_Q6-SRPSKI_IErica_ActsUp_paged.qxd 10.7.2018 9:26 Page 179

 • 821.111-93-31

  ФРАЈЕЛ, Миви, 1950-Heroina u akciji / Mivi Frajel ; prevod s engleskog Sandra

  Milićević. - 1. Deretino izd. - Beograd : Dereta, 2008 (Beograd :Dereta). - 180 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Teen) (Tigrica Lili)

  Prevod dela: A Heroine with a Mission! / by Maeve Friel. -Tiraž 1.000.

  ISBN 978-86-7346-701-6

  COBISS.SR-ID 154520668

  CIP - Каталогизација у публикацијиНародна библиотека Србије, Београд

  TigerLily2_paged_justified_Q6-SRPSKI_IErica_ActsUp_paged.qxd 10.7.2018 9:26 Page 180