ict asean presentation

of 30 /30
การสัมมนาส่งเสริมและให้ความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ CIO ภาครัฐ 6 พฤศจิกายน 2557

Upload: sira-nokyoongtong

Post on 07-Jul-2015

445 views

Category:

Government & Nonprofit


0 download

DESCRIPTION

Ict asean presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Ict asean presentation

การสมมนาสงเสรมและใหความรเกยวกบเทคโนโลยสารสนเทศเพอ CIO ภาครฐ6 พฤศจกายน 2557

Page 2: Ict asean presentation

• ICT กลไกส าคญของการพฒนาประชาคมอาเซยน

• แนวนโยบาย ICT ของไทยในการเขาสประชาคมอาเซยน

• บทบาทดาน ICT ของไทยในประชาคมอาเซยน

• อนาคต ICT ของไทยภายหลงการเขาสประชาคมอาเซยน

Page 3: Ict asean presentation
Page 4: Ict asean presentation

ประชาคมการเมอง และความมนคง

APSC

รฐมนตรตางประเทศอาเซยน

รฐมนตรกลาโหมอาเซยน

รฐมนตรอาเซยนดานอาชญากรรมขามชาต

รฐมนตรอาเซยนดานกฎหมาย

ประชาคมเศรษฐกจAEC

รฐมนตรเศรษฐกจอาเซยน

คณะกรรมการเขตการคาเสรอาเซยน

คณะกรรมาธการเขตการลงทนอาเซยน

รฐมนตรดานการคลงอาเซยน

รฐมนตรดานการเกษตร และปาไมอาเซยน

รฐมนตรดานพลงงานอาเซยน

รฐมนตรอาเซยนดานวทยาศาสตรเทคโนโลย

รฐมนตรอาเซยนดาน ICT

รฐมนตรดานการขนสงอาเซยน

รฐมนตรดานการทองเทยวอาเซยน

ประชาคมสงคม และวฒนธรรม

ASCC

รฐมนตรสารนเทศอาเซยน

รฐมนตรอาเซยนดานวฒนธรรมและศลปะ

รฐมนตรอาเซยนดานการศกษา

รฐมนตรดานภยพบตอาเซยน

รฐมนตรอาเซยนดานสงแวดลอม

รฐมนตรสาธารณสขอาเซยน

Page 5: Ict asean presentation
Page 6: Ict asean presentation

ASEAN Political – Security Community Blueprint (APSC Blueprint)B4: Non-Traditional Security Issues

ประเดนความมนคงรปแบบใหม เพอการตอบสนองอยางมประสทธภาพและทนทวงทโดยสอดคลองกบหลกการดานความมนคงทครอบคลมทกมต จากภยคกคามในทกรป แบบ อาชญากรรมขามชาต และความทาทายขามแดน ทงน ประเดนความมนคงรปแบบใหมจะรวมถงอาชญากรรมทางคอมพวเตอร (Cyber Crime)

Page 7: Ict asean presentation

ASEAN Economic Community Blueprint (AEC Blueprint)A2: Free flow of services

ลดขอจ ากดตอการคาบรการสาขาคอมพวเตอรและบรการทเกยวเน อง และบรการโทรคมนาคม โดยไมมขอจ ากด ส าหรบการคาบรการขามพรมแดน และการบรโภคขามพรมแดน

อนญาตการถอหนของคนสญชาตอาเซยนไมนอยกวา รอยละ 51 ในป 2008 และรอยละ 70 ในป 2010

B4: Infrastructure Development ในประเดน Information Infrastructureอ านวยความสะดวกใหเกดการเชอมตอความเรวสงระหวางโครงสรางพนฐานสารสนเทศ

แหงชาต ภายในป 2010 เสรมสรางขดความสามารถและการฝกอบรมส าหรบศนยประสานงานความปลอดภยทางคอมพวเตอรแหงชาต เพอเพมศกยภาพดานความมนคงปลอดภยบนโครงขาย (cyber-security network) และขยายการด าเนนการทดสอบการรบมอสถานการณฉกเฉนตอความมนคงบนเครอขายและสารสนเทศ (ASEAN CERT Incident Drills) ใหครอบคลมประเทศคเจรจาของอาเซยนภายในป 2007

Page 8: Ict asean presentation

ASEAN Economic Community Blueprint (AEC Blueprint)B4: Infrastructure Development ในประเดน Information Infrastructure (ตอ)

สงเสรมใหผท เกยวของ (ประชาชน ชมชน ธรกจ และหนวยงานภาครฐ) มสวนรวมในการพฒนาและน าเทคโนโลยสารสนเทศและบรการมาใชงานบนโครงสรางพนฐานสารสนเทศของภมภาค สนบสนนสาขาทเปนกลมเปาหมายใหน าเทคโนโลยสารสนเทศมาใชเพอเพมประสทธภาพ เชน ศลกากร โลจสตกส ขนสง

เพมจ านวนประเทศสมาชกในการตกลงยอมรบรวมกนของอาเซยนส าหรบอปกรณดานโทรคมนาคม พฒนากรอบนโยบายดานการก ากบดแลในเชงลกเพอรองรบโอกาสและความทาทายทางธรกจทเกยวของกบโครงขายยคหนา

Page 9: Ict asean presentation

ASEAN Economic Community Blueprint (AEC Blueprint)B6: E-Commerce

การยอมรบแนวปฏบตทดมาใชด าเนนนโยบายการแขงขนดานโทรคมนาคมและเตรยมความพรอมของกฎระเบยบ/กฎหมาย ดานพาณชยอเลกทรอนกสภายในประเทศ ท าใหเกดความสอดคลองดานโครงสรางพนฐานทางกฎหมายพาณชยอเลกทรอนกส เพอการท าสญญาทางอเลกทรอนกสและการระงบขอพพาท

พฒนาและด าเนนการเพอใหไดแนวปฏบตทดดานการท าสญญาทางอเลกทรอนกส หลกการส าหรบการระงบขอพพาทและกรอบการยอมรบรวมกนของลายมอชออเลกทรอนกสในภมภาคอาเซยน อ านวยความสะดวกเรองการยอมรบรวมกนของลายมอชออเลกทรอนกสในภมภาคอาเซยน ศกษาและสนบสนนการยอมรบแนวปฏบตทดและแนวทางของกฎระเบยบ และ /หรอ มาตรฐานทมอยบนพนฐานของกรอบความตกลงรวม และ จดตงเครอขายระหวางภาคธรกจในภมภาคอาเซยนกบประเทศคเจรจา เพอเปนเวทส าหรบสงเสรมดานการคาและการลงทน

Page 10: Ict asean presentation

ASEAN Socio – Cultural Community Blueprint (ASCC Blueprint)A4: Promoting Information and Communication Technology

เพมพนความรดานไอซทในอาเซยนโดยเฉพาะในกลมสตร เดก ผสงวย และผพการ สงเสรมการใชไอซทในเชงบวก โดยเฉพาะการใชอนเทอรเนต สนบสนนการใชไอซทในทกระดบการศกษา รเรมการเรมใชไอซทในโรงเรยนประถมใหเรวขน สงเสรมการใชไอซทเพอสนบสนนการเรยนรทางอนเทอรเนต พฒนาผใชแรงงานและก าลงคนเพอการมวชาชพและความช านาญทางดานไอซท

B7: Building Disaster Resilient National and Safer Communitiesเสรมสรางกลไกใหมประสทธภาพและสามารถปองกนและลดการสญเสยชวต และทรพยสน

ทางสงคม เศรษฐกจและสงแวดลอมของรฐสมาชกอาเซยนอนเกดจากการภยพบต และรวมมอกนจดการกบภยพบตฉกเฉนโดยใชความพยายามของรฐบาล และความรวมมอในระดบภมภาคและระหวางประเทศ

Page 11: Ict asean presentation
Page 12: Ict asean presentation

Vision“Towards an Empowering and Transformational ICT: Creating an Inclusive, Vibrant and Integrated ASEAN”

“สเทคโนโลยไอซทเพอการสรางศกยภาพประชาชน และการเปลยนแปลงเศรษฐกจและสงคม กอใหเกดอาเซยนทมความเทาเทยม มความเจรญมงคง และมความเปนอนหนงอนเดยวกน”

Page 13: Ict asean presentation
Page 14: Ict asean presentation
Page 15: Ict asean presentation

กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ICT 2020พ.ศ. 2554 - 2563

2553

แผนแมบท ICT แหงชาต(ฉบบท 2) พ.ศ. 2553 - 2556

2563

แผนแมบท ICT แหงชาต (ฉบบท 3)

กรอบ

นโยบ

าย IT

2010

2558

แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาตฉบบท 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)

แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาตฉบบท 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

การเขาสประชาคมอาเซยนพ.ศ. 2558

นโยบายบรอดแบนดแหงชาต

นโยบายเศรษฐกจดจทล (Digital Economy)

Page 16: Ict asean presentation

“สงเสรมภาคเศรษฐกจดจทลและวางรากฐานของเศรษฐกจดจทลใหเรมขบเคลอนไดอยางจรงจง ซงจะท าใหทกภาคเศรษฐกจกาวหนาไปไดทนโลกและสามารถแขงขนในโลกสมยใหมได ซงหมายรวมถงการผลต และการคาผลตภณฑดจทลโดยตรง และการใชดจทล รองรบการใหบรการของ ภาคธรกจการเงนและธรกจบรการอน ๆ โดยเฉพาะอยางยง ภาคสอสาร และบนเทง ตลอดจนการใชดจทลรองรบการผลตสนคาอตสาหกรรม และ การพฒนาเศรษฐกจสรางสรรค”

ทมา: ค าแถลงนโยบายของคณะรฐมนตร พลเอก ประยทธ จนทรโอชา นายกรฐมนตร แถลงตอสภานตบญญตแหงชาต วนศกรท 18 กนยายน 2557

Page 17: Ict asean presentation

เศรษฐกจและสงคมทใช ICT เปนกลไกส าคญ ในการขบเคลอนการปฏรปกระบวนการผลต การด าเนนธรกจ การคา การบรการ การศกษา การสาธารณสข การบรหาราชการแผนดน รวมทงกจกรรมทางเศรษฐกจ และสงคมอนๆ สงผลตอการพฒนาทางเศรษฐกจ การพฒนาคณภาพชวตของคนในสงคม และการจางงานทเพมมากขน

Page 18: Ict asean presentation

“เรงสงเสรมความเชอมโยงทางเศรษฐกจ การคา การลงทน ในภมภาคอาเซยน และขยายความรวมมอทางเศรษฐกจกบประเทศเพอนบาน โดยใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสง และโทรคมนาคมทเชอมโยงระหวางกนของอาเซยน ระบบการออกใบรบรอง/ใบอนญาตผานระบบอเลกทรอนกส การท าธรกรรมอเลกทรอนกสรวมกนในอาเซยน”

“พฒนาศกยภาพในการแขงขนของผประกอบการไทยทกระดบ โดยสอดคลองกบขอตกลงในการเคลอนยายในดานสนคา บรการ การลงทน แรงงานฝมอ และปจจยการผลตตางๆ ทเปดเสรมากขน โดยเฉพาะกลมวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยใหสามารถแขงขนได รวมทงสามารถด าเนนธรกจรวมกบผประกอบการในประเทศสมาชกอาเซยน เพอน าไปสความเชอมโยงกบหวงโซอปทานตลาดโลกได”

Page 19: Ict asean presentation

“พฒนาแรงงานของภาคอตสาหกรรมเพอรองรบการเขาสประชาคมอาเซยนทงแรงงานวชาชพ แรงงานมทกษะ และแรงงานไมมทกษะ โดยการเรงรดและขยายผลการใชระบบคณวฒวชาชพใหเกดผลในทางปฏบต โดยค านงถงความเปนเอกภาพกบระบบมาตรฐานฝมอแรงงาน และมาตรฐานวชาชพ”

ทมา: ค าแถลงนโยบายของคณะรฐมนตร พลเอก ประยทธ จนทรโอชา นายกรฐมนตร แถลงตอสภานตบญญตแหงชาต วนศกรท 18 กนยายน 2557

Page 20: Ict asean presentation

พฒนาโครงสรางพนฐาน ICT ทเปนอนเทอรเนตความเรวสงอยางทวถง

พฒนาทนมนษยดาน ICT ใหมคณภาพและมปรมาณเพยงพอ

ยกระดบขดความสามารถการแขงขนของอตสาหกรรม ICT

ใช ICT สรางนวตกรรมการบรการของภาครฐ

พฒนาและประยกต ICT เพอภาคการผลต

พฒนาและประยกต ICT เพอลดความเหลอมล าทางเศรษฐกจและสงคม

พฒนาและประยกต ICT เพอสนบสนนการพฒนาเศรษฐกจและสงคมทเปนมตรกบสงแวดลอม

Page 21: Ict asean presentation

ยทธศาสตรท 1 การเปลยนแปลงทางเศรษฐกจ

ยทธศาสตรท 2 การมสวนรวมของประชาชน และการสรางศกยภาพใหแกประชาชน

ยทธศาสตรท 3 การสรางนวตกรรม

ยทธศาสตรท 4 การพฒนาโครงสรางพนฐาน

ยทธศาสตรท 5 การพฒนาทนมนษย

ยทธศาสตรท 6 การลดชองวางทางดานดจทล

Page 22: Ict asean presentation
Page 23: Ict asean presentation

• Software Development

• ICT Project Management

• Enterprise Architecture Design

• Network and System Administration

• Information System and Network Security

• Cloud Computing

• Mobile Computing

Page 24: Ict asean presentation

วสยทศนe-Government เปนปจจยหลกในการสงเสรมการอ านวยความสะดวกดานการลงทนในภมภาคอาเซยน

และการเพมขดความสามารถในการแขงขนทางเศรษฐกจอยางยงยน เพอรองรบการเตบโต และการรวมตวเปนประชาคมอาเซยน

ยทธศาสตรการพฒนา

ก าหนดแผนการพฒนา

e-Government

พฒนาองคประกอบบรการออนไลน

การสรางโครงสรางพนฐาน ICT ใหเขมแขง

ขอเสนอแนะการพฒนา

สงเสรมกฎหมายและกฎระเบยบเพอสนบสนนการพฒนา

e-Government

การพฒนาทนมนษยดาน ICT

Page 25: Ict asean presentation

http://www.asean-eclass.org/

Page 26: Ict asean presentation

http://www.asean4all.org/

Page 27: Ict asean presentation
Page 28: Ict asean presentation
Page 29: Ict asean presentation

“เปลยนจดเนนการพฒนาจากการเตรยมความพรอมประเทศในการเขาสประชาคมอาเซยน

ไปสการพฒนาโดยใชโอกาสจากประชาคมอาเซยนใหเปนประโยชนตอประเทศไทย”

มงเนน 3 ประเดนยทธศาสตรหลก• การพฒนา ICT ในภาพรวมของประเทศ ทงในมตดานทนมนษย โครงสรางพนฐาน และการสงเสรม

ภาคธรกจ อตสาหกรรม และผประกอบดาน ICT• การพฒนา ICT ทสนบสนน และเอออ านวยตอการด าเนนงานพฒนา (ICT – enabled) และการสราง

ศกยภาพของประเทศในธรกจ อตสาหกรรมตางๆ เชน การศกษา การแพทย การคาการลงทน การทองเทยว ฯลฯ

• การสงเสรม และประสานความรวมมอดาน ICT ในประชาคมอาเซยน

Page 30: Ict asean presentation