hronolo¥ ki reghronolo¥ ki regihronolo¥ ki b 2006.pdf¢ ...

Download HRONOLO¥ KI REGHRONOLO¥ KI REGIHRONOLO¥ KI B 2006.pdf¢  HRONOLO¥ KI REGHRONOLO¥ KI REGIHRONOLO¥ KI REGISTARHRONOLO¥ KI

Post on 13-Feb-2020

15 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • H R O N O L O Š K I R E G I S T A RH R O N O L O Š K I R E G I S T A RH R O N O L O Š K I R E G I S T A RH R O N O L O Š K I R E G I S T A R z a z a z a z a 2 0 02 0 02 0 02 0 0 6666 . . . . g o d i n ug o d i n ug o d i n ug o d i n u

  OPĆINSKO VIJEĆE – ODLUKE

  BROJ 1. 1. Odluka o utvrđivanju prestanku mandata

  Edibu Hadžiabdića vijećniku Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje …………………… 1

  2. Odluka o privremenom finansiranju općine Gornji Vakuf-Uskoplje za period 01. 01. do 31. 03. 2006. godine …………………………………. 3

  3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi ………………………………… 4

  4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za vatrogastvo ……………………………… 4

  5. Odluka o osnivanju javnog preduzeća veterinarska stanica društvo sa ograničenom odgovornošću Gornji Vakuf- Uskoplje ……………………………………………………. 5

  6. Odluka o organizovanju javnog komunalnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija»,društvo sa ograničenom odgovornošću Gornji Vakuf – Uskoplje …………………………………………………. 8

  7. Odluka o organizovanju javnog komunalnog preduzeća „Radovina“,društvo sa ograničenom odgovornošću Gornji Vakuf - Uskoplje …………………………………………………… 13

  8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizovanju i radu Javne ustanove «Centar za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf – Uskoplie ……………………………………….. 18

  9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju dječjeg vrtića …………………………….. 18

  10. Odluka o određivanju naknada predsjednicima mjesnih zajednica …………… 19

  11. Odluka o radnom vremenu u organu uprave Općine Gornji Vakuf - Uskoplje ………………….. 19

  12. Odluka o raspisu oglasa - konkursa za izbor I imenovanje Direktora, Upravnih odbora Javnih ustanova i nadzornih odbora i odbora za reviziju Javnih preduzeća kojima je općina osnivač ………………………………………….. 20

  13. Odluka o imenovanju Komisije za predstavke I žalbe …………………………………….. 23

  14. Odluka o imenovanju Komisije za ravnopravnost spolova ……………………………… 23

  BROJ 2. 15. Odluka o verifikaciji vijećničkog mandata

  Mašetić Naseru …………………………………………. 35 16. Odluka o izvršenju Budžeta općine Gornji

  Vakuf-Uskoplje za 2006. godinu ……………….. 46 17. Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu

  stipendija ………………………………………………….. 47 18. Odluka o prosječnoj konačnoj građevnoj 47

  cijeni m 2 korisne stambene i poslovne

  površine u društvenoj-državnoj svojini na području općine Gornji Vakuf- Uskoplje u 2005. godini ………………………………………………

  19. Odluka o određivanju visine naknade za građevinsko zemljište u društvenoj svojini koje se preuzima od ranijih vlasnika ………… 48

  20. Odluka o prijenosu stalnih sredstava bez naknade javnoj ustanovi centru za socijalni rad ……………………………………………………………. 49

  21. Odluka o anketi kao sredstvu za utvrđivanje prioriteta u Mjesnim zajednicama i kriterijima za određivanje prioriteta ………… 50

  BROJ 3. 22. Odluka o imenovanju Komisije za budžet i

  finansije ……………………………………………………. 68 23. Odluka o prestanku važenja rješenja o

  imenovanju vijećnika za vjenčanje …………….. 77 24. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o

  naknadama vijećnicima i članovima stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Gornji Vakuf- Uskoplje ………………………………. 77

  25. Odluka o izmjeni i dopune Odluke o radnom vremenu u organu uprave Općine Gornji Vakuf -Uskoplje …………………………………………. 78

  26. Odluka o raspisivanju javnog nadmetanja … 78 27. Odluka o imenovanju drugostepene

  stručno- upravne komisije …………………………. 79 28. Odluka o imenovanju komisije za odabir

  korisnika donacije za obnovu, ratom porušenih stambenih objekata ………………….. 79

  BROJ 4.

  29. Odluka o utvrđivanju prestanka mandata Prijić Senadu vijećniku Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje …………………………….. 105

  30. Odluka o pristupanju izradi prostornog plana uređenja općine Gornji Vakuf- Uskoplje ……………………………………………………. 129

  31. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama vijećnicima i članovima stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje …………………………….. 130

  32. Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadama za korištenje podataka i vršenje usluga u oblasti premjera i katastra nekretnina na području općine Gornji Vakuf – Uskoplje …………………………………………………. 131

  33. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje ……… 131

 • 34. Odluka o odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2006. godinu Vatrogasnom društvu ……………………. 139

  35. Odluka o odobravanju sredstava iz Budžeta općine G. Vakuf- Uskoplje za 2006.godinu Općinskom javnom pravobranilaštvu Bugojno ……………………………………………………. 139

  BROJ 6.

  36. Odluka o verifikaciji vijećničkog mandata Hajrić Salihu ………………………………………………. 159

  37. Odluka o stavljanju van snage Odluke o ustupanju magacina «Voljevac» zemljoradničkoj zadrugi za područje MZ Privor ………………………………………………………… 159

  BROJ 8.

  38. Odluka o utvrđivanju prestanka mandata Herceg Josipu vijećniku Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje …………………………….. 201

  39. Odluka o izmjenama i dopunama budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2006.god … 201

  40. Odluka o usvajanju Dokumenta okvirnog budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje 2007.-2009. godina …………………………………… 208

  41. Odluka o usvajanju Dokumenta okvirnog budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje 2007.-2009. godina …………………………………… 208

  42. Odluka o plaćama funkcionera općine Gornji Vakuf- Uskoplje ………………………………. 211

  43. Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenta za plaće rukovodećih i ostalih državnih Službenika u Općinskom organu uprave ………………………………………………………. 230

  44. Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenta za plaće namještenika u Općinskom organu uprave ………………………… 231

  45. Odluka o ustupanju izgrađenog kanalizacionog kolektora u naselju Vrse na trajno korištenje, upravljanje i održavanje JP "VIK" …………………………………………………………. 232

  BROJ 10.

  46. Odluka o utvrđivanju prestanka mandata Crnica Halimi i Karalić Adnani vijećnicima Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje …….. 255

  47. Odluka o verifikaciji vijećničkog mandata Ljubas Ivanu ……………………………………………… 255

  48. Odluka o verifikaciji vijećničkog mandata Brzika Hazimi …………………………………………….. 256

  49. Odluka o izvršenju Budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2007. godinu ………………… 263

  50. Odluka o naknadama vijećnicima i članovima stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje …….. 264

  51. Odluka o utvrđivanju naknade za članove Izborne komisije općine Gornji Vakuf- Uskoplje ………………………………………………… 265

  52. Odluka o finansiranju političkih stranka općine Gornji Vakuf – Uskoplje ………………… 265

  53. Odluka o načinu i kriterijima za stipendiranje studenata općine Gornji Vakuf - Uskoplje ……..................................... 26 265

  54. Odluka o otpremnini za odlazak u prijevremenu penziju ………………………………. 266

  OPĆINSKO VIJEĆE – RJEŠENJA

  BROJ 1. 1. Rješenje o imenovanju privremenog

  nadzornog odbora JKP «Radovina» doo Gornji Vakuf:Uskoplje ……………………………….. 20

  2. Rješenje o imenovanju privremenog nadzornog odbora JKP «Vodovod i kanalizacija» doo Gornji Vakuf-Uskoplje ……. 21

  3. Rješenje o imenovanju VD direktora JP Veterinarska stanica doo Gornji Vakuf- Uskoplje ……………………………………………………. 21

  4. Rješenje o imenovanju VD direktora JKP «Vodovod i kanalizacija»doo Gornji Vakuf- Uskoplje ……………………………………………………. 21

  5. Rješenj E o imenovanju VD direktora JKP «Radovina»doo Gornji Vakuf-Uskoplje ……… 22

  6. Rješenj e o imenovanju VD direktora JU Centar za obrazovanje i kulturu» Gornji Vakuf- Uskoplje …………………………………………. 22

  7. Rješenje o imenovanju VD direktora JU «Dječji vrtić» Gornji Vakuf-Uskoplje ………….. 22

  8. Rješenje o imenovanju Komisije za procjenu prom

View more