hoop voor iedereen

Download Hoop voor iedereen

Post on 01-Feb-2016

33 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hoop voor iedereen. De opstandingen in de bijbel. Hoop voor iedereen. Wat bedoel ik met opstandingen? - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Hoop voor iedereenDe opstandingen in de bijbel

 • Hoop voor iedereen Wat bedoel ik met opstandingen? In de tijd gezien zullen er meerdere momenten zijn waarin groepen mensen door God opgewekt worden tot heerlijkheid en onvergankelijk LEVEN. Net zoals de Heer Jezus na zijn sterven op de derde dag werd opgewekt door God tot heerlijkheid en als eerste het onvergankelijk LEVEN ontving.

  Doel van deze studie: Iedereen heeft familie of kinderen of goede vrienden die niet het evangelie geloven of het evangelie niet kennen. Wat gebeurt er met hen na het sterven? Gods woord verteld ons dat er een zekere verwachting is voor iedereen!

 • Opstanding van JobWeet u dat Job iets wist over een opstanding?

  (NBG) Job 14:10-12 Maar wanneer een man sterft, dan ligt hij krachteloos neer; geeft een mens de geest, waar is hij gebleven? Zoals water verdampt uit een meer en een rivier verloopt en uitdroogt, zo legt een mens zich neer en staat niet weer op; TOTDAT de hemelen niet meer zijn, ontwaken zij niet en worden niet wakker uit hun slaap.

  De tekst is heel duidelijk.Het TOTDAT in deze tekst geeft aan dat een mens ontwaakt uit de dood als de hemelen (van de huidige wereld) er niet meer zijn.

 • Hoop voor iedereenAlgemene Christelijke gedachten:

  Direct nadat je gestorven bent wordt je wakker in de hemel of in de hel. Je lichaam verplaatst als het ware van de aarde naar de hemel of de hel. Als je hier goed over nadenkt zegt men in de diepste zin dit :Je sterft op aarde maar je leeft voort, alleen op een andere plek.

  Deze gedachte zult u nergens in de bijbel terug vinden.

 • Hoop voor iedereenDit zegt de bijbel over de dood.

  - Psalm 6:6 Want in de dood is Uwer geen gedachtenis, wie zou U loven in het dodenrijk?

  - Prediker 9:10 Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat.

  - Hand.2:29 , 34 Mannen broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij en gestorven en begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag. () 34 Want David is niet opgevaren naar de hemelen.

 • Hoop voor iedereenWat is de dood dan wel? De dood is een terugkeer.

  Lichaam Gen.3:19 19 in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Pred.12:7 en het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft.

  Levensadem In gen.2:7 lezen we: toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen. Het omgekeerde gebeurt bij het sterven, we geven de geest, de levensadem keert terug naar de Here God.

 • Opstanding waarvan Job wistTerug naar Job. De opstanding waar Job over sprak komen we ook in het Nieuwe Testament tegen. Weliswaar verwoord in een andere term, maar onze Heer Jezus zegt er iets over.

  (NBG) Lucas 23:42-43 En hij zeide: Jezus, gedenk mijner, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt. En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.

 • ParadijsTwee belangrijke aandachtspunten:

  De misdadiger vraagt: gedenk mijner wanneer Gij in uw koninkrijk komt. De Heer wist dat de misdadiger NIET zou worden opgewekt voordat Zijn koninkrijk begon en zegt daar ook niets over. MAAR de Heer wist wel dat die misdadiger op een ander moment zou opstaan (worden opgewekt), namelijk in het tijdperk (de aioon) dat NA het koninkrijk zou komen. Job noemde deze tijd als de hemelen (van de huidige aarde) niet meer zijn. De Heer Jezus noemt het tijdstip en plaats na het koninkrijk, het paradijs.

  Er staat in vers 43 dit: ik zeg u heden komma- gij zult met Mij in het paradijs zijn.

 • ParadijsWat is een paradijs?-Online Vandale woordenboek : een paradijs is een heerlijk oord, een lusthof-Paradijs - lees openbaring 21 en 22

  * Openb.21:1,4 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, () en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan* Openb.22:2 Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. etc

 • Opstandingen in de bijbelKorte samenvatting tot nu toe.

  Job kende een opstanding (Job.14:12) De Heer Jezus noemde de plaats na de opstanding waar Job over sprak het paradijs (luc.23:43) Tijdstip van Job zijn opstanding na grote witte troon, boek des levens..., dus NA het duizend jarig rijk of het millennium (zie Openbaring 21 en 22) Dood is een terugkeer. Als je sterft keert je levensadem terug naar God. In de dood is geen bewuste waarneming. (Job.14:12, Ps.6:6, Pred.9:10, Ps.31:18)

 • Opstanding groep 3 (o.a. Adam, Job)Jezus noemt dit ParadijsOpstandingen en tijdperkenOpstanding groep 1 Opstanding groep 2 Tijdperk 1

  Tijdperk 2

  Tijdperk 3

  Tijdperk 4

  Tijdperk 5

 • Opstanding van Abraham/Izaak/Jacob Isral(NBG) Gen.12:1 De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; 2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn.

  (NBG) Gen.13:14-15 En de HERE zeide tot Abram, nadat Lot zich van hem gescheiden had: Sla toch uw ogen op, en zie van de plaats, waar gij zijt, naar het noorden, zuiden, oosten en westen, want het gehele land, dat gij ziet, zal Ik u en uw nageslacht voor altoos geven.

  Heeft Abraham in zijn leven in dat land gewoond? NeenWanneer zal Abraham daar wonen? Na de opstanding Welke opstanding?

 • Opstanding van Abraham/Izaak/Jacob IsralMat.8:10 10 Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich en zeide tot hen, die Hem volgden: Voorwaar, zeg Ik u, bij niemand in Isral heb Ik een z groot geloof gevonden! 11 Ik zeg u, dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham en Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen.

  Luc.13:28-29 wanneer gij Abraham en Izak en Jakob zult zien en al de profeten in het Koninkrijk Gods, en zij zullen komen van oost en west en van noord en zuid en zullen aanliggen in het Koninkrijk Gods.

  Abraham zal dus opgewekt worden en aanliggen in het koninkrijk dat van de hemel op de aarde gevestigd zal worden.

 • Ook Dan.2:44 spreekt over dit koninkrijk.Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan () maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid.

  In het toekomstig Millennium zal de wereld geregeerd worden vanuit Jeruzalem. Er zal een tempel zijn en een offerdienst om de volkeren te leren (Jes.2:1-5). Opstandingen in de bijbel

 • Opstanding groep 3 (o.a. Adam, Job)Opstandingen en tijdperkenOpstanding groep 1Opstanding groep 2 (Israel)Tijdperk 1

  Tijdperk 2

  Tijdperk 3

  Tijdperk 4

  Tijdperk 5

  Millennium of 1000 jarig rijk

 • Opstanding en wegrukking gemeenteIn de bijbel wordt over nog een opstanding van nog een groep gesproken.Een opstanding waar Job niets vanaf wist en waar Abraham/Izak/Jacob niets vanaf wisten.

  Een opstanding die ook niet met grote tekenen of zichtbare activiteiten gepaard zal gaan. Het is een opstanding waar alleen Paulus over spreekt

  1 Thes.4:16-17 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en z zullen wij altijd met de Here wezen.

 • Opstanding en wegrukking gemeenteIn Efez.1 leest u in een paar verzen diverse malen over: tevoren , vooraf, voor - uitverkoren voor de grondlegging der wereld- Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen- het lotdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren-tot lof zijner heerlijkheid, wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd.

  Deze eerste opstanding na de opstanding van Christus is als het ware een vooropstanding . Het zijn eerstelingen die als de Heer verschijnt, met Hem in Heerlijkheid zullen verschijnen (Kol.3:4).

 • Opstanding groep 3 (o.a. Adam, Job)Opstandingen en tijdperkenOpstanding groep 1(gemeente)Opstanding groep 2 (Israel)Tijdperk 1

  Tijdperk 2

  Tijdperk 3

  Tijdperk 4

  Tijdperk 5

 • Opstandingen in de bijbelSamenvatting:Tijdperk 3 - Er is een groep die net op tijd wordt weggerukt voor de verdrukking door opwekking en metamorfose (*1). Het betreft de gemeente (ekklesia). Alleen Paulus spreekt hierover. (*1 - 1 Kor.15:44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. )

  Tijdperk 4 - Er is een groep die opgewekt zal worden voor het koninkrijk van de hemelen. Het betreft hen die de (aardse) Isral beloften verwachting.

  Tijdperk 5- Er is een groep rechtvaardigen, van Adam tot en met Noach, die voor dit laatste tijdperk opgewekt zullen worden.

  Nu gaan we terug naar het begin van deze studie

 • Hoop voor iedereenIk begon deze studie met het vertellen dat er hoop voor iedereen is. U weet nu van drie opstandingen van drie groepen gelovigen die op verschil