hisnul muslim-zastita svakog muslimana

Download Hisnul Muslim-Zastita Svakog Muslimana

Post on 21-Apr-2015

200 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

HISNULMUSLIMIminezkarilKur'anivessunneti

ZATITASVAKOGMUSLIMANA(PremaKur'anuisunnetuPoslanikovom) Autor:SaidAlKahtani

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM RIJEIZDAVAA UimeAllaha,Svemilosnog,Milostivog! Zahvala pripada Allahu, delle anuhu Njega hvalimo, od njega pomoiupututraimo.OdAllaha,delleanuhu,traimozatituod zlanaihduaiodnaihloihdjela. Donosim salavat i selam na najbolje Allahovo, delle anuhu, stvorenje, na onoga ko je najbolje spominjao i ko je najiskrenije oboavao Allaha, delle anuhu, Muhammeda, sina Abdullahova, neka je na njega, njegovu porodicu, ashabe i na one koji idu njegovomuputom,najboljisalavatiselam. Uzvieni Allah kae: Nisam stvorio dine i ljude osim da mi ibadetine. IupravoovojesvrhaljudskogbivstvovanjanaZemljiisvetoje nanjojpotinjenojeovjekuizovograzloga: IOnjepotiniovamaino,idan,iSunce,iMjesec,aizvjezdesu Odredbi Njegovoj potinjene zaista, u tome su znaci ljudima koji rasuuju i sve ono to je radi vas stvorio na Zemlji vrsta i boja raznolikih.Zbilja,utomesuznaciljudimakojipoukuuzimaju. Jedanodnajboljihibadetasvakakojezikr(spominjanjeisjeanjena Allaha,delleanuhu:IsjeajteseAllahaiOnesevassjeatiA kad sa Arefata poete, Allaha kod Mearilharama spominjite A kad zavrite obrede vae, vi opet Allaha spominjite kao to i pretke 1

svojespominjete,ilijoivie. Vjernikmumin ima zikr koji ui ujutro, zatim zikr koji ui naveer,zikrprilikompoinka,poslijebuenja,prilikomputovanja, prilikomnedaaainesrea... OvajzikrinitvojjezikvlanimodspominjanjaAllaha,delle anuhu,tititeodzala,pribliavateAllahu,delleanuhu,brieloa djelaipodiestupnjeve(derede)uDennetu. Vjerniku je zikr,dakle,potrebnijiod hrane izraka,adaprovodi svoje vrijeme u zikru bolje mu je od zabave i runog i nedolinog govora,odegaeimatisamoloeposljedice.Topotvrujehadisu kojem jedan od ashaba pita Allahovog Poslanika: Hoemo li biti kanjeni za ono to govorimo, o Allahov Poslanie? Izgubila te majkatvoja!AhoeliljudenalicauVatrubacitinetodrugoosim etvenjihovihjezika Isvetoovjekreknebiezabljeeno: On ne izgovori nijednu rije a da kod njega nije pratilac pripravljeni. ShodnotomekolikonekospominjeAllaha,delleanuhu,Allah, delleanuhu,uvagaodnedaailiih,pak,ublaava. Uhadisustoji:Dakaem:subhanallah,velhamdulillah,ve lailaheillallahuvallahuekberboljemijenegodunjalukisvetoje nanjemu. Kokae:subhanallahvebihamdihi,stoputaujednomdanubite mu izbrisani njegovi grijesi, pa makar ih bilo poput morske pjene (osimakonebuduvelikigrijesi). Vjerujui da treba iriti dobro i sluiti muslimanima, Visokom saudijskomkomitetu,inisreutotoizdajeknjiguZatitasvakog muslimana.Iakojeposvomobimumala,knjigajevelikapotome tomeukoricamasadrimnogodobraizikra. Molim Allaha Uzvienog da najboljom nagradom nagradi one koji su uloili truda oko izdavanja ove knjige i da ta djela budu samoradiNjega. GeneralnidirektorRegionalnogureda VisokogsaudijskogkomitetazaEvropu NasserI.AbdurrahmanelSaeed 2

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PREDGOVOR

HVALA ALLAHU, DELLE ANUHU SALAVAT I SELAM BOIJEM POSLANIKU MUHAMMEDU, SALLALLAHU `ALEJHIWESELLEM Da biovodjelo bilo topristupanijekorisniku,uradili smo slijedee:IzostavilismoonehadisekojispadajuukategorijuDAIF hadisa radi sigurnosti onog to, u tom pogledu, prenosi rivajetska naukanaukaorivajetu(predajihadisa).Hadisekojisespominjudva ilivieputa,izpraktinihrazloga,navelismosamojedanput. Poredsvakoghadisaobiljeilismolatinikomskraenicom i nazivprenosiocahadiskihdjelaizkojihjeautorovogoriginalacrpio hadise. Tako smo omoguili provjeru istih. Pune nazive ovih skraenicadalismonakrajuknjige. Za itaoce koji se ne mogu koristiti originalnom arapskom literaturom autorovog prijevoda uradio je i transliteraciju arapskog teksta u latinicu. Time je omoguio uenje dova napamet, a njegov prijevodepomoidagapotpunorazumiju. MolimoAllaha,delleanuhudaovodjelouinikorisnimi dasveonekojisudoprinijelinjegovomobjavljivanjunagradi. Uovomnovomdopunjenomizdanjudodatjearapskitekst,te je time poznavaocima arapskog jezika omogueno koritenje ovog djelasaizvornimtekstom.

3

VRIJEDNOSTZIKRA KazaojeUzvieniAllahdelleanuhu:SjeajteseviMene,pau seiJasjeativas!IzahvaljujteMi,anebuditeMinezahvalni.(El Bekare:152) O vi, koji vjerujete! Allaha esto i mnogo spominjite! (El Ahzab:41) ... i mukarcima koji mnogo Allaha spominju i enama, Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio. (ElAhzab: 35) I u sebi spominji Gospodara svoga ujutro i naveer, ponizno i sa strahopotovanjem i ne podiui glas, i ne budi nemaran!(ElAraf 205) KazaojeAllahovPoslanik:"MeselulllezijezkuruRabbehuve llezilajezkuruRabbehumeselulhajjivelmejjiti" PrimjeronogakojisesjeasvogaGospodaraspominjuiGaionog kojiGasenesjeajekaoprimjerivogovjekaimrtvaca.(K) Zatim je kazao: "Ela unebbi ukum bi hajri e'a malikum ve ezkaha inde melikikum ve erfe'iha fi deredatikum ve hajrin lekum min infakizzehebi velveriki ve hajrin lekum min en telkav aduvvekum fe tadribu eanakahum ve jadribu e'anakak um?Kalu,bela!KalezikrulLahite'ala" elitelidavasobavijestimovaemnajboljemdjelu,kojejeusto: najkreposnije kod vaeg Vladara, korisnije od udjeljivanja zlata i srebra, znaajnije i od borbe protiv vaeg neprijatelja? Ashabi odgovorie:Da,elimo! SjeanjenaAllahaUzvienog. (T,MA) Kazaojeioverijei:UzvieniAllahkae:Eneindezanniabdibi, veEnemeahuizazekereni,feinzekerenifinefsihizekertuhu fi Nefsi, ve in zekereni fi melein zekertuhu fi melein hajrin minhum, ve in tekarrebe ilejje ibren tekarrebtu ilejhi ziraan, veintekarrebeilejjeziraantekarrebtuilejhibaan,veinetani jemietejtuhuherveleten" Rekao je Allah, delle anuhu: Ja sam sa Svojim robom kada misli o Meni. S njim sam kad god Me se sjeti. Ako Me se sjeti u osami,iJasesjetimnjegakadsamsamakoMese,pak,sjetidokje u drutvu, i Ja se njega sjetim u jo ljepem drutvu. Kad mi se 4

priblii za pedalj, i Ja se njemu pribliim za lakat, a ako Mi se pribliizalakat,Jasenjemupribliimzarukohvat.Najzad,akoMise pribliihodom,Jausenjemupribliavatiurbom.(K) A kazao je i ovako: "Ve'an Abdillahi bin Busr, radije lLahu anhu,enneredulenkale:"jaResulalLahi,inneerai'alislami kad kesuret alejje fe ahbirni bi ejin eteebbesu bihi" Kale "LajezalulisanukeretibenminzikrillLahi". Od Abdullaha sina Busra, r.a., prenosi se da je neki ovjek rekao Boijem Poslaniku: "O Boiji Poslanie, meni se ini da ima puno islamskih propisa, pa mi kai neke najvanije, kojih u se pridravati", pa mu je rekao: "Neka ti jezik neprestano spominje Allaha,delleanuhu"(T,MA) Kazao je i : "Men kare e harfen min KitabilLahi fe lehu bihi hasenetun velhasenetu bi ari emsaliha, ve la ekulu: eliflam mimharfun ve lakinne elifun harfun, lamun harfun, mimun harfun" Ko proui ( proita ) slovo iz Allahove Knjige pribavio je sebi dobro, a za to dobro stjee se deset drugih dobara. Nisam kazao: "eliflammim"jednojeslovo,nego"elif"jeslovo,"lam"jeslovoi "mim"jeslovo.(T) Zabiljeen je i ovaj hadis: "Ve anUkbete bin Amirin, radijell Lahu 'anhu kale: harede Resulullahi (sallallahu `alejhi we sellem)venahnufissuffe fekale: ejjukumjuhibbuenjagduve kullejevminilabuthaninevilelakikifejetiminhubinakatejni kevmavejni fi gajri ismin ve la katiati rahimin?fe kulna: Ja Resulellahi,nuhibbuzalike.Kale:efelajagduehadukumilel mesdidi fejuallimuevjakreuajetejnimin KitabilLahiazze vedelle,hajrunlehuminnakatejni,veselasunhajrunlehumin selasin,veerbeunhajrunlehuminorbe'in,vemineadadihinne minelibili" Prenosi se od Ukbeta, sina Amirova, da je rekao: " Dok smo mi boravili na sofi, iziao je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, i obratio nam se: Ko od vas ne bi elio svakog dana osvanuti u Buthani ili u Akiki i da mu k tome budu darovane po dvijevelikejednogrbedevenahalalnaininekaopoklonrodbine? Odgovorilismo:Svibismotoeljeli,AllahovPoslanie.Tadanam 5

on ree: Zar niko meu vama ne eli poraniti u damiju i u njoj pouavati ili sam prouavati (itati) dva kur'anska ajeta to mu je korisnije od dvije deve tri ajeta su mu na taj nain vrednija od tri deveetiriodetirideveitakoredom.(M) Kazao je i sljedee: "Menka'ade mak'adenlemjezkurilLahe fihi kanet 'alejhi minlLahi tiretun,ve men idtade'a mudtade'anlemjezkurilLahefihikanet'alejhitiretun" KosjedeudrutvonespomenuvipritomAllaha,Allahsesrdina njega a, takoer, ko legne ne spomenuvi Allaha, Allah se srdi na njega.(D,M) Kazao je i ovo:"Ma delese kavmun medlisen lem jezkurul Lahe fihi ve lem jusallu ala nebijjihim illa kane alejhim tiretun,feinaeazzebehumveinaegaferelehum" Grupa koja se okupi na jednom mjestu, a pritom ne spomene Allaha i ne donese salavat na svoga Poslanika, na sebe je navukla Allahovusrdbu.Akohtjedne,Allaheihkazniti,aakone,oprostit eim.(T) Slinu poruku kazao je drugom prilikom Poslanik: "Ma min kavmin jekumune min medlisin la jezkurunelLahe fihi illa kamuanmislidussetihimarinvekanelehumhasretun" SkupinakojanapustisijelonespomenuvipritomeAllahakaoda jeustalaizaleamagarca,ionisuutekojnesrei.(D,H) 1)DOVENAKONBUENJAIZSNA 1. Elhamdu lilLahillezi ahjana ba'de ma ematena ve ilejhi nnuuru Hvala Allahu, Koji nas oivi nakon to nas umrtvi, i Njemu se, konano,svevraa.(B) 2.Kale ResulullLahi salleelLahu 'alejhi ve selleme: "Men te'arre minllejli fe kale hine jestejkizula ilahe illelLahu vahdehu la erike lehu, lehulmulku ve lehulhamdu, ve huve' ala kulli ej'in kadir. SubhanelLahi velhamdu lilLahi ve la ilaheillelLahuvalLahuekber,velahavlevelakuvveteillabi lLahilalijilazim,summedea:Rabigfirli,gufirelehu.Kalel 6

Velidu: "ev kale de a, ustudibe lehu. Fe in kame fe tevedda'e, summesallakubiletsalatuhu", kazaojeAllahovPoslanik,sallallahu`alejhiwesellem:"Onajkose trgne iz snapaproui: nema bogaosim Allaha Jedinoga,KojiSebi ravnoga nema. Njemu vlast pripada i Njemu je zahvalnost svaka. Njegova je mo iznad svake druge moi, neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala: nema bogaosim Allaha.Allah jeNajvei.Nema moi i sile osim Allahove, Monog i Velikog. Zatim zamoli: "Gospodarumoj,oprostimi",bitemuoproteno. A Velid dodaje ili je (Poslanik) rekao: " Ko uputi dovu bit e mu usliena. Ako jo usto abdesti te klanja (nafilu), bit e mu namaz primljen.(B,MA,ig) 3.ElhamdulilLahilleziafanifidesedivereddealejjeruhive ezinelibizikr