g.p.malahov - osnovna znanja o zivotu i zdravlju

Download g.p.malahov - Osnovna Znanja o Zivotu i Zdravlju

Post on 03-Jan-2016

237 views

Category:

Documents

33 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

malahov

TRANSCRIPT

 • Biblioteka LEKOVITE SILE

  Genadij Petrovi Malahov

  O S N O V N A Z N A N J A O I V O T U I Z D R A V L J U

  (BIOS1NTEZA, B I O E N E R G E T I K A , B I O R I T M O L O G I J A )

 • GENADIJ PETROVI MALAHOV

  IVOTU I ZDRAVLJU (BIOSINTEZA, BIOENERGETIKA,

  BIORITMOLOGIJA) PREVOD S RUSKOG

  B e o g r a d

  2007.

 • S A D R A J

  K O N S T R U K C I J A O V E J E M A I N E

  I N D I V I D U A L N A K O N S T I T U C I J A Konstitucija Vetra" Konstitucija u i " Konstitucija S l u z i " Meovi t i tipovi konstitucija

  P R O M E N E O V E J E G O R G A N I Z M A P R E M A U Z R A S T U ivot od zaea do roenja ivot od roenja do po lnog sazrevanja Z r e l i p e r i o d i v o t a P r o m e n a ivotnih principa (doa) u toku ivota

  K R I Z E I P R O C E S L E E N J A Krize ienja Kr ize leenja Energetske krize

  B I O E N E R G I J A O V E K A - T A J N A I Z A S E D A M B R A V A " Energet sko telo oveka O s o b i n e p l a z m e Karakterist ike uzimanja, prenosa i raspodele energije u organizmu Karakter is t ike vezane za energiju organizma

  B I O S I N T E Z A - O S N O V A I V O T A , Z D R A V L J A I D U G O V E N O S T I Z a k o n redukcije nepotrebnih funkcija organizma i suprotnost - zakon uvebavanja funkcija

  8

  2 5 3 3 3 4 3 6 3 7

  3 9

  39 4 4 5 8 5 9

  6 2 6 3 6 6 6 8

  71

  7 2 7 5

  7 9 8 7

  9 7

  9 7

 • Transformaci ja biosinteze u ivotnom procesu oveka Stimulacija biosintetikih procesa

  B I O R I T M O L O G I J A U v o d Dnevni bior i tmovi F u n k c i o n a l n a bioritmologija organizma etir i JANG -organa etiri JIN o rgana Uticaj M e s e c a na dnevne b ior i tmove Nedel jno-meseni bioritmovi Nedel jni bioritmovi M e s e n i bior i tmovi Raspodela medicinskih mera (mera leenja) u lunarnom ciklusu Godinj i b ior i tmovi Karakter is t ike godinjih doba i njihov uticaj na organizam oveka Akt ivnost organa i funkcija oveijeg organizma po godinjim dobima Zakl juak

  OSNOVNA ZNANJA O IVOTU I ZDRAVLJU

  Metod proba i greaka je veoma dobar. Ali deava se i to da eksper i men ta tor" posle sledee probe " vie nikada ne pravi greke.

  Zato izuavajte iskustva drugih, vie itajte mudre knjige. Sve je vie puta opisano. Naite stub (stoer) problema, uhvatite se za njega vre i stalno ga pratite. Eto, to je sve.

  Iz usmenih predanja Ganee 1

  1 Ganea - bog sree sa g lavom slona (Indija).

  100 107

  120 120 123 129 138 139 142 151 152 153 163 185

  186

  191 198

 • KONSTRUKCIJA OVEJE MAINE"

  Treba shvatiti ta je to ovek, ta je to ivot, ta je to zdravlje i kako ga ravnotea, usuglaavanje stihija odravaju, a njihova nesuglasica ga razara i unitava.

  Leonardo da Vini

  Dajte da posluamo savet genijalnog mudraca Leonarda da Vinija i istraimo ta pitanja, kako sa savremenih pozicija, tako i sa pozicija drevnih mudraca. Uporedimo s ta je u njima zajedniko i ega se treba pridravati.

  Ponimo od samog poetka: ta lei u osnovi crtea" naeg organizma?

  Ve odavno je poznato d a j e nosilac nasledne informacije hromozom. Ali kako je ta informacija zapisana na njemu, zna se tek odskora. Francuski biolozi su otkrili d a j e informacija na hromozomima zapisana u vidu polimernog (mnogolanog) holografskog koda, koji odraava prostor-no-vremensku strukturu organizma. Laserska zraenja hromozoma zapisuju u njemu informaciju o stanju organizma u datom momentu i uporeduju je sa informacijom koja postoji u naem naslednom aparatu u vidu mnogih holograma."

  2 Pr imedba prevodioca. 3 V. ikin, Izaziva iz Certanova", asopis Svet los t " 7/89.

  Za itaoce koji se prvi put susreu sa pojmom holograma", objasniu ga. Na primer, imate bokal. Zatim taj bokal razbijete na mnotvo sitnih paria. Tako, pravei hologram, sa najmanjeg pareta moemo dobiti potpunu za-preminsku sliku bokala, satkanu od svetlosnih zraka. Zato polimerni holografski kod pomou mikrolasera stvara holo-grafsku kopiju celog naeg tela: pol, meusobni razmetaj unutranjih organa, njihov oblik i funkcije a, takoe, svaku eliju tela pojedinano i njene funkcije. Zraenje, odbijeno od oblika naeg tela, oblika svakog organa i njegovih funkcija, elije i njene funkcije, vraa se nazad u vidu refleksije i uporeuje se sa etalonskim zraenjem. Ako postoji razlika (a ona je stalno prisutna, varirajui oko neke srednje crte") , tada se ukljuuju raznovrsni korekcioni mehanizmi: hor-monalni, humoralni itd. Praktino sve elije organizma, osim svoje specifine funkcije, izvravaju i nespecifinu, istu za sve - sintezu najvanijih materija opte regulativne namene - prostaglandin^ kejloni i drugi. Holografsko predstavljanje informacije i njena povratna korekcija lee u osnovi homeostaze (odravanja stabilnosti unutranje sredine organizma), homeorezisa (pravilnoj brzini odvijanja fiziolokih reakcija u organizmu) i homeomorfoze (odravanja oblika, meusobnog razmetaja i mase organa u potrebnim granicama).

  Sada, znajui kako dolazi do formiranja organizma o-veka, lake je shvatiti princip matrica" - postepenog prelaska holografske slike iz fine" - zrane u vrstu" -materijalnu. S tim ciljem poeemo razmatrati tela - matrice, kao u budistikoj psihologiji, od vrstog prema finom.

  Prva matrica - fiziko telo. Ono se sastoji iz kostiju, tetiva, mesa, tenosti, koe itd. To su sve materijalna tkiva, koja se mogu ne samo videti, nego i opipati. Shodno budistikoj klasifikaciji, ovo telo nazivaju opnom stvorenom pomou ishrane" (an-na-maja-koa).

 • Druga matr ica-p lazmeno telo. Sam naziv ukazuje na to iz ega se ono sastoji. Njega ve odavno fotografiu po metodu kirlian". Ono ima svoju konstrukciju: akre (vrsta oruja) , poloaj i energetske kanale, koji u celini predstavljaju glavni energetski ureaj" naeg organizma. Plazmeno telo proima (obuhvata) fiziko i u zavisnosti od svoje jaine izlazi van granica telesne kouljice, pokrivajui je slino jajetu. Koliko je snano to telo, toliko je i snaan ovek.

  Shodno budistikoj klasifikaciji, to telo se naziva pran-skim (prana oznaava energiju) i na indijskom jeziku zvui kao prana-maja-koa. Ono se odrava i hrani uglavnom disanjem oveka.

  Trea matrica - holografsko telo. Ono ini osnovu, u vidu zrakastog tela, za stvaranje fizikog tela i upravlja pranskim. Ono se, takode, dobro fiksira pri fotografisanju u visoko frekventnom polju po metodu kirlian". Prema budistikoj klasifikaciji, njega nazivaju tclom misli (ma-no-maja-koa).

  Prirodno, holografsko telo ima svoju konstrukciju i sastoji se iz mnogo finije materije" nego dva prethodna. Iz najnovijih radova naunika poznato nam je da su nae vlastite misli, u zavisnosti od emocionalne obojenosti, sposobne da izazivaju kolosalne pometnje u njemu. Zato holografsko telo stalno varira prema taktu naih misli, menjajui strukturu i konfiguraciju. Ovu injenicu su davno zapazili budisti, s to je i posluilo kao povod za naziv ovog tela - telo misli.

  etvrta matrica - telo spoznaje (svesti), koje lei u osnovi stvaranja hromozoma, javljajui se takama prikupljanja" ove ili one informacije na njima. U budistikoj psihologiji ono se tako i naziva - telo svesti (vidnja-4 Pr imedba prevodioca 5 Ova pitanja je veoma dobro razjasnio beloiuski naunik A.I . Vejnik.

  na-maja-koa). Sutinu ovog pojma dobro tumai Lama Anagarika Govinda . Tela misli, pransko i fiziko, jesu proeta i pokreu se jo dubljim saznanjem prolog iskustva, u kome se uva beskonani materijal, iz koga su nae misli i mata pozajmili svoju supstancu". Birajui bolji termin, mi emo ga nazvati naom podsveu ili dubinskom spoznajom.

  Peta matrica dua. To je neka nepromenljiva osnova, koja lei u oblasti neispoljenog, odakle se naizmenino ispoljava na materijalnom planu. Od nje se stvara svest, a nju grade" hromozomi; hromozomi stvaraju trodimenzionalni hologram; holografsko telo slui kao ablon za stvaranje fizikog tela i upravlja pranskim telom. Kao rezultat tih naizmeninih stadijuma formira se ivo bie, bie koje misli.

  Anagarika Govinda ovako objanjava to telo (ananda--maja-koa): Shodno budistikoj psihologiji, taj centar predstavlja nepromenljivu taku odnosa, u kojoj se koncentriu sve nae unutranje sile, ali koja je sama liena osobina i nalazi se sa druge strane svih odluka." Dalje on ipak pokuava da objasni to to je lieno svih odluka" : Poslednja i najfinija kouljica koja proima sve prethodne, jeste telo vie, univerzalne svesti (saznanja), koja se hrani i odrava uzvienom radou. Ona preivljava samo u stanju jasnoe ili u najviim stanjima meditacije." Ona odgovara u terminologiji Mahajane telu nadahnua (inspiracije) ili tetu haftstva.

  Sada treba da saznamo ta hrani", odrava i jaa ta tela. Telo due (V) hrani se" i jaa od uzviene radosti.

  Neprekidna koncentracija na viim manifestacijama vasion-skih sila, na udu ivota, radosti ivljenja (kao najveeg blaga), ushienje od nebeske mehanike, klanjanje (u naj-

  6 Citati su uzeti iz knjige L a m e Anagarika Govinda Osnovi tibctskog misticizma "

 • boljem smislu rei) pred racionalnou Prirode, najfinija preivljavanja stvaralakih iskri i zanosa (oduevljenja), a takoe mnotvo drugog (svetlog i radosnog) omoguavaju oveku da osea blagodeti, da preivljava milost viih sila. Sve to ini tu hranu, koja okrepljuje i neguje nau duu.

  Telo spoznaje (svesti - IV) zapisuje" (registruje) hologramski kod na hromozomima, a takoe predstavlja skladite prolog iskustva i arhivu neogranienog broja programa realizacije ivota. Ono jaa i hrani" se pravilnim psihikim stanjem (jasnost cilja, nepokolebljivost, bezgranina vera u uspeh), koje uvruje (jaa) i pothranjuje ovaj ili onaj program razvoja. Kako to shvatiti? Vrlo prosto: u procesu svog razvoja ovek naizmenino prolazi kroz nekoliko stadij uma ivotinjskog ivota. Tako, unutar utrobe, u komprimiranom obliku, on protrava" put jednoelijskog organizma, vieeli