god's grace...still amazing - part 1

Download God's Grace...Still Amazing - Part 1

Post on 12-Jun-2015

84 views

Category:

Spiritual

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Marikina Foursquare Gospel Church Oct 6, 2014

TRANSCRIPT

  • 1. JESUSChristTHECOMINGKINGSeptember 28, 2014Marikina foursquare gospelchurchFoursquare month

2. Text:Ephesians2:1-10 3. Condition ofman before hecame to knowChristpersonally 4. Vs 2, 5Dead intrespassesand sin(patay sakasalanan) 5. Spirit of thedisobedient,prince of thepower of theair/ruler ofthe kingdom ofheair/prinsipeng kasamaan 6. Vs 3all/tayonglahat! 7. Vs 3sinfulnature /likas nakalagayan 8. Condition ofman after hecame to knowChristpersonally 9. Vs 4His love(Kanyangpag-ibig) 10. Vs 4Rich inmercy(napakasagana) 11. 1) Made usalive/binuhay tayo- he gave the verylife of ChristHimselfDating patay angespiritu- Now to live withHim 12. Vs 5, 62) raised usup / binuhayna kasama Niya- He revivified us- Dating hindimakakilos- Now to walk withHim 13. 2) Seated uswith him /pinaupongkasama Niya- He empowered us- Dating walangkarapatan- Now to rule withauthority with Him 14. Vs 5, 8by grace /sa Kanyangkagandahang-loob 15. incomparableriches of Hisgrace / dimasukat nakasagnaan ngKanyangkagandahang-loob 16. Vs 8sapamamagitanng faith /pananampalataya 17. Vs 8ito ay gift/ kaloob 18. Vs 9hindi sapamamagitanng goodworks / gawa 19. Vs 9mayroon bangdapatmagmalaki?No one /Wala! 20. it is Godsgrace, not ourgrace!It is His work,not our works!We justbelieve. (eph.1:3) 21. conclusiongrace issomething Goddoes withoutany regard forwhat we do ordon't do 22. Reflection1. Naiintindihan mo ba angibig ipahiwatig sa verse 3na tayong lahat ay objectsof wrath?2. Minsan ba ay naisip mongmay taong mas deservingmapunta sa langit o kayanamay mas deserving mapuntasa impyerno?3. Ano lang ang kailanganggawin upang maligtas?