Generalitat de Catalunya Departament de Medi ?· L’ISA i les normes urbanístiques i d’edificació…

Download Generalitat de Catalunya Departament de Medi ?· L’ISA i les normes urbanístiques i d’edificació…

Post on 10-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p> Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials a Girona </p><p> Ultnia, 10-12 3er. 17002 Girona Tel. 972 223 035 Fax 972 227 234 http://mediambient.gencat.net otaa.girona.dmah@gencat.net 1 de 6 </p><p>DOCUMENT DE REFERNCIA PER LELABORACI DE LINFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DE PLANEJAMENT URBANSTIC </p><p>1. Identificaci de lexpedient Nmero: OTAAGI20080039 </p><p>Data dentrada: 5 de febrer de 2008 </p><p>Data documentaci: 12.2007 </p><p>Municipi: Beuda (La Garrotxa) </p><p>Sollicitant: Ajuntament </p><p>Pla: Modificaci puntual de les Normes Subsidiries. mbit indstria La Confianza, S.A. 2. Fonaments de dret - Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual saprova el Text refs de la Llei durbanisme </p><p>(disposici transitria sisena). - Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual saprova el Reglament de la llei durbanisme </p><p>(article 115 i disposici transitria dotzena). - Decret 125/2005, de 14 de juny, de reestructuraci del Departament de Medi Ambient i </p><p>Habitatge (article 8). - Llei estatal 9/2006, de 28 dabril, sobre avaluaci dels efectes de determinats plans i </p><p>programes en el medi ambient (articles 9 i 10). 3. Antecedents Els terrenys que ocupen les installacions de lempresa La Confianza es situen entre els termes municipals de Beuda i Besal. Aquest Departament ha ems, el 26 de febrer de 2007, la resoluci de conformitat sobre la memria ambiental del POUM de Besal1 on sindica que, respecte els terrenys que es classifiquen per ajustar-se a la realitat urbanstica de lmbit ocupat per aquesta empresa, el desenvolupament del sector PAU-8 Cam de la Salida incorporar com a criteri el correcte tractament ambiental de la franja despais lliures que confronta amb la xarxa Natura 2000, de manera que es procedeixi a la restauraci ecolgica daquest mbit tot evitant la introducci delements dartificialitzaci propis dun espai verd urb. 4. Objecte La Modificaci Puntual de les Normes Subsidiries de Beuda preveu canviar la classificaci urbanstica de sl no urbanitzable, zona agrcola, a sl urb per ajustar-se a la realitat urbanstica duna activitat industrial existent i possibilitar lampliaci de les seves installacions. </p><p> 1 http://www.gencat.net/mediamb/info_part/res_memo/gir/06104_besalu.pdf </p></li><li><p> Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials a Girona </p><p> Ultnia, 10-12 3er. 17002 Girona Tel. 972 223 035 Fax 972 227 234 http://mediambient.gencat.net otaa.girona.dmah@gencat.net 2 de 6 </p><p>Lmbit que es proposa modificar es correspon ntegrament amb la nica propietat de La Confianza S.A, amb una superfcie total de 21.305,44 m2 que es proposa classificar com a sl urb amb la clau b1, zona industrial allada. Dins aquest mbit el pla preveu una ampliaci de les edificacions existents de 1.276,88 m2. Ats que es tracta de la regularitzaci duna ocupaci existent, no es plantegen alternatives dubicaci o ordenaci. El pla constitueix un supsit previst a lapartat 1.b de la disposici transitria sisena del Decret legislatiu 1/2005 i sha de sotmetre al procediment davaluaci ambiental. Lobjecte del present document s determinar labast de lInforme de sostenibilitat ambiental de la Modificaci puntual als efectes que determina larticle 115, apartat a) del Decret 305/2006. 5. Tramitaci i consultes Per la determinaci de labast de lInforme de sostenibilitat ambiental (ISA), mitjanant escrits de registre de sortida de 12 de febrer de 2008 shan efectuat les segents consultes a administracions pbliques afectades i a pblic interessat, dacord amb els articles 9 i 10 de la Llei estatal 9/2006, de 28 dabril: </p><p>Relaci dadministracions i pblic interessat consultats Respostes Rebudes Agncia Catalana de lAigua (Departament de Medi Ambient i Habitatge) - </p><p>Direcci General de Qualitat Ambiental (Departament de Medi Ambient i Habitatge) - </p><p>Oficina de Gesti Ambiental Unificada (Serveis Territorials a Girona del DMAH) - </p><p>rea de Medi Natural (Serveis Territorials a Girona del Dept. Medi Ambient i Habitatge) X </p><p>Oficina de Canvi Climtic (Departament de Medi Ambient i Habitatge) - </p><p>Serveis Territorials a Girona del Departament dAgricultura, Alimentaci i Acci Rural - </p><p>Direcci General dArquitectura i Paisatge (Dept. de Poltica Territorial i Obres Pbliques) - </p><p>Direcci General de Patrimoni Cultural (Departament de Cultura i Mitjans de Comunicaci) - </p><p>rea de Medi Ambient (Diputaci de Girona) - </p><p>Consorci SIGMA - </p><p>Associaci de Naturalistes de Girona - Lrea de Medi Natural ha ems informe en el que determina la necessitat davaluar la relaci de venatge existent amb lespai natural protegit incls a la xarxa Natura 2000 aix com les possibles afeccions sobre aquest espai natural i hbitats dinters comunitari. 6. Determinaci de labast de linforme de sostenibilitat ambiental (ISA) El contingut mnim de lISA i la seva estructura seran els que determina larticle 70 del Decret 305/2006 i que es relaciona a continuaci. En els apartats que sindiquen, el contingut haur de tenir un grau de detall concordant amb les segents consideracions: </p></li><li><p> Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials a Girona </p><p> Ultnia, 10-12 3er. 17002 Girona Tel. 972 223 035 Fax 972 227 234 http://mediambient.gencat.net otaa.girona.dmah@gencat.net 3 de 6 </p><p>a) Determinaci dels requeriments ambientals significatius en l'mbit del pla Sincorporaran les segents determinacions de protecci ambiental derivades de la normativa sectorial: Biodiversitat. Es valoraran i concretaran els efectes previsibles de la Modificaci puntual sobre lespai de la xarxa Natura 2000 Riu Fluvi (ES5120021). En aquesta anlisi es tindr en compte la regulaci mitjanant les directrius generals incloses en lAcord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones despecial protecci per a les aus i saprova la proposta de llocs dimportncia comunitria. Cartografia: http://www.mediambient.gencat.net/cat/el_medi/espais_naturals/xarxa_natura_2000/map</p><p>es/es5120021.pdf </p><p>Normativa: https://www.gencat.net/diari/4735/06265050.htm Addicionalment es tindr en compte en la valoraci que es demana que el riu Fluvi forma part de lmbit daplicaci del Pla de conservaci de la lldriga aprovat per lOrdre MAB/138/2002, de 22 de mar de 2002. Linforme ambiental preliminar esmenta aquesta afecci per no entra a valorar ladequaci del Projecte amb lesmentat Pla sobretot pel que fa a possibles impactes sobre la qualitat de laigua del riu que lampliaci de les edificacions i activitats industrials pot comportar. Lmbit del projecte confronta, i podria trobar-se parcialment incls en el sector sud de la parcella, amb els lmits de la forest dutilitat pblica Riberes del riu Fluvi (CUP-95, Elenc 1033) propietat de la Generalitat de Catalunya i que constitueix, per tant, domini pbic forestal. Actualment aquests Serveis Territorials estan realitzant el replanteig dels lmits de lesmentada forest el qual previsiblement vindria a confirmar la seva inclusi parcial. El projecte no esmenta aquest vector ni tampoc, si fos el cas, la seva possible adequaci a la normativa forestal vigent (Llei 6/1988, de 30 de mar, forestal de Catalunya) pel que fa a locupaci temporal de la forest. </p><p> Inundabilitat. Es justificar la compatibilitat de la proposta amb la Directriu de preservaci front als riscs dinundaci (article 6 del Decret 305/2006). En cas que sigui necessari redactar un estudi hidrulic, se seguir lestablert al document Recomanacions tcniques per als estudis dinundabilitat dmbit local. http://mediambient.gencat.net/aca/ca//agencia/publicacions/recomanacions_reda.jsp. Espais fluvials. De lobservaci de lmbit de la proposta no es preveuen possibles afeccions sobre hbitats dinters comunitari. No obstant aix, la parcella confronta amb espais riberencs amb aquests tipus dhbitats. Es valorar la repercussi de la modificaci puntual sobre aquests espais tenint en compte, a ms, les infrastructures i serveis complementaris associades (lnies elctriques, vials, etc.). Sanejament. Es documentar el sistema de sanejament daiges residuals amb una diagnosi de la situaci actual i una descripci i justificaci de les actuacions necessries per a consolidar el creixement industrial previst a la Modificaci puntual. </p></li><li><p> Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials a Girona </p><p> Ultnia, 10-12 3er. 17002 Girona Tel. 972 223 035 Fax 972 227 234 http://mediambient.gencat.net otaa.girona.dmah@gencat.net 4 de 6 </p><p>Ordenaci ambiental de lenllumenat. Es justificar lordenaci del Pla en relaci amb all previst a larticle 5 del Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenaci ambiental de l'enllumenament per a la protecci del medi nocturn, tenint en compte les propostes de zonificaci que ja ha trams el Departament de Medi Ambient als municipis. http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/atmosfera/lluminosa/Mapadeprotecci_enverslacontaminaci_lluminosaaCatalunya.jsp Zones de sensibilitat acstica. El Pla ha de contenir els objectius de qualitat acstica establerts en el mapa de capacitat acstica municipal. LISA i les normes urbanstiques i dedificaci hauran de tenir en compte les zones de sensibilitat acstica del territori i daltres zones definides en el mapa de capacitat acstica del municipi. </p><p> b) Justificaci ambiental de lelecci de lalternativa dordenaci proposada Es justificar la coherncia de la proposta en relaci als treballs disponibles del Pla Director Territorial de la Garrotxa. http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/directors/territorials/garrotxa/index.jsp c) Descripci ambiental del pla d'acord amb l'alternativa d'ordenaci adoptada. Descripci de les mesures correctores especfiques per a la minimitzaci dels efectes negatius identificats, amb especial atenci a: - Ladopci de propostes dordenaci compactes que no indueixin a futurs creixements no </p><p>contemplats i avaluats. - La protecci del sistema natural del Fluvi tot definint amb precisi la ubicaci i </p><p>caracterstiques de la mota i la seva restauraci ambiental. - La correcta transici entre la nova pea de sl urb i el sl no urbanitzable adjacent. - La no utilitzaci despcies vegetals amb reconegut comportament invasor (relacionades en </p><p>lannex que acompanya aquest document). d) Identificaci i avaluaci dels probables efectes significatius (secundaris, acumulatius, sinrgics, a curt o llarg termini, permanents i temporals, positius i negatius i d'altres) de l'ordenaci proposada sobre el medi ambient. e) Avaluaci global del pla i justificaci del compliment dels objectius ambientals establerts. f) Sntesi de l'estudi, consistent en un resum del seu contingut que ha de contenir una ressenya dels objectius i criteris ambientals fixats, i l'explicaci justificada de l'avaluaci global del pla. </p></li><li><p> Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials a Girona </p><p> Ultnia, 10-12 3er. 17002 Girona Tel. 972 223 035 Fax 972 227 234 http://mediambient.gencat.net otaa.girona.dmah@gencat.net 5 de 6 </p><p>Dacord amb els articles 9 i 10 de la Llei estatal 9/2006 shauran de consultar les segents administracions pbliques: - rea de Medi Natural. SSTT DMAH a Girona. C/ Ultnia, 10-12 3r. 17002 Girona - Agncia Catalana de lAigua. C/ Ciutadans, 11. 17001 Girona Les consideracions i el contingut del present document de referncia ser tingut en compte en el moment de valorar la Memria ambiental que shaur delaborar dacord amb larticle 115.d) del Decret 305/2006 i que caldr lliurar a aquests Serveis Territorials juntament amb la resta de documents del pla que integraran la proposta que ha de ser objecte del segent acord d'aprovaci. Girona, 11 de mar de 2008 </p></li><li><p> Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials a Girona </p><p> Ultnia, 10-12 3er. 17002 Girona Tel. 972 223 035 Fax 972 227 234 http://mediambient.gencat.net otaa.girona.dmah@gencat.net 6 de 6 </p><p>ANNEX. Relaci despcies que shaurien devitar en la jardineria Shauria devitar qualsevol espcie, tant en jardins pblics com privats, que tingui un comportament expansiu o invasor demostrat i aix shaurien de descartar els segents txons: Arbres accia (Robinia pseudoacacia) ailant (Ailanthus altissima) freixe americ (Fraxinus pennsylvanica) freixe de flor (Fraxinus ornus) mimosa (Acacia dealbata) negundo (Acer negundo) troana (Ligustrum lucidum) </p><p>Arbusts budlia (Buddleja davidii) cornera de la Xina (Cotoneaster lacteus) coronilla glauca (Coronilla valentina) Cotoneaster tomentosa (Garrotxa) piracant (Pyracantha angustifolia) i (P. crenatoserrata) pitospor (Pittosporum tobira) Plantes entapissants i reptants blsam, ungla de gat o dits de bruixa (Carpobrotus edulis) i (C. acinaciformis) blsam emparrador (Boussingaultia cordifolia) o (Anredera cordifolia) cabellera de la reina (Aptenia cordifolia) Delairea odorata lligabosc (Lonicera japonica) Sicyos angulatus vinya del Tibet (Fallopia baldschuanica = Bilderdyckia aubertii) vinya verge (Parthenocissus quinquefolia) tradescantia Tradescantia fluminensis miragu (Araujia sericifera) Plantes crasses i assimilables aloe maculat (Aloe maculata) atzavares o figuerasses (Agave sp.) figueres de moro (Opuntia ficus-indica) i ( O. stricta) Bryophyllum daigremontianum (=Kalanchoe daigremontiana) Plantes aqutiques jacint daigua Eichhornia crassipes Azolla sp. Altres espcies acant (Acanthus mollis) herba de la Pampa (Cortaderia selloana) Senecio angulatus canya (Arundo donax) Erigeron karvisnkianus </p></li></ul>

Recommended

View more >