Generalitat de Catalunya Departament d’ orgens de les institucions actuals en l’poca medieval. 3. Les arrels del mn contemporani Reconeix alguns elements de canvi i de continutat de l’estat liberal respecte de l’Antic Rgim, a partir de l’evoluci poltica i XIX XX

Download Generalitat de Catalunya Departament d’  orgens de les institucions actuals en l’poca medieval. 3. Les arrels del mn contemporani Reconeix alguns elements de canvi i de continutat de l’estat liberal respecte de l’Antic Rgim, a partir de l’evoluci poltica i XIX XX

Post on 10-Mar-2018

217 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEducaci </p><p> 1</p><p>Proves daccs als cicles de grau mitj Les proves daccs als cicles formatius de grau mitj de formaci professional inicial, densenyaments darts plstiques i disseny, i densenyaments esportius, tenen per objectiu que laspirant demostri que t les capacitats, els coneixements i les habilitats suficients per cursar amb aprofitament els ensenyaments del cicle formatiu al qual opta. La prova s nica i t com a referents les competncies bsiques segents: 1. Competncia comunicativa en llengua catalana i llengua castellana 2. Competncia comunicativa en llengua estrangera (angls o francs) 3. Competncia social i ciutadana 4. Competncia matemtica 5. Competncia dinteracci amb el mn fsic 6. Competncia en tecnologies Les matries referides a competncies contenen diferents blocs de continguts i criteris davaluaci que determinen el grau i el tipus de coneixement que han de mostrar les persones aspirants, i dels quals seran examinats. La prova sestructura en tres parts: La part comunicativa i social comprn les competncies en llengua catalana, en </p><p>llengua castellana, en llengua estrangera (angls o francs) i la competncia social i ciutadana. </p><p> La part matemtica comprn la competncia matemtica. La part cientfica i tecnolgica compren la competncia dinteracci amb el mn fsic </p><p>i la competncia en tecnologies. La qualificaci global de la prova daccs esta compresa entre 0 i 10 i, per obtenir-la, la comissi avaluadora aplica el segent barem a la qualificaci de cada una de les matries: </p><p>Competncia en llengua catalana: 15% Competncia en llengua castellana: 15% Competncia en llengua estrangera: 10% </p><p>Part comunicativa i social </p><p>Competncia social i ciutadana: 15% </p><p>55% </p><p>Part matemtica Competncia matemtica: 25% 25% Competncia dinteracci amb el mn fsic: 10% Part cientfica i </p><p>tecnolgica Competncia en tecnologies: 10% 20% </p><p> Les proves es desenvolupen en dos blocs de dues hores cada bloc amb mitja hora de descans entre ambds. En el primer bloc es fan totes les matries de la part comunicativa i social </p><p>(competncia en llengua catalana, en llengua castellana, en llengua estrangera, i social i ciutadana). </p><p> En el segon bloc es fan les matries de la part matemtica i la part cientfica i tecnolgica (competncia matemtica, dinteracci amb el mn fsic, i en tecnologies). </p><p> Les matries de la prova daccs sn les segents: 1. Competncia en llengua catalana i llengua castellana 2. Competncia en llengua estrangera 3. Competncia social i ciutadana </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEducaci </p><p> 2</p><p>4. Competncia matemtica 5. Competncia dinteracci amb el mn fsic 6. Competncia en tecnologies Els blocs de continguts i els criteris davaluaci de cada una de les matries sn les segents: 1. Competncia en llengua catalana i en llengua castellana Blocs de continguts Criteris davaluaci </p><p>1. Comprensi </p><p> Comprn i interpreta les informacions ms rellevants de textos orals i escrits de la vida quotidiana i dels mitjans de comunicaci amb atenci als textos descriptius, narratius, expositius, instructius i gneres periodstics (notcia, crnica, reportatge, entrevista, opini), reconeixent les diferncies entre informaci i opini. </p><p> Identifica les idees principals i les secundries dun text a partir de la lectura comprensiva. </p><p> Identifica lestructura comunicativa dels missatges escrits i audiovisuals: les intencions de lemissor i lordre jerrquic de les idees expressades, entre daltres. </p><p>2. Expressi </p><p> Produeix textos escrits senzills i ds freqent, amb claredat i coherncia, amb intencions comunicatives i de diferents contextos despai i temps: expositius, descriptius, narratius i instructius. </p><p> Utilitza la puntuaci del text escrit en relaci amb lorganitzaci oracional i amb la forma del text (els pargrafs i la distribuci i ordenaci de les idees expressades). </p><p> Respecta les normes gramaticals i ortogrfiques i la bona presentaci dels textos escrits. </p><p> Redacta textos, a partir didees o experincies prpies, amb una organitzaci clara. </p><p> Utilitza els llenguatges formal i informal en situacions comunicatives caracterstiques de lentorn professional. </p><p> Fa resums, sntesis i comenta textos sobre qestions quotidianes. </p><p>3. Utilitzaci de la llengua </p><p> Identifica i usa elements lingstics bsics i habituals en la comunicaci oral i escrita. </p><p> Substitueix paraules dun text mitjanant els recursos de la sinonmia, antonmia, polismia i homonmia. </p><p> Interpreta el significat de frases fetes, locucions i modismes. </p><p> Utilitza les normes ds lingstic per a la comprensi, composici i revisi de textos escrits. </p><p> Identifica diferents categories gramaticals i distingeix les variables de les invariables. </p><p> Identifica i aplica en la producci de textos els processos morfolgics de flexi (nominal i verbal) i de formaci de mots (derivaci i composici). </p><p> Identifica la funci i lestructura de diferents tipus de sintagmes en oracions simples. </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEducaci </p><p> 3</p><p>2. Competncia en llengua estrangera Blocs de continguts Criteris davaluaci </p><p>1. Comprensi </p><p> Interpreta instruccions per la correcta resoluci de tasques. </p><p> Comprn la informaci general i especfica de textos senzills en format de tipologia diversa, sobre temes relacionats amb lmbit laboral i personal. </p><p> Usa estratgies adquirides en altres situacions per a la comprensi i interpretaci de textos diversos com ara: s dels coneixements previs sobre el tema i la situaci, identificaci de paraules clau, de funcions comunicatives, de la intenci de qui parla, i dels elements paralingstics. </p><p> Selecciona informaci i dades concretes a partir de textos senzills. </p><p>2. Expressi </p><p> Utilitza expressions habituals i lxic sobre temes dinters personal, general i quotidians, diferenciant situacions comunicatives formals i informals. </p><p> Redacta idees senzilles, mitjanant frases simples, qestionaris o formularis, de forma organitzada i entenedora. </p><p> Expressa per escrit el contingut dun text mitjanant la traducci no literal sense diccionari i amb llista, si sescau, de vocabulari. </p><p> Elabora notes i escrits breus per a la comunicaci personal i laboral. </p><p>3. Utilitzaci de la llengua </p><p> Identifica i usa elements lingstics bsics i habituals en la comunicaci oral i escrita. </p><p> Interpreta lxic divers en situacions de comunicaci personals i laborals habituals utilitzant estratgies com el context i els coneixements previs. </p><p> Produeix textos escrits de tipologia diversa utilitzant estructures bsiques, connectors senzills i lxic adequat, respectant regles fonamentals dortografia i puntuaci. </p><p> 3. Competncia social i ciutadana Blocs de continguts Criteris davaluaci </p><p>1. El paisatge com a resultat de la interacci entre la humanitat i el medi </p><p> Identifica la distribuci en lespai de continents, oceans i mars, i localitza i identifica les principals unitats de relleu i unitats hidrogrfiques al mn, Espanya i Catalunya, com a escenari de les activitats humanes. </p><p> Identifica diferents tipus de recursos naturals renovables i no renovables i els relaciona amb casos dimpacte mediambiental derivats de la seva explotaci. Identifica actuacions i accions humanes afavoreixin un desenvolupament sostenible a nivell local i mundial. </p><p> Llegeix i interpreta diferents tipus de projeccions cartogrfiques per representar la terra: mapes, plnols i imatges de suports convencionals i digitals. Usa les escales grfiques i numriques. </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEducaci </p><p> 4</p><p>2. Locupaci del territori: poblaci i societat </p><p> Interpreta indicadors demogrfics bsics (natalitat, mortalitat, saldo migratori) com a mitj per analitzar diferents tendncies demogrfiques actuals. Identifica les causes i conseqncies dels principals moviments migratoris. </p><p> Reconeix alguns dels aspectes fonamentals de la institucionalitzaci del poder poltic a Catalunya, i identifica els orgens de les institucions actuals en lpoca medieval. </p><p>3. Les arrels del mn contemporani </p><p> Reconeix alguns elements de canvi i de continutat de lestat liberal respecte de lAntic Rgim, a partir de levoluci poltica i econmica de Catalunya i Espanya en relaci amb el context europeu. </p><p> Identifica les revolucions i transformacions poltiques que donen inici a lpoca contempornia i les relaciona amb diferents causes. </p><p> Valora els canvis socioeconmics que implica la revoluci industrial. Analitza les formes de vida en les ciutats industrials del segle XIX a partir dalgun exemple proper. </p><p>4. Grans conflictes del segle XX </p><p> Identifica els elements bsics de lordre poltic i social de la primera meitat dels segle XX i els relaciona amb les lluites socials i els conflictes bllics. Caracteritza la situaci a Catalunya i Espanya durant la II Repblica i la Guerra Civil. </p><p> Compara els sistemes totalitaris del segle XX, caracteritzant levoluci del franquisme a Catalunya i Espanya. </p><p> Relaciona la creaci dorganismes internacionals amb els processos de reconstrucci de lordre poltic, econmic i social desprs de conflictes bllics. </p><p> Relaciona el procs de descolonitzaci amb les seves conseqncies i la repercussi de l'imperalisme en lactual configuraci del mn. </p><p>5. El mn davui. Transformacions i desequilibris en el mn actual </p><p> Analitza els elements bsics de lorganitzaci poltica i administrativa de la Uni Europea, Espanya i Catalunya, aix com dels rgans principals de govern i el seu funcionament. </p><p> Valora els elements que conformen lestat del benestar en les societats actuals i analitza situacions de desigualtat en laccs als serveis bsics. </p><p> Identifica els personatges i fets histrics ms importants de la transici poltica i la democrcia a Espanya i a Catalunya. </p><p> Identifica els focus de conflicte en el mn actual relacionant les seves causes amb factors histrics. </p><p> Valora les conseqncies de la globalitzaci de leconomia, entre les quals la deslocalitzaci i les noves formes de comer. Analitza casos dintercanvi desigual entre pasos. </p><p> Identifica el desenvolupament hum desigual a partir de contrast dinformaci i dindicadors socioeconmics. Relaciona les poltiques de cooperaci i solidaritat amb les desigualtats existents. </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEducaci </p><p> 5</p><p>4. Competncia matemtica Blocs de continguts Criteris davaluaci </p><p>1. Numeraci i clcul, canvi i relacions </p><p> Resol problemes en diferents contextos de la vida quotidiana utilitzant nombres enters per expressar quantitats, valors monetaris, temps, temperatures, etc. </p><p> Resol problemes en situacions de la vida quotidiana utilitzant fraccions, decimals i percentatges, i interpreta les relacions entre ells. </p><p> Fa clculs amb resultats decimals i fraccions i fa aproximacions per excs i defecte segons instruccions establertes. </p><p> Resol problemes que impliquen relacions de proporcionalitat directa i inversa, a partir denunciats, taules o grfiques. </p><p> Utilitza nombres grans i molt petits en la resoluci de problemes. </p><p> Planteja i resol equacions senzilles de primer grau amb una incgnita, en situacions reals: barreges, problemes geomtrics, etc. </p><p>2. Magnituds i mesures </p><p> Resol problemes mitjanant laplicaci de factors de conversi, que impliquin el coneixement de les unitats de mesura ms comuns i les regles de canvi entre elles. </p><p> Interpreta escales en la resoluci de problemes que impliquin mesures. </p><p>3. Espai i forma </p><p> Calcula rees i permetres de figures senzilles o compostes en la resoluci de problemes de la vida quotidiana. </p><p> Aplica el teorema de Pitgores. Calcula superfcies i volums de cossos geomtrics: primes, </p><p>pirmides, cilindres, cons i esferes. Resol problemes relacionats amb el clcul drees i </p><p>permetres de figures senzilles o compostes en la resoluci de problemes de la vida quotidiana. </p><p> Resol problemes relacionats amb el clcul de superfcies i volums de cossos geomtrics: primes, pirmides, cilindres, cons i esferes. </p><p> Soluciona problemes senzills de semblana de triangles i daplicaci de la proporcionalitat. </p><p>4. Canvi i relacions </p><p> Determina frmules de funcions lineals i afins en situacions senzilles, i les representa. </p><p> Interpreta grfiques de funcions lineals i afins relacionades amb situacions de la vida quotidiana. </p><p>5. Lestadstica </p><p> Reconeix els termes de poblaci, mostres i freqncies i els aplica en situacions quotidianes. Utilitza parmetres de centralitzaci, i elabora grfiques estadstiques. </p><p> Interpreta dades estadstiques referides a la vida quotidiana: poblaci, mostres i freqncies, a partir de dades o de grfics. </p><p> Utilitza mesures de centralitzaci: mitjana aritmtica, mediana i moda. </p><p> Elabora taules de freqncies a partir de grfics. Elabora grfics de barres a partir de taules de freqncies. Pren decisions a partir de la comparaci de dades </p><p>estadstiques. </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEducaci </p><p> 6</p><p>5. Competncia dinteracci amb el mn fsic Blocs de continguts Criteris davaluaci </p><p>1. La matria </p><p> Planteja i resol problemes senzills de clcul de massa i el volum de diferents slids, lquids i gasos. Diferencia materials per la seva densitat i la calcula. </p><p> Interpreta diferents fets i fenmens de la vida quotidiana relacionats amb: pressi dels gasos, difusi, dilataci, estats de la matria i canvis destat. </p><p> Identifica, en materials de la vida quotidiana, diferents tipus de mescles -heterognies, colloides i solucions-, i substncies pures. </p><p> Identifica algunes aplicacions de les radiacions, els efectes que produeixen sobre els organismes i les mesures preventives i protectores. </p><p>2. La vida a la Terra. Interaccions en el mn fsic </p><p> Identifica i descriu els trets comuns de tots els ssers vius a nivell dindividu: la nutrici com a intercanvi de matria i energia amb el medi, la relaci com a capacitat de respondre als estmuls del medi, la reproducci com a transferncia dinformaci i lestructura cellular dels organismes. </p><p> Identifica el valor biolgic i mediambiental de la biodiversitat. Analitza un ecosistema proper tot identificant el paper de cadascun dels elements que el configuren. </p><p> Analitza alguns impactes de lactivitat humana sobre latmosfera i la hidrosfera. Identifica alguns contaminants i el seu impacte en alguns medis. </p><p> Descriu les causes, processos i conseqncies dalguns problemes ambientals: la generaci de residus, la pluja cida, la disminuci de la capa doz i laugment del dixid de carboni atmosfric, i daltres. Indica algunes mesures preventives i correctores dactuaci a lentorn proper. </p><p> Mesura i fa representacions grfiques de forces que actuen en la vida quotidiana. Identifica les magnituds que descriuen els moviments: posici, temps, velocitat i acceleraci. Representa grficament el moviment rectilini uniforme. </p><p> Relaciona fora i moviment: acceleraci, frenada i desviaci. </p><p>3. Lenergia </p><p> Identifica lenergia i la seva relaci amb el canvi. Reconeix la transferncia denergia en forma de treball i </p><p>relaciona la multiplicaci de la fora mitjanant mquines. Diferencia entre energia cintica i potencial a partir </p><p>danalitzar exemples. Identifica diferents formes i fonts denergies renovables i </p><p>no renovables. Avantatges i inconvenients, i principals problemes associats a la seva obtenci, transport i utilitzaci. </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEducaci </p><p> 7</p><p>4. Els processos geolgics </p><p> Iden...</p></li></ul>

Recommended

View more >