FT 9 zo klein maar toch zo verdeeld

Download FT 9 zo klein maar toch zo verdeeld

Post on 06-Aug-2015

185 views

Category:

Education

2 download

TRANSCRIPT

  1. 1. FT9: SOCIO.MUNDOBelgi, zo klein en toch zo verdeeld!
  2. 2. Zo klein maar toch zo verdeeld
  3. 3. OPDRACHTNa het lezen van de informatie en hetbestuderen van de kaarten, kan je nu in jewerkkatern pagina 8 + 9 invullen.
  4. 4. Ook de taken zijn verdeeld- In mijn gemeente, provincie, gewest en land bepalen deinwoners mee wie het voor het zeggen heeft.Dat noemen we democratie.- In Belgi heeft niemand het alleen voor het zeggen.Wij worden bestuurd door groepen van mensen:- gemeentebestuur (schepenen en burgemeester),- provinciebestuur (gedeputeerden en de gouverneur),- Vlaamse regering (ministers en minister-president),- federale regering (ministers en eerste minister).
  5. 5. Ook de taken zijn verdeeldWerkkatern pagina 10 opdracht 3voorbeeld 1Provincies bezitten grote domeinen voor natuurbeheer en recreatie.Die strekken zich vaak uit over meerdere gemeenten.Het is de taak van de provincie om die goed te beheren.De provincie is het bestuursniveau dat het moeilijkst te illustrerenis. De provincie is zichtbaar actief op het gebied van toerisme (musea,fiets- en wandelpaden, reclamecampagnes ).Wanneer er een grote ramp gebeurt, dan komt de provinciegouverneurin beeld. Hij cordineert dan de werkzaamheden.
  6. 6. voorbeeld 2Onderwijs is de belangrijkste bevoegdheid van de Vlaamseregering. Daaraan besteedt ze het grootste deel van haarbudget.voorbeeld 3Een van de belangrijke en zichtbare taken van de gemeente ishet uitbouwen en beheren van een culturele en sportieveinfrastructuur. Zij neemt daarin de belangrijke beslissingen.Die moeten nog worden goedgekeurd op Vlaams niveau,dat ook subsidies geeft.
  7. 7. voorbeeld 4Het buitenlandse beleid en het defensiebeleid zijn hoofdzakelijkfederale materie. De ministers van Buitenlandse Zaken en vanDefensie vertegenwoordigen ons land op belangrijkebijeenkomsten.voorbeeld 5De brandweer is een belangrijke taak van de gemeente.
  8. 8. ACHTERGRONDINFORMATIEBelgi heeft vier taalgebiedenEen van de fundamentele rechten die in de grondwet van 1831 werd opgenomen, is de vrijheid vantaalgebruik. Concreet betekent dat dat elke burger vrij is te kiezen welke taal hij spreekt en dat de wetgeen verplichting kan opleggen om een bepaalde taal te spreken.Maar de wet kan wel aan overheidsinstellingen en aan de rechtbanken opleggen om een bepaaldetaal te gebruiken. Later is daaraan toegevoegd dat het taalgebruik ook geregeld kan worden voor derelaties tussen werkgevers en werknemers en voor het onderwijs.In de eerste jaren na de onafhankelijkheid was het Frans de taal van de overheid. alleen de verarmdebevolking sprak Nederlands. Dat leidde tot grote wantoestanden. Zo werden in de tweede helft van denegentiende eeuw Vlamingen veroordeeld door Franssprekende rechters zonder dat ze zelfs maarbegrepen waarvan ze werden beschuldigd. Bovendien begrepen de meeste ambtenaren geenNederlands.Tijdens de eerste Wereldoorlog kwamen de taalproblemen op een dramatische wijze aande oppervlakte, toen vele Vlaamse soldaten sneuvelden, omdat ze de Franse bevelen van deofficieren niet begrepen. Door al die wantoestanden kwamen de Vlamingen alsmaar meer op voor hunrechten.Dat leidde in 1963 tot een opdeling van Belgi in vier taalgebieden:het Nederlandse, het Duitse, het Franse en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
  9. 9. De erkenning van die vier taalgebieden is meer dan een loutergeografische opdeling van Belgi. Aan die opdelingwordt namelijk ook het territorialiteitsbeginsel verbonden.Dat betekent dat in de eentalige gebieden de taal van dat gebied(respectievelijk Nederlands, Frans en Duits) voor de overheid debestuurstaal moet zijn. Een gemeentebestuur uit het Nederlandsetaalgebied is verplicht om het Nederlands te gebruiken; een gemeentein het Franse taalgebied moet het Frans gebruiken.Alleen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad staat het Nederlands opgelijke voet met het Frans.Maar in sommige gemeenten, met zowel Franstalige alsNederlandstalige inwoners, bestaan er beperkingen op datterritorialiteitsbeginsel.Die gemeenten noemt men faciliteitengemeenten.De bekendste zijn ongetwijfeld Voeren, Komen-Waasten en de zes Brusselserandgemeenten. Daar moeten berichten, mededelingen en formulieren inhet Nederlands en in het Frans worden opgesteld.Bovendien zijn faciliteitengemeenten verplicht met de burger tecommuniceren in de taal die hij of zij kiest
  10. 10. Belgi is een federale staatHet eerste artikel van de grondwet is nu:Belgi is een federale staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten.Dat betekent dat er een federale overheid is en dat daarnaast de gemeenschappen ende gewesten eigen bevoegdheden hebben.De federale overheid heeftbeslissingsbevoegdheid over het hele land: de bevoegdheden vande gemeenschappen en gewesten zijn beperkt tot een deel van het grondgebied of totbepaalde instellingen.De gemeenschappen zijn in hoofdzaak opgericht om de culturele eigenheid van deNederlandstalige, de Franstalige en de Duitstalige bevolking in Belgi te beschermen.De bevoegdheden van de gemeenschappen gingen in het begin dan ook bijna uitsluitendover cultuur. Later zijn die uitgebreid tot persoonsgebonden aangelegenheden (hetgezondheidsbeleid, het gezinsbeleid, de jeugdbescherming ), het onderwijs en hettaalgebruik.Er bestaan in Belgi drie gemeenschappen: de Vlaamse Gemeenschap, de FranseGemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap.