ffi - ppdkmy.moe.gov.myppdkmy.moe.gov.my/attachments/article/229/pergerakan gaji biasa tahun... ·...

of 10 /10
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH DARULAMAN KOMPLEKS PENDIDIKAN, JALAN STADIUM 05604 ALOR SETAR KEDAH DARULAMAN No. Teleroru : No. Fexs : LnMaN Wee : ffi 04-740 4000 04-740 4342 www..ipn.moe.gov.my/jpnkedah .KEDAH AMAN MAKMUR, BERSAMA MEMACU TRANSFORMASI' Ruj.Kami: JPK.S (NP)03-04 103912016(7 4) Tarikh : 23 Februari 2016 Semua Pegawai Pendidikan Daerah, Semua Pengetua Sekolah Menengah, Semua Guru Besar Sekolah Rendah, Negeri Kedah Darul Aman. Tuan/Puan, PERGERAKAN GAJI BIASA TAHUN 2016 Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara tersebut di atas. 2. Sehubungan dengan itu, sebaik sahaja tuan/puan menerima surat keputusan pergerakan gaji biasa tahun 2016 bagi semua anggota yang layak di bawah pentadbiran tuan/puan, tindakan-tindakan berikut hendaklah dilaksanakan :- Menyedia dan meluluskan Penyata Perubahan (Kew.8) pergerakan gaji biasa tahun 2016 di peringkat sekolah termasuk anggota yang menerima surat pergerakan gaji biasa tahun 2016 dari sekolah lain (Lampiran A). Bagi melaksanakan arahan di atas, semua Guru Besar dan Penolong Kanan Sekolah Rendah kecuali sekolah kekurangan murid (SKM B) serta semua Pengetua dan Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Menengah dengan ini diberi kuasa untuk meluluskan Penyata Perubahan (Kew.8) pergerakan gaji biasa tahun 201G. Penyata Perubahan (Kew.8) pergerakan gaji biasa tahun 2016 bagi semua jawatan Guru Besar Sekolah Rendah dan Pengetua Sekolah Menengah hendaklah dikemukakan ke Pejabat Pendidikan Daerah masing-masing dengan kadar SEGERA untuk kelulusan berserta dengan sesalinan dokumen-dokumen berikut :- 2.3.1 Surat kelulusan pergerakan gaji biasa tahun 201G. 2.3.2 Penyata gaji terkini. 2.1 2.2 2.3

Upload: others

Post on 02-Sep-2019

17 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ffi - ppdkmy.moe.gov.myppdkmy.moe.gov.my/attachments/article/229/Pergerakan Gaji Biasa Tahun... · Semua Guru Besar Sekolah Rendah, Negeri Kedah Darul Aman. Tuan/Puan, PERGERAKAN

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH DARULAMANKOMPLEKS PENDIDIKAN, JALAN STADIUM05604 ALOR SETARKEDAH DARULAMAN

No. Teleroru :

No. Fexs :

LnMaN Wee :

ffi04-740 400004-740 4342www..ipn.moe.gov.my/jpnkedah

.KEDAH AMAN MAKMUR, BERSAMA MEMACU TRANSFORMASI'

Ruj.Kami: JPK.S (NP)03-04 103912016(7 4)Tarikh : 23 Februari 2016

Semua Pegawai Pendidikan Daerah,Semua Pengetua Sekolah Menengah,Semua Guru Besar Sekolah Rendah,Negeri Kedah Darul Aman.

Tuan/Puan,

PERGERAKAN GAJI BIASA TAHUN 2016

Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara tersebut di atas.

2. Sehubungan dengan itu, sebaik sahaja tuan/puan menerima suratkeputusan pergerakan gaji biasa tahun 2016 bagi semua anggota yang layak dibawah pentadbiran tuan/puan, tindakan-tindakan berikut hendaklahdilaksanakan :-

Menyedia dan meluluskan Penyata Perubahan (Kew.8) pergerakangaji biasa tahun 2016 di peringkat sekolah termasuk anggota yangmenerima surat pergerakan gaji biasa tahun 2016 dari sekolah lain(Lampiran A).

Bagi melaksanakan arahan di atas, semua Guru Besar dan PenolongKanan Sekolah Rendah kecuali sekolah kekurangan murid(SKM B) serta semua Pengetua dan Penolong Kanan PentadbiranSekolah Menengah dengan ini diberi kuasa untuk meluluskanPenyata Perubahan (Kew.8) pergerakan gaji biasa tahun 201G.

Penyata Perubahan (Kew.8) pergerakan gaji biasa tahun 2016bagi semua jawatan Guru Besar Sekolah Rendah dan PengetuaSekolah Menengah hendaklah dikemukakan ke Pejabat PendidikanDaerah masing-masing dengan kadar SEGERA untuk kelulusanberserta dengan sesalinan dokumen-dokumen berikut :-

2.3.1 Surat kelulusan pergerakan gaji biasa tahun 201G.2.3.2 Penyata gaji terkini.

2.1

2.2

2.3

Page 2: ffi - ppdkmy.moe.gov.myppdkmy.moe.gov.my/attachments/article/229/Pergerakan Gaji Biasa Tahun... · Semua Guru Besar Sekolah Rendah, Negeri Kedah Darul Aman. Tuan/Puan, PERGERAKAN

2.4

-2-

Bagi sekolah kekurangan murid (SKM B), tuan/puan dikehendakimenyediakan 3 salinan Penyata Perubahan (Kew.8) pergerakan gajibiasa tahun 2016 (Lampiran A) bagi anggota-anggota yangmenerima pergerakan gaji secara biasa tahun 2016 termasukanggota yang bertukar masuk dari sekolah lain dan kemukakan kePejabat Pendidikan Daerah masing-masing dengan kadar SEGERAuntuk kelulusan berserta dengan sesalinan dokumen-dokumenberikut:-

2.4.1 Surat kelulusan pergerakan gaji biasa tahun 2016.2.4.2 Penyata gaji terkini.2.4.3 Lampiran ' SA' - Senarai nama anggota yang terlibat yang

disusun mengikut turutan nombor fail peribadi.

Untuk melaksanakan arahan di para 2.3 di atas, semua PegawaiPendidikan Daerah, semua Penolong Pegawai Pendidikan Daerah(Pengurusan Sekolah) dan semua Penyelia Kanan (PengurusanSekolah) dengan ini diberi kuasa untuk meluluskan PenyataPerubahan (Kew.8) pergerakan gaji biasa tahun 2016.

Tuan/puan diminta memberi perhatian dan merujuk terlebih dahuluke Unit Perkhidmatan, jabatan ini bagi kes-kes tertentu sepertipergerakan gaji bagi anggota yang terlibat dengan perlanjutantempoh percubaan berdenda (Lampiran B), cuti tanpa gajimelebihi 180 hari dalam tahun kalender mengikut Perintah Am14 Bab C (Lampiran C), cuti separuh gaji/cuti tanpa gaiimengikut Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2002(Lampiran D) dan cuti tanpa gaji mengikut pasangan mengikutPekeliling Perkhidmatan Bil. 29 Tahun 2009(Lampiran E) serta kes-kes lain yang meragukan.

Sesalinan Penyata Perubahan (Kew.8) pergerakan gaji biasa tahun2016 yang telah diluluskan serta sesalinan surat pergerakan gajibiasa tahun 2016 untuk Sekolah Menenqah Harian Biasa sahaiahendaklah dikemukakan ke Unit Perkhidmatan, jabatan ini untukrekod dan simpanan. Bagi sekolah-sekolah lain, sesalinan PenyataPerubahan (Kew.8) pergerakan gaji biasa tahun 2016 yang telahdiluluskan serta sesalinan surat pergerakan gaji biasa tahun 2016hendaklah dikemukakan ke Pejabat Pendidikan Daerah atau sekolahdimana Buku Perkhidmatan Kerajaan anggota disimpan.

2.5

2,6

2.7

Page 3: ffi - ppdkmy.moe.gov.myppdkmy.moe.gov.my/attachments/article/229/Pergerakan Gaji Biasa Tahun... · Semua Guru Besar Sekolah Rendah, Negeri Kedah Darul Aman. Tuan/Puan, PERGERAKAN

-3-

2.8 Jika anggota telah bertukar ke negeri lain, sila kembalikan suratkeputusan pergerakan gaji biasa tahun 2016 tersebut kepadaUrusetia Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) yangmengeluarkan surat keputusan tersebut dengan memberi nama,alamat sekolah yang baru serta tarikh pertukaran. Bagi anggotatelah bertukar ke sekolah lain dalam negeri Kedah, sila kemukakansurat kelulusan tersebut kepada sekolah baru pegawai.

3. Urusan pembayaran gaji bagi anggota-anggota yang menerimapergerakan gaji biasa tahun 2016 hendaklah dilaksanakan dengan kadarSEGERA.

4. Bagi anggota-anggota yang berprestasi rendah (49.99% ke bawah),Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) akan mengeluarkan suratkeputusan 'tiada pergerakan gaji 'yang mana keputusan ini perlu direkodkandalam Buku Perkhidmatan Kerajaan anggota berkenaan. (Lampiran F).

5. Kerjasama tuan/puan amatlah diperlukan didalam memberi keutamaanyang sewajarnya terhadap kelancaran urusan ini.

Sekian, terima kasih.

., BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ".. PENDIDIKAN CEMERLANG KEDAH TERBILANG "

Saya yang perintah,

ISMAIL )Pendidikan,

b.p. Pengarah

s.k.

kan Negeri Kedah Darul Aman.

i) Semua Ketua Sektorii) Semua Penyelia ICT di PPD

- Sila masukkan surat ini dalam portal rasmi di PPD masing-masing.Sob/pgb211 6

( SoFARU

Page 4: ffi - ppdkmy.moe.gov.myppdkmy.moe.gov.my/attachments/article/229/Pergerakan Gaji Biasa Tahun... · Semua Guru Besar Sekolah Rendah, Negeri Kedah Darul Aman. Tuan/Puan, PERGERAKAN

Lampiran SA

SENARAI ANGGOTA BAGIURUSAN PERGERAKAN GAJI TAHUN 2016

NAMA SEKOLAH :

NOTA: Hendaklah diisidan dikemukakan dalam 2 salinan. Senarai nama hendaklahdisusun mengikut No.JPK yang kecil dan diikutioleh nombor yang besar

Sobttlpsb20l6

BIL NAMA NO.JPK NO.KP GREDJAWATAN

CATATAN

,

Page 5: ffi - ppdkmy.moe.gov.myppdkmy.moe.gov.my/attachments/article/229/Pergerakan Gaji Biasa Tahun... · Semua Guru Besar Sekolah Rendah, Negeri Kedah Darul Aman. Tuan/Puan, PERGERAKAN

..:..::

EE=(gr'rE-,o.i ll--Y O-

rPtLm

.G

(E

G(J

;E

oF.E

EFtr3U

IJJ

od

(E

o tt,:,,' (E

,,.: (E

I6o Etr

,,::::::: :,:::::::::::::::,::,'.

' L ,:,::,

6 ":,

i'i........,...,....:.,,,,,,,.. :

*

=tr]

:(E:: lE:.o

oo.

m!

J

@

o(LF

(9oea(U

iooEf

EE

5=At€o el-a(5' =-oHT E,

-oo I

,aY P'-* I'o*:8 E

5=p$eP e.hco =sHFE

c(E

'aE(!J

f;EdEE5!v(U:=32EESSjg fi'eo,i o-

g-6> 6-E€'6 .J i53-vE$E E.oo-(L c-:GI6 6a=-Y orE (U

= = g-oE g 8E.--c c(UE(E (5 O)mu2='

E R- psqE €-E .E^E=f c-9 orS oI =g= E::=-7 E= -k oE PEE EJ#C HeE t EEUc{ c c = o -E= E E d-e k.o = .o .o ziEjZb-d eb ; E,$crlrJd]dI E E 6:z?E s:lL> eut=C i(s(EO P; , |,, >trE :-(EE

E Y v\ iE L>i= s() d]UJ(l](D * * 8

Page 6: ffi - ppdkmy.moe.gov.myppdkmy.moe.gov.my/attachments/article/229/Pergerakan Gaji Biasa Tahun... · Semua Guru Besar Sekolah Rendah, Negeri Kedah Darul Aman. Tuan/Puan, PERGERAKAN

:,

iE(E

=(E'oi.i ll;o-.Y

:,:

o.:(L+=(LM

.,.

E(E

IE

E',o

idE

oF(E

EF

sutod

(E(9 d.

G(E

Er6-

o

l:,(EF

.:::

.

€,,

r5

L. :o'o.L

EIL

E',

(,LF

(Eo)(,)C

:=(E-C I

sE 8_ IL-I

FgE I

;,^ '6Lv -o- =(,o tr EbNgo_ =otr'F9'E.e+_b-o(5oPE- ogv(E,fi (-)

a8s EV\U7_Ot sE 3E (E..:l iir-.-.- gF-oE o.

otr(s

'aE(EJ

EEs.Eg6!ta(s.-ii-oEEo5E'-g E'ao)? e'r O-e6-- 6-8f;'6 .J _i53-:<F$E E.oo-L c--:(IlE 66=rz -Es

=EE g 8Ec c'E Eg S Ps,E R- p+i EE E.E 8.3

={ r(s rrr.]go^6 E= E'EAEeti il=EE 9'=E =j;gEHg 6EE- F-d- I (E 0)u - goc{ c c = o -6a 6 6 =€E5E ** P erucourmm EEE

-:z lE Ff L> No=C Rs# P E"

GE6 Y \./- .=E .I>t= S() dlIIJd]dI * * I

.*

:,,,:,:,:,,

a-E2= IJJ

qf;

32#triloepd58"ff()v=

s61=YFJ<Iotr.JF.?'azi<>JIIJ

-Y:,:':,

Page 7: ffi - ppdkmy.moe.gov.myppdkmy.moe.gov.my/attachments/article/229/Pergerakan Gaji Biasa Tahun... · Semua Guru Besar Sekolah Rendah, Negeri Kedah Darul Aman. Tuan/Puan, PERGERAKAN

iE IE

[email protected] .cl

=E o.:(Li(LG]

tr6(E:,

'8".o

iriE

oF(E

oFtr=g

IJIod

.E(,

(uo)c')C

=

I

'6EE(E'o)(Eo-C

.., (5

sl=ol fzlc)E

G ,,,,.tr ,:::::tE ::::,::

E:=G(,

.ta

'(EF

.E

(Eltoo-

= :,:6 ,,

I ::

6

:=E T) Co =- fO)O er-C;(5

= oco!t, c

E H= FEr=<ELrA'9o*o_o_ )-EN J Eai F=J-

=E PB-vL-\(5 (U._

=>E.F._ .\s 9i;,6 b

ts8!H oEgE EE P

otr(E

CL

E(EJ

=€s.Eo6

!v(E=u, t)ESg5Lg E,eot? e,-

g-6> 6-E€'6 .J _i53-:zE$E E.oo-L c-:(5ro 6at5i o)E g

=cs g 8Ec c'G E(U (S O)n

P*='.-!YLE E- 969,P =k 6@ct YX 5-cjt c-E oSo^o q= E.9olefi x=Ee^Ld -ixfi H= fi t E oI E^o I t o o:6r: l Eoci c c =

o -HE H H *€ebEeE ;PFa]ucom Eg.6 =-Y -_'O Ef L> to=C E'(E(I,(I) P

; ,,,, >IJJE E(gE6 Y \./- EE tr>i= s(J d]UICoCo * * 3

Page 8: ffi - ppdkmy.moe.gov.myppdkmy.moe.gov.my/attachments/article/229/Pergerakan Gaji Biasa Tahun... · Semua Guru Besar Sekolah Rendah, Negeri Kedah Darul Aman. Tuan/Puan, PERGERAKAN

gEEE=(EC,E

E3 o.:(LM

.:

.E

IE

Go

,.,

GE

oF.E

oFtrgUIou

.Eo

(Eo-l-So'E (,)fo)o.E=-c'(U-''

o)l-cl=ls'6Atr

iil (r, E

:1.3 S

-(,

lt

E(s

(E

6(E

o

-o

It

,,,""

(E,.F

(E

(Elt:,oo-

oT

.=

E

tr(E(E?oILolt.Y(E

T'fl

o,c.E

ct)Lol-ln €i,^Y OL,, LL ^YF i

(E 0)No-coEERlzE.ro EU:=o(Eel-oE'Ed-(5J?-c ifrHg-E3fi*F(E15pE !'eg'EfE

tr(E

CG-ooa

Ioo

(s =Eh+ E8Eo,*_,o-V !E

E'O6.-LoOc--tr(E(s' r!o) l=

IGLlr(E lr--!z I

E nr"Fg,:,eo(UEol (E

elZ

9EE= >'O)o.qY

ocoCL

E(EJ

=(IlE.Eo9'E't

!voFooPEE-ol='aL _._g h.G_

Pa36-- o>6€'683B-:zEoE bO)l_ ao;.- *o-r EcrGo 6a=l< o)< G

= =9cE € 8Ec i'a ES S Ps',P t^ 'EiikE "i- +<oXE €E 8.3=f c-E orSoI _e= E: e=-i c5= >kEEPEE =**o=io xqEe Hse E Esr# r r

= E;

L_LLrv-rY(E =

(E (E 7i v-:<bE bE : P'F Sotudld] E E(E S;;Eio=C B(E(g!p S

tr r r t r >[U t :(EtE Y \./- iE L>i= sO mUmm * * E

Page 9: ffi - ppdkmy.moe.gov.myppdkmy.moe.gov.my/attachments/article/229/Pergerakan Gaji Biasa Tahun... · Semua Guru Besar Sekolah Rendah, Negeri Kedah Darul Aman. Tuan/Puan, PERGERAKAN

aEG5(Ea,,i.i llzg o.:

rPo_o

(E

G,:, ,lS

o

;E

oF(E

oFtrf(E

UJ

od

(E(,

(uo)o)c-c

Pl5l

=lo)lCIolEl,-.6(E'=o=(ECOCeo(E0)

..1 # C6l__ (E

EIE g

o-]

tG

G

,fi(E(9

-(,

It

:::

t-6F

$o!:,oo.L

aI

.L

o(9(LF

t

t

oootz(5

It-

=(5(,GJE(s-

E 9,4

E,6 xP6.'L _=

(E'6'- For*- HRo--o(5m._E c=(UJo-(U

(5a:(Uo)pE E5'eE gsE

tL(E

c(U

-oo

(9o

(E =roE3 e

8Eo,8,o-7 S

E E,6!Oc.-tr(E(s r=o) l=l(5

Llr(5 lr--\z I

I e';FP="(DGr-oiz 6plZ

EHE= >rOo.(,)Y

IIJtr(E

CL

E(EJ

=$ECd9'ot

!VoEauE3!-t:.=t

-t.-.:g k.6.or5 o- cLC6> <o>6-c'6 E.83.:< Fqq6o)c. ^8ir;crl!6 6u+# E'E 8'E ;i o:Y tooc i'e Eg E EPF .^ 'Ei\oE H- {aXE fE ^8.3=t cS orS o

^o (s5 E.o o[-eEi xrEE 9''EE EJ=H E t s EE Etr Ed tr ! E8E= E E i E

=L F L L rw- rY(E

= (o (E 7i v--

bE eb ; P'$(nrumm g a 6=16 F=c>,.io=C .S(E(E(l) P; ,,,, >trE EtEE

6 Y \.,,- Ef; d>i= sO d)UJdIdl * + E

'' :.+r- Cl)2o}R :<;) <rt

,,...:tll) lt ,:;,.:

<o-t+*a\J 'NIJI Y

ee<(,,o<I<O-9trr2-A,a{=6(59

--Z att

t=<=tr<U9tr;IJJ --,l1;i>t-l!.rY5

Page 10: ffi - ppdkmy.moe.gov.myppdkmy.moe.gov.my/attachments/article/229/Pergerakan Gaji Biasa Tahun... · Semua Guru Besar Sekolah Rendah, Negeri Kedah Darul Aman. Tuan/Puan, PERGERAKAN

"iE {rt!- t-.?E-'o,.i -O; o:tA 11t :

:::

(LiLg]

,.:..,

tE(s(E

(J,,,

:,:::::::::

,.,',,, E::::: tE,rE,:

8""tEo t

,.-IEF...

(U

(g.o

oo-.=

oTL

6(,(LF

t(5c,).-(5(E(5=EE

^L-c (E (E u)I(5Ero (s

E p e 86d I'EEI C-Y

e ls* tE IE qE= l-c = (o

=. l(E!-Y' l-o o6 I i-N-O I tE'r-E I o=I le.E

I j o.-.q 3t P

E 3E g:6(uodgIL> IL"J

lI.tr(g

'aE(gJ

=61'.Co9'ot

!voEaa)ES=fg E'aori o- ac6> o>6€.-:(E(UE_oBszEEebO)-C. no;.- -o-r ca-:(U

6 H:.2# PEE'E ;i o=Y iooc i'a Eg .9 Psl;R .-- tU CE a !9q (uE tti- tq?>p E; 60cE_ Y X -6c 5{ cS olcl o^o q; E.E olJ--l-:>ru-.-E-?EL >FAE P=E 5JTeHie2 6!qEP E^o E ii ts o:6r: l9.oc< c c = o -E= s s 6.q 6$E $$ EEEmumm g s 6

=lE 65C; \U,=C N,+ E €tr r r r r >lIIEEE Y \./-

-€E tr>i= sO ml.JJmdl * * E