Extracte de l'acta - media.seu-e. ?· 2 B-2. Aprovació provisional de la modificació de l’article…

Download Extracte de l'acta - media.seu-e. ?· 2 B-2. Aprovació provisional de la modificació de l’article…

Post on 29-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  EXTRACTE DE LACTA DEL PLE GENERAL REALITZAT EL DIA 30 DE GENER DE 2014 Nm.: 01/2014 Dia: 30 de gener de 2014 Horari: Comena a les 20:10 hores Lloc: Sala de Govern de la Casa de la Vila ASSISTENTS: Alcalde: Il—lm. Sr. Rafael Ros i Penedo del Grup Municipal de CIU Regidors: Sr. Manuel lvarez i Herrera del Grup Municipal de CIU Sr. Santiago Raimi i Fortuny del Grup Municipal de CIU

  Sra. Marta Pujol i Armengol del Grup Municipal de CIU Sra. Montserrat Ametller i Viamata del Grup Municipal de CiU Sr. Josep M Mateo Forner del Grup Municipal de CIU Sr. Jordi Fort i Gurgui del Grup Municipal de CIU Sr. Albert Gil Gutirrez del grup muniicpal dERC Sr. Csar Alcal Gimnez del Grup Municipal del P.P. Sr. Miquel Estap i Valls del Grup Municipal del PSC Sr. Carles Fernndez i Prez del Grup Municipal del PSC Sr. Julio Caa i Fernndez del Grup Municipal del PSC Sra. Caterina Palma i Rovira del Grup Municipal del PSC Sra. Carmen Las Heras i Cisneros del Grup Municipal del PSC Sr. Francisco Garca Lorenzana del Grup Municipal del PSC Sr. Manuel Corts Rubio del Grup Municipal del PSC Sr. Daniel Martn Oller del Grup Municipal d ICV-EUIA-E

  A la Roca del Valls, essent les 20 hores i 10 minuts del dia indicat a lencapalament, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila, sota la presidncia de lIl—lm. Sr. Alcalde, Rafael Ros i Penedo, i lassistncia dels Srs. regidors assenyalats ms amunt, assistits per la que sotasigna, la secretria accidental, Dolors Melero Guirao, prvia comprovaci del qurum legal necessari del nombre de membres que formen la Corporaci municipal, es procedeix a la realitzaci de la Sessi Plenria ordinria, prvia convocatria per al dia davui a les vint hores. Per lAlcaldia, sobre la sessi i es passa, tot seguit, a conixer els punts de lordre del dia indicats a la convocatria:

  ORDRE DEL DIA

  A) Assumptes de trmit A.1. Aprovaci de lesborrany de lacta de la sessi plenria ordinria realitzada el 28 de novembre de 2013 i de lacta de la sessi plenria extraordinria de 19 de desembre de 2013. B) Dictmens, propostes o mocions resolutries. B-1. Aprovaci de la modificaci del contracte signat el 6 de mar de 2001 amb Sorea, Sociedad de Abastecimiento de Aguas, SA, relatiu al servei pblic de subministrament daigua potable del municipi.

 • 2

  B-2. Aprovaci provisional de la modificaci de larticle 6 relatiu a la quota tributria de lordenana fiscal nmero 18, reguladora dels subministrament daigua. B-3. Restar assabentats de la resoluci 171/2013, de 10 de desembre, de lrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya, en relaci al recurs especial en matria de contractaci interposat per Arca del Maresme, empresa Inserci, SL, contra ladjudicaci del contracte de servei pblic de gesti integrat de les fraccions de rebuig, orgnica i voluminosos del municipi de la Roca del Valls i autoritzar la signatura del contracte, un cop aixecada la suspensi del procediment. B-4. Reclamar a la Generalitat el deute pendent de finanament de les escoles de msica del curs 2011-12 i demanar que el finanament del curs 2012-12 i 2013-+14 sigui com a mnim amb el mdul 230 i 150 de msica i dansa respectivament B-5. Ratificar la resoluci dalcadia nm. 1471/2013 per la qual es resol rescindir el contracte administratiu amb les empreses Llop Gesti de lEsport SL i MN SL, i es subroga al personal que prestava serveis en les instal—lacions esportives sota la direcci de les empreses esmentades. B-6. Aprovar el contingut i la signatura del Conveni entre la Parrquia de Sant Sadurn de la Roca i lAjuntament de la Roca del Valls, per a la cessi duna finca adjacent a lEsglsia de Sant Sadurn i propietat de la Parrquia B-7. Declaraci institucional presentada pels grups municipals de CIU, dERC i dICV-EUIA davant lanunci de la convocatria duna consulta per tal de decidir si la naci catalana vol esdevenir un Estat independent. B-8. Moci de suport a acci cultural del pas Valenci i a larribada de les emissions de Catalunya rdio i TV3 al pas Valenci. B-9. Moci de suport a la proposici de llei per delegar a la Generalitat la competncia de celebrar un referndum sobre el futur poltic de Catalunya. C) Mocions durgncia C-1. Moci en defensa del Dret a les dones a decidir sobre la interrupci voluntria del seu embars D) Control Gesti municipal D-1. Resolucions dalcaldia D-2. Informes dalcaldia D-3. Mocions de Control D-4. Precs i preguntes

 • 3

  A)Assumptes de trmit A.1. Aprovaci de lesborrany de lacta de la sessi plenria ordinria realitzada el 28 de novembre de 2013 i de lacta de la sessi plenria extraordinria de 19 de desembre de 2013. Es Sotmet lesborrany de lacta de la sessi ordinria, realitzada el 28 de novembre de 2013 i el de lacta de la sessi plenria extraordinria de 19 de desembre de 2013 a votaci, els quals saproven per unanimitat. B) Dictmens, propostes o mocions resolutries. B-1. Aprovaci de la modificaci del contracte signat el 6 de mar de 2001 amb Sorea, Sociedad de Abastecimiento de Aguas, SA, relatiu al servei pblic de subministrament daigua potable del municipi. Concls el debat per lalcaldia, saprova, en segona volta, per 8 vots en contra, manifestats pels regidors dels grups municipals del PSC i dICV-EUIA, 1 abstenci, manifestada pel regidor dERC i 8 vots a favor, manifestats pels regidors de IU i del P.P ms el vot de qualitat de lacalde, el dictamen, el qual, literalment, diu:

  Per acord del Ple de 2 de febrer de 2001 es va declarar vlida la licitaci i va adjudicar el contracte de gesti del servei pblic daigua del municipi de la Roca del Valls a lempresa SOREA, SOCIEDAD DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA NIF A-08146367 per un perode de 16 anys, amb subjecci a lavantprojecte dexplotaci del concurs del servei de subministrament daigua, el plec de prescripcions administratives, econmiques i jurdiques, i al Pla Director per a la millora de subministrament daigua potable del municipi. En data 6 de mar de 2001 es va formalitzar amb SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA el contracte relatiu al servei pblic de subministrament daigua potable del municipi amb una durada de 16 anys, prorrogable per tcita reconducci, per perode de 2 anys, fins a un mxim de 32 anys. En data 15 de novembre de 2013 lEnginyer municipal emet un informe pel que proposa una modificaci del contracte i en el que indica que lAjuntament va encarregar a lempresa EFIAL una auditoria i consultoria per tal danalitzar i verificar els comptes, liquidacions i reclamacions econmiques de SOREA, i estudiar lactual frmula de retribuci per adaptar-la a la situaci de consums de cabal i preus de compra daigua actual, aix com aconseguir lequilibri econmic del contracte. En data 21 de novembre es van emetre els informes corresponents per part de la Intervenci i la Secretaria municipal. De conformitat amb linforme ems per lenginyer municipal, en data 28 de novembre de 2013 (NRGS 3558, de 27 de novembre de 2013) es dona trasllat de la proposta de modificaci del contracte i es concedeix audincia a SOREA pel termini de cinc dies hbils. Dins del termini concedit, el 2 de desembre de 2013 (Registre dentrada nm. 7428) SOREA va presentar escrit pel que manifestava:

  - la seva conformitat amb linforme de lenginyer municipal de 15 de novembre de 2013 en relaci a la retribuci del concessionari i a la modificaci de la frmula polinmica de revisi.

 • 4

  - La seva conformitat amb linforme de lenginyer municipal de 15 de novembre de 2013 en relaci a la comissi de Seguiment i el nomenament del senyor ngel Duarte Cuni com a representant de SOREA a lesmentada Comissi.

  - La seva conformitat amb linforme de lenginyer municipal de 15 de novembre de 2013 en relaci a la modificaci de les inversions i la compensaci del dficit del Servei.

  Per tant, ja que no hi hagut oposici per part del contractista en el trmit daudincia, no s necessari sol—licitar informe a la Comissi Jurdica Assessora. Ats que ladopci daquest acord s competncia del Ple municipal, de conformitat amb la Disposici addicional segona del Text refs de la Llei de contractes del sector pblic, aprovada per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i amb larticle 114 del Text refs de les disposicions legals vigents en matria de rgim local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 dabril, que estableix que lrgan de lentitat local competent per a contractar segons la Llei t tamb la prerrogativa dinterpretar els contractes administratius i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. Igualment podr modificar, per ra dinters pblic, els contractes celebrats. s per tot aix, que la Comissi Informativa, en virtut de les atribucions que li han estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidir el que cregui convenient, l'adopci dels segents acords: ACORDS:

  Primer.- APROVAR la proposta de modificaci del contracte signat en data 6 de mar de 2001 amb SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA, relatiu al servei pblic de subministrament daigua potable del municipi, consistent en la inclusi i/o modificaci de les clusules segents:

  1.PRIMER.- RETRIBUCI DEL CONCESSIONARI I MODIFICACI DE LA FRMULA POLINMICA DE REVISI

  A partir de l1 de gener de 2014 la retribuci de la gesti es revisar dacord amb la nova frmula polinmica aprovada pel Ple de lAjuntament de La Roca del Valls en data [—]:

  RE1 = RAE0 * [ 0,46 * ( C1/C0) + 0,09 * (E1/E0) + 0,15 * (S1/S0) + 0,30 * (I1/I0) ] + RDS

  On:

  RAE0 = RE0 * (Q0/Q1)

  R, fa referncia als diferents conceptes de retribuci

  C, fa referncia al cost del m3 comprat a ATLL

  E, fa referncia al cost unitari del Kwh denergia elctrica

  S, fa referncia al cost del salari base dun treballador del Grup professional operari, nivell O-II

  I, fa referncia a lndex de Preus al Consum (IPC)

 • 5

  Q, fa referncia als cabals facturats, laplicaci de la part de la frmula de regularitzaci de cabals per la revisi de la retribuci de gesti sefectuar per lexercici 2015 i els segents.

  RDS = Retribuci per despeses sobrevingudes

  En quan als subndexs, el seu significat s el segent::

  E, significa dexplotaci

  A, significa ajustat

  0, significa valor en el moment de la revisi anterior

  1, significa valor en el moment de la revisi

  Pel que fa a la retribuci per despeses sobrevingudes (RDS) consolidar, en positiu o en negatiu, a la retribuci revisada (RE1) i es podr sol—licitar en els segents supsits:

  Entrada en vigor de nova legislaci que impliqui despeses addicionals

  Incorporaci o eliminaci dinstal—lacions al servei

  Qualsevol altre supsit que consideri lAjuntament

  Per a una millor relaci entre la revisi de la retribuci per costos i la revisi de la retribuci per frmula polinmica, safegeixen a la implantaci de la nova frmula uns criteris de revisi peridica i excepcional de la mateixa.

  En aquest sentit, la frmula polinmica es revisar cada tres anys per la Comissi de Seguiment del contracte per ajustar els coeficients de cadascun dels components de cost i, si sescau, per afegir o eliminar algun daquests components.

  Addicionalment, la frmula es revisar en qualsevol moment a petici duna de les parts si es produeixen alguns daquests factors:

  Canvi del rgim daplicaci de les tarifes del servei de mnims a quotes de servei.

  Variaci de ms del 10% dels volums facturats.

  Pel que fa referncia a la frmula de revisi de la retribuci dinversi continuar essent daplicaci lactualment en vigor: RI1 = 1,146 * (Q0/Q1)*(l1/l0) La retribuci total continuar sent la suma de la retribuci de la gesti, ms la retribuci de la inversi: RT1 = RE1 + RI1

  Com sestableix un nou perode de liquidaci i revisi de la gesti, les tarifes i la retribuci del concessionari, que coincidir amb lany natural a partir de l1/1/2014 enlloc del perode de l1 dabril al 31 de mar de lany segent que es venia realitzant fins la data. Per tant, es necessari definir la transici del sistema inicial al nou sistema, i tamb el perode transitori entre els dos, tal i com es va fer lany 2002 i es detalla als antecedents.

  Dacord amb aix, es definiran:

  els valors finals de retribuci de gesti i inversi de lanterior perode

  els valors del perode de transici, i

 • 6

  els criteris dels valors dels ndexs que sutilitzaran en els valors inicials del nou perode, en el que tamb es comenar a aplicar la nova frmula.

  I, per tant, sacorden els segents valors:

  Exercici 2012 (sistema anterior):

  Retribuci de gesti 2012 (1/4/2012 1/4/2013): 0,6087 /m3

  Retribuci dinversi 2012 (1/4/2012 1/4/2013): 0,1751 /m3

  Retribuci total 2012 (1/4/2012 1/4/2013): 0,7838 /m3

  Exercici 2013 (sistema transitori):

  Retribuci de gesti 2013 (1/4/2013 31/12/2013): 0,6209 /m3

  Retribuci dinversi 2013 (1/4/2013 31/12/2013): 0,1786 /m3

  Retribuci total 2013 (1/4/2013 31/12/2013): 0,7995 /m3

  Exercici 2014:

  Retribuci de gesti 2014 (1/1/2014 31/12/2014): 0,6369 /m3

  Retribuci dinversi 2014 (1/1/2014 31/12/2014): 0,2129 /m3

  Retribuci total 2014 (1/1/2014 31/12/2014): 0,8561 /m3

  2. SEGON.- COMISSIO DE SEGUIMENT

  Per a un millor seguiment i control de la gesti econmica del Servei, en concret de les tarifes i les retribucions del concessionari, sacorda la creaci duna Comissi de Seguiment, segons larticle 2 del Plec de prescripcions administratives, econmiques i jurdiques del concurs del servei de subministrament daigua, i que es reunir, al menys, una vegada a lany de forma ordinria, durant la primera setmana de novembre. Daltra banda, aquesta Comissi de Seguiment tamb es podr reunir amb carcter extraordinari, amb motiu de circumstncies imprevistes o sobrevingudes amb una incidncia directa en el Servei, para la qual cosa bastar que qualsevol de les parts requereixi formalment a laltre la convocatria daquesta Comissi de Seguiment.

  Pel que fa referncia a les tarifes del Servei, la Comissi de Seguiment avaluar lestudi tcnic econmic de revisi de tarifes del Servei que a tal efecte haur presentat SOREA a lAjuntament, amb un mnim de 7 dies laborables dantelaci, per al seu anlisi previ. Aquest termini es podr reduir fins a 2 dies laborables en cas de reunions extraordinries.

  La Comissi de Seguiment avaluar la coherncia dels criteris de revisi i actualitzaci proposats per SOREA, aix com la necessitat dincorporar les possibles desviacions hagudes durant lexercici, en ms o en menys, per causes sobrevingudes i que no estiguessin contemplades en les tarifes del Servei vigents.

  En tot cas, aquesta Comissi de Seguiment haur de proposar els mecanismes necessaris per a garantir lequilibri econmic del Servei.

  Pel que fa referncia a la retribuci del concessionari, la Comissi de Seguiment avaluar de forma ordinria, amb carcter anual, la necessitat de revisi dels coeficients de cadascun dels components de cost de la formula polinmica de revisi de la retribuci, per garantir en tot moment lequilibri econmic de la concessi.

 • 7

  3. TERCER.- MODIFICACI DE LES INVERSIONS I COMPENSACI DEL DFICIT DEL SERVEI

  Dacord amb loferta presentada per SOREA per a ladjudicaci del Contracte, i aprovada per lAjuntament de La Roca del Valls, SOREA hauria dexecutar, durant el te...

Recommended

View more >