eusko jaurlaritza euskaraz · pdf file 2016-07-01 · 2.2 lehen helburu orokorra:...

Click here to load reader

Post on 15-Jul-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Euskararen erabileraren normalizazioa Eusko

  Jaurlaritza eta bere erakunde autonomiadunetan

  V. PLANGINTZALDIKO (2013-2017)

  TARTEKO EBALUAZIO TXOSTENA

  2016ko maiatza

 • 2

  AURKIBIDEA

  1 . AURKEZPENA ...................................................................................................... 4

  2 EUSKO JAURLARITZA ETA BERE ERAKUNDE AUTONOMIADUNETAKO

  EBALUAZIOA............................................................................................................... 5

  2.1 DATUEN AZTERKETA ................................................................................................................. 6

  2.2 LEHEN HELBURU OROKORRA: Herritarren hizkuntza eskubideak bermatzea Eusko

  Jaurlaritzarekiko eta bere erakunde autonomiadunekiko harremanetan, bereziki zuzeneko

  arretako eta jendaurreko zerbitzuetan ............................................................................................ 7

  2.2.1 Euskararen idatzizko erabilera, arreta eta jendaurreko zerbitzuetan .............................. 8

  2.2.2 Ahozko erabilera, arreta eta jendaurreko zerbitzuetan .................................................. 14

  2.2.3 Elebideko kexen kopurua ................................................................................................ 16

  2.3 BIGARREN HELBURU OROKORRA: Euskara lan hizkuntza izateko aurrerapausoak egitea,

  euskaraz gero eta gehiago sortuz................................................................................................... 17

  2.3.1 Euskaraz sortzen den dokumentazioaren indizea ........................................................... 18

  2.3.2 Lan bileretako erabilera, ahoz ......................................................................................... 19

  2.3.3 Lan bileretako erabilera, idatziz....................................................................................... 20

  2.3.4 Lan hizkuntzako erabilerari dagozkion beste adierazle batzuk ....................................... 20

  2.4 HIRUGARREN HELBURU OROKORRA: Herri administrazioen arteko harremanetan euskara

  gehiago erabiltzea .......................................................................................................................... 27

  2.4.1 Euskararen ahozko erabilera, administrazioen artean .................................................... 28

  2.4.2 Euskararen idatzizko erabilera, administrazioen artean ................................................. 29

  2.5 LAUGARREN HELBURU OROKORRA: Erakunde ordezkarien lidergoa indartzea euskararen

  normalizazio prozesua erakunde bakoitzaren ohiko jardunean txertatzeko ................................ 31

 • 3

  2.6 LEHEN ZEHAR LERROA: V. Plangintzaldi honetarako zehaztu diren Hizkuntza Ofizialak

  Erabiltzeko Irizpideak ..................................................................................................................... 32

  2.7 BIGARREN ZEHAR LERROA: Langile eta erakunde ordezkarien hizkuntza gaitasuna handitzea,

  erabilera areagotzeko .................................................................................................................... 33

  2.7.1 Hizkuntza eskakizunen betetze maila .............................................................................. 33

  2.7.2 Hizkuntza eskakizunen betetze maila .............................................................................. 34

  2.7.3 Erakunde ordezkarien hizkuntza gaitasuna ..................................................................... 38

  2.8 HIRUGARREN ZEHAR LERROA: Langile eta erakunde ordezkarien erabilera planarekiko

  atxikimendua areagotzea, euskararen erabileran eragiteko ......................................................... 40

 • 4

  1 . AURKEZPENA Apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren bitartez Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioetan

  euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautu zen. Dekretu horren arabera, Euskal Herriko

  administrazioetako hizkuntza normalizazio prozesua hezurmami zedin, entitate bakoitzak euskararen

  erabilera normalizatzeko plana onartu eta gauzatu behar zuen.

  Dekretu horren 6. artikuluari jarraiki, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak, aurrerantzean HPS,

  plangintzaldi bakoitzaren tartean, balorazio txostena igorriko dio Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluari herri

  administrazioetan hizkuntza normalizazioa zertan den ezagutzera emateko.

  V. Plangintzaldiaren tarteko ebaluazio prozesua aurrera eramateko, iturri nagusi gisa, HPSk diseinatu eta

  erakunde guztien eskura jarri duen galdetegia erabili da, eta haren arabera jasotako datuak ekarri ditugu

  txosten honetara.

  Galdetegiaren bidez informazio kuantitatiboa eta kualitatiboa jaso da, txosten honen amaieran ikus

  daitekeen moduan.

  Txosten hau osatzeko jarraitu den metodologiaren eskema hurrengoa da:

  Prozesuan jasotako informazioa sailkatzeko txosten hau honako ataletan antolatu da:

  1. Aztergaien aurkezpena: azterketarako kontuan hartuko dugun unibertsoa eta jasotako erantzunei

  buruzko azalpen laburra.

  2. Erakundeak eta erabilera planak: erakundeetako erabilera planei buruzko informazio orokorra.

  3. Datuak, atalka: erabilera planei buruzko datu kuantitatiboak esparruka jaso eta aztertu dira:

  zerbitzu hizkuntza, lan hizkuntza, administrazioen arteko ahozko eta idatzizko harremanak

  4. Erabilera planei buruzko balorazio kualitatibo orokorra: herri administrazioetako erantzun

  kualitatiboen azterketa.

 • 5

  2 . EUSKO JAURLARITZA ETA

  BERE ERAKUNDE

  AUTONOMIADUNETAKO

  EBALUAZIOA V. Plangintzaldiaren tarteko ebaluaziorako jasotako datuetan, Eusko Jaurlaritzaren eta bere erakunde

  autonomiadunen datuak aurkeztu dira. Azken hauen izaera bereziagatik, beraien emaitzak atal propio

  batean aurkezten ditugu.

  86/1997 Dekretuko 2. eta 3. artikuluetan adierazten den moduan, ebaluatu nahi diren erabilera planak

  hurrengo sail eta erakunde autonomiadunetan ezarritakoak dira.

  Lehendakaritza

  Herri Administrazio eta Justizia Saila

  Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila

  Enplegu eta Gizarte Politikak Saila

  Ogasun eta Finantza Saila

  Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila

  Segurtasun Saila

  Osasun Saila

  Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

  Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia

  EMAKUNDE

  EUSTAT

  IVAP

  KONTSUMOBIDE

  OSALAN

 • 6

  2.1 DATUEN AZTERKETA

  V. Plangintzaldirako ezarritako xede nagusia honakoa da:

  Euskara eta gaztelania izanik hizkuntza ofizialak, xede nagusia da herritarrak beraiek aukeratutako

  hizkuntzan artatzea, herritarren hizkuntza eskubideak betetzea eta, beraz, aipatutako ofizialtasuna

  gauzatzeko euskara zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza gisa erabiltzea.

  Horren guztiaren garapenerako nahitaezkoa den lidergoa eta parte-hartzaileen arteko adostasuna

  gauzatzea ere plan honen xede izango da.

  Xede nagusi hori lortzeko lau helburu orokor eta hiru zehar lerro zehaztu ziren:

  1. HELBURU OROKORRA: Herritarren hizkuntza eskubideak bermatzea Eusko Jaurlaritzarekiko

  eta erakunde autonomiadunekiko harremanetan, bereziki zuzeneko arretako eta jendaurreko

  zerbitzuetan.

  2. HELBURU OROKORRA: Euskara lan hizkuntza izateko aurrerapausoak egitea, euskaraz gero

  eta gehiago sortuz.

  3. HELBURU OROKORRA: Herri administrazioen arteko harremanetan euskara gehiago

  erabiltzea.

  4. HELBURU OROKORRA: Erakunde-ordezkarien lidergoa indartzea euskararen normalizazio

  prozesua erakunde bakoitzaren ohiko jardunean txertatzeko.

  1. ZEHAR LERROA: V. Plangintzaldi honetarako zehaztu diren Hizkuntza Ofizialak Erabiltzeko

  Irizpideak.

  2. ZEHAR LERROA: Langile eta erakunde-ordezkarien hizkuntza gaitasuna handitzea,

  euskararen erabilera areagotzeko.

  3. ZEHAR LERROA: Langile eta erakunde-ordezkarien euskararekiko atxikimendua areagotzea

  euskararen erabileran eragiteko.

  Hurrengo orrialdeetan, aipatutako helburu orokor horiek eta beraien adierazleak aztertuko ditugu.

 • 7

  2.2 LEHEN HELBURU OROKORRA: Herritarren hizkuntza

  eskubideak bermatzea Eusko Jaurlaritzarekiko eta bere

  erakunde autonomiadunekiko harremanetan, bereziki

  zuzeneko arretako eta jendaurreko zerbitzuetan

  V. Plangintzaldian lehenengo helburu orokorraren betetze maila neurtzeko zehaztutako adierazleak honako

  hauek dira:

  2.2.1 Euskararen idatzizko erabilera, arreta eta jendaurreko zerbitzuetan.

  2.2.2 Euskararen ahozko erabilera, arreta eta jendaurreko zerbitzuetan.

  2.2.3 Elebide zerbitzuko kexen kopurua.

  Hurrengo taulan, adierazle horien emaitza orokorrak ikus ditzakegu:

  ADIERAZLEAK EMAITZAK

  Euskararen idatzizko erabilera, arreta eta jendaurreko

  zerbitzuetan

  Eus Gaz Ele bi

  %10,7 %9,2 %80,1

  Herritarrek administraziora bidalitako

  idatziak:

  Eus Gaz

  %14,4 %85,6

  Euskararen ahozko erabilera, arreta eta

View more