elektrik tesisatı - · pdf fileelektrik tesisatı genel teknik Şartnamesi 1 kuvvetli akım...

Click here to load reader

Post on 31-Aug-2019

22 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Elektrik Tesisat Genel Teknik artnamesi

  1

  Kuvvetli Akm Elektrik Tesisat

  2.1 Kapsam

  Doru akmlarda 600 V, alternatif akmlarda faz-ntr aras 250 V.dan az olan gerilim

  sistemlerini kapsar.

  2.2 Tevzi tablolar ve panolar.

  2.2.1- Satan mamul panolar ve tablolar

  Tablolar 0,5 m2 ye kadar en az 1 mm, 0,5 mnin zerinde en az 2 mm. kalnlkta, dzgn

  yzeyli DKP satan yaplacaktr. Saclarn kenarlar bklecek ve cvatalarla birbirine

  balanacaktr. Panolar 40 veya 50lik kebentten mamul, kuvvetli bir ereve dahilinde tespit

  edilecektir. Demir aksam bir kat slyen, iki kat mat tabanca boyas veya frn boyas ile

  boyanacaktr.

  darece ana tablonun arkadan geitli yaplmas istenmi ise, ana tablo arkasndaki bakm

  geidi, ahap zgara zerinde st PVC kaplama veya linolyumla rtl ahap deme ile

  yaplacaktr. Ana tablo 10 cm ykseklikte sval beton kaide zerinde tespit edilecektir. Tablo st,

  arka geitle birlikte 2mmlik sala kapanacaktr. Bu kapatma srasnda tablo ierisinin

  havalandrlmas dikkate alnacaktr.

  Ana panonun arka cephesinde sadece tevzi ubuk ve baralar, muhtelif iletken balantlar

  ve kablo ucu balantlar tesis edilip, sk sk kullanlacak her hangi bir l v.s. cihaz ve aletler

  buraya konulmayacaktr.

  Ana panolarda gerilim tayan plak ksmlar rastgele dokunmaya kar muhafaza altna

  alnacaktr. 42 volttan yksek nominal gerilimde; izolasyon maddesi ile rtlm olmayan btn

  ksmlar, ykseklikleri 180 cm.den az olduu takdirde rastgele dokunmay engelleyecek satan

  veya tel kafes v.b. malzeme ile yaplm blmler de emniyet altna alnacaktr. Bu husus iin

  tellerin lak ile boyanmas veya emaye edilmesi, muhafaza tertibat olarak kabul edilmez. Pano

  arkasndaki bakm geidi yetkisiz kimselerin girmesine veya dokunmasna kar kapatlm ise,

  gerilim tayan plak iletkenlerin rtlmesine (bu geidin 75 cm. olmas halinde bile) gerek yoktur.

  Bu takdirde el ile eriilebilen saha dahilinde ahaptan yaplm parmakla benzer muhafaza

  tertibatnn, mevcut olmas yeterli olacaktr.

  Bu artlar yerine getirilmedii takdirde gerilim tayan plak ksmlar ile oda hududu

  arasnda en az 1 metrelik bir aklk bulundurulacaktr. Her iki tarafa gerilim tayan plak ksmlar

  mevcut ise ara yerin genilii en az 2 metreye kartlacaktr. Bu takdirde her iki tarafta rastgele

  dokunmaya kar muhafaza tertibatnn alnmasna gerek yoktur. Tablonun nnde en az 90cmlik

  bo bir geit yeri braklacaktr. Tablo altnda panonun 40cmlik ksm bo braklacaktr.

  Tablonun arka tarafnda bulunan ve akm geirmeye mahsus olmayan btn demir aksam

  ile tablonun demir iskeleti topraklanacaktr.

 • Elektrik Tesisat Genel Teknik artnamesi

  2

  Topraa kar 250 volttan fazla bir gerilimin meydana gelmesinin mmkn olduu

  sistemlerde, iskelet ve erevenin btn demir ksmnn kendi aralarnda ve toprak baras ile ve

  kusursuz olarak balantsn ve bu balantnn devamn temin iin zel tertibat alnacaktr. Bu

  hususta 21.08.2001 tarih ve 24500 sayl Resmi Gazetede yaynlanan Topraklama Ynetmelii

  hkmlerine uyulacaktr. Btn pano ve tablolara ait tip testler yaptrlarak buna ait sonular

  idareye verilecektir

  Bu hususun temini iin montaj bittikten sonra nokta kayna veya kprleme ile uygun

  yerlerde balant meydana getirmek yeterli olacaktr.

  Tablo iindeki topraklama tertibat bakr bara ile yaplacak ve toprak iletkeni ile

  balanacaktr. Bkme tel toprak iine konmayacaktr. Ayrca tablodan izole edilerek bir ntr baras

  tesis edilecektir.

  Pano bykl ve saysnn tespitinde, kolon ve besleme hatlarnn says, k, kuvvet, daha

  sonra yaplabilecek ilaveler iin braklacak ve yedek ular da gz nnde tutulacaktr. Her alterin

  veya sigortann altna beslenilen yeri gsteren etiketler konacaktr.

  Ana tablolarda, genilik en az 500 mm., toplam ykseklik 1800 mm., derinlik 350 mm.

  olacaktr. Ana tablonun arkadan geili olmas halinde genilik 800-900 mm., ykseklik 2100 mm.,

  derinlik 500 mm. olacaktr. Bu durumda panonun alttan 400 mmsi bo braklacaktr. Eer ana

  tablo kilitlenebilen bir yerde tesis edilmemi ise bakm geidi, giri kafesli ve kilitlenebilir bir kap

  ile muhafaza edilecektir.

  100 amperden byk alter ve sigorta balantlar, kesin olarak baralar ile yaplacaktr. Tablo

  arkasnda bulunan iletkenler zel kroeler vastasyla muntazam bir sra haline getirilecek, baralar

  norm renklerle iaretlenecektir.

  Ana panoda kullanlacak baralarda fazlar siyah-kahverengi-gri, ntr ak mavi, toprak yeil

  bantl sar renkli olacaktr. Balant emas izilip erevelenerek ana pano odasna veya kontrol

  merkezine aslacaktr

  l aletleriyle alter, sinyal lambas v.s.nin seiminde bunlarn ekil birliine ve sa

  panolara uygun tipte olmalarna dikkat edilecektir.

  2.2.2 Tali tablolar

  Tali tablolar, sva st veya gmme olarak monte edilecektir. Tali tablolarn boyutlar

  idarenin tasdik edecei projeye uygun olacaktr. Her sigorta veya alterin altnda beslenilen yeri

  gsteren madeni veya plastik etiketler bulunacaktr.

  60 Ae kadar akm eken tablolar barasz yaplacak, 60 A.den fazla akm eken tablolarda,

  balantlar kablolarla alterden altere veya sigortadan sigortaya yaplmayp bakr baralar

  vastasyla ayr ayr yaplacaktr. Baralar norm renklerle iaretlenecektir.

 • Elektrik Tesisat Genel Teknik artnamesi

  3

  Tali tablolarda linye hatlar, yanmayan malzemeden izolasyonlu, uygun nitelikte klemensler

  vastasyla tabloya tutturulacak ve ntr hatlar da izole edilmi bakr bir baraya balanacaktr.

  Tabloya giri kolonlarnn faz iletkenleri sabit klemenslere ve ntr iletkenleri bakr baraya

  balanacaktr. Tali tablolar zerinde topraklama baras bulunacak, topraklama balants,

  bulunduu yerdeki tesisata uygun olarak yaplacaktr.

  2.2.3 Etan tevzi tablolar

  Tesisat rutubete, toza ve mekanik darbelere kar koruyan malzeme ile yaplan mahallerde

  tablolar, birbirine eklenecek tipte ve contal kapaklar havi etan kutulardan yaplacaktr.

  16mm2 den daha byk kesitte balantlar bakr baralar vastas ile yaplacaktr.

  Sigortalar kapak aldktan sonra, anahtar ve alterleri kapak kapal iken idare edecek ekilde

  dizayn edilecektir.

  2.3 tesisat

  Burada zikredilmeyen hususlar iin TSE, EN, VDE, USE, IEC, CENELLEC veyahut

  benzeri standartlarn hkmleri esas kabul edilecektir.

  Sva altndaki btn tesisat TS veya uluslararas standartlara uygun PVC borularla

  yaplacaktr.

  Sva altndaki ini borular dik veya yatay olarak denecektir. Buatlarn priz veya anahtar

  hizasnda bulunmasna dikkat edilecektir. Dilatasyon yerlerinde boru geitleri, borularn serbeste

  oynayabilmesi iin manonlu olacak ve mekanik etkilere kar dayankl bir boru ile muhafaza

  altna alnacaktr.

  Yangn tehlikesi gsteren yerlerde tesisat, antigron cinsi kablolar yerine galvanizli gaz

  borusu iinde 26.07.2002 tarih ve 24827 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Binalarn Yangndan

  Korunmas Hakknda Ynetmelie uygun iletkenlerle etan olarak yaplabilecektir.

  Tali tevzi tablolarnn merkezi zeminden, 169 cm. ykseklikte olacaktr. Bu mesafe kontrol

  mhendisinin izniyle deitirilebilecektir.

  Btn k sortilerinin borular ahap takozlarla nihayet bulacaktr. Bu takozlarn ls

  tavan armatrleri iin 14x16x3 cm, askl armatrler iin 5x8x3 cm olacaktr.

  letkenler, sva altnda yaplacak tesisatn boru denmesi ikmal edilip sva ii

  tamamlandktan ve birinci badana tamamen kuruduktan sonra ekilecektir. Bir binada faz

  iletkenleri R-gri, S-siyah, T-kahverengi, ntr iletkeni ak mavi, koruma iletkeni (toprak) yeil

  bantl-sar renk olacaktr. Btn aydnlatma sortilerinin k noktalarna, armatrlerle

  balantlarn temine yarayan birer lstr klemens konacaktr.

 • Elektrik Tesisat Genel Teknik artnamesi

  4

  Buatlar zeminden en az 220 cm. ykseklikte olacak ve ayn oda veya koridorda bulunan

  buatlarn ayn seviyede olmalarna dikkat edilecektir. Tesisat tamamlandktan sonra sva dna

  tam veya ukurda kalm yahut arpk konmu bir buat grlrse masraf yklenicisine ait olmak

  zere dzelttirilecektir. Asma tavanl mahallerde buatlar asma tavann altnda bulunacaktr.

  Akm kapasitesi bakmndan bir fazla beslenmesi mmkn olmayan aydnlatma sisteminde

  (avize v.s. gibi) trifaze sortiler kullanlacaktr.

  Lamba sortileri iin en az 1,5 mmlik, priz sortileri, priz linyeleri ve lamba linyeleri iin en

  az 2,5 mmlik kesitte PVC izoleli iletkenler kullanlacaktr

  Sorti anahtarlar zeminden 110 cm., aplik armatrler zeminden 190 cm. ykseklie konacak

  ve ayn odada birka anahtar, sndrme dmesi bulunduu takdirde hepsi ayn seviyeye monte

  edilecektir. Prizler normal olarak yerden 40 cm. ykseklie konacaktr. Telefon, TV ve arma

  dmeleri prizlerle bir araya geldikleri takdirde ayn seviyede yanyana monte edilecektir. Gerek

  anahtar ve gerekse priz ykseklikleri Kontrol Mhendisinin izni ile deitirilebilecektir.

  Etan sortilere konulacak anahtar, armatr, priz ve bu gibi tesisatta kullanlacak btn

  malzemeler rutubetli yerler iin imal edilmi cinsten etan olacaktr. Prizler etan kapakl cinsten

  olacaktr.

  TSE standartlarna uygun PVC buatlar kullanlabilecek, bir buata en ok drt boru ile

  balant yaplabilecektir. Bu say aldnda kare buat veya ek kutusu konulacaktr. Buatlarn

  iindeki kablo balantlarnda yaltkan klemensler k