EDICTE DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS

Download EDICTE DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS

Post on 22-Jul-2016

218 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • EDICTE

  En data 18 de maig de 2015 saprova el Decret dAlcaldia pel qual es declara la

  relaci provisional daspirants admesos i exclosos a les proves selectives per a

  la selecci mitjanant el sistema de concurs oposici lliure duna Borsa de

  Treball dEnginyer/a tcnic, grup de classificaci A2, com a personal funcionari

  inter i/o personal laboral de lAjuntament de Cubelles, que tot seguit es fa

  pblic:

  DECRET DE LALCALDIA NM. 459 / 2015

  Ats que per acord de la Junta de Govern Local de lAjuntament de Cubelles en

  sessi ordinria de data 11 de mar de 2015 es van aprovar les bases que

  regiran la selecci mitjanant el sistema de concurs oposici per a la creaci

  duna borsa de treball dEnginyer/a tcnic/a, grup de classificaci A2, com a

  personal funcionari inter i/o personal laboral de lAjuntament de Cubelles.

  Ats que les bases ntegres de la convocatria han estat publicades al Butllet

  Oficial de la Provncia de Barcelona de data 30 de mar de 2015, amb nmero

  de registre 022015008199.

  Ats que lanunci de la convocatria ha estat publicat al DOGC de data 1 dabril

  de 2015, nm. 6843, CVE-DOGC-A-15082039-2015.

  Vist all que diu larticle 55 i ss. de la Llei 7/2007, de 12 dabril, de lEstatut

  Bsic de lEmpleat Pblic.

  Vist all que diu larticle 21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 dabril, reguladora de les

  bases del rgim local.

  Vista la instncia nm. 2015/5041 de data 25 de maig de 2015 presentada per

  laspirant amb DNI 43.440.192T.

  Ats que, finalitzat el dia 29 de maig de 2015 el perode per presentar

  esmenes, han tingut entrada en el registre daquest Ajuntament les segents

  sollicituds per prendre part en aquest procediment:

 • ID DNI PERMS DE

  CONDUIR

  CATAL

  1 43440192T SI A

  2 46655266L SI A

  3 37382712F SI A

  4 52463715W SI A

  5 52624664C SI A

  6 46757303M SI A

  7 46637050L SI NA

  8 47631952X SI A

  9 46828373M SI A

  10 36575598D SI A

  11 46233919D SI NA

  12 46989264B SI A

  A - Declara acreditar coneixements del nivell C de llengua catalana.

  NA - No declara acreditar coneixements de nivell C de llengua catalana.

  HE RESOLT:

  Primer.- Declarar admesos els aspirants segents:

  ID DNI PERMS DE

  CONDUIR

  CATAL

  1 43440192T SI A

  2 46655266L SI A

  3 37382712F SI A

  4 52463715W SI A

  5 52624664C SI A

  6 46757303M SI A

  7 46637050L SI NA

  8 47631952X SI A

  9 46828373M SI A

  10 36575598D SI A

  11 46233919D SI NA

  12 46989264B SI A

  A - Declara acreditar coneixements del nivell C de llengua catalana.

  NA - No declara acreditar coneixements de nivell C de llengua catalana.

 • Segon.- Convocar als aspirants admesos el proper dia 8 de juny a les 10.30

  hores per a la realitzaci de la prova terica, a les dependncies municipals

  situades a la Plaa de la Vila, 1 (Ajuntament).

  Cinqu.- Exposar el present Decret al e-tauler de la corporaci i a la pgina

  web municipal www.cubelles.cat.

  Cubelles, 1 de juny de 2015

  Lalcaldessa en funcions, Davant meu,

  La Secretria general,

  Mnica Miquel i Serd Carme Lpez-Feliu i Font