Transcript
Page 1: BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMA TEHNOLOĢIJU PILNVEIDE€¦ · tā attīstības kontekstā, jo skaidri formulē kāds uzdevums veicams konkrētā laika termiņā. Kvalifikācijas darbs sastāv

1

ALBERTA KOLEDŽA

Uzņēmējdarbība

Mazo uzņēmumu organizācija un vadība

PĒTERIS LŪSARS

Kvalifikācijas darbs

BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMA

TEHNOLOĢIJU PILNVEIDE

Rīga - 2016

2

Darba izpildes un novērtējuma lapa

Kvalifikācijas darbs kvalifikācijas iegūšanai

ldquoBūvniecības uzņēmuma tehnoloģiju pilnveiderdquo

izstrādāta saskaņā ar studiju programmu ldquoUzņēmējdarbībardquo

Darbu atļauts nav atļauts publicēt (vajadzīgo pasvītrot)

Ar savu parakstu apliecinu ka darbs izstrādāts patstāvīgi

Darba autors students Pēteris Lūsars _______________

(paraksts datums)

Iesaku darbu aizstāvēšanai

Darba vadītājs Mgpaed Mgoec lektors Armands Kalniņš__________

(paraksts datums)

Atļaut aizstāvēt studiju programmas ldquoUzņēmējdarbībardquo

kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas komisijā

Studiju programmas vadītājs

Mgpaed Mgoec lektors Armands Kalniņš__________

(paraksts datums)

Kvalifikācijas darbs aizstāvēts Alberta koledžas kvalifikācijas darbu

aizstāvēšanas komisijas 2016gada 5februāra sēdē un novērtēts ar atzīmi

_____________

Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas komisijas sekretārs(-e)_________________

3

ANOTĀCIJA

Kvalifikācijas darba tēma ir ldquoBūvniecības uzņēmuma tehnoloģiju pilnveiderdquo kura

izstrādi autors veica par uzņēmumu SIA ldquoMasterwork Constructionrdquo Šī tēma ir aktuāla jo

būvniecības joma Latvijā ieņem ļoti lielu uzņēmējdarbības daļu Uzņēmuma tehnoloģijas ir

viens no galvenajiem priekšnoteikumiem lai tas spētu ražot produkciju un attīstīt uzņēmumu

tāpat arī mārketinga tehnoloģijām ir ļoti liela nozīme jo tās virza uzņēmumu tirgū un

nostiprina pozīcijas konkurentu vidū Tādēļ autors iedziļinājās kā mārketinga tehnoloģiju

pilnveide varētu uzlabot uzņēmējdarbības pakalpojuma kvalitāti un pieprasījumu kā arī

sniedza savus secinājumus un priekšlikumus uzņēmuma tehnoloģiju pilnveidei

Kvalifikācijas darbā autors analizēja uzņēmuma iekšējās vides faktorus ndash uzņēmuma

formu un darbības veidu mērķus struktūru kultūru tehnoloģijas un pakalpojumus Šo

faktoru analīze ļāva autoram novērtēt situāciju un izdarīt secinājumus par uzņēmuma

funkcionēšanu Analīzes ietvaros tika apskatīti arī ekonomiskie rādītāji ndash bilance peļņas vai

zaudējumu aprēķins rentabilitāte un citi Savukārt atsevišķa kvalifikācijas darba nodaļa tika

veltīta uzņēmuma mārketinga tehnoloģiju analīzei

Augstu vērtējams kvalifikācijas darba autora ieguldījums uzņēmumam trūkstošo

mērķu un stratēģijas definēšanā Autora piedāvātie priekšlikumi organizē uzņēmuma darbību

tā attīstības kontekstā jo skaidri formulē kāds uzdevums veicams konkrētā laika termiņā

Kvalifikācijas darbs sastāv no 5 nodaļām un 6 apakšnodaļām tajā ir 2 tabulas un 15

attēli kas kopumā izkārtoti 52 lapaspusēs bez pielikumiem 62 ndash ar pielikumiem (darbā

ietverti 3 pielikumi) Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 18 vienības

4

ANNOTATION

The theme of qualification paper is ldquoTechnology development of construction

companyrdquo which the author was carried out of the company SIA ldquoMasterwork Constructionrdquo

This issue is topical in Latvia because the construction companyrsquos takes large part of the

business The companys technology is one of the main preconditions to be able to produce

and develop business as well as marketing technologies is very important because they

developed companies and strengthens the market position between competitors Therefore

marketing technology development could improve the quality of service and business demand

and author could give conclusions and proposals on this topic

The author of the qualification paper analyzed the companyrsquos internal environmental

factors ndashtype of business the objectives the structure culture technology and services This

analysis of these factors allowed the author to assess the situation and to draw conclusions

about the functioning The framework of analysis was also dealt with economic indicators ndash

the balance sheet the profit or loss calculation profitability and others And the very

important part of this qualification paper - the analysis of the companys marketing

technology

The author worked on the definition of objectives and strategies for the company The

authors proposals are very useful for the company in the context of the development because

it clearly defines a task in a specific time period

The qualification paper consists of 5 themes and 6 sub-themes it contains 2 tables and

15 illustrations in 52 pages without attachment 62 pages in total

5

SATURA RĀDĪTĀJS

IEVADS 6

1 UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES RAKSTUROJUMS 8

2 BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES ANALĪZE 13

21 Uzņēmuma mērķi struktūra un kultūra 14

22 Uzņēmuma tehnoloģijas 17

23 Uzņēmuma produkcijas un pakalpojumu raksturojums 18

24 Uzņēmuma darbība un ekonomiskie rādītāji 20

3 UZŅĒMUMA SVID ANALĪZE 28

4 MĀRKETINGA TEHNOLOĢIJU IZMANTOŠANAS ANALĪZE UZŅĒMUMĀ 32

41 Piemēri uzņēmuma mārketinga tehnoloģijām 33

42 Uzņēmuma vizuālā identitāte un prezentācijas pasākums potenciālajiem klientiem 36

5 REZULTĀTU KOPSAVILKUMS UN PRIEKŠLIKUMI 39

SECINĀJUMI 41

PRIEKŠLIKUMI 43

GRAFISKĀ DAĻA 46

PIELIKUMI 53

1 pielikums Intervija ar uzņēmuma vadību un rezultātu apkopošana 54

2 pielikums Uzņēmuma bilance 57

3 pielikums Uzņēmuma gaisa kuģis (drons) - apraksts 59

6

IEVADS

Kvalifikācijas darbu autors izstrādājis par uzņēmumu bdquoMasterwork Constructionrdquo

kurā bija arī kvalifikācijas prakse no 2015 gada 1septembra līdz 9 novembrim

Kvalifikācijas darba tēma ir bdquoBūvniecības uzņēmuma tehnoloģiju pilnveiderdquo Uzņēmuma

iepazīšana un izpēte šajā tēmā ir nozīmīga autora studiju laikā iegūto zināšanu

nostiprināšanai kā arī pienesums būvniecības uzņēmuma darbībā Šī tēma ir aktuāla jo

būvniecības joma Latvijā ieņem ļoti lielu uzņēmējdarbības daļu Uzņēmuma tehnoloģijas ir

viens no galvenajiem priekšnoteikumiem lai tas spētu ražot produkciju un attīstīt uzņēmumu

tāpat arī mārketinga tehnoloģijām ir īpaša nozīme jo tās virza uzņēmumu tirgū un nostiprina

pozīcijas konkurentu vidū Tādēļ autors vēlas iedziļināties kā mārketinga tehnoloģiju

pilnveide varētu uzlabot uzņēmējdarbības pakalpojuma kvalitāti un pieprasījumu kā arī sniegt

secinājumus un priekšlikumus šajā tēmā Pētījuma pirmā aprobācija jeb padziļināta izpēte

notika studentu zinātniski pētnieciskajā konferencē Ekonomikas un kultūras augstskolā tajā

uzstājoties ar referātu ldquoUzņēmuma iekšējās vides novērtēšana būvniecības uzņēmumārdquo un

tika sagatavota arī publikācija

Darba mērķis ir izpētīt uzņēmējdarbības iekšējās vides teorētiskās un praktiskās

nostādnes būvniecības uzņēmumā un sniegt priekšlikumus tā mārketinga tehnoloģiju

izmantošanas pilnveidei Lai uzņēmums varētu attīstīties virzīties tirgū un nostiprināt savas

pozīcijas kā arī klientu loku ndash mārketinga tehnoloģiju izmantošana un stratēģiska pieeja ir ļoti

būtiska

Kvalifikācijas darba uzdevumi ir

1 Izpētīt uzņēmuma iekšējās vides teorētiskās nostādnes un sagatavot pārskatu par

izpētes rezultātiem

2 Raksturot būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo darbību tā

ekonomiskos rādītājus veicot SVID analīzi

3 Sagatavot intervijas jautājumus intervēt uzņēmuma vadību lai izpētītu vadības

viedokli par uzņēmuma procesiem

4 Apkopot pētījuma rezultātus

5 Izstrādāt secinājumus un sniegt priekšlikumus

Kvalifikācijas darba izstrādē autors izmantos vairākas metodes

1monogrāfiskā metode ndash tiek veikta tēmas izpēte un izmantotās literatūras analīze

2dokumentu un SVID analīze

3intervēšana un rezultātu apkopošana

7

4grafiskā metode

5indukcijas analīzes metode ndash secinājumu un priekšlikumu veidošana

6sintēze ndash uzņēmuma mārketinga tehnoloģiju analīze

Kvalifikācijas darba izpētes ierobežojums (sintēze) ir mārketinga tehnoloģiju izpēte

uzņēmumā jo tās ietekmē uzņēmuma attīstīšanos klientu piesaisti pozīciju nostiprināšanu

tirgū stratēģisko mērķu sasniegšanu Visu tehnoloģiju detalizēta izpēte kvalifikācijas darbā

nav iespējama apjoma ierobežojumu dēļ

Turpinājumā autors iepazīstinās ar iegūtajiem rezultātiem secinājumiem un

priekšlikumiem Darbā ir 5 nodaļas un 6 apakšnodaļas Darba apjoms ir 52 lapaspuses bez

pielikumiem un tajā ir 2 tabulas 15 attēli 18 bibliogrāfiskie avoti

8

1 UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES RAKSTUROJUMS

Kvalifikācijas darba pirmajā nodaļā autors izklāstīs darba teorētisko daļu skaidrojot

jēdzienus- uzņēmējdarbība iekšējās vides faktorus tehnoloģijas ekonomiskos rādītājus uc

bdquoUzņēmējdarbība ir fiziskas vai juridiskas personas ilgstoša vai sistemātiska

ekonomiskā darbība un kapitāla ieguldīšana kas vērsta uz preču ražošanu realizāciju darbu

izpildi tirdzniecību pakalpojumu sniegšanurdquo[6] Viens no uzņēmējdarbības veidiem ir

komercdarbība kas veic saimniecisko darbību peļņas gūšanas nolūkos bdquoUzņēmums ir

organizatoriski saimnieciska vienība Uzņēmumā ietilpst komersantam piederošas

ķermeniskas un bezķermeniskas lietas kā arī citi saimnieciski labumi (vērtības) kurus

komersants izmanto komercdarbības veikšanairdquo[5] Tātad jebkura uzņēmuma pastāvēšanai ir

nepieciešams darba spēks līdzekļi materiāli ar kuriem īstenot mērķi un tad arī noieta tirgus

lai sasniegtu galveno mērķi kāpēc cilvēki vispār nodarbojas ar uzņēmējdarbību ndash gūtu peļņu

ldquoSIA ir vienas vai vairāku personu (fizisku vai juridisku) dibināta komercsabiedrība

kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļām SIA ir komersants kurš tiek dibināts

saimnieciskās darbības veikšanai ar nolūku gūt peļņu SIA ir visizplatītākā uzņēmējdarbības

forma Latvijārdquo[3]

Stratēģiski nozīmīgs elements ir uzņēmuma misija - tā ir precīzi izteikts uzņēmuma

pastāvēšanas pamatojums dod uzņēmumam stratēģisko virzību nosaka uzņēmējdarbības

veidu kurā uzņēmums ir iesaistīts tā mērķus un filozofiskās vērtības[2 30lpp]

Uzņēmuma iekšējā vide ir galvenie organizācijas funkcionēšanas nosacījumi un

faktori kas izveidoti tās menedžmenta darbības rezultātā[9 93lpp]

Organizācijas iekšējās vides faktori ir šādi

Mērķi (stratēģija politika uzdevumi)

Darbinieki (to zināšanas prasmes uztvere)

Struktūra (darba funkciju sadale un izpilde)

Organizācijas kultūra (menedžmenta stils)

Tehnoloģijas (iekārtas informācijas sistēma) [10 197lpp]

Šie ir galvenie iekšējās vides faktori kas arī nosaka uzņēmuma iekšējās vides

ldquoklimaturdquo Katru no šiem faktoriem autors analizēs atsevišķi

Savstarpēja saikne starp uzņēmuma iekšējās vides pamatelementiem attēlota 11att

Šādā veidā pamatelementi tiek izdalīti no sistēmpieejas viedokļa Svarīgi ka uzņēmumu

9

vadītāji savu darbību pamatā koncentrē uz šiem iekšējās vides elementiem bet uzņēmuma

mērķu sasniegšana lielā mērā ir atkarīga arī no ārējās vides elementiem [9 93lpp]

11att Iekšējās vides pamatelementu savstarpējās attiecības [9 93lpp]

Tomēr šis attēls uzskatāmi parāda ka mērķi ir jāizvirza visās jomās bet par to darba

nākamajā nodaļā Tāpat savstarpēja mijiedarbība ir starp tehnoloģijām struktūru kultūru un

darbiniekiem ndash ja kādā no šīm jomām ir būtiskas problēmas tad tās ietekmē arī citas jomas

Turpinājumā darba autors pievērsīsies katra faktora sīkākam izklāstam un analīzei uzņēmu

Uzņēmuma mērķi Uzņēmuma iekšējās vides kontekstā mērķis tiek raksturots kā

cilvēku darbībai izvirzītā rezultāta priekšskatījums motīvs apzinātai rīcībai[9 96lpp] Mērķi

uzņēmumā var būt dažādi ndash gan kopējie uzņēmuma mērķi tai skaitā uzņēmuma misija un

stratēģiskie mērķi gan konkrēti mērķi uzņēmuma struktūrvienībām un arī individuāli

darbinieku līmenī Svarīgi lai tie būtu savstarpēji saistīti papildinoši un saprotami visos

uzņēmuma līmeņos ndash gan darbiniekiem gan vadītājiem un īpašniekiem Uzņēmuma mērķi ir

vajadzīgi visām vadības funkcijām plānošanai organizēšanai personāla motivācijai un

sasniegto rezultātu novērtēšanai Zinot uzņēmuma mērķus ir vieglāk sagatavot un pieņemt

pareizos lēmumus

Struktūra Katra uzņēmuma pamatā ir cilvēks Darbinieki ir organizācijā strādājošie

cilvēki (menedžeri un padotie) kuri izturas atbilstoši personiskajām īpašībām un organizācijas

iekšējās un ārējās vides apstākļiem[9 97lpp] Tātad jebkurā uzņēmumā pastāv darbinieku

struktūra kas nosaka savstarpējo attiecību funkcionēšanu un uzdevumu izpildes kārtību

bdquoOrganizācijas kultūra ir vērtības normas vadlīnijas un vienota izpratne gan starp

organizācijas locekļiem gan jaunajiem darbiniekiemrdquo[17] Organizāciju kultūru var skatīt

divos līmeņos no kuriem pirmais ir vizuāli redzamas iezīmes un uzvedība ndash ģērbšanās stils

simboli un izturēšanās ar kuriem organizācijas locekļi dalās Savukārt otrais jeb neredzamais

līmenis ir vērtības pieņēmumi tradīcijas un visi procesi kas veidojas caur kultūru To ir

Tehnoloģija

Darbinieki Struktūra

Kultūra

Mērķi

10

iespējams salīdzināt ar aisberga modeli Tā ir kultūra kas vada darba attiecības un nosaka kā

cilvēkiem komunicēt ar organizāciju kāda uzvedība ir pieņemama un kāda nē un kā vadība

un statusi tiek sadalīti Kultūra palīdz vadīt darbinieku ikdienas aktivitātes lai sasniegtu

mērķus[17]

Uzņēmuma ekonomiskie rādītāji Kvalifikācijas darba ietvaros autors analizēs

vairākus rādītājus kas viņaprāt ir svarīgākie pēc kā vadīties pētot uzņēmuma finansiālo

darbību Šie rādītāji ir

Peļņas vai zaudējuma aprēķins

Bilance

Likviditāte

Saistību īpatsvars bilancē

Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums

Apgrozāmo līdzekļu kustība

Kopējo aktīvu apgrozījums

Apgrozījuma rentabilitāte

Uzņēmuma tehnoloģijas Tehnoloģija ir prasmju zināšanu informācijas iekārtu un

instrumentu apvienojums kas nodrošina racionālu resursu pārveidošanu gatavā produktā[9

116lpp] Tāta tehnoloģijas apvienojumā ar zināšanām nosaka veidu kā tiek veikts darbs

(uzdevums) līdz tā rezultātam Līdz ar to var runāt par efektīvām tehnoloģijām kas sasniedz

maksimāli rezultātu un ar kādiem resursiem vai par tehnoloģijām kopumā ndash kā par veidu kā

notiek resursu pārveidošana gatavā produktā

Pēc sociologa D Tompsona pieejas pastāv trīs tehnoloģijas kategorijas[9 106-

107lpp]

Secīga tehnoloģija kad katru operāciju uzdevumu izpilda noteiktā secībā

(praktiski pilnībā standartizēta)

Starpnieku tehnoloģija kad sadarbojas savstarpēji atkarīgas darbinieku grupas

(daļēji standartizēta)

Intensīva tehnoloģija kad tiek izmantoti individuāli darba paņēmieni lai

izgatavotu produkciju vai sniegtu pakalpojumu (minimāli standartizēta)

Tehnoloģijas ietekmē gan biznesa pamatfunkcijas ndash produktu izstrādi un attīstību

ražošanu un pārdošanu gan arī atbalsta funkcijas ndash personāla vadību finanšu vadību un

uzskaiti[4 21lpp] Spēja pielāgot tehnoloģijas tirgus un klientu prasību izmaiņām un

atbilstošā tempā apmācīt darbiniekus to lietošanā šobrīd ir galvenais konkurētspējas un

stabilitātes rādītājs labi pelnošos uzņēmumos[4 21lpp]

11

Pastāv dažāda veida tehnoloģijas

informācijas tehnoloģijas

būvniecības tehnoloģijas

komunikācijasmārketinga tehnoloģijas uc

ldquoInformācijas tehnoloģijas (saīsināti ndash IT) ir saistītas ar skaitļošanas tehnoloģijām

tādām kā tīklošana programmatūras internets un cilvēkiem kas strādā ar šīm tehnoloģijām

Daudziem uzņēmumiem ir pat IT departamenti kas menedžē datorus tīklus un citas tehniskās

lietas kas uzņēmumam nepaciešamas IT darbs ietver arī datorprogrammēšanu tīklu

administrēšanu datoru inženieriju tehnisko nodrošinājumu un saistītas lietas Dzīvojot

ldquoinformācijas laikmetārdquo informācijas tehnoloģijas ir kļuvušas par mūsu ikdienas sastāvdaļu un

tā tas arī paliks nākotnērdquo[13]

Mārketinga tehnoloģijas uzņēmumā Pirms raksturot uzņēmuma klientu piesaistes

pasākumus ir jānoskaidro kas ir mārketings un tā būtība Bordens (Bordenrsquos 1964) piedāvā

12 elementus kas viņaprāt veido mārketinga programmu un daži no tiem ir produktu

plānošana cenas reklāma distribūcija zīmolvedība (brending) serviss un citi turpretī cits

teorētiķis (McCarthyrsquos 1978) izveidojis mārketinga miksu kurā ir tikai četri elementi ndash

produkts cena vieta veicināšana (promotion) (16 84 lpp)

Viens no mārketinga pamatlicējiem Kotlers to definē kā bdquosociālu un organizatorisku

procesu kurā indivīdi un grupas iegūst to ko vēlas pārveidojot un radot no jauna produktus

un to vērtībasrdquo (16 84 lpp) Tāpēc vissvarīgāk ir atcerēties trīs būtiskus soļus

analīze ndash saprast ko organizācija vēlas sasniegt un kur vēlas būt To var noskaidrot

ar mārketinga (tirgus) pētījumiem lai izprastu kādas ir kvalitatīvās un kvantitatīvās iespējas

turpmākai attīstībai

plānošana ndash kad iepriekš minētais ir noskaidrots tam loģiskā secībā seko darbības

plānošana un veicamie uzdevumi lai virzītos uz mērķi Šajā posmā tiek pieņemts lēmums par

konkrētā produkta noformējumu cenu distribūciju un kā to veicinās

kontrole ndash pēdējais no posmiem lai izstrādātās mārketinga idejas būtu

dzīvotspējīgas ir kontrole Tajā ir jāseko līdzi produkta virzībai tirgū ņemot vērā arī

finansiālos aspektus un auditorijas attieksmi lai nepieciešamības gadījumā varētu pielāgoties

situācijai (16 88 lpp)

Klients ir uzņēmuma piedāvātās produkcijas patērētājs tāpēc tā vajadzību izpēte kā

arī nākotnes tendenču (šī jēdziena visplašākajā aspektā) paredzēšana ir galvenais cēlonis

pārmaiņām uzņēmumu ražošanas procesos tehnoloģijās produktu klāstā darbinieku

kompetencē un struktūrās Analizējot savus klientus vadītājiem ir jāspēj atbildēt piemēram

12

uz šādiem jautājumiem ndash kāda ir klientu lojalitātes dinamika Kādi ir iemesli klientu

zaudēšanai Kādi ir valdošie virzieni klientu vajadzībās ko viņi grib pirkt šodien un ko gribēs

pēc pieciem gadiem [4 19lpp]

Uzņēmuma vizuālā identitāte ldquoZīmolvedība (branding) ir preces un pakalpojuma

zīmola plānošanas izstrādes un vadīšanas process lai to atšķirtu no konkurentiem un

piesaistītu lojālus patērētājus uzņēmuma produktiemrdquo[9] ldquoZīmols ir vārda (nosaukuma)

zīmes (simbola) tiesību aizsardzības uc atribūtu kopa kas apliecina produkta piederību

uzņēmumam un atšķir to no konkurentu produktiem Zīmola vārds ir produkta īpašais

nosaukums (izteikts ar vārdu arī saīsinājumu vai skaitli) kam ir īpašvārda funkcijasrdquo[9]

Uzņēmuma zīmolam ir jābūt saistītam ar uzņēmuma misiju jādefinē kādas ir piedāvātā

produkta priekšrocības ko esošie un potenciālie klienti domā par kompāniju kādas kvalitātes

uzņēmums grib asociēt ar savu zīmolu[14]

ldquoTehnoloģiskā dizaina galvenais uzdevums ir savienot zinātni ar produktu Tā pamatā

ir dažādi matemātiski aprēķini un eksperimenti lai radītie produkti būtu derīgi lietošanairdquo[9]

Kvalifikācijas darba turpinājumā autors pievērsīsies visu iekšējās vides rādītāju

analīzei būvniecības uzņēmumā

13

2 BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES

ANALĪZE

Šajā nodaļā autors izklāstīs ar ko tieši nodarbojas uzņēmums un kā tas funkcionē par

kuru autors ir izstrādājis kvalifikācijas darbu Idejas realizēšana nolūkā gūt peļņu ir

saimnieciskā darbība kuru par savu nodarbošanos izvēlas dažādu jomu speciālisti

Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir dažādas grūtības un uzdevumi kurus nepieciešams izpildīt un

formulēt taču tas ne vienmēr notiek iepriekš pārdomāti tāpēc turpmākajās nodaļās darba

autors analizēs konkrēta uzņēmuma piemēru

Autora izvēlētais uzņēmums ir SIA Konkrētais būvniecības uzņēmums SIA

ldquoMasterwork Constructionsrdquo ir dibināts 2012gada martā Uzņēmuma pamatdarbība ir koka

paneļa māju eksports un to uzstādīšana Norvēģijā (saskaņā ar NACE 20 klasifikatoru ndash 4210

dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība) 2012gada augustā Norvēģijā tika atvērta arī

uzņēmuma ārvalstu filiāle Uzņēmuma juridiskais statuss ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

(turpmāk tekstā ndash SIA)rdquo Uzņēmums pēc tā darbības veida ir pieskaitāms pie mazajiem

uzņēmumiem jo tajā strādā 31 darbinieks Ar šādu darbinieku skaitu uzņēmums pieskaitāms

pie mazajiem uzņēmumiem Latvijā taču tas nav arī tik mazs jo apgroza pietiekami daudz

līdzekļu un nodarbina vairākus desmitus darbinieku Uzņēmuma pamatkapitāls ir EUR 2846

Tātad arī uzņēmuma pamatkapitāls ir kā normālai pilnsabiedrībai un uz uzņēmumu attiecas

standarta UIN (uzņēmuma ienākuma nodokļu) likme 15 Tātad uzņēmums strādā likumīgi

maksā nepieciešamos nodokļus kā arī uzņēmumam ir jārēķinās ar valstī noteiktajām

prasībām likuma normām Savā darbībā uzņēmums vadās pēc atbilstošas likumdošanas kas

SIA un būvniecības uzņēmuma jomā ir jāņem vērā

Uzņēmuma darbības stratēģijas Balstoties uz autoram pieejamo informāciju un

teorijas materiāliem autors secina ka būvniecības uzņēmumam pagaidām nav izstrādāta

konkrēta misija kas arī var negatīvi ietekmēt uzņēmuma attīstību jo nav šī viena konkrētā

stratēģiskā virziena Ir identificēti daži attīstības plāni kā ražošanas attīstība un jaunu tirgu

apgūšana taču ar to nav pietiekami Tāpat kā individuālie mērķi arī konkrētas uzņēmuma

misijas nodefinēšana varētu uzlabot padoto darbinieku piederības apzināšanos uzņēmumā un

arī to lielāku iniciatīvu un iesaisti uzņēmuma darbā līdz ar to arī palielinot katram savu

atbildību

Kvalifikācijas darba izstrādē autors intervēja uzņēmuma vadību kura pilnā apjomā ir

apskatāma 1 pielikumā Intervijā būvniecības uzņēmuma valdes loceklis norāda ka ldquotādā

izpratnē () tas nav noteikts taču gan uzņēmuma vadībai gan arī darbiniekiem kopumā ir

14

skaidrs ndash ko uzņēmums plāno darīt un kurp virzās Līdzīgi ir arī uzņēmuma vērtībām ndash tie ir

vairāk kā darbības principi vai bdquonerakstīti likumirdquo Tas nozīmē ka nav ldquopiefiksētirdquo ne mērķi

ne stratēģija bet uzņēmuma valdes loceklis apgalvo ka plāni ir un visiem ir skaidrs uz

kurieni virzās Tomēr pēc autora domām tas var radīt arī konfliktu situācijas jo ne vienmēr

tas ko otrs domā saskan ar cita cilvēka domām vai teikto Ir saprotams ka uzņēmuma ir savs

redzējums un vēlmes attiecībā uz finansēm tirgus paplašināšanu darbinieku kvalifikācijas

celšanu utml tomēr tas nav skaidri noformulēts stratēģijā ar kuru jebkurš uzņēmumam

piederošais varētu iepazīties

Autors secina ka uzņēmuma stratēģijas nav rakstiski definētas un līdz ar to nav arī

izmērāma to efektivitāte Uzņēmuma stratēģijas ir jānoformulē katrā no jomām ndash

administratīvā līmenī padoto līmenī eksporta vai realizācijas apjomu līmenī utml tad arī

vieglāk varēs novērtēt sasniegto un izmaiņas laika gaitā Piemēram uzņēmums var pieņemt

ka ar konkrētu rīcības plānu palielinās uzņēmuma peļņu par X procentiem X laika posmā

Nodefinējot šādu soli arī ir iespējams ldquoizmērītrdquo cik daudz no tā ir īstenojies un kādas pūles

(termiņu) tas ir prasījis Tātad uzņēmuma vēl ir jāpilnveido stratēģija jānodefinē un

jāapraksta tās misija un mērķi rakstiskā veidā

21 Uzņēmuma mērķi struktūra un kultūra

Šajā nodaļā kvalifikācijas darba autors apskatīs sīkāk uzņēmuma iekšējo vidi un

vairākos ar to saistītos faktorus analizējot katru no tiem atsevišķi Uzņēmuma mērķi un

struktūra dažkārt šķiet pašsaprotami jēdzieni tomēr tie ir daļa no ļoti nozīmīgās ndash uzņēmuma

iekšējās vides

Uzņēmuma mērķi Kā jau autors iepriekš minēja būvniecības uzņēmumā

bdquoMasterwork Constructionrdquo līdz šim nav nodefinēti konkrēti uzņēmuma mērķi taču tas

neietekmējot uzņēmuma praktisko darbību Autors secina ka pamatā darbojas tādi kā

bdquonerakstīti likumirdquo taču pēc autora domām šāda pieeja nav ilgtspējīga un uzņēmumam strauji

attīstoties (kā tas arī ir vērojams pēc tā datiem) ir ļoti būtiski nodefinēt un aprakstīt savu

konkrētu stratēģiju Īpaši svarīgi šajā kontekstā būtu arī individuālie struktūrvienību mērķi ja

jau uzņēmums plāno arvien vairāk deleģēt uzdevumus un atbildību padotajiem darbiniekiem

taču šobrīd tas īsti nestrādā ndash iespējams šādi konkrēti noteikti individuālie mērķi varētu

veicināt šo situāciju Kvalifikācijas darba 4 nodaļā autors sniegs savus priekšlikumus kā

varētu definēt uzņēmuma misiju mērķi stratēģiju

Uzņēmuma struktūra Būvniecības uzņēmumā pārsvarā visi darbinieki ir vīrieši

izņemot administrācijas daļā strādājošo grāmatvedi un lietvedi Darbinieki ir vecumā no 20-

15

40 gadiem kuriem ir vidējā vai augstākā profesionālā izglītība Šajā uzņēmumā strādājošiem

jābūt kvalificētiem un zinošiem par darba uzdevumiem un konkrētajiem projektiem tāpēc

darbinieku vidū ir profesionāli un kvalificēti speciālisti ndash namdari flīzētāji iekšdarbu veicēji

uc darbinieki projektu realizēšanai Pastāv neliela hierarhija tāpēc daļai darbinieku ir

nepieciešamas arī vadītāja dotības bet citi nodarbojas ar praktisku būvniecības darbu

veikšanu Būvniecības uzņēmumā šobrīd ir divu līmeņu struktūra ndash vadība un padotie

darbinieki Lai gan uzņēmumā šobrīd jau strādā vairāk nekā 20 darbinieki tajā nav izveidotas

atsevišķas struktūrvienības kā tradicionāli piemēram nodaļu izpratnē bet gan uzņēmuma

darbinieki tiek bdquogrupētirdquo pēc to profesionālās darbības Iespējams uzņēmumam vēl augot un

attīstoties tiks precizēta arī formālā uzņēmuma struktūra Lai gan formālās struktūras projektu

vadītāji uzņēmumā ir līdzvērtīgā padotībā kā ražošanā un montāžā iesaistītie darbinieki ndash pēc

autora novērojumiem un intervijas ar uzņēmuma valdes locekli var secināt ka praksē ļoti labi

strādā arī tāda kā bdquoalternatīvā hierarhijardquo Respektīvi kad atsevišķos projektus vadību

uzņemas konkrētie projektu vadītāji un darbinieki arī piemērojas šīm izmaiņām ndash galvenais ir

rezultāts

21 att Uzņēmuma darbinieku struktūra [autora veidota]

Kā redzams 21 attēlā autors sadalījis visus uzņēmuma darbiniekus hierarhiski ndash kā

ldquogalvenaisrdquo elements uzņēmuma struktūrā ir tā īpašnieks kuram vienmēr būs gala vārds

lēmumu pieņemšanas situācijās un uzņēmuma vadībā Jāpiebilst ka uzņēmuma īpašnieks

strādā ciešā vadībā ar uzņēmuma vadību (līdzīpašnieku vadītāju) kurš nereti orientējas vēl

labāk uzņēmumā notiekošajā nekā pats īpašnieks jo īpašniekam svarīgāk ir gūt peļņu un

Uzņēmuma īpašnieks

Uzņēmuma vadība

Administrācija (lietvede grāmatvede)

Projektu vadītāji

Projektu darbinieki strādājošie

16

uzņēmuma tēls taču vadītāja kompetencē ir gan finanšu jautājumi gan darbinieku vadīšana

gan sadarbība ar klientiem piegādātājiem utt Kā nākamais elements hierarhijā ir uzņēmuma

grāmatvede un lietvede kurām ir atbildība par atskaišu prasību dokumentu utt

sagatavošanu Savukārt projektu vadītāji ir tie darbinieki kuru atbildība ir gan par projekta

realizēšanu ndash termiņiem finansēm atskaitēm utt gan par praktisko pusi ndash izpildītā darba

kvalitāti materiālu piegādi utt Uzņēmuma darbinieki (strādnieki) ir tie kuriem tiešais

vadītājs ir projektu vadītājs un kuram katram ir jāveic darbs savā kompetencē kurā viņš

strādā ndash iekšdarbi ārdarbi santehnika elektrība krāsošana špaktelēšana utt un viņi nes

atbildību par padarītā darba kvalitāti

Kopumā autors secina ka uzņēmumā pastāv darbinieku struktūra kurā darbinieki ir

sakārtoti hierarhiskā līmenī pēc to atbildības un darba apjoma

Uzņēmuma organizācijas kultūra Kaut arī uzņēmumā ir hierarhiska struktūra

būvniecības uzņēmuma kultūras apskats parāda ka uzņēmumā ir demokrātisks vadības stils

kas raksturo arī darba vides kultūru jo darbinieki tiek novērtēti ndash tiek ņemts vērā viņu

viedoklis un viņi iesaistās lēmumu pieņemšanā Autors novērojis ka uzņēmumam ir savs

vizuālais tēls logo kas veido vienotu sajūtu uzņēmumā un darbinieku lokā ndash ir speciālais

darba apģērbs darba transports ar logo utt kas sekmē visa kolektīva vienotību lojalitāti

uzņēmumam vērtību izpratni (par to darba 3 nodaļā) Tāpat arī augsti tiek novērtēti

darbinieku dzīves apstākļi ndash vadība rūpējas lai projektu izstrādes laikā dzīvesvietas būtu

komfortablas kas arī parāda uzņēmuma kultūru un attieksmi pret padotajiem Tādejādi arī

darbiniekiem rodas sajūta ka tie ir novērtēti un viņiem pretī jādod savs ieguldījums ndash

atbildīgs un kvalitatīvs darba process Pozitīvu vidi un attieksmi veicina arī fakts ka valsts

svētku dienās kā arī Ziemassvētkos uc darbiniekiem vienmēr ir brīvdienas ndash tas rada sajūtu

ka darbinieki tiek novērtēti un ir uzņēmuma vērtība Taču jāpiebilst ka uzņēmumam ir arī

stingri darba izpildes nosacījumi kas arī ir daļa no tā kultūras ndash darbinieki tiek novērtēti bet

tiem ir jāpaveic savs darbs labi jo tie kuri strādā ievērojami lēnāk vai sliktāk nekā pārējie ndash

var tikt atlaisti Tas veido zināmu kvalitātes latiņu un izpratni par to ka uzņēmuma vērtība ir

labi darbinieki strādāt kvalitatīvi un operatīvi Intervijā uzņēmuma valdes loceklis uzskata ka

kultūra vairāk izpaužas kā konkrētas tradīcijas piemēram kopīgi pasākumi uzņēmuma

iekšienē un labāko darbinieku novērtēšana Autors uzskata ka attiecībā uz uzņēmuma kultūru

uzņēmumam būtu noderīgi izvirzīt konkrētākas vērtības un tās aprakstīt jo lai gan uzņēmuma

ikdienas darbs ir diezgan dinamisks un saspringts tomēr tādi kultūras aspekti kā uzņēmuma

tēls mikroklimats birojā uzņēmuma vērtību nostiprināšana darbinieku morāles principu

nostiprināšana (piemēram atbildība pret uzticētajiem darba instrumentiem) tikai pozitīvi

17

sekmētu uzņēmuma darbinieku iesaisti uzņēmuma attiecībās Ņemot vērā iepriekš minēto tas

jau tiek darīts tomēr izvirzot konkrētas vērtības priekšlikumus uzņēmuma kultūra varētu būt

vēl izteiktāka un spēcīgāka Jāpiemin ka konkrētajā uzņēmumā kultūru var raksturot kā

adaptīvu jo uzņēmums strādā sava veida paaugstināta riska apstākļos (piemēram kad uznāks

sniegs un nevar veikt darbus ndash atkarība no dabas apstākļiem) kas arī prasa ātru reakciju uz

šiem ārējās vides apstākļiem Kvalifikācijas darba autors jau iepriekšējās nodaļās uzsvēra ka

piemēram kopīgu kolektīva pasākumu organizēšana (gada balle sporta spēles uc) pozitīvi

ietekmētu uzņēmuma kultūru un kolektīva saliedēšanos

22 Uzņēmuma tehnoloģijas

Analizējot būvniecības uzņēmumā esošās tehnoloģijas un to pielietojumu autors

secina ka pamatā tiek izmantota intensīvā tehnoloģija (pēc D Tompsona pieejas) jo katrs

uzņēmuma produkts (māja) ir individualizēta ndash ir minimāla standartizācija attiecībā uz mājas

projekta sagatavošanu un izmantotām metodēm tās detaļu saražošanā Tā kā uzņēmums

pamatā izmanto dažas specifiskas tehnoloģijas kas saistās ar dažu konkrētu darbinieku

(speciālistu) tiešajiem darba uzdevumiem tad nav novērojam uzņēmuma liela atkarība no

tām Iespējams uzņēmumam būtu vairāk jāpadomā par tehnoloģiju izmantošanu uzņēmuma

iekšējo procesu uzlabošanā piemēram klientu un ražošanas vadības sistēmu jomā

Būvniecības jomā uzņēmums izmanto profesionālus darba instrumentus no tādām

firmām kā ldquoDeWaltrdquo ldquoYeinrdquo ldquoMakitardquo ir mehāniskais flīžu griezējs bet principā viss darba

process tiek paveikts darbiniekiem strādājot ar šiem instrumentiem nevis izmantojot kādas

lielas iekārtas vai mašīnas Uzņēmuma darbības gadu laikā jau ir izstrādājusies ražošanas

tehnoloģija kādā secībā kādus darbus nepieciešams veikt Darbības gadu laiku ir

izstrādājusies aizvien strukturētāka darbu veikšana un ir ldquomācīts no kļūdāmrdquo jo gandrīz no

katra projekta var izdarīt secinājumus kā darīt vai ko darīt citādāk Ražošanas ziņā tas ir

paātrinājis procesu jo visi pienākumi tiek sadalīti un ļoti liela daļa no darba tiek izdarīta jau

ražotnē Tas ir arī pluss attiecībā pret klientiem jo ievērojami paātrina projekta izpildes

termiņus Ražošanas jomā šobrīd nav tāda iekārta kuru būtu plānots iegādāties vai tāda kuru

vajadzētu iegādāties lai būtiski paātrinātu vai uzlabotu darba procesu ndash būtiskākā loma ir

darba organizācijā un tā šobrīd ir labā līmenī Arī uzņēmuma noliktavas organizācijā šogad

tika veiktas izmaiņas (sakārtota) lai tā būtu strukturētāka un pārraugāms instrumentu

izmantošanasnodošanas process kas līdz šim bija nesakārtos jo katrs gāja un ņēma ko grib

bez atzīmēšanās žurnālā

18

Attiecībā pret būvniecības uzņēmumu tajā nav atsevišķa informācijas tehnoloģiju

departamenta un nav arī viena cilvēka kas ar tām strādātu jo tam nav vajadzības Uzņēmums

nodarbojas ar celtniecības projektiem un māju ražošanu taču to realizēšanai netiek izmantotas

sarežģītas tehniskas iekārtas mašīnas vai datorprogrammas Protams kā jebkurā darba vietā

mūsdienās notiek darbs ar datorprogrammām taču tās neprasa īpašu pieeju (tās ir

vispārzināmas programmas) Tas kas ir saistīts ar IT jomu šajā uzņēmumā ir gaisa kuģis jeb

drons (skat3 nodaļu) jo no tā iegūtās fotogrāfijas pēc tam pārnes datorā lai projicētu ēkas

novietojumu kartogrāfiju uc bet par to autors apraksta 3 nodaļā

Par komunikācijas tehnoloģijām autors izklāstīs 3 nodaļā par mārketinga

tehnoloģijām

23 Uzņēmuma produkcijas un pakalpojumu raksturojums

Būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo pamatdarbība ir koka paneļa

māju eksports un to uzstādīšana Norvēģijā (saskaņā ar NACE 20 klasifikatoru ndash 4210

dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība skat22att)

22att Uzņēmuma produkcijas piemērs [18]

Kā papildu pakalpojums ir projektu izstrāde teorētiskā līmenī ndash jeb projektēšana

rasēšana un tāmēšana pēc klienta vēlmēm (bez izstrādes) Taču tā kā uzņēmums pamatā

koncentrējas uz pilnu projekta izstrādi (no idejas līdz realizācijai) tad turpinājumā autors

analizēs šo darbības pamatvirzienu un tā dzīves ciklu

Uzņēmuma galvenā (apmēram 90) klientu grupa ir Norvēģijas iedzīvotāji kuriem

tiek būvētas privātmājas taču uzņēmums sadarbojas arī citu projektu izstrādē ndash tiek būvētas

skolas lielveikali zvejnieku mājas rūpnīcas Ļoti maz ir standartizētu lietu un procesu un

biežāk nepieciešams ir individuāls risinājums bdquoKatra māja ir kā atsevišķs projekts ndash no paša

19

sākuma (no klienta vēlmju izzināšanas) līdz mājas nodošanai Sākumā tiek sagatavots

piedāvājums klientam ndash ar zīmējumiem iespējām uc jo uzņēmums nepiedāvā piemēram

sērijveida projektus ir tikai individuāli pasūtījumirdquo

Tomēr nepieciešamās pamatlietas jebkuras ēkas celtniecībai ir jau bdquoatstrādātasrdquo ndash

neatkarīgi no konkrētā projekta ir izstrādājusies sistēma kādā secībā darbi notiek kādi

meistari un kādā secībā strādā pie mājas uzstādīšanas ārdarbiem un iekšdarbiem

2014gada sākumā pateicoties straujai uzņēmuma attīstībai tika iepirkti materiāli un

pamatlīdzekļi lai uzsāktu ražošanas izveidi Latvijā Saistībā ar pieprasījuma pieaugumu un arī

ražošanas uzsākšanu kas arī pozitīvi ietekmēja uzņēmuma darbības apjomus tika pieņemti arī

jauni darbinieki (līdz 2014gada beigām tika pieņemti 6 darbinieki)

23att Uzņēmuma ražotne Rīgā [18]

Noslēdzot 2013gadu uzņēmuma apgrozījums palielinājās par vairāk kā 200

salīdzinot ar iepriekšējo 2012pārskata gadu sasniedzot vairāk nekā 400 000 EUR apmēru

Tāpat arī darbinieku skaits 2013gadā palielinājās par vairāk kā 50 - no 15 kā vidējais

nodarbināto skaits uzņēmumā 2012gadā līdz 23 2013gadā[1] Uzņēmuma savas ražotnes

izveide ir piemērs tam ka pie noteikta uzņēmuma darbības apjoma ir nepieciešams pašiem

nodrošināt konkrētas funkcijas ndash šajā gadījumā māju montāžu kas iepriekš tika iepirka no

konkrētiem uzņēmumiem

ldquoProdukta dzīves cikls ir laika periods no produkta izstrādes līdz tā ražošanas un

pārdošanas pārtraukšanairdquo[2] Produkta dzīves cikls ietver 5 fāzes ndash izstrādi ieviešanu

attīstību briedumu un kritumu Ņemot vērā iepriekš minēto autors secina ka uzņēmums

atrodas attīstības stadijā jo tā piedāvātais produkts ir jau ienācis tirgū un ir pieprasīts taču vēl

nav sasniegts realizācijas maksimums (briedums) Uzņēmums joprojām attīsta piedāvāto

produktu apgūst tirgu un paplašina ražošanas iespējas jeb vienā vārdā sakot ndash attīstās

Tuvākajos nākotnes uzņēmuma attīstības plānos ietilpst ražošanas paplašināšana

uzņēmuma īpašumā esošo telpu iegāde nevis īrēšana kā arī darbības paplašināšana gan

20

Norvēģijas vidienē gan dienvidu daļā jo šobrīd uzņēmums pamatā darbojas Norvēģijas

ziemeļu daļā

Kopumā uzņēmuma produkts ir skaidri definēts no paša darbības sākuma un pozitīvi ir

vērtējams ka darbības gadu laikā tā izstrādes process ir aizvien konkrētāk strukturēts tādejādi

paātrinot darba procesu un arī uzlabojot kvalitāti

24 Uzņēmuma darbība un ekonomiskie rādītāji

Kvalifikācijas darba otrajā nodaļā autors analizēs uzņēmuma darbību finanšu jomā un

ekonomiskos rādītājus Lai noteiktu vai uzņēmuma darbība ir veiksmīga no finansiālā

viedokļa ir jāskatās uz ļoti dažādiem rādītājiem Tas ka uzņēmums strādā ar peļņu vai

zaudējumiem nav vienīgais pēc kā var noteikt vai uzņēmums strādājis finansiāli veiksmīgi vai

nē Protams peļņa ir katra uzņēmēja mērķis bet izpētot sīkāk rādītājus kas raksturo

uzņēmuma darbību var iegūt plašāku skatu un atrast likumsakarības kas var palīdzēt

uzņēmuma tālākai darbībai

Turpinājumā autors pievērsīsies katra rādītāja atsevišķai analīze

241 Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķins atspoguļo ieņēmumus un izdevumus kā arī

iegūto peļņu vai radušos zaudējumus ndash tas ir uzņēmuma vadības darbības rādītājs Operāciju

konti visā pārskata periodā uzkrāj datus uzņēmuma finansiālā rezultāta ndash peļņas vai

zaudējumu noteikšanai tie ir peļņas vai zaudējumu aprēķina konti

Autors secina ka uzņēmumā tiek izmantots LR likumā bdquoPar uzņēmuma gada

pārskatiemrdquo 12 panta peļņas vai zaudējuma aprēķina shēma kas klasificēta pēc apgrozījuma

izmaksu metodes[7]

Visi ieņēmumu konti ir pasīva konti kuros ieņēmumu palielinājums jāiegrāmato kontu

kredītā bet samazinājums ndash kontu debetā izņemot piešķirto atlaižu kontus tie ir ieņēmumus

regulējošie konti kas slēdzami uz attiecīgo ieņēmumu kontiem Ieņēmumu kontu debetā un

atlaižu kontu kredītā uzrāda ieņēmumu un atlaižu summu precizējumus Pārskata perioda

beigās ieņēmumu kontu saldo slēdz uz peļņas vai zaudējumu kontu

Visos izdevumu kontos izdevumus grāmato konta debetā bet kredītā tiek uzrādītas

izdevumus precizējošās summas Pārskata gada beigās šajos kontos izveidojušos saldo slēdz

(kontu reformācija) uz peļņas vai zaudējumu kontu kreditējot šos kontus

Kā 21tabulā parādīts uzņēmums 2014 pārskata gadu noslēdza ar zaudējumiem EUR

353 282 kas ir ļoti atšķirīgi salīdzinot ar 2013gadu kurš tika noslēgts ar peļņu EUR

21

589 123 Autors norāda ka peļņas samazināšanās kā atsevišķs rādītājs vēl neko neliecina

iespējams uzņēmums ir investējis ražošanas attīstībā kas parādīs veiksmīgus rezultātus

turpmākajā uzņēmuma dzīvē nevis 1 gada griezumā Pēc peļņas vai zaudējuma aprēķina var

secināt ka klāt ir nākusi ļoti liela izmaksu pozīcija ndash Norvēģijas pārstāvniecības izdevumi

kas arī izskaidro kraso rezultātu atšķirību abos pārskata gados

Kā jau ražošanas uzņēmums lielākā daļa izdevumu ir pārdotās produkcijas ražošanas

izmaksas Autors secina ka apgrozījums ir samazinājies par 32 kas likumsakarīgi kopā ar

administrācijas un pārējām uzņēmuma saimniecisko izmaksu pieaugšanu rezultējās šādos

zaudējumos 2014gadā Autors uzskata ka šis ir perfekts piemērs ka nedrīkst finanšu

lēmumus un rezultātus balstīt tikai uz kādu konkrētu rādītāju bet tieši pretēji ndash jāpēta

uzņēmuma rezultāti no dažādām pusēm lai labāk izprastu tā darbību Kā lielisks piemērs tam

ir šie abi gadi kuros bruto peļņas atšķirība ir tikai Eur 7978 kas būtībā liktu spriest ka arī

peļņas rādītājiem jābūt līdzīgiem Bet tā kā pārējās izmaksu pozīcijas kas nav tieši saistītas ar

ražošanas izmaksām ir krietni pieaugušas tad rezultāts ir krasi atšķirīgs ndash peļņas rādītāji

atšķiras par 270

Tabulā 21 attēlots uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2014 gadu no kā

arī autors izdara savus secinājumus un priekšlikumus par uzņēmuma darbību

21 tabula

Uzņēmuma peļņas vai zaudējuma aprēķins par 2014gadu

Rādītājs

Pārskata

gada beigās

EUR

Iepriekšējā

pārskata gada

beigās

EUR

Neto apgrozījums 2 569 722 3 762 454

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 1 480 746 2 681 456

Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) 1 088 976 1 080 998

Pārdošanas izmaksas 149 675 192 231

Administrācijas izmaksas 273 111 77 707

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 5 224 17 786

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 263 828 127 331

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 9 486 4 493

Norvēģijas pārstāvniecības izdevumi -752 023 0

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un

nodokļiem -353 923 697 022

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem -353 923 697 022

Ieņēmuma nodoklis par pārskata periodu 0 107 639

Atliktais nodoklis 641 -260

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc

nodokļiem (tīrie ieņēmumi) -353 282 589 123

22

Analizējot finansiālās iespējas autors ir apskatījis uzņēmuma 2014gada finanšu

pārskata datus kontekstā ar uzņēmuma iekšējo vidi Ņemot vērā tajā pieejamo informāciju

var secināt ka

Lielākais pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu īpatsvars ir materiālu

izmaksām kas ir loģiski ņemot vērā uzņēmuma produktu ndash šeit būtiski ir materiālu

iepirkšana uzņēmumā tā piegādātāji cenas sadarbības nosacījumi

Tā kā uzņēmums lielāko daļu savas darbības (māju uzstādīšanu) veic ārpus

Latvijas tad ļoti būtiski ir tādi faktori kas saistās gan ar uzņēmuma darbinieku uzturēšanos

Norvēģijā (piemēram komandējuma izmaksas apdrošināšana darbinieku nodarbināšanas

atbilstība vietējai likumdošanai uc) gan arī ar visiem citiem saistītajiem pakalpojumiem kā

materiālu transportēšana ārpakalpojumu un apakšuzņēmēju darbība uz vietas Norvēģijā

Ar uzņēmuma darbības specifiku saistās arī tas ka uzņēmumam svarīgs

aspekts ir tā īpašumā un lietošanā esošais transports ndash kas saistās gan tieši ar izmaksām (lai tās

būtu minimizētas piemēram degvielas izmaksas vai labāk pirkt (kredīts vai līzings) vai

nomāt) gan arī ar darba organizāciju (lai darbības nodrošināšanai vienmēr būtu pieejams

darba kārtībā esošs transports)

Atverot ražotni jaunās telpās ir būtiski arī palielinājušies komunālie izdevumi

līdz ar to no efektīvas uzņēmuma pārvaldības viedokļa ir ļoti svarīgi pareizi saplānot darbus

un telpu noslogojumu lai piemēram elektrība netiktu tērēta nelietderīgi (jo telpas ir lielas un

darbs ir tieši piesaistīts konkrētiem projektiem kad darbs ražotnē ir veicams nevis visu laiku

vienmērīgi)

Tā kā uzņēmuma galvenais noieta tirgus ir ārpus Latvijas tad jebkura

starptautiska uzņēmuma darbība saistās arī ar savstarpējiem starptautiskiem norēķiniem ndash

uzņēmumam ir salīdzinoši lieli zaudējumi no valūtas kursa svārstībām jo savstarpējos

darījumos Norvēģijas kronas Zaudējumi galvenokārt veidojas no debitoriem jo rēķini ir

izrakstīti kronās Šī arī varētu būt joma kur uzņēmums varētu izvērtēt savu darbību un arī

optimizēt resursus

242 Uzņēmuma bilance

Šajā nodaļā autors apskatīs uzņēmuma bilanci Autors secina ka bilances debeta un

kredīta atlikumi ir vienādi un konti ir sagrupēti un apstrādāti atbilstoši bdquoGada pārskata

likumardquo[15 16lpp] 10pantā noteiktām prasībām[7] Bilance ir sastādīta vertikālā formā

kur augšējā daļā ievietoti aktīva posteņi bet zem tās ndash pasīva posteņi Autors secina ka gada

23

pārskatā un grāmatvedībā par naudas vienību un vērtības mēru ir lietota Latvijas Republikas

naudas vienība ndash euro

Uzņēmuma lielāko daļu aktīvu sastāda pamatlīdzekļi nauda un citi debitori Pie citiem

debitoriem lielāko daļu sastāda uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) kā arī pievienotās

vērtības nodokļa (PVN) pārmaksas UIN avansa maksājumi jāveic balstoties uz iepriekšējā

gada rezultātiem Kā redzams pēc bilances pasīva uzņēmumam ir ļoti neliels aizņemtais

kapitāls ndashkredīti vai aizņēmumu no saistītajām kompānijām Autors vēlas vērst uzmanību uz

to ka uzņēmuma pamatkapitāls ir EUR 2 840 Autors vēlas norādīt un ieteikt ka uzņēmumam

ar 25 un 3 miljonu apgrozījumu gadā noteikti vajadzētu padomāt par pamatkapitāla

palielināšu tas uzlabotu uzņēmuma tēlu finansēšanas iestāžu acīs

Uzņēmumam uz 31122014 ir ilgtermiņa aizņēmumi EUR 15 073 Autors uzskata ka

uzņēmumam nebūs problēmu segt šīs saistības Bet ar lielu piesardzību autors ieteiktu

skatīties uz to cik lieli ir īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem ndash EUR 105 065

Šim skaitlim būtu lietderīgi pretī nolikt pircēju un pasūtītāju parādus kas uz 31122014 ir

tikai EUR 2 901 No šiem skaitļiem autors vēlētos izteikt minējumu ka ir saņemts avansu

maksājums no pircēja kā arī ir pasūtīti izejmateriāli ar pēcapmaksu un algots darba spēks

kuriem arī jāizmaksā algas pēc padarītā Šeit iespējams risks saistībā ar to ka ražošanai ir

iztērēti vairāk līdzekļi nekā konkrētajā brīdī ir ienākuši no pircējiem Autors vēlas ieteikt

pārskatīt apmaksas grafikus gan pircējiem gan noslēgtos līgumus ar piegādātājiem jo

izmainot šos apmaksas nosacījumus var uzlabot naudas plūsmu tā lai nerastos tik liela

negatīvā starpība starp naudu kura ir jāsaņem no pircējiem un to kura jāmaksā izejvielu un

materiālu piegādātājiem

243 Uzņēmuma likviditātes aprēķins maksātspējas lietišķās aktivitātes un

rentabilitātes rādītāji un to raksturojums

Uzņēmuma darbības ekonomiskajai analīzei ir svarīga loma uzņēmuma vadīšanā

Analīzes uzdevums ir noteikt uzņēmuma darbības efektivitāti pārskata periodā un noteikto

mērķu sasniegšanu un uzņēmuma darbības attīstības iespējamos virzienus Tāpēc analīze ir

jāveic mērķtiecīgi lai izzinātu tādas uzņēmuma iespējas un rezerves kuras nodrošinātu esošo

resursu optimālu izmantošanu

Uzņēmuma likviditātes analīze nozīmē finansiālās stabilitātes noteikšanu Likviditātes

rādītāji ir rādītāji ar kuru palīdzību var novērtēt uzņēmuma spēju segt savus parādus tad kad

tie ir jāmaksā Šī spēja ir atkarīga no attiecības starp uzņēmuma maksāšanas līdzekļu

24

potenciālu un uzņēmuma finansiālajām saistībām Maksāšanas līdzekļu potenciāls nozīmē

uzņēmumam piederošus likvīdus līdzekļus

Par likvīdiem sauc tos aktīvus kuri jau atrodas naudas formā kā arī tos kurus ātri var

pārvērst naudas formā

Kopējais likviditātes koeficients ir apgrozāmo aktīvu attiecība pret īstermiņa

saistībām Šis rādītājs vērtē cik labi uzņēmums spētu nokārtot savas īstermiņa saistības ar

saviem apgrozāmiem līdzekļiem[8]

Attēlā 24 ir uzrādīta kopējā likviditātes koeficienta formula un pēc formulas veiktais

aprēķins

Formula

Kopējais likviditātes koeficients

=

Apgrozāmie līdzekļi

Īstermiņa saistības

Aprēķins

Kopējais likviditātes koeficients

=

451 713

158 109

Rezultāts 285

24att Kopējais likviditātes koeficients [autora veidots]

Autors secina ka uzņēmuma spēja dzēst savas īstermiņa saistības izmantojot

apgrozāmos līdzekļus (21attēls) ir pietiekama Par šī koeficienta optimālā lieluma robežām

viedoklis nedaudz atšķiras saskaņā ar vispārpieņemtajiem starptautiskajiem standartiem tiek

uzskatīts ka šīm koeficientam jāatrodas robežās starp 1 un 2 (dažreiz 3)

Likviditātes rādītāji ir bieži ļoti apmierinoši bet uzņēmuma maksātspēja nebūt nav

apmierinoša tāpēc bieži it sevišķi bankas pie kredītu izsniegšanas izmanto uzņēmuma

maksātspējas rādītāju

Ar šo rādītāju palīdzību

raksturo uzņēmuma saistību attiecību pret pašu kapitālu vai aktīvu kopsummu

novērtē uzņēmuma iespējas paaugstināt saistību summu

novērtē uzņēmuma spēju noteiktā termiņā nokārtot saistības

Šis rādītājs atspoguļo saistību īpatsvaru uzņēmumā to veido attiecība starp visām

uzņēmuma saistībām un bilances kopsummu

Maksātspējas rādītāji jeb saistību īpatsvars bilancē rāda cik reizes pārskata perioda

laikā apritējis kapitāls debitoru parādi kreditoru parādi krājumi aktīvi ilgtermiņa

ieguldījumi[8] Attēlā 25 aprēķināts saistību īpatsvars bilancē

25

Formula

Saistību īpatsvars bilancē

=

uzņēmuma saistības

bilances kopsumma

Aprēķins

Saistību īpatsvars bilancē

=

173 182

582 609

Rezultāts 030

25 att Saistību īpatsvars bilancē [autora veidots]

22 attēlā redzams ka uzņēmumā nav problēmas ar maksātnespēju jo rādītājs ir

mazāks par 05Vispārējā gadījumā tiek uzskatīts jo vairāk uzņēmuma bilances kopsumma

pārsniedz saistības jo augstāka ir uzņēmuma maksātspēja

Uzņēmuma līdzekļu aprites rādītāji raksturo uzņēma līdzekļu izmantošanas

efektivitāti Aktivitātes rādītāji rāda cik reizes pārskata perioda laikā apritējis kapitāls

debitoru parādi kreditoru parādi krājumi aktīvi ilgtermiņa ieguldījumi Aprites rādītājiem ir

liela nozīme uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšanā jo līdzekļu aprites ātrums ir to

pārvēršanas naudas formā ātrums kas tieši ietekmē uzņēmuma maksātspēju Šo rādītāju

aprēķina kā attiecību starp neto apgrozījumu un kapitālu aktīvu utt[11 134lpp]

Attēlā 26 ir parādīta pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījuma formula un veiktais

aprēķins pēc kura autors var izdarīt secinājumus

Formula

Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums

=

Neto apgrozījums

Debitori kopā

Aprēķins

Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums

=

2 569 722

228 384

Rezultāts 1125

26 att Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums [autora veidots]

23 attēlā iegūtais rezultāts parāda ka debitoru parādi tiek pārvērsti par naudas

līdzekļiem 1125 reizes gadā Šis rādītājs ļoti atšķiras dažādās nozarēs tādēļ ir nepieciešama

plašāka analīze lai noteiktu vai rādītājs ir normas robežās

Savukārt apgrozāmo līdzekļu kustības aprēķins 27 attēlā norāda uz apgrozāmo

līdzekļu efektīvu izmantošanu

26

Formula

Apgrozāmo līdzekļu kustība

=

Apgrozījums

Apgrozāmie līdzekļi

Aprēķins

Apgrozāmo līdzekļu kustība

=

2 569 722

451 713

Rezultāts 569

27 att Apgrozāmo līdzekļu kustība [autora veidots]

Augsts koeficients norāda ka uzņēmumam ir nepietiekams apgrozāmo līdzekļu

daudzums turpretī zems koeficients var norādīt uz esošo apgrozāmo līdzekļu neefektīvu

izmantošanu

Kopējo aktīvu apgrozījuma aprēķins kas redzams 28 attēlā norāda ka uzņēmuma

aktīvu apgrozījums ir zems (vidējais valstī -219)

Formula

Kopējo aktīvu apgrozījums

=

Neto apgrozījums

Aktīvi

Aprēķins

Kopējo aktīvu apgrozījums

=

2 569 722

582 609

Rezultāts 023

28 att Kopējo aktīvu apgrozījums [autora veidots]

Pārāk zems koeficients parāda ka investīcijas uzņēmumā ir bijušas pārāk lielas un

nepieciešams likvidēt daļu pamatlīdzekļu un krājumu kas dotu iespēju uzlabot uzņēmuma

likviditāti Ļoti augsts aktīvu apgrozījuma koeficients var norādīt arī uz to ka uzņēmumam ir

jāiegulda papildus līdzekļi aktīvos lai izturētu konkurenci

Nozīmīgākais uzņēmuma darbības efektivitātes mērs ir peļņa Uzņēmuma neto peļņu

dalot ar neto apgrozījumu ar uzņēmuma kopējo vai pašu kapitālu nosaka rentabilitāti

Rentabilitāte ir uzņēmuma darbības efektivitātes rādītājs Šie rādītāji rāda patērētos līdzekļus

vai realizētās produkcijas apjomu Rentabilitāti izsaka procentos tās vērtēšanai nav noteiktu

kritēriju Jo augstāks šis procentu līmenis jo uzņēmuma darbība ir efektīvāka zems

rentabilitātes līmenis liecina par uzņēmuma neveiksmi ja to nenovērš laikus ir sagaidāma

uzņēmuma darbības krīze[8]

27

Attēlā 29 ir veikts uzņēmuma apgrozījuma rentabilitātes aprēķins izmantojot

formulu

Formula

Apgrozījuma rentabilitāte

=

Pārskata perioda peļņa

Neto apgrozījums

x

100

Aprēķins

Apgrozījuma rentabilitāte

=

-353 282

2 569 722

Rezultāts -14

29 att Apgrozījuma rentabilitāte [autora veidots]

Apgrozījuma rentabilitāte jeb bruto peļņas robeža parāda cik liela daļa no realizācijas

ieņēmumiem ir peļņa Šis rādītājs raksturo uzņēmuma vadības spēju vadīt un kontrolēt

izmaksu attiecību pret apgrozījumu Peļņas apjomu var regulēt mainot pārdotās produkcijas

daudzumu ceļot cenas vai arī samazinot izmaksas Svarīgi ir salīdzināt aprēķināto peļņas

normu ar nozares vidējiem rādītājiem Ja aprēķinātais rādītājs ir lielāks par nozares vidējo

rādītāju analizējamais uzņēmums ir starp nozares līderiem

Autors secina ka salīdzinot ar 2013gadu kad apgrozījuma rentabilitātes rādītājs bija

16 2014gadā rentabilitāte ir ievērojami samazinājusies Ja šī tendence turpināsies

uzņēmums var kļūt zaudējumu nesošs Autors uzskata ka ir jāņem vērā to uz ko šie rādītāji

norāda kā arī iemesli kas tos iespaido Ir jāinformē uzņēmuma vadība par iespējamiem

turpmākajiem riskiem kā arī to kādiem izdevumiem jāpievērš īpaši liela uzmanība

28

3 UZŅĒMUMA SVID ANALĪZE

Turpinājumā autors pievērsīsies uzņēmuma SVID analīzei (skat31att) ldquoSVID

analīze ir viena no populārākajām metodēm kas palīdz sistematizēt iekšējās un ārējās vides

analīzes procesu un izstrādāt stratēģijas (angliski SWOT)rdquo [5 103lpp]

Uzņēmuma SVID analīzes sagatavošanai autors izmantoja analītisko un sintēzes

metodi apkopojot pieejamo informāciju un izvērtējot uzņēmuma stiprās un vājās puses

iespējas un draudus

31 att Uzņēmuma SVID analīzes matrica [autora veidota]

Apkopojot SVID analīzi autors secina ka uzņēmumam ir diezgan daudz stiprās puses

un iespējas bet jāņem vērā arī draudi un vājās puses Kā viena no uzņēmuma stiprajām pusēm

ir uzņēmuma īpašnieks kurš ir Norvēģijas pilsonis Tas ir viens būtiskiem uzņēmuma

attīstības faktoriem jo galvenais īpašnieks un vadītājs kā Norvēģijā dzīvojošs pilsonis spēj

korektāk un vairāk izpētīt tirgus ekonomiku un darbības vietu jo labāk pārzina procesus

valstī kurā dzīvo Līdz ar tiek būtiski paaugstināta arī uzņēmuma konkurētspēja attiecībā pret

Stiprās puses Vājās puses

Uzņēmuma īpašnieks

Zināšanas par vietējo tirgu

Demokrātisks vadības stils

Projektu vadītāju iesaiste lēmumu

pieņemšanā un uzticēšanās tiem

Minimāla konkurence

Uzņēmuma misijas mērķu un

uzdevumu nekonkrētība

Informācijas un komunikācijas

problēmas projektu gaitā

Minimāla tehnoloģiju izmantošana

ikdienas darba procesā (ne saistībā ar

ražošanu)

Nav izstrādāts mārketinga plāns

Iespējas Draudi

Jaunu tirgu apgūšana Norvēģijā

Jaunu tirgu apgūšana citās valstīs

Uzņēmuma efektivitātes palielināšana

uzlabojot uzņēmuma procesus

Uzņēmuma darbinieku iniciatīvas

paaugstināšanās

Izmaiņas sadarbība ar esošajiem

piegādātājiem

Starpnieku nosacījumu maiņa

Ierobežojumu ieviešana attiecībā uz

starptautisko darbību

Būtiska klientu vajadzību un paradumu

maiņa

29

konkurentiem un zināšanas par vietējo tirguJebkuram uzņēmuma ir būtiska pozitīva un

stabila iekšējā vide kas šajā gadījumā tiek nodrošināts ar demokrātisku vadības stilu un

uzticēšanos saviem darbiniekiem

Kopumā šī komunikācija un attiecības ir vērtējamas pozitīvi jo arī darba uzdevumu

veikšanā tiek pielietota projektu vadības pieeja kas jau pati par sevi konkretizē un sistematizē

darba procesu

Autors uzskata ka lielā mērā vadīšanas veiksmes faktors uzņēmumā ir tas ka

uzņēmuma vadība uzticas darbiniekiem un ļauj tiem piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā

Projektu pieeja uzņēmuma darbībā būtiski ietekmē arī komandas darbu kas ir svarīgs aspekts

veiksmīga rezultāta sasniegšanai ndash attiecīgi kā norisinās praktiskā sadarbība arī starp projekta

vadītājiem un darbiniekiem ne tikai attiecībā uz vadību Šeit var minēt ka uzņēmuma

darbinieki sasvtarpēji labi sadarbojas un ja ir nepieciešams ļoti labi strādā arī deleģēšana un

vadība starp pašiem darbiniekiem Protams dažkārt komunikācija starp pašiem uzņēmuma

darbiniekiem būtu pilnveidojama ndash saistībā ar precīzas informācijas nodošanu īstajā laikā un

īstajā vietā tomēr kopumā komunikācija un vadības stils šajā uzņēmumā ir kā stiprā puse

Ņemot vērā uzņēmuma stiprās puses tās veido arī vairākas iespējas uzņēmuma

attīstībai Autors jau skaidroja kāds ir pienesums uzņēmumam no vadītāja ndash jaunu tirgu

apgūšana Norvēģijā kā arī uzņēmuma stabilitāte un potenciāls ļauj apgūt vēl citus jaunus

tirgus Tāpat arī iespējams paaugstināt darbinieku potenciālu un lielāku iniciatīvu kas

sekmētu jaunu ideju veidošanos un paaugstinātu darbības efektivitāti

Savukārt par uzņēmuma vājo pusi ir jānosauc misijas mērķu un uzdevumu

nekonkrētība Uzņēmumam nav nodefinēti konkrēti mērķi taču tas neietekmē uzņēmuma

praktisko darbību Var secināt ka uzņēmums pamatā darbojas ar tādiem kā bdquonerakstītiem

likumiemrdquo taču autors uzskata ka šāda pieeja nav ilgtspējīga un uzņēmumam strauji

attīstoties ir ļoti būtiski nodefinēt un aprakstīt savu konkrētu stratēģiju Īpaši svarīgi šaja

kontekstā būtu arī individuālie struktūrvienību mērķi ja jau uzņēmums plāno arvien vairāk

deleģēt uzdevumus un atbildību padotajiem darbiniekiem taču šobrīd tas īsti nestrādā ndash

iespējams šādi konkrēti noteikti indiviuālie mērķi varētu veicināt šo situāciju Šeit arī var

minēt to ka uzņēmumam pagaidām nav izstrādāta konkrēta sava misija kas arī var negatīvi

ietekmēt uzņēmuma attīstību jo nav šī viena konkrētā startēģiskā virziena ndash ir identificēti daži

attīstības plāni kā ražošanas attīstība un jaunu tirgu apgūšana taču ar to nav pietiekami Tāpat

kā individuālie mērķi arī konkrētas uzņēmuma misijas nodefinēšana varētu uzlabot padoto

darbinieku piederības apzināšanos uzņēmumā un arī to lielāku iniciatīvu un iesaisti

uzņēmuma darbā līdz ar to arī palielinot katram savu atbildību To ir iespējams panākt gan

30

nodefinējot misiju mērķus un uzdevumus gan uzlabojot informācijas un komunikācijas apriti

projektu gaitā

Kā vēl viena no uzņēmuma vājajām pusēm ir minimāla tehnoloģiju izmantošana

ikdienas darba procesā Katrs uzņēmuma projekts ir individualizēts kas nozīmē ka ir

minimāla standartizācija attiecībā uz mājas projekta sagatavošanu un izmantotām metodēm

tās detaļu saražošanā Tā kā uzņēmums pamatā izmanto dažas specifiskas tehnoloģijas kas

saistās ar dažu konkrētu darbinieku (speciālistu) tiešajiem darba uzdevumiem tad nav

novērojam uzņēmuma liela atkarība no tām Iespējams uzņēmumam būtu vairāk jāpadomā

par tehnoloģiju izmantošanu uzņēmuma iekšējo procesu uzlabošanā piemēram klientu un

ražošanas vadības sistēmu jomā

Attiecībā uz uzņēmuma mārketingu jau iepriekšējās nodaļās autors skaidroja ka tam

nav izstrādāta plāna Protams uzņēmums veic nelielas mārketinga aktivitātes bet to nevar

uzskatīt par stratēģisku pieeju Ja uzņēmums vēlas virzīt attīstību paplašināties piesasistīt

jaunus klientus ndash būtu nepieciešams padomāt par mārkeitnga plāna izstrādi kurā pa punktiem

tiktu nodefinēti darbības soļi

Sadarbību ar skatiliski mazāk piegādātājiem arī varētu saistīt ar uzņēmuma

individualizēto pieeju ndash ka ļoti minimāli ir standartizētu lietu un procesu un biežāk

nepieciešama ir individuāls risinājums Tas nozīmē arī to ka uzņēmums ir atkarīgs no

skaitliski mazāk piegādātājiem un līdz ar to ir arī mazāk variāciju ja kāds no esošajiem

pārtrauc sadarbību vai maina sadarbības nosacījumus Tas attiecas arī uz starpniecības

pakalpojumiem kuri tiek izmantoti galvenokārt uzņēmuma iegādāto izejvielu un produktu

transportēšanai no Latvijas uz Norvēģiju Protams ir pozitīvi ja uzņēmums var būt

pašpietiekams un neatkarīgs tomēr tas ir arī iznāms risks nekā iesaistot bdquopalīdzībo no malasrdquo

Uzņēmuma galvenā (apmēram 90) klientu grupa ir Norvēģijas iedzīvotāji kuriem

tiek būvētas privātmājas taču uzņēmums sadarbojas arī citu projektu izstrādē ndash tiek būvētas

skolas lielveikali zvejnieku mājas rūpnīcas Minētais norāda uz to ka uzņēmuma klients ir

diezgan noteikts un zināms kas var būt gan kā pluss (jo ļoti labi tiek pārzinātas klientu

vajadzības) gan arī mīnuss (jo mainoties šo klientu vajadzībām var mainīties arī

pieprasījums) Taču jau iepriekš tika secināts ka tā kā uzņēmums pamatā koncentrējas uz

klientu ne tā produktu tad šī individuālā pieeja var būt arī kā risku samazinošs faktors

Draudi uzņēmumam var būt tādā gadījumā ja veidojas klientu un patērētāju paradumu maiņa

bet uzņēmums nespēs šīm izmaiņām pielāgoties

Kopumā SVID analīze liecina ka uzņēmums iekšēji ir stabils un ar lielu potenciālu jo

tajā ir demokrātisks vadības stils un sadarbība ar Norvēģiju kuru ir iespējas vēl vairāk

31

paplašināties Tie ir labi nosacījumi lai uzņēmums izvirzītu savus mērķus un uzdevumus kuri

šobrīd ir neskaidri Tāpat arī lai izvairītos no iespējamiem draudiem ir iespējams paplašināt

tirgu un plānot tirgu arī citās valstīs ne tikai Norvēģijā kā arī paaugstināt uzņēmuma

efektivitāti un darbinieku iniciatīvu Viens no svarīgākajiem aspektiem kvalifikācijas darba

kontekstā ir mārketinga plāna izveidošana vai vismaz stratēģisku darbību plānošana ndash izvirzīt

uzdevumus prioritātes kuras īstenot lai piesaistītu klientus palielinātu apjomus paplašinātu

tirgu nostiprinātu pozīcijas konkurentu vidū Tāpēc kvalifikācijas darba temats par

tehnoloģiju pilnveidi uzņēmumā ir aktuāls un nozīmīgs jo sekmētu minēto uzdevumu

realizēšanu Konkrētāk par secinājumiem un priekšlikumiem skatīt kvalifikācijas darba

nobeiguma sadaļās

32

4 MĀRKETINGA TEHNOLOĢIJU IZMANTOŠANAS

ANALĪZE UZŅĒMUMĀ

Autors teorijas daļā skaidroja kas ir mārketings un tā tehnoloģijas Apkopojot

informāciju varētu teikt ka tas iedalās 2 lielās grupās ndash informācijas analīzē (tirgus analīzē

patērētāju un konkurentu izvērtējumā produktu analīzē un SVID) un rezultātu apkopošanā

kas ietver arī jaunu stratēģiju izstrādi (par tirgu piedāvāto produktu cenu pārdošanu un arī

komunikāciju) Autors ir izpētījis uzņēmuma iekšējo vidi un secina ka mārketinga funkcijas

uzņēmumā tiek apmierinātas tikai daļēji un nav izstrādājis konkrētu klientu piesaistes

pasākumu (mārketinga) plānu Ne visas minētās jomas uzņēmums ir pilnvērtīgi analizējis jeb

varētu teikt ka iegūtie dati nav izmantoti stratēģiju izstrādei Uzņēmums apzinās kas ir viņa

klients un produkts kā arī savu pozīciju tirgū taču nav rakstiski formulēts kā ar šiem datiem

varētu ldquooperētrdquo lai radītu pievienoto vērtību palielinātu pārdošanas apjomus nostiprinātu

pozīciju tirgū utml

Autors noskaidrojis ka būvniecības uzņēmuma galvenā (apmēram 90) klientu grupa

ir Norvēģijas iedzīvotāji kuriem tiek būvētas privātmājas taču uzņēmums sadarbojas arī citu

projektu izstrādē ndash tiek būvētas skolas lielveikali zvejnieku mājas rūpnīcas Minētais norāda

uz to ka uzņēmuma klients ir diezgan noteikts un zināms kas var būt gan kā pluss (jo ļoti labi

tiek pārzinātas klientu vajadzības) gan arī mīnuss (jo mainoties šo klientu vajadzībām var

mainīties arī pieprasījums) Šis uzņēmums pamatā koncentrējas uz klientu ne tā produktu jo

pastāv individuālā pieeja kas var būt arī kā risku samazinošs faktors Būtiski ir tas ka

uzņēmums darbojas starptautiskā tirgū un līdz ar to uzņēmumu ietekmē ne tikai notiekošais

Latvijā bet arī Norvēģijā

Saprotams ka ne visi cilvēki izmanto vienus un tos pašus produktus un pakalpojumus

tāpēc pastāv konkurence par klientu ndash ikviens uzņēmums vēlas piesaistīt savu mērķauditoriju

un iegūt lielāku peļņu Vērtējot būvniecības uzņēmuma konkurētspējas un priekšrocību kā

viens no galvenajiem aspektiem jāmin pats uzņēmuma īpašnieks kurš ir Norvēģijas pilsonis

dzīvo Norvēģijā un tas līdz ar to ļoti būtiski ietekmē uzņēmuma darbību Tas ir pozitīvi jo

uzņēmuma darbība pamatā koncentrējas uz klientu kas šajā uzņēmumā ir Norvēģijas

iedzīvotājs Uzņēmuma īpašnieku varētu raksturot kā galveno resursu un spēku avotu

atšķirīgās prasmes veidošanā ndash te ietilptu īpašnieka kā uzņēmuma vadītāja darba rezultāts

piemēram sasniegtie uzņēmuma darbības finansiālie rādītāji zināšanas par tirgu kontakti

Norvēģijā uc

33

Kopumā pēc autora domām uzņēmums nav izstrādājis konkrētu klientu piesaistes

pasākumu (mārketinga) plānu Kā jau minēts iepriekš klientu piesaisti veicina uzņēmuma

vadītājs un darba kvalitāte kas rada bdquomutvārdu reklāmurdquo un viens klients iesaka izmantot

uzņēmuma pakalpojumus arī saviem paziņām Tomēr lai attīstītu tirgus paplašināšanās mērķi

būtu nepieciešama stratēģijas izstrāde un tam atbilstošu prasību sagatavošana lai par

uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem un kvalitāti informāciju varētu iegūt jebkurš

interesents šajā jomā Tas arī nostabilizētu uzņēmuma tēlu klientu vidū un radītu

pārliecinošāku iespēju ilgtermiņa sadarbībai ar klientiem Protams ja uzticētais darbs tiek

paveikts kvalitatīvi nav šaubu ka klients būs ieinteresēts sadarboties atkārtoti tomēr

mūsdienās kad piedāvājumu klāsts ir plašs un konkurence liela ir jāpievērš uzmanība

zīmolvedībai jeb branding kas nereti (īpaši finansiāli nodrošinātu klientu vidū) spēlē ļoti lielu

lomu

41 Piemēri uzņēmuma mārketinga tehnoloģijām

Viens no būtiskākajiem ieguldījumiem uzņēmuma mārketinga tehnoloģijās ir bijis

ldquodronardquo jeb gaisa kuģa filmēšanas lidaparāta iegādāšanās (turpmāk ndash drons)(skat3

pielikumu) Ar tā palīdzību ldquoNorvēģijas uzņēmuma mārketinga speciālists spēs klientam ne

tikai palīdzēt izveidot mājas skolas zivju rūpnīcas vai zvejnieku mājiņu vizuālos projektus

bet arī pareizo to ainavisko novietojumu izvēlētajā vietā - zemes gabalā Papildus dronam

komplektā nāk speciāla programma kura precīzi aprēķina kā pareizi novietot ēkas būvi lai

pilnvērtīgāk klients izmantotu visas dabas enerģijas kā piemēram saulirdquo (skatīt 1

pielikumu)

41 att Objekta kadri no drona lidojuma [18]

Ar programmas palīdzību var piemēram noteikt uz kuru pusi labāk būvēt logus lai

mājā ieplūstu gaisma un saules siltums Tā kā Norvēģija ir kalnaina ir noteikumi kas

34

ierobežoju māju būvēšanas augstumu lai visas mājas būtu līmenī un blakus esošajām mājām

netiktu aizsegts skats gaismas piekļuve utml tāpēc ir svarīgi projektu pirms tam vizualizēt

datorā

42 att Mājas projekts datorā [18]

Šādu ierīci ir iespējams vadīt ar mobilo telefonu vai planšeti un tā spēj uzņemt ļoti

kvalitatīvus attēlus sver tikai 1280gr un spēj uzlidot 6000m augstumā kā arī darbības

temperatūra ir no -15 līdz +40 grādiem kas arī ir ļoti svarīgi Šāda tehnoloģiskā risinājuma

ieviešana paver jaunas iespējas piedāvājuma prezentēšanai un sadarbībai ar klientiem

Uzņēmums iegādājās dronu par saviem līdzekļiem kopā ar lietošanas programmu tāpēc

nekādas papildu izmaksas tā izmantošana neprasa Tas ir labs ieguldījums kas atvieglo

rasētājam darbu ndash tādejādi ir vieglāk uzzīmēt mājas specifikāciju un vizualizēt tās 3D attēlu

Savukārt klienti jau tagad novērtē bildes no augšas kurās redzams mājas kopskats un

novietojums kopējā ainavā ndash tā ir daļa no uzņēmuma mārketinga kas piesaista klientu

interesi

Vēl viena no ļoti efektīvām un profesionālām ierīcēm uzņēmumā ir ToolWatch

programmatūra kas darbojas uz tālvadības principa un ldquoizsekordquo darbinieku vai instrumentu

neatkarīgi no lokācijas[14]

43att ToolWatch tehnoloģija [15]

35

ToolWatch mobilā tehnoloģija ļauj šo sistēmu lietot tālrunī neatkarīgi no pieslēguma

internetam Kad darbinieki atrodas telpā bez bezvadu interneta savienojuma mobilo vienību

skaitīšana turpinās un dati automātiski tiek uzglabāti datu bāzē Vienkāršiem vārdiem sekot ndash

šī programmatūra nosaka objektu atrašanās vietu (noskenē to) kā arī ļauj veikt papildu

funkcijas piemēram noformēt pasūtījumus

ToolWatch ir viena no inovatīvākajām mūsdienu tehnoloģijām lai palīdzētu

konsolidēt pārvaldīt izmantot koplietot un aizsargāt savus darba instrumentus un materiālus

lai uzņēmums varētu koncentrēties uz to kas ir vissvarīgākais palielināt ieņēmumus

samazinot instrumentu un materiālu izmaksas un uzlabot konkurences priekšrocības

ToolWatch tehnoloģijas priekšrocības

ērti lietojams jo nav nepieciešama speciāla operētājsistēma vai instalācija kā arī

atjauninājumi nav nepieciešami

tehnoloģija atbalsta digitālā paraksta lietošanu kas ļauj daudz ātrāk veikt preču

pasūtījumu vai noslēgt vienošanos kā arī aizvieto ldquopapīru kaudzesrdquo

ToolWatch ļauj izveidot jaunu instrumentu un produktu uzskaiti un grupēt tos tādejādi

pārvaldot un sistematizējot darba instrumentus

sekot līdzi materiālu un instrumentu uzskaitei sistematizējot tos tādejādi jebkurā brīdī

var apskatīties kādā daudzumā ir konkrētā lieta pasūtījuma statusu transfēru uc

ToolWatch sniedz informāciju kādi instrumenti dotajā brīdī ir vai nav pieejami fiksē

izmantošanas ilgumu uc tādejādi var plānot veicamos darbus[14]

Tātad šī tehnoloģija būtiski atvieglo uzņēmuma darbu un ietaupa resursus kā arī

palielina darba ražīgumu (it īpaši uzņēmumam augot un paplašinoties) Tas dod iespēju

pārraudzīt uzņēmuma rīcībā esošos instrumentus un materiālus ietaupot darbinieku laiku

kamēr tie iet meklēt kādu no instrumentiem jo ToolWatch tehnoloģija vienkārši parāda

objekta atrašanās vietu Tādejādi palielinās darba ražīgums un ietaupās laiks Savukārt ātrāka

un ērtāka materiālu un instrumentu aprite (pasūtījumu veikšana) nodrošina savlaicīgu piegādi

jo izmantojot tehnoloģiju ir daudz ātrāk un ērtāk iespējams veikt pasūtījumus ndash līdz ar to

nekavējas projektu izstrāde Kopumā šī tehnoloģija nodrošina to lai bez papildu ldquokustībasrdquo

tiktu veikts tas pats darbs kas vienmēr jeb pareizāk sakot tiktu izdarīts vairāk

36

42 Uzņēmuma vizuālā identitāte un prezentācijas pasākums

potenciālajiem klientiem

Autors jau iepriekš minēja ka būvniecības uzņēmuma piedāvātā produkcija ir balstīta

galvenokārt uz individuālu projektu izstrādi tāpēc tā atšķiras no konkurentu piedāvājuma

Līdz ar to piedāvātā pakalpojuma plānošana izstrāde un pats galvenais ndash vadība ir būtiska arī

šim uzņēmumam Kaut arī darbības joma ir būvniecība arī šim uzņēmumam ir nepieciešami

lojāli patērētāji un vārds ar kvalitāti Autors secina ka uzņēmumam ir savs nosaukums

(ldquoMasterwork Constructionrdquo) kas ir arī vizualizēts kā logo un tas tiek izmantots

uzņēmuma darbinieku apģērbā un uz automašīnām tādejādi atšķiroties no konkurentiem un

ldquosaglabājot klientu atmiņārdquo savu vārdu

43att Uzņēmuma logo [18]

Kā jau autors minēja iepriekš tad uzņēmums nav līdz galam nodefinējis savu misiju

un nav arī veicis klientu aptauju tomēr pēc autora domām uzņēmuma nosaukums un logo

raksturo būvniecības uzņēmumu un tā piedāvāto produkciju Uzņēmuma logo tiek

daudzpusīgi izmantots ndash tas ir uz vizītkartēm darba apģērbā uz automašīnām sadarbības

partneru un klientu dokumentācijā interneta mārketingā uc Autors uzskata ka uzņēmuma

vārda un logo izmantošana pozitīvi ietekmē uzņēmuma tēla veidošanos un nostiprināšanos

klientu vidū kā arī rada asociācijas un ldquopiešķir novērtējumurdquo no klientu skatījuma

ldquoTehnoloģiskā dizaina galvenais uzdevums ir savienot zinātni ar produktu Tā pamatā

ir dažādi matemātiski aprēķini un eksperimenti lai radītie produkti būtu derīgi lietošanairdquo[9]

Šādā veidā arī tiek radīti uzņēmuma piedāvātie māju projekti kurā individuālās vēlmes ir

apvienotas ar praktisko funkcionalitāti Autors secina ka būvniecības uzņēmums nodarbojas

ar nozares dizaina īpatnību apmierināšanu

Svarīgi piebilst ka šogad uzņēmums ieguva kvalitātes novērtējuma zīmi kādu piešķir

Norvēģijas būvniecības nozarē (trīs simboliski āmuri) un tagad uzņēmums ir tiesīgs šo zīmi

37

norādīt gan pie uzņēmuma informācijas gan lietot kopā ar logo Šī zīme ir augsts

novērtējums kas radīs pozitīvu iespaidu klientu vidū un interesi par uzņēmumu

Prezentācijas pasākums potenciālajiem klientiem Līdz šim būvniecības uzņēmums

veiksmīgi strādājis Norvēģijas tirgū taču viens no tā attīstības virzieniem ir tirgus

paplašināšana Tirgus paplašināšanu varētu sākt ar pašu Norvēģiju jo šobrīd uzņēmums strādā

tikai Norvēģijas ziemeļos savukārt nākotnes plānos varētu būt arī citas valstis Tomēr lai arī

uzņēmums vēlētos šādi virzīt darbību jau no paša sākuma ievērojami rezultāti nav Autors

uzskata ka uzņēmumam nepieciešams vairāk strādāt ar esošo klientu loku un jaunu klientu

piesaisti Pozitīvi ir vērtējams uzņēmuma logo izmantojums jo klienti to atpazīst Uzņēmums

varētu apsvērt arī reklāmas izvietošanu Norvēģijas medijos vai internetā Kā autors

noskaidroja intervijā (skat1pielik) tad šobrīd reklāma ir izvietota vietējā Norvēģijas

laikrakstā taču to varētu izvietot vēl citos Kā vēl viens no variantiem kuru piedāvā autors ir

prezentācijas pasākums potenciālajiem klientiem lai iepazīstinātu ar uzņēmuma piedāvājumu

un uzsāktu pirmo komunikāciju Intervijā autors noskaidroja ka uzņēmums ļoti labi strādā ar

jau esošajiem klientiem Klientiem regulāri ir pieejama informācija par projekta norisi iespēja

iepazīties ar bildēm vai atbraukt apskatīties klātienē Bijis pat gadījums kad uzņēmum klients

pameklējis ražotni Latvijā lai pats savām acīm novērtētu kā noris darbs pie viņa pasūtītās

mājas

41 Tabula

Prezentācijas pasākuma izmaksu aprēķins [autora veidots]

Pozīcija Izmaksas

Prezentācijām aprīkotas telpas īre līdz

60 cilvēkiem ndash

Zāles īrē iekļauts

Zāles īre pilnai dienai

WiFi internets

Papīra tāfele ar

rakstāmpiederumiem

Ekrāns

Pildspalva un papīrs

Autostāvvieta

180 EURh

Izdales materiāluielūgumu druka ndash

materiāla dizains

druka

8000 EUR

38

Autors ieteiktu uzņēmuma atvēlēt nelielu finansējuma daļu klientu piesaistei

Uzņēmums varētu noorganizēt ldquoatvērto durvju dienurdquo Norvēģijas ofisā kur interesenti varētu

aiziet un iepazīties ar piedāvātajiem mājas projektiem uzzināt vairāk par to realizācijas

termiņiem kā arī iegūt priekšstatu par darbu apjomu un izmaksām Ielūgumus uz šādu

pasākumu vajadzētu izsūtīt arī esošajiem klientiem lai tie uzaicina arī savus draugus un

paziņas kurus tas varētu interesēt

Uzņēmuma prezentācijas pasākumu varētu rīkot arī kādās konferenču telpās taču tad

jārēķinās ar papildu izdevumiem

Šāds pasākums būtu nepieciešams lai popularizētu uzņēmumu reklāmas nolūkos

Tādu vajadzētu organizēt arī citur Norvēģijā ne tikai daļā kurš šobrīd strādā uzņēmums lai

tādejādi paplašinātu klientu loku un ldquoizplestosrdquo tirgū Prezentācijas pasākumi mūsdienās vairs

nav nekas īpašs un ir viens no vienkāršākajiem veidiem kā iepazīstināt ar uzņēmuma darbību

un pakalpojumiem

Kafijas galds un nelielas uzkodas

klientiem

500 EURper

izmaksas norādītas ar PVN

Kopā 510 EUR

39

5 REZULTĀTU KOPSAVILKUMS UN PRIEKŠLIKUMI

Šajā nodaļā kvalifikācijas darba autors veiks visa darba kopsavilkumu un izvirzīs

konkrētus priekšlikumus dažos no iepriekš apskatītajiem tematiem

Kvalifikācijas darbā vairākkārt ir uzsvērts ka uzņēmumam trūkst skaidru definējumu

tāpēc autors piedāvā savu variantu

uzņēmuma misija ir sniegt kvalitatīvus būvniecības pakalpojumus īsā laika

posmā par pieejamu cenu klientam

uzņēmuma mērķis tuvākajiem 5 gadiem ir palielināt ražošanas apjomu par 50

paplašinot darbības teritoriju par 2 pilsētām Norvēģijā

Autors secina ka uzņēmuma stratēģijas nav rakstiski definētas un līdz ar to nav arī

izmērāma to efektivitāte Uzņēmuma stratēģijas ir jānoformulē katrā no jomām ndash

administratīvā līmenī padoto līmenī eksporta vai realizācijas apjomu līmenī utml tad arī

vieglāk varēs novērtēt sasniegto un izmaiņas laika gaitā

1 Administratīvā līmenī uzņēmuma mērķis ir

11 sakārtot atskaišu sistēmu un uzņēmuma darbības pārraudzību lai tā būtu

maksimāli strukturēta un uztverama visiem komandas darbiniekiem

12 rakstiski fiksēt kā uzņēmumā jānotiek dokumentu apritei (praktiski ndash

atsevišķas dokumentu mapes simbolu piešķiršana katram no

objektiemprojektiem utt)

2 Darbinieku līmenī uzņēmuma mērķis ir

21 palielināt darbinieku motivāciju un nostiprināt kolektīva attiecības

organizējot uzņēmuma iekšējos pasākumus (uzņēmuma gada balli sporta

spēles utml)

22 tuvāko 5 gadu laikā pieņemt 20-30 jaunus darbiniekus kas strādātu ar

projektu apjomu

23 noteikt stingrākas prasības pret darbiniekiem ndash veikt pārbaudes vai

darbinieks nav ieradies alkohola reibumā sekot līdzi vai netiek ieturētas pārāk

ilgas vai biežas pusdienu pauzes vai tiek smēķēts objektos kur veicam

iekšdarbi utt

Attiecībā pret stingrākām prasībām pret darbiniekiem jāpiebilst ka līdz šim nav bijuši

ievērojami pārkāpumi tomēr būtu jāievieš visiem zināms rīcības plāns kā šādās situācijās

rīkoties jo ir bijis gadījums kad darbinieks neierodas darbā jo vēljoprojām ldquoatpūšasrdquo

40

3 Finanšu līmenī uzņēmuma mērķis ir

31 Piecu gadu laikā palielināt uzņēmuma peļņu par 30 divkārši palielinot

projektu apjomu un paplašinot darbu veikšanas teritoriju

32 Divu gadu laikā par 20 samazināt telpu uzturēšanas izmaksas

iegādājoties savas ražošanas telpas

4 Ražošanas līmenī uzņēmuma mērķis ir

Piecu gadu laikā paplašināt ražošanu iegādājoties īpašumā ražošanas telpas

un paplašinot tirgu

Tuvākajos nākotnes uzņēmuma attīstības plānos ietilpst ražošanas paplašināšana

uzņēmuma īpašumā esošo telpu iegāde nevis īrēšana jo šobrīd īres izmaksas sastāda lielus

telpu izdevumus Tāpat arī darbības paplašināšana ga n Norvēģijas vidienē gan dienvidu daļā

piemēram par vēl divām pilsētām ndash palielinātu darba apjomu ka 5 gadu laikā varētu

divkāršoties Šobrīd uzņēmums pamatā darbojas Norvēģijas ziemeļu daļā

5 Mārketinga tehnoloģiju līmenī uzņēmuma mērķis ir

51 izstrādāt mārketinga plānu tuvākajiem 5 gadiem lai piesaistot vairāk

klientu palielinātos uzņēmuma peļņa un ražošanas apjoms

Piemēram

organizēt prezentācijas pasākumu potenciālajiem klientiem

turpināt aktīvi un mērķtiecīgi izmantot uzņēmuma logo

uzsvērt uzņēmuma darbības kvalitātes novērtējumu

piedalīties būvniecības izstādēs

izmantot jaunus tehnoloģiskos risinājumus

pilnveidot uzņēmuma komunikāciju internetā presē uc

Mārketinga tehnoloģiju jomā uzņēmumam ir nepieciešams izanalizēt kas tiek darīts

un kādu finansiālo vai cita veida ieguvumu tas var dot un tad noteikt turpmākās vadlīnijas

41

SECINĀJUMI

1Uzņēmumā tiek izmantota intensīvā tehnoloģija (pēc D Tompsona pieejas) jo katrs

uzņēmuma produkts (māja) ir individualizēta ndash tas ir pozitīvi dažādos aspektus piemēram

konkurencē kvalitātē

2Uzņēmumā ir demokrātisks vadības stils un darbinieki savstarpēji labi sadarbojas

kas ir vērtējams pozitīvi tomēr būtu jāievieš stingrākas prasības kas noteiktu vienlīdzīgu

risinājumu konfliktu situācijās

3 Uzņēmuma vadītājs ir norvēģis kas nodrošina priekšrocības Norvēģijas tirgū un

konkurentu vidū taču nav izstrādāta ilgtermiņa darbības stratēģija un mērķi kas apgrūtina

uzņēmuma virzību un darbības stratēģijas izstrādi

4Uzņēmums Norvēģijā ir saņēmis būvniecības kvalitāti apstiprinošu novērtējumu kas

pozitīvi ietekmē uzņēmuma tēlu

5 Uzņēmuma gada pārskata finanšu daļa ir sastādīta atbilstoši un pareizi ldquoGada

pārskata likumamrdquo PZA ir izmantota aprēķina shēma kas klasificēta pēc apgrozījuma

izmaksu metodes bilance sastādīta vertikālā formātā augšējā daļā ievietoti aktīva posteņi bet

zem tās ndash pasīva posteņi tātad viss ir sastādīts pareizi un rezultāts ir pozitīvs

6 Uzņēmums 2014gadā atvēra savu pārstāvniecību Norvēģijā un tas ir viens no

galvenajiem iemesliem kāpēc pārskata gadu noslēdzis ar zaudējumiem taču tas nav

vērtējams negatīvi jo ilgtermiņā pārstāvniecība nesīs papildu ienākumus uzņēmumam

7 Uzņēmuma spēja dzēst savas īstermiņa saistības izmantojot apgrozāmos līdzekļus

ir pietiekama (likviditāte) tātad šajā jomā lielu risku nav

8 Salīdzinot ar 2013gadu kad apgrozījuma rentabilitātes rādītājs bija 16

2014gadā rentabilitāte ir ievērojami samazinājusies tātad šādai tendencei turpinoties

uzņēmums var kļūt zaudējumu nesošs

9 Uzņēmumā netiek organizēti kvalifikācijas paaugstināšanas vai darbinieku

motivēšanas pasākumi kas var negatīvi ietekmēt darbinieku vidi savstarpējo saskarsmi un

darba kvalitāti

10Uzņēmumam nav izstrādāta konkrēta misija kas arī var negatīvi ietekmēt

uzņēmuma attīstību jo nav viena stratēģiskā virziena

11 Uzņēmuma klients ir noteikts un zināms tomēr nav sistēma kas datētu

informāciju par klientu vērtējumu vai gandarījumu konkrētajā projektā kas apgrūtina

stratēģisku un mārketinga procesu plānošanu

42

12 Uzņēmums nav izstrādājis konkrētu klientu piesaistes pasākumu (mārketinga)

plānu tātad tas nestrādā ar konkrētu mērķauditoriju

13Uzņēmuma mārketinga tehnoloģijās intensīvi tiek izmantots logo un tas veicina

uzņēmuma atpazīstamību nostiprina tēlu un piesaista potenciālos klientus

14 Ieguldījums uzņēmuma mārketinga tehnoloģijās 2015 gadā ir ldquodronardquo jeb gaisa

kuģa iegādāšanās kas paaugstina uzņēmuma projektu izstrādes kvalitāti un dod papildu

pozitīvu novērtējumu no klientiem

43

PRIEKŠLIKUMI

1Uzņēmumam ir jāizstrādā ilgtermiņa attīstības stratēģija tajā skaitā uzņēmuma

paplašināšanai un jaunu tirgu apgūšanai kas ietvertu ģeogrāfisku teritorijas paplašināšanu un

skaitliski vairāk klientu piesaisti piemēram organizējot pasūtījumus vēl kādā pilsētā un

iegūstot jaunus klientus

2Uzņēmumam ir jānodefinē sava misija vīzija mērķi (autora ieteikumi darbā) lai

vadībai un darbiniekiem būtu skaidrs attīstības virziens un varētu izstrādāt turpmāko darbības

stratēģiju

3Uzņēmumam (ar 25 un 3 miljonu apgrozījumu gadā) vajadzētu padomāt par to lai

daļu no peļņas novirzītu pamatkapitāla palielināšanai jo tas uzlabotu uzņēmuma tēlu

finansēšanas iestāžu vērtējumos un būtu iespēja saņemt lielāku kredītu ja rastos vajadzība

4Uzņēmumam ieteicams pārskatīt apmaksas grafikus gan pircējiem gan noslēgtos

līgumus ar piegādātājiem jo izmainot šos apmaksas nosacījumus var uzlabot naudas plūsmu

tā lai nerastos tik liela negatīvā starpība starp naudu kura ir jāsaņem no pircējiem un to kura

jāmaksā izejvielu un materiālu piegādātājiem

5Uzņēmumam jāizstrādā mārketinga plāns saistībā ar uzņēmuma ražošanas un

finanšu mērķiem lai šos mērķus varētu efektīvāk sasniegt un būtu rezultāts (noteiktais

ražošanas un peļņas pieaugums)

6Uzņēmumam jāizstrādā klientu piesaistes pasākumu (mārketinga) plāns

(prezentācijas pasākums klientiem brošūru izstrāde mājas lapas izveidošana jāpalielina

reklāmas apjoms) un jāizstrādā uzņēmuma identitāte (uzņēmuma pamatvērtību definēšana)

lai piesaistītu jaunus klientus un paplašinātu tirgu Jāizstrādā aptauja lai apzinātu klientu

apmierinātību un gandarījumu par konkrētā projekta norisi (anketā jautājot vai klients ir vai

nav apmierināts ar rezultātu izpildes termiņu sadarbību uc)

7Uzņēmumam jāorganizē prezentācijas pasākums klientiem lai piesaistītu jaunus

klientus un būtu vairāk pasūtījumi ndash tātad pieaugtu arī ražošanas apjomi un ienākumi

8Uzņēmumam jānodrošina kvalifikācijas paaugstināšanas seminārus un kursus

vadības līmeņa darbiniekiem un motivēšanas team building pasākumus pārējiem

darbiniekiem

44

BIBLIOGRĀFISKAIS SARAKSTS

1 Būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo 2013 gada pārskats ar

pielikumiem Resurss apskatīts 2014 gada 27 oktobrī ndash Pieejas veids tīmeklis

wwwurlwwwlursoftlv

2 Caune J Stratēģiskā vadīšana J Caune A Dzedons L Pētersons- Rīga Kamene

2000

3 Dalon juridiskā biroja mājas lapa [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes pakalpojums -

Resurss apskatīts 2015gada 24aprīlī Pieejas veids

httpwwwdalonlvhtmkonsultkonsult5_sia_reghtml

4 Forands I Biznesa vadības tehnoloģijas- Rīga Latvijas Izglītības fonds 2004

5 Komerclikums LR Saeimas likums [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes pakalpojums

ndash Spēkā no 2002 gada 1 janvāra Latvijas Vēstnesis 158160 (20692071)

04052000 - Resurss apskatīts 2015 gada 27 aprīlī - Pieejas veids tīmeklis

wwwurl httplikumilvdocphpid=5490

6 Likumu terminu vārdnīca Rīga 1999

7 LR likums ldquoGada pārskatu likumsrdquo 1012 pants [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums ndash Spēkā no 1993 gada ldquoZiņotājsrdquo 44 12111992 Resurss apskatīts

2015 gada 19 decembrī Pieejas veids wwwurl httplikumilvdocphpid=66461 ndash

8Lursoft informācija - finanšu analīzes piemērs [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums Resurss apskatīts 2015gada 15maijā Pieejas veids tīmeklis

httpwwwlursoftlvlvfinansu-analizes-piemers

9 Praude V Menedžmenta 1grāmata- Rīga Burtene 2012 496 lpp

10 Ruperte I Uzņēmuma vadīšana- Rīga Jumava 2010 197 lpp

11 Rurāne M Uzņēmuma finanšu vadība SIA ldquoTurības mācību centrsrdquo 1997 255 lpp

12 Tehnisko jēdzienu vārdnīca [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes pakalpojums -

Resurss apskatīts 2015gada 19 decembrī Pieejas veids tīmeklis

httptechtermscomdefinitionit

13 Uzņēmējdarbības terminu mājas lapa [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums - Resurss apskatīts 2015gada 19 decembrī Pieejas veids tīmeklis

httpwwwentrepreneurcomarticle77408

14 ToolWatch tehnoloģijas mājas lapa [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums - Resurss apskatīts 2015gada 28 decembrī Pieejas veids tīmeklis

httpwwwtoolwatchcom

45

15 Zaiceva Uzņēmuma gada pārskats - sastādīšanas noteikumi un metodika Rīga

Mamuts 2005

16 Raj R Walters P amp Rashid T (2009) ldquoEvents Management An Integrated and

Practical Approachrdquo London Sage Publications Ltd

17 Richard L bdquoOrganization theory and designrdquo Daft Jonathan Murphy Hugh

Willmott R Cengage Learning EMEA 2010 United Kingdom

18 Būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo informācija nepublicēts materiāls

(uzņēmuma dati informācija)

46

GRAFISKĀ DAĻA

47

48

49

50

51

52

53

PIELIKUMI

54

1 pielikums

Intervija ar uzņēmuma vadību un rezultātu apkopošana

Intervijas jautājumi uzņēmuma vadībai

1Kādas Jūsuprāt ir uzņēmuma stiprās puses

Uzņēmuma stiprās puses būtu tas ka Uzņēmumam mātes uzņēmumu pārstāv un vada

Norvēģijas pilsonis ar ekselenti sagatavotu komandu Kas nozīmē vietējā tirgus

profesionālu izpēti (pārzināšanu) kā arī vietējo cilvēku lielāku uzticību un lojalitāti

sadarbojoties ar savas tautības cilvēkiem Kā arī to ka SIA ldquoMasterwork

Constructionrdquo strādā bez kredītsaistībām kas arī dod lielu atvieglojumu noturēties šajā

visnotaļ lielajā būvniecības nozares konkurencē Visnotaļ liktu arī lielu uzsvaru uz to

ka mums ir sakomplektētas vairākas profesionālās darbu brigādes uz kurām var

paļauties un uzticēties pilnā apmērā - darbi netiks kavēti un tiks paveikti laikā ar

profesionālu gala iznākumu Pateicoties tieši šim faktoram esam ieguvuši Norvēģijas

būvniecības kontroles kvalitātes zīmolu

2Kādas Jūsuprāt ir uzņēmuma vājās puses

Vājās puses es lielu aspektu liktu uz piegādātāju kompetenci izpildē kas ir saistīti ar

izpildes termiņiem un to piegādi Arī to pašu varētu teikt par moduļu detaļu piegādi uz

Norvēģiju jo mēs strādājam pārsvarā aiz polārā loka un ziemas periods tur iestājas

pusotru mēnesi ātrāk nekā Latvijā Tas arī rada papildus bažas piegādātājiem

Skatoties plašāk uz to visu tad lielus draudus rada arī Pasaules notikumi kas ir saistīti

ar kara darbībām Arī valdību neprognozējamiem grozījumiem likumos kas gala

rezultātā liek kristies vai celties valūtas kursam Tas savukārt var ietekmēt cenas mūsu

produktam jo līgumsummas nav piesaistītas valūtas kursa svārstībām kas var radīt

papildus neplānotus izdevumus

3Vai Jūsu uzņēmumā strādā mārketinga speciālists Vai uzskatāt par

nepieciešamību

Mūsu uzņēmumā ko pārstāvam Latvijā nestrādā mārketinga speciālists jo mēs

nodarbojamies ar ražošanu un montāžas pakalpojumiem Savukārt AS ldquoMasterwork

Constructionrdquo strādā mārketinga speciālists kurš ir Norvēģijas pilsonis Jā mārketinga

speciālists ir vajadzīgs kompānijai viennozīmīgi Lai darbi ietu uz priekšu ir jābūt

komandai

55

4Vai uzņēmumam ir izstrādāts mārketinga attīstības plāns

Lai mārketings strādātu profesionālāk tad sadarbībā ar Latvijas kompāniju tika

iegādāts gaisa kuģis (drons) ar kura palīdzību Norvēģijas uzņēmuma mārketinga

speciālists spēs klientam ne tikai palīdzēt izveidot mājas skolas zivju rūpnīcas vai

zvejnieku mājiņu vizuālos projektus bet arī pareizo to ainavisko stāju novietojumu

izvēlētajā vietā - zemes gabalā Papildus dronam komplektā nāk speciāla programma

kura precīzi aprēķina kā pareizi novietot ēkas būvi lai pilnvērtīgāk klients izmantotu

visas dabas enerģijas kā piemēram sauli

5Vai uzņēmumam ir izstrādāta darbības stratēģija

Uzņēmumam precīza stratēģija nav izstrādāta jo mēs strādājam ar pilnas

komplektācijas izstrādi no pamatiem līdz atslēgu nodošanu jaunajiem saimniekiem

Līdz ar to mums ir gadiem ejot sakārtots pa posmiem kura komanda ķeras klāt

saviem darbiem Tie sākas ar rasētājiem iepirkuma speciālistiem betonētāju brigādi

karkasu ražošanas brigādi montāžas brigādi āra apdares brigādi iekšdarbu brigādi

kuras noslēdz finiša brigāde kas pabeidz pēdējos lsquojuvelierarsquo darbus

6Vai uzņēmumam šobrīd ir vizuāla identitāte ndash vizītkartes logo darba apģērbs ar

logo utml) Vai uzskatāt ka tas ir svarīgi

Protams uzņēmumam ir vizuāla identitāte Ar vizuālo identitāti ir aplīmētas visas

uzņēmuma automašīnas kā arī katra darbinieka izsniegtais darba apģērbs Vadība

darba vadītāji un iepirkuma speciālists ir apgādāti ar vizītkartēm kas atspoguļo

uzņēmuma vizuālo identitāti

7Vai uzņēmums organizē prezentācijas pasākumus potenciālajiem klientiem

Jā protams ar katru klientu tiek strādāts individuāli Vispirms uzzinot svarīgāko - ko

tieši un konkrēti klients vēlās savā jaunajā mājoklī lai rasētāji varētu precīzi uzzīmēt

un aprēķināt kas ir nepieciešams un cik tas viss izmaksā

8Kā notiek sadarbība ar potenciālo klientu (tikšanās iepazīstināšana ar uzņēmumu

utml)

Potenciālie klienti tiek iepazīstināti ar darbībām esošo klientu objektos kuros visu var

aptaustīt un redzēt kā tiek viss gatavots stutēts un nostiprināts lai pašam klientam ir

skaidrāka visa darbība un veidojas izpratne Arī klients visām iepriekšējām darbībām

var izsekot līdzi tādos sociālajos tīklos kā Facebook un Instagram kuros ir salikti foto

par katru soli jaunas mājas tapšanā Ir bijuši arī gadījumi kad jaunie klienti ir braukuši

uz Latviju (ražotni) lai paši varētu sekot līdzi savas jaunās mājas ražošanas procesam

56

9Vai ir veids kā izvērtējat klienta apmierinātību ar projekta izstrādi un

pabeigšanu

Jā esam veikuši mazu pētījumu ar tiem saimniekiem kuri ir izvēlējušies vietējos

būvniekus lai uzceltu sev jaunu nekustamo īpašumu Rezultāti ir salīdzinoši labi jo

bieži ir jāiet izlabot norvēģu būvnieku kļūdas un tas arī ir tas mūsu trumpis -

darbojamies ar lielu atbildību un kvalitāti Kā rezultātā mūsu klienti ir daudz

priecīgāki par saņemto jauno īpašumu bet lielu lomu jau arī dod tas kāds ir pats

cilvēks pēc būtības

10Kur Jūsuprāt klients uzzina par uzņēmumu un tā pakalpojumiem

Facebook Instegram vietējā laikrakstā Norvēģijā ir arī ofiss uz kuru klienti bieži

dodas uz konsultācijām Visbiežāk jaunie klienti uzrodas no jau esošajiem klientiem

to atsauksmēm Potenciālie klienti jau ir izpētījuši esošu objektu līdz ar to viņam ir

skaidrs ar kādu atdevi un sparu strādā ldquoMasterwok Constructionrdquo

11Vai Jūsu uzņēmums ir piedalījies būvniecības izstādēs

Nē jo mēs strādājam tikai ar individuāliem projektiem un tas ir ļoti darbietilpīgs

process Kā rezultātā ražošanas telpas ir noslogotas 70 - 80 Bet protams ir jau

plānā būvēt lielākas ražošanas telpas lai varētu ieiet jau ar plašāku vērienu šajā tirgū

12Vai Jūsu uzņēmuma ir kādi izdales materiāli (brošūras) par tā darbību un

piedāvātajiem pakalpojumiem

Pagaidām nav bet ir mājas lapa un sociālie tīklu profili kuros var aplūkot un atrast

visu nepieciešamo informāciju Kad tiks izveidota lielāka ražošanas līnija tad arī citas

nepieciešamās lietas tiks pilnveidotas

57

2 pielikums

Uzņēmuma bilance

BILANCE AKTĪVS

Rādītājs Pārskata gada

beigāsEUR

Iepriekšējā pārskata gada

beigāsEUR

2Koncesijas patenti licences preču zīmes un līdzīgas tiesības

603 -

I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ 603 -

3Iekārtas un mašīnas 60 786 56 633

4Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 69 507 35 233

5Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

- 250 176

II PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ 130 293 342 042

1 ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI (KOPSUMMA) 130 896 342 042

1Izejvielas pamatmateriāli un palīgmateriāli 78 893 -

5Avansa maksājumi par precēm 17 708 4 032

I KRĀJUMI KOPĀ 96 601 4 032

1Pircēju un pasūtītāju parādi 2 901 -

4Citi debitori 222 688 208 525

7Nākamo periodu izmaksas 2 795 -

III DEBITORI KOPĀ 228 384 208 525

V NAUDA (KOPĀ) 126 728 406 127

2 APGROZĀMIE LĪDZEKĻI (KOPSUMMA) 451 713 618 684

AKTĪVA BILANCE 582 609 960 726

BILANCE PASĪVS

Rādītājs Pārskata gada

beigāsEUR

Iepriekšējā pārskata gada

beigāsEUR

1Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 2 840 2 846

d) pārējās rezerves 6 -

4 REZERVES KOPĀ 6 -

5Nesadalītā peļņa a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 731 428 114 579

b) pārskata gada nesadalītā peļņa -353 282 589 123

1 PAŠU KAPITĀLS (KOPSUMMA) 380 992 706 548

3Citi uzkrājumi 28 435 24 373

2 UZKRĀJUMI (KOPSUMMA) 28 435 24 373

4Citi aizņēmumi 14 725 16 975

Atliktā nodokļa saistības 348 989

58

I ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 15 073 17 964

4Citi aizņēmumi 13 632 10 903

6Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 105 065 51 986

10Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

14 018 115 324

11Pārējie kreditori 21 583 31 027

15Uzkrātās saistības 3 811 2 601

II ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 158 109 211 841

3 KREDITORI (KOPSUMMA) 173 182 229 805

PASĪVA BILANCE 582 609 960 726

59

3 pielikums

Uzņēmuma gaisa kuģis (drons) - apraksts

Gaisa kuģa (drona) specifikācija

Gaisa kuģis

1)Stabilizācijas sistēma ar 4K kameru

2)Vizuālās pozicionēšanas sistēma

3)Kameras Micro-SD kartes slots

4)Micro-USB ports

5)Priekšējās LED gaismas

6)Motori

7)Propelleri

8)Lidaparāta stāvokļa indikators

9)Antenas

10)Gaisa kuģa baterija

11)Barošanas slēdzis

12)Baterijas izlādes līmeņa radītājs

13)Sakaru slēdzis

14)Kameras micro-USB ports

60

Vadības pults

1)Barošanas slēdzis

2)ldquoAtgriezties mājāsrdquo slēdzis

3)Vadības sviras

4)Stāvokļa LED diodes

5)Baterijas līmeņa LED diodes

6)Barošanas ports

7)Mobilās ierīces turētājs

8)Mobilās ierīces turētājs

9)Antenas

10)Rokturis

11)Stabilizācijas sistēmas vadība

12)Kameras vadība

13)Video ieraksta slēdzis

14)Lidojuma režīma slēdzis

15)Fotogrāfijas uzņemšanas slēdzis

16)Atskaņošanas slēdzis

17)C1 C2 slēdži

18)USB Ports

19)Micro USB Ports

Mobilās ierīces savienojums

61

Tehniskais raksturojums

Lidaparāts

Svars ieskaitot bateriju 1280 gr

Maksimālais vertikālais pacelšanās ātrums 5 ms

Maksimālais piezemēšanās ātrums 3 ms

Maksimālais ātrums (horizontālais) 16 ms

Maksimālā lidojuma augstums 6000 m

Maksimālais lidojuma laiks 23 min

Darbības temperatūra -15 +40 C

GPS GPS GLONASS

Lietderīgas kravas stabilizācijas sistēma

Vadības diapazons -90 deg to +30 deg

Kamera

Sensors Sony EXMOR 123rdquo Efektīvie pikseļi 124 M

(Pavisam pikseli 1276 M)

Lēca Redzes lokā 94deg 20 mm (35 mm formāts) f28 fokuss

līdz infin

ISO diapazons 100-3200 (video) 100-1600 (foto)

Slēdža ātrums 8s -18000s

Attēla maksimālais

izmērs

4000 x 3000

Foto attēla režīmi Vienreizējā

Vairākās bildes 357

Auto ekspozīcija (AEB) 35

ldquoBracketed Framesrdquo pie 07EV Bias

Laika aizture

Video ieraksta režīmi UHD 4096x2160p 2425 3840x2160p 242530

FHD 1920x1080p 242530485060

HD 1280x720p 242530485060

SD kartes atbalstāmie

tipi

Micro SD

62

Maksimālā ietilpība 64 GB Klase 10 vai UHS-1 nepieciešams reitings

Maksimālais datu

pārraides ātrums video

glabātuvei

60 Mbps

Atbalstāmie faila

formāti

FAT32FAT

Foto JPEG DNG

Video MP4 MOV (MPEG-4 AVCH264)

Vadības konsole

Darbības frekvence 2400 GHz-2483 GHz

Maksimālais attālums 2000m (ārpusē)

Video izejas ports USB

Darbības temperatūra -10degC- 40degC

Baterija 6000 mAh LiPo 2S

Mobilās ierīces

turētājs

Planšetdatoram vai mobilām tālrunim

Uztvērēja jūtīgums

(1PER)

B47-101 dBm plusmn2 dBm

Raidītāja jauda

(EIRP) CE

16 dBm

Darbības spriegums 12 A 74 V

Page 2: BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMA TEHNOLOĢIJU PILNVEIDE€¦ · tā attīstības kontekstā, jo skaidri formulē kāds uzdevums veicams konkrētā laika termiņā. Kvalifikācijas darbs sastāv

2

Darba izpildes un novērtējuma lapa

Kvalifikācijas darbs kvalifikācijas iegūšanai

ldquoBūvniecības uzņēmuma tehnoloģiju pilnveiderdquo

izstrādāta saskaņā ar studiju programmu ldquoUzņēmējdarbībardquo

Darbu atļauts nav atļauts publicēt (vajadzīgo pasvītrot)

Ar savu parakstu apliecinu ka darbs izstrādāts patstāvīgi

Darba autors students Pēteris Lūsars _______________

(paraksts datums)

Iesaku darbu aizstāvēšanai

Darba vadītājs Mgpaed Mgoec lektors Armands Kalniņš__________

(paraksts datums)

Atļaut aizstāvēt studiju programmas ldquoUzņēmējdarbībardquo

kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas komisijā

Studiju programmas vadītājs

Mgpaed Mgoec lektors Armands Kalniņš__________

(paraksts datums)

Kvalifikācijas darbs aizstāvēts Alberta koledžas kvalifikācijas darbu

aizstāvēšanas komisijas 2016gada 5februāra sēdē un novērtēts ar atzīmi

_____________

Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas komisijas sekretārs(-e)_________________

3

ANOTĀCIJA

Kvalifikācijas darba tēma ir ldquoBūvniecības uzņēmuma tehnoloģiju pilnveiderdquo kura

izstrādi autors veica par uzņēmumu SIA ldquoMasterwork Constructionrdquo Šī tēma ir aktuāla jo

būvniecības joma Latvijā ieņem ļoti lielu uzņēmējdarbības daļu Uzņēmuma tehnoloģijas ir

viens no galvenajiem priekšnoteikumiem lai tas spētu ražot produkciju un attīstīt uzņēmumu

tāpat arī mārketinga tehnoloģijām ir ļoti liela nozīme jo tās virza uzņēmumu tirgū un

nostiprina pozīcijas konkurentu vidū Tādēļ autors iedziļinājās kā mārketinga tehnoloģiju

pilnveide varētu uzlabot uzņēmējdarbības pakalpojuma kvalitāti un pieprasījumu kā arī

sniedza savus secinājumus un priekšlikumus uzņēmuma tehnoloģiju pilnveidei

Kvalifikācijas darbā autors analizēja uzņēmuma iekšējās vides faktorus ndash uzņēmuma

formu un darbības veidu mērķus struktūru kultūru tehnoloģijas un pakalpojumus Šo

faktoru analīze ļāva autoram novērtēt situāciju un izdarīt secinājumus par uzņēmuma

funkcionēšanu Analīzes ietvaros tika apskatīti arī ekonomiskie rādītāji ndash bilance peļņas vai

zaudējumu aprēķins rentabilitāte un citi Savukārt atsevišķa kvalifikācijas darba nodaļa tika

veltīta uzņēmuma mārketinga tehnoloģiju analīzei

Augstu vērtējams kvalifikācijas darba autora ieguldījums uzņēmumam trūkstošo

mērķu un stratēģijas definēšanā Autora piedāvātie priekšlikumi organizē uzņēmuma darbību

tā attīstības kontekstā jo skaidri formulē kāds uzdevums veicams konkrētā laika termiņā

Kvalifikācijas darbs sastāv no 5 nodaļām un 6 apakšnodaļām tajā ir 2 tabulas un 15

attēli kas kopumā izkārtoti 52 lapaspusēs bez pielikumiem 62 ndash ar pielikumiem (darbā

ietverti 3 pielikumi) Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 18 vienības

4

ANNOTATION

The theme of qualification paper is ldquoTechnology development of construction

companyrdquo which the author was carried out of the company SIA ldquoMasterwork Constructionrdquo

This issue is topical in Latvia because the construction companyrsquos takes large part of the

business The companys technology is one of the main preconditions to be able to produce

and develop business as well as marketing technologies is very important because they

developed companies and strengthens the market position between competitors Therefore

marketing technology development could improve the quality of service and business demand

and author could give conclusions and proposals on this topic

The author of the qualification paper analyzed the companyrsquos internal environmental

factors ndashtype of business the objectives the structure culture technology and services This

analysis of these factors allowed the author to assess the situation and to draw conclusions

about the functioning The framework of analysis was also dealt with economic indicators ndash

the balance sheet the profit or loss calculation profitability and others And the very

important part of this qualification paper - the analysis of the companys marketing

technology

The author worked on the definition of objectives and strategies for the company The

authors proposals are very useful for the company in the context of the development because

it clearly defines a task in a specific time period

The qualification paper consists of 5 themes and 6 sub-themes it contains 2 tables and

15 illustrations in 52 pages without attachment 62 pages in total

5

SATURA RĀDĪTĀJS

IEVADS 6

1 UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES RAKSTUROJUMS 8

2 BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES ANALĪZE 13

21 Uzņēmuma mērķi struktūra un kultūra 14

22 Uzņēmuma tehnoloģijas 17

23 Uzņēmuma produkcijas un pakalpojumu raksturojums 18

24 Uzņēmuma darbība un ekonomiskie rādītāji 20

3 UZŅĒMUMA SVID ANALĪZE 28

4 MĀRKETINGA TEHNOLOĢIJU IZMANTOŠANAS ANALĪZE UZŅĒMUMĀ 32

41 Piemēri uzņēmuma mārketinga tehnoloģijām 33

42 Uzņēmuma vizuālā identitāte un prezentācijas pasākums potenciālajiem klientiem 36

5 REZULTĀTU KOPSAVILKUMS UN PRIEKŠLIKUMI 39

SECINĀJUMI 41

PRIEKŠLIKUMI 43

GRAFISKĀ DAĻA 46

PIELIKUMI 53

1 pielikums Intervija ar uzņēmuma vadību un rezultātu apkopošana 54

2 pielikums Uzņēmuma bilance 57

3 pielikums Uzņēmuma gaisa kuģis (drons) - apraksts 59

6

IEVADS

Kvalifikācijas darbu autors izstrādājis par uzņēmumu bdquoMasterwork Constructionrdquo

kurā bija arī kvalifikācijas prakse no 2015 gada 1septembra līdz 9 novembrim

Kvalifikācijas darba tēma ir bdquoBūvniecības uzņēmuma tehnoloģiju pilnveiderdquo Uzņēmuma

iepazīšana un izpēte šajā tēmā ir nozīmīga autora studiju laikā iegūto zināšanu

nostiprināšanai kā arī pienesums būvniecības uzņēmuma darbībā Šī tēma ir aktuāla jo

būvniecības joma Latvijā ieņem ļoti lielu uzņēmējdarbības daļu Uzņēmuma tehnoloģijas ir

viens no galvenajiem priekšnoteikumiem lai tas spētu ražot produkciju un attīstīt uzņēmumu

tāpat arī mārketinga tehnoloģijām ir īpaša nozīme jo tās virza uzņēmumu tirgū un nostiprina

pozīcijas konkurentu vidū Tādēļ autors vēlas iedziļināties kā mārketinga tehnoloģiju

pilnveide varētu uzlabot uzņēmējdarbības pakalpojuma kvalitāti un pieprasījumu kā arī sniegt

secinājumus un priekšlikumus šajā tēmā Pētījuma pirmā aprobācija jeb padziļināta izpēte

notika studentu zinātniski pētnieciskajā konferencē Ekonomikas un kultūras augstskolā tajā

uzstājoties ar referātu ldquoUzņēmuma iekšējās vides novērtēšana būvniecības uzņēmumārdquo un

tika sagatavota arī publikācija

Darba mērķis ir izpētīt uzņēmējdarbības iekšējās vides teorētiskās un praktiskās

nostādnes būvniecības uzņēmumā un sniegt priekšlikumus tā mārketinga tehnoloģiju

izmantošanas pilnveidei Lai uzņēmums varētu attīstīties virzīties tirgū un nostiprināt savas

pozīcijas kā arī klientu loku ndash mārketinga tehnoloģiju izmantošana un stratēģiska pieeja ir ļoti

būtiska

Kvalifikācijas darba uzdevumi ir

1 Izpētīt uzņēmuma iekšējās vides teorētiskās nostādnes un sagatavot pārskatu par

izpētes rezultātiem

2 Raksturot būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo darbību tā

ekonomiskos rādītājus veicot SVID analīzi

3 Sagatavot intervijas jautājumus intervēt uzņēmuma vadību lai izpētītu vadības

viedokli par uzņēmuma procesiem

4 Apkopot pētījuma rezultātus

5 Izstrādāt secinājumus un sniegt priekšlikumus

Kvalifikācijas darba izstrādē autors izmantos vairākas metodes

1monogrāfiskā metode ndash tiek veikta tēmas izpēte un izmantotās literatūras analīze

2dokumentu un SVID analīze

3intervēšana un rezultātu apkopošana

7

4grafiskā metode

5indukcijas analīzes metode ndash secinājumu un priekšlikumu veidošana

6sintēze ndash uzņēmuma mārketinga tehnoloģiju analīze

Kvalifikācijas darba izpētes ierobežojums (sintēze) ir mārketinga tehnoloģiju izpēte

uzņēmumā jo tās ietekmē uzņēmuma attīstīšanos klientu piesaisti pozīciju nostiprināšanu

tirgū stratēģisko mērķu sasniegšanu Visu tehnoloģiju detalizēta izpēte kvalifikācijas darbā

nav iespējama apjoma ierobežojumu dēļ

Turpinājumā autors iepazīstinās ar iegūtajiem rezultātiem secinājumiem un

priekšlikumiem Darbā ir 5 nodaļas un 6 apakšnodaļas Darba apjoms ir 52 lapaspuses bez

pielikumiem un tajā ir 2 tabulas 15 attēli 18 bibliogrāfiskie avoti

8

1 UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES RAKSTUROJUMS

Kvalifikācijas darba pirmajā nodaļā autors izklāstīs darba teorētisko daļu skaidrojot

jēdzienus- uzņēmējdarbība iekšējās vides faktorus tehnoloģijas ekonomiskos rādītājus uc

bdquoUzņēmējdarbība ir fiziskas vai juridiskas personas ilgstoša vai sistemātiska

ekonomiskā darbība un kapitāla ieguldīšana kas vērsta uz preču ražošanu realizāciju darbu

izpildi tirdzniecību pakalpojumu sniegšanurdquo[6] Viens no uzņēmējdarbības veidiem ir

komercdarbība kas veic saimniecisko darbību peļņas gūšanas nolūkos bdquoUzņēmums ir

organizatoriski saimnieciska vienība Uzņēmumā ietilpst komersantam piederošas

ķermeniskas un bezķermeniskas lietas kā arī citi saimnieciski labumi (vērtības) kurus

komersants izmanto komercdarbības veikšanairdquo[5] Tātad jebkura uzņēmuma pastāvēšanai ir

nepieciešams darba spēks līdzekļi materiāli ar kuriem īstenot mērķi un tad arī noieta tirgus

lai sasniegtu galveno mērķi kāpēc cilvēki vispār nodarbojas ar uzņēmējdarbību ndash gūtu peļņu

ldquoSIA ir vienas vai vairāku personu (fizisku vai juridisku) dibināta komercsabiedrība

kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļām SIA ir komersants kurš tiek dibināts

saimnieciskās darbības veikšanai ar nolūku gūt peļņu SIA ir visizplatītākā uzņēmējdarbības

forma Latvijārdquo[3]

Stratēģiski nozīmīgs elements ir uzņēmuma misija - tā ir precīzi izteikts uzņēmuma

pastāvēšanas pamatojums dod uzņēmumam stratēģisko virzību nosaka uzņēmējdarbības

veidu kurā uzņēmums ir iesaistīts tā mērķus un filozofiskās vērtības[2 30lpp]

Uzņēmuma iekšējā vide ir galvenie organizācijas funkcionēšanas nosacījumi un

faktori kas izveidoti tās menedžmenta darbības rezultātā[9 93lpp]

Organizācijas iekšējās vides faktori ir šādi

Mērķi (stratēģija politika uzdevumi)

Darbinieki (to zināšanas prasmes uztvere)

Struktūra (darba funkciju sadale un izpilde)

Organizācijas kultūra (menedžmenta stils)

Tehnoloģijas (iekārtas informācijas sistēma) [10 197lpp]

Šie ir galvenie iekšējās vides faktori kas arī nosaka uzņēmuma iekšējās vides

ldquoklimaturdquo Katru no šiem faktoriem autors analizēs atsevišķi

Savstarpēja saikne starp uzņēmuma iekšējās vides pamatelementiem attēlota 11att

Šādā veidā pamatelementi tiek izdalīti no sistēmpieejas viedokļa Svarīgi ka uzņēmumu

9

vadītāji savu darbību pamatā koncentrē uz šiem iekšējās vides elementiem bet uzņēmuma

mērķu sasniegšana lielā mērā ir atkarīga arī no ārējās vides elementiem [9 93lpp]

11att Iekšējās vides pamatelementu savstarpējās attiecības [9 93lpp]

Tomēr šis attēls uzskatāmi parāda ka mērķi ir jāizvirza visās jomās bet par to darba

nākamajā nodaļā Tāpat savstarpēja mijiedarbība ir starp tehnoloģijām struktūru kultūru un

darbiniekiem ndash ja kādā no šīm jomām ir būtiskas problēmas tad tās ietekmē arī citas jomas

Turpinājumā darba autors pievērsīsies katra faktora sīkākam izklāstam un analīzei uzņēmu

Uzņēmuma mērķi Uzņēmuma iekšējās vides kontekstā mērķis tiek raksturots kā

cilvēku darbībai izvirzītā rezultāta priekšskatījums motīvs apzinātai rīcībai[9 96lpp] Mērķi

uzņēmumā var būt dažādi ndash gan kopējie uzņēmuma mērķi tai skaitā uzņēmuma misija un

stratēģiskie mērķi gan konkrēti mērķi uzņēmuma struktūrvienībām un arī individuāli

darbinieku līmenī Svarīgi lai tie būtu savstarpēji saistīti papildinoši un saprotami visos

uzņēmuma līmeņos ndash gan darbiniekiem gan vadītājiem un īpašniekiem Uzņēmuma mērķi ir

vajadzīgi visām vadības funkcijām plānošanai organizēšanai personāla motivācijai un

sasniegto rezultātu novērtēšanai Zinot uzņēmuma mērķus ir vieglāk sagatavot un pieņemt

pareizos lēmumus

Struktūra Katra uzņēmuma pamatā ir cilvēks Darbinieki ir organizācijā strādājošie

cilvēki (menedžeri un padotie) kuri izturas atbilstoši personiskajām īpašībām un organizācijas

iekšējās un ārējās vides apstākļiem[9 97lpp] Tātad jebkurā uzņēmumā pastāv darbinieku

struktūra kas nosaka savstarpējo attiecību funkcionēšanu un uzdevumu izpildes kārtību

bdquoOrganizācijas kultūra ir vērtības normas vadlīnijas un vienota izpratne gan starp

organizācijas locekļiem gan jaunajiem darbiniekiemrdquo[17] Organizāciju kultūru var skatīt

divos līmeņos no kuriem pirmais ir vizuāli redzamas iezīmes un uzvedība ndash ģērbšanās stils

simboli un izturēšanās ar kuriem organizācijas locekļi dalās Savukārt otrais jeb neredzamais

līmenis ir vērtības pieņēmumi tradīcijas un visi procesi kas veidojas caur kultūru To ir

Tehnoloģija

Darbinieki Struktūra

Kultūra

Mērķi

10

iespējams salīdzināt ar aisberga modeli Tā ir kultūra kas vada darba attiecības un nosaka kā

cilvēkiem komunicēt ar organizāciju kāda uzvedība ir pieņemama un kāda nē un kā vadība

un statusi tiek sadalīti Kultūra palīdz vadīt darbinieku ikdienas aktivitātes lai sasniegtu

mērķus[17]

Uzņēmuma ekonomiskie rādītāji Kvalifikācijas darba ietvaros autors analizēs

vairākus rādītājus kas viņaprāt ir svarīgākie pēc kā vadīties pētot uzņēmuma finansiālo

darbību Šie rādītāji ir

Peļņas vai zaudējuma aprēķins

Bilance

Likviditāte

Saistību īpatsvars bilancē

Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums

Apgrozāmo līdzekļu kustība

Kopējo aktīvu apgrozījums

Apgrozījuma rentabilitāte

Uzņēmuma tehnoloģijas Tehnoloģija ir prasmju zināšanu informācijas iekārtu un

instrumentu apvienojums kas nodrošina racionālu resursu pārveidošanu gatavā produktā[9

116lpp] Tāta tehnoloģijas apvienojumā ar zināšanām nosaka veidu kā tiek veikts darbs

(uzdevums) līdz tā rezultātam Līdz ar to var runāt par efektīvām tehnoloģijām kas sasniedz

maksimāli rezultātu un ar kādiem resursiem vai par tehnoloģijām kopumā ndash kā par veidu kā

notiek resursu pārveidošana gatavā produktā

Pēc sociologa D Tompsona pieejas pastāv trīs tehnoloģijas kategorijas[9 106-

107lpp]

Secīga tehnoloģija kad katru operāciju uzdevumu izpilda noteiktā secībā

(praktiski pilnībā standartizēta)

Starpnieku tehnoloģija kad sadarbojas savstarpēji atkarīgas darbinieku grupas

(daļēji standartizēta)

Intensīva tehnoloģija kad tiek izmantoti individuāli darba paņēmieni lai

izgatavotu produkciju vai sniegtu pakalpojumu (minimāli standartizēta)

Tehnoloģijas ietekmē gan biznesa pamatfunkcijas ndash produktu izstrādi un attīstību

ražošanu un pārdošanu gan arī atbalsta funkcijas ndash personāla vadību finanšu vadību un

uzskaiti[4 21lpp] Spēja pielāgot tehnoloģijas tirgus un klientu prasību izmaiņām un

atbilstošā tempā apmācīt darbiniekus to lietošanā šobrīd ir galvenais konkurētspējas un

stabilitātes rādītājs labi pelnošos uzņēmumos[4 21lpp]

11

Pastāv dažāda veida tehnoloģijas

informācijas tehnoloģijas

būvniecības tehnoloģijas

komunikācijasmārketinga tehnoloģijas uc

ldquoInformācijas tehnoloģijas (saīsināti ndash IT) ir saistītas ar skaitļošanas tehnoloģijām

tādām kā tīklošana programmatūras internets un cilvēkiem kas strādā ar šīm tehnoloģijām

Daudziem uzņēmumiem ir pat IT departamenti kas menedžē datorus tīklus un citas tehniskās

lietas kas uzņēmumam nepaciešamas IT darbs ietver arī datorprogrammēšanu tīklu

administrēšanu datoru inženieriju tehnisko nodrošinājumu un saistītas lietas Dzīvojot

ldquoinformācijas laikmetārdquo informācijas tehnoloģijas ir kļuvušas par mūsu ikdienas sastāvdaļu un

tā tas arī paliks nākotnērdquo[13]

Mārketinga tehnoloģijas uzņēmumā Pirms raksturot uzņēmuma klientu piesaistes

pasākumus ir jānoskaidro kas ir mārketings un tā būtība Bordens (Bordenrsquos 1964) piedāvā

12 elementus kas viņaprāt veido mārketinga programmu un daži no tiem ir produktu

plānošana cenas reklāma distribūcija zīmolvedība (brending) serviss un citi turpretī cits

teorētiķis (McCarthyrsquos 1978) izveidojis mārketinga miksu kurā ir tikai četri elementi ndash

produkts cena vieta veicināšana (promotion) (16 84 lpp)

Viens no mārketinga pamatlicējiem Kotlers to definē kā bdquosociālu un organizatorisku

procesu kurā indivīdi un grupas iegūst to ko vēlas pārveidojot un radot no jauna produktus

un to vērtībasrdquo (16 84 lpp) Tāpēc vissvarīgāk ir atcerēties trīs būtiskus soļus

analīze ndash saprast ko organizācija vēlas sasniegt un kur vēlas būt To var noskaidrot

ar mārketinga (tirgus) pētījumiem lai izprastu kādas ir kvalitatīvās un kvantitatīvās iespējas

turpmākai attīstībai

plānošana ndash kad iepriekš minētais ir noskaidrots tam loģiskā secībā seko darbības

plānošana un veicamie uzdevumi lai virzītos uz mērķi Šajā posmā tiek pieņemts lēmums par

konkrētā produkta noformējumu cenu distribūciju un kā to veicinās

kontrole ndash pēdējais no posmiem lai izstrādātās mārketinga idejas būtu

dzīvotspējīgas ir kontrole Tajā ir jāseko līdzi produkta virzībai tirgū ņemot vērā arī

finansiālos aspektus un auditorijas attieksmi lai nepieciešamības gadījumā varētu pielāgoties

situācijai (16 88 lpp)

Klients ir uzņēmuma piedāvātās produkcijas patērētājs tāpēc tā vajadzību izpēte kā

arī nākotnes tendenču (šī jēdziena visplašākajā aspektā) paredzēšana ir galvenais cēlonis

pārmaiņām uzņēmumu ražošanas procesos tehnoloģijās produktu klāstā darbinieku

kompetencē un struktūrās Analizējot savus klientus vadītājiem ir jāspēj atbildēt piemēram

12

uz šādiem jautājumiem ndash kāda ir klientu lojalitātes dinamika Kādi ir iemesli klientu

zaudēšanai Kādi ir valdošie virzieni klientu vajadzībās ko viņi grib pirkt šodien un ko gribēs

pēc pieciem gadiem [4 19lpp]

Uzņēmuma vizuālā identitāte ldquoZīmolvedība (branding) ir preces un pakalpojuma

zīmola plānošanas izstrādes un vadīšanas process lai to atšķirtu no konkurentiem un

piesaistītu lojālus patērētājus uzņēmuma produktiemrdquo[9] ldquoZīmols ir vārda (nosaukuma)

zīmes (simbola) tiesību aizsardzības uc atribūtu kopa kas apliecina produkta piederību

uzņēmumam un atšķir to no konkurentu produktiem Zīmola vārds ir produkta īpašais

nosaukums (izteikts ar vārdu arī saīsinājumu vai skaitli) kam ir īpašvārda funkcijasrdquo[9]

Uzņēmuma zīmolam ir jābūt saistītam ar uzņēmuma misiju jādefinē kādas ir piedāvātā

produkta priekšrocības ko esošie un potenciālie klienti domā par kompāniju kādas kvalitātes

uzņēmums grib asociēt ar savu zīmolu[14]

ldquoTehnoloģiskā dizaina galvenais uzdevums ir savienot zinātni ar produktu Tā pamatā

ir dažādi matemātiski aprēķini un eksperimenti lai radītie produkti būtu derīgi lietošanairdquo[9]

Kvalifikācijas darba turpinājumā autors pievērsīsies visu iekšējās vides rādītāju

analīzei būvniecības uzņēmumā

13

2 BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES

ANALĪZE

Šajā nodaļā autors izklāstīs ar ko tieši nodarbojas uzņēmums un kā tas funkcionē par

kuru autors ir izstrādājis kvalifikācijas darbu Idejas realizēšana nolūkā gūt peļņu ir

saimnieciskā darbība kuru par savu nodarbošanos izvēlas dažādu jomu speciālisti

Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir dažādas grūtības un uzdevumi kurus nepieciešams izpildīt un

formulēt taču tas ne vienmēr notiek iepriekš pārdomāti tāpēc turpmākajās nodaļās darba

autors analizēs konkrēta uzņēmuma piemēru

Autora izvēlētais uzņēmums ir SIA Konkrētais būvniecības uzņēmums SIA

ldquoMasterwork Constructionsrdquo ir dibināts 2012gada martā Uzņēmuma pamatdarbība ir koka

paneļa māju eksports un to uzstādīšana Norvēģijā (saskaņā ar NACE 20 klasifikatoru ndash 4210

dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība) 2012gada augustā Norvēģijā tika atvērta arī

uzņēmuma ārvalstu filiāle Uzņēmuma juridiskais statuss ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

(turpmāk tekstā ndash SIA)rdquo Uzņēmums pēc tā darbības veida ir pieskaitāms pie mazajiem

uzņēmumiem jo tajā strādā 31 darbinieks Ar šādu darbinieku skaitu uzņēmums pieskaitāms

pie mazajiem uzņēmumiem Latvijā taču tas nav arī tik mazs jo apgroza pietiekami daudz

līdzekļu un nodarbina vairākus desmitus darbinieku Uzņēmuma pamatkapitāls ir EUR 2846

Tātad arī uzņēmuma pamatkapitāls ir kā normālai pilnsabiedrībai un uz uzņēmumu attiecas

standarta UIN (uzņēmuma ienākuma nodokļu) likme 15 Tātad uzņēmums strādā likumīgi

maksā nepieciešamos nodokļus kā arī uzņēmumam ir jārēķinās ar valstī noteiktajām

prasībām likuma normām Savā darbībā uzņēmums vadās pēc atbilstošas likumdošanas kas

SIA un būvniecības uzņēmuma jomā ir jāņem vērā

Uzņēmuma darbības stratēģijas Balstoties uz autoram pieejamo informāciju un

teorijas materiāliem autors secina ka būvniecības uzņēmumam pagaidām nav izstrādāta

konkrēta misija kas arī var negatīvi ietekmēt uzņēmuma attīstību jo nav šī viena konkrētā

stratēģiskā virziena Ir identificēti daži attīstības plāni kā ražošanas attīstība un jaunu tirgu

apgūšana taču ar to nav pietiekami Tāpat kā individuālie mērķi arī konkrētas uzņēmuma

misijas nodefinēšana varētu uzlabot padoto darbinieku piederības apzināšanos uzņēmumā un

arī to lielāku iniciatīvu un iesaisti uzņēmuma darbā līdz ar to arī palielinot katram savu

atbildību

Kvalifikācijas darba izstrādē autors intervēja uzņēmuma vadību kura pilnā apjomā ir

apskatāma 1 pielikumā Intervijā būvniecības uzņēmuma valdes loceklis norāda ka ldquotādā

izpratnē () tas nav noteikts taču gan uzņēmuma vadībai gan arī darbiniekiem kopumā ir

14

skaidrs ndash ko uzņēmums plāno darīt un kurp virzās Līdzīgi ir arī uzņēmuma vērtībām ndash tie ir

vairāk kā darbības principi vai bdquonerakstīti likumirdquo Tas nozīmē ka nav ldquopiefiksētirdquo ne mērķi

ne stratēģija bet uzņēmuma valdes loceklis apgalvo ka plāni ir un visiem ir skaidrs uz

kurieni virzās Tomēr pēc autora domām tas var radīt arī konfliktu situācijas jo ne vienmēr

tas ko otrs domā saskan ar cita cilvēka domām vai teikto Ir saprotams ka uzņēmuma ir savs

redzējums un vēlmes attiecībā uz finansēm tirgus paplašināšanu darbinieku kvalifikācijas

celšanu utml tomēr tas nav skaidri noformulēts stratēģijā ar kuru jebkurš uzņēmumam

piederošais varētu iepazīties

Autors secina ka uzņēmuma stratēģijas nav rakstiski definētas un līdz ar to nav arī

izmērāma to efektivitāte Uzņēmuma stratēģijas ir jānoformulē katrā no jomām ndash

administratīvā līmenī padoto līmenī eksporta vai realizācijas apjomu līmenī utml tad arī

vieglāk varēs novērtēt sasniegto un izmaiņas laika gaitā Piemēram uzņēmums var pieņemt

ka ar konkrētu rīcības plānu palielinās uzņēmuma peļņu par X procentiem X laika posmā

Nodefinējot šādu soli arī ir iespējams ldquoizmērītrdquo cik daudz no tā ir īstenojies un kādas pūles

(termiņu) tas ir prasījis Tātad uzņēmuma vēl ir jāpilnveido stratēģija jānodefinē un

jāapraksta tās misija un mērķi rakstiskā veidā

21 Uzņēmuma mērķi struktūra un kultūra

Šajā nodaļā kvalifikācijas darba autors apskatīs sīkāk uzņēmuma iekšējo vidi un

vairākos ar to saistītos faktorus analizējot katru no tiem atsevišķi Uzņēmuma mērķi un

struktūra dažkārt šķiet pašsaprotami jēdzieni tomēr tie ir daļa no ļoti nozīmīgās ndash uzņēmuma

iekšējās vides

Uzņēmuma mērķi Kā jau autors iepriekš minēja būvniecības uzņēmumā

bdquoMasterwork Constructionrdquo līdz šim nav nodefinēti konkrēti uzņēmuma mērķi taču tas

neietekmējot uzņēmuma praktisko darbību Autors secina ka pamatā darbojas tādi kā

bdquonerakstīti likumirdquo taču pēc autora domām šāda pieeja nav ilgtspējīga un uzņēmumam strauji

attīstoties (kā tas arī ir vērojams pēc tā datiem) ir ļoti būtiski nodefinēt un aprakstīt savu

konkrētu stratēģiju Īpaši svarīgi šajā kontekstā būtu arī individuālie struktūrvienību mērķi ja

jau uzņēmums plāno arvien vairāk deleģēt uzdevumus un atbildību padotajiem darbiniekiem

taču šobrīd tas īsti nestrādā ndash iespējams šādi konkrēti noteikti individuālie mērķi varētu

veicināt šo situāciju Kvalifikācijas darba 4 nodaļā autors sniegs savus priekšlikumus kā

varētu definēt uzņēmuma misiju mērķi stratēģiju

Uzņēmuma struktūra Būvniecības uzņēmumā pārsvarā visi darbinieki ir vīrieši

izņemot administrācijas daļā strādājošo grāmatvedi un lietvedi Darbinieki ir vecumā no 20-

15

40 gadiem kuriem ir vidējā vai augstākā profesionālā izglītība Šajā uzņēmumā strādājošiem

jābūt kvalificētiem un zinošiem par darba uzdevumiem un konkrētajiem projektiem tāpēc

darbinieku vidū ir profesionāli un kvalificēti speciālisti ndash namdari flīzētāji iekšdarbu veicēji

uc darbinieki projektu realizēšanai Pastāv neliela hierarhija tāpēc daļai darbinieku ir

nepieciešamas arī vadītāja dotības bet citi nodarbojas ar praktisku būvniecības darbu

veikšanu Būvniecības uzņēmumā šobrīd ir divu līmeņu struktūra ndash vadība un padotie

darbinieki Lai gan uzņēmumā šobrīd jau strādā vairāk nekā 20 darbinieki tajā nav izveidotas

atsevišķas struktūrvienības kā tradicionāli piemēram nodaļu izpratnē bet gan uzņēmuma

darbinieki tiek bdquogrupētirdquo pēc to profesionālās darbības Iespējams uzņēmumam vēl augot un

attīstoties tiks precizēta arī formālā uzņēmuma struktūra Lai gan formālās struktūras projektu

vadītāji uzņēmumā ir līdzvērtīgā padotībā kā ražošanā un montāžā iesaistītie darbinieki ndash pēc

autora novērojumiem un intervijas ar uzņēmuma valdes locekli var secināt ka praksē ļoti labi

strādā arī tāda kā bdquoalternatīvā hierarhijardquo Respektīvi kad atsevišķos projektus vadību

uzņemas konkrētie projektu vadītāji un darbinieki arī piemērojas šīm izmaiņām ndash galvenais ir

rezultāts

21 att Uzņēmuma darbinieku struktūra [autora veidota]

Kā redzams 21 attēlā autors sadalījis visus uzņēmuma darbiniekus hierarhiski ndash kā

ldquogalvenaisrdquo elements uzņēmuma struktūrā ir tā īpašnieks kuram vienmēr būs gala vārds

lēmumu pieņemšanas situācijās un uzņēmuma vadībā Jāpiebilst ka uzņēmuma īpašnieks

strādā ciešā vadībā ar uzņēmuma vadību (līdzīpašnieku vadītāju) kurš nereti orientējas vēl

labāk uzņēmumā notiekošajā nekā pats īpašnieks jo īpašniekam svarīgāk ir gūt peļņu un

Uzņēmuma īpašnieks

Uzņēmuma vadība

Administrācija (lietvede grāmatvede)

Projektu vadītāji

Projektu darbinieki strādājošie

16

uzņēmuma tēls taču vadītāja kompetencē ir gan finanšu jautājumi gan darbinieku vadīšana

gan sadarbība ar klientiem piegādātājiem utt Kā nākamais elements hierarhijā ir uzņēmuma

grāmatvede un lietvede kurām ir atbildība par atskaišu prasību dokumentu utt

sagatavošanu Savukārt projektu vadītāji ir tie darbinieki kuru atbildība ir gan par projekta

realizēšanu ndash termiņiem finansēm atskaitēm utt gan par praktisko pusi ndash izpildītā darba

kvalitāti materiālu piegādi utt Uzņēmuma darbinieki (strādnieki) ir tie kuriem tiešais

vadītājs ir projektu vadītājs un kuram katram ir jāveic darbs savā kompetencē kurā viņš

strādā ndash iekšdarbi ārdarbi santehnika elektrība krāsošana špaktelēšana utt un viņi nes

atbildību par padarītā darba kvalitāti

Kopumā autors secina ka uzņēmumā pastāv darbinieku struktūra kurā darbinieki ir

sakārtoti hierarhiskā līmenī pēc to atbildības un darba apjoma

Uzņēmuma organizācijas kultūra Kaut arī uzņēmumā ir hierarhiska struktūra

būvniecības uzņēmuma kultūras apskats parāda ka uzņēmumā ir demokrātisks vadības stils

kas raksturo arī darba vides kultūru jo darbinieki tiek novērtēti ndash tiek ņemts vērā viņu

viedoklis un viņi iesaistās lēmumu pieņemšanā Autors novērojis ka uzņēmumam ir savs

vizuālais tēls logo kas veido vienotu sajūtu uzņēmumā un darbinieku lokā ndash ir speciālais

darba apģērbs darba transports ar logo utt kas sekmē visa kolektīva vienotību lojalitāti

uzņēmumam vērtību izpratni (par to darba 3 nodaļā) Tāpat arī augsti tiek novērtēti

darbinieku dzīves apstākļi ndash vadība rūpējas lai projektu izstrādes laikā dzīvesvietas būtu

komfortablas kas arī parāda uzņēmuma kultūru un attieksmi pret padotajiem Tādejādi arī

darbiniekiem rodas sajūta ka tie ir novērtēti un viņiem pretī jādod savs ieguldījums ndash

atbildīgs un kvalitatīvs darba process Pozitīvu vidi un attieksmi veicina arī fakts ka valsts

svētku dienās kā arī Ziemassvētkos uc darbiniekiem vienmēr ir brīvdienas ndash tas rada sajūtu

ka darbinieki tiek novērtēti un ir uzņēmuma vērtība Taču jāpiebilst ka uzņēmumam ir arī

stingri darba izpildes nosacījumi kas arī ir daļa no tā kultūras ndash darbinieki tiek novērtēti bet

tiem ir jāpaveic savs darbs labi jo tie kuri strādā ievērojami lēnāk vai sliktāk nekā pārējie ndash

var tikt atlaisti Tas veido zināmu kvalitātes latiņu un izpratni par to ka uzņēmuma vērtība ir

labi darbinieki strādāt kvalitatīvi un operatīvi Intervijā uzņēmuma valdes loceklis uzskata ka

kultūra vairāk izpaužas kā konkrētas tradīcijas piemēram kopīgi pasākumi uzņēmuma

iekšienē un labāko darbinieku novērtēšana Autors uzskata ka attiecībā uz uzņēmuma kultūru

uzņēmumam būtu noderīgi izvirzīt konkrētākas vērtības un tās aprakstīt jo lai gan uzņēmuma

ikdienas darbs ir diezgan dinamisks un saspringts tomēr tādi kultūras aspekti kā uzņēmuma

tēls mikroklimats birojā uzņēmuma vērtību nostiprināšana darbinieku morāles principu

nostiprināšana (piemēram atbildība pret uzticētajiem darba instrumentiem) tikai pozitīvi

17

sekmētu uzņēmuma darbinieku iesaisti uzņēmuma attiecībās Ņemot vērā iepriekš minēto tas

jau tiek darīts tomēr izvirzot konkrētas vērtības priekšlikumus uzņēmuma kultūra varētu būt

vēl izteiktāka un spēcīgāka Jāpiemin ka konkrētajā uzņēmumā kultūru var raksturot kā

adaptīvu jo uzņēmums strādā sava veida paaugstināta riska apstākļos (piemēram kad uznāks

sniegs un nevar veikt darbus ndash atkarība no dabas apstākļiem) kas arī prasa ātru reakciju uz

šiem ārējās vides apstākļiem Kvalifikācijas darba autors jau iepriekšējās nodaļās uzsvēra ka

piemēram kopīgu kolektīva pasākumu organizēšana (gada balle sporta spēles uc) pozitīvi

ietekmētu uzņēmuma kultūru un kolektīva saliedēšanos

22 Uzņēmuma tehnoloģijas

Analizējot būvniecības uzņēmumā esošās tehnoloģijas un to pielietojumu autors

secina ka pamatā tiek izmantota intensīvā tehnoloģija (pēc D Tompsona pieejas) jo katrs

uzņēmuma produkts (māja) ir individualizēta ndash ir minimāla standartizācija attiecībā uz mājas

projekta sagatavošanu un izmantotām metodēm tās detaļu saražošanā Tā kā uzņēmums

pamatā izmanto dažas specifiskas tehnoloģijas kas saistās ar dažu konkrētu darbinieku

(speciālistu) tiešajiem darba uzdevumiem tad nav novērojam uzņēmuma liela atkarība no

tām Iespējams uzņēmumam būtu vairāk jāpadomā par tehnoloģiju izmantošanu uzņēmuma

iekšējo procesu uzlabošanā piemēram klientu un ražošanas vadības sistēmu jomā

Būvniecības jomā uzņēmums izmanto profesionālus darba instrumentus no tādām

firmām kā ldquoDeWaltrdquo ldquoYeinrdquo ldquoMakitardquo ir mehāniskais flīžu griezējs bet principā viss darba

process tiek paveikts darbiniekiem strādājot ar šiem instrumentiem nevis izmantojot kādas

lielas iekārtas vai mašīnas Uzņēmuma darbības gadu laikā jau ir izstrādājusies ražošanas

tehnoloģija kādā secībā kādus darbus nepieciešams veikt Darbības gadu laiku ir

izstrādājusies aizvien strukturētāka darbu veikšana un ir ldquomācīts no kļūdāmrdquo jo gandrīz no

katra projekta var izdarīt secinājumus kā darīt vai ko darīt citādāk Ražošanas ziņā tas ir

paātrinājis procesu jo visi pienākumi tiek sadalīti un ļoti liela daļa no darba tiek izdarīta jau

ražotnē Tas ir arī pluss attiecībā pret klientiem jo ievērojami paātrina projekta izpildes

termiņus Ražošanas jomā šobrīd nav tāda iekārta kuru būtu plānots iegādāties vai tāda kuru

vajadzētu iegādāties lai būtiski paātrinātu vai uzlabotu darba procesu ndash būtiskākā loma ir

darba organizācijā un tā šobrīd ir labā līmenī Arī uzņēmuma noliktavas organizācijā šogad

tika veiktas izmaiņas (sakārtota) lai tā būtu strukturētāka un pārraugāms instrumentu

izmantošanasnodošanas process kas līdz šim bija nesakārtos jo katrs gāja un ņēma ko grib

bez atzīmēšanās žurnālā

18

Attiecībā pret būvniecības uzņēmumu tajā nav atsevišķa informācijas tehnoloģiju

departamenta un nav arī viena cilvēka kas ar tām strādātu jo tam nav vajadzības Uzņēmums

nodarbojas ar celtniecības projektiem un māju ražošanu taču to realizēšanai netiek izmantotas

sarežģītas tehniskas iekārtas mašīnas vai datorprogrammas Protams kā jebkurā darba vietā

mūsdienās notiek darbs ar datorprogrammām taču tās neprasa īpašu pieeju (tās ir

vispārzināmas programmas) Tas kas ir saistīts ar IT jomu šajā uzņēmumā ir gaisa kuģis jeb

drons (skat3 nodaļu) jo no tā iegūtās fotogrāfijas pēc tam pārnes datorā lai projicētu ēkas

novietojumu kartogrāfiju uc bet par to autors apraksta 3 nodaļā

Par komunikācijas tehnoloģijām autors izklāstīs 3 nodaļā par mārketinga

tehnoloģijām

23 Uzņēmuma produkcijas un pakalpojumu raksturojums

Būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo pamatdarbība ir koka paneļa

māju eksports un to uzstādīšana Norvēģijā (saskaņā ar NACE 20 klasifikatoru ndash 4210

dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība skat22att)

22att Uzņēmuma produkcijas piemērs [18]

Kā papildu pakalpojums ir projektu izstrāde teorētiskā līmenī ndash jeb projektēšana

rasēšana un tāmēšana pēc klienta vēlmēm (bez izstrādes) Taču tā kā uzņēmums pamatā

koncentrējas uz pilnu projekta izstrādi (no idejas līdz realizācijai) tad turpinājumā autors

analizēs šo darbības pamatvirzienu un tā dzīves ciklu

Uzņēmuma galvenā (apmēram 90) klientu grupa ir Norvēģijas iedzīvotāji kuriem

tiek būvētas privātmājas taču uzņēmums sadarbojas arī citu projektu izstrādē ndash tiek būvētas

skolas lielveikali zvejnieku mājas rūpnīcas Ļoti maz ir standartizētu lietu un procesu un

biežāk nepieciešams ir individuāls risinājums bdquoKatra māja ir kā atsevišķs projekts ndash no paša

19

sākuma (no klienta vēlmju izzināšanas) līdz mājas nodošanai Sākumā tiek sagatavots

piedāvājums klientam ndash ar zīmējumiem iespējām uc jo uzņēmums nepiedāvā piemēram

sērijveida projektus ir tikai individuāli pasūtījumirdquo

Tomēr nepieciešamās pamatlietas jebkuras ēkas celtniecībai ir jau bdquoatstrādātasrdquo ndash

neatkarīgi no konkrētā projekta ir izstrādājusies sistēma kādā secībā darbi notiek kādi

meistari un kādā secībā strādā pie mājas uzstādīšanas ārdarbiem un iekšdarbiem

2014gada sākumā pateicoties straujai uzņēmuma attīstībai tika iepirkti materiāli un

pamatlīdzekļi lai uzsāktu ražošanas izveidi Latvijā Saistībā ar pieprasījuma pieaugumu un arī

ražošanas uzsākšanu kas arī pozitīvi ietekmēja uzņēmuma darbības apjomus tika pieņemti arī

jauni darbinieki (līdz 2014gada beigām tika pieņemti 6 darbinieki)

23att Uzņēmuma ražotne Rīgā [18]

Noslēdzot 2013gadu uzņēmuma apgrozījums palielinājās par vairāk kā 200

salīdzinot ar iepriekšējo 2012pārskata gadu sasniedzot vairāk nekā 400 000 EUR apmēru

Tāpat arī darbinieku skaits 2013gadā palielinājās par vairāk kā 50 - no 15 kā vidējais

nodarbināto skaits uzņēmumā 2012gadā līdz 23 2013gadā[1] Uzņēmuma savas ražotnes

izveide ir piemērs tam ka pie noteikta uzņēmuma darbības apjoma ir nepieciešams pašiem

nodrošināt konkrētas funkcijas ndash šajā gadījumā māju montāžu kas iepriekš tika iepirka no

konkrētiem uzņēmumiem

ldquoProdukta dzīves cikls ir laika periods no produkta izstrādes līdz tā ražošanas un

pārdošanas pārtraukšanairdquo[2] Produkta dzīves cikls ietver 5 fāzes ndash izstrādi ieviešanu

attīstību briedumu un kritumu Ņemot vērā iepriekš minēto autors secina ka uzņēmums

atrodas attīstības stadijā jo tā piedāvātais produkts ir jau ienācis tirgū un ir pieprasīts taču vēl

nav sasniegts realizācijas maksimums (briedums) Uzņēmums joprojām attīsta piedāvāto

produktu apgūst tirgu un paplašina ražošanas iespējas jeb vienā vārdā sakot ndash attīstās

Tuvākajos nākotnes uzņēmuma attīstības plānos ietilpst ražošanas paplašināšana

uzņēmuma īpašumā esošo telpu iegāde nevis īrēšana kā arī darbības paplašināšana gan

20

Norvēģijas vidienē gan dienvidu daļā jo šobrīd uzņēmums pamatā darbojas Norvēģijas

ziemeļu daļā

Kopumā uzņēmuma produkts ir skaidri definēts no paša darbības sākuma un pozitīvi ir

vērtējams ka darbības gadu laikā tā izstrādes process ir aizvien konkrētāk strukturēts tādejādi

paātrinot darba procesu un arī uzlabojot kvalitāti

24 Uzņēmuma darbība un ekonomiskie rādītāji

Kvalifikācijas darba otrajā nodaļā autors analizēs uzņēmuma darbību finanšu jomā un

ekonomiskos rādītājus Lai noteiktu vai uzņēmuma darbība ir veiksmīga no finansiālā

viedokļa ir jāskatās uz ļoti dažādiem rādītājiem Tas ka uzņēmums strādā ar peļņu vai

zaudējumiem nav vienīgais pēc kā var noteikt vai uzņēmums strādājis finansiāli veiksmīgi vai

nē Protams peļņa ir katra uzņēmēja mērķis bet izpētot sīkāk rādītājus kas raksturo

uzņēmuma darbību var iegūt plašāku skatu un atrast likumsakarības kas var palīdzēt

uzņēmuma tālākai darbībai

Turpinājumā autors pievērsīsies katra rādītāja atsevišķai analīze

241 Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķins atspoguļo ieņēmumus un izdevumus kā arī

iegūto peļņu vai radušos zaudējumus ndash tas ir uzņēmuma vadības darbības rādītājs Operāciju

konti visā pārskata periodā uzkrāj datus uzņēmuma finansiālā rezultāta ndash peļņas vai

zaudējumu noteikšanai tie ir peļņas vai zaudējumu aprēķina konti

Autors secina ka uzņēmumā tiek izmantots LR likumā bdquoPar uzņēmuma gada

pārskatiemrdquo 12 panta peļņas vai zaudējuma aprēķina shēma kas klasificēta pēc apgrozījuma

izmaksu metodes[7]

Visi ieņēmumu konti ir pasīva konti kuros ieņēmumu palielinājums jāiegrāmato kontu

kredītā bet samazinājums ndash kontu debetā izņemot piešķirto atlaižu kontus tie ir ieņēmumus

regulējošie konti kas slēdzami uz attiecīgo ieņēmumu kontiem Ieņēmumu kontu debetā un

atlaižu kontu kredītā uzrāda ieņēmumu un atlaižu summu precizējumus Pārskata perioda

beigās ieņēmumu kontu saldo slēdz uz peļņas vai zaudējumu kontu

Visos izdevumu kontos izdevumus grāmato konta debetā bet kredītā tiek uzrādītas

izdevumus precizējošās summas Pārskata gada beigās šajos kontos izveidojušos saldo slēdz

(kontu reformācija) uz peļņas vai zaudējumu kontu kreditējot šos kontus

Kā 21tabulā parādīts uzņēmums 2014 pārskata gadu noslēdza ar zaudējumiem EUR

353 282 kas ir ļoti atšķirīgi salīdzinot ar 2013gadu kurš tika noslēgts ar peļņu EUR

21

589 123 Autors norāda ka peļņas samazināšanās kā atsevišķs rādītājs vēl neko neliecina

iespējams uzņēmums ir investējis ražošanas attīstībā kas parādīs veiksmīgus rezultātus

turpmākajā uzņēmuma dzīvē nevis 1 gada griezumā Pēc peļņas vai zaudējuma aprēķina var

secināt ka klāt ir nākusi ļoti liela izmaksu pozīcija ndash Norvēģijas pārstāvniecības izdevumi

kas arī izskaidro kraso rezultātu atšķirību abos pārskata gados

Kā jau ražošanas uzņēmums lielākā daļa izdevumu ir pārdotās produkcijas ražošanas

izmaksas Autors secina ka apgrozījums ir samazinājies par 32 kas likumsakarīgi kopā ar

administrācijas un pārējām uzņēmuma saimniecisko izmaksu pieaugšanu rezultējās šādos

zaudējumos 2014gadā Autors uzskata ka šis ir perfekts piemērs ka nedrīkst finanšu

lēmumus un rezultātus balstīt tikai uz kādu konkrētu rādītāju bet tieši pretēji ndash jāpēta

uzņēmuma rezultāti no dažādām pusēm lai labāk izprastu tā darbību Kā lielisks piemērs tam

ir šie abi gadi kuros bruto peļņas atšķirība ir tikai Eur 7978 kas būtībā liktu spriest ka arī

peļņas rādītājiem jābūt līdzīgiem Bet tā kā pārējās izmaksu pozīcijas kas nav tieši saistītas ar

ražošanas izmaksām ir krietni pieaugušas tad rezultāts ir krasi atšķirīgs ndash peļņas rādītāji

atšķiras par 270

Tabulā 21 attēlots uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2014 gadu no kā

arī autors izdara savus secinājumus un priekšlikumus par uzņēmuma darbību

21 tabula

Uzņēmuma peļņas vai zaudējuma aprēķins par 2014gadu

Rādītājs

Pārskata

gada beigās

EUR

Iepriekšējā

pārskata gada

beigās

EUR

Neto apgrozījums 2 569 722 3 762 454

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 1 480 746 2 681 456

Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) 1 088 976 1 080 998

Pārdošanas izmaksas 149 675 192 231

Administrācijas izmaksas 273 111 77 707

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 5 224 17 786

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 263 828 127 331

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 9 486 4 493

Norvēģijas pārstāvniecības izdevumi -752 023 0

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un

nodokļiem -353 923 697 022

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem -353 923 697 022

Ieņēmuma nodoklis par pārskata periodu 0 107 639

Atliktais nodoklis 641 -260

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc

nodokļiem (tīrie ieņēmumi) -353 282 589 123

22

Analizējot finansiālās iespējas autors ir apskatījis uzņēmuma 2014gada finanšu

pārskata datus kontekstā ar uzņēmuma iekšējo vidi Ņemot vērā tajā pieejamo informāciju

var secināt ka

Lielākais pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu īpatsvars ir materiālu

izmaksām kas ir loģiski ņemot vērā uzņēmuma produktu ndash šeit būtiski ir materiālu

iepirkšana uzņēmumā tā piegādātāji cenas sadarbības nosacījumi

Tā kā uzņēmums lielāko daļu savas darbības (māju uzstādīšanu) veic ārpus

Latvijas tad ļoti būtiski ir tādi faktori kas saistās gan ar uzņēmuma darbinieku uzturēšanos

Norvēģijā (piemēram komandējuma izmaksas apdrošināšana darbinieku nodarbināšanas

atbilstība vietējai likumdošanai uc) gan arī ar visiem citiem saistītajiem pakalpojumiem kā

materiālu transportēšana ārpakalpojumu un apakšuzņēmēju darbība uz vietas Norvēģijā

Ar uzņēmuma darbības specifiku saistās arī tas ka uzņēmumam svarīgs

aspekts ir tā īpašumā un lietošanā esošais transports ndash kas saistās gan tieši ar izmaksām (lai tās

būtu minimizētas piemēram degvielas izmaksas vai labāk pirkt (kredīts vai līzings) vai

nomāt) gan arī ar darba organizāciju (lai darbības nodrošināšanai vienmēr būtu pieejams

darba kārtībā esošs transports)

Atverot ražotni jaunās telpās ir būtiski arī palielinājušies komunālie izdevumi

līdz ar to no efektīvas uzņēmuma pārvaldības viedokļa ir ļoti svarīgi pareizi saplānot darbus

un telpu noslogojumu lai piemēram elektrība netiktu tērēta nelietderīgi (jo telpas ir lielas un

darbs ir tieši piesaistīts konkrētiem projektiem kad darbs ražotnē ir veicams nevis visu laiku

vienmērīgi)

Tā kā uzņēmuma galvenais noieta tirgus ir ārpus Latvijas tad jebkura

starptautiska uzņēmuma darbība saistās arī ar savstarpējiem starptautiskiem norēķiniem ndash

uzņēmumam ir salīdzinoši lieli zaudējumi no valūtas kursa svārstībām jo savstarpējos

darījumos Norvēģijas kronas Zaudējumi galvenokārt veidojas no debitoriem jo rēķini ir

izrakstīti kronās Šī arī varētu būt joma kur uzņēmums varētu izvērtēt savu darbību un arī

optimizēt resursus

242 Uzņēmuma bilance

Šajā nodaļā autors apskatīs uzņēmuma bilanci Autors secina ka bilances debeta un

kredīta atlikumi ir vienādi un konti ir sagrupēti un apstrādāti atbilstoši bdquoGada pārskata

likumardquo[15 16lpp] 10pantā noteiktām prasībām[7] Bilance ir sastādīta vertikālā formā

kur augšējā daļā ievietoti aktīva posteņi bet zem tās ndash pasīva posteņi Autors secina ka gada

23

pārskatā un grāmatvedībā par naudas vienību un vērtības mēru ir lietota Latvijas Republikas

naudas vienība ndash euro

Uzņēmuma lielāko daļu aktīvu sastāda pamatlīdzekļi nauda un citi debitori Pie citiem

debitoriem lielāko daļu sastāda uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) kā arī pievienotās

vērtības nodokļa (PVN) pārmaksas UIN avansa maksājumi jāveic balstoties uz iepriekšējā

gada rezultātiem Kā redzams pēc bilances pasīva uzņēmumam ir ļoti neliels aizņemtais

kapitāls ndashkredīti vai aizņēmumu no saistītajām kompānijām Autors vēlas vērst uzmanību uz

to ka uzņēmuma pamatkapitāls ir EUR 2 840 Autors vēlas norādīt un ieteikt ka uzņēmumam

ar 25 un 3 miljonu apgrozījumu gadā noteikti vajadzētu padomāt par pamatkapitāla

palielināšu tas uzlabotu uzņēmuma tēlu finansēšanas iestāžu acīs

Uzņēmumam uz 31122014 ir ilgtermiņa aizņēmumi EUR 15 073 Autors uzskata ka

uzņēmumam nebūs problēmu segt šīs saistības Bet ar lielu piesardzību autors ieteiktu

skatīties uz to cik lieli ir īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem ndash EUR 105 065

Šim skaitlim būtu lietderīgi pretī nolikt pircēju un pasūtītāju parādus kas uz 31122014 ir

tikai EUR 2 901 No šiem skaitļiem autors vēlētos izteikt minējumu ka ir saņemts avansu

maksājums no pircēja kā arī ir pasūtīti izejmateriāli ar pēcapmaksu un algots darba spēks

kuriem arī jāizmaksā algas pēc padarītā Šeit iespējams risks saistībā ar to ka ražošanai ir

iztērēti vairāk līdzekļi nekā konkrētajā brīdī ir ienākuši no pircējiem Autors vēlas ieteikt

pārskatīt apmaksas grafikus gan pircējiem gan noslēgtos līgumus ar piegādātājiem jo

izmainot šos apmaksas nosacījumus var uzlabot naudas plūsmu tā lai nerastos tik liela

negatīvā starpība starp naudu kura ir jāsaņem no pircējiem un to kura jāmaksā izejvielu un

materiālu piegādātājiem

243 Uzņēmuma likviditātes aprēķins maksātspējas lietišķās aktivitātes un

rentabilitātes rādītāji un to raksturojums

Uzņēmuma darbības ekonomiskajai analīzei ir svarīga loma uzņēmuma vadīšanā

Analīzes uzdevums ir noteikt uzņēmuma darbības efektivitāti pārskata periodā un noteikto

mērķu sasniegšanu un uzņēmuma darbības attīstības iespējamos virzienus Tāpēc analīze ir

jāveic mērķtiecīgi lai izzinātu tādas uzņēmuma iespējas un rezerves kuras nodrošinātu esošo

resursu optimālu izmantošanu

Uzņēmuma likviditātes analīze nozīmē finansiālās stabilitātes noteikšanu Likviditātes

rādītāji ir rādītāji ar kuru palīdzību var novērtēt uzņēmuma spēju segt savus parādus tad kad

tie ir jāmaksā Šī spēja ir atkarīga no attiecības starp uzņēmuma maksāšanas līdzekļu

24

potenciālu un uzņēmuma finansiālajām saistībām Maksāšanas līdzekļu potenciāls nozīmē

uzņēmumam piederošus likvīdus līdzekļus

Par likvīdiem sauc tos aktīvus kuri jau atrodas naudas formā kā arī tos kurus ātri var

pārvērst naudas formā

Kopējais likviditātes koeficients ir apgrozāmo aktīvu attiecība pret īstermiņa

saistībām Šis rādītājs vērtē cik labi uzņēmums spētu nokārtot savas īstermiņa saistības ar

saviem apgrozāmiem līdzekļiem[8]

Attēlā 24 ir uzrādīta kopējā likviditātes koeficienta formula un pēc formulas veiktais

aprēķins

Formula

Kopējais likviditātes koeficients

=

Apgrozāmie līdzekļi

Īstermiņa saistības

Aprēķins

Kopējais likviditātes koeficients

=

451 713

158 109

Rezultāts 285

24att Kopējais likviditātes koeficients [autora veidots]

Autors secina ka uzņēmuma spēja dzēst savas īstermiņa saistības izmantojot

apgrozāmos līdzekļus (21attēls) ir pietiekama Par šī koeficienta optimālā lieluma robežām

viedoklis nedaudz atšķiras saskaņā ar vispārpieņemtajiem starptautiskajiem standartiem tiek

uzskatīts ka šīm koeficientam jāatrodas robežās starp 1 un 2 (dažreiz 3)

Likviditātes rādītāji ir bieži ļoti apmierinoši bet uzņēmuma maksātspēja nebūt nav

apmierinoša tāpēc bieži it sevišķi bankas pie kredītu izsniegšanas izmanto uzņēmuma

maksātspējas rādītāju

Ar šo rādītāju palīdzību

raksturo uzņēmuma saistību attiecību pret pašu kapitālu vai aktīvu kopsummu

novērtē uzņēmuma iespējas paaugstināt saistību summu

novērtē uzņēmuma spēju noteiktā termiņā nokārtot saistības

Šis rādītājs atspoguļo saistību īpatsvaru uzņēmumā to veido attiecība starp visām

uzņēmuma saistībām un bilances kopsummu

Maksātspējas rādītāji jeb saistību īpatsvars bilancē rāda cik reizes pārskata perioda

laikā apritējis kapitāls debitoru parādi kreditoru parādi krājumi aktīvi ilgtermiņa

ieguldījumi[8] Attēlā 25 aprēķināts saistību īpatsvars bilancē

25

Formula

Saistību īpatsvars bilancē

=

uzņēmuma saistības

bilances kopsumma

Aprēķins

Saistību īpatsvars bilancē

=

173 182

582 609

Rezultāts 030

25 att Saistību īpatsvars bilancē [autora veidots]

22 attēlā redzams ka uzņēmumā nav problēmas ar maksātnespēju jo rādītājs ir

mazāks par 05Vispārējā gadījumā tiek uzskatīts jo vairāk uzņēmuma bilances kopsumma

pārsniedz saistības jo augstāka ir uzņēmuma maksātspēja

Uzņēmuma līdzekļu aprites rādītāji raksturo uzņēma līdzekļu izmantošanas

efektivitāti Aktivitātes rādītāji rāda cik reizes pārskata perioda laikā apritējis kapitāls

debitoru parādi kreditoru parādi krājumi aktīvi ilgtermiņa ieguldījumi Aprites rādītājiem ir

liela nozīme uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšanā jo līdzekļu aprites ātrums ir to

pārvēršanas naudas formā ātrums kas tieši ietekmē uzņēmuma maksātspēju Šo rādītāju

aprēķina kā attiecību starp neto apgrozījumu un kapitālu aktīvu utt[11 134lpp]

Attēlā 26 ir parādīta pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījuma formula un veiktais

aprēķins pēc kura autors var izdarīt secinājumus

Formula

Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums

=

Neto apgrozījums

Debitori kopā

Aprēķins

Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums

=

2 569 722

228 384

Rezultāts 1125

26 att Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums [autora veidots]

23 attēlā iegūtais rezultāts parāda ka debitoru parādi tiek pārvērsti par naudas

līdzekļiem 1125 reizes gadā Šis rādītājs ļoti atšķiras dažādās nozarēs tādēļ ir nepieciešama

plašāka analīze lai noteiktu vai rādītājs ir normas robežās

Savukārt apgrozāmo līdzekļu kustības aprēķins 27 attēlā norāda uz apgrozāmo

līdzekļu efektīvu izmantošanu

26

Formula

Apgrozāmo līdzekļu kustība

=

Apgrozījums

Apgrozāmie līdzekļi

Aprēķins

Apgrozāmo līdzekļu kustība

=

2 569 722

451 713

Rezultāts 569

27 att Apgrozāmo līdzekļu kustība [autora veidots]

Augsts koeficients norāda ka uzņēmumam ir nepietiekams apgrozāmo līdzekļu

daudzums turpretī zems koeficients var norādīt uz esošo apgrozāmo līdzekļu neefektīvu

izmantošanu

Kopējo aktīvu apgrozījuma aprēķins kas redzams 28 attēlā norāda ka uzņēmuma

aktīvu apgrozījums ir zems (vidējais valstī -219)

Formula

Kopējo aktīvu apgrozījums

=

Neto apgrozījums

Aktīvi

Aprēķins

Kopējo aktīvu apgrozījums

=

2 569 722

582 609

Rezultāts 023

28 att Kopējo aktīvu apgrozījums [autora veidots]

Pārāk zems koeficients parāda ka investīcijas uzņēmumā ir bijušas pārāk lielas un

nepieciešams likvidēt daļu pamatlīdzekļu un krājumu kas dotu iespēju uzlabot uzņēmuma

likviditāti Ļoti augsts aktīvu apgrozījuma koeficients var norādīt arī uz to ka uzņēmumam ir

jāiegulda papildus līdzekļi aktīvos lai izturētu konkurenci

Nozīmīgākais uzņēmuma darbības efektivitātes mērs ir peļņa Uzņēmuma neto peļņu

dalot ar neto apgrozījumu ar uzņēmuma kopējo vai pašu kapitālu nosaka rentabilitāti

Rentabilitāte ir uzņēmuma darbības efektivitātes rādītājs Šie rādītāji rāda patērētos līdzekļus

vai realizētās produkcijas apjomu Rentabilitāti izsaka procentos tās vērtēšanai nav noteiktu

kritēriju Jo augstāks šis procentu līmenis jo uzņēmuma darbība ir efektīvāka zems

rentabilitātes līmenis liecina par uzņēmuma neveiksmi ja to nenovērš laikus ir sagaidāma

uzņēmuma darbības krīze[8]

27

Attēlā 29 ir veikts uzņēmuma apgrozījuma rentabilitātes aprēķins izmantojot

formulu

Formula

Apgrozījuma rentabilitāte

=

Pārskata perioda peļņa

Neto apgrozījums

x

100

Aprēķins

Apgrozījuma rentabilitāte

=

-353 282

2 569 722

Rezultāts -14

29 att Apgrozījuma rentabilitāte [autora veidots]

Apgrozījuma rentabilitāte jeb bruto peļņas robeža parāda cik liela daļa no realizācijas

ieņēmumiem ir peļņa Šis rādītājs raksturo uzņēmuma vadības spēju vadīt un kontrolēt

izmaksu attiecību pret apgrozījumu Peļņas apjomu var regulēt mainot pārdotās produkcijas

daudzumu ceļot cenas vai arī samazinot izmaksas Svarīgi ir salīdzināt aprēķināto peļņas

normu ar nozares vidējiem rādītājiem Ja aprēķinātais rādītājs ir lielāks par nozares vidējo

rādītāju analizējamais uzņēmums ir starp nozares līderiem

Autors secina ka salīdzinot ar 2013gadu kad apgrozījuma rentabilitātes rādītājs bija

16 2014gadā rentabilitāte ir ievērojami samazinājusies Ja šī tendence turpināsies

uzņēmums var kļūt zaudējumu nesošs Autors uzskata ka ir jāņem vērā to uz ko šie rādītāji

norāda kā arī iemesli kas tos iespaido Ir jāinformē uzņēmuma vadība par iespējamiem

turpmākajiem riskiem kā arī to kādiem izdevumiem jāpievērš īpaši liela uzmanība

28

3 UZŅĒMUMA SVID ANALĪZE

Turpinājumā autors pievērsīsies uzņēmuma SVID analīzei (skat31att) ldquoSVID

analīze ir viena no populārākajām metodēm kas palīdz sistematizēt iekšējās un ārējās vides

analīzes procesu un izstrādāt stratēģijas (angliski SWOT)rdquo [5 103lpp]

Uzņēmuma SVID analīzes sagatavošanai autors izmantoja analītisko un sintēzes

metodi apkopojot pieejamo informāciju un izvērtējot uzņēmuma stiprās un vājās puses

iespējas un draudus

31 att Uzņēmuma SVID analīzes matrica [autora veidota]

Apkopojot SVID analīzi autors secina ka uzņēmumam ir diezgan daudz stiprās puses

un iespējas bet jāņem vērā arī draudi un vājās puses Kā viena no uzņēmuma stiprajām pusēm

ir uzņēmuma īpašnieks kurš ir Norvēģijas pilsonis Tas ir viens būtiskiem uzņēmuma

attīstības faktoriem jo galvenais īpašnieks un vadītājs kā Norvēģijā dzīvojošs pilsonis spēj

korektāk un vairāk izpētīt tirgus ekonomiku un darbības vietu jo labāk pārzina procesus

valstī kurā dzīvo Līdz ar tiek būtiski paaugstināta arī uzņēmuma konkurētspēja attiecībā pret

Stiprās puses Vājās puses

Uzņēmuma īpašnieks

Zināšanas par vietējo tirgu

Demokrātisks vadības stils

Projektu vadītāju iesaiste lēmumu

pieņemšanā un uzticēšanās tiem

Minimāla konkurence

Uzņēmuma misijas mērķu un

uzdevumu nekonkrētība

Informācijas un komunikācijas

problēmas projektu gaitā

Minimāla tehnoloģiju izmantošana

ikdienas darba procesā (ne saistībā ar

ražošanu)

Nav izstrādāts mārketinga plāns

Iespējas Draudi

Jaunu tirgu apgūšana Norvēģijā

Jaunu tirgu apgūšana citās valstīs

Uzņēmuma efektivitātes palielināšana

uzlabojot uzņēmuma procesus

Uzņēmuma darbinieku iniciatīvas

paaugstināšanās

Izmaiņas sadarbība ar esošajiem

piegādātājiem

Starpnieku nosacījumu maiņa

Ierobežojumu ieviešana attiecībā uz

starptautisko darbību

Būtiska klientu vajadzību un paradumu

maiņa

29

konkurentiem un zināšanas par vietējo tirguJebkuram uzņēmuma ir būtiska pozitīva un

stabila iekšējā vide kas šajā gadījumā tiek nodrošināts ar demokrātisku vadības stilu un

uzticēšanos saviem darbiniekiem

Kopumā šī komunikācija un attiecības ir vērtējamas pozitīvi jo arī darba uzdevumu

veikšanā tiek pielietota projektu vadības pieeja kas jau pati par sevi konkretizē un sistematizē

darba procesu

Autors uzskata ka lielā mērā vadīšanas veiksmes faktors uzņēmumā ir tas ka

uzņēmuma vadība uzticas darbiniekiem un ļauj tiem piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā

Projektu pieeja uzņēmuma darbībā būtiski ietekmē arī komandas darbu kas ir svarīgs aspekts

veiksmīga rezultāta sasniegšanai ndash attiecīgi kā norisinās praktiskā sadarbība arī starp projekta

vadītājiem un darbiniekiem ne tikai attiecībā uz vadību Šeit var minēt ka uzņēmuma

darbinieki sasvtarpēji labi sadarbojas un ja ir nepieciešams ļoti labi strādā arī deleģēšana un

vadība starp pašiem darbiniekiem Protams dažkārt komunikācija starp pašiem uzņēmuma

darbiniekiem būtu pilnveidojama ndash saistībā ar precīzas informācijas nodošanu īstajā laikā un

īstajā vietā tomēr kopumā komunikācija un vadības stils šajā uzņēmumā ir kā stiprā puse

Ņemot vērā uzņēmuma stiprās puses tās veido arī vairākas iespējas uzņēmuma

attīstībai Autors jau skaidroja kāds ir pienesums uzņēmumam no vadītāja ndash jaunu tirgu

apgūšana Norvēģijā kā arī uzņēmuma stabilitāte un potenciāls ļauj apgūt vēl citus jaunus

tirgus Tāpat arī iespējams paaugstināt darbinieku potenciālu un lielāku iniciatīvu kas

sekmētu jaunu ideju veidošanos un paaugstinātu darbības efektivitāti

Savukārt par uzņēmuma vājo pusi ir jānosauc misijas mērķu un uzdevumu

nekonkrētība Uzņēmumam nav nodefinēti konkrēti mērķi taču tas neietekmē uzņēmuma

praktisko darbību Var secināt ka uzņēmums pamatā darbojas ar tādiem kā bdquonerakstītiem

likumiemrdquo taču autors uzskata ka šāda pieeja nav ilgtspējīga un uzņēmumam strauji

attīstoties ir ļoti būtiski nodefinēt un aprakstīt savu konkrētu stratēģiju Īpaši svarīgi šaja

kontekstā būtu arī individuālie struktūrvienību mērķi ja jau uzņēmums plāno arvien vairāk

deleģēt uzdevumus un atbildību padotajiem darbiniekiem taču šobrīd tas īsti nestrādā ndash

iespējams šādi konkrēti noteikti indiviuālie mērķi varētu veicināt šo situāciju Šeit arī var

minēt to ka uzņēmumam pagaidām nav izstrādāta konkrēta sava misija kas arī var negatīvi

ietekmēt uzņēmuma attīstību jo nav šī viena konkrētā startēģiskā virziena ndash ir identificēti daži

attīstības plāni kā ražošanas attīstība un jaunu tirgu apgūšana taču ar to nav pietiekami Tāpat

kā individuālie mērķi arī konkrētas uzņēmuma misijas nodefinēšana varētu uzlabot padoto

darbinieku piederības apzināšanos uzņēmumā un arī to lielāku iniciatīvu un iesaisti

uzņēmuma darbā līdz ar to arī palielinot katram savu atbildību To ir iespējams panākt gan

30

nodefinējot misiju mērķus un uzdevumus gan uzlabojot informācijas un komunikācijas apriti

projektu gaitā

Kā vēl viena no uzņēmuma vājajām pusēm ir minimāla tehnoloģiju izmantošana

ikdienas darba procesā Katrs uzņēmuma projekts ir individualizēts kas nozīmē ka ir

minimāla standartizācija attiecībā uz mājas projekta sagatavošanu un izmantotām metodēm

tās detaļu saražošanā Tā kā uzņēmums pamatā izmanto dažas specifiskas tehnoloģijas kas

saistās ar dažu konkrētu darbinieku (speciālistu) tiešajiem darba uzdevumiem tad nav

novērojam uzņēmuma liela atkarība no tām Iespējams uzņēmumam būtu vairāk jāpadomā

par tehnoloģiju izmantošanu uzņēmuma iekšējo procesu uzlabošanā piemēram klientu un

ražošanas vadības sistēmu jomā

Attiecībā uz uzņēmuma mārketingu jau iepriekšējās nodaļās autors skaidroja ka tam

nav izstrādāta plāna Protams uzņēmums veic nelielas mārketinga aktivitātes bet to nevar

uzskatīt par stratēģisku pieeju Ja uzņēmums vēlas virzīt attīstību paplašināties piesasistīt

jaunus klientus ndash būtu nepieciešams padomāt par mārkeitnga plāna izstrādi kurā pa punktiem

tiktu nodefinēti darbības soļi

Sadarbību ar skatiliski mazāk piegādātājiem arī varētu saistīt ar uzņēmuma

individualizēto pieeju ndash ka ļoti minimāli ir standartizētu lietu un procesu un biežāk

nepieciešama ir individuāls risinājums Tas nozīmē arī to ka uzņēmums ir atkarīgs no

skaitliski mazāk piegādātājiem un līdz ar to ir arī mazāk variāciju ja kāds no esošajiem

pārtrauc sadarbību vai maina sadarbības nosacījumus Tas attiecas arī uz starpniecības

pakalpojumiem kuri tiek izmantoti galvenokārt uzņēmuma iegādāto izejvielu un produktu

transportēšanai no Latvijas uz Norvēģiju Protams ir pozitīvi ja uzņēmums var būt

pašpietiekams un neatkarīgs tomēr tas ir arī iznāms risks nekā iesaistot bdquopalīdzībo no malasrdquo

Uzņēmuma galvenā (apmēram 90) klientu grupa ir Norvēģijas iedzīvotāji kuriem

tiek būvētas privātmājas taču uzņēmums sadarbojas arī citu projektu izstrādē ndash tiek būvētas

skolas lielveikali zvejnieku mājas rūpnīcas Minētais norāda uz to ka uzņēmuma klients ir

diezgan noteikts un zināms kas var būt gan kā pluss (jo ļoti labi tiek pārzinātas klientu

vajadzības) gan arī mīnuss (jo mainoties šo klientu vajadzībām var mainīties arī

pieprasījums) Taču jau iepriekš tika secināts ka tā kā uzņēmums pamatā koncentrējas uz

klientu ne tā produktu tad šī individuālā pieeja var būt arī kā risku samazinošs faktors

Draudi uzņēmumam var būt tādā gadījumā ja veidojas klientu un patērētāju paradumu maiņa

bet uzņēmums nespēs šīm izmaiņām pielāgoties

Kopumā SVID analīze liecina ka uzņēmums iekšēji ir stabils un ar lielu potenciālu jo

tajā ir demokrātisks vadības stils un sadarbība ar Norvēģiju kuru ir iespējas vēl vairāk

31

paplašināties Tie ir labi nosacījumi lai uzņēmums izvirzītu savus mērķus un uzdevumus kuri

šobrīd ir neskaidri Tāpat arī lai izvairītos no iespējamiem draudiem ir iespējams paplašināt

tirgu un plānot tirgu arī citās valstīs ne tikai Norvēģijā kā arī paaugstināt uzņēmuma

efektivitāti un darbinieku iniciatīvu Viens no svarīgākajiem aspektiem kvalifikācijas darba

kontekstā ir mārketinga plāna izveidošana vai vismaz stratēģisku darbību plānošana ndash izvirzīt

uzdevumus prioritātes kuras īstenot lai piesaistītu klientus palielinātu apjomus paplašinātu

tirgu nostiprinātu pozīcijas konkurentu vidū Tāpēc kvalifikācijas darba temats par

tehnoloģiju pilnveidi uzņēmumā ir aktuāls un nozīmīgs jo sekmētu minēto uzdevumu

realizēšanu Konkrētāk par secinājumiem un priekšlikumiem skatīt kvalifikācijas darba

nobeiguma sadaļās

32

4 MĀRKETINGA TEHNOLOĢIJU IZMANTOŠANAS

ANALĪZE UZŅĒMUMĀ

Autors teorijas daļā skaidroja kas ir mārketings un tā tehnoloģijas Apkopojot

informāciju varētu teikt ka tas iedalās 2 lielās grupās ndash informācijas analīzē (tirgus analīzē

patērētāju un konkurentu izvērtējumā produktu analīzē un SVID) un rezultātu apkopošanā

kas ietver arī jaunu stratēģiju izstrādi (par tirgu piedāvāto produktu cenu pārdošanu un arī

komunikāciju) Autors ir izpētījis uzņēmuma iekšējo vidi un secina ka mārketinga funkcijas

uzņēmumā tiek apmierinātas tikai daļēji un nav izstrādājis konkrētu klientu piesaistes

pasākumu (mārketinga) plānu Ne visas minētās jomas uzņēmums ir pilnvērtīgi analizējis jeb

varētu teikt ka iegūtie dati nav izmantoti stratēģiju izstrādei Uzņēmums apzinās kas ir viņa

klients un produkts kā arī savu pozīciju tirgū taču nav rakstiski formulēts kā ar šiem datiem

varētu ldquooperētrdquo lai radītu pievienoto vērtību palielinātu pārdošanas apjomus nostiprinātu

pozīciju tirgū utml

Autors noskaidrojis ka būvniecības uzņēmuma galvenā (apmēram 90) klientu grupa

ir Norvēģijas iedzīvotāji kuriem tiek būvētas privātmājas taču uzņēmums sadarbojas arī citu

projektu izstrādē ndash tiek būvētas skolas lielveikali zvejnieku mājas rūpnīcas Minētais norāda

uz to ka uzņēmuma klients ir diezgan noteikts un zināms kas var būt gan kā pluss (jo ļoti labi

tiek pārzinātas klientu vajadzības) gan arī mīnuss (jo mainoties šo klientu vajadzībām var

mainīties arī pieprasījums) Šis uzņēmums pamatā koncentrējas uz klientu ne tā produktu jo

pastāv individuālā pieeja kas var būt arī kā risku samazinošs faktors Būtiski ir tas ka

uzņēmums darbojas starptautiskā tirgū un līdz ar to uzņēmumu ietekmē ne tikai notiekošais

Latvijā bet arī Norvēģijā

Saprotams ka ne visi cilvēki izmanto vienus un tos pašus produktus un pakalpojumus

tāpēc pastāv konkurence par klientu ndash ikviens uzņēmums vēlas piesaistīt savu mērķauditoriju

un iegūt lielāku peļņu Vērtējot būvniecības uzņēmuma konkurētspējas un priekšrocību kā

viens no galvenajiem aspektiem jāmin pats uzņēmuma īpašnieks kurš ir Norvēģijas pilsonis

dzīvo Norvēģijā un tas līdz ar to ļoti būtiski ietekmē uzņēmuma darbību Tas ir pozitīvi jo

uzņēmuma darbība pamatā koncentrējas uz klientu kas šajā uzņēmumā ir Norvēģijas

iedzīvotājs Uzņēmuma īpašnieku varētu raksturot kā galveno resursu un spēku avotu

atšķirīgās prasmes veidošanā ndash te ietilptu īpašnieka kā uzņēmuma vadītāja darba rezultāts

piemēram sasniegtie uzņēmuma darbības finansiālie rādītāji zināšanas par tirgu kontakti

Norvēģijā uc

33

Kopumā pēc autora domām uzņēmums nav izstrādājis konkrētu klientu piesaistes

pasākumu (mārketinga) plānu Kā jau minēts iepriekš klientu piesaisti veicina uzņēmuma

vadītājs un darba kvalitāte kas rada bdquomutvārdu reklāmurdquo un viens klients iesaka izmantot

uzņēmuma pakalpojumus arī saviem paziņām Tomēr lai attīstītu tirgus paplašināšanās mērķi

būtu nepieciešama stratēģijas izstrāde un tam atbilstošu prasību sagatavošana lai par

uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem un kvalitāti informāciju varētu iegūt jebkurš

interesents šajā jomā Tas arī nostabilizētu uzņēmuma tēlu klientu vidū un radītu

pārliecinošāku iespēju ilgtermiņa sadarbībai ar klientiem Protams ja uzticētais darbs tiek

paveikts kvalitatīvi nav šaubu ka klients būs ieinteresēts sadarboties atkārtoti tomēr

mūsdienās kad piedāvājumu klāsts ir plašs un konkurence liela ir jāpievērš uzmanība

zīmolvedībai jeb branding kas nereti (īpaši finansiāli nodrošinātu klientu vidū) spēlē ļoti lielu

lomu

41 Piemēri uzņēmuma mārketinga tehnoloģijām

Viens no būtiskākajiem ieguldījumiem uzņēmuma mārketinga tehnoloģijās ir bijis

ldquodronardquo jeb gaisa kuģa filmēšanas lidaparāta iegādāšanās (turpmāk ndash drons)(skat3

pielikumu) Ar tā palīdzību ldquoNorvēģijas uzņēmuma mārketinga speciālists spēs klientam ne

tikai palīdzēt izveidot mājas skolas zivju rūpnīcas vai zvejnieku mājiņu vizuālos projektus

bet arī pareizo to ainavisko novietojumu izvēlētajā vietā - zemes gabalā Papildus dronam

komplektā nāk speciāla programma kura precīzi aprēķina kā pareizi novietot ēkas būvi lai

pilnvērtīgāk klients izmantotu visas dabas enerģijas kā piemēram saulirdquo (skatīt 1

pielikumu)

41 att Objekta kadri no drona lidojuma [18]

Ar programmas palīdzību var piemēram noteikt uz kuru pusi labāk būvēt logus lai

mājā ieplūstu gaisma un saules siltums Tā kā Norvēģija ir kalnaina ir noteikumi kas

34

ierobežoju māju būvēšanas augstumu lai visas mājas būtu līmenī un blakus esošajām mājām

netiktu aizsegts skats gaismas piekļuve utml tāpēc ir svarīgi projektu pirms tam vizualizēt

datorā

42 att Mājas projekts datorā [18]

Šādu ierīci ir iespējams vadīt ar mobilo telefonu vai planšeti un tā spēj uzņemt ļoti

kvalitatīvus attēlus sver tikai 1280gr un spēj uzlidot 6000m augstumā kā arī darbības

temperatūra ir no -15 līdz +40 grādiem kas arī ir ļoti svarīgi Šāda tehnoloģiskā risinājuma

ieviešana paver jaunas iespējas piedāvājuma prezentēšanai un sadarbībai ar klientiem

Uzņēmums iegādājās dronu par saviem līdzekļiem kopā ar lietošanas programmu tāpēc

nekādas papildu izmaksas tā izmantošana neprasa Tas ir labs ieguldījums kas atvieglo

rasētājam darbu ndash tādejādi ir vieglāk uzzīmēt mājas specifikāciju un vizualizēt tās 3D attēlu

Savukārt klienti jau tagad novērtē bildes no augšas kurās redzams mājas kopskats un

novietojums kopējā ainavā ndash tā ir daļa no uzņēmuma mārketinga kas piesaista klientu

interesi

Vēl viena no ļoti efektīvām un profesionālām ierīcēm uzņēmumā ir ToolWatch

programmatūra kas darbojas uz tālvadības principa un ldquoizsekordquo darbinieku vai instrumentu

neatkarīgi no lokācijas[14]

43att ToolWatch tehnoloģija [15]

35

ToolWatch mobilā tehnoloģija ļauj šo sistēmu lietot tālrunī neatkarīgi no pieslēguma

internetam Kad darbinieki atrodas telpā bez bezvadu interneta savienojuma mobilo vienību

skaitīšana turpinās un dati automātiski tiek uzglabāti datu bāzē Vienkāršiem vārdiem sekot ndash

šī programmatūra nosaka objektu atrašanās vietu (noskenē to) kā arī ļauj veikt papildu

funkcijas piemēram noformēt pasūtījumus

ToolWatch ir viena no inovatīvākajām mūsdienu tehnoloģijām lai palīdzētu

konsolidēt pārvaldīt izmantot koplietot un aizsargāt savus darba instrumentus un materiālus

lai uzņēmums varētu koncentrēties uz to kas ir vissvarīgākais palielināt ieņēmumus

samazinot instrumentu un materiālu izmaksas un uzlabot konkurences priekšrocības

ToolWatch tehnoloģijas priekšrocības

ērti lietojams jo nav nepieciešama speciāla operētājsistēma vai instalācija kā arī

atjauninājumi nav nepieciešami

tehnoloģija atbalsta digitālā paraksta lietošanu kas ļauj daudz ātrāk veikt preču

pasūtījumu vai noslēgt vienošanos kā arī aizvieto ldquopapīru kaudzesrdquo

ToolWatch ļauj izveidot jaunu instrumentu un produktu uzskaiti un grupēt tos tādejādi

pārvaldot un sistematizējot darba instrumentus

sekot līdzi materiālu un instrumentu uzskaitei sistematizējot tos tādejādi jebkurā brīdī

var apskatīties kādā daudzumā ir konkrētā lieta pasūtījuma statusu transfēru uc

ToolWatch sniedz informāciju kādi instrumenti dotajā brīdī ir vai nav pieejami fiksē

izmantošanas ilgumu uc tādejādi var plānot veicamos darbus[14]

Tātad šī tehnoloģija būtiski atvieglo uzņēmuma darbu un ietaupa resursus kā arī

palielina darba ražīgumu (it īpaši uzņēmumam augot un paplašinoties) Tas dod iespēju

pārraudzīt uzņēmuma rīcībā esošos instrumentus un materiālus ietaupot darbinieku laiku

kamēr tie iet meklēt kādu no instrumentiem jo ToolWatch tehnoloģija vienkārši parāda

objekta atrašanās vietu Tādejādi palielinās darba ražīgums un ietaupās laiks Savukārt ātrāka

un ērtāka materiālu un instrumentu aprite (pasūtījumu veikšana) nodrošina savlaicīgu piegādi

jo izmantojot tehnoloģiju ir daudz ātrāk un ērtāk iespējams veikt pasūtījumus ndash līdz ar to

nekavējas projektu izstrāde Kopumā šī tehnoloģija nodrošina to lai bez papildu ldquokustībasrdquo

tiktu veikts tas pats darbs kas vienmēr jeb pareizāk sakot tiktu izdarīts vairāk

36

42 Uzņēmuma vizuālā identitāte un prezentācijas pasākums

potenciālajiem klientiem

Autors jau iepriekš minēja ka būvniecības uzņēmuma piedāvātā produkcija ir balstīta

galvenokārt uz individuālu projektu izstrādi tāpēc tā atšķiras no konkurentu piedāvājuma

Līdz ar to piedāvātā pakalpojuma plānošana izstrāde un pats galvenais ndash vadība ir būtiska arī

šim uzņēmumam Kaut arī darbības joma ir būvniecība arī šim uzņēmumam ir nepieciešami

lojāli patērētāji un vārds ar kvalitāti Autors secina ka uzņēmumam ir savs nosaukums

(ldquoMasterwork Constructionrdquo) kas ir arī vizualizēts kā logo un tas tiek izmantots

uzņēmuma darbinieku apģērbā un uz automašīnām tādejādi atšķiroties no konkurentiem un

ldquosaglabājot klientu atmiņārdquo savu vārdu

43att Uzņēmuma logo [18]

Kā jau autors minēja iepriekš tad uzņēmums nav līdz galam nodefinējis savu misiju

un nav arī veicis klientu aptauju tomēr pēc autora domām uzņēmuma nosaukums un logo

raksturo būvniecības uzņēmumu un tā piedāvāto produkciju Uzņēmuma logo tiek

daudzpusīgi izmantots ndash tas ir uz vizītkartēm darba apģērbā uz automašīnām sadarbības

partneru un klientu dokumentācijā interneta mārketingā uc Autors uzskata ka uzņēmuma

vārda un logo izmantošana pozitīvi ietekmē uzņēmuma tēla veidošanos un nostiprināšanos

klientu vidū kā arī rada asociācijas un ldquopiešķir novērtējumurdquo no klientu skatījuma

ldquoTehnoloģiskā dizaina galvenais uzdevums ir savienot zinātni ar produktu Tā pamatā

ir dažādi matemātiski aprēķini un eksperimenti lai radītie produkti būtu derīgi lietošanairdquo[9]

Šādā veidā arī tiek radīti uzņēmuma piedāvātie māju projekti kurā individuālās vēlmes ir

apvienotas ar praktisko funkcionalitāti Autors secina ka būvniecības uzņēmums nodarbojas

ar nozares dizaina īpatnību apmierināšanu

Svarīgi piebilst ka šogad uzņēmums ieguva kvalitātes novērtējuma zīmi kādu piešķir

Norvēģijas būvniecības nozarē (trīs simboliski āmuri) un tagad uzņēmums ir tiesīgs šo zīmi

37

norādīt gan pie uzņēmuma informācijas gan lietot kopā ar logo Šī zīme ir augsts

novērtējums kas radīs pozitīvu iespaidu klientu vidū un interesi par uzņēmumu

Prezentācijas pasākums potenciālajiem klientiem Līdz šim būvniecības uzņēmums

veiksmīgi strādājis Norvēģijas tirgū taču viens no tā attīstības virzieniem ir tirgus

paplašināšana Tirgus paplašināšanu varētu sākt ar pašu Norvēģiju jo šobrīd uzņēmums strādā

tikai Norvēģijas ziemeļos savukārt nākotnes plānos varētu būt arī citas valstis Tomēr lai arī

uzņēmums vēlētos šādi virzīt darbību jau no paša sākuma ievērojami rezultāti nav Autors

uzskata ka uzņēmumam nepieciešams vairāk strādāt ar esošo klientu loku un jaunu klientu

piesaisti Pozitīvi ir vērtējams uzņēmuma logo izmantojums jo klienti to atpazīst Uzņēmums

varētu apsvērt arī reklāmas izvietošanu Norvēģijas medijos vai internetā Kā autors

noskaidroja intervijā (skat1pielik) tad šobrīd reklāma ir izvietota vietējā Norvēģijas

laikrakstā taču to varētu izvietot vēl citos Kā vēl viens no variantiem kuru piedāvā autors ir

prezentācijas pasākums potenciālajiem klientiem lai iepazīstinātu ar uzņēmuma piedāvājumu

un uzsāktu pirmo komunikāciju Intervijā autors noskaidroja ka uzņēmums ļoti labi strādā ar

jau esošajiem klientiem Klientiem regulāri ir pieejama informācija par projekta norisi iespēja

iepazīties ar bildēm vai atbraukt apskatīties klātienē Bijis pat gadījums kad uzņēmum klients

pameklējis ražotni Latvijā lai pats savām acīm novērtētu kā noris darbs pie viņa pasūtītās

mājas

41 Tabula

Prezentācijas pasākuma izmaksu aprēķins [autora veidots]

Pozīcija Izmaksas

Prezentācijām aprīkotas telpas īre līdz

60 cilvēkiem ndash

Zāles īrē iekļauts

Zāles īre pilnai dienai

WiFi internets

Papīra tāfele ar

rakstāmpiederumiem

Ekrāns

Pildspalva un papīrs

Autostāvvieta

180 EURh

Izdales materiāluielūgumu druka ndash

materiāla dizains

druka

8000 EUR

38

Autors ieteiktu uzņēmuma atvēlēt nelielu finansējuma daļu klientu piesaistei

Uzņēmums varētu noorganizēt ldquoatvērto durvju dienurdquo Norvēģijas ofisā kur interesenti varētu

aiziet un iepazīties ar piedāvātajiem mājas projektiem uzzināt vairāk par to realizācijas

termiņiem kā arī iegūt priekšstatu par darbu apjomu un izmaksām Ielūgumus uz šādu

pasākumu vajadzētu izsūtīt arī esošajiem klientiem lai tie uzaicina arī savus draugus un

paziņas kurus tas varētu interesēt

Uzņēmuma prezentācijas pasākumu varētu rīkot arī kādās konferenču telpās taču tad

jārēķinās ar papildu izdevumiem

Šāds pasākums būtu nepieciešams lai popularizētu uzņēmumu reklāmas nolūkos

Tādu vajadzētu organizēt arī citur Norvēģijā ne tikai daļā kurš šobrīd strādā uzņēmums lai

tādejādi paplašinātu klientu loku un ldquoizplestosrdquo tirgū Prezentācijas pasākumi mūsdienās vairs

nav nekas īpašs un ir viens no vienkāršākajiem veidiem kā iepazīstināt ar uzņēmuma darbību

un pakalpojumiem

Kafijas galds un nelielas uzkodas

klientiem

500 EURper

izmaksas norādītas ar PVN

Kopā 510 EUR

39

5 REZULTĀTU KOPSAVILKUMS UN PRIEKŠLIKUMI

Šajā nodaļā kvalifikācijas darba autors veiks visa darba kopsavilkumu un izvirzīs

konkrētus priekšlikumus dažos no iepriekš apskatītajiem tematiem

Kvalifikācijas darbā vairākkārt ir uzsvērts ka uzņēmumam trūkst skaidru definējumu

tāpēc autors piedāvā savu variantu

uzņēmuma misija ir sniegt kvalitatīvus būvniecības pakalpojumus īsā laika

posmā par pieejamu cenu klientam

uzņēmuma mērķis tuvākajiem 5 gadiem ir palielināt ražošanas apjomu par 50

paplašinot darbības teritoriju par 2 pilsētām Norvēģijā

Autors secina ka uzņēmuma stratēģijas nav rakstiski definētas un līdz ar to nav arī

izmērāma to efektivitāte Uzņēmuma stratēģijas ir jānoformulē katrā no jomām ndash

administratīvā līmenī padoto līmenī eksporta vai realizācijas apjomu līmenī utml tad arī

vieglāk varēs novērtēt sasniegto un izmaiņas laika gaitā

1 Administratīvā līmenī uzņēmuma mērķis ir

11 sakārtot atskaišu sistēmu un uzņēmuma darbības pārraudzību lai tā būtu

maksimāli strukturēta un uztverama visiem komandas darbiniekiem

12 rakstiski fiksēt kā uzņēmumā jānotiek dokumentu apritei (praktiski ndash

atsevišķas dokumentu mapes simbolu piešķiršana katram no

objektiemprojektiem utt)

2 Darbinieku līmenī uzņēmuma mērķis ir

21 palielināt darbinieku motivāciju un nostiprināt kolektīva attiecības

organizējot uzņēmuma iekšējos pasākumus (uzņēmuma gada balli sporta

spēles utml)

22 tuvāko 5 gadu laikā pieņemt 20-30 jaunus darbiniekus kas strādātu ar

projektu apjomu

23 noteikt stingrākas prasības pret darbiniekiem ndash veikt pārbaudes vai

darbinieks nav ieradies alkohola reibumā sekot līdzi vai netiek ieturētas pārāk

ilgas vai biežas pusdienu pauzes vai tiek smēķēts objektos kur veicam

iekšdarbi utt

Attiecībā pret stingrākām prasībām pret darbiniekiem jāpiebilst ka līdz šim nav bijuši

ievērojami pārkāpumi tomēr būtu jāievieš visiem zināms rīcības plāns kā šādās situācijās

rīkoties jo ir bijis gadījums kad darbinieks neierodas darbā jo vēljoprojām ldquoatpūšasrdquo

40

3 Finanšu līmenī uzņēmuma mērķis ir

31 Piecu gadu laikā palielināt uzņēmuma peļņu par 30 divkārši palielinot

projektu apjomu un paplašinot darbu veikšanas teritoriju

32 Divu gadu laikā par 20 samazināt telpu uzturēšanas izmaksas

iegādājoties savas ražošanas telpas

4 Ražošanas līmenī uzņēmuma mērķis ir

Piecu gadu laikā paplašināt ražošanu iegādājoties īpašumā ražošanas telpas

un paplašinot tirgu

Tuvākajos nākotnes uzņēmuma attīstības plānos ietilpst ražošanas paplašināšana

uzņēmuma īpašumā esošo telpu iegāde nevis īrēšana jo šobrīd īres izmaksas sastāda lielus

telpu izdevumus Tāpat arī darbības paplašināšana ga n Norvēģijas vidienē gan dienvidu daļā

piemēram par vēl divām pilsētām ndash palielinātu darba apjomu ka 5 gadu laikā varētu

divkāršoties Šobrīd uzņēmums pamatā darbojas Norvēģijas ziemeļu daļā

5 Mārketinga tehnoloģiju līmenī uzņēmuma mērķis ir

51 izstrādāt mārketinga plānu tuvākajiem 5 gadiem lai piesaistot vairāk

klientu palielinātos uzņēmuma peļņa un ražošanas apjoms

Piemēram

organizēt prezentācijas pasākumu potenciālajiem klientiem

turpināt aktīvi un mērķtiecīgi izmantot uzņēmuma logo

uzsvērt uzņēmuma darbības kvalitātes novērtējumu

piedalīties būvniecības izstādēs

izmantot jaunus tehnoloģiskos risinājumus

pilnveidot uzņēmuma komunikāciju internetā presē uc

Mārketinga tehnoloģiju jomā uzņēmumam ir nepieciešams izanalizēt kas tiek darīts

un kādu finansiālo vai cita veida ieguvumu tas var dot un tad noteikt turpmākās vadlīnijas

41

SECINĀJUMI

1Uzņēmumā tiek izmantota intensīvā tehnoloģija (pēc D Tompsona pieejas) jo katrs

uzņēmuma produkts (māja) ir individualizēta ndash tas ir pozitīvi dažādos aspektus piemēram

konkurencē kvalitātē

2Uzņēmumā ir demokrātisks vadības stils un darbinieki savstarpēji labi sadarbojas

kas ir vērtējams pozitīvi tomēr būtu jāievieš stingrākas prasības kas noteiktu vienlīdzīgu

risinājumu konfliktu situācijās

3 Uzņēmuma vadītājs ir norvēģis kas nodrošina priekšrocības Norvēģijas tirgū un

konkurentu vidū taču nav izstrādāta ilgtermiņa darbības stratēģija un mērķi kas apgrūtina

uzņēmuma virzību un darbības stratēģijas izstrādi

4Uzņēmums Norvēģijā ir saņēmis būvniecības kvalitāti apstiprinošu novērtējumu kas

pozitīvi ietekmē uzņēmuma tēlu

5 Uzņēmuma gada pārskata finanšu daļa ir sastādīta atbilstoši un pareizi ldquoGada

pārskata likumamrdquo PZA ir izmantota aprēķina shēma kas klasificēta pēc apgrozījuma

izmaksu metodes bilance sastādīta vertikālā formātā augšējā daļā ievietoti aktīva posteņi bet

zem tās ndash pasīva posteņi tātad viss ir sastādīts pareizi un rezultāts ir pozitīvs

6 Uzņēmums 2014gadā atvēra savu pārstāvniecību Norvēģijā un tas ir viens no

galvenajiem iemesliem kāpēc pārskata gadu noslēdzis ar zaudējumiem taču tas nav

vērtējams negatīvi jo ilgtermiņā pārstāvniecība nesīs papildu ienākumus uzņēmumam

7 Uzņēmuma spēja dzēst savas īstermiņa saistības izmantojot apgrozāmos līdzekļus

ir pietiekama (likviditāte) tātad šajā jomā lielu risku nav

8 Salīdzinot ar 2013gadu kad apgrozījuma rentabilitātes rādītājs bija 16

2014gadā rentabilitāte ir ievērojami samazinājusies tātad šādai tendencei turpinoties

uzņēmums var kļūt zaudējumu nesošs

9 Uzņēmumā netiek organizēti kvalifikācijas paaugstināšanas vai darbinieku

motivēšanas pasākumi kas var negatīvi ietekmēt darbinieku vidi savstarpējo saskarsmi un

darba kvalitāti

10Uzņēmumam nav izstrādāta konkrēta misija kas arī var negatīvi ietekmēt

uzņēmuma attīstību jo nav viena stratēģiskā virziena

11 Uzņēmuma klients ir noteikts un zināms tomēr nav sistēma kas datētu

informāciju par klientu vērtējumu vai gandarījumu konkrētajā projektā kas apgrūtina

stratēģisku un mārketinga procesu plānošanu

42

12 Uzņēmums nav izstrādājis konkrētu klientu piesaistes pasākumu (mārketinga)

plānu tātad tas nestrādā ar konkrētu mērķauditoriju

13Uzņēmuma mārketinga tehnoloģijās intensīvi tiek izmantots logo un tas veicina

uzņēmuma atpazīstamību nostiprina tēlu un piesaista potenciālos klientus

14 Ieguldījums uzņēmuma mārketinga tehnoloģijās 2015 gadā ir ldquodronardquo jeb gaisa

kuģa iegādāšanās kas paaugstina uzņēmuma projektu izstrādes kvalitāti un dod papildu

pozitīvu novērtējumu no klientiem

43

PRIEKŠLIKUMI

1Uzņēmumam ir jāizstrādā ilgtermiņa attīstības stratēģija tajā skaitā uzņēmuma

paplašināšanai un jaunu tirgu apgūšanai kas ietvertu ģeogrāfisku teritorijas paplašināšanu un

skaitliski vairāk klientu piesaisti piemēram organizējot pasūtījumus vēl kādā pilsētā un

iegūstot jaunus klientus

2Uzņēmumam ir jānodefinē sava misija vīzija mērķi (autora ieteikumi darbā) lai

vadībai un darbiniekiem būtu skaidrs attīstības virziens un varētu izstrādāt turpmāko darbības

stratēģiju

3Uzņēmumam (ar 25 un 3 miljonu apgrozījumu gadā) vajadzētu padomāt par to lai

daļu no peļņas novirzītu pamatkapitāla palielināšanai jo tas uzlabotu uzņēmuma tēlu

finansēšanas iestāžu vērtējumos un būtu iespēja saņemt lielāku kredītu ja rastos vajadzība

4Uzņēmumam ieteicams pārskatīt apmaksas grafikus gan pircējiem gan noslēgtos

līgumus ar piegādātājiem jo izmainot šos apmaksas nosacījumus var uzlabot naudas plūsmu

tā lai nerastos tik liela negatīvā starpība starp naudu kura ir jāsaņem no pircējiem un to kura

jāmaksā izejvielu un materiālu piegādātājiem

5Uzņēmumam jāizstrādā mārketinga plāns saistībā ar uzņēmuma ražošanas un

finanšu mērķiem lai šos mērķus varētu efektīvāk sasniegt un būtu rezultāts (noteiktais

ražošanas un peļņas pieaugums)

6Uzņēmumam jāizstrādā klientu piesaistes pasākumu (mārketinga) plāns

(prezentācijas pasākums klientiem brošūru izstrāde mājas lapas izveidošana jāpalielina

reklāmas apjoms) un jāizstrādā uzņēmuma identitāte (uzņēmuma pamatvērtību definēšana)

lai piesaistītu jaunus klientus un paplašinātu tirgu Jāizstrādā aptauja lai apzinātu klientu

apmierinātību un gandarījumu par konkrētā projekta norisi (anketā jautājot vai klients ir vai

nav apmierināts ar rezultātu izpildes termiņu sadarbību uc)

7Uzņēmumam jāorganizē prezentācijas pasākums klientiem lai piesaistītu jaunus

klientus un būtu vairāk pasūtījumi ndash tātad pieaugtu arī ražošanas apjomi un ienākumi

8Uzņēmumam jānodrošina kvalifikācijas paaugstināšanas seminārus un kursus

vadības līmeņa darbiniekiem un motivēšanas team building pasākumus pārējiem

darbiniekiem

44

BIBLIOGRĀFISKAIS SARAKSTS

1 Būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo 2013 gada pārskats ar

pielikumiem Resurss apskatīts 2014 gada 27 oktobrī ndash Pieejas veids tīmeklis

wwwurlwwwlursoftlv

2 Caune J Stratēģiskā vadīšana J Caune A Dzedons L Pētersons- Rīga Kamene

2000

3 Dalon juridiskā biroja mājas lapa [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes pakalpojums -

Resurss apskatīts 2015gada 24aprīlī Pieejas veids

httpwwwdalonlvhtmkonsultkonsult5_sia_reghtml

4 Forands I Biznesa vadības tehnoloģijas- Rīga Latvijas Izglītības fonds 2004

5 Komerclikums LR Saeimas likums [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes pakalpojums

ndash Spēkā no 2002 gada 1 janvāra Latvijas Vēstnesis 158160 (20692071)

04052000 - Resurss apskatīts 2015 gada 27 aprīlī - Pieejas veids tīmeklis

wwwurl httplikumilvdocphpid=5490

6 Likumu terminu vārdnīca Rīga 1999

7 LR likums ldquoGada pārskatu likumsrdquo 1012 pants [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums ndash Spēkā no 1993 gada ldquoZiņotājsrdquo 44 12111992 Resurss apskatīts

2015 gada 19 decembrī Pieejas veids wwwurl httplikumilvdocphpid=66461 ndash

8Lursoft informācija - finanšu analīzes piemērs [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums Resurss apskatīts 2015gada 15maijā Pieejas veids tīmeklis

httpwwwlursoftlvlvfinansu-analizes-piemers

9 Praude V Menedžmenta 1grāmata- Rīga Burtene 2012 496 lpp

10 Ruperte I Uzņēmuma vadīšana- Rīga Jumava 2010 197 lpp

11 Rurāne M Uzņēmuma finanšu vadība SIA ldquoTurības mācību centrsrdquo 1997 255 lpp

12 Tehnisko jēdzienu vārdnīca [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes pakalpojums -

Resurss apskatīts 2015gada 19 decembrī Pieejas veids tīmeklis

httptechtermscomdefinitionit

13 Uzņēmējdarbības terminu mājas lapa [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums - Resurss apskatīts 2015gada 19 decembrī Pieejas veids tīmeklis

httpwwwentrepreneurcomarticle77408

14 ToolWatch tehnoloģijas mājas lapa [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums - Resurss apskatīts 2015gada 28 decembrī Pieejas veids tīmeklis

httpwwwtoolwatchcom

45

15 Zaiceva Uzņēmuma gada pārskats - sastādīšanas noteikumi un metodika Rīga

Mamuts 2005

16 Raj R Walters P amp Rashid T (2009) ldquoEvents Management An Integrated and

Practical Approachrdquo London Sage Publications Ltd

17 Richard L bdquoOrganization theory and designrdquo Daft Jonathan Murphy Hugh

Willmott R Cengage Learning EMEA 2010 United Kingdom

18 Būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo informācija nepublicēts materiāls

(uzņēmuma dati informācija)

46

GRAFISKĀ DAĻA

47

48

49

50

51

52

53

PIELIKUMI

54

1 pielikums

Intervija ar uzņēmuma vadību un rezultātu apkopošana

Intervijas jautājumi uzņēmuma vadībai

1Kādas Jūsuprāt ir uzņēmuma stiprās puses

Uzņēmuma stiprās puses būtu tas ka Uzņēmumam mātes uzņēmumu pārstāv un vada

Norvēģijas pilsonis ar ekselenti sagatavotu komandu Kas nozīmē vietējā tirgus

profesionālu izpēti (pārzināšanu) kā arī vietējo cilvēku lielāku uzticību un lojalitāti

sadarbojoties ar savas tautības cilvēkiem Kā arī to ka SIA ldquoMasterwork

Constructionrdquo strādā bez kredītsaistībām kas arī dod lielu atvieglojumu noturēties šajā

visnotaļ lielajā būvniecības nozares konkurencē Visnotaļ liktu arī lielu uzsvaru uz to

ka mums ir sakomplektētas vairākas profesionālās darbu brigādes uz kurām var

paļauties un uzticēties pilnā apmērā - darbi netiks kavēti un tiks paveikti laikā ar

profesionālu gala iznākumu Pateicoties tieši šim faktoram esam ieguvuši Norvēģijas

būvniecības kontroles kvalitātes zīmolu

2Kādas Jūsuprāt ir uzņēmuma vājās puses

Vājās puses es lielu aspektu liktu uz piegādātāju kompetenci izpildē kas ir saistīti ar

izpildes termiņiem un to piegādi Arī to pašu varētu teikt par moduļu detaļu piegādi uz

Norvēģiju jo mēs strādājam pārsvarā aiz polārā loka un ziemas periods tur iestājas

pusotru mēnesi ātrāk nekā Latvijā Tas arī rada papildus bažas piegādātājiem

Skatoties plašāk uz to visu tad lielus draudus rada arī Pasaules notikumi kas ir saistīti

ar kara darbībām Arī valdību neprognozējamiem grozījumiem likumos kas gala

rezultātā liek kristies vai celties valūtas kursam Tas savukārt var ietekmēt cenas mūsu

produktam jo līgumsummas nav piesaistītas valūtas kursa svārstībām kas var radīt

papildus neplānotus izdevumus

3Vai Jūsu uzņēmumā strādā mārketinga speciālists Vai uzskatāt par

nepieciešamību

Mūsu uzņēmumā ko pārstāvam Latvijā nestrādā mārketinga speciālists jo mēs

nodarbojamies ar ražošanu un montāžas pakalpojumiem Savukārt AS ldquoMasterwork

Constructionrdquo strādā mārketinga speciālists kurš ir Norvēģijas pilsonis Jā mārketinga

speciālists ir vajadzīgs kompānijai viennozīmīgi Lai darbi ietu uz priekšu ir jābūt

komandai

55

4Vai uzņēmumam ir izstrādāts mārketinga attīstības plāns

Lai mārketings strādātu profesionālāk tad sadarbībā ar Latvijas kompāniju tika

iegādāts gaisa kuģis (drons) ar kura palīdzību Norvēģijas uzņēmuma mārketinga

speciālists spēs klientam ne tikai palīdzēt izveidot mājas skolas zivju rūpnīcas vai

zvejnieku mājiņu vizuālos projektus bet arī pareizo to ainavisko stāju novietojumu

izvēlētajā vietā - zemes gabalā Papildus dronam komplektā nāk speciāla programma

kura precīzi aprēķina kā pareizi novietot ēkas būvi lai pilnvērtīgāk klients izmantotu

visas dabas enerģijas kā piemēram sauli

5Vai uzņēmumam ir izstrādāta darbības stratēģija

Uzņēmumam precīza stratēģija nav izstrādāta jo mēs strādājam ar pilnas

komplektācijas izstrādi no pamatiem līdz atslēgu nodošanu jaunajiem saimniekiem

Līdz ar to mums ir gadiem ejot sakārtots pa posmiem kura komanda ķeras klāt

saviem darbiem Tie sākas ar rasētājiem iepirkuma speciālistiem betonētāju brigādi

karkasu ražošanas brigādi montāžas brigādi āra apdares brigādi iekšdarbu brigādi

kuras noslēdz finiša brigāde kas pabeidz pēdējos lsquojuvelierarsquo darbus

6Vai uzņēmumam šobrīd ir vizuāla identitāte ndash vizītkartes logo darba apģērbs ar

logo utml) Vai uzskatāt ka tas ir svarīgi

Protams uzņēmumam ir vizuāla identitāte Ar vizuālo identitāti ir aplīmētas visas

uzņēmuma automašīnas kā arī katra darbinieka izsniegtais darba apģērbs Vadība

darba vadītāji un iepirkuma speciālists ir apgādāti ar vizītkartēm kas atspoguļo

uzņēmuma vizuālo identitāti

7Vai uzņēmums organizē prezentācijas pasākumus potenciālajiem klientiem

Jā protams ar katru klientu tiek strādāts individuāli Vispirms uzzinot svarīgāko - ko

tieši un konkrēti klients vēlās savā jaunajā mājoklī lai rasētāji varētu precīzi uzzīmēt

un aprēķināt kas ir nepieciešams un cik tas viss izmaksā

8Kā notiek sadarbība ar potenciālo klientu (tikšanās iepazīstināšana ar uzņēmumu

utml)

Potenciālie klienti tiek iepazīstināti ar darbībām esošo klientu objektos kuros visu var

aptaustīt un redzēt kā tiek viss gatavots stutēts un nostiprināts lai pašam klientam ir

skaidrāka visa darbība un veidojas izpratne Arī klients visām iepriekšējām darbībām

var izsekot līdzi tādos sociālajos tīklos kā Facebook un Instagram kuros ir salikti foto

par katru soli jaunas mājas tapšanā Ir bijuši arī gadījumi kad jaunie klienti ir braukuši

uz Latviju (ražotni) lai paši varētu sekot līdzi savas jaunās mājas ražošanas procesam

56

9Vai ir veids kā izvērtējat klienta apmierinātību ar projekta izstrādi un

pabeigšanu

Jā esam veikuši mazu pētījumu ar tiem saimniekiem kuri ir izvēlējušies vietējos

būvniekus lai uzceltu sev jaunu nekustamo īpašumu Rezultāti ir salīdzinoši labi jo

bieži ir jāiet izlabot norvēģu būvnieku kļūdas un tas arī ir tas mūsu trumpis -

darbojamies ar lielu atbildību un kvalitāti Kā rezultātā mūsu klienti ir daudz

priecīgāki par saņemto jauno īpašumu bet lielu lomu jau arī dod tas kāds ir pats

cilvēks pēc būtības

10Kur Jūsuprāt klients uzzina par uzņēmumu un tā pakalpojumiem

Facebook Instegram vietējā laikrakstā Norvēģijā ir arī ofiss uz kuru klienti bieži

dodas uz konsultācijām Visbiežāk jaunie klienti uzrodas no jau esošajiem klientiem

to atsauksmēm Potenciālie klienti jau ir izpētījuši esošu objektu līdz ar to viņam ir

skaidrs ar kādu atdevi un sparu strādā ldquoMasterwok Constructionrdquo

11Vai Jūsu uzņēmums ir piedalījies būvniecības izstādēs

Nē jo mēs strādājam tikai ar individuāliem projektiem un tas ir ļoti darbietilpīgs

process Kā rezultātā ražošanas telpas ir noslogotas 70 - 80 Bet protams ir jau

plānā būvēt lielākas ražošanas telpas lai varētu ieiet jau ar plašāku vērienu šajā tirgū

12Vai Jūsu uzņēmuma ir kādi izdales materiāli (brošūras) par tā darbību un

piedāvātajiem pakalpojumiem

Pagaidām nav bet ir mājas lapa un sociālie tīklu profili kuros var aplūkot un atrast

visu nepieciešamo informāciju Kad tiks izveidota lielāka ražošanas līnija tad arī citas

nepieciešamās lietas tiks pilnveidotas

57

2 pielikums

Uzņēmuma bilance

BILANCE AKTĪVS

Rādītājs Pārskata gada

beigāsEUR

Iepriekšējā pārskata gada

beigāsEUR

2Koncesijas patenti licences preču zīmes un līdzīgas tiesības

603 -

I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ 603 -

3Iekārtas un mašīnas 60 786 56 633

4Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 69 507 35 233

5Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

- 250 176

II PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ 130 293 342 042

1 ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI (KOPSUMMA) 130 896 342 042

1Izejvielas pamatmateriāli un palīgmateriāli 78 893 -

5Avansa maksājumi par precēm 17 708 4 032

I KRĀJUMI KOPĀ 96 601 4 032

1Pircēju un pasūtītāju parādi 2 901 -

4Citi debitori 222 688 208 525

7Nākamo periodu izmaksas 2 795 -

III DEBITORI KOPĀ 228 384 208 525

V NAUDA (KOPĀ) 126 728 406 127

2 APGROZĀMIE LĪDZEKĻI (KOPSUMMA) 451 713 618 684

AKTĪVA BILANCE 582 609 960 726

BILANCE PASĪVS

Rādītājs Pārskata gada

beigāsEUR

Iepriekšējā pārskata gada

beigāsEUR

1Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 2 840 2 846

d) pārējās rezerves 6 -

4 REZERVES KOPĀ 6 -

5Nesadalītā peļņa a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 731 428 114 579

b) pārskata gada nesadalītā peļņa -353 282 589 123

1 PAŠU KAPITĀLS (KOPSUMMA) 380 992 706 548

3Citi uzkrājumi 28 435 24 373

2 UZKRĀJUMI (KOPSUMMA) 28 435 24 373

4Citi aizņēmumi 14 725 16 975

Atliktā nodokļa saistības 348 989

58

I ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 15 073 17 964

4Citi aizņēmumi 13 632 10 903

6Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 105 065 51 986

10Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

14 018 115 324

11Pārējie kreditori 21 583 31 027

15Uzkrātās saistības 3 811 2 601

II ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 158 109 211 841

3 KREDITORI (KOPSUMMA) 173 182 229 805

PASĪVA BILANCE 582 609 960 726

59

3 pielikums

Uzņēmuma gaisa kuģis (drons) - apraksts

Gaisa kuģa (drona) specifikācija

Gaisa kuģis

1)Stabilizācijas sistēma ar 4K kameru

2)Vizuālās pozicionēšanas sistēma

3)Kameras Micro-SD kartes slots

4)Micro-USB ports

5)Priekšējās LED gaismas

6)Motori

7)Propelleri

8)Lidaparāta stāvokļa indikators

9)Antenas

10)Gaisa kuģa baterija

11)Barošanas slēdzis

12)Baterijas izlādes līmeņa radītājs

13)Sakaru slēdzis

14)Kameras micro-USB ports

60

Vadības pults

1)Barošanas slēdzis

2)ldquoAtgriezties mājāsrdquo slēdzis

3)Vadības sviras

4)Stāvokļa LED diodes

5)Baterijas līmeņa LED diodes

6)Barošanas ports

7)Mobilās ierīces turētājs

8)Mobilās ierīces turētājs

9)Antenas

10)Rokturis

11)Stabilizācijas sistēmas vadība

12)Kameras vadība

13)Video ieraksta slēdzis

14)Lidojuma režīma slēdzis

15)Fotogrāfijas uzņemšanas slēdzis

16)Atskaņošanas slēdzis

17)C1 C2 slēdži

18)USB Ports

19)Micro USB Ports

Mobilās ierīces savienojums

61

Tehniskais raksturojums

Lidaparāts

Svars ieskaitot bateriju 1280 gr

Maksimālais vertikālais pacelšanās ātrums 5 ms

Maksimālais piezemēšanās ātrums 3 ms

Maksimālais ātrums (horizontālais) 16 ms

Maksimālā lidojuma augstums 6000 m

Maksimālais lidojuma laiks 23 min

Darbības temperatūra -15 +40 C

GPS GPS GLONASS

Lietderīgas kravas stabilizācijas sistēma

Vadības diapazons -90 deg to +30 deg

Kamera

Sensors Sony EXMOR 123rdquo Efektīvie pikseļi 124 M

(Pavisam pikseli 1276 M)

Lēca Redzes lokā 94deg 20 mm (35 mm formāts) f28 fokuss

līdz infin

ISO diapazons 100-3200 (video) 100-1600 (foto)

Slēdža ātrums 8s -18000s

Attēla maksimālais

izmērs

4000 x 3000

Foto attēla režīmi Vienreizējā

Vairākās bildes 357

Auto ekspozīcija (AEB) 35

ldquoBracketed Framesrdquo pie 07EV Bias

Laika aizture

Video ieraksta režīmi UHD 4096x2160p 2425 3840x2160p 242530

FHD 1920x1080p 242530485060

HD 1280x720p 242530485060

SD kartes atbalstāmie

tipi

Micro SD

62

Maksimālā ietilpība 64 GB Klase 10 vai UHS-1 nepieciešams reitings

Maksimālais datu

pārraides ātrums video

glabātuvei

60 Mbps

Atbalstāmie faila

formāti

FAT32FAT

Foto JPEG DNG

Video MP4 MOV (MPEG-4 AVCH264)

Vadības konsole

Darbības frekvence 2400 GHz-2483 GHz

Maksimālais attālums 2000m (ārpusē)

Video izejas ports USB

Darbības temperatūra -10degC- 40degC

Baterija 6000 mAh LiPo 2S

Mobilās ierīces

turētājs

Planšetdatoram vai mobilām tālrunim

Uztvērēja jūtīgums

(1PER)

B47-101 dBm plusmn2 dBm

Raidītāja jauda

(EIRP) CE

16 dBm

Darbības spriegums 12 A 74 V

Page 3: BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMA TEHNOLOĢIJU PILNVEIDE€¦ · tā attīstības kontekstā, jo skaidri formulē kāds uzdevums veicams konkrētā laika termiņā. Kvalifikācijas darbs sastāv

3

ANOTĀCIJA

Kvalifikācijas darba tēma ir ldquoBūvniecības uzņēmuma tehnoloģiju pilnveiderdquo kura

izstrādi autors veica par uzņēmumu SIA ldquoMasterwork Constructionrdquo Šī tēma ir aktuāla jo

būvniecības joma Latvijā ieņem ļoti lielu uzņēmējdarbības daļu Uzņēmuma tehnoloģijas ir

viens no galvenajiem priekšnoteikumiem lai tas spētu ražot produkciju un attīstīt uzņēmumu

tāpat arī mārketinga tehnoloģijām ir ļoti liela nozīme jo tās virza uzņēmumu tirgū un

nostiprina pozīcijas konkurentu vidū Tādēļ autors iedziļinājās kā mārketinga tehnoloģiju

pilnveide varētu uzlabot uzņēmējdarbības pakalpojuma kvalitāti un pieprasījumu kā arī

sniedza savus secinājumus un priekšlikumus uzņēmuma tehnoloģiju pilnveidei

Kvalifikācijas darbā autors analizēja uzņēmuma iekšējās vides faktorus ndash uzņēmuma

formu un darbības veidu mērķus struktūru kultūru tehnoloģijas un pakalpojumus Šo

faktoru analīze ļāva autoram novērtēt situāciju un izdarīt secinājumus par uzņēmuma

funkcionēšanu Analīzes ietvaros tika apskatīti arī ekonomiskie rādītāji ndash bilance peļņas vai

zaudējumu aprēķins rentabilitāte un citi Savukārt atsevišķa kvalifikācijas darba nodaļa tika

veltīta uzņēmuma mārketinga tehnoloģiju analīzei

Augstu vērtējams kvalifikācijas darba autora ieguldījums uzņēmumam trūkstošo

mērķu un stratēģijas definēšanā Autora piedāvātie priekšlikumi organizē uzņēmuma darbību

tā attīstības kontekstā jo skaidri formulē kāds uzdevums veicams konkrētā laika termiņā

Kvalifikācijas darbs sastāv no 5 nodaļām un 6 apakšnodaļām tajā ir 2 tabulas un 15

attēli kas kopumā izkārtoti 52 lapaspusēs bez pielikumiem 62 ndash ar pielikumiem (darbā

ietverti 3 pielikumi) Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 18 vienības

4

ANNOTATION

The theme of qualification paper is ldquoTechnology development of construction

companyrdquo which the author was carried out of the company SIA ldquoMasterwork Constructionrdquo

This issue is topical in Latvia because the construction companyrsquos takes large part of the

business The companys technology is one of the main preconditions to be able to produce

and develop business as well as marketing technologies is very important because they

developed companies and strengthens the market position between competitors Therefore

marketing technology development could improve the quality of service and business demand

and author could give conclusions and proposals on this topic

The author of the qualification paper analyzed the companyrsquos internal environmental

factors ndashtype of business the objectives the structure culture technology and services This

analysis of these factors allowed the author to assess the situation and to draw conclusions

about the functioning The framework of analysis was also dealt with economic indicators ndash

the balance sheet the profit or loss calculation profitability and others And the very

important part of this qualification paper - the analysis of the companys marketing

technology

The author worked on the definition of objectives and strategies for the company The

authors proposals are very useful for the company in the context of the development because

it clearly defines a task in a specific time period

The qualification paper consists of 5 themes and 6 sub-themes it contains 2 tables and

15 illustrations in 52 pages without attachment 62 pages in total

5

SATURA RĀDĪTĀJS

IEVADS 6

1 UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES RAKSTUROJUMS 8

2 BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES ANALĪZE 13

21 Uzņēmuma mērķi struktūra un kultūra 14

22 Uzņēmuma tehnoloģijas 17

23 Uzņēmuma produkcijas un pakalpojumu raksturojums 18

24 Uzņēmuma darbība un ekonomiskie rādītāji 20

3 UZŅĒMUMA SVID ANALĪZE 28

4 MĀRKETINGA TEHNOLOĢIJU IZMANTOŠANAS ANALĪZE UZŅĒMUMĀ 32

41 Piemēri uzņēmuma mārketinga tehnoloģijām 33

42 Uzņēmuma vizuālā identitāte un prezentācijas pasākums potenciālajiem klientiem 36

5 REZULTĀTU KOPSAVILKUMS UN PRIEKŠLIKUMI 39

SECINĀJUMI 41

PRIEKŠLIKUMI 43

GRAFISKĀ DAĻA 46

PIELIKUMI 53

1 pielikums Intervija ar uzņēmuma vadību un rezultātu apkopošana 54

2 pielikums Uzņēmuma bilance 57

3 pielikums Uzņēmuma gaisa kuģis (drons) - apraksts 59

6

IEVADS

Kvalifikācijas darbu autors izstrādājis par uzņēmumu bdquoMasterwork Constructionrdquo

kurā bija arī kvalifikācijas prakse no 2015 gada 1septembra līdz 9 novembrim

Kvalifikācijas darba tēma ir bdquoBūvniecības uzņēmuma tehnoloģiju pilnveiderdquo Uzņēmuma

iepazīšana un izpēte šajā tēmā ir nozīmīga autora studiju laikā iegūto zināšanu

nostiprināšanai kā arī pienesums būvniecības uzņēmuma darbībā Šī tēma ir aktuāla jo

būvniecības joma Latvijā ieņem ļoti lielu uzņēmējdarbības daļu Uzņēmuma tehnoloģijas ir

viens no galvenajiem priekšnoteikumiem lai tas spētu ražot produkciju un attīstīt uzņēmumu

tāpat arī mārketinga tehnoloģijām ir īpaša nozīme jo tās virza uzņēmumu tirgū un nostiprina

pozīcijas konkurentu vidū Tādēļ autors vēlas iedziļināties kā mārketinga tehnoloģiju

pilnveide varētu uzlabot uzņēmējdarbības pakalpojuma kvalitāti un pieprasījumu kā arī sniegt

secinājumus un priekšlikumus šajā tēmā Pētījuma pirmā aprobācija jeb padziļināta izpēte

notika studentu zinātniski pētnieciskajā konferencē Ekonomikas un kultūras augstskolā tajā

uzstājoties ar referātu ldquoUzņēmuma iekšējās vides novērtēšana būvniecības uzņēmumārdquo un

tika sagatavota arī publikācija

Darba mērķis ir izpētīt uzņēmējdarbības iekšējās vides teorētiskās un praktiskās

nostādnes būvniecības uzņēmumā un sniegt priekšlikumus tā mārketinga tehnoloģiju

izmantošanas pilnveidei Lai uzņēmums varētu attīstīties virzīties tirgū un nostiprināt savas

pozīcijas kā arī klientu loku ndash mārketinga tehnoloģiju izmantošana un stratēģiska pieeja ir ļoti

būtiska

Kvalifikācijas darba uzdevumi ir

1 Izpētīt uzņēmuma iekšējās vides teorētiskās nostādnes un sagatavot pārskatu par

izpētes rezultātiem

2 Raksturot būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo darbību tā

ekonomiskos rādītājus veicot SVID analīzi

3 Sagatavot intervijas jautājumus intervēt uzņēmuma vadību lai izpētītu vadības

viedokli par uzņēmuma procesiem

4 Apkopot pētījuma rezultātus

5 Izstrādāt secinājumus un sniegt priekšlikumus

Kvalifikācijas darba izstrādē autors izmantos vairākas metodes

1monogrāfiskā metode ndash tiek veikta tēmas izpēte un izmantotās literatūras analīze

2dokumentu un SVID analīze

3intervēšana un rezultātu apkopošana

7

4grafiskā metode

5indukcijas analīzes metode ndash secinājumu un priekšlikumu veidošana

6sintēze ndash uzņēmuma mārketinga tehnoloģiju analīze

Kvalifikācijas darba izpētes ierobežojums (sintēze) ir mārketinga tehnoloģiju izpēte

uzņēmumā jo tās ietekmē uzņēmuma attīstīšanos klientu piesaisti pozīciju nostiprināšanu

tirgū stratēģisko mērķu sasniegšanu Visu tehnoloģiju detalizēta izpēte kvalifikācijas darbā

nav iespējama apjoma ierobežojumu dēļ

Turpinājumā autors iepazīstinās ar iegūtajiem rezultātiem secinājumiem un

priekšlikumiem Darbā ir 5 nodaļas un 6 apakšnodaļas Darba apjoms ir 52 lapaspuses bez

pielikumiem un tajā ir 2 tabulas 15 attēli 18 bibliogrāfiskie avoti

8

1 UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES RAKSTUROJUMS

Kvalifikācijas darba pirmajā nodaļā autors izklāstīs darba teorētisko daļu skaidrojot

jēdzienus- uzņēmējdarbība iekšējās vides faktorus tehnoloģijas ekonomiskos rādītājus uc

bdquoUzņēmējdarbība ir fiziskas vai juridiskas personas ilgstoša vai sistemātiska

ekonomiskā darbība un kapitāla ieguldīšana kas vērsta uz preču ražošanu realizāciju darbu

izpildi tirdzniecību pakalpojumu sniegšanurdquo[6] Viens no uzņēmējdarbības veidiem ir

komercdarbība kas veic saimniecisko darbību peļņas gūšanas nolūkos bdquoUzņēmums ir

organizatoriski saimnieciska vienība Uzņēmumā ietilpst komersantam piederošas

ķermeniskas un bezķermeniskas lietas kā arī citi saimnieciski labumi (vērtības) kurus

komersants izmanto komercdarbības veikšanairdquo[5] Tātad jebkura uzņēmuma pastāvēšanai ir

nepieciešams darba spēks līdzekļi materiāli ar kuriem īstenot mērķi un tad arī noieta tirgus

lai sasniegtu galveno mērķi kāpēc cilvēki vispār nodarbojas ar uzņēmējdarbību ndash gūtu peļņu

ldquoSIA ir vienas vai vairāku personu (fizisku vai juridisku) dibināta komercsabiedrība

kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļām SIA ir komersants kurš tiek dibināts

saimnieciskās darbības veikšanai ar nolūku gūt peļņu SIA ir visizplatītākā uzņēmējdarbības

forma Latvijārdquo[3]

Stratēģiski nozīmīgs elements ir uzņēmuma misija - tā ir precīzi izteikts uzņēmuma

pastāvēšanas pamatojums dod uzņēmumam stratēģisko virzību nosaka uzņēmējdarbības

veidu kurā uzņēmums ir iesaistīts tā mērķus un filozofiskās vērtības[2 30lpp]

Uzņēmuma iekšējā vide ir galvenie organizācijas funkcionēšanas nosacījumi un

faktori kas izveidoti tās menedžmenta darbības rezultātā[9 93lpp]

Organizācijas iekšējās vides faktori ir šādi

Mērķi (stratēģija politika uzdevumi)

Darbinieki (to zināšanas prasmes uztvere)

Struktūra (darba funkciju sadale un izpilde)

Organizācijas kultūra (menedžmenta stils)

Tehnoloģijas (iekārtas informācijas sistēma) [10 197lpp]

Šie ir galvenie iekšējās vides faktori kas arī nosaka uzņēmuma iekšējās vides

ldquoklimaturdquo Katru no šiem faktoriem autors analizēs atsevišķi

Savstarpēja saikne starp uzņēmuma iekšējās vides pamatelementiem attēlota 11att

Šādā veidā pamatelementi tiek izdalīti no sistēmpieejas viedokļa Svarīgi ka uzņēmumu

9

vadītāji savu darbību pamatā koncentrē uz šiem iekšējās vides elementiem bet uzņēmuma

mērķu sasniegšana lielā mērā ir atkarīga arī no ārējās vides elementiem [9 93lpp]

11att Iekšējās vides pamatelementu savstarpējās attiecības [9 93lpp]

Tomēr šis attēls uzskatāmi parāda ka mērķi ir jāizvirza visās jomās bet par to darba

nākamajā nodaļā Tāpat savstarpēja mijiedarbība ir starp tehnoloģijām struktūru kultūru un

darbiniekiem ndash ja kādā no šīm jomām ir būtiskas problēmas tad tās ietekmē arī citas jomas

Turpinājumā darba autors pievērsīsies katra faktora sīkākam izklāstam un analīzei uzņēmu

Uzņēmuma mērķi Uzņēmuma iekšējās vides kontekstā mērķis tiek raksturots kā

cilvēku darbībai izvirzītā rezultāta priekšskatījums motīvs apzinātai rīcībai[9 96lpp] Mērķi

uzņēmumā var būt dažādi ndash gan kopējie uzņēmuma mērķi tai skaitā uzņēmuma misija un

stratēģiskie mērķi gan konkrēti mērķi uzņēmuma struktūrvienībām un arī individuāli

darbinieku līmenī Svarīgi lai tie būtu savstarpēji saistīti papildinoši un saprotami visos

uzņēmuma līmeņos ndash gan darbiniekiem gan vadītājiem un īpašniekiem Uzņēmuma mērķi ir

vajadzīgi visām vadības funkcijām plānošanai organizēšanai personāla motivācijai un

sasniegto rezultātu novērtēšanai Zinot uzņēmuma mērķus ir vieglāk sagatavot un pieņemt

pareizos lēmumus

Struktūra Katra uzņēmuma pamatā ir cilvēks Darbinieki ir organizācijā strādājošie

cilvēki (menedžeri un padotie) kuri izturas atbilstoši personiskajām īpašībām un organizācijas

iekšējās un ārējās vides apstākļiem[9 97lpp] Tātad jebkurā uzņēmumā pastāv darbinieku

struktūra kas nosaka savstarpējo attiecību funkcionēšanu un uzdevumu izpildes kārtību

bdquoOrganizācijas kultūra ir vērtības normas vadlīnijas un vienota izpratne gan starp

organizācijas locekļiem gan jaunajiem darbiniekiemrdquo[17] Organizāciju kultūru var skatīt

divos līmeņos no kuriem pirmais ir vizuāli redzamas iezīmes un uzvedība ndash ģērbšanās stils

simboli un izturēšanās ar kuriem organizācijas locekļi dalās Savukārt otrais jeb neredzamais

līmenis ir vērtības pieņēmumi tradīcijas un visi procesi kas veidojas caur kultūru To ir

Tehnoloģija

Darbinieki Struktūra

Kultūra

Mērķi

10

iespējams salīdzināt ar aisberga modeli Tā ir kultūra kas vada darba attiecības un nosaka kā

cilvēkiem komunicēt ar organizāciju kāda uzvedība ir pieņemama un kāda nē un kā vadība

un statusi tiek sadalīti Kultūra palīdz vadīt darbinieku ikdienas aktivitātes lai sasniegtu

mērķus[17]

Uzņēmuma ekonomiskie rādītāji Kvalifikācijas darba ietvaros autors analizēs

vairākus rādītājus kas viņaprāt ir svarīgākie pēc kā vadīties pētot uzņēmuma finansiālo

darbību Šie rādītāji ir

Peļņas vai zaudējuma aprēķins

Bilance

Likviditāte

Saistību īpatsvars bilancē

Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums

Apgrozāmo līdzekļu kustība

Kopējo aktīvu apgrozījums

Apgrozījuma rentabilitāte

Uzņēmuma tehnoloģijas Tehnoloģija ir prasmju zināšanu informācijas iekārtu un

instrumentu apvienojums kas nodrošina racionālu resursu pārveidošanu gatavā produktā[9

116lpp] Tāta tehnoloģijas apvienojumā ar zināšanām nosaka veidu kā tiek veikts darbs

(uzdevums) līdz tā rezultātam Līdz ar to var runāt par efektīvām tehnoloģijām kas sasniedz

maksimāli rezultātu un ar kādiem resursiem vai par tehnoloģijām kopumā ndash kā par veidu kā

notiek resursu pārveidošana gatavā produktā

Pēc sociologa D Tompsona pieejas pastāv trīs tehnoloģijas kategorijas[9 106-

107lpp]

Secīga tehnoloģija kad katru operāciju uzdevumu izpilda noteiktā secībā

(praktiski pilnībā standartizēta)

Starpnieku tehnoloģija kad sadarbojas savstarpēji atkarīgas darbinieku grupas

(daļēji standartizēta)

Intensīva tehnoloģija kad tiek izmantoti individuāli darba paņēmieni lai

izgatavotu produkciju vai sniegtu pakalpojumu (minimāli standartizēta)

Tehnoloģijas ietekmē gan biznesa pamatfunkcijas ndash produktu izstrādi un attīstību

ražošanu un pārdošanu gan arī atbalsta funkcijas ndash personāla vadību finanšu vadību un

uzskaiti[4 21lpp] Spēja pielāgot tehnoloģijas tirgus un klientu prasību izmaiņām un

atbilstošā tempā apmācīt darbiniekus to lietošanā šobrīd ir galvenais konkurētspējas un

stabilitātes rādītājs labi pelnošos uzņēmumos[4 21lpp]

11

Pastāv dažāda veida tehnoloģijas

informācijas tehnoloģijas

būvniecības tehnoloģijas

komunikācijasmārketinga tehnoloģijas uc

ldquoInformācijas tehnoloģijas (saīsināti ndash IT) ir saistītas ar skaitļošanas tehnoloģijām

tādām kā tīklošana programmatūras internets un cilvēkiem kas strādā ar šīm tehnoloģijām

Daudziem uzņēmumiem ir pat IT departamenti kas menedžē datorus tīklus un citas tehniskās

lietas kas uzņēmumam nepaciešamas IT darbs ietver arī datorprogrammēšanu tīklu

administrēšanu datoru inženieriju tehnisko nodrošinājumu un saistītas lietas Dzīvojot

ldquoinformācijas laikmetārdquo informācijas tehnoloģijas ir kļuvušas par mūsu ikdienas sastāvdaļu un

tā tas arī paliks nākotnērdquo[13]

Mārketinga tehnoloģijas uzņēmumā Pirms raksturot uzņēmuma klientu piesaistes

pasākumus ir jānoskaidro kas ir mārketings un tā būtība Bordens (Bordenrsquos 1964) piedāvā

12 elementus kas viņaprāt veido mārketinga programmu un daži no tiem ir produktu

plānošana cenas reklāma distribūcija zīmolvedība (brending) serviss un citi turpretī cits

teorētiķis (McCarthyrsquos 1978) izveidojis mārketinga miksu kurā ir tikai četri elementi ndash

produkts cena vieta veicināšana (promotion) (16 84 lpp)

Viens no mārketinga pamatlicējiem Kotlers to definē kā bdquosociālu un organizatorisku

procesu kurā indivīdi un grupas iegūst to ko vēlas pārveidojot un radot no jauna produktus

un to vērtībasrdquo (16 84 lpp) Tāpēc vissvarīgāk ir atcerēties trīs būtiskus soļus

analīze ndash saprast ko organizācija vēlas sasniegt un kur vēlas būt To var noskaidrot

ar mārketinga (tirgus) pētījumiem lai izprastu kādas ir kvalitatīvās un kvantitatīvās iespējas

turpmākai attīstībai

plānošana ndash kad iepriekš minētais ir noskaidrots tam loģiskā secībā seko darbības

plānošana un veicamie uzdevumi lai virzītos uz mērķi Šajā posmā tiek pieņemts lēmums par

konkrētā produkta noformējumu cenu distribūciju un kā to veicinās

kontrole ndash pēdējais no posmiem lai izstrādātās mārketinga idejas būtu

dzīvotspējīgas ir kontrole Tajā ir jāseko līdzi produkta virzībai tirgū ņemot vērā arī

finansiālos aspektus un auditorijas attieksmi lai nepieciešamības gadījumā varētu pielāgoties

situācijai (16 88 lpp)

Klients ir uzņēmuma piedāvātās produkcijas patērētājs tāpēc tā vajadzību izpēte kā

arī nākotnes tendenču (šī jēdziena visplašākajā aspektā) paredzēšana ir galvenais cēlonis

pārmaiņām uzņēmumu ražošanas procesos tehnoloģijās produktu klāstā darbinieku

kompetencē un struktūrās Analizējot savus klientus vadītājiem ir jāspēj atbildēt piemēram

12

uz šādiem jautājumiem ndash kāda ir klientu lojalitātes dinamika Kādi ir iemesli klientu

zaudēšanai Kādi ir valdošie virzieni klientu vajadzībās ko viņi grib pirkt šodien un ko gribēs

pēc pieciem gadiem [4 19lpp]

Uzņēmuma vizuālā identitāte ldquoZīmolvedība (branding) ir preces un pakalpojuma

zīmola plānošanas izstrādes un vadīšanas process lai to atšķirtu no konkurentiem un

piesaistītu lojālus patērētājus uzņēmuma produktiemrdquo[9] ldquoZīmols ir vārda (nosaukuma)

zīmes (simbola) tiesību aizsardzības uc atribūtu kopa kas apliecina produkta piederību

uzņēmumam un atšķir to no konkurentu produktiem Zīmola vārds ir produkta īpašais

nosaukums (izteikts ar vārdu arī saīsinājumu vai skaitli) kam ir īpašvārda funkcijasrdquo[9]

Uzņēmuma zīmolam ir jābūt saistītam ar uzņēmuma misiju jādefinē kādas ir piedāvātā

produkta priekšrocības ko esošie un potenciālie klienti domā par kompāniju kādas kvalitātes

uzņēmums grib asociēt ar savu zīmolu[14]

ldquoTehnoloģiskā dizaina galvenais uzdevums ir savienot zinātni ar produktu Tā pamatā

ir dažādi matemātiski aprēķini un eksperimenti lai radītie produkti būtu derīgi lietošanairdquo[9]

Kvalifikācijas darba turpinājumā autors pievērsīsies visu iekšējās vides rādītāju

analīzei būvniecības uzņēmumā

13

2 BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES

ANALĪZE

Šajā nodaļā autors izklāstīs ar ko tieši nodarbojas uzņēmums un kā tas funkcionē par

kuru autors ir izstrādājis kvalifikācijas darbu Idejas realizēšana nolūkā gūt peļņu ir

saimnieciskā darbība kuru par savu nodarbošanos izvēlas dažādu jomu speciālisti

Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir dažādas grūtības un uzdevumi kurus nepieciešams izpildīt un

formulēt taču tas ne vienmēr notiek iepriekš pārdomāti tāpēc turpmākajās nodaļās darba

autors analizēs konkrēta uzņēmuma piemēru

Autora izvēlētais uzņēmums ir SIA Konkrētais būvniecības uzņēmums SIA

ldquoMasterwork Constructionsrdquo ir dibināts 2012gada martā Uzņēmuma pamatdarbība ir koka

paneļa māju eksports un to uzstādīšana Norvēģijā (saskaņā ar NACE 20 klasifikatoru ndash 4210

dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība) 2012gada augustā Norvēģijā tika atvērta arī

uzņēmuma ārvalstu filiāle Uzņēmuma juridiskais statuss ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

(turpmāk tekstā ndash SIA)rdquo Uzņēmums pēc tā darbības veida ir pieskaitāms pie mazajiem

uzņēmumiem jo tajā strādā 31 darbinieks Ar šādu darbinieku skaitu uzņēmums pieskaitāms

pie mazajiem uzņēmumiem Latvijā taču tas nav arī tik mazs jo apgroza pietiekami daudz

līdzekļu un nodarbina vairākus desmitus darbinieku Uzņēmuma pamatkapitāls ir EUR 2846

Tātad arī uzņēmuma pamatkapitāls ir kā normālai pilnsabiedrībai un uz uzņēmumu attiecas

standarta UIN (uzņēmuma ienākuma nodokļu) likme 15 Tātad uzņēmums strādā likumīgi

maksā nepieciešamos nodokļus kā arī uzņēmumam ir jārēķinās ar valstī noteiktajām

prasībām likuma normām Savā darbībā uzņēmums vadās pēc atbilstošas likumdošanas kas

SIA un būvniecības uzņēmuma jomā ir jāņem vērā

Uzņēmuma darbības stratēģijas Balstoties uz autoram pieejamo informāciju un

teorijas materiāliem autors secina ka būvniecības uzņēmumam pagaidām nav izstrādāta

konkrēta misija kas arī var negatīvi ietekmēt uzņēmuma attīstību jo nav šī viena konkrētā

stratēģiskā virziena Ir identificēti daži attīstības plāni kā ražošanas attīstība un jaunu tirgu

apgūšana taču ar to nav pietiekami Tāpat kā individuālie mērķi arī konkrētas uzņēmuma

misijas nodefinēšana varētu uzlabot padoto darbinieku piederības apzināšanos uzņēmumā un

arī to lielāku iniciatīvu un iesaisti uzņēmuma darbā līdz ar to arī palielinot katram savu

atbildību

Kvalifikācijas darba izstrādē autors intervēja uzņēmuma vadību kura pilnā apjomā ir

apskatāma 1 pielikumā Intervijā būvniecības uzņēmuma valdes loceklis norāda ka ldquotādā

izpratnē () tas nav noteikts taču gan uzņēmuma vadībai gan arī darbiniekiem kopumā ir

14

skaidrs ndash ko uzņēmums plāno darīt un kurp virzās Līdzīgi ir arī uzņēmuma vērtībām ndash tie ir

vairāk kā darbības principi vai bdquonerakstīti likumirdquo Tas nozīmē ka nav ldquopiefiksētirdquo ne mērķi

ne stratēģija bet uzņēmuma valdes loceklis apgalvo ka plāni ir un visiem ir skaidrs uz

kurieni virzās Tomēr pēc autora domām tas var radīt arī konfliktu situācijas jo ne vienmēr

tas ko otrs domā saskan ar cita cilvēka domām vai teikto Ir saprotams ka uzņēmuma ir savs

redzējums un vēlmes attiecībā uz finansēm tirgus paplašināšanu darbinieku kvalifikācijas

celšanu utml tomēr tas nav skaidri noformulēts stratēģijā ar kuru jebkurš uzņēmumam

piederošais varētu iepazīties

Autors secina ka uzņēmuma stratēģijas nav rakstiski definētas un līdz ar to nav arī

izmērāma to efektivitāte Uzņēmuma stratēģijas ir jānoformulē katrā no jomām ndash

administratīvā līmenī padoto līmenī eksporta vai realizācijas apjomu līmenī utml tad arī

vieglāk varēs novērtēt sasniegto un izmaiņas laika gaitā Piemēram uzņēmums var pieņemt

ka ar konkrētu rīcības plānu palielinās uzņēmuma peļņu par X procentiem X laika posmā

Nodefinējot šādu soli arī ir iespējams ldquoizmērītrdquo cik daudz no tā ir īstenojies un kādas pūles

(termiņu) tas ir prasījis Tātad uzņēmuma vēl ir jāpilnveido stratēģija jānodefinē un

jāapraksta tās misija un mērķi rakstiskā veidā

21 Uzņēmuma mērķi struktūra un kultūra

Šajā nodaļā kvalifikācijas darba autors apskatīs sīkāk uzņēmuma iekšējo vidi un

vairākos ar to saistītos faktorus analizējot katru no tiem atsevišķi Uzņēmuma mērķi un

struktūra dažkārt šķiet pašsaprotami jēdzieni tomēr tie ir daļa no ļoti nozīmīgās ndash uzņēmuma

iekšējās vides

Uzņēmuma mērķi Kā jau autors iepriekš minēja būvniecības uzņēmumā

bdquoMasterwork Constructionrdquo līdz šim nav nodefinēti konkrēti uzņēmuma mērķi taču tas

neietekmējot uzņēmuma praktisko darbību Autors secina ka pamatā darbojas tādi kā

bdquonerakstīti likumirdquo taču pēc autora domām šāda pieeja nav ilgtspējīga un uzņēmumam strauji

attīstoties (kā tas arī ir vērojams pēc tā datiem) ir ļoti būtiski nodefinēt un aprakstīt savu

konkrētu stratēģiju Īpaši svarīgi šajā kontekstā būtu arī individuālie struktūrvienību mērķi ja

jau uzņēmums plāno arvien vairāk deleģēt uzdevumus un atbildību padotajiem darbiniekiem

taču šobrīd tas īsti nestrādā ndash iespējams šādi konkrēti noteikti individuālie mērķi varētu

veicināt šo situāciju Kvalifikācijas darba 4 nodaļā autors sniegs savus priekšlikumus kā

varētu definēt uzņēmuma misiju mērķi stratēģiju

Uzņēmuma struktūra Būvniecības uzņēmumā pārsvarā visi darbinieki ir vīrieši

izņemot administrācijas daļā strādājošo grāmatvedi un lietvedi Darbinieki ir vecumā no 20-

15

40 gadiem kuriem ir vidējā vai augstākā profesionālā izglītība Šajā uzņēmumā strādājošiem

jābūt kvalificētiem un zinošiem par darba uzdevumiem un konkrētajiem projektiem tāpēc

darbinieku vidū ir profesionāli un kvalificēti speciālisti ndash namdari flīzētāji iekšdarbu veicēji

uc darbinieki projektu realizēšanai Pastāv neliela hierarhija tāpēc daļai darbinieku ir

nepieciešamas arī vadītāja dotības bet citi nodarbojas ar praktisku būvniecības darbu

veikšanu Būvniecības uzņēmumā šobrīd ir divu līmeņu struktūra ndash vadība un padotie

darbinieki Lai gan uzņēmumā šobrīd jau strādā vairāk nekā 20 darbinieki tajā nav izveidotas

atsevišķas struktūrvienības kā tradicionāli piemēram nodaļu izpratnē bet gan uzņēmuma

darbinieki tiek bdquogrupētirdquo pēc to profesionālās darbības Iespējams uzņēmumam vēl augot un

attīstoties tiks precizēta arī formālā uzņēmuma struktūra Lai gan formālās struktūras projektu

vadītāji uzņēmumā ir līdzvērtīgā padotībā kā ražošanā un montāžā iesaistītie darbinieki ndash pēc

autora novērojumiem un intervijas ar uzņēmuma valdes locekli var secināt ka praksē ļoti labi

strādā arī tāda kā bdquoalternatīvā hierarhijardquo Respektīvi kad atsevišķos projektus vadību

uzņemas konkrētie projektu vadītāji un darbinieki arī piemērojas šīm izmaiņām ndash galvenais ir

rezultāts

21 att Uzņēmuma darbinieku struktūra [autora veidota]

Kā redzams 21 attēlā autors sadalījis visus uzņēmuma darbiniekus hierarhiski ndash kā

ldquogalvenaisrdquo elements uzņēmuma struktūrā ir tā īpašnieks kuram vienmēr būs gala vārds

lēmumu pieņemšanas situācijās un uzņēmuma vadībā Jāpiebilst ka uzņēmuma īpašnieks

strādā ciešā vadībā ar uzņēmuma vadību (līdzīpašnieku vadītāju) kurš nereti orientējas vēl

labāk uzņēmumā notiekošajā nekā pats īpašnieks jo īpašniekam svarīgāk ir gūt peļņu un

Uzņēmuma īpašnieks

Uzņēmuma vadība

Administrācija (lietvede grāmatvede)

Projektu vadītāji

Projektu darbinieki strādājošie

16

uzņēmuma tēls taču vadītāja kompetencē ir gan finanšu jautājumi gan darbinieku vadīšana

gan sadarbība ar klientiem piegādātājiem utt Kā nākamais elements hierarhijā ir uzņēmuma

grāmatvede un lietvede kurām ir atbildība par atskaišu prasību dokumentu utt

sagatavošanu Savukārt projektu vadītāji ir tie darbinieki kuru atbildība ir gan par projekta

realizēšanu ndash termiņiem finansēm atskaitēm utt gan par praktisko pusi ndash izpildītā darba

kvalitāti materiālu piegādi utt Uzņēmuma darbinieki (strādnieki) ir tie kuriem tiešais

vadītājs ir projektu vadītājs un kuram katram ir jāveic darbs savā kompetencē kurā viņš

strādā ndash iekšdarbi ārdarbi santehnika elektrība krāsošana špaktelēšana utt un viņi nes

atbildību par padarītā darba kvalitāti

Kopumā autors secina ka uzņēmumā pastāv darbinieku struktūra kurā darbinieki ir

sakārtoti hierarhiskā līmenī pēc to atbildības un darba apjoma

Uzņēmuma organizācijas kultūra Kaut arī uzņēmumā ir hierarhiska struktūra

būvniecības uzņēmuma kultūras apskats parāda ka uzņēmumā ir demokrātisks vadības stils

kas raksturo arī darba vides kultūru jo darbinieki tiek novērtēti ndash tiek ņemts vērā viņu

viedoklis un viņi iesaistās lēmumu pieņemšanā Autors novērojis ka uzņēmumam ir savs

vizuālais tēls logo kas veido vienotu sajūtu uzņēmumā un darbinieku lokā ndash ir speciālais

darba apģērbs darba transports ar logo utt kas sekmē visa kolektīva vienotību lojalitāti

uzņēmumam vērtību izpratni (par to darba 3 nodaļā) Tāpat arī augsti tiek novērtēti

darbinieku dzīves apstākļi ndash vadība rūpējas lai projektu izstrādes laikā dzīvesvietas būtu

komfortablas kas arī parāda uzņēmuma kultūru un attieksmi pret padotajiem Tādejādi arī

darbiniekiem rodas sajūta ka tie ir novērtēti un viņiem pretī jādod savs ieguldījums ndash

atbildīgs un kvalitatīvs darba process Pozitīvu vidi un attieksmi veicina arī fakts ka valsts

svētku dienās kā arī Ziemassvētkos uc darbiniekiem vienmēr ir brīvdienas ndash tas rada sajūtu

ka darbinieki tiek novērtēti un ir uzņēmuma vērtība Taču jāpiebilst ka uzņēmumam ir arī

stingri darba izpildes nosacījumi kas arī ir daļa no tā kultūras ndash darbinieki tiek novērtēti bet

tiem ir jāpaveic savs darbs labi jo tie kuri strādā ievērojami lēnāk vai sliktāk nekā pārējie ndash

var tikt atlaisti Tas veido zināmu kvalitātes latiņu un izpratni par to ka uzņēmuma vērtība ir

labi darbinieki strādāt kvalitatīvi un operatīvi Intervijā uzņēmuma valdes loceklis uzskata ka

kultūra vairāk izpaužas kā konkrētas tradīcijas piemēram kopīgi pasākumi uzņēmuma

iekšienē un labāko darbinieku novērtēšana Autors uzskata ka attiecībā uz uzņēmuma kultūru

uzņēmumam būtu noderīgi izvirzīt konkrētākas vērtības un tās aprakstīt jo lai gan uzņēmuma

ikdienas darbs ir diezgan dinamisks un saspringts tomēr tādi kultūras aspekti kā uzņēmuma

tēls mikroklimats birojā uzņēmuma vērtību nostiprināšana darbinieku morāles principu

nostiprināšana (piemēram atbildība pret uzticētajiem darba instrumentiem) tikai pozitīvi

17

sekmētu uzņēmuma darbinieku iesaisti uzņēmuma attiecībās Ņemot vērā iepriekš minēto tas

jau tiek darīts tomēr izvirzot konkrētas vērtības priekšlikumus uzņēmuma kultūra varētu būt

vēl izteiktāka un spēcīgāka Jāpiemin ka konkrētajā uzņēmumā kultūru var raksturot kā

adaptīvu jo uzņēmums strādā sava veida paaugstināta riska apstākļos (piemēram kad uznāks

sniegs un nevar veikt darbus ndash atkarība no dabas apstākļiem) kas arī prasa ātru reakciju uz

šiem ārējās vides apstākļiem Kvalifikācijas darba autors jau iepriekšējās nodaļās uzsvēra ka

piemēram kopīgu kolektīva pasākumu organizēšana (gada balle sporta spēles uc) pozitīvi

ietekmētu uzņēmuma kultūru un kolektīva saliedēšanos

22 Uzņēmuma tehnoloģijas

Analizējot būvniecības uzņēmumā esošās tehnoloģijas un to pielietojumu autors

secina ka pamatā tiek izmantota intensīvā tehnoloģija (pēc D Tompsona pieejas) jo katrs

uzņēmuma produkts (māja) ir individualizēta ndash ir minimāla standartizācija attiecībā uz mājas

projekta sagatavošanu un izmantotām metodēm tās detaļu saražošanā Tā kā uzņēmums

pamatā izmanto dažas specifiskas tehnoloģijas kas saistās ar dažu konkrētu darbinieku

(speciālistu) tiešajiem darba uzdevumiem tad nav novērojam uzņēmuma liela atkarība no

tām Iespējams uzņēmumam būtu vairāk jāpadomā par tehnoloģiju izmantošanu uzņēmuma

iekšējo procesu uzlabošanā piemēram klientu un ražošanas vadības sistēmu jomā

Būvniecības jomā uzņēmums izmanto profesionālus darba instrumentus no tādām

firmām kā ldquoDeWaltrdquo ldquoYeinrdquo ldquoMakitardquo ir mehāniskais flīžu griezējs bet principā viss darba

process tiek paveikts darbiniekiem strādājot ar šiem instrumentiem nevis izmantojot kādas

lielas iekārtas vai mašīnas Uzņēmuma darbības gadu laikā jau ir izstrādājusies ražošanas

tehnoloģija kādā secībā kādus darbus nepieciešams veikt Darbības gadu laiku ir

izstrādājusies aizvien strukturētāka darbu veikšana un ir ldquomācīts no kļūdāmrdquo jo gandrīz no

katra projekta var izdarīt secinājumus kā darīt vai ko darīt citādāk Ražošanas ziņā tas ir

paātrinājis procesu jo visi pienākumi tiek sadalīti un ļoti liela daļa no darba tiek izdarīta jau

ražotnē Tas ir arī pluss attiecībā pret klientiem jo ievērojami paātrina projekta izpildes

termiņus Ražošanas jomā šobrīd nav tāda iekārta kuru būtu plānots iegādāties vai tāda kuru

vajadzētu iegādāties lai būtiski paātrinātu vai uzlabotu darba procesu ndash būtiskākā loma ir

darba organizācijā un tā šobrīd ir labā līmenī Arī uzņēmuma noliktavas organizācijā šogad

tika veiktas izmaiņas (sakārtota) lai tā būtu strukturētāka un pārraugāms instrumentu

izmantošanasnodošanas process kas līdz šim bija nesakārtos jo katrs gāja un ņēma ko grib

bez atzīmēšanās žurnālā

18

Attiecībā pret būvniecības uzņēmumu tajā nav atsevišķa informācijas tehnoloģiju

departamenta un nav arī viena cilvēka kas ar tām strādātu jo tam nav vajadzības Uzņēmums

nodarbojas ar celtniecības projektiem un māju ražošanu taču to realizēšanai netiek izmantotas

sarežģītas tehniskas iekārtas mašīnas vai datorprogrammas Protams kā jebkurā darba vietā

mūsdienās notiek darbs ar datorprogrammām taču tās neprasa īpašu pieeju (tās ir

vispārzināmas programmas) Tas kas ir saistīts ar IT jomu šajā uzņēmumā ir gaisa kuģis jeb

drons (skat3 nodaļu) jo no tā iegūtās fotogrāfijas pēc tam pārnes datorā lai projicētu ēkas

novietojumu kartogrāfiju uc bet par to autors apraksta 3 nodaļā

Par komunikācijas tehnoloģijām autors izklāstīs 3 nodaļā par mārketinga

tehnoloģijām

23 Uzņēmuma produkcijas un pakalpojumu raksturojums

Būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo pamatdarbība ir koka paneļa

māju eksports un to uzstādīšana Norvēģijā (saskaņā ar NACE 20 klasifikatoru ndash 4210

dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība skat22att)

22att Uzņēmuma produkcijas piemērs [18]

Kā papildu pakalpojums ir projektu izstrāde teorētiskā līmenī ndash jeb projektēšana

rasēšana un tāmēšana pēc klienta vēlmēm (bez izstrādes) Taču tā kā uzņēmums pamatā

koncentrējas uz pilnu projekta izstrādi (no idejas līdz realizācijai) tad turpinājumā autors

analizēs šo darbības pamatvirzienu un tā dzīves ciklu

Uzņēmuma galvenā (apmēram 90) klientu grupa ir Norvēģijas iedzīvotāji kuriem

tiek būvētas privātmājas taču uzņēmums sadarbojas arī citu projektu izstrādē ndash tiek būvētas

skolas lielveikali zvejnieku mājas rūpnīcas Ļoti maz ir standartizētu lietu un procesu un

biežāk nepieciešams ir individuāls risinājums bdquoKatra māja ir kā atsevišķs projekts ndash no paša

19

sākuma (no klienta vēlmju izzināšanas) līdz mājas nodošanai Sākumā tiek sagatavots

piedāvājums klientam ndash ar zīmējumiem iespējām uc jo uzņēmums nepiedāvā piemēram

sērijveida projektus ir tikai individuāli pasūtījumirdquo

Tomēr nepieciešamās pamatlietas jebkuras ēkas celtniecībai ir jau bdquoatstrādātasrdquo ndash

neatkarīgi no konkrētā projekta ir izstrādājusies sistēma kādā secībā darbi notiek kādi

meistari un kādā secībā strādā pie mājas uzstādīšanas ārdarbiem un iekšdarbiem

2014gada sākumā pateicoties straujai uzņēmuma attīstībai tika iepirkti materiāli un

pamatlīdzekļi lai uzsāktu ražošanas izveidi Latvijā Saistībā ar pieprasījuma pieaugumu un arī

ražošanas uzsākšanu kas arī pozitīvi ietekmēja uzņēmuma darbības apjomus tika pieņemti arī

jauni darbinieki (līdz 2014gada beigām tika pieņemti 6 darbinieki)

23att Uzņēmuma ražotne Rīgā [18]

Noslēdzot 2013gadu uzņēmuma apgrozījums palielinājās par vairāk kā 200

salīdzinot ar iepriekšējo 2012pārskata gadu sasniedzot vairāk nekā 400 000 EUR apmēru

Tāpat arī darbinieku skaits 2013gadā palielinājās par vairāk kā 50 - no 15 kā vidējais

nodarbināto skaits uzņēmumā 2012gadā līdz 23 2013gadā[1] Uzņēmuma savas ražotnes

izveide ir piemērs tam ka pie noteikta uzņēmuma darbības apjoma ir nepieciešams pašiem

nodrošināt konkrētas funkcijas ndash šajā gadījumā māju montāžu kas iepriekš tika iepirka no

konkrētiem uzņēmumiem

ldquoProdukta dzīves cikls ir laika periods no produkta izstrādes līdz tā ražošanas un

pārdošanas pārtraukšanairdquo[2] Produkta dzīves cikls ietver 5 fāzes ndash izstrādi ieviešanu

attīstību briedumu un kritumu Ņemot vērā iepriekš minēto autors secina ka uzņēmums

atrodas attīstības stadijā jo tā piedāvātais produkts ir jau ienācis tirgū un ir pieprasīts taču vēl

nav sasniegts realizācijas maksimums (briedums) Uzņēmums joprojām attīsta piedāvāto

produktu apgūst tirgu un paplašina ražošanas iespējas jeb vienā vārdā sakot ndash attīstās

Tuvākajos nākotnes uzņēmuma attīstības plānos ietilpst ražošanas paplašināšana

uzņēmuma īpašumā esošo telpu iegāde nevis īrēšana kā arī darbības paplašināšana gan

20

Norvēģijas vidienē gan dienvidu daļā jo šobrīd uzņēmums pamatā darbojas Norvēģijas

ziemeļu daļā

Kopumā uzņēmuma produkts ir skaidri definēts no paša darbības sākuma un pozitīvi ir

vērtējams ka darbības gadu laikā tā izstrādes process ir aizvien konkrētāk strukturēts tādejādi

paātrinot darba procesu un arī uzlabojot kvalitāti

24 Uzņēmuma darbība un ekonomiskie rādītāji

Kvalifikācijas darba otrajā nodaļā autors analizēs uzņēmuma darbību finanšu jomā un

ekonomiskos rādītājus Lai noteiktu vai uzņēmuma darbība ir veiksmīga no finansiālā

viedokļa ir jāskatās uz ļoti dažādiem rādītājiem Tas ka uzņēmums strādā ar peļņu vai

zaudējumiem nav vienīgais pēc kā var noteikt vai uzņēmums strādājis finansiāli veiksmīgi vai

nē Protams peļņa ir katra uzņēmēja mērķis bet izpētot sīkāk rādītājus kas raksturo

uzņēmuma darbību var iegūt plašāku skatu un atrast likumsakarības kas var palīdzēt

uzņēmuma tālākai darbībai

Turpinājumā autors pievērsīsies katra rādītāja atsevišķai analīze

241 Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķins atspoguļo ieņēmumus un izdevumus kā arī

iegūto peļņu vai radušos zaudējumus ndash tas ir uzņēmuma vadības darbības rādītājs Operāciju

konti visā pārskata periodā uzkrāj datus uzņēmuma finansiālā rezultāta ndash peļņas vai

zaudējumu noteikšanai tie ir peļņas vai zaudējumu aprēķina konti

Autors secina ka uzņēmumā tiek izmantots LR likumā bdquoPar uzņēmuma gada

pārskatiemrdquo 12 panta peļņas vai zaudējuma aprēķina shēma kas klasificēta pēc apgrozījuma

izmaksu metodes[7]

Visi ieņēmumu konti ir pasīva konti kuros ieņēmumu palielinājums jāiegrāmato kontu

kredītā bet samazinājums ndash kontu debetā izņemot piešķirto atlaižu kontus tie ir ieņēmumus

regulējošie konti kas slēdzami uz attiecīgo ieņēmumu kontiem Ieņēmumu kontu debetā un

atlaižu kontu kredītā uzrāda ieņēmumu un atlaižu summu precizējumus Pārskata perioda

beigās ieņēmumu kontu saldo slēdz uz peļņas vai zaudējumu kontu

Visos izdevumu kontos izdevumus grāmato konta debetā bet kredītā tiek uzrādītas

izdevumus precizējošās summas Pārskata gada beigās šajos kontos izveidojušos saldo slēdz

(kontu reformācija) uz peļņas vai zaudējumu kontu kreditējot šos kontus

Kā 21tabulā parādīts uzņēmums 2014 pārskata gadu noslēdza ar zaudējumiem EUR

353 282 kas ir ļoti atšķirīgi salīdzinot ar 2013gadu kurš tika noslēgts ar peļņu EUR

21

589 123 Autors norāda ka peļņas samazināšanās kā atsevišķs rādītājs vēl neko neliecina

iespējams uzņēmums ir investējis ražošanas attīstībā kas parādīs veiksmīgus rezultātus

turpmākajā uzņēmuma dzīvē nevis 1 gada griezumā Pēc peļņas vai zaudējuma aprēķina var

secināt ka klāt ir nākusi ļoti liela izmaksu pozīcija ndash Norvēģijas pārstāvniecības izdevumi

kas arī izskaidro kraso rezultātu atšķirību abos pārskata gados

Kā jau ražošanas uzņēmums lielākā daļa izdevumu ir pārdotās produkcijas ražošanas

izmaksas Autors secina ka apgrozījums ir samazinājies par 32 kas likumsakarīgi kopā ar

administrācijas un pārējām uzņēmuma saimniecisko izmaksu pieaugšanu rezultējās šādos

zaudējumos 2014gadā Autors uzskata ka šis ir perfekts piemērs ka nedrīkst finanšu

lēmumus un rezultātus balstīt tikai uz kādu konkrētu rādītāju bet tieši pretēji ndash jāpēta

uzņēmuma rezultāti no dažādām pusēm lai labāk izprastu tā darbību Kā lielisks piemērs tam

ir šie abi gadi kuros bruto peļņas atšķirība ir tikai Eur 7978 kas būtībā liktu spriest ka arī

peļņas rādītājiem jābūt līdzīgiem Bet tā kā pārējās izmaksu pozīcijas kas nav tieši saistītas ar

ražošanas izmaksām ir krietni pieaugušas tad rezultāts ir krasi atšķirīgs ndash peļņas rādītāji

atšķiras par 270

Tabulā 21 attēlots uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2014 gadu no kā

arī autors izdara savus secinājumus un priekšlikumus par uzņēmuma darbību

21 tabula

Uzņēmuma peļņas vai zaudējuma aprēķins par 2014gadu

Rādītājs

Pārskata

gada beigās

EUR

Iepriekšējā

pārskata gada

beigās

EUR

Neto apgrozījums 2 569 722 3 762 454

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 1 480 746 2 681 456

Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) 1 088 976 1 080 998

Pārdošanas izmaksas 149 675 192 231

Administrācijas izmaksas 273 111 77 707

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 5 224 17 786

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 263 828 127 331

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 9 486 4 493

Norvēģijas pārstāvniecības izdevumi -752 023 0

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un

nodokļiem -353 923 697 022

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem -353 923 697 022

Ieņēmuma nodoklis par pārskata periodu 0 107 639

Atliktais nodoklis 641 -260

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc

nodokļiem (tīrie ieņēmumi) -353 282 589 123

22

Analizējot finansiālās iespējas autors ir apskatījis uzņēmuma 2014gada finanšu

pārskata datus kontekstā ar uzņēmuma iekšējo vidi Ņemot vērā tajā pieejamo informāciju

var secināt ka

Lielākais pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu īpatsvars ir materiālu

izmaksām kas ir loģiski ņemot vērā uzņēmuma produktu ndash šeit būtiski ir materiālu

iepirkšana uzņēmumā tā piegādātāji cenas sadarbības nosacījumi

Tā kā uzņēmums lielāko daļu savas darbības (māju uzstādīšanu) veic ārpus

Latvijas tad ļoti būtiski ir tādi faktori kas saistās gan ar uzņēmuma darbinieku uzturēšanos

Norvēģijā (piemēram komandējuma izmaksas apdrošināšana darbinieku nodarbināšanas

atbilstība vietējai likumdošanai uc) gan arī ar visiem citiem saistītajiem pakalpojumiem kā

materiālu transportēšana ārpakalpojumu un apakšuzņēmēju darbība uz vietas Norvēģijā

Ar uzņēmuma darbības specifiku saistās arī tas ka uzņēmumam svarīgs

aspekts ir tā īpašumā un lietošanā esošais transports ndash kas saistās gan tieši ar izmaksām (lai tās

būtu minimizētas piemēram degvielas izmaksas vai labāk pirkt (kredīts vai līzings) vai

nomāt) gan arī ar darba organizāciju (lai darbības nodrošināšanai vienmēr būtu pieejams

darba kārtībā esošs transports)

Atverot ražotni jaunās telpās ir būtiski arī palielinājušies komunālie izdevumi

līdz ar to no efektīvas uzņēmuma pārvaldības viedokļa ir ļoti svarīgi pareizi saplānot darbus

un telpu noslogojumu lai piemēram elektrība netiktu tērēta nelietderīgi (jo telpas ir lielas un

darbs ir tieši piesaistīts konkrētiem projektiem kad darbs ražotnē ir veicams nevis visu laiku

vienmērīgi)

Tā kā uzņēmuma galvenais noieta tirgus ir ārpus Latvijas tad jebkura

starptautiska uzņēmuma darbība saistās arī ar savstarpējiem starptautiskiem norēķiniem ndash

uzņēmumam ir salīdzinoši lieli zaudējumi no valūtas kursa svārstībām jo savstarpējos

darījumos Norvēģijas kronas Zaudējumi galvenokārt veidojas no debitoriem jo rēķini ir

izrakstīti kronās Šī arī varētu būt joma kur uzņēmums varētu izvērtēt savu darbību un arī

optimizēt resursus

242 Uzņēmuma bilance

Šajā nodaļā autors apskatīs uzņēmuma bilanci Autors secina ka bilances debeta un

kredīta atlikumi ir vienādi un konti ir sagrupēti un apstrādāti atbilstoši bdquoGada pārskata

likumardquo[15 16lpp] 10pantā noteiktām prasībām[7] Bilance ir sastādīta vertikālā formā

kur augšējā daļā ievietoti aktīva posteņi bet zem tās ndash pasīva posteņi Autors secina ka gada

23

pārskatā un grāmatvedībā par naudas vienību un vērtības mēru ir lietota Latvijas Republikas

naudas vienība ndash euro

Uzņēmuma lielāko daļu aktīvu sastāda pamatlīdzekļi nauda un citi debitori Pie citiem

debitoriem lielāko daļu sastāda uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) kā arī pievienotās

vērtības nodokļa (PVN) pārmaksas UIN avansa maksājumi jāveic balstoties uz iepriekšējā

gada rezultātiem Kā redzams pēc bilances pasīva uzņēmumam ir ļoti neliels aizņemtais

kapitāls ndashkredīti vai aizņēmumu no saistītajām kompānijām Autors vēlas vērst uzmanību uz

to ka uzņēmuma pamatkapitāls ir EUR 2 840 Autors vēlas norādīt un ieteikt ka uzņēmumam

ar 25 un 3 miljonu apgrozījumu gadā noteikti vajadzētu padomāt par pamatkapitāla

palielināšu tas uzlabotu uzņēmuma tēlu finansēšanas iestāžu acīs

Uzņēmumam uz 31122014 ir ilgtermiņa aizņēmumi EUR 15 073 Autors uzskata ka

uzņēmumam nebūs problēmu segt šīs saistības Bet ar lielu piesardzību autors ieteiktu

skatīties uz to cik lieli ir īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem ndash EUR 105 065

Šim skaitlim būtu lietderīgi pretī nolikt pircēju un pasūtītāju parādus kas uz 31122014 ir

tikai EUR 2 901 No šiem skaitļiem autors vēlētos izteikt minējumu ka ir saņemts avansu

maksājums no pircēja kā arī ir pasūtīti izejmateriāli ar pēcapmaksu un algots darba spēks

kuriem arī jāizmaksā algas pēc padarītā Šeit iespējams risks saistībā ar to ka ražošanai ir

iztērēti vairāk līdzekļi nekā konkrētajā brīdī ir ienākuši no pircējiem Autors vēlas ieteikt

pārskatīt apmaksas grafikus gan pircējiem gan noslēgtos līgumus ar piegādātājiem jo

izmainot šos apmaksas nosacījumus var uzlabot naudas plūsmu tā lai nerastos tik liela

negatīvā starpība starp naudu kura ir jāsaņem no pircējiem un to kura jāmaksā izejvielu un

materiālu piegādātājiem

243 Uzņēmuma likviditātes aprēķins maksātspējas lietišķās aktivitātes un

rentabilitātes rādītāji un to raksturojums

Uzņēmuma darbības ekonomiskajai analīzei ir svarīga loma uzņēmuma vadīšanā

Analīzes uzdevums ir noteikt uzņēmuma darbības efektivitāti pārskata periodā un noteikto

mērķu sasniegšanu un uzņēmuma darbības attīstības iespējamos virzienus Tāpēc analīze ir

jāveic mērķtiecīgi lai izzinātu tādas uzņēmuma iespējas un rezerves kuras nodrošinātu esošo

resursu optimālu izmantošanu

Uzņēmuma likviditātes analīze nozīmē finansiālās stabilitātes noteikšanu Likviditātes

rādītāji ir rādītāji ar kuru palīdzību var novērtēt uzņēmuma spēju segt savus parādus tad kad

tie ir jāmaksā Šī spēja ir atkarīga no attiecības starp uzņēmuma maksāšanas līdzekļu

24

potenciālu un uzņēmuma finansiālajām saistībām Maksāšanas līdzekļu potenciāls nozīmē

uzņēmumam piederošus likvīdus līdzekļus

Par likvīdiem sauc tos aktīvus kuri jau atrodas naudas formā kā arī tos kurus ātri var

pārvērst naudas formā

Kopējais likviditātes koeficients ir apgrozāmo aktīvu attiecība pret īstermiņa

saistībām Šis rādītājs vērtē cik labi uzņēmums spētu nokārtot savas īstermiņa saistības ar

saviem apgrozāmiem līdzekļiem[8]

Attēlā 24 ir uzrādīta kopējā likviditātes koeficienta formula un pēc formulas veiktais

aprēķins

Formula

Kopējais likviditātes koeficients

=

Apgrozāmie līdzekļi

Īstermiņa saistības

Aprēķins

Kopējais likviditātes koeficients

=

451 713

158 109

Rezultāts 285

24att Kopējais likviditātes koeficients [autora veidots]

Autors secina ka uzņēmuma spēja dzēst savas īstermiņa saistības izmantojot

apgrozāmos līdzekļus (21attēls) ir pietiekama Par šī koeficienta optimālā lieluma robežām

viedoklis nedaudz atšķiras saskaņā ar vispārpieņemtajiem starptautiskajiem standartiem tiek

uzskatīts ka šīm koeficientam jāatrodas robežās starp 1 un 2 (dažreiz 3)

Likviditātes rādītāji ir bieži ļoti apmierinoši bet uzņēmuma maksātspēja nebūt nav

apmierinoša tāpēc bieži it sevišķi bankas pie kredītu izsniegšanas izmanto uzņēmuma

maksātspējas rādītāju

Ar šo rādītāju palīdzību

raksturo uzņēmuma saistību attiecību pret pašu kapitālu vai aktīvu kopsummu

novērtē uzņēmuma iespējas paaugstināt saistību summu

novērtē uzņēmuma spēju noteiktā termiņā nokārtot saistības

Šis rādītājs atspoguļo saistību īpatsvaru uzņēmumā to veido attiecība starp visām

uzņēmuma saistībām un bilances kopsummu

Maksātspējas rādītāji jeb saistību īpatsvars bilancē rāda cik reizes pārskata perioda

laikā apritējis kapitāls debitoru parādi kreditoru parādi krājumi aktīvi ilgtermiņa

ieguldījumi[8] Attēlā 25 aprēķināts saistību īpatsvars bilancē

25

Formula

Saistību īpatsvars bilancē

=

uzņēmuma saistības

bilances kopsumma

Aprēķins

Saistību īpatsvars bilancē

=

173 182

582 609

Rezultāts 030

25 att Saistību īpatsvars bilancē [autora veidots]

22 attēlā redzams ka uzņēmumā nav problēmas ar maksātnespēju jo rādītājs ir

mazāks par 05Vispārējā gadījumā tiek uzskatīts jo vairāk uzņēmuma bilances kopsumma

pārsniedz saistības jo augstāka ir uzņēmuma maksātspēja

Uzņēmuma līdzekļu aprites rādītāji raksturo uzņēma līdzekļu izmantošanas

efektivitāti Aktivitātes rādītāji rāda cik reizes pārskata perioda laikā apritējis kapitāls

debitoru parādi kreditoru parādi krājumi aktīvi ilgtermiņa ieguldījumi Aprites rādītājiem ir

liela nozīme uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšanā jo līdzekļu aprites ātrums ir to

pārvēršanas naudas formā ātrums kas tieši ietekmē uzņēmuma maksātspēju Šo rādītāju

aprēķina kā attiecību starp neto apgrozījumu un kapitālu aktīvu utt[11 134lpp]

Attēlā 26 ir parādīta pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījuma formula un veiktais

aprēķins pēc kura autors var izdarīt secinājumus

Formula

Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums

=

Neto apgrozījums

Debitori kopā

Aprēķins

Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums

=

2 569 722

228 384

Rezultāts 1125

26 att Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums [autora veidots]

23 attēlā iegūtais rezultāts parāda ka debitoru parādi tiek pārvērsti par naudas

līdzekļiem 1125 reizes gadā Šis rādītājs ļoti atšķiras dažādās nozarēs tādēļ ir nepieciešama

plašāka analīze lai noteiktu vai rādītājs ir normas robežās

Savukārt apgrozāmo līdzekļu kustības aprēķins 27 attēlā norāda uz apgrozāmo

līdzekļu efektīvu izmantošanu

26

Formula

Apgrozāmo līdzekļu kustība

=

Apgrozījums

Apgrozāmie līdzekļi

Aprēķins

Apgrozāmo līdzekļu kustība

=

2 569 722

451 713

Rezultāts 569

27 att Apgrozāmo līdzekļu kustība [autora veidots]

Augsts koeficients norāda ka uzņēmumam ir nepietiekams apgrozāmo līdzekļu

daudzums turpretī zems koeficients var norādīt uz esošo apgrozāmo līdzekļu neefektīvu

izmantošanu

Kopējo aktīvu apgrozījuma aprēķins kas redzams 28 attēlā norāda ka uzņēmuma

aktīvu apgrozījums ir zems (vidējais valstī -219)

Formula

Kopējo aktīvu apgrozījums

=

Neto apgrozījums

Aktīvi

Aprēķins

Kopējo aktīvu apgrozījums

=

2 569 722

582 609

Rezultāts 023

28 att Kopējo aktīvu apgrozījums [autora veidots]

Pārāk zems koeficients parāda ka investīcijas uzņēmumā ir bijušas pārāk lielas un

nepieciešams likvidēt daļu pamatlīdzekļu un krājumu kas dotu iespēju uzlabot uzņēmuma

likviditāti Ļoti augsts aktīvu apgrozījuma koeficients var norādīt arī uz to ka uzņēmumam ir

jāiegulda papildus līdzekļi aktīvos lai izturētu konkurenci

Nozīmīgākais uzņēmuma darbības efektivitātes mērs ir peļņa Uzņēmuma neto peļņu

dalot ar neto apgrozījumu ar uzņēmuma kopējo vai pašu kapitālu nosaka rentabilitāti

Rentabilitāte ir uzņēmuma darbības efektivitātes rādītājs Šie rādītāji rāda patērētos līdzekļus

vai realizētās produkcijas apjomu Rentabilitāti izsaka procentos tās vērtēšanai nav noteiktu

kritēriju Jo augstāks šis procentu līmenis jo uzņēmuma darbība ir efektīvāka zems

rentabilitātes līmenis liecina par uzņēmuma neveiksmi ja to nenovērš laikus ir sagaidāma

uzņēmuma darbības krīze[8]

27

Attēlā 29 ir veikts uzņēmuma apgrozījuma rentabilitātes aprēķins izmantojot

formulu

Formula

Apgrozījuma rentabilitāte

=

Pārskata perioda peļņa

Neto apgrozījums

x

100

Aprēķins

Apgrozījuma rentabilitāte

=

-353 282

2 569 722

Rezultāts -14

29 att Apgrozījuma rentabilitāte [autora veidots]

Apgrozījuma rentabilitāte jeb bruto peļņas robeža parāda cik liela daļa no realizācijas

ieņēmumiem ir peļņa Šis rādītājs raksturo uzņēmuma vadības spēju vadīt un kontrolēt

izmaksu attiecību pret apgrozījumu Peļņas apjomu var regulēt mainot pārdotās produkcijas

daudzumu ceļot cenas vai arī samazinot izmaksas Svarīgi ir salīdzināt aprēķināto peļņas

normu ar nozares vidējiem rādītājiem Ja aprēķinātais rādītājs ir lielāks par nozares vidējo

rādītāju analizējamais uzņēmums ir starp nozares līderiem

Autors secina ka salīdzinot ar 2013gadu kad apgrozījuma rentabilitātes rādītājs bija

16 2014gadā rentabilitāte ir ievērojami samazinājusies Ja šī tendence turpināsies

uzņēmums var kļūt zaudējumu nesošs Autors uzskata ka ir jāņem vērā to uz ko šie rādītāji

norāda kā arī iemesli kas tos iespaido Ir jāinformē uzņēmuma vadība par iespējamiem

turpmākajiem riskiem kā arī to kādiem izdevumiem jāpievērš īpaši liela uzmanība

28

3 UZŅĒMUMA SVID ANALĪZE

Turpinājumā autors pievērsīsies uzņēmuma SVID analīzei (skat31att) ldquoSVID

analīze ir viena no populārākajām metodēm kas palīdz sistematizēt iekšējās un ārējās vides

analīzes procesu un izstrādāt stratēģijas (angliski SWOT)rdquo [5 103lpp]

Uzņēmuma SVID analīzes sagatavošanai autors izmantoja analītisko un sintēzes

metodi apkopojot pieejamo informāciju un izvērtējot uzņēmuma stiprās un vājās puses

iespējas un draudus

31 att Uzņēmuma SVID analīzes matrica [autora veidota]

Apkopojot SVID analīzi autors secina ka uzņēmumam ir diezgan daudz stiprās puses

un iespējas bet jāņem vērā arī draudi un vājās puses Kā viena no uzņēmuma stiprajām pusēm

ir uzņēmuma īpašnieks kurš ir Norvēģijas pilsonis Tas ir viens būtiskiem uzņēmuma

attīstības faktoriem jo galvenais īpašnieks un vadītājs kā Norvēģijā dzīvojošs pilsonis spēj

korektāk un vairāk izpētīt tirgus ekonomiku un darbības vietu jo labāk pārzina procesus

valstī kurā dzīvo Līdz ar tiek būtiski paaugstināta arī uzņēmuma konkurētspēja attiecībā pret

Stiprās puses Vājās puses

Uzņēmuma īpašnieks

Zināšanas par vietējo tirgu

Demokrātisks vadības stils

Projektu vadītāju iesaiste lēmumu

pieņemšanā un uzticēšanās tiem

Minimāla konkurence

Uzņēmuma misijas mērķu un

uzdevumu nekonkrētība

Informācijas un komunikācijas

problēmas projektu gaitā

Minimāla tehnoloģiju izmantošana

ikdienas darba procesā (ne saistībā ar

ražošanu)

Nav izstrādāts mārketinga plāns

Iespējas Draudi

Jaunu tirgu apgūšana Norvēģijā

Jaunu tirgu apgūšana citās valstīs

Uzņēmuma efektivitātes palielināšana

uzlabojot uzņēmuma procesus

Uzņēmuma darbinieku iniciatīvas

paaugstināšanās

Izmaiņas sadarbība ar esošajiem

piegādātājiem

Starpnieku nosacījumu maiņa

Ierobežojumu ieviešana attiecībā uz

starptautisko darbību

Būtiska klientu vajadzību un paradumu

maiņa

29

konkurentiem un zināšanas par vietējo tirguJebkuram uzņēmuma ir būtiska pozitīva un

stabila iekšējā vide kas šajā gadījumā tiek nodrošināts ar demokrātisku vadības stilu un

uzticēšanos saviem darbiniekiem

Kopumā šī komunikācija un attiecības ir vērtējamas pozitīvi jo arī darba uzdevumu

veikšanā tiek pielietota projektu vadības pieeja kas jau pati par sevi konkretizē un sistematizē

darba procesu

Autors uzskata ka lielā mērā vadīšanas veiksmes faktors uzņēmumā ir tas ka

uzņēmuma vadība uzticas darbiniekiem un ļauj tiem piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā

Projektu pieeja uzņēmuma darbībā būtiski ietekmē arī komandas darbu kas ir svarīgs aspekts

veiksmīga rezultāta sasniegšanai ndash attiecīgi kā norisinās praktiskā sadarbība arī starp projekta

vadītājiem un darbiniekiem ne tikai attiecībā uz vadību Šeit var minēt ka uzņēmuma

darbinieki sasvtarpēji labi sadarbojas un ja ir nepieciešams ļoti labi strādā arī deleģēšana un

vadība starp pašiem darbiniekiem Protams dažkārt komunikācija starp pašiem uzņēmuma

darbiniekiem būtu pilnveidojama ndash saistībā ar precīzas informācijas nodošanu īstajā laikā un

īstajā vietā tomēr kopumā komunikācija un vadības stils šajā uzņēmumā ir kā stiprā puse

Ņemot vērā uzņēmuma stiprās puses tās veido arī vairākas iespējas uzņēmuma

attīstībai Autors jau skaidroja kāds ir pienesums uzņēmumam no vadītāja ndash jaunu tirgu

apgūšana Norvēģijā kā arī uzņēmuma stabilitāte un potenciāls ļauj apgūt vēl citus jaunus

tirgus Tāpat arī iespējams paaugstināt darbinieku potenciālu un lielāku iniciatīvu kas

sekmētu jaunu ideju veidošanos un paaugstinātu darbības efektivitāti

Savukārt par uzņēmuma vājo pusi ir jānosauc misijas mērķu un uzdevumu

nekonkrētība Uzņēmumam nav nodefinēti konkrēti mērķi taču tas neietekmē uzņēmuma

praktisko darbību Var secināt ka uzņēmums pamatā darbojas ar tādiem kā bdquonerakstītiem

likumiemrdquo taču autors uzskata ka šāda pieeja nav ilgtspējīga un uzņēmumam strauji

attīstoties ir ļoti būtiski nodefinēt un aprakstīt savu konkrētu stratēģiju Īpaši svarīgi šaja

kontekstā būtu arī individuālie struktūrvienību mērķi ja jau uzņēmums plāno arvien vairāk

deleģēt uzdevumus un atbildību padotajiem darbiniekiem taču šobrīd tas īsti nestrādā ndash

iespējams šādi konkrēti noteikti indiviuālie mērķi varētu veicināt šo situāciju Šeit arī var

minēt to ka uzņēmumam pagaidām nav izstrādāta konkrēta sava misija kas arī var negatīvi

ietekmēt uzņēmuma attīstību jo nav šī viena konkrētā startēģiskā virziena ndash ir identificēti daži

attīstības plāni kā ražošanas attīstība un jaunu tirgu apgūšana taču ar to nav pietiekami Tāpat

kā individuālie mērķi arī konkrētas uzņēmuma misijas nodefinēšana varētu uzlabot padoto

darbinieku piederības apzināšanos uzņēmumā un arī to lielāku iniciatīvu un iesaisti

uzņēmuma darbā līdz ar to arī palielinot katram savu atbildību To ir iespējams panākt gan

30

nodefinējot misiju mērķus un uzdevumus gan uzlabojot informācijas un komunikācijas apriti

projektu gaitā

Kā vēl viena no uzņēmuma vājajām pusēm ir minimāla tehnoloģiju izmantošana

ikdienas darba procesā Katrs uzņēmuma projekts ir individualizēts kas nozīmē ka ir

minimāla standartizācija attiecībā uz mājas projekta sagatavošanu un izmantotām metodēm

tās detaļu saražošanā Tā kā uzņēmums pamatā izmanto dažas specifiskas tehnoloģijas kas

saistās ar dažu konkrētu darbinieku (speciālistu) tiešajiem darba uzdevumiem tad nav

novērojam uzņēmuma liela atkarība no tām Iespējams uzņēmumam būtu vairāk jāpadomā

par tehnoloģiju izmantošanu uzņēmuma iekšējo procesu uzlabošanā piemēram klientu un

ražošanas vadības sistēmu jomā

Attiecībā uz uzņēmuma mārketingu jau iepriekšējās nodaļās autors skaidroja ka tam

nav izstrādāta plāna Protams uzņēmums veic nelielas mārketinga aktivitātes bet to nevar

uzskatīt par stratēģisku pieeju Ja uzņēmums vēlas virzīt attīstību paplašināties piesasistīt

jaunus klientus ndash būtu nepieciešams padomāt par mārkeitnga plāna izstrādi kurā pa punktiem

tiktu nodefinēti darbības soļi

Sadarbību ar skatiliski mazāk piegādātājiem arī varētu saistīt ar uzņēmuma

individualizēto pieeju ndash ka ļoti minimāli ir standartizētu lietu un procesu un biežāk

nepieciešama ir individuāls risinājums Tas nozīmē arī to ka uzņēmums ir atkarīgs no

skaitliski mazāk piegādātājiem un līdz ar to ir arī mazāk variāciju ja kāds no esošajiem

pārtrauc sadarbību vai maina sadarbības nosacījumus Tas attiecas arī uz starpniecības

pakalpojumiem kuri tiek izmantoti galvenokārt uzņēmuma iegādāto izejvielu un produktu

transportēšanai no Latvijas uz Norvēģiju Protams ir pozitīvi ja uzņēmums var būt

pašpietiekams un neatkarīgs tomēr tas ir arī iznāms risks nekā iesaistot bdquopalīdzībo no malasrdquo

Uzņēmuma galvenā (apmēram 90) klientu grupa ir Norvēģijas iedzīvotāji kuriem

tiek būvētas privātmājas taču uzņēmums sadarbojas arī citu projektu izstrādē ndash tiek būvētas

skolas lielveikali zvejnieku mājas rūpnīcas Minētais norāda uz to ka uzņēmuma klients ir

diezgan noteikts un zināms kas var būt gan kā pluss (jo ļoti labi tiek pārzinātas klientu

vajadzības) gan arī mīnuss (jo mainoties šo klientu vajadzībām var mainīties arī

pieprasījums) Taču jau iepriekš tika secināts ka tā kā uzņēmums pamatā koncentrējas uz

klientu ne tā produktu tad šī individuālā pieeja var būt arī kā risku samazinošs faktors

Draudi uzņēmumam var būt tādā gadījumā ja veidojas klientu un patērētāju paradumu maiņa

bet uzņēmums nespēs šīm izmaiņām pielāgoties

Kopumā SVID analīze liecina ka uzņēmums iekšēji ir stabils un ar lielu potenciālu jo

tajā ir demokrātisks vadības stils un sadarbība ar Norvēģiju kuru ir iespējas vēl vairāk

31

paplašināties Tie ir labi nosacījumi lai uzņēmums izvirzītu savus mērķus un uzdevumus kuri

šobrīd ir neskaidri Tāpat arī lai izvairītos no iespējamiem draudiem ir iespējams paplašināt

tirgu un plānot tirgu arī citās valstīs ne tikai Norvēģijā kā arī paaugstināt uzņēmuma

efektivitāti un darbinieku iniciatīvu Viens no svarīgākajiem aspektiem kvalifikācijas darba

kontekstā ir mārketinga plāna izveidošana vai vismaz stratēģisku darbību plānošana ndash izvirzīt

uzdevumus prioritātes kuras īstenot lai piesaistītu klientus palielinātu apjomus paplašinātu

tirgu nostiprinātu pozīcijas konkurentu vidū Tāpēc kvalifikācijas darba temats par

tehnoloģiju pilnveidi uzņēmumā ir aktuāls un nozīmīgs jo sekmētu minēto uzdevumu

realizēšanu Konkrētāk par secinājumiem un priekšlikumiem skatīt kvalifikācijas darba

nobeiguma sadaļās

32

4 MĀRKETINGA TEHNOLOĢIJU IZMANTOŠANAS

ANALĪZE UZŅĒMUMĀ

Autors teorijas daļā skaidroja kas ir mārketings un tā tehnoloģijas Apkopojot

informāciju varētu teikt ka tas iedalās 2 lielās grupās ndash informācijas analīzē (tirgus analīzē

patērētāju un konkurentu izvērtējumā produktu analīzē un SVID) un rezultātu apkopošanā

kas ietver arī jaunu stratēģiju izstrādi (par tirgu piedāvāto produktu cenu pārdošanu un arī

komunikāciju) Autors ir izpētījis uzņēmuma iekšējo vidi un secina ka mārketinga funkcijas

uzņēmumā tiek apmierinātas tikai daļēji un nav izstrādājis konkrētu klientu piesaistes

pasākumu (mārketinga) plānu Ne visas minētās jomas uzņēmums ir pilnvērtīgi analizējis jeb

varētu teikt ka iegūtie dati nav izmantoti stratēģiju izstrādei Uzņēmums apzinās kas ir viņa

klients un produkts kā arī savu pozīciju tirgū taču nav rakstiski formulēts kā ar šiem datiem

varētu ldquooperētrdquo lai radītu pievienoto vērtību palielinātu pārdošanas apjomus nostiprinātu

pozīciju tirgū utml

Autors noskaidrojis ka būvniecības uzņēmuma galvenā (apmēram 90) klientu grupa

ir Norvēģijas iedzīvotāji kuriem tiek būvētas privātmājas taču uzņēmums sadarbojas arī citu

projektu izstrādē ndash tiek būvētas skolas lielveikali zvejnieku mājas rūpnīcas Minētais norāda

uz to ka uzņēmuma klients ir diezgan noteikts un zināms kas var būt gan kā pluss (jo ļoti labi

tiek pārzinātas klientu vajadzības) gan arī mīnuss (jo mainoties šo klientu vajadzībām var

mainīties arī pieprasījums) Šis uzņēmums pamatā koncentrējas uz klientu ne tā produktu jo

pastāv individuālā pieeja kas var būt arī kā risku samazinošs faktors Būtiski ir tas ka

uzņēmums darbojas starptautiskā tirgū un līdz ar to uzņēmumu ietekmē ne tikai notiekošais

Latvijā bet arī Norvēģijā

Saprotams ka ne visi cilvēki izmanto vienus un tos pašus produktus un pakalpojumus

tāpēc pastāv konkurence par klientu ndash ikviens uzņēmums vēlas piesaistīt savu mērķauditoriju

un iegūt lielāku peļņu Vērtējot būvniecības uzņēmuma konkurētspējas un priekšrocību kā

viens no galvenajiem aspektiem jāmin pats uzņēmuma īpašnieks kurš ir Norvēģijas pilsonis

dzīvo Norvēģijā un tas līdz ar to ļoti būtiski ietekmē uzņēmuma darbību Tas ir pozitīvi jo

uzņēmuma darbība pamatā koncentrējas uz klientu kas šajā uzņēmumā ir Norvēģijas

iedzīvotājs Uzņēmuma īpašnieku varētu raksturot kā galveno resursu un spēku avotu

atšķirīgās prasmes veidošanā ndash te ietilptu īpašnieka kā uzņēmuma vadītāja darba rezultāts

piemēram sasniegtie uzņēmuma darbības finansiālie rādītāji zināšanas par tirgu kontakti

Norvēģijā uc

33

Kopumā pēc autora domām uzņēmums nav izstrādājis konkrētu klientu piesaistes

pasākumu (mārketinga) plānu Kā jau minēts iepriekš klientu piesaisti veicina uzņēmuma

vadītājs un darba kvalitāte kas rada bdquomutvārdu reklāmurdquo un viens klients iesaka izmantot

uzņēmuma pakalpojumus arī saviem paziņām Tomēr lai attīstītu tirgus paplašināšanās mērķi

būtu nepieciešama stratēģijas izstrāde un tam atbilstošu prasību sagatavošana lai par

uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem un kvalitāti informāciju varētu iegūt jebkurš

interesents šajā jomā Tas arī nostabilizētu uzņēmuma tēlu klientu vidū un radītu

pārliecinošāku iespēju ilgtermiņa sadarbībai ar klientiem Protams ja uzticētais darbs tiek

paveikts kvalitatīvi nav šaubu ka klients būs ieinteresēts sadarboties atkārtoti tomēr

mūsdienās kad piedāvājumu klāsts ir plašs un konkurence liela ir jāpievērš uzmanība

zīmolvedībai jeb branding kas nereti (īpaši finansiāli nodrošinātu klientu vidū) spēlē ļoti lielu

lomu

41 Piemēri uzņēmuma mārketinga tehnoloģijām

Viens no būtiskākajiem ieguldījumiem uzņēmuma mārketinga tehnoloģijās ir bijis

ldquodronardquo jeb gaisa kuģa filmēšanas lidaparāta iegādāšanās (turpmāk ndash drons)(skat3

pielikumu) Ar tā palīdzību ldquoNorvēģijas uzņēmuma mārketinga speciālists spēs klientam ne

tikai palīdzēt izveidot mājas skolas zivju rūpnīcas vai zvejnieku mājiņu vizuālos projektus

bet arī pareizo to ainavisko novietojumu izvēlētajā vietā - zemes gabalā Papildus dronam

komplektā nāk speciāla programma kura precīzi aprēķina kā pareizi novietot ēkas būvi lai

pilnvērtīgāk klients izmantotu visas dabas enerģijas kā piemēram saulirdquo (skatīt 1

pielikumu)

41 att Objekta kadri no drona lidojuma [18]

Ar programmas palīdzību var piemēram noteikt uz kuru pusi labāk būvēt logus lai

mājā ieplūstu gaisma un saules siltums Tā kā Norvēģija ir kalnaina ir noteikumi kas

34

ierobežoju māju būvēšanas augstumu lai visas mājas būtu līmenī un blakus esošajām mājām

netiktu aizsegts skats gaismas piekļuve utml tāpēc ir svarīgi projektu pirms tam vizualizēt

datorā

42 att Mājas projekts datorā [18]

Šādu ierīci ir iespējams vadīt ar mobilo telefonu vai planšeti un tā spēj uzņemt ļoti

kvalitatīvus attēlus sver tikai 1280gr un spēj uzlidot 6000m augstumā kā arī darbības

temperatūra ir no -15 līdz +40 grādiem kas arī ir ļoti svarīgi Šāda tehnoloģiskā risinājuma

ieviešana paver jaunas iespējas piedāvājuma prezentēšanai un sadarbībai ar klientiem

Uzņēmums iegādājās dronu par saviem līdzekļiem kopā ar lietošanas programmu tāpēc

nekādas papildu izmaksas tā izmantošana neprasa Tas ir labs ieguldījums kas atvieglo

rasētājam darbu ndash tādejādi ir vieglāk uzzīmēt mājas specifikāciju un vizualizēt tās 3D attēlu

Savukārt klienti jau tagad novērtē bildes no augšas kurās redzams mājas kopskats un

novietojums kopējā ainavā ndash tā ir daļa no uzņēmuma mārketinga kas piesaista klientu

interesi

Vēl viena no ļoti efektīvām un profesionālām ierīcēm uzņēmumā ir ToolWatch

programmatūra kas darbojas uz tālvadības principa un ldquoizsekordquo darbinieku vai instrumentu

neatkarīgi no lokācijas[14]

43att ToolWatch tehnoloģija [15]

35

ToolWatch mobilā tehnoloģija ļauj šo sistēmu lietot tālrunī neatkarīgi no pieslēguma

internetam Kad darbinieki atrodas telpā bez bezvadu interneta savienojuma mobilo vienību

skaitīšana turpinās un dati automātiski tiek uzglabāti datu bāzē Vienkāršiem vārdiem sekot ndash

šī programmatūra nosaka objektu atrašanās vietu (noskenē to) kā arī ļauj veikt papildu

funkcijas piemēram noformēt pasūtījumus

ToolWatch ir viena no inovatīvākajām mūsdienu tehnoloģijām lai palīdzētu

konsolidēt pārvaldīt izmantot koplietot un aizsargāt savus darba instrumentus un materiālus

lai uzņēmums varētu koncentrēties uz to kas ir vissvarīgākais palielināt ieņēmumus

samazinot instrumentu un materiālu izmaksas un uzlabot konkurences priekšrocības

ToolWatch tehnoloģijas priekšrocības

ērti lietojams jo nav nepieciešama speciāla operētājsistēma vai instalācija kā arī

atjauninājumi nav nepieciešami

tehnoloģija atbalsta digitālā paraksta lietošanu kas ļauj daudz ātrāk veikt preču

pasūtījumu vai noslēgt vienošanos kā arī aizvieto ldquopapīru kaudzesrdquo

ToolWatch ļauj izveidot jaunu instrumentu un produktu uzskaiti un grupēt tos tādejādi

pārvaldot un sistematizējot darba instrumentus

sekot līdzi materiālu un instrumentu uzskaitei sistematizējot tos tādejādi jebkurā brīdī

var apskatīties kādā daudzumā ir konkrētā lieta pasūtījuma statusu transfēru uc

ToolWatch sniedz informāciju kādi instrumenti dotajā brīdī ir vai nav pieejami fiksē

izmantošanas ilgumu uc tādejādi var plānot veicamos darbus[14]

Tātad šī tehnoloģija būtiski atvieglo uzņēmuma darbu un ietaupa resursus kā arī

palielina darba ražīgumu (it īpaši uzņēmumam augot un paplašinoties) Tas dod iespēju

pārraudzīt uzņēmuma rīcībā esošos instrumentus un materiālus ietaupot darbinieku laiku

kamēr tie iet meklēt kādu no instrumentiem jo ToolWatch tehnoloģija vienkārši parāda

objekta atrašanās vietu Tādejādi palielinās darba ražīgums un ietaupās laiks Savukārt ātrāka

un ērtāka materiālu un instrumentu aprite (pasūtījumu veikšana) nodrošina savlaicīgu piegādi

jo izmantojot tehnoloģiju ir daudz ātrāk un ērtāk iespējams veikt pasūtījumus ndash līdz ar to

nekavējas projektu izstrāde Kopumā šī tehnoloģija nodrošina to lai bez papildu ldquokustībasrdquo

tiktu veikts tas pats darbs kas vienmēr jeb pareizāk sakot tiktu izdarīts vairāk

36

42 Uzņēmuma vizuālā identitāte un prezentācijas pasākums

potenciālajiem klientiem

Autors jau iepriekš minēja ka būvniecības uzņēmuma piedāvātā produkcija ir balstīta

galvenokārt uz individuālu projektu izstrādi tāpēc tā atšķiras no konkurentu piedāvājuma

Līdz ar to piedāvātā pakalpojuma plānošana izstrāde un pats galvenais ndash vadība ir būtiska arī

šim uzņēmumam Kaut arī darbības joma ir būvniecība arī šim uzņēmumam ir nepieciešami

lojāli patērētāji un vārds ar kvalitāti Autors secina ka uzņēmumam ir savs nosaukums

(ldquoMasterwork Constructionrdquo) kas ir arī vizualizēts kā logo un tas tiek izmantots

uzņēmuma darbinieku apģērbā un uz automašīnām tādejādi atšķiroties no konkurentiem un

ldquosaglabājot klientu atmiņārdquo savu vārdu

43att Uzņēmuma logo [18]

Kā jau autors minēja iepriekš tad uzņēmums nav līdz galam nodefinējis savu misiju

un nav arī veicis klientu aptauju tomēr pēc autora domām uzņēmuma nosaukums un logo

raksturo būvniecības uzņēmumu un tā piedāvāto produkciju Uzņēmuma logo tiek

daudzpusīgi izmantots ndash tas ir uz vizītkartēm darba apģērbā uz automašīnām sadarbības

partneru un klientu dokumentācijā interneta mārketingā uc Autors uzskata ka uzņēmuma

vārda un logo izmantošana pozitīvi ietekmē uzņēmuma tēla veidošanos un nostiprināšanos

klientu vidū kā arī rada asociācijas un ldquopiešķir novērtējumurdquo no klientu skatījuma

ldquoTehnoloģiskā dizaina galvenais uzdevums ir savienot zinātni ar produktu Tā pamatā

ir dažādi matemātiski aprēķini un eksperimenti lai radītie produkti būtu derīgi lietošanairdquo[9]

Šādā veidā arī tiek radīti uzņēmuma piedāvātie māju projekti kurā individuālās vēlmes ir

apvienotas ar praktisko funkcionalitāti Autors secina ka būvniecības uzņēmums nodarbojas

ar nozares dizaina īpatnību apmierināšanu

Svarīgi piebilst ka šogad uzņēmums ieguva kvalitātes novērtējuma zīmi kādu piešķir

Norvēģijas būvniecības nozarē (trīs simboliski āmuri) un tagad uzņēmums ir tiesīgs šo zīmi

37

norādīt gan pie uzņēmuma informācijas gan lietot kopā ar logo Šī zīme ir augsts

novērtējums kas radīs pozitīvu iespaidu klientu vidū un interesi par uzņēmumu

Prezentācijas pasākums potenciālajiem klientiem Līdz šim būvniecības uzņēmums

veiksmīgi strādājis Norvēģijas tirgū taču viens no tā attīstības virzieniem ir tirgus

paplašināšana Tirgus paplašināšanu varētu sākt ar pašu Norvēģiju jo šobrīd uzņēmums strādā

tikai Norvēģijas ziemeļos savukārt nākotnes plānos varētu būt arī citas valstis Tomēr lai arī

uzņēmums vēlētos šādi virzīt darbību jau no paša sākuma ievērojami rezultāti nav Autors

uzskata ka uzņēmumam nepieciešams vairāk strādāt ar esošo klientu loku un jaunu klientu

piesaisti Pozitīvi ir vērtējams uzņēmuma logo izmantojums jo klienti to atpazīst Uzņēmums

varētu apsvērt arī reklāmas izvietošanu Norvēģijas medijos vai internetā Kā autors

noskaidroja intervijā (skat1pielik) tad šobrīd reklāma ir izvietota vietējā Norvēģijas

laikrakstā taču to varētu izvietot vēl citos Kā vēl viens no variantiem kuru piedāvā autors ir

prezentācijas pasākums potenciālajiem klientiem lai iepazīstinātu ar uzņēmuma piedāvājumu

un uzsāktu pirmo komunikāciju Intervijā autors noskaidroja ka uzņēmums ļoti labi strādā ar

jau esošajiem klientiem Klientiem regulāri ir pieejama informācija par projekta norisi iespēja

iepazīties ar bildēm vai atbraukt apskatīties klātienē Bijis pat gadījums kad uzņēmum klients

pameklējis ražotni Latvijā lai pats savām acīm novērtētu kā noris darbs pie viņa pasūtītās

mājas

41 Tabula

Prezentācijas pasākuma izmaksu aprēķins [autora veidots]

Pozīcija Izmaksas

Prezentācijām aprīkotas telpas īre līdz

60 cilvēkiem ndash

Zāles īrē iekļauts

Zāles īre pilnai dienai

WiFi internets

Papīra tāfele ar

rakstāmpiederumiem

Ekrāns

Pildspalva un papīrs

Autostāvvieta

180 EURh

Izdales materiāluielūgumu druka ndash

materiāla dizains

druka

8000 EUR

38

Autors ieteiktu uzņēmuma atvēlēt nelielu finansējuma daļu klientu piesaistei

Uzņēmums varētu noorganizēt ldquoatvērto durvju dienurdquo Norvēģijas ofisā kur interesenti varētu

aiziet un iepazīties ar piedāvātajiem mājas projektiem uzzināt vairāk par to realizācijas

termiņiem kā arī iegūt priekšstatu par darbu apjomu un izmaksām Ielūgumus uz šādu

pasākumu vajadzētu izsūtīt arī esošajiem klientiem lai tie uzaicina arī savus draugus un

paziņas kurus tas varētu interesēt

Uzņēmuma prezentācijas pasākumu varētu rīkot arī kādās konferenču telpās taču tad

jārēķinās ar papildu izdevumiem

Šāds pasākums būtu nepieciešams lai popularizētu uzņēmumu reklāmas nolūkos

Tādu vajadzētu organizēt arī citur Norvēģijā ne tikai daļā kurš šobrīd strādā uzņēmums lai

tādejādi paplašinātu klientu loku un ldquoizplestosrdquo tirgū Prezentācijas pasākumi mūsdienās vairs

nav nekas īpašs un ir viens no vienkāršākajiem veidiem kā iepazīstināt ar uzņēmuma darbību

un pakalpojumiem

Kafijas galds un nelielas uzkodas

klientiem

500 EURper

izmaksas norādītas ar PVN

Kopā 510 EUR

39

5 REZULTĀTU KOPSAVILKUMS UN PRIEKŠLIKUMI

Šajā nodaļā kvalifikācijas darba autors veiks visa darba kopsavilkumu un izvirzīs

konkrētus priekšlikumus dažos no iepriekš apskatītajiem tematiem

Kvalifikācijas darbā vairākkārt ir uzsvērts ka uzņēmumam trūkst skaidru definējumu

tāpēc autors piedāvā savu variantu

uzņēmuma misija ir sniegt kvalitatīvus būvniecības pakalpojumus īsā laika

posmā par pieejamu cenu klientam

uzņēmuma mērķis tuvākajiem 5 gadiem ir palielināt ražošanas apjomu par 50

paplašinot darbības teritoriju par 2 pilsētām Norvēģijā

Autors secina ka uzņēmuma stratēģijas nav rakstiski definētas un līdz ar to nav arī

izmērāma to efektivitāte Uzņēmuma stratēģijas ir jānoformulē katrā no jomām ndash

administratīvā līmenī padoto līmenī eksporta vai realizācijas apjomu līmenī utml tad arī

vieglāk varēs novērtēt sasniegto un izmaiņas laika gaitā

1 Administratīvā līmenī uzņēmuma mērķis ir

11 sakārtot atskaišu sistēmu un uzņēmuma darbības pārraudzību lai tā būtu

maksimāli strukturēta un uztverama visiem komandas darbiniekiem

12 rakstiski fiksēt kā uzņēmumā jānotiek dokumentu apritei (praktiski ndash

atsevišķas dokumentu mapes simbolu piešķiršana katram no

objektiemprojektiem utt)

2 Darbinieku līmenī uzņēmuma mērķis ir

21 palielināt darbinieku motivāciju un nostiprināt kolektīva attiecības

organizējot uzņēmuma iekšējos pasākumus (uzņēmuma gada balli sporta

spēles utml)

22 tuvāko 5 gadu laikā pieņemt 20-30 jaunus darbiniekus kas strādātu ar

projektu apjomu

23 noteikt stingrākas prasības pret darbiniekiem ndash veikt pārbaudes vai

darbinieks nav ieradies alkohola reibumā sekot līdzi vai netiek ieturētas pārāk

ilgas vai biežas pusdienu pauzes vai tiek smēķēts objektos kur veicam

iekšdarbi utt

Attiecībā pret stingrākām prasībām pret darbiniekiem jāpiebilst ka līdz šim nav bijuši

ievērojami pārkāpumi tomēr būtu jāievieš visiem zināms rīcības plāns kā šādās situācijās

rīkoties jo ir bijis gadījums kad darbinieks neierodas darbā jo vēljoprojām ldquoatpūšasrdquo

40

3 Finanšu līmenī uzņēmuma mērķis ir

31 Piecu gadu laikā palielināt uzņēmuma peļņu par 30 divkārši palielinot

projektu apjomu un paplašinot darbu veikšanas teritoriju

32 Divu gadu laikā par 20 samazināt telpu uzturēšanas izmaksas

iegādājoties savas ražošanas telpas

4 Ražošanas līmenī uzņēmuma mērķis ir

Piecu gadu laikā paplašināt ražošanu iegādājoties īpašumā ražošanas telpas

un paplašinot tirgu

Tuvākajos nākotnes uzņēmuma attīstības plānos ietilpst ražošanas paplašināšana

uzņēmuma īpašumā esošo telpu iegāde nevis īrēšana jo šobrīd īres izmaksas sastāda lielus

telpu izdevumus Tāpat arī darbības paplašināšana ga n Norvēģijas vidienē gan dienvidu daļā

piemēram par vēl divām pilsētām ndash palielinātu darba apjomu ka 5 gadu laikā varētu

divkāršoties Šobrīd uzņēmums pamatā darbojas Norvēģijas ziemeļu daļā

5 Mārketinga tehnoloģiju līmenī uzņēmuma mērķis ir

51 izstrādāt mārketinga plānu tuvākajiem 5 gadiem lai piesaistot vairāk

klientu palielinātos uzņēmuma peļņa un ražošanas apjoms

Piemēram

organizēt prezentācijas pasākumu potenciālajiem klientiem

turpināt aktīvi un mērķtiecīgi izmantot uzņēmuma logo

uzsvērt uzņēmuma darbības kvalitātes novērtējumu

piedalīties būvniecības izstādēs

izmantot jaunus tehnoloģiskos risinājumus

pilnveidot uzņēmuma komunikāciju internetā presē uc

Mārketinga tehnoloģiju jomā uzņēmumam ir nepieciešams izanalizēt kas tiek darīts

un kādu finansiālo vai cita veida ieguvumu tas var dot un tad noteikt turpmākās vadlīnijas

41

SECINĀJUMI

1Uzņēmumā tiek izmantota intensīvā tehnoloģija (pēc D Tompsona pieejas) jo katrs

uzņēmuma produkts (māja) ir individualizēta ndash tas ir pozitīvi dažādos aspektus piemēram

konkurencē kvalitātē

2Uzņēmumā ir demokrātisks vadības stils un darbinieki savstarpēji labi sadarbojas

kas ir vērtējams pozitīvi tomēr būtu jāievieš stingrākas prasības kas noteiktu vienlīdzīgu

risinājumu konfliktu situācijās

3 Uzņēmuma vadītājs ir norvēģis kas nodrošina priekšrocības Norvēģijas tirgū un

konkurentu vidū taču nav izstrādāta ilgtermiņa darbības stratēģija un mērķi kas apgrūtina

uzņēmuma virzību un darbības stratēģijas izstrādi

4Uzņēmums Norvēģijā ir saņēmis būvniecības kvalitāti apstiprinošu novērtējumu kas

pozitīvi ietekmē uzņēmuma tēlu

5 Uzņēmuma gada pārskata finanšu daļa ir sastādīta atbilstoši un pareizi ldquoGada

pārskata likumamrdquo PZA ir izmantota aprēķina shēma kas klasificēta pēc apgrozījuma

izmaksu metodes bilance sastādīta vertikālā formātā augšējā daļā ievietoti aktīva posteņi bet

zem tās ndash pasīva posteņi tātad viss ir sastādīts pareizi un rezultāts ir pozitīvs

6 Uzņēmums 2014gadā atvēra savu pārstāvniecību Norvēģijā un tas ir viens no

galvenajiem iemesliem kāpēc pārskata gadu noslēdzis ar zaudējumiem taču tas nav

vērtējams negatīvi jo ilgtermiņā pārstāvniecība nesīs papildu ienākumus uzņēmumam

7 Uzņēmuma spēja dzēst savas īstermiņa saistības izmantojot apgrozāmos līdzekļus

ir pietiekama (likviditāte) tātad šajā jomā lielu risku nav

8 Salīdzinot ar 2013gadu kad apgrozījuma rentabilitātes rādītājs bija 16

2014gadā rentabilitāte ir ievērojami samazinājusies tātad šādai tendencei turpinoties

uzņēmums var kļūt zaudējumu nesošs

9 Uzņēmumā netiek organizēti kvalifikācijas paaugstināšanas vai darbinieku

motivēšanas pasākumi kas var negatīvi ietekmēt darbinieku vidi savstarpējo saskarsmi un

darba kvalitāti

10Uzņēmumam nav izstrādāta konkrēta misija kas arī var negatīvi ietekmēt

uzņēmuma attīstību jo nav viena stratēģiskā virziena

11 Uzņēmuma klients ir noteikts un zināms tomēr nav sistēma kas datētu

informāciju par klientu vērtējumu vai gandarījumu konkrētajā projektā kas apgrūtina

stratēģisku un mārketinga procesu plānošanu

42

12 Uzņēmums nav izstrādājis konkrētu klientu piesaistes pasākumu (mārketinga)

plānu tātad tas nestrādā ar konkrētu mērķauditoriju

13Uzņēmuma mārketinga tehnoloģijās intensīvi tiek izmantots logo un tas veicina

uzņēmuma atpazīstamību nostiprina tēlu un piesaista potenciālos klientus

14 Ieguldījums uzņēmuma mārketinga tehnoloģijās 2015 gadā ir ldquodronardquo jeb gaisa

kuģa iegādāšanās kas paaugstina uzņēmuma projektu izstrādes kvalitāti un dod papildu

pozitīvu novērtējumu no klientiem

43

PRIEKŠLIKUMI

1Uzņēmumam ir jāizstrādā ilgtermiņa attīstības stratēģija tajā skaitā uzņēmuma

paplašināšanai un jaunu tirgu apgūšanai kas ietvertu ģeogrāfisku teritorijas paplašināšanu un

skaitliski vairāk klientu piesaisti piemēram organizējot pasūtījumus vēl kādā pilsētā un

iegūstot jaunus klientus

2Uzņēmumam ir jānodefinē sava misija vīzija mērķi (autora ieteikumi darbā) lai

vadībai un darbiniekiem būtu skaidrs attīstības virziens un varētu izstrādāt turpmāko darbības

stratēģiju

3Uzņēmumam (ar 25 un 3 miljonu apgrozījumu gadā) vajadzētu padomāt par to lai

daļu no peļņas novirzītu pamatkapitāla palielināšanai jo tas uzlabotu uzņēmuma tēlu

finansēšanas iestāžu vērtējumos un būtu iespēja saņemt lielāku kredītu ja rastos vajadzība

4Uzņēmumam ieteicams pārskatīt apmaksas grafikus gan pircējiem gan noslēgtos

līgumus ar piegādātājiem jo izmainot šos apmaksas nosacījumus var uzlabot naudas plūsmu

tā lai nerastos tik liela negatīvā starpība starp naudu kura ir jāsaņem no pircējiem un to kura

jāmaksā izejvielu un materiālu piegādātājiem

5Uzņēmumam jāizstrādā mārketinga plāns saistībā ar uzņēmuma ražošanas un

finanšu mērķiem lai šos mērķus varētu efektīvāk sasniegt un būtu rezultāts (noteiktais

ražošanas un peļņas pieaugums)

6Uzņēmumam jāizstrādā klientu piesaistes pasākumu (mārketinga) plāns

(prezentācijas pasākums klientiem brošūru izstrāde mājas lapas izveidošana jāpalielina

reklāmas apjoms) un jāizstrādā uzņēmuma identitāte (uzņēmuma pamatvērtību definēšana)

lai piesaistītu jaunus klientus un paplašinātu tirgu Jāizstrādā aptauja lai apzinātu klientu

apmierinātību un gandarījumu par konkrētā projekta norisi (anketā jautājot vai klients ir vai

nav apmierināts ar rezultātu izpildes termiņu sadarbību uc)

7Uzņēmumam jāorganizē prezentācijas pasākums klientiem lai piesaistītu jaunus

klientus un būtu vairāk pasūtījumi ndash tātad pieaugtu arī ražošanas apjomi un ienākumi

8Uzņēmumam jānodrošina kvalifikācijas paaugstināšanas seminārus un kursus

vadības līmeņa darbiniekiem un motivēšanas team building pasākumus pārējiem

darbiniekiem

44

BIBLIOGRĀFISKAIS SARAKSTS

1 Būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo 2013 gada pārskats ar

pielikumiem Resurss apskatīts 2014 gada 27 oktobrī ndash Pieejas veids tīmeklis

wwwurlwwwlursoftlv

2 Caune J Stratēģiskā vadīšana J Caune A Dzedons L Pētersons- Rīga Kamene

2000

3 Dalon juridiskā biroja mājas lapa [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes pakalpojums -

Resurss apskatīts 2015gada 24aprīlī Pieejas veids

httpwwwdalonlvhtmkonsultkonsult5_sia_reghtml

4 Forands I Biznesa vadības tehnoloģijas- Rīga Latvijas Izglītības fonds 2004

5 Komerclikums LR Saeimas likums [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes pakalpojums

ndash Spēkā no 2002 gada 1 janvāra Latvijas Vēstnesis 158160 (20692071)

04052000 - Resurss apskatīts 2015 gada 27 aprīlī - Pieejas veids tīmeklis

wwwurl httplikumilvdocphpid=5490

6 Likumu terminu vārdnīca Rīga 1999

7 LR likums ldquoGada pārskatu likumsrdquo 1012 pants [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums ndash Spēkā no 1993 gada ldquoZiņotājsrdquo 44 12111992 Resurss apskatīts

2015 gada 19 decembrī Pieejas veids wwwurl httplikumilvdocphpid=66461 ndash

8Lursoft informācija - finanšu analīzes piemērs [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums Resurss apskatīts 2015gada 15maijā Pieejas veids tīmeklis

httpwwwlursoftlvlvfinansu-analizes-piemers

9 Praude V Menedžmenta 1grāmata- Rīga Burtene 2012 496 lpp

10 Ruperte I Uzņēmuma vadīšana- Rīga Jumava 2010 197 lpp

11 Rurāne M Uzņēmuma finanšu vadība SIA ldquoTurības mācību centrsrdquo 1997 255 lpp

12 Tehnisko jēdzienu vārdnīca [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes pakalpojums -

Resurss apskatīts 2015gada 19 decembrī Pieejas veids tīmeklis

httptechtermscomdefinitionit

13 Uzņēmējdarbības terminu mājas lapa [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums - Resurss apskatīts 2015gada 19 decembrī Pieejas veids tīmeklis

httpwwwentrepreneurcomarticle77408

14 ToolWatch tehnoloģijas mājas lapa [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums - Resurss apskatīts 2015gada 28 decembrī Pieejas veids tīmeklis

httpwwwtoolwatchcom

45

15 Zaiceva Uzņēmuma gada pārskats - sastādīšanas noteikumi un metodika Rīga

Mamuts 2005

16 Raj R Walters P amp Rashid T (2009) ldquoEvents Management An Integrated and

Practical Approachrdquo London Sage Publications Ltd

17 Richard L bdquoOrganization theory and designrdquo Daft Jonathan Murphy Hugh

Willmott R Cengage Learning EMEA 2010 United Kingdom

18 Būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo informācija nepublicēts materiāls

(uzņēmuma dati informācija)

46

GRAFISKĀ DAĻA

47

48

49

50

51

52

53

PIELIKUMI

54

1 pielikums

Intervija ar uzņēmuma vadību un rezultātu apkopošana

Intervijas jautājumi uzņēmuma vadībai

1Kādas Jūsuprāt ir uzņēmuma stiprās puses

Uzņēmuma stiprās puses būtu tas ka Uzņēmumam mātes uzņēmumu pārstāv un vada

Norvēģijas pilsonis ar ekselenti sagatavotu komandu Kas nozīmē vietējā tirgus

profesionālu izpēti (pārzināšanu) kā arī vietējo cilvēku lielāku uzticību un lojalitāti

sadarbojoties ar savas tautības cilvēkiem Kā arī to ka SIA ldquoMasterwork

Constructionrdquo strādā bez kredītsaistībām kas arī dod lielu atvieglojumu noturēties šajā

visnotaļ lielajā būvniecības nozares konkurencē Visnotaļ liktu arī lielu uzsvaru uz to

ka mums ir sakomplektētas vairākas profesionālās darbu brigādes uz kurām var

paļauties un uzticēties pilnā apmērā - darbi netiks kavēti un tiks paveikti laikā ar

profesionālu gala iznākumu Pateicoties tieši šim faktoram esam ieguvuši Norvēģijas

būvniecības kontroles kvalitātes zīmolu

2Kādas Jūsuprāt ir uzņēmuma vājās puses

Vājās puses es lielu aspektu liktu uz piegādātāju kompetenci izpildē kas ir saistīti ar

izpildes termiņiem un to piegādi Arī to pašu varētu teikt par moduļu detaļu piegādi uz

Norvēģiju jo mēs strādājam pārsvarā aiz polārā loka un ziemas periods tur iestājas

pusotru mēnesi ātrāk nekā Latvijā Tas arī rada papildus bažas piegādātājiem

Skatoties plašāk uz to visu tad lielus draudus rada arī Pasaules notikumi kas ir saistīti

ar kara darbībām Arī valdību neprognozējamiem grozījumiem likumos kas gala

rezultātā liek kristies vai celties valūtas kursam Tas savukārt var ietekmēt cenas mūsu

produktam jo līgumsummas nav piesaistītas valūtas kursa svārstībām kas var radīt

papildus neplānotus izdevumus

3Vai Jūsu uzņēmumā strādā mārketinga speciālists Vai uzskatāt par

nepieciešamību

Mūsu uzņēmumā ko pārstāvam Latvijā nestrādā mārketinga speciālists jo mēs

nodarbojamies ar ražošanu un montāžas pakalpojumiem Savukārt AS ldquoMasterwork

Constructionrdquo strādā mārketinga speciālists kurš ir Norvēģijas pilsonis Jā mārketinga

speciālists ir vajadzīgs kompānijai viennozīmīgi Lai darbi ietu uz priekšu ir jābūt

komandai

55

4Vai uzņēmumam ir izstrādāts mārketinga attīstības plāns

Lai mārketings strādātu profesionālāk tad sadarbībā ar Latvijas kompāniju tika

iegādāts gaisa kuģis (drons) ar kura palīdzību Norvēģijas uzņēmuma mārketinga

speciālists spēs klientam ne tikai palīdzēt izveidot mājas skolas zivju rūpnīcas vai

zvejnieku mājiņu vizuālos projektus bet arī pareizo to ainavisko stāju novietojumu

izvēlētajā vietā - zemes gabalā Papildus dronam komplektā nāk speciāla programma

kura precīzi aprēķina kā pareizi novietot ēkas būvi lai pilnvērtīgāk klients izmantotu

visas dabas enerģijas kā piemēram sauli

5Vai uzņēmumam ir izstrādāta darbības stratēģija

Uzņēmumam precīza stratēģija nav izstrādāta jo mēs strādājam ar pilnas

komplektācijas izstrādi no pamatiem līdz atslēgu nodošanu jaunajiem saimniekiem

Līdz ar to mums ir gadiem ejot sakārtots pa posmiem kura komanda ķeras klāt

saviem darbiem Tie sākas ar rasētājiem iepirkuma speciālistiem betonētāju brigādi

karkasu ražošanas brigādi montāžas brigādi āra apdares brigādi iekšdarbu brigādi

kuras noslēdz finiša brigāde kas pabeidz pēdējos lsquojuvelierarsquo darbus

6Vai uzņēmumam šobrīd ir vizuāla identitāte ndash vizītkartes logo darba apģērbs ar

logo utml) Vai uzskatāt ka tas ir svarīgi

Protams uzņēmumam ir vizuāla identitāte Ar vizuālo identitāti ir aplīmētas visas

uzņēmuma automašīnas kā arī katra darbinieka izsniegtais darba apģērbs Vadība

darba vadītāji un iepirkuma speciālists ir apgādāti ar vizītkartēm kas atspoguļo

uzņēmuma vizuālo identitāti

7Vai uzņēmums organizē prezentācijas pasākumus potenciālajiem klientiem

Jā protams ar katru klientu tiek strādāts individuāli Vispirms uzzinot svarīgāko - ko

tieši un konkrēti klients vēlās savā jaunajā mājoklī lai rasētāji varētu precīzi uzzīmēt

un aprēķināt kas ir nepieciešams un cik tas viss izmaksā

8Kā notiek sadarbība ar potenciālo klientu (tikšanās iepazīstināšana ar uzņēmumu

utml)

Potenciālie klienti tiek iepazīstināti ar darbībām esošo klientu objektos kuros visu var

aptaustīt un redzēt kā tiek viss gatavots stutēts un nostiprināts lai pašam klientam ir

skaidrāka visa darbība un veidojas izpratne Arī klients visām iepriekšējām darbībām

var izsekot līdzi tādos sociālajos tīklos kā Facebook un Instagram kuros ir salikti foto

par katru soli jaunas mājas tapšanā Ir bijuši arī gadījumi kad jaunie klienti ir braukuši

uz Latviju (ražotni) lai paši varētu sekot līdzi savas jaunās mājas ražošanas procesam

56

9Vai ir veids kā izvērtējat klienta apmierinātību ar projekta izstrādi un

pabeigšanu

Jā esam veikuši mazu pētījumu ar tiem saimniekiem kuri ir izvēlējušies vietējos

būvniekus lai uzceltu sev jaunu nekustamo īpašumu Rezultāti ir salīdzinoši labi jo

bieži ir jāiet izlabot norvēģu būvnieku kļūdas un tas arī ir tas mūsu trumpis -

darbojamies ar lielu atbildību un kvalitāti Kā rezultātā mūsu klienti ir daudz

priecīgāki par saņemto jauno īpašumu bet lielu lomu jau arī dod tas kāds ir pats

cilvēks pēc būtības

10Kur Jūsuprāt klients uzzina par uzņēmumu un tā pakalpojumiem

Facebook Instegram vietējā laikrakstā Norvēģijā ir arī ofiss uz kuru klienti bieži

dodas uz konsultācijām Visbiežāk jaunie klienti uzrodas no jau esošajiem klientiem

to atsauksmēm Potenciālie klienti jau ir izpētījuši esošu objektu līdz ar to viņam ir

skaidrs ar kādu atdevi un sparu strādā ldquoMasterwok Constructionrdquo

11Vai Jūsu uzņēmums ir piedalījies būvniecības izstādēs

Nē jo mēs strādājam tikai ar individuāliem projektiem un tas ir ļoti darbietilpīgs

process Kā rezultātā ražošanas telpas ir noslogotas 70 - 80 Bet protams ir jau

plānā būvēt lielākas ražošanas telpas lai varētu ieiet jau ar plašāku vērienu šajā tirgū

12Vai Jūsu uzņēmuma ir kādi izdales materiāli (brošūras) par tā darbību un

piedāvātajiem pakalpojumiem

Pagaidām nav bet ir mājas lapa un sociālie tīklu profili kuros var aplūkot un atrast

visu nepieciešamo informāciju Kad tiks izveidota lielāka ražošanas līnija tad arī citas

nepieciešamās lietas tiks pilnveidotas

57

2 pielikums

Uzņēmuma bilance

BILANCE AKTĪVS

Rādītājs Pārskata gada

beigāsEUR

Iepriekšējā pārskata gada

beigāsEUR

2Koncesijas patenti licences preču zīmes un līdzīgas tiesības

603 -

I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ 603 -

3Iekārtas un mašīnas 60 786 56 633

4Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 69 507 35 233

5Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

- 250 176

II PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ 130 293 342 042

1 ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI (KOPSUMMA) 130 896 342 042

1Izejvielas pamatmateriāli un palīgmateriāli 78 893 -

5Avansa maksājumi par precēm 17 708 4 032

I KRĀJUMI KOPĀ 96 601 4 032

1Pircēju un pasūtītāju parādi 2 901 -

4Citi debitori 222 688 208 525

7Nākamo periodu izmaksas 2 795 -

III DEBITORI KOPĀ 228 384 208 525

V NAUDA (KOPĀ) 126 728 406 127

2 APGROZĀMIE LĪDZEKĻI (KOPSUMMA) 451 713 618 684

AKTĪVA BILANCE 582 609 960 726

BILANCE PASĪVS

Rādītājs Pārskata gada

beigāsEUR

Iepriekšējā pārskata gada

beigāsEUR

1Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 2 840 2 846

d) pārējās rezerves 6 -

4 REZERVES KOPĀ 6 -

5Nesadalītā peļņa a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 731 428 114 579

b) pārskata gada nesadalītā peļņa -353 282 589 123

1 PAŠU KAPITĀLS (KOPSUMMA) 380 992 706 548

3Citi uzkrājumi 28 435 24 373

2 UZKRĀJUMI (KOPSUMMA) 28 435 24 373

4Citi aizņēmumi 14 725 16 975

Atliktā nodokļa saistības 348 989

58

I ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 15 073 17 964

4Citi aizņēmumi 13 632 10 903

6Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 105 065 51 986

10Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

14 018 115 324

11Pārējie kreditori 21 583 31 027

15Uzkrātās saistības 3 811 2 601

II ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 158 109 211 841

3 KREDITORI (KOPSUMMA) 173 182 229 805

PASĪVA BILANCE 582 609 960 726

59

3 pielikums

Uzņēmuma gaisa kuģis (drons) - apraksts

Gaisa kuģa (drona) specifikācija

Gaisa kuģis

1)Stabilizācijas sistēma ar 4K kameru

2)Vizuālās pozicionēšanas sistēma

3)Kameras Micro-SD kartes slots

4)Micro-USB ports

5)Priekšējās LED gaismas

6)Motori

7)Propelleri

8)Lidaparāta stāvokļa indikators

9)Antenas

10)Gaisa kuģa baterija

11)Barošanas slēdzis

12)Baterijas izlādes līmeņa radītājs

13)Sakaru slēdzis

14)Kameras micro-USB ports

60

Vadības pults

1)Barošanas slēdzis

2)ldquoAtgriezties mājāsrdquo slēdzis

3)Vadības sviras

4)Stāvokļa LED diodes

5)Baterijas līmeņa LED diodes

6)Barošanas ports

7)Mobilās ierīces turētājs

8)Mobilās ierīces turētājs

9)Antenas

10)Rokturis

11)Stabilizācijas sistēmas vadība

12)Kameras vadība

13)Video ieraksta slēdzis

14)Lidojuma režīma slēdzis

15)Fotogrāfijas uzņemšanas slēdzis

16)Atskaņošanas slēdzis

17)C1 C2 slēdži

18)USB Ports

19)Micro USB Ports

Mobilās ierīces savienojums

61

Tehniskais raksturojums

Lidaparāts

Svars ieskaitot bateriju 1280 gr

Maksimālais vertikālais pacelšanās ātrums 5 ms

Maksimālais piezemēšanās ātrums 3 ms

Maksimālais ātrums (horizontālais) 16 ms

Maksimālā lidojuma augstums 6000 m

Maksimālais lidojuma laiks 23 min

Darbības temperatūra -15 +40 C

GPS GPS GLONASS

Lietderīgas kravas stabilizācijas sistēma

Vadības diapazons -90 deg to +30 deg

Kamera

Sensors Sony EXMOR 123rdquo Efektīvie pikseļi 124 M

(Pavisam pikseli 1276 M)

Lēca Redzes lokā 94deg 20 mm (35 mm formāts) f28 fokuss

līdz infin

ISO diapazons 100-3200 (video) 100-1600 (foto)

Slēdža ātrums 8s -18000s

Attēla maksimālais

izmērs

4000 x 3000

Foto attēla režīmi Vienreizējā

Vairākās bildes 357

Auto ekspozīcija (AEB) 35

ldquoBracketed Framesrdquo pie 07EV Bias

Laika aizture

Video ieraksta režīmi UHD 4096x2160p 2425 3840x2160p 242530

FHD 1920x1080p 242530485060

HD 1280x720p 242530485060

SD kartes atbalstāmie

tipi

Micro SD

62

Maksimālā ietilpība 64 GB Klase 10 vai UHS-1 nepieciešams reitings

Maksimālais datu

pārraides ātrums video

glabātuvei

60 Mbps

Atbalstāmie faila

formāti

FAT32FAT

Foto JPEG DNG

Video MP4 MOV (MPEG-4 AVCH264)

Vadības konsole

Darbības frekvence 2400 GHz-2483 GHz

Maksimālais attālums 2000m (ārpusē)

Video izejas ports USB

Darbības temperatūra -10degC- 40degC

Baterija 6000 mAh LiPo 2S

Mobilās ierīces

turētājs

Planšetdatoram vai mobilām tālrunim

Uztvērēja jūtīgums

(1PER)

B47-101 dBm plusmn2 dBm

Raidītāja jauda

(EIRP) CE

16 dBm

Darbības spriegums 12 A 74 V

Page 4: BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMA TEHNOLOĢIJU PILNVEIDE€¦ · tā attīstības kontekstā, jo skaidri formulē kāds uzdevums veicams konkrētā laika termiņā. Kvalifikācijas darbs sastāv

4

ANNOTATION

The theme of qualification paper is ldquoTechnology development of construction

companyrdquo which the author was carried out of the company SIA ldquoMasterwork Constructionrdquo

This issue is topical in Latvia because the construction companyrsquos takes large part of the

business The companys technology is one of the main preconditions to be able to produce

and develop business as well as marketing technologies is very important because they

developed companies and strengthens the market position between competitors Therefore

marketing technology development could improve the quality of service and business demand

and author could give conclusions and proposals on this topic

The author of the qualification paper analyzed the companyrsquos internal environmental

factors ndashtype of business the objectives the structure culture technology and services This

analysis of these factors allowed the author to assess the situation and to draw conclusions

about the functioning The framework of analysis was also dealt with economic indicators ndash

the balance sheet the profit or loss calculation profitability and others And the very

important part of this qualification paper - the analysis of the companys marketing

technology

The author worked on the definition of objectives and strategies for the company The

authors proposals are very useful for the company in the context of the development because

it clearly defines a task in a specific time period

The qualification paper consists of 5 themes and 6 sub-themes it contains 2 tables and

15 illustrations in 52 pages without attachment 62 pages in total

5

SATURA RĀDĪTĀJS

IEVADS 6

1 UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES RAKSTUROJUMS 8

2 BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES ANALĪZE 13

21 Uzņēmuma mērķi struktūra un kultūra 14

22 Uzņēmuma tehnoloģijas 17

23 Uzņēmuma produkcijas un pakalpojumu raksturojums 18

24 Uzņēmuma darbība un ekonomiskie rādītāji 20

3 UZŅĒMUMA SVID ANALĪZE 28

4 MĀRKETINGA TEHNOLOĢIJU IZMANTOŠANAS ANALĪZE UZŅĒMUMĀ 32

41 Piemēri uzņēmuma mārketinga tehnoloģijām 33

42 Uzņēmuma vizuālā identitāte un prezentācijas pasākums potenciālajiem klientiem 36

5 REZULTĀTU KOPSAVILKUMS UN PRIEKŠLIKUMI 39

SECINĀJUMI 41

PRIEKŠLIKUMI 43

GRAFISKĀ DAĻA 46

PIELIKUMI 53

1 pielikums Intervija ar uzņēmuma vadību un rezultātu apkopošana 54

2 pielikums Uzņēmuma bilance 57

3 pielikums Uzņēmuma gaisa kuģis (drons) - apraksts 59

6

IEVADS

Kvalifikācijas darbu autors izstrādājis par uzņēmumu bdquoMasterwork Constructionrdquo

kurā bija arī kvalifikācijas prakse no 2015 gada 1septembra līdz 9 novembrim

Kvalifikācijas darba tēma ir bdquoBūvniecības uzņēmuma tehnoloģiju pilnveiderdquo Uzņēmuma

iepazīšana un izpēte šajā tēmā ir nozīmīga autora studiju laikā iegūto zināšanu

nostiprināšanai kā arī pienesums būvniecības uzņēmuma darbībā Šī tēma ir aktuāla jo

būvniecības joma Latvijā ieņem ļoti lielu uzņēmējdarbības daļu Uzņēmuma tehnoloģijas ir

viens no galvenajiem priekšnoteikumiem lai tas spētu ražot produkciju un attīstīt uzņēmumu

tāpat arī mārketinga tehnoloģijām ir īpaša nozīme jo tās virza uzņēmumu tirgū un nostiprina

pozīcijas konkurentu vidū Tādēļ autors vēlas iedziļināties kā mārketinga tehnoloģiju

pilnveide varētu uzlabot uzņēmējdarbības pakalpojuma kvalitāti un pieprasījumu kā arī sniegt

secinājumus un priekšlikumus šajā tēmā Pētījuma pirmā aprobācija jeb padziļināta izpēte

notika studentu zinātniski pētnieciskajā konferencē Ekonomikas un kultūras augstskolā tajā

uzstājoties ar referātu ldquoUzņēmuma iekšējās vides novērtēšana būvniecības uzņēmumārdquo un

tika sagatavota arī publikācija

Darba mērķis ir izpētīt uzņēmējdarbības iekšējās vides teorētiskās un praktiskās

nostādnes būvniecības uzņēmumā un sniegt priekšlikumus tā mārketinga tehnoloģiju

izmantošanas pilnveidei Lai uzņēmums varētu attīstīties virzīties tirgū un nostiprināt savas

pozīcijas kā arī klientu loku ndash mārketinga tehnoloģiju izmantošana un stratēģiska pieeja ir ļoti

būtiska

Kvalifikācijas darba uzdevumi ir

1 Izpētīt uzņēmuma iekšējās vides teorētiskās nostādnes un sagatavot pārskatu par

izpētes rezultātiem

2 Raksturot būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo darbību tā

ekonomiskos rādītājus veicot SVID analīzi

3 Sagatavot intervijas jautājumus intervēt uzņēmuma vadību lai izpētītu vadības

viedokli par uzņēmuma procesiem

4 Apkopot pētījuma rezultātus

5 Izstrādāt secinājumus un sniegt priekšlikumus

Kvalifikācijas darba izstrādē autors izmantos vairākas metodes

1monogrāfiskā metode ndash tiek veikta tēmas izpēte un izmantotās literatūras analīze

2dokumentu un SVID analīze

3intervēšana un rezultātu apkopošana

7

4grafiskā metode

5indukcijas analīzes metode ndash secinājumu un priekšlikumu veidošana

6sintēze ndash uzņēmuma mārketinga tehnoloģiju analīze

Kvalifikācijas darba izpētes ierobežojums (sintēze) ir mārketinga tehnoloģiju izpēte

uzņēmumā jo tās ietekmē uzņēmuma attīstīšanos klientu piesaisti pozīciju nostiprināšanu

tirgū stratēģisko mērķu sasniegšanu Visu tehnoloģiju detalizēta izpēte kvalifikācijas darbā

nav iespējama apjoma ierobežojumu dēļ

Turpinājumā autors iepazīstinās ar iegūtajiem rezultātiem secinājumiem un

priekšlikumiem Darbā ir 5 nodaļas un 6 apakšnodaļas Darba apjoms ir 52 lapaspuses bez

pielikumiem un tajā ir 2 tabulas 15 attēli 18 bibliogrāfiskie avoti

8

1 UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES RAKSTUROJUMS

Kvalifikācijas darba pirmajā nodaļā autors izklāstīs darba teorētisko daļu skaidrojot

jēdzienus- uzņēmējdarbība iekšējās vides faktorus tehnoloģijas ekonomiskos rādītājus uc

bdquoUzņēmējdarbība ir fiziskas vai juridiskas personas ilgstoša vai sistemātiska

ekonomiskā darbība un kapitāla ieguldīšana kas vērsta uz preču ražošanu realizāciju darbu

izpildi tirdzniecību pakalpojumu sniegšanurdquo[6] Viens no uzņēmējdarbības veidiem ir

komercdarbība kas veic saimniecisko darbību peļņas gūšanas nolūkos bdquoUzņēmums ir

organizatoriski saimnieciska vienība Uzņēmumā ietilpst komersantam piederošas

ķermeniskas un bezķermeniskas lietas kā arī citi saimnieciski labumi (vērtības) kurus

komersants izmanto komercdarbības veikšanairdquo[5] Tātad jebkura uzņēmuma pastāvēšanai ir

nepieciešams darba spēks līdzekļi materiāli ar kuriem īstenot mērķi un tad arī noieta tirgus

lai sasniegtu galveno mērķi kāpēc cilvēki vispār nodarbojas ar uzņēmējdarbību ndash gūtu peļņu

ldquoSIA ir vienas vai vairāku personu (fizisku vai juridisku) dibināta komercsabiedrība

kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļām SIA ir komersants kurš tiek dibināts

saimnieciskās darbības veikšanai ar nolūku gūt peļņu SIA ir visizplatītākā uzņēmējdarbības

forma Latvijārdquo[3]

Stratēģiski nozīmīgs elements ir uzņēmuma misija - tā ir precīzi izteikts uzņēmuma

pastāvēšanas pamatojums dod uzņēmumam stratēģisko virzību nosaka uzņēmējdarbības

veidu kurā uzņēmums ir iesaistīts tā mērķus un filozofiskās vērtības[2 30lpp]

Uzņēmuma iekšējā vide ir galvenie organizācijas funkcionēšanas nosacījumi un

faktori kas izveidoti tās menedžmenta darbības rezultātā[9 93lpp]

Organizācijas iekšējās vides faktori ir šādi

Mērķi (stratēģija politika uzdevumi)

Darbinieki (to zināšanas prasmes uztvere)

Struktūra (darba funkciju sadale un izpilde)

Organizācijas kultūra (menedžmenta stils)

Tehnoloģijas (iekārtas informācijas sistēma) [10 197lpp]

Šie ir galvenie iekšējās vides faktori kas arī nosaka uzņēmuma iekšējās vides

ldquoklimaturdquo Katru no šiem faktoriem autors analizēs atsevišķi

Savstarpēja saikne starp uzņēmuma iekšējās vides pamatelementiem attēlota 11att

Šādā veidā pamatelementi tiek izdalīti no sistēmpieejas viedokļa Svarīgi ka uzņēmumu

9

vadītāji savu darbību pamatā koncentrē uz šiem iekšējās vides elementiem bet uzņēmuma

mērķu sasniegšana lielā mērā ir atkarīga arī no ārējās vides elementiem [9 93lpp]

11att Iekšējās vides pamatelementu savstarpējās attiecības [9 93lpp]

Tomēr šis attēls uzskatāmi parāda ka mērķi ir jāizvirza visās jomās bet par to darba

nākamajā nodaļā Tāpat savstarpēja mijiedarbība ir starp tehnoloģijām struktūru kultūru un

darbiniekiem ndash ja kādā no šīm jomām ir būtiskas problēmas tad tās ietekmē arī citas jomas

Turpinājumā darba autors pievērsīsies katra faktora sīkākam izklāstam un analīzei uzņēmu

Uzņēmuma mērķi Uzņēmuma iekšējās vides kontekstā mērķis tiek raksturots kā

cilvēku darbībai izvirzītā rezultāta priekšskatījums motīvs apzinātai rīcībai[9 96lpp] Mērķi

uzņēmumā var būt dažādi ndash gan kopējie uzņēmuma mērķi tai skaitā uzņēmuma misija un

stratēģiskie mērķi gan konkrēti mērķi uzņēmuma struktūrvienībām un arī individuāli

darbinieku līmenī Svarīgi lai tie būtu savstarpēji saistīti papildinoši un saprotami visos

uzņēmuma līmeņos ndash gan darbiniekiem gan vadītājiem un īpašniekiem Uzņēmuma mērķi ir

vajadzīgi visām vadības funkcijām plānošanai organizēšanai personāla motivācijai un

sasniegto rezultātu novērtēšanai Zinot uzņēmuma mērķus ir vieglāk sagatavot un pieņemt

pareizos lēmumus

Struktūra Katra uzņēmuma pamatā ir cilvēks Darbinieki ir organizācijā strādājošie

cilvēki (menedžeri un padotie) kuri izturas atbilstoši personiskajām īpašībām un organizācijas

iekšējās un ārējās vides apstākļiem[9 97lpp] Tātad jebkurā uzņēmumā pastāv darbinieku

struktūra kas nosaka savstarpējo attiecību funkcionēšanu un uzdevumu izpildes kārtību

bdquoOrganizācijas kultūra ir vērtības normas vadlīnijas un vienota izpratne gan starp

organizācijas locekļiem gan jaunajiem darbiniekiemrdquo[17] Organizāciju kultūru var skatīt

divos līmeņos no kuriem pirmais ir vizuāli redzamas iezīmes un uzvedība ndash ģērbšanās stils

simboli un izturēšanās ar kuriem organizācijas locekļi dalās Savukārt otrais jeb neredzamais

līmenis ir vērtības pieņēmumi tradīcijas un visi procesi kas veidojas caur kultūru To ir

Tehnoloģija

Darbinieki Struktūra

Kultūra

Mērķi

10

iespējams salīdzināt ar aisberga modeli Tā ir kultūra kas vada darba attiecības un nosaka kā

cilvēkiem komunicēt ar organizāciju kāda uzvedība ir pieņemama un kāda nē un kā vadība

un statusi tiek sadalīti Kultūra palīdz vadīt darbinieku ikdienas aktivitātes lai sasniegtu

mērķus[17]

Uzņēmuma ekonomiskie rādītāji Kvalifikācijas darba ietvaros autors analizēs

vairākus rādītājus kas viņaprāt ir svarīgākie pēc kā vadīties pētot uzņēmuma finansiālo

darbību Šie rādītāji ir

Peļņas vai zaudējuma aprēķins

Bilance

Likviditāte

Saistību īpatsvars bilancē

Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums

Apgrozāmo līdzekļu kustība

Kopējo aktīvu apgrozījums

Apgrozījuma rentabilitāte

Uzņēmuma tehnoloģijas Tehnoloģija ir prasmju zināšanu informācijas iekārtu un

instrumentu apvienojums kas nodrošina racionālu resursu pārveidošanu gatavā produktā[9

116lpp] Tāta tehnoloģijas apvienojumā ar zināšanām nosaka veidu kā tiek veikts darbs

(uzdevums) līdz tā rezultātam Līdz ar to var runāt par efektīvām tehnoloģijām kas sasniedz

maksimāli rezultātu un ar kādiem resursiem vai par tehnoloģijām kopumā ndash kā par veidu kā

notiek resursu pārveidošana gatavā produktā

Pēc sociologa D Tompsona pieejas pastāv trīs tehnoloģijas kategorijas[9 106-

107lpp]

Secīga tehnoloģija kad katru operāciju uzdevumu izpilda noteiktā secībā

(praktiski pilnībā standartizēta)

Starpnieku tehnoloģija kad sadarbojas savstarpēji atkarīgas darbinieku grupas

(daļēji standartizēta)

Intensīva tehnoloģija kad tiek izmantoti individuāli darba paņēmieni lai

izgatavotu produkciju vai sniegtu pakalpojumu (minimāli standartizēta)

Tehnoloģijas ietekmē gan biznesa pamatfunkcijas ndash produktu izstrādi un attīstību

ražošanu un pārdošanu gan arī atbalsta funkcijas ndash personāla vadību finanšu vadību un

uzskaiti[4 21lpp] Spēja pielāgot tehnoloģijas tirgus un klientu prasību izmaiņām un

atbilstošā tempā apmācīt darbiniekus to lietošanā šobrīd ir galvenais konkurētspējas un

stabilitātes rādītājs labi pelnošos uzņēmumos[4 21lpp]

11

Pastāv dažāda veida tehnoloģijas

informācijas tehnoloģijas

būvniecības tehnoloģijas

komunikācijasmārketinga tehnoloģijas uc

ldquoInformācijas tehnoloģijas (saīsināti ndash IT) ir saistītas ar skaitļošanas tehnoloģijām

tādām kā tīklošana programmatūras internets un cilvēkiem kas strādā ar šīm tehnoloģijām

Daudziem uzņēmumiem ir pat IT departamenti kas menedžē datorus tīklus un citas tehniskās

lietas kas uzņēmumam nepaciešamas IT darbs ietver arī datorprogrammēšanu tīklu

administrēšanu datoru inženieriju tehnisko nodrošinājumu un saistītas lietas Dzīvojot

ldquoinformācijas laikmetārdquo informācijas tehnoloģijas ir kļuvušas par mūsu ikdienas sastāvdaļu un

tā tas arī paliks nākotnērdquo[13]

Mārketinga tehnoloģijas uzņēmumā Pirms raksturot uzņēmuma klientu piesaistes

pasākumus ir jānoskaidro kas ir mārketings un tā būtība Bordens (Bordenrsquos 1964) piedāvā

12 elementus kas viņaprāt veido mārketinga programmu un daži no tiem ir produktu

plānošana cenas reklāma distribūcija zīmolvedība (brending) serviss un citi turpretī cits

teorētiķis (McCarthyrsquos 1978) izveidojis mārketinga miksu kurā ir tikai četri elementi ndash

produkts cena vieta veicināšana (promotion) (16 84 lpp)

Viens no mārketinga pamatlicējiem Kotlers to definē kā bdquosociālu un organizatorisku

procesu kurā indivīdi un grupas iegūst to ko vēlas pārveidojot un radot no jauna produktus

un to vērtībasrdquo (16 84 lpp) Tāpēc vissvarīgāk ir atcerēties trīs būtiskus soļus

analīze ndash saprast ko organizācija vēlas sasniegt un kur vēlas būt To var noskaidrot

ar mārketinga (tirgus) pētījumiem lai izprastu kādas ir kvalitatīvās un kvantitatīvās iespējas

turpmākai attīstībai

plānošana ndash kad iepriekš minētais ir noskaidrots tam loģiskā secībā seko darbības

plānošana un veicamie uzdevumi lai virzītos uz mērķi Šajā posmā tiek pieņemts lēmums par

konkrētā produkta noformējumu cenu distribūciju un kā to veicinās

kontrole ndash pēdējais no posmiem lai izstrādātās mārketinga idejas būtu

dzīvotspējīgas ir kontrole Tajā ir jāseko līdzi produkta virzībai tirgū ņemot vērā arī

finansiālos aspektus un auditorijas attieksmi lai nepieciešamības gadījumā varētu pielāgoties

situācijai (16 88 lpp)

Klients ir uzņēmuma piedāvātās produkcijas patērētājs tāpēc tā vajadzību izpēte kā

arī nākotnes tendenču (šī jēdziena visplašākajā aspektā) paredzēšana ir galvenais cēlonis

pārmaiņām uzņēmumu ražošanas procesos tehnoloģijās produktu klāstā darbinieku

kompetencē un struktūrās Analizējot savus klientus vadītājiem ir jāspēj atbildēt piemēram

12

uz šādiem jautājumiem ndash kāda ir klientu lojalitātes dinamika Kādi ir iemesli klientu

zaudēšanai Kādi ir valdošie virzieni klientu vajadzībās ko viņi grib pirkt šodien un ko gribēs

pēc pieciem gadiem [4 19lpp]

Uzņēmuma vizuālā identitāte ldquoZīmolvedība (branding) ir preces un pakalpojuma

zīmola plānošanas izstrādes un vadīšanas process lai to atšķirtu no konkurentiem un

piesaistītu lojālus patērētājus uzņēmuma produktiemrdquo[9] ldquoZīmols ir vārda (nosaukuma)

zīmes (simbola) tiesību aizsardzības uc atribūtu kopa kas apliecina produkta piederību

uzņēmumam un atšķir to no konkurentu produktiem Zīmola vārds ir produkta īpašais

nosaukums (izteikts ar vārdu arī saīsinājumu vai skaitli) kam ir īpašvārda funkcijasrdquo[9]

Uzņēmuma zīmolam ir jābūt saistītam ar uzņēmuma misiju jādefinē kādas ir piedāvātā

produkta priekšrocības ko esošie un potenciālie klienti domā par kompāniju kādas kvalitātes

uzņēmums grib asociēt ar savu zīmolu[14]

ldquoTehnoloģiskā dizaina galvenais uzdevums ir savienot zinātni ar produktu Tā pamatā

ir dažādi matemātiski aprēķini un eksperimenti lai radītie produkti būtu derīgi lietošanairdquo[9]

Kvalifikācijas darba turpinājumā autors pievērsīsies visu iekšējās vides rādītāju

analīzei būvniecības uzņēmumā

13

2 BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES

ANALĪZE

Šajā nodaļā autors izklāstīs ar ko tieši nodarbojas uzņēmums un kā tas funkcionē par

kuru autors ir izstrādājis kvalifikācijas darbu Idejas realizēšana nolūkā gūt peļņu ir

saimnieciskā darbība kuru par savu nodarbošanos izvēlas dažādu jomu speciālisti

Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir dažādas grūtības un uzdevumi kurus nepieciešams izpildīt un

formulēt taču tas ne vienmēr notiek iepriekš pārdomāti tāpēc turpmākajās nodaļās darba

autors analizēs konkrēta uzņēmuma piemēru

Autora izvēlētais uzņēmums ir SIA Konkrētais būvniecības uzņēmums SIA

ldquoMasterwork Constructionsrdquo ir dibināts 2012gada martā Uzņēmuma pamatdarbība ir koka

paneļa māju eksports un to uzstādīšana Norvēģijā (saskaņā ar NACE 20 klasifikatoru ndash 4210

dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība) 2012gada augustā Norvēģijā tika atvērta arī

uzņēmuma ārvalstu filiāle Uzņēmuma juridiskais statuss ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

(turpmāk tekstā ndash SIA)rdquo Uzņēmums pēc tā darbības veida ir pieskaitāms pie mazajiem

uzņēmumiem jo tajā strādā 31 darbinieks Ar šādu darbinieku skaitu uzņēmums pieskaitāms

pie mazajiem uzņēmumiem Latvijā taču tas nav arī tik mazs jo apgroza pietiekami daudz

līdzekļu un nodarbina vairākus desmitus darbinieku Uzņēmuma pamatkapitāls ir EUR 2846

Tātad arī uzņēmuma pamatkapitāls ir kā normālai pilnsabiedrībai un uz uzņēmumu attiecas

standarta UIN (uzņēmuma ienākuma nodokļu) likme 15 Tātad uzņēmums strādā likumīgi

maksā nepieciešamos nodokļus kā arī uzņēmumam ir jārēķinās ar valstī noteiktajām

prasībām likuma normām Savā darbībā uzņēmums vadās pēc atbilstošas likumdošanas kas

SIA un būvniecības uzņēmuma jomā ir jāņem vērā

Uzņēmuma darbības stratēģijas Balstoties uz autoram pieejamo informāciju un

teorijas materiāliem autors secina ka būvniecības uzņēmumam pagaidām nav izstrādāta

konkrēta misija kas arī var negatīvi ietekmēt uzņēmuma attīstību jo nav šī viena konkrētā

stratēģiskā virziena Ir identificēti daži attīstības plāni kā ražošanas attīstība un jaunu tirgu

apgūšana taču ar to nav pietiekami Tāpat kā individuālie mērķi arī konkrētas uzņēmuma

misijas nodefinēšana varētu uzlabot padoto darbinieku piederības apzināšanos uzņēmumā un

arī to lielāku iniciatīvu un iesaisti uzņēmuma darbā līdz ar to arī palielinot katram savu

atbildību

Kvalifikācijas darba izstrādē autors intervēja uzņēmuma vadību kura pilnā apjomā ir

apskatāma 1 pielikumā Intervijā būvniecības uzņēmuma valdes loceklis norāda ka ldquotādā

izpratnē () tas nav noteikts taču gan uzņēmuma vadībai gan arī darbiniekiem kopumā ir

14

skaidrs ndash ko uzņēmums plāno darīt un kurp virzās Līdzīgi ir arī uzņēmuma vērtībām ndash tie ir

vairāk kā darbības principi vai bdquonerakstīti likumirdquo Tas nozīmē ka nav ldquopiefiksētirdquo ne mērķi

ne stratēģija bet uzņēmuma valdes loceklis apgalvo ka plāni ir un visiem ir skaidrs uz

kurieni virzās Tomēr pēc autora domām tas var radīt arī konfliktu situācijas jo ne vienmēr

tas ko otrs domā saskan ar cita cilvēka domām vai teikto Ir saprotams ka uzņēmuma ir savs

redzējums un vēlmes attiecībā uz finansēm tirgus paplašināšanu darbinieku kvalifikācijas

celšanu utml tomēr tas nav skaidri noformulēts stratēģijā ar kuru jebkurš uzņēmumam

piederošais varētu iepazīties

Autors secina ka uzņēmuma stratēģijas nav rakstiski definētas un līdz ar to nav arī

izmērāma to efektivitāte Uzņēmuma stratēģijas ir jānoformulē katrā no jomām ndash

administratīvā līmenī padoto līmenī eksporta vai realizācijas apjomu līmenī utml tad arī

vieglāk varēs novērtēt sasniegto un izmaiņas laika gaitā Piemēram uzņēmums var pieņemt

ka ar konkrētu rīcības plānu palielinās uzņēmuma peļņu par X procentiem X laika posmā

Nodefinējot šādu soli arī ir iespējams ldquoizmērītrdquo cik daudz no tā ir īstenojies un kādas pūles

(termiņu) tas ir prasījis Tātad uzņēmuma vēl ir jāpilnveido stratēģija jānodefinē un

jāapraksta tās misija un mērķi rakstiskā veidā

21 Uzņēmuma mērķi struktūra un kultūra

Šajā nodaļā kvalifikācijas darba autors apskatīs sīkāk uzņēmuma iekšējo vidi un

vairākos ar to saistītos faktorus analizējot katru no tiem atsevišķi Uzņēmuma mērķi un

struktūra dažkārt šķiet pašsaprotami jēdzieni tomēr tie ir daļa no ļoti nozīmīgās ndash uzņēmuma

iekšējās vides

Uzņēmuma mērķi Kā jau autors iepriekš minēja būvniecības uzņēmumā

bdquoMasterwork Constructionrdquo līdz šim nav nodefinēti konkrēti uzņēmuma mērķi taču tas

neietekmējot uzņēmuma praktisko darbību Autors secina ka pamatā darbojas tādi kā

bdquonerakstīti likumirdquo taču pēc autora domām šāda pieeja nav ilgtspējīga un uzņēmumam strauji

attīstoties (kā tas arī ir vērojams pēc tā datiem) ir ļoti būtiski nodefinēt un aprakstīt savu

konkrētu stratēģiju Īpaši svarīgi šajā kontekstā būtu arī individuālie struktūrvienību mērķi ja

jau uzņēmums plāno arvien vairāk deleģēt uzdevumus un atbildību padotajiem darbiniekiem

taču šobrīd tas īsti nestrādā ndash iespējams šādi konkrēti noteikti individuālie mērķi varētu

veicināt šo situāciju Kvalifikācijas darba 4 nodaļā autors sniegs savus priekšlikumus kā

varētu definēt uzņēmuma misiju mērķi stratēģiju

Uzņēmuma struktūra Būvniecības uzņēmumā pārsvarā visi darbinieki ir vīrieši

izņemot administrācijas daļā strādājošo grāmatvedi un lietvedi Darbinieki ir vecumā no 20-

15

40 gadiem kuriem ir vidējā vai augstākā profesionālā izglītība Šajā uzņēmumā strādājošiem

jābūt kvalificētiem un zinošiem par darba uzdevumiem un konkrētajiem projektiem tāpēc

darbinieku vidū ir profesionāli un kvalificēti speciālisti ndash namdari flīzētāji iekšdarbu veicēji

uc darbinieki projektu realizēšanai Pastāv neliela hierarhija tāpēc daļai darbinieku ir

nepieciešamas arī vadītāja dotības bet citi nodarbojas ar praktisku būvniecības darbu

veikšanu Būvniecības uzņēmumā šobrīd ir divu līmeņu struktūra ndash vadība un padotie

darbinieki Lai gan uzņēmumā šobrīd jau strādā vairāk nekā 20 darbinieki tajā nav izveidotas

atsevišķas struktūrvienības kā tradicionāli piemēram nodaļu izpratnē bet gan uzņēmuma

darbinieki tiek bdquogrupētirdquo pēc to profesionālās darbības Iespējams uzņēmumam vēl augot un

attīstoties tiks precizēta arī formālā uzņēmuma struktūra Lai gan formālās struktūras projektu

vadītāji uzņēmumā ir līdzvērtīgā padotībā kā ražošanā un montāžā iesaistītie darbinieki ndash pēc

autora novērojumiem un intervijas ar uzņēmuma valdes locekli var secināt ka praksē ļoti labi

strādā arī tāda kā bdquoalternatīvā hierarhijardquo Respektīvi kad atsevišķos projektus vadību

uzņemas konkrētie projektu vadītāji un darbinieki arī piemērojas šīm izmaiņām ndash galvenais ir

rezultāts

21 att Uzņēmuma darbinieku struktūra [autora veidota]

Kā redzams 21 attēlā autors sadalījis visus uzņēmuma darbiniekus hierarhiski ndash kā

ldquogalvenaisrdquo elements uzņēmuma struktūrā ir tā īpašnieks kuram vienmēr būs gala vārds

lēmumu pieņemšanas situācijās un uzņēmuma vadībā Jāpiebilst ka uzņēmuma īpašnieks

strādā ciešā vadībā ar uzņēmuma vadību (līdzīpašnieku vadītāju) kurš nereti orientējas vēl

labāk uzņēmumā notiekošajā nekā pats īpašnieks jo īpašniekam svarīgāk ir gūt peļņu un

Uzņēmuma īpašnieks

Uzņēmuma vadība

Administrācija (lietvede grāmatvede)

Projektu vadītāji

Projektu darbinieki strādājošie

16

uzņēmuma tēls taču vadītāja kompetencē ir gan finanšu jautājumi gan darbinieku vadīšana

gan sadarbība ar klientiem piegādātājiem utt Kā nākamais elements hierarhijā ir uzņēmuma

grāmatvede un lietvede kurām ir atbildība par atskaišu prasību dokumentu utt

sagatavošanu Savukārt projektu vadītāji ir tie darbinieki kuru atbildība ir gan par projekta

realizēšanu ndash termiņiem finansēm atskaitēm utt gan par praktisko pusi ndash izpildītā darba

kvalitāti materiālu piegādi utt Uzņēmuma darbinieki (strādnieki) ir tie kuriem tiešais

vadītājs ir projektu vadītājs un kuram katram ir jāveic darbs savā kompetencē kurā viņš

strādā ndash iekšdarbi ārdarbi santehnika elektrība krāsošana špaktelēšana utt un viņi nes

atbildību par padarītā darba kvalitāti

Kopumā autors secina ka uzņēmumā pastāv darbinieku struktūra kurā darbinieki ir

sakārtoti hierarhiskā līmenī pēc to atbildības un darba apjoma

Uzņēmuma organizācijas kultūra Kaut arī uzņēmumā ir hierarhiska struktūra

būvniecības uzņēmuma kultūras apskats parāda ka uzņēmumā ir demokrātisks vadības stils

kas raksturo arī darba vides kultūru jo darbinieki tiek novērtēti ndash tiek ņemts vērā viņu

viedoklis un viņi iesaistās lēmumu pieņemšanā Autors novērojis ka uzņēmumam ir savs

vizuālais tēls logo kas veido vienotu sajūtu uzņēmumā un darbinieku lokā ndash ir speciālais

darba apģērbs darba transports ar logo utt kas sekmē visa kolektīva vienotību lojalitāti

uzņēmumam vērtību izpratni (par to darba 3 nodaļā) Tāpat arī augsti tiek novērtēti

darbinieku dzīves apstākļi ndash vadība rūpējas lai projektu izstrādes laikā dzīvesvietas būtu

komfortablas kas arī parāda uzņēmuma kultūru un attieksmi pret padotajiem Tādejādi arī

darbiniekiem rodas sajūta ka tie ir novērtēti un viņiem pretī jādod savs ieguldījums ndash

atbildīgs un kvalitatīvs darba process Pozitīvu vidi un attieksmi veicina arī fakts ka valsts

svētku dienās kā arī Ziemassvētkos uc darbiniekiem vienmēr ir brīvdienas ndash tas rada sajūtu

ka darbinieki tiek novērtēti un ir uzņēmuma vērtība Taču jāpiebilst ka uzņēmumam ir arī

stingri darba izpildes nosacījumi kas arī ir daļa no tā kultūras ndash darbinieki tiek novērtēti bet

tiem ir jāpaveic savs darbs labi jo tie kuri strādā ievērojami lēnāk vai sliktāk nekā pārējie ndash

var tikt atlaisti Tas veido zināmu kvalitātes latiņu un izpratni par to ka uzņēmuma vērtība ir

labi darbinieki strādāt kvalitatīvi un operatīvi Intervijā uzņēmuma valdes loceklis uzskata ka

kultūra vairāk izpaužas kā konkrētas tradīcijas piemēram kopīgi pasākumi uzņēmuma

iekšienē un labāko darbinieku novērtēšana Autors uzskata ka attiecībā uz uzņēmuma kultūru

uzņēmumam būtu noderīgi izvirzīt konkrētākas vērtības un tās aprakstīt jo lai gan uzņēmuma

ikdienas darbs ir diezgan dinamisks un saspringts tomēr tādi kultūras aspekti kā uzņēmuma

tēls mikroklimats birojā uzņēmuma vērtību nostiprināšana darbinieku morāles principu

nostiprināšana (piemēram atbildība pret uzticētajiem darba instrumentiem) tikai pozitīvi

17

sekmētu uzņēmuma darbinieku iesaisti uzņēmuma attiecībās Ņemot vērā iepriekš minēto tas

jau tiek darīts tomēr izvirzot konkrētas vērtības priekšlikumus uzņēmuma kultūra varētu būt

vēl izteiktāka un spēcīgāka Jāpiemin ka konkrētajā uzņēmumā kultūru var raksturot kā

adaptīvu jo uzņēmums strādā sava veida paaugstināta riska apstākļos (piemēram kad uznāks

sniegs un nevar veikt darbus ndash atkarība no dabas apstākļiem) kas arī prasa ātru reakciju uz

šiem ārējās vides apstākļiem Kvalifikācijas darba autors jau iepriekšējās nodaļās uzsvēra ka

piemēram kopīgu kolektīva pasākumu organizēšana (gada balle sporta spēles uc) pozitīvi

ietekmētu uzņēmuma kultūru un kolektīva saliedēšanos

22 Uzņēmuma tehnoloģijas

Analizējot būvniecības uzņēmumā esošās tehnoloģijas un to pielietojumu autors

secina ka pamatā tiek izmantota intensīvā tehnoloģija (pēc D Tompsona pieejas) jo katrs

uzņēmuma produkts (māja) ir individualizēta ndash ir minimāla standartizācija attiecībā uz mājas

projekta sagatavošanu un izmantotām metodēm tās detaļu saražošanā Tā kā uzņēmums

pamatā izmanto dažas specifiskas tehnoloģijas kas saistās ar dažu konkrētu darbinieku

(speciālistu) tiešajiem darba uzdevumiem tad nav novērojam uzņēmuma liela atkarība no

tām Iespējams uzņēmumam būtu vairāk jāpadomā par tehnoloģiju izmantošanu uzņēmuma

iekšējo procesu uzlabošanā piemēram klientu un ražošanas vadības sistēmu jomā

Būvniecības jomā uzņēmums izmanto profesionālus darba instrumentus no tādām

firmām kā ldquoDeWaltrdquo ldquoYeinrdquo ldquoMakitardquo ir mehāniskais flīžu griezējs bet principā viss darba

process tiek paveikts darbiniekiem strādājot ar šiem instrumentiem nevis izmantojot kādas

lielas iekārtas vai mašīnas Uzņēmuma darbības gadu laikā jau ir izstrādājusies ražošanas

tehnoloģija kādā secībā kādus darbus nepieciešams veikt Darbības gadu laiku ir

izstrādājusies aizvien strukturētāka darbu veikšana un ir ldquomācīts no kļūdāmrdquo jo gandrīz no

katra projekta var izdarīt secinājumus kā darīt vai ko darīt citādāk Ražošanas ziņā tas ir

paātrinājis procesu jo visi pienākumi tiek sadalīti un ļoti liela daļa no darba tiek izdarīta jau

ražotnē Tas ir arī pluss attiecībā pret klientiem jo ievērojami paātrina projekta izpildes

termiņus Ražošanas jomā šobrīd nav tāda iekārta kuru būtu plānots iegādāties vai tāda kuru

vajadzētu iegādāties lai būtiski paātrinātu vai uzlabotu darba procesu ndash būtiskākā loma ir

darba organizācijā un tā šobrīd ir labā līmenī Arī uzņēmuma noliktavas organizācijā šogad

tika veiktas izmaiņas (sakārtota) lai tā būtu strukturētāka un pārraugāms instrumentu

izmantošanasnodošanas process kas līdz šim bija nesakārtos jo katrs gāja un ņēma ko grib

bez atzīmēšanās žurnālā

18

Attiecībā pret būvniecības uzņēmumu tajā nav atsevišķa informācijas tehnoloģiju

departamenta un nav arī viena cilvēka kas ar tām strādātu jo tam nav vajadzības Uzņēmums

nodarbojas ar celtniecības projektiem un māju ražošanu taču to realizēšanai netiek izmantotas

sarežģītas tehniskas iekārtas mašīnas vai datorprogrammas Protams kā jebkurā darba vietā

mūsdienās notiek darbs ar datorprogrammām taču tās neprasa īpašu pieeju (tās ir

vispārzināmas programmas) Tas kas ir saistīts ar IT jomu šajā uzņēmumā ir gaisa kuģis jeb

drons (skat3 nodaļu) jo no tā iegūtās fotogrāfijas pēc tam pārnes datorā lai projicētu ēkas

novietojumu kartogrāfiju uc bet par to autors apraksta 3 nodaļā

Par komunikācijas tehnoloģijām autors izklāstīs 3 nodaļā par mārketinga

tehnoloģijām

23 Uzņēmuma produkcijas un pakalpojumu raksturojums

Būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo pamatdarbība ir koka paneļa

māju eksports un to uzstādīšana Norvēģijā (saskaņā ar NACE 20 klasifikatoru ndash 4210

dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība skat22att)

22att Uzņēmuma produkcijas piemērs [18]

Kā papildu pakalpojums ir projektu izstrāde teorētiskā līmenī ndash jeb projektēšana

rasēšana un tāmēšana pēc klienta vēlmēm (bez izstrādes) Taču tā kā uzņēmums pamatā

koncentrējas uz pilnu projekta izstrādi (no idejas līdz realizācijai) tad turpinājumā autors

analizēs šo darbības pamatvirzienu un tā dzīves ciklu

Uzņēmuma galvenā (apmēram 90) klientu grupa ir Norvēģijas iedzīvotāji kuriem

tiek būvētas privātmājas taču uzņēmums sadarbojas arī citu projektu izstrādē ndash tiek būvētas

skolas lielveikali zvejnieku mājas rūpnīcas Ļoti maz ir standartizētu lietu un procesu un

biežāk nepieciešams ir individuāls risinājums bdquoKatra māja ir kā atsevišķs projekts ndash no paša

19

sākuma (no klienta vēlmju izzināšanas) līdz mājas nodošanai Sākumā tiek sagatavots

piedāvājums klientam ndash ar zīmējumiem iespējām uc jo uzņēmums nepiedāvā piemēram

sērijveida projektus ir tikai individuāli pasūtījumirdquo

Tomēr nepieciešamās pamatlietas jebkuras ēkas celtniecībai ir jau bdquoatstrādātasrdquo ndash

neatkarīgi no konkrētā projekta ir izstrādājusies sistēma kādā secībā darbi notiek kādi

meistari un kādā secībā strādā pie mājas uzstādīšanas ārdarbiem un iekšdarbiem

2014gada sākumā pateicoties straujai uzņēmuma attīstībai tika iepirkti materiāli un

pamatlīdzekļi lai uzsāktu ražošanas izveidi Latvijā Saistībā ar pieprasījuma pieaugumu un arī

ražošanas uzsākšanu kas arī pozitīvi ietekmēja uzņēmuma darbības apjomus tika pieņemti arī

jauni darbinieki (līdz 2014gada beigām tika pieņemti 6 darbinieki)

23att Uzņēmuma ražotne Rīgā [18]

Noslēdzot 2013gadu uzņēmuma apgrozījums palielinājās par vairāk kā 200

salīdzinot ar iepriekšējo 2012pārskata gadu sasniedzot vairāk nekā 400 000 EUR apmēru

Tāpat arī darbinieku skaits 2013gadā palielinājās par vairāk kā 50 - no 15 kā vidējais

nodarbināto skaits uzņēmumā 2012gadā līdz 23 2013gadā[1] Uzņēmuma savas ražotnes

izveide ir piemērs tam ka pie noteikta uzņēmuma darbības apjoma ir nepieciešams pašiem

nodrošināt konkrētas funkcijas ndash šajā gadījumā māju montāžu kas iepriekš tika iepirka no

konkrētiem uzņēmumiem

ldquoProdukta dzīves cikls ir laika periods no produkta izstrādes līdz tā ražošanas un

pārdošanas pārtraukšanairdquo[2] Produkta dzīves cikls ietver 5 fāzes ndash izstrādi ieviešanu

attīstību briedumu un kritumu Ņemot vērā iepriekš minēto autors secina ka uzņēmums

atrodas attīstības stadijā jo tā piedāvātais produkts ir jau ienācis tirgū un ir pieprasīts taču vēl

nav sasniegts realizācijas maksimums (briedums) Uzņēmums joprojām attīsta piedāvāto

produktu apgūst tirgu un paplašina ražošanas iespējas jeb vienā vārdā sakot ndash attīstās

Tuvākajos nākotnes uzņēmuma attīstības plānos ietilpst ražošanas paplašināšana

uzņēmuma īpašumā esošo telpu iegāde nevis īrēšana kā arī darbības paplašināšana gan

20

Norvēģijas vidienē gan dienvidu daļā jo šobrīd uzņēmums pamatā darbojas Norvēģijas

ziemeļu daļā

Kopumā uzņēmuma produkts ir skaidri definēts no paša darbības sākuma un pozitīvi ir

vērtējams ka darbības gadu laikā tā izstrādes process ir aizvien konkrētāk strukturēts tādejādi

paātrinot darba procesu un arī uzlabojot kvalitāti

24 Uzņēmuma darbība un ekonomiskie rādītāji

Kvalifikācijas darba otrajā nodaļā autors analizēs uzņēmuma darbību finanšu jomā un

ekonomiskos rādītājus Lai noteiktu vai uzņēmuma darbība ir veiksmīga no finansiālā

viedokļa ir jāskatās uz ļoti dažādiem rādītājiem Tas ka uzņēmums strādā ar peļņu vai

zaudējumiem nav vienīgais pēc kā var noteikt vai uzņēmums strādājis finansiāli veiksmīgi vai

nē Protams peļņa ir katra uzņēmēja mērķis bet izpētot sīkāk rādītājus kas raksturo

uzņēmuma darbību var iegūt plašāku skatu un atrast likumsakarības kas var palīdzēt

uzņēmuma tālākai darbībai

Turpinājumā autors pievērsīsies katra rādītāja atsevišķai analīze

241 Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķins atspoguļo ieņēmumus un izdevumus kā arī

iegūto peļņu vai radušos zaudējumus ndash tas ir uzņēmuma vadības darbības rādītājs Operāciju

konti visā pārskata periodā uzkrāj datus uzņēmuma finansiālā rezultāta ndash peļņas vai

zaudējumu noteikšanai tie ir peļņas vai zaudējumu aprēķina konti

Autors secina ka uzņēmumā tiek izmantots LR likumā bdquoPar uzņēmuma gada

pārskatiemrdquo 12 panta peļņas vai zaudējuma aprēķina shēma kas klasificēta pēc apgrozījuma

izmaksu metodes[7]

Visi ieņēmumu konti ir pasīva konti kuros ieņēmumu palielinājums jāiegrāmato kontu

kredītā bet samazinājums ndash kontu debetā izņemot piešķirto atlaižu kontus tie ir ieņēmumus

regulējošie konti kas slēdzami uz attiecīgo ieņēmumu kontiem Ieņēmumu kontu debetā un

atlaižu kontu kredītā uzrāda ieņēmumu un atlaižu summu precizējumus Pārskata perioda

beigās ieņēmumu kontu saldo slēdz uz peļņas vai zaudējumu kontu

Visos izdevumu kontos izdevumus grāmato konta debetā bet kredītā tiek uzrādītas

izdevumus precizējošās summas Pārskata gada beigās šajos kontos izveidojušos saldo slēdz

(kontu reformācija) uz peļņas vai zaudējumu kontu kreditējot šos kontus

Kā 21tabulā parādīts uzņēmums 2014 pārskata gadu noslēdza ar zaudējumiem EUR

353 282 kas ir ļoti atšķirīgi salīdzinot ar 2013gadu kurš tika noslēgts ar peļņu EUR

21

589 123 Autors norāda ka peļņas samazināšanās kā atsevišķs rādītājs vēl neko neliecina

iespējams uzņēmums ir investējis ražošanas attīstībā kas parādīs veiksmīgus rezultātus

turpmākajā uzņēmuma dzīvē nevis 1 gada griezumā Pēc peļņas vai zaudējuma aprēķina var

secināt ka klāt ir nākusi ļoti liela izmaksu pozīcija ndash Norvēģijas pārstāvniecības izdevumi

kas arī izskaidro kraso rezultātu atšķirību abos pārskata gados

Kā jau ražošanas uzņēmums lielākā daļa izdevumu ir pārdotās produkcijas ražošanas

izmaksas Autors secina ka apgrozījums ir samazinājies par 32 kas likumsakarīgi kopā ar

administrācijas un pārējām uzņēmuma saimniecisko izmaksu pieaugšanu rezultējās šādos

zaudējumos 2014gadā Autors uzskata ka šis ir perfekts piemērs ka nedrīkst finanšu

lēmumus un rezultātus balstīt tikai uz kādu konkrētu rādītāju bet tieši pretēji ndash jāpēta

uzņēmuma rezultāti no dažādām pusēm lai labāk izprastu tā darbību Kā lielisks piemērs tam

ir šie abi gadi kuros bruto peļņas atšķirība ir tikai Eur 7978 kas būtībā liktu spriest ka arī

peļņas rādītājiem jābūt līdzīgiem Bet tā kā pārējās izmaksu pozīcijas kas nav tieši saistītas ar

ražošanas izmaksām ir krietni pieaugušas tad rezultāts ir krasi atšķirīgs ndash peļņas rādītāji

atšķiras par 270

Tabulā 21 attēlots uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2014 gadu no kā

arī autors izdara savus secinājumus un priekšlikumus par uzņēmuma darbību

21 tabula

Uzņēmuma peļņas vai zaudējuma aprēķins par 2014gadu

Rādītājs

Pārskata

gada beigās

EUR

Iepriekšējā

pārskata gada

beigās

EUR

Neto apgrozījums 2 569 722 3 762 454

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 1 480 746 2 681 456

Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) 1 088 976 1 080 998

Pārdošanas izmaksas 149 675 192 231

Administrācijas izmaksas 273 111 77 707

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 5 224 17 786

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 263 828 127 331

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 9 486 4 493

Norvēģijas pārstāvniecības izdevumi -752 023 0

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un

nodokļiem -353 923 697 022

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem -353 923 697 022

Ieņēmuma nodoklis par pārskata periodu 0 107 639

Atliktais nodoklis 641 -260

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc

nodokļiem (tīrie ieņēmumi) -353 282 589 123

22

Analizējot finansiālās iespējas autors ir apskatījis uzņēmuma 2014gada finanšu

pārskata datus kontekstā ar uzņēmuma iekšējo vidi Ņemot vērā tajā pieejamo informāciju

var secināt ka

Lielākais pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu īpatsvars ir materiālu

izmaksām kas ir loģiski ņemot vērā uzņēmuma produktu ndash šeit būtiski ir materiālu

iepirkšana uzņēmumā tā piegādātāji cenas sadarbības nosacījumi

Tā kā uzņēmums lielāko daļu savas darbības (māju uzstādīšanu) veic ārpus

Latvijas tad ļoti būtiski ir tādi faktori kas saistās gan ar uzņēmuma darbinieku uzturēšanos

Norvēģijā (piemēram komandējuma izmaksas apdrošināšana darbinieku nodarbināšanas

atbilstība vietējai likumdošanai uc) gan arī ar visiem citiem saistītajiem pakalpojumiem kā

materiālu transportēšana ārpakalpojumu un apakšuzņēmēju darbība uz vietas Norvēģijā

Ar uzņēmuma darbības specifiku saistās arī tas ka uzņēmumam svarīgs

aspekts ir tā īpašumā un lietošanā esošais transports ndash kas saistās gan tieši ar izmaksām (lai tās

būtu minimizētas piemēram degvielas izmaksas vai labāk pirkt (kredīts vai līzings) vai

nomāt) gan arī ar darba organizāciju (lai darbības nodrošināšanai vienmēr būtu pieejams

darba kārtībā esošs transports)

Atverot ražotni jaunās telpās ir būtiski arī palielinājušies komunālie izdevumi

līdz ar to no efektīvas uzņēmuma pārvaldības viedokļa ir ļoti svarīgi pareizi saplānot darbus

un telpu noslogojumu lai piemēram elektrība netiktu tērēta nelietderīgi (jo telpas ir lielas un

darbs ir tieši piesaistīts konkrētiem projektiem kad darbs ražotnē ir veicams nevis visu laiku

vienmērīgi)

Tā kā uzņēmuma galvenais noieta tirgus ir ārpus Latvijas tad jebkura

starptautiska uzņēmuma darbība saistās arī ar savstarpējiem starptautiskiem norēķiniem ndash

uzņēmumam ir salīdzinoši lieli zaudējumi no valūtas kursa svārstībām jo savstarpējos

darījumos Norvēģijas kronas Zaudējumi galvenokārt veidojas no debitoriem jo rēķini ir

izrakstīti kronās Šī arī varētu būt joma kur uzņēmums varētu izvērtēt savu darbību un arī

optimizēt resursus

242 Uzņēmuma bilance

Šajā nodaļā autors apskatīs uzņēmuma bilanci Autors secina ka bilances debeta un

kredīta atlikumi ir vienādi un konti ir sagrupēti un apstrādāti atbilstoši bdquoGada pārskata

likumardquo[15 16lpp] 10pantā noteiktām prasībām[7] Bilance ir sastādīta vertikālā formā

kur augšējā daļā ievietoti aktīva posteņi bet zem tās ndash pasīva posteņi Autors secina ka gada

23

pārskatā un grāmatvedībā par naudas vienību un vērtības mēru ir lietota Latvijas Republikas

naudas vienība ndash euro

Uzņēmuma lielāko daļu aktīvu sastāda pamatlīdzekļi nauda un citi debitori Pie citiem

debitoriem lielāko daļu sastāda uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) kā arī pievienotās

vērtības nodokļa (PVN) pārmaksas UIN avansa maksājumi jāveic balstoties uz iepriekšējā

gada rezultātiem Kā redzams pēc bilances pasīva uzņēmumam ir ļoti neliels aizņemtais

kapitāls ndashkredīti vai aizņēmumu no saistītajām kompānijām Autors vēlas vērst uzmanību uz

to ka uzņēmuma pamatkapitāls ir EUR 2 840 Autors vēlas norādīt un ieteikt ka uzņēmumam

ar 25 un 3 miljonu apgrozījumu gadā noteikti vajadzētu padomāt par pamatkapitāla

palielināšu tas uzlabotu uzņēmuma tēlu finansēšanas iestāžu acīs

Uzņēmumam uz 31122014 ir ilgtermiņa aizņēmumi EUR 15 073 Autors uzskata ka

uzņēmumam nebūs problēmu segt šīs saistības Bet ar lielu piesardzību autors ieteiktu

skatīties uz to cik lieli ir īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem ndash EUR 105 065

Šim skaitlim būtu lietderīgi pretī nolikt pircēju un pasūtītāju parādus kas uz 31122014 ir

tikai EUR 2 901 No šiem skaitļiem autors vēlētos izteikt minējumu ka ir saņemts avansu

maksājums no pircēja kā arī ir pasūtīti izejmateriāli ar pēcapmaksu un algots darba spēks

kuriem arī jāizmaksā algas pēc padarītā Šeit iespējams risks saistībā ar to ka ražošanai ir

iztērēti vairāk līdzekļi nekā konkrētajā brīdī ir ienākuši no pircējiem Autors vēlas ieteikt

pārskatīt apmaksas grafikus gan pircējiem gan noslēgtos līgumus ar piegādātājiem jo

izmainot šos apmaksas nosacījumus var uzlabot naudas plūsmu tā lai nerastos tik liela

negatīvā starpība starp naudu kura ir jāsaņem no pircējiem un to kura jāmaksā izejvielu un

materiālu piegādātājiem

243 Uzņēmuma likviditātes aprēķins maksātspējas lietišķās aktivitātes un

rentabilitātes rādītāji un to raksturojums

Uzņēmuma darbības ekonomiskajai analīzei ir svarīga loma uzņēmuma vadīšanā

Analīzes uzdevums ir noteikt uzņēmuma darbības efektivitāti pārskata periodā un noteikto

mērķu sasniegšanu un uzņēmuma darbības attīstības iespējamos virzienus Tāpēc analīze ir

jāveic mērķtiecīgi lai izzinātu tādas uzņēmuma iespējas un rezerves kuras nodrošinātu esošo

resursu optimālu izmantošanu

Uzņēmuma likviditātes analīze nozīmē finansiālās stabilitātes noteikšanu Likviditātes

rādītāji ir rādītāji ar kuru palīdzību var novērtēt uzņēmuma spēju segt savus parādus tad kad

tie ir jāmaksā Šī spēja ir atkarīga no attiecības starp uzņēmuma maksāšanas līdzekļu

24

potenciālu un uzņēmuma finansiālajām saistībām Maksāšanas līdzekļu potenciāls nozīmē

uzņēmumam piederošus likvīdus līdzekļus

Par likvīdiem sauc tos aktīvus kuri jau atrodas naudas formā kā arī tos kurus ātri var

pārvērst naudas formā

Kopējais likviditātes koeficients ir apgrozāmo aktīvu attiecība pret īstermiņa

saistībām Šis rādītājs vērtē cik labi uzņēmums spētu nokārtot savas īstermiņa saistības ar

saviem apgrozāmiem līdzekļiem[8]

Attēlā 24 ir uzrādīta kopējā likviditātes koeficienta formula un pēc formulas veiktais

aprēķins

Formula

Kopējais likviditātes koeficients

=

Apgrozāmie līdzekļi

Īstermiņa saistības

Aprēķins

Kopējais likviditātes koeficients

=

451 713

158 109

Rezultāts 285

24att Kopējais likviditātes koeficients [autora veidots]

Autors secina ka uzņēmuma spēja dzēst savas īstermiņa saistības izmantojot

apgrozāmos līdzekļus (21attēls) ir pietiekama Par šī koeficienta optimālā lieluma robežām

viedoklis nedaudz atšķiras saskaņā ar vispārpieņemtajiem starptautiskajiem standartiem tiek

uzskatīts ka šīm koeficientam jāatrodas robežās starp 1 un 2 (dažreiz 3)

Likviditātes rādītāji ir bieži ļoti apmierinoši bet uzņēmuma maksātspēja nebūt nav

apmierinoša tāpēc bieži it sevišķi bankas pie kredītu izsniegšanas izmanto uzņēmuma

maksātspējas rādītāju

Ar šo rādītāju palīdzību

raksturo uzņēmuma saistību attiecību pret pašu kapitālu vai aktīvu kopsummu

novērtē uzņēmuma iespējas paaugstināt saistību summu

novērtē uzņēmuma spēju noteiktā termiņā nokārtot saistības

Šis rādītājs atspoguļo saistību īpatsvaru uzņēmumā to veido attiecība starp visām

uzņēmuma saistībām un bilances kopsummu

Maksātspējas rādītāji jeb saistību īpatsvars bilancē rāda cik reizes pārskata perioda

laikā apritējis kapitāls debitoru parādi kreditoru parādi krājumi aktīvi ilgtermiņa

ieguldījumi[8] Attēlā 25 aprēķināts saistību īpatsvars bilancē

25

Formula

Saistību īpatsvars bilancē

=

uzņēmuma saistības

bilances kopsumma

Aprēķins

Saistību īpatsvars bilancē

=

173 182

582 609

Rezultāts 030

25 att Saistību īpatsvars bilancē [autora veidots]

22 attēlā redzams ka uzņēmumā nav problēmas ar maksātnespēju jo rādītājs ir

mazāks par 05Vispārējā gadījumā tiek uzskatīts jo vairāk uzņēmuma bilances kopsumma

pārsniedz saistības jo augstāka ir uzņēmuma maksātspēja

Uzņēmuma līdzekļu aprites rādītāji raksturo uzņēma līdzekļu izmantošanas

efektivitāti Aktivitātes rādītāji rāda cik reizes pārskata perioda laikā apritējis kapitāls

debitoru parādi kreditoru parādi krājumi aktīvi ilgtermiņa ieguldījumi Aprites rādītājiem ir

liela nozīme uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšanā jo līdzekļu aprites ātrums ir to

pārvēršanas naudas formā ātrums kas tieši ietekmē uzņēmuma maksātspēju Šo rādītāju

aprēķina kā attiecību starp neto apgrozījumu un kapitālu aktīvu utt[11 134lpp]

Attēlā 26 ir parādīta pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījuma formula un veiktais

aprēķins pēc kura autors var izdarīt secinājumus

Formula

Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums

=

Neto apgrozījums

Debitori kopā

Aprēķins

Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums

=

2 569 722

228 384

Rezultāts 1125

26 att Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums [autora veidots]

23 attēlā iegūtais rezultāts parāda ka debitoru parādi tiek pārvērsti par naudas

līdzekļiem 1125 reizes gadā Šis rādītājs ļoti atšķiras dažādās nozarēs tādēļ ir nepieciešama

plašāka analīze lai noteiktu vai rādītājs ir normas robežās

Savukārt apgrozāmo līdzekļu kustības aprēķins 27 attēlā norāda uz apgrozāmo

līdzekļu efektīvu izmantošanu

26

Formula

Apgrozāmo līdzekļu kustība

=

Apgrozījums

Apgrozāmie līdzekļi

Aprēķins

Apgrozāmo līdzekļu kustība

=

2 569 722

451 713

Rezultāts 569

27 att Apgrozāmo līdzekļu kustība [autora veidots]

Augsts koeficients norāda ka uzņēmumam ir nepietiekams apgrozāmo līdzekļu

daudzums turpretī zems koeficients var norādīt uz esošo apgrozāmo līdzekļu neefektīvu

izmantošanu

Kopējo aktīvu apgrozījuma aprēķins kas redzams 28 attēlā norāda ka uzņēmuma

aktīvu apgrozījums ir zems (vidējais valstī -219)

Formula

Kopējo aktīvu apgrozījums

=

Neto apgrozījums

Aktīvi

Aprēķins

Kopējo aktīvu apgrozījums

=

2 569 722

582 609

Rezultāts 023

28 att Kopējo aktīvu apgrozījums [autora veidots]

Pārāk zems koeficients parāda ka investīcijas uzņēmumā ir bijušas pārāk lielas un

nepieciešams likvidēt daļu pamatlīdzekļu un krājumu kas dotu iespēju uzlabot uzņēmuma

likviditāti Ļoti augsts aktīvu apgrozījuma koeficients var norādīt arī uz to ka uzņēmumam ir

jāiegulda papildus līdzekļi aktīvos lai izturētu konkurenci

Nozīmīgākais uzņēmuma darbības efektivitātes mērs ir peļņa Uzņēmuma neto peļņu

dalot ar neto apgrozījumu ar uzņēmuma kopējo vai pašu kapitālu nosaka rentabilitāti

Rentabilitāte ir uzņēmuma darbības efektivitātes rādītājs Šie rādītāji rāda patērētos līdzekļus

vai realizētās produkcijas apjomu Rentabilitāti izsaka procentos tās vērtēšanai nav noteiktu

kritēriju Jo augstāks šis procentu līmenis jo uzņēmuma darbība ir efektīvāka zems

rentabilitātes līmenis liecina par uzņēmuma neveiksmi ja to nenovērš laikus ir sagaidāma

uzņēmuma darbības krīze[8]

27

Attēlā 29 ir veikts uzņēmuma apgrozījuma rentabilitātes aprēķins izmantojot

formulu

Formula

Apgrozījuma rentabilitāte

=

Pārskata perioda peļņa

Neto apgrozījums

x

100

Aprēķins

Apgrozījuma rentabilitāte

=

-353 282

2 569 722

Rezultāts -14

29 att Apgrozījuma rentabilitāte [autora veidots]

Apgrozījuma rentabilitāte jeb bruto peļņas robeža parāda cik liela daļa no realizācijas

ieņēmumiem ir peļņa Šis rādītājs raksturo uzņēmuma vadības spēju vadīt un kontrolēt

izmaksu attiecību pret apgrozījumu Peļņas apjomu var regulēt mainot pārdotās produkcijas

daudzumu ceļot cenas vai arī samazinot izmaksas Svarīgi ir salīdzināt aprēķināto peļņas

normu ar nozares vidējiem rādītājiem Ja aprēķinātais rādītājs ir lielāks par nozares vidējo

rādītāju analizējamais uzņēmums ir starp nozares līderiem

Autors secina ka salīdzinot ar 2013gadu kad apgrozījuma rentabilitātes rādītājs bija

16 2014gadā rentabilitāte ir ievērojami samazinājusies Ja šī tendence turpināsies

uzņēmums var kļūt zaudējumu nesošs Autors uzskata ka ir jāņem vērā to uz ko šie rādītāji

norāda kā arī iemesli kas tos iespaido Ir jāinformē uzņēmuma vadība par iespējamiem

turpmākajiem riskiem kā arī to kādiem izdevumiem jāpievērš īpaši liela uzmanība

28

3 UZŅĒMUMA SVID ANALĪZE

Turpinājumā autors pievērsīsies uzņēmuma SVID analīzei (skat31att) ldquoSVID

analīze ir viena no populārākajām metodēm kas palīdz sistematizēt iekšējās un ārējās vides

analīzes procesu un izstrādāt stratēģijas (angliski SWOT)rdquo [5 103lpp]

Uzņēmuma SVID analīzes sagatavošanai autors izmantoja analītisko un sintēzes

metodi apkopojot pieejamo informāciju un izvērtējot uzņēmuma stiprās un vājās puses

iespējas un draudus

31 att Uzņēmuma SVID analīzes matrica [autora veidota]

Apkopojot SVID analīzi autors secina ka uzņēmumam ir diezgan daudz stiprās puses

un iespējas bet jāņem vērā arī draudi un vājās puses Kā viena no uzņēmuma stiprajām pusēm

ir uzņēmuma īpašnieks kurš ir Norvēģijas pilsonis Tas ir viens būtiskiem uzņēmuma

attīstības faktoriem jo galvenais īpašnieks un vadītājs kā Norvēģijā dzīvojošs pilsonis spēj

korektāk un vairāk izpētīt tirgus ekonomiku un darbības vietu jo labāk pārzina procesus

valstī kurā dzīvo Līdz ar tiek būtiski paaugstināta arī uzņēmuma konkurētspēja attiecībā pret

Stiprās puses Vājās puses

Uzņēmuma īpašnieks

Zināšanas par vietējo tirgu

Demokrātisks vadības stils

Projektu vadītāju iesaiste lēmumu

pieņemšanā un uzticēšanās tiem

Minimāla konkurence

Uzņēmuma misijas mērķu un

uzdevumu nekonkrētība

Informācijas un komunikācijas

problēmas projektu gaitā

Minimāla tehnoloģiju izmantošana

ikdienas darba procesā (ne saistībā ar

ražošanu)

Nav izstrādāts mārketinga plāns

Iespējas Draudi

Jaunu tirgu apgūšana Norvēģijā

Jaunu tirgu apgūšana citās valstīs

Uzņēmuma efektivitātes palielināšana

uzlabojot uzņēmuma procesus

Uzņēmuma darbinieku iniciatīvas

paaugstināšanās

Izmaiņas sadarbība ar esošajiem

piegādātājiem

Starpnieku nosacījumu maiņa

Ierobežojumu ieviešana attiecībā uz

starptautisko darbību

Būtiska klientu vajadzību un paradumu

maiņa

29

konkurentiem un zināšanas par vietējo tirguJebkuram uzņēmuma ir būtiska pozitīva un

stabila iekšējā vide kas šajā gadījumā tiek nodrošināts ar demokrātisku vadības stilu un

uzticēšanos saviem darbiniekiem

Kopumā šī komunikācija un attiecības ir vērtējamas pozitīvi jo arī darba uzdevumu

veikšanā tiek pielietota projektu vadības pieeja kas jau pati par sevi konkretizē un sistematizē

darba procesu

Autors uzskata ka lielā mērā vadīšanas veiksmes faktors uzņēmumā ir tas ka

uzņēmuma vadība uzticas darbiniekiem un ļauj tiem piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā

Projektu pieeja uzņēmuma darbībā būtiski ietekmē arī komandas darbu kas ir svarīgs aspekts

veiksmīga rezultāta sasniegšanai ndash attiecīgi kā norisinās praktiskā sadarbība arī starp projekta

vadītājiem un darbiniekiem ne tikai attiecībā uz vadību Šeit var minēt ka uzņēmuma

darbinieki sasvtarpēji labi sadarbojas un ja ir nepieciešams ļoti labi strādā arī deleģēšana un

vadība starp pašiem darbiniekiem Protams dažkārt komunikācija starp pašiem uzņēmuma

darbiniekiem būtu pilnveidojama ndash saistībā ar precīzas informācijas nodošanu īstajā laikā un

īstajā vietā tomēr kopumā komunikācija un vadības stils šajā uzņēmumā ir kā stiprā puse

Ņemot vērā uzņēmuma stiprās puses tās veido arī vairākas iespējas uzņēmuma

attīstībai Autors jau skaidroja kāds ir pienesums uzņēmumam no vadītāja ndash jaunu tirgu

apgūšana Norvēģijā kā arī uzņēmuma stabilitāte un potenciāls ļauj apgūt vēl citus jaunus

tirgus Tāpat arī iespējams paaugstināt darbinieku potenciālu un lielāku iniciatīvu kas

sekmētu jaunu ideju veidošanos un paaugstinātu darbības efektivitāti

Savukārt par uzņēmuma vājo pusi ir jānosauc misijas mērķu un uzdevumu

nekonkrētība Uzņēmumam nav nodefinēti konkrēti mērķi taču tas neietekmē uzņēmuma

praktisko darbību Var secināt ka uzņēmums pamatā darbojas ar tādiem kā bdquonerakstītiem

likumiemrdquo taču autors uzskata ka šāda pieeja nav ilgtspējīga un uzņēmumam strauji

attīstoties ir ļoti būtiski nodefinēt un aprakstīt savu konkrētu stratēģiju Īpaši svarīgi šaja

kontekstā būtu arī individuālie struktūrvienību mērķi ja jau uzņēmums plāno arvien vairāk

deleģēt uzdevumus un atbildību padotajiem darbiniekiem taču šobrīd tas īsti nestrādā ndash

iespējams šādi konkrēti noteikti indiviuālie mērķi varētu veicināt šo situāciju Šeit arī var

minēt to ka uzņēmumam pagaidām nav izstrādāta konkrēta sava misija kas arī var negatīvi

ietekmēt uzņēmuma attīstību jo nav šī viena konkrētā startēģiskā virziena ndash ir identificēti daži

attīstības plāni kā ražošanas attīstība un jaunu tirgu apgūšana taču ar to nav pietiekami Tāpat

kā individuālie mērķi arī konkrētas uzņēmuma misijas nodefinēšana varētu uzlabot padoto

darbinieku piederības apzināšanos uzņēmumā un arī to lielāku iniciatīvu un iesaisti

uzņēmuma darbā līdz ar to arī palielinot katram savu atbildību To ir iespējams panākt gan

30

nodefinējot misiju mērķus un uzdevumus gan uzlabojot informācijas un komunikācijas apriti

projektu gaitā

Kā vēl viena no uzņēmuma vājajām pusēm ir minimāla tehnoloģiju izmantošana

ikdienas darba procesā Katrs uzņēmuma projekts ir individualizēts kas nozīmē ka ir

minimāla standartizācija attiecībā uz mājas projekta sagatavošanu un izmantotām metodēm

tās detaļu saražošanā Tā kā uzņēmums pamatā izmanto dažas specifiskas tehnoloģijas kas

saistās ar dažu konkrētu darbinieku (speciālistu) tiešajiem darba uzdevumiem tad nav

novērojam uzņēmuma liela atkarība no tām Iespējams uzņēmumam būtu vairāk jāpadomā

par tehnoloģiju izmantošanu uzņēmuma iekšējo procesu uzlabošanā piemēram klientu un

ražošanas vadības sistēmu jomā

Attiecībā uz uzņēmuma mārketingu jau iepriekšējās nodaļās autors skaidroja ka tam

nav izstrādāta plāna Protams uzņēmums veic nelielas mārketinga aktivitātes bet to nevar

uzskatīt par stratēģisku pieeju Ja uzņēmums vēlas virzīt attīstību paplašināties piesasistīt

jaunus klientus ndash būtu nepieciešams padomāt par mārkeitnga plāna izstrādi kurā pa punktiem

tiktu nodefinēti darbības soļi

Sadarbību ar skatiliski mazāk piegādātājiem arī varētu saistīt ar uzņēmuma

individualizēto pieeju ndash ka ļoti minimāli ir standartizētu lietu un procesu un biežāk

nepieciešama ir individuāls risinājums Tas nozīmē arī to ka uzņēmums ir atkarīgs no

skaitliski mazāk piegādātājiem un līdz ar to ir arī mazāk variāciju ja kāds no esošajiem

pārtrauc sadarbību vai maina sadarbības nosacījumus Tas attiecas arī uz starpniecības

pakalpojumiem kuri tiek izmantoti galvenokārt uzņēmuma iegādāto izejvielu un produktu

transportēšanai no Latvijas uz Norvēģiju Protams ir pozitīvi ja uzņēmums var būt

pašpietiekams un neatkarīgs tomēr tas ir arī iznāms risks nekā iesaistot bdquopalīdzībo no malasrdquo

Uzņēmuma galvenā (apmēram 90) klientu grupa ir Norvēģijas iedzīvotāji kuriem

tiek būvētas privātmājas taču uzņēmums sadarbojas arī citu projektu izstrādē ndash tiek būvētas

skolas lielveikali zvejnieku mājas rūpnīcas Minētais norāda uz to ka uzņēmuma klients ir

diezgan noteikts un zināms kas var būt gan kā pluss (jo ļoti labi tiek pārzinātas klientu

vajadzības) gan arī mīnuss (jo mainoties šo klientu vajadzībām var mainīties arī

pieprasījums) Taču jau iepriekš tika secināts ka tā kā uzņēmums pamatā koncentrējas uz

klientu ne tā produktu tad šī individuālā pieeja var būt arī kā risku samazinošs faktors

Draudi uzņēmumam var būt tādā gadījumā ja veidojas klientu un patērētāju paradumu maiņa

bet uzņēmums nespēs šīm izmaiņām pielāgoties

Kopumā SVID analīze liecina ka uzņēmums iekšēji ir stabils un ar lielu potenciālu jo

tajā ir demokrātisks vadības stils un sadarbība ar Norvēģiju kuru ir iespējas vēl vairāk

31

paplašināties Tie ir labi nosacījumi lai uzņēmums izvirzītu savus mērķus un uzdevumus kuri

šobrīd ir neskaidri Tāpat arī lai izvairītos no iespējamiem draudiem ir iespējams paplašināt

tirgu un plānot tirgu arī citās valstīs ne tikai Norvēģijā kā arī paaugstināt uzņēmuma

efektivitāti un darbinieku iniciatīvu Viens no svarīgākajiem aspektiem kvalifikācijas darba

kontekstā ir mārketinga plāna izveidošana vai vismaz stratēģisku darbību plānošana ndash izvirzīt

uzdevumus prioritātes kuras īstenot lai piesaistītu klientus palielinātu apjomus paplašinātu

tirgu nostiprinātu pozīcijas konkurentu vidū Tāpēc kvalifikācijas darba temats par

tehnoloģiju pilnveidi uzņēmumā ir aktuāls un nozīmīgs jo sekmētu minēto uzdevumu

realizēšanu Konkrētāk par secinājumiem un priekšlikumiem skatīt kvalifikācijas darba

nobeiguma sadaļās

32

4 MĀRKETINGA TEHNOLOĢIJU IZMANTOŠANAS

ANALĪZE UZŅĒMUMĀ

Autors teorijas daļā skaidroja kas ir mārketings un tā tehnoloģijas Apkopojot

informāciju varētu teikt ka tas iedalās 2 lielās grupās ndash informācijas analīzē (tirgus analīzē

patērētāju un konkurentu izvērtējumā produktu analīzē un SVID) un rezultātu apkopošanā

kas ietver arī jaunu stratēģiju izstrādi (par tirgu piedāvāto produktu cenu pārdošanu un arī

komunikāciju) Autors ir izpētījis uzņēmuma iekšējo vidi un secina ka mārketinga funkcijas

uzņēmumā tiek apmierinātas tikai daļēji un nav izstrādājis konkrētu klientu piesaistes

pasākumu (mārketinga) plānu Ne visas minētās jomas uzņēmums ir pilnvērtīgi analizējis jeb

varētu teikt ka iegūtie dati nav izmantoti stratēģiju izstrādei Uzņēmums apzinās kas ir viņa

klients un produkts kā arī savu pozīciju tirgū taču nav rakstiski formulēts kā ar šiem datiem

varētu ldquooperētrdquo lai radītu pievienoto vērtību palielinātu pārdošanas apjomus nostiprinātu

pozīciju tirgū utml

Autors noskaidrojis ka būvniecības uzņēmuma galvenā (apmēram 90) klientu grupa

ir Norvēģijas iedzīvotāji kuriem tiek būvētas privātmājas taču uzņēmums sadarbojas arī citu

projektu izstrādē ndash tiek būvētas skolas lielveikali zvejnieku mājas rūpnīcas Minētais norāda

uz to ka uzņēmuma klients ir diezgan noteikts un zināms kas var būt gan kā pluss (jo ļoti labi

tiek pārzinātas klientu vajadzības) gan arī mīnuss (jo mainoties šo klientu vajadzībām var

mainīties arī pieprasījums) Šis uzņēmums pamatā koncentrējas uz klientu ne tā produktu jo

pastāv individuālā pieeja kas var būt arī kā risku samazinošs faktors Būtiski ir tas ka

uzņēmums darbojas starptautiskā tirgū un līdz ar to uzņēmumu ietekmē ne tikai notiekošais

Latvijā bet arī Norvēģijā

Saprotams ka ne visi cilvēki izmanto vienus un tos pašus produktus un pakalpojumus

tāpēc pastāv konkurence par klientu ndash ikviens uzņēmums vēlas piesaistīt savu mērķauditoriju

un iegūt lielāku peļņu Vērtējot būvniecības uzņēmuma konkurētspējas un priekšrocību kā

viens no galvenajiem aspektiem jāmin pats uzņēmuma īpašnieks kurš ir Norvēģijas pilsonis

dzīvo Norvēģijā un tas līdz ar to ļoti būtiski ietekmē uzņēmuma darbību Tas ir pozitīvi jo

uzņēmuma darbība pamatā koncentrējas uz klientu kas šajā uzņēmumā ir Norvēģijas

iedzīvotājs Uzņēmuma īpašnieku varētu raksturot kā galveno resursu un spēku avotu

atšķirīgās prasmes veidošanā ndash te ietilptu īpašnieka kā uzņēmuma vadītāja darba rezultāts

piemēram sasniegtie uzņēmuma darbības finansiālie rādītāji zināšanas par tirgu kontakti

Norvēģijā uc

33

Kopumā pēc autora domām uzņēmums nav izstrādājis konkrētu klientu piesaistes

pasākumu (mārketinga) plānu Kā jau minēts iepriekš klientu piesaisti veicina uzņēmuma

vadītājs un darba kvalitāte kas rada bdquomutvārdu reklāmurdquo un viens klients iesaka izmantot

uzņēmuma pakalpojumus arī saviem paziņām Tomēr lai attīstītu tirgus paplašināšanās mērķi

būtu nepieciešama stratēģijas izstrāde un tam atbilstošu prasību sagatavošana lai par

uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem un kvalitāti informāciju varētu iegūt jebkurš

interesents šajā jomā Tas arī nostabilizētu uzņēmuma tēlu klientu vidū un radītu

pārliecinošāku iespēju ilgtermiņa sadarbībai ar klientiem Protams ja uzticētais darbs tiek

paveikts kvalitatīvi nav šaubu ka klients būs ieinteresēts sadarboties atkārtoti tomēr

mūsdienās kad piedāvājumu klāsts ir plašs un konkurence liela ir jāpievērš uzmanība

zīmolvedībai jeb branding kas nereti (īpaši finansiāli nodrošinātu klientu vidū) spēlē ļoti lielu

lomu

41 Piemēri uzņēmuma mārketinga tehnoloģijām

Viens no būtiskākajiem ieguldījumiem uzņēmuma mārketinga tehnoloģijās ir bijis

ldquodronardquo jeb gaisa kuģa filmēšanas lidaparāta iegādāšanās (turpmāk ndash drons)(skat3

pielikumu) Ar tā palīdzību ldquoNorvēģijas uzņēmuma mārketinga speciālists spēs klientam ne

tikai palīdzēt izveidot mājas skolas zivju rūpnīcas vai zvejnieku mājiņu vizuālos projektus

bet arī pareizo to ainavisko novietojumu izvēlētajā vietā - zemes gabalā Papildus dronam

komplektā nāk speciāla programma kura precīzi aprēķina kā pareizi novietot ēkas būvi lai

pilnvērtīgāk klients izmantotu visas dabas enerģijas kā piemēram saulirdquo (skatīt 1

pielikumu)

41 att Objekta kadri no drona lidojuma [18]

Ar programmas palīdzību var piemēram noteikt uz kuru pusi labāk būvēt logus lai

mājā ieplūstu gaisma un saules siltums Tā kā Norvēģija ir kalnaina ir noteikumi kas

34

ierobežoju māju būvēšanas augstumu lai visas mājas būtu līmenī un blakus esošajām mājām

netiktu aizsegts skats gaismas piekļuve utml tāpēc ir svarīgi projektu pirms tam vizualizēt

datorā

42 att Mājas projekts datorā [18]

Šādu ierīci ir iespējams vadīt ar mobilo telefonu vai planšeti un tā spēj uzņemt ļoti

kvalitatīvus attēlus sver tikai 1280gr un spēj uzlidot 6000m augstumā kā arī darbības

temperatūra ir no -15 līdz +40 grādiem kas arī ir ļoti svarīgi Šāda tehnoloģiskā risinājuma

ieviešana paver jaunas iespējas piedāvājuma prezentēšanai un sadarbībai ar klientiem

Uzņēmums iegādājās dronu par saviem līdzekļiem kopā ar lietošanas programmu tāpēc

nekādas papildu izmaksas tā izmantošana neprasa Tas ir labs ieguldījums kas atvieglo

rasētājam darbu ndash tādejādi ir vieglāk uzzīmēt mājas specifikāciju un vizualizēt tās 3D attēlu

Savukārt klienti jau tagad novērtē bildes no augšas kurās redzams mājas kopskats un

novietojums kopējā ainavā ndash tā ir daļa no uzņēmuma mārketinga kas piesaista klientu

interesi

Vēl viena no ļoti efektīvām un profesionālām ierīcēm uzņēmumā ir ToolWatch

programmatūra kas darbojas uz tālvadības principa un ldquoizsekordquo darbinieku vai instrumentu

neatkarīgi no lokācijas[14]

43att ToolWatch tehnoloģija [15]

35

ToolWatch mobilā tehnoloģija ļauj šo sistēmu lietot tālrunī neatkarīgi no pieslēguma

internetam Kad darbinieki atrodas telpā bez bezvadu interneta savienojuma mobilo vienību

skaitīšana turpinās un dati automātiski tiek uzglabāti datu bāzē Vienkāršiem vārdiem sekot ndash

šī programmatūra nosaka objektu atrašanās vietu (noskenē to) kā arī ļauj veikt papildu

funkcijas piemēram noformēt pasūtījumus

ToolWatch ir viena no inovatīvākajām mūsdienu tehnoloģijām lai palīdzētu

konsolidēt pārvaldīt izmantot koplietot un aizsargāt savus darba instrumentus un materiālus

lai uzņēmums varētu koncentrēties uz to kas ir vissvarīgākais palielināt ieņēmumus

samazinot instrumentu un materiālu izmaksas un uzlabot konkurences priekšrocības

ToolWatch tehnoloģijas priekšrocības

ērti lietojams jo nav nepieciešama speciāla operētājsistēma vai instalācija kā arī

atjauninājumi nav nepieciešami

tehnoloģija atbalsta digitālā paraksta lietošanu kas ļauj daudz ātrāk veikt preču

pasūtījumu vai noslēgt vienošanos kā arī aizvieto ldquopapīru kaudzesrdquo

ToolWatch ļauj izveidot jaunu instrumentu un produktu uzskaiti un grupēt tos tādejādi

pārvaldot un sistematizējot darba instrumentus

sekot līdzi materiālu un instrumentu uzskaitei sistematizējot tos tādejādi jebkurā brīdī

var apskatīties kādā daudzumā ir konkrētā lieta pasūtījuma statusu transfēru uc

ToolWatch sniedz informāciju kādi instrumenti dotajā brīdī ir vai nav pieejami fiksē

izmantošanas ilgumu uc tādejādi var plānot veicamos darbus[14]

Tātad šī tehnoloģija būtiski atvieglo uzņēmuma darbu un ietaupa resursus kā arī

palielina darba ražīgumu (it īpaši uzņēmumam augot un paplašinoties) Tas dod iespēju

pārraudzīt uzņēmuma rīcībā esošos instrumentus un materiālus ietaupot darbinieku laiku

kamēr tie iet meklēt kādu no instrumentiem jo ToolWatch tehnoloģija vienkārši parāda

objekta atrašanās vietu Tādejādi palielinās darba ražīgums un ietaupās laiks Savukārt ātrāka

un ērtāka materiālu un instrumentu aprite (pasūtījumu veikšana) nodrošina savlaicīgu piegādi

jo izmantojot tehnoloģiju ir daudz ātrāk un ērtāk iespējams veikt pasūtījumus ndash līdz ar to

nekavējas projektu izstrāde Kopumā šī tehnoloģija nodrošina to lai bez papildu ldquokustībasrdquo

tiktu veikts tas pats darbs kas vienmēr jeb pareizāk sakot tiktu izdarīts vairāk

36

42 Uzņēmuma vizuālā identitāte un prezentācijas pasākums

potenciālajiem klientiem

Autors jau iepriekš minēja ka būvniecības uzņēmuma piedāvātā produkcija ir balstīta

galvenokārt uz individuālu projektu izstrādi tāpēc tā atšķiras no konkurentu piedāvājuma

Līdz ar to piedāvātā pakalpojuma plānošana izstrāde un pats galvenais ndash vadība ir būtiska arī

šim uzņēmumam Kaut arī darbības joma ir būvniecība arī šim uzņēmumam ir nepieciešami

lojāli patērētāji un vārds ar kvalitāti Autors secina ka uzņēmumam ir savs nosaukums

(ldquoMasterwork Constructionrdquo) kas ir arī vizualizēts kā logo un tas tiek izmantots

uzņēmuma darbinieku apģērbā un uz automašīnām tādejādi atšķiroties no konkurentiem un

ldquosaglabājot klientu atmiņārdquo savu vārdu

43att Uzņēmuma logo [18]

Kā jau autors minēja iepriekš tad uzņēmums nav līdz galam nodefinējis savu misiju

un nav arī veicis klientu aptauju tomēr pēc autora domām uzņēmuma nosaukums un logo

raksturo būvniecības uzņēmumu un tā piedāvāto produkciju Uzņēmuma logo tiek

daudzpusīgi izmantots ndash tas ir uz vizītkartēm darba apģērbā uz automašīnām sadarbības

partneru un klientu dokumentācijā interneta mārketingā uc Autors uzskata ka uzņēmuma

vārda un logo izmantošana pozitīvi ietekmē uzņēmuma tēla veidošanos un nostiprināšanos

klientu vidū kā arī rada asociācijas un ldquopiešķir novērtējumurdquo no klientu skatījuma

ldquoTehnoloģiskā dizaina galvenais uzdevums ir savienot zinātni ar produktu Tā pamatā

ir dažādi matemātiski aprēķini un eksperimenti lai radītie produkti būtu derīgi lietošanairdquo[9]

Šādā veidā arī tiek radīti uzņēmuma piedāvātie māju projekti kurā individuālās vēlmes ir

apvienotas ar praktisko funkcionalitāti Autors secina ka būvniecības uzņēmums nodarbojas

ar nozares dizaina īpatnību apmierināšanu

Svarīgi piebilst ka šogad uzņēmums ieguva kvalitātes novērtējuma zīmi kādu piešķir

Norvēģijas būvniecības nozarē (trīs simboliski āmuri) un tagad uzņēmums ir tiesīgs šo zīmi

37

norādīt gan pie uzņēmuma informācijas gan lietot kopā ar logo Šī zīme ir augsts

novērtējums kas radīs pozitīvu iespaidu klientu vidū un interesi par uzņēmumu

Prezentācijas pasākums potenciālajiem klientiem Līdz šim būvniecības uzņēmums

veiksmīgi strādājis Norvēģijas tirgū taču viens no tā attīstības virzieniem ir tirgus

paplašināšana Tirgus paplašināšanu varētu sākt ar pašu Norvēģiju jo šobrīd uzņēmums strādā

tikai Norvēģijas ziemeļos savukārt nākotnes plānos varētu būt arī citas valstis Tomēr lai arī

uzņēmums vēlētos šādi virzīt darbību jau no paša sākuma ievērojami rezultāti nav Autors

uzskata ka uzņēmumam nepieciešams vairāk strādāt ar esošo klientu loku un jaunu klientu

piesaisti Pozitīvi ir vērtējams uzņēmuma logo izmantojums jo klienti to atpazīst Uzņēmums

varētu apsvērt arī reklāmas izvietošanu Norvēģijas medijos vai internetā Kā autors

noskaidroja intervijā (skat1pielik) tad šobrīd reklāma ir izvietota vietējā Norvēģijas

laikrakstā taču to varētu izvietot vēl citos Kā vēl viens no variantiem kuru piedāvā autors ir

prezentācijas pasākums potenciālajiem klientiem lai iepazīstinātu ar uzņēmuma piedāvājumu

un uzsāktu pirmo komunikāciju Intervijā autors noskaidroja ka uzņēmums ļoti labi strādā ar

jau esošajiem klientiem Klientiem regulāri ir pieejama informācija par projekta norisi iespēja

iepazīties ar bildēm vai atbraukt apskatīties klātienē Bijis pat gadījums kad uzņēmum klients

pameklējis ražotni Latvijā lai pats savām acīm novērtētu kā noris darbs pie viņa pasūtītās

mājas

41 Tabula

Prezentācijas pasākuma izmaksu aprēķins [autora veidots]

Pozīcija Izmaksas

Prezentācijām aprīkotas telpas īre līdz

60 cilvēkiem ndash

Zāles īrē iekļauts

Zāles īre pilnai dienai

WiFi internets

Papīra tāfele ar

rakstāmpiederumiem

Ekrāns

Pildspalva un papīrs

Autostāvvieta

180 EURh

Izdales materiāluielūgumu druka ndash

materiāla dizains

druka

8000 EUR

38

Autors ieteiktu uzņēmuma atvēlēt nelielu finansējuma daļu klientu piesaistei

Uzņēmums varētu noorganizēt ldquoatvērto durvju dienurdquo Norvēģijas ofisā kur interesenti varētu

aiziet un iepazīties ar piedāvātajiem mājas projektiem uzzināt vairāk par to realizācijas

termiņiem kā arī iegūt priekšstatu par darbu apjomu un izmaksām Ielūgumus uz šādu

pasākumu vajadzētu izsūtīt arī esošajiem klientiem lai tie uzaicina arī savus draugus un

paziņas kurus tas varētu interesēt

Uzņēmuma prezentācijas pasākumu varētu rīkot arī kādās konferenču telpās taču tad

jārēķinās ar papildu izdevumiem

Šāds pasākums būtu nepieciešams lai popularizētu uzņēmumu reklāmas nolūkos

Tādu vajadzētu organizēt arī citur Norvēģijā ne tikai daļā kurš šobrīd strādā uzņēmums lai

tādejādi paplašinātu klientu loku un ldquoizplestosrdquo tirgū Prezentācijas pasākumi mūsdienās vairs

nav nekas īpašs un ir viens no vienkāršākajiem veidiem kā iepazīstināt ar uzņēmuma darbību

un pakalpojumiem

Kafijas galds un nelielas uzkodas

klientiem

500 EURper

izmaksas norādītas ar PVN

Kopā 510 EUR

39

5 REZULTĀTU KOPSAVILKUMS UN PRIEKŠLIKUMI

Šajā nodaļā kvalifikācijas darba autors veiks visa darba kopsavilkumu un izvirzīs

konkrētus priekšlikumus dažos no iepriekš apskatītajiem tematiem

Kvalifikācijas darbā vairākkārt ir uzsvērts ka uzņēmumam trūkst skaidru definējumu

tāpēc autors piedāvā savu variantu

uzņēmuma misija ir sniegt kvalitatīvus būvniecības pakalpojumus īsā laika

posmā par pieejamu cenu klientam

uzņēmuma mērķis tuvākajiem 5 gadiem ir palielināt ražošanas apjomu par 50

paplašinot darbības teritoriju par 2 pilsētām Norvēģijā

Autors secina ka uzņēmuma stratēģijas nav rakstiski definētas un līdz ar to nav arī

izmērāma to efektivitāte Uzņēmuma stratēģijas ir jānoformulē katrā no jomām ndash

administratīvā līmenī padoto līmenī eksporta vai realizācijas apjomu līmenī utml tad arī

vieglāk varēs novērtēt sasniegto un izmaiņas laika gaitā

1 Administratīvā līmenī uzņēmuma mērķis ir

11 sakārtot atskaišu sistēmu un uzņēmuma darbības pārraudzību lai tā būtu

maksimāli strukturēta un uztverama visiem komandas darbiniekiem

12 rakstiski fiksēt kā uzņēmumā jānotiek dokumentu apritei (praktiski ndash

atsevišķas dokumentu mapes simbolu piešķiršana katram no

objektiemprojektiem utt)

2 Darbinieku līmenī uzņēmuma mērķis ir

21 palielināt darbinieku motivāciju un nostiprināt kolektīva attiecības

organizējot uzņēmuma iekšējos pasākumus (uzņēmuma gada balli sporta

spēles utml)

22 tuvāko 5 gadu laikā pieņemt 20-30 jaunus darbiniekus kas strādātu ar

projektu apjomu

23 noteikt stingrākas prasības pret darbiniekiem ndash veikt pārbaudes vai

darbinieks nav ieradies alkohola reibumā sekot līdzi vai netiek ieturētas pārāk

ilgas vai biežas pusdienu pauzes vai tiek smēķēts objektos kur veicam

iekšdarbi utt

Attiecībā pret stingrākām prasībām pret darbiniekiem jāpiebilst ka līdz šim nav bijuši

ievērojami pārkāpumi tomēr būtu jāievieš visiem zināms rīcības plāns kā šādās situācijās

rīkoties jo ir bijis gadījums kad darbinieks neierodas darbā jo vēljoprojām ldquoatpūšasrdquo

40

3 Finanšu līmenī uzņēmuma mērķis ir

31 Piecu gadu laikā palielināt uzņēmuma peļņu par 30 divkārši palielinot

projektu apjomu un paplašinot darbu veikšanas teritoriju

32 Divu gadu laikā par 20 samazināt telpu uzturēšanas izmaksas

iegādājoties savas ražošanas telpas

4 Ražošanas līmenī uzņēmuma mērķis ir

Piecu gadu laikā paplašināt ražošanu iegādājoties īpašumā ražošanas telpas

un paplašinot tirgu

Tuvākajos nākotnes uzņēmuma attīstības plānos ietilpst ražošanas paplašināšana

uzņēmuma īpašumā esošo telpu iegāde nevis īrēšana jo šobrīd īres izmaksas sastāda lielus

telpu izdevumus Tāpat arī darbības paplašināšana ga n Norvēģijas vidienē gan dienvidu daļā

piemēram par vēl divām pilsētām ndash palielinātu darba apjomu ka 5 gadu laikā varētu

divkāršoties Šobrīd uzņēmums pamatā darbojas Norvēģijas ziemeļu daļā

5 Mārketinga tehnoloģiju līmenī uzņēmuma mērķis ir

51 izstrādāt mārketinga plānu tuvākajiem 5 gadiem lai piesaistot vairāk

klientu palielinātos uzņēmuma peļņa un ražošanas apjoms

Piemēram

organizēt prezentācijas pasākumu potenciālajiem klientiem

turpināt aktīvi un mērķtiecīgi izmantot uzņēmuma logo

uzsvērt uzņēmuma darbības kvalitātes novērtējumu

piedalīties būvniecības izstādēs

izmantot jaunus tehnoloģiskos risinājumus

pilnveidot uzņēmuma komunikāciju internetā presē uc

Mārketinga tehnoloģiju jomā uzņēmumam ir nepieciešams izanalizēt kas tiek darīts

un kādu finansiālo vai cita veida ieguvumu tas var dot un tad noteikt turpmākās vadlīnijas

41

SECINĀJUMI

1Uzņēmumā tiek izmantota intensīvā tehnoloģija (pēc D Tompsona pieejas) jo katrs

uzņēmuma produkts (māja) ir individualizēta ndash tas ir pozitīvi dažādos aspektus piemēram

konkurencē kvalitātē

2Uzņēmumā ir demokrātisks vadības stils un darbinieki savstarpēji labi sadarbojas

kas ir vērtējams pozitīvi tomēr būtu jāievieš stingrākas prasības kas noteiktu vienlīdzīgu

risinājumu konfliktu situācijās

3 Uzņēmuma vadītājs ir norvēģis kas nodrošina priekšrocības Norvēģijas tirgū un

konkurentu vidū taču nav izstrādāta ilgtermiņa darbības stratēģija un mērķi kas apgrūtina

uzņēmuma virzību un darbības stratēģijas izstrādi

4Uzņēmums Norvēģijā ir saņēmis būvniecības kvalitāti apstiprinošu novērtējumu kas

pozitīvi ietekmē uzņēmuma tēlu

5 Uzņēmuma gada pārskata finanšu daļa ir sastādīta atbilstoši un pareizi ldquoGada

pārskata likumamrdquo PZA ir izmantota aprēķina shēma kas klasificēta pēc apgrozījuma

izmaksu metodes bilance sastādīta vertikālā formātā augšējā daļā ievietoti aktīva posteņi bet

zem tās ndash pasīva posteņi tātad viss ir sastādīts pareizi un rezultāts ir pozitīvs

6 Uzņēmums 2014gadā atvēra savu pārstāvniecību Norvēģijā un tas ir viens no

galvenajiem iemesliem kāpēc pārskata gadu noslēdzis ar zaudējumiem taču tas nav

vērtējams negatīvi jo ilgtermiņā pārstāvniecība nesīs papildu ienākumus uzņēmumam

7 Uzņēmuma spēja dzēst savas īstermiņa saistības izmantojot apgrozāmos līdzekļus

ir pietiekama (likviditāte) tātad šajā jomā lielu risku nav

8 Salīdzinot ar 2013gadu kad apgrozījuma rentabilitātes rādītājs bija 16

2014gadā rentabilitāte ir ievērojami samazinājusies tātad šādai tendencei turpinoties

uzņēmums var kļūt zaudējumu nesošs

9 Uzņēmumā netiek organizēti kvalifikācijas paaugstināšanas vai darbinieku

motivēšanas pasākumi kas var negatīvi ietekmēt darbinieku vidi savstarpējo saskarsmi un

darba kvalitāti

10Uzņēmumam nav izstrādāta konkrēta misija kas arī var negatīvi ietekmēt

uzņēmuma attīstību jo nav viena stratēģiskā virziena

11 Uzņēmuma klients ir noteikts un zināms tomēr nav sistēma kas datētu

informāciju par klientu vērtējumu vai gandarījumu konkrētajā projektā kas apgrūtina

stratēģisku un mārketinga procesu plānošanu

42

12 Uzņēmums nav izstrādājis konkrētu klientu piesaistes pasākumu (mārketinga)

plānu tātad tas nestrādā ar konkrētu mērķauditoriju

13Uzņēmuma mārketinga tehnoloģijās intensīvi tiek izmantots logo un tas veicina

uzņēmuma atpazīstamību nostiprina tēlu un piesaista potenciālos klientus

14 Ieguldījums uzņēmuma mārketinga tehnoloģijās 2015 gadā ir ldquodronardquo jeb gaisa

kuģa iegādāšanās kas paaugstina uzņēmuma projektu izstrādes kvalitāti un dod papildu

pozitīvu novērtējumu no klientiem

43

PRIEKŠLIKUMI

1Uzņēmumam ir jāizstrādā ilgtermiņa attīstības stratēģija tajā skaitā uzņēmuma

paplašināšanai un jaunu tirgu apgūšanai kas ietvertu ģeogrāfisku teritorijas paplašināšanu un

skaitliski vairāk klientu piesaisti piemēram organizējot pasūtījumus vēl kādā pilsētā un

iegūstot jaunus klientus

2Uzņēmumam ir jānodefinē sava misija vīzija mērķi (autora ieteikumi darbā) lai

vadībai un darbiniekiem būtu skaidrs attīstības virziens un varētu izstrādāt turpmāko darbības

stratēģiju

3Uzņēmumam (ar 25 un 3 miljonu apgrozījumu gadā) vajadzētu padomāt par to lai

daļu no peļņas novirzītu pamatkapitāla palielināšanai jo tas uzlabotu uzņēmuma tēlu

finansēšanas iestāžu vērtējumos un būtu iespēja saņemt lielāku kredītu ja rastos vajadzība

4Uzņēmumam ieteicams pārskatīt apmaksas grafikus gan pircējiem gan noslēgtos

līgumus ar piegādātājiem jo izmainot šos apmaksas nosacījumus var uzlabot naudas plūsmu

tā lai nerastos tik liela negatīvā starpība starp naudu kura ir jāsaņem no pircējiem un to kura

jāmaksā izejvielu un materiālu piegādātājiem

5Uzņēmumam jāizstrādā mārketinga plāns saistībā ar uzņēmuma ražošanas un

finanšu mērķiem lai šos mērķus varētu efektīvāk sasniegt un būtu rezultāts (noteiktais

ražošanas un peļņas pieaugums)

6Uzņēmumam jāizstrādā klientu piesaistes pasākumu (mārketinga) plāns

(prezentācijas pasākums klientiem brošūru izstrāde mājas lapas izveidošana jāpalielina

reklāmas apjoms) un jāizstrādā uzņēmuma identitāte (uzņēmuma pamatvērtību definēšana)

lai piesaistītu jaunus klientus un paplašinātu tirgu Jāizstrādā aptauja lai apzinātu klientu

apmierinātību un gandarījumu par konkrētā projekta norisi (anketā jautājot vai klients ir vai

nav apmierināts ar rezultātu izpildes termiņu sadarbību uc)

7Uzņēmumam jāorganizē prezentācijas pasākums klientiem lai piesaistītu jaunus

klientus un būtu vairāk pasūtījumi ndash tātad pieaugtu arī ražošanas apjomi un ienākumi

8Uzņēmumam jānodrošina kvalifikācijas paaugstināšanas seminārus un kursus

vadības līmeņa darbiniekiem un motivēšanas team building pasākumus pārējiem

darbiniekiem

44

BIBLIOGRĀFISKAIS SARAKSTS

1 Būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo 2013 gada pārskats ar

pielikumiem Resurss apskatīts 2014 gada 27 oktobrī ndash Pieejas veids tīmeklis

wwwurlwwwlursoftlv

2 Caune J Stratēģiskā vadīšana J Caune A Dzedons L Pētersons- Rīga Kamene

2000

3 Dalon juridiskā biroja mājas lapa [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes pakalpojums -

Resurss apskatīts 2015gada 24aprīlī Pieejas veids

httpwwwdalonlvhtmkonsultkonsult5_sia_reghtml

4 Forands I Biznesa vadības tehnoloģijas- Rīga Latvijas Izglītības fonds 2004

5 Komerclikums LR Saeimas likums [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes pakalpojums

ndash Spēkā no 2002 gada 1 janvāra Latvijas Vēstnesis 158160 (20692071)

04052000 - Resurss apskatīts 2015 gada 27 aprīlī - Pieejas veids tīmeklis

wwwurl httplikumilvdocphpid=5490

6 Likumu terminu vārdnīca Rīga 1999

7 LR likums ldquoGada pārskatu likumsrdquo 1012 pants [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums ndash Spēkā no 1993 gada ldquoZiņotājsrdquo 44 12111992 Resurss apskatīts

2015 gada 19 decembrī Pieejas veids wwwurl httplikumilvdocphpid=66461 ndash

8Lursoft informācija - finanšu analīzes piemērs [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums Resurss apskatīts 2015gada 15maijā Pieejas veids tīmeklis

httpwwwlursoftlvlvfinansu-analizes-piemers

9 Praude V Menedžmenta 1grāmata- Rīga Burtene 2012 496 lpp

10 Ruperte I Uzņēmuma vadīšana- Rīga Jumava 2010 197 lpp

11 Rurāne M Uzņēmuma finanšu vadība SIA ldquoTurības mācību centrsrdquo 1997 255 lpp

12 Tehnisko jēdzienu vārdnīca [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes pakalpojums -

Resurss apskatīts 2015gada 19 decembrī Pieejas veids tīmeklis

httptechtermscomdefinitionit

13 Uzņēmējdarbības terminu mājas lapa [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums - Resurss apskatīts 2015gada 19 decembrī Pieejas veids tīmeklis

httpwwwentrepreneurcomarticle77408

14 ToolWatch tehnoloģijas mājas lapa [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums - Resurss apskatīts 2015gada 28 decembrī Pieejas veids tīmeklis

httpwwwtoolwatchcom

45

15 Zaiceva Uzņēmuma gada pārskats - sastādīšanas noteikumi un metodika Rīga

Mamuts 2005

16 Raj R Walters P amp Rashid T (2009) ldquoEvents Management An Integrated and

Practical Approachrdquo London Sage Publications Ltd

17 Richard L bdquoOrganization theory and designrdquo Daft Jonathan Murphy Hugh

Willmott R Cengage Learning EMEA 2010 United Kingdom

18 Būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo informācija nepublicēts materiāls

(uzņēmuma dati informācija)

46

GRAFISKĀ DAĻA

47

48

49

50

51

52

53

PIELIKUMI

54

1 pielikums

Intervija ar uzņēmuma vadību un rezultātu apkopošana

Intervijas jautājumi uzņēmuma vadībai

1Kādas Jūsuprāt ir uzņēmuma stiprās puses

Uzņēmuma stiprās puses būtu tas ka Uzņēmumam mātes uzņēmumu pārstāv un vada

Norvēģijas pilsonis ar ekselenti sagatavotu komandu Kas nozīmē vietējā tirgus

profesionālu izpēti (pārzināšanu) kā arī vietējo cilvēku lielāku uzticību un lojalitāti

sadarbojoties ar savas tautības cilvēkiem Kā arī to ka SIA ldquoMasterwork

Constructionrdquo strādā bez kredītsaistībām kas arī dod lielu atvieglojumu noturēties šajā

visnotaļ lielajā būvniecības nozares konkurencē Visnotaļ liktu arī lielu uzsvaru uz to

ka mums ir sakomplektētas vairākas profesionālās darbu brigādes uz kurām var

paļauties un uzticēties pilnā apmērā - darbi netiks kavēti un tiks paveikti laikā ar

profesionālu gala iznākumu Pateicoties tieši šim faktoram esam ieguvuši Norvēģijas

būvniecības kontroles kvalitātes zīmolu

2Kādas Jūsuprāt ir uzņēmuma vājās puses

Vājās puses es lielu aspektu liktu uz piegādātāju kompetenci izpildē kas ir saistīti ar

izpildes termiņiem un to piegādi Arī to pašu varētu teikt par moduļu detaļu piegādi uz

Norvēģiju jo mēs strādājam pārsvarā aiz polārā loka un ziemas periods tur iestājas

pusotru mēnesi ātrāk nekā Latvijā Tas arī rada papildus bažas piegādātājiem

Skatoties plašāk uz to visu tad lielus draudus rada arī Pasaules notikumi kas ir saistīti

ar kara darbībām Arī valdību neprognozējamiem grozījumiem likumos kas gala

rezultātā liek kristies vai celties valūtas kursam Tas savukārt var ietekmēt cenas mūsu

produktam jo līgumsummas nav piesaistītas valūtas kursa svārstībām kas var radīt

papildus neplānotus izdevumus

3Vai Jūsu uzņēmumā strādā mārketinga speciālists Vai uzskatāt par

nepieciešamību

Mūsu uzņēmumā ko pārstāvam Latvijā nestrādā mārketinga speciālists jo mēs

nodarbojamies ar ražošanu un montāžas pakalpojumiem Savukārt AS ldquoMasterwork

Constructionrdquo strādā mārketinga speciālists kurš ir Norvēģijas pilsonis Jā mārketinga

speciālists ir vajadzīgs kompānijai viennozīmīgi Lai darbi ietu uz priekšu ir jābūt

komandai

55

4Vai uzņēmumam ir izstrādāts mārketinga attīstības plāns

Lai mārketings strādātu profesionālāk tad sadarbībā ar Latvijas kompāniju tika

iegādāts gaisa kuģis (drons) ar kura palīdzību Norvēģijas uzņēmuma mārketinga

speciālists spēs klientam ne tikai palīdzēt izveidot mājas skolas zivju rūpnīcas vai

zvejnieku mājiņu vizuālos projektus bet arī pareizo to ainavisko stāju novietojumu

izvēlētajā vietā - zemes gabalā Papildus dronam komplektā nāk speciāla programma

kura precīzi aprēķina kā pareizi novietot ēkas būvi lai pilnvērtīgāk klients izmantotu

visas dabas enerģijas kā piemēram sauli

5Vai uzņēmumam ir izstrādāta darbības stratēģija

Uzņēmumam precīza stratēģija nav izstrādāta jo mēs strādājam ar pilnas

komplektācijas izstrādi no pamatiem līdz atslēgu nodošanu jaunajiem saimniekiem

Līdz ar to mums ir gadiem ejot sakārtots pa posmiem kura komanda ķeras klāt

saviem darbiem Tie sākas ar rasētājiem iepirkuma speciālistiem betonētāju brigādi

karkasu ražošanas brigādi montāžas brigādi āra apdares brigādi iekšdarbu brigādi

kuras noslēdz finiša brigāde kas pabeidz pēdējos lsquojuvelierarsquo darbus

6Vai uzņēmumam šobrīd ir vizuāla identitāte ndash vizītkartes logo darba apģērbs ar

logo utml) Vai uzskatāt ka tas ir svarīgi

Protams uzņēmumam ir vizuāla identitāte Ar vizuālo identitāti ir aplīmētas visas

uzņēmuma automašīnas kā arī katra darbinieka izsniegtais darba apģērbs Vadība

darba vadītāji un iepirkuma speciālists ir apgādāti ar vizītkartēm kas atspoguļo

uzņēmuma vizuālo identitāti

7Vai uzņēmums organizē prezentācijas pasākumus potenciālajiem klientiem

Jā protams ar katru klientu tiek strādāts individuāli Vispirms uzzinot svarīgāko - ko

tieši un konkrēti klients vēlās savā jaunajā mājoklī lai rasētāji varētu precīzi uzzīmēt

un aprēķināt kas ir nepieciešams un cik tas viss izmaksā

8Kā notiek sadarbība ar potenciālo klientu (tikšanās iepazīstināšana ar uzņēmumu

utml)

Potenciālie klienti tiek iepazīstināti ar darbībām esošo klientu objektos kuros visu var

aptaustīt un redzēt kā tiek viss gatavots stutēts un nostiprināts lai pašam klientam ir

skaidrāka visa darbība un veidojas izpratne Arī klients visām iepriekšējām darbībām

var izsekot līdzi tādos sociālajos tīklos kā Facebook un Instagram kuros ir salikti foto

par katru soli jaunas mājas tapšanā Ir bijuši arī gadījumi kad jaunie klienti ir braukuši

uz Latviju (ražotni) lai paši varētu sekot līdzi savas jaunās mājas ražošanas procesam

56

9Vai ir veids kā izvērtējat klienta apmierinātību ar projekta izstrādi un

pabeigšanu

Jā esam veikuši mazu pētījumu ar tiem saimniekiem kuri ir izvēlējušies vietējos

būvniekus lai uzceltu sev jaunu nekustamo īpašumu Rezultāti ir salīdzinoši labi jo

bieži ir jāiet izlabot norvēģu būvnieku kļūdas un tas arī ir tas mūsu trumpis -

darbojamies ar lielu atbildību un kvalitāti Kā rezultātā mūsu klienti ir daudz

priecīgāki par saņemto jauno īpašumu bet lielu lomu jau arī dod tas kāds ir pats

cilvēks pēc būtības

10Kur Jūsuprāt klients uzzina par uzņēmumu un tā pakalpojumiem

Facebook Instegram vietējā laikrakstā Norvēģijā ir arī ofiss uz kuru klienti bieži

dodas uz konsultācijām Visbiežāk jaunie klienti uzrodas no jau esošajiem klientiem

to atsauksmēm Potenciālie klienti jau ir izpētījuši esošu objektu līdz ar to viņam ir

skaidrs ar kādu atdevi un sparu strādā ldquoMasterwok Constructionrdquo

11Vai Jūsu uzņēmums ir piedalījies būvniecības izstādēs

Nē jo mēs strādājam tikai ar individuāliem projektiem un tas ir ļoti darbietilpīgs

process Kā rezultātā ražošanas telpas ir noslogotas 70 - 80 Bet protams ir jau

plānā būvēt lielākas ražošanas telpas lai varētu ieiet jau ar plašāku vērienu šajā tirgū

12Vai Jūsu uzņēmuma ir kādi izdales materiāli (brošūras) par tā darbību un

piedāvātajiem pakalpojumiem

Pagaidām nav bet ir mājas lapa un sociālie tīklu profili kuros var aplūkot un atrast

visu nepieciešamo informāciju Kad tiks izveidota lielāka ražošanas līnija tad arī citas

nepieciešamās lietas tiks pilnveidotas

57

2 pielikums

Uzņēmuma bilance

BILANCE AKTĪVS

Rādītājs Pārskata gada

beigāsEUR

Iepriekšējā pārskata gada

beigāsEUR

2Koncesijas patenti licences preču zīmes un līdzīgas tiesības

603 -

I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ 603 -

3Iekārtas un mašīnas 60 786 56 633

4Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 69 507 35 233

5Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

- 250 176

II PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ 130 293 342 042

1 ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI (KOPSUMMA) 130 896 342 042

1Izejvielas pamatmateriāli un palīgmateriāli 78 893 -

5Avansa maksājumi par precēm 17 708 4 032

I KRĀJUMI KOPĀ 96 601 4 032

1Pircēju un pasūtītāju parādi 2 901 -

4Citi debitori 222 688 208 525

7Nākamo periodu izmaksas 2 795 -

III DEBITORI KOPĀ 228 384 208 525

V NAUDA (KOPĀ) 126 728 406 127

2 APGROZĀMIE LĪDZEKĻI (KOPSUMMA) 451 713 618 684

AKTĪVA BILANCE 582 609 960 726

BILANCE PASĪVS

Rādītājs Pārskata gada

beigāsEUR

Iepriekšējā pārskata gada

beigāsEUR

1Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 2 840 2 846

d) pārējās rezerves 6 -

4 REZERVES KOPĀ 6 -

5Nesadalītā peļņa a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 731 428 114 579

b) pārskata gada nesadalītā peļņa -353 282 589 123

1 PAŠU KAPITĀLS (KOPSUMMA) 380 992 706 548

3Citi uzkrājumi 28 435 24 373

2 UZKRĀJUMI (KOPSUMMA) 28 435 24 373

4Citi aizņēmumi 14 725 16 975

Atliktā nodokļa saistības 348 989

58

I ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 15 073 17 964

4Citi aizņēmumi 13 632 10 903

6Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 105 065 51 986

10Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

14 018 115 324

11Pārējie kreditori 21 583 31 027

15Uzkrātās saistības 3 811 2 601

II ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 158 109 211 841

3 KREDITORI (KOPSUMMA) 173 182 229 805

PASĪVA BILANCE 582 609 960 726

59

3 pielikums

Uzņēmuma gaisa kuģis (drons) - apraksts

Gaisa kuģa (drona) specifikācija

Gaisa kuģis

1)Stabilizācijas sistēma ar 4K kameru

2)Vizuālās pozicionēšanas sistēma

3)Kameras Micro-SD kartes slots

4)Micro-USB ports

5)Priekšējās LED gaismas

6)Motori

7)Propelleri

8)Lidaparāta stāvokļa indikators

9)Antenas

10)Gaisa kuģa baterija

11)Barošanas slēdzis

12)Baterijas izlādes līmeņa radītājs

13)Sakaru slēdzis

14)Kameras micro-USB ports

60

Vadības pults

1)Barošanas slēdzis

2)ldquoAtgriezties mājāsrdquo slēdzis

3)Vadības sviras

4)Stāvokļa LED diodes

5)Baterijas līmeņa LED diodes

6)Barošanas ports

7)Mobilās ierīces turētājs

8)Mobilās ierīces turētājs

9)Antenas

10)Rokturis

11)Stabilizācijas sistēmas vadība

12)Kameras vadība

13)Video ieraksta slēdzis

14)Lidojuma režīma slēdzis

15)Fotogrāfijas uzņemšanas slēdzis

16)Atskaņošanas slēdzis

17)C1 C2 slēdži

18)USB Ports

19)Micro USB Ports

Mobilās ierīces savienojums

61

Tehniskais raksturojums

Lidaparāts

Svars ieskaitot bateriju 1280 gr

Maksimālais vertikālais pacelšanās ātrums 5 ms

Maksimālais piezemēšanās ātrums 3 ms

Maksimālais ātrums (horizontālais) 16 ms

Maksimālā lidojuma augstums 6000 m

Maksimālais lidojuma laiks 23 min

Darbības temperatūra -15 +40 C

GPS GPS GLONASS

Lietderīgas kravas stabilizācijas sistēma

Vadības diapazons -90 deg to +30 deg

Kamera

Sensors Sony EXMOR 123rdquo Efektīvie pikseļi 124 M

(Pavisam pikseli 1276 M)

Lēca Redzes lokā 94deg 20 mm (35 mm formāts) f28 fokuss

līdz infin

ISO diapazons 100-3200 (video) 100-1600 (foto)

Slēdža ātrums 8s -18000s

Attēla maksimālais

izmērs

4000 x 3000

Foto attēla režīmi Vienreizējā

Vairākās bildes 357

Auto ekspozīcija (AEB) 35

ldquoBracketed Framesrdquo pie 07EV Bias

Laika aizture

Video ieraksta režīmi UHD 4096x2160p 2425 3840x2160p 242530

FHD 1920x1080p 242530485060

HD 1280x720p 242530485060

SD kartes atbalstāmie

tipi

Micro SD

62

Maksimālā ietilpība 64 GB Klase 10 vai UHS-1 nepieciešams reitings

Maksimālais datu

pārraides ātrums video

glabātuvei

60 Mbps

Atbalstāmie faila

formāti

FAT32FAT

Foto JPEG DNG

Video MP4 MOV (MPEG-4 AVCH264)

Vadības konsole

Darbības frekvence 2400 GHz-2483 GHz

Maksimālais attālums 2000m (ārpusē)

Video izejas ports USB

Darbības temperatūra -10degC- 40degC

Baterija 6000 mAh LiPo 2S

Mobilās ierīces

turētājs

Planšetdatoram vai mobilām tālrunim

Uztvērēja jūtīgums

(1PER)

B47-101 dBm plusmn2 dBm

Raidītāja jauda

(EIRP) CE

16 dBm

Darbības spriegums 12 A 74 V

Page 5: BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMA TEHNOLOĢIJU PILNVEIDE€¦ · tā attīstības kontekstā, jo skaidri formulē kāds uzdevums veicams konkrētā laika termiņā. Kvalifikācijas darbs sastāv

5

SATURA RĀDĪTĀJS

IEVADS 6

1 UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES RAKSTUROJUMS 8

2 BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES ANALĪZE 13

21 Uzņēmuma mērķi struktūra un kultūra 14

22 Uzņēmuma tehnoloģijas 17

23 Uzņēmuma produkcijas un pakalpojumu raksturojums 18

24 Uzņēmuma darbība un ekonomiskie rādītāji 20

3 UZŅĒMUMA SVID ANALĪZE 28

4 MĀRKETINGA TEHNOLOĢIJU IZMANTOŠANAS ANALĪZE UZŅĒMUMĀ 32

41 Piemēri uzņēmuma mārketinga tehnoloģijām 33

42 Uzņēmuma vizuālā identitāte un prezentācijas pasākums potenciālajiem klientiem 36

5 REZULTĀTU KOPSAVILKUMS UN PRIEKŠLIKUMI 39

SECINĀJUMI 41

PRIEKŠLIKUMI 43

GRAFISKĀ DAĻA 46

PIELIKUMI 53

1 pielikums Intervija ar uzņēmuma vadību un rezultātu apkopošana 54

2 pielikums Uzņēmuma bilance 57

3 pielikums Uzņēmuma gaisa kuģis (drons) - apraksts 59

6

IEVADS

Kvalifikācijas darbu autors izstrādājis par uzņēmumu bdquoMasterwork Constructionrdquo

kurā bija arī kvalifikācijas prakse no 2015 gada 1septembra līdz 9 novembrim

Kvalifikācijas darba tēma ir bdquoBūvniecības uzņēmuma tehnoloģiju pilnveiderdquo Uzņēmuma

iepazīšana un izpēte šajā tēmā ir nozīmīga autora studiju laikā iegūto zināšanu

nostiprināšanai kā arī pienesums būvniecības uzņēmuma darbībā Šī tēma ir aktuāla jo

būvniecības joma Latvijā ieņem ļoti lielu uzņēmējdarbības daļu Uzņēmuma tehnoloģijas ir

viens no galvenajiem priekšnoteikumiem lai tas spētu ražot produkciju un attīstīt uzņēmumu

tāpat arī mārketinga tehnoloģijām ir īpaša nozīme jo tās virza uzņēmumu tirgū un nostiprina

pozīcijas konkurentu vidū Tādēļ autors vēlas iedziļināties kā mārketinga tehnoloģiju

pilnveide varētu uzlabot uzņēmējdarbības pakalpojuma kvalitāti un pieprasījumu kā arī sniegt

secinājumus un priekšlikumus šajā tēmā Pētījuma pirmā aprobācija jeb padziļināta izpēte

notika studentu zinātniski pētnieciskajā konferencē Ekonomikas un kultūras augstskolā tajā

uzstājoties ar referātu ldquoUzņēmuma iekšējās vides novērtēšana būvniecības uzņēmumārdquo un

tika sagatavota arī publikācija

Darba mērķis ir izpētīt uzņēmējdarbības iekšējās vides teorētiskās un praktiskās

nostādnes būvniecības uzņēmumā un sniegt priekšlikumus tā mārketinga tehnoloģiju

izmantošanas pilnveidei Lai uzņēmums varētu attīstīties virzīties tirgū un nostiprināt savas

pozīcijas kā arī klientu loku ndash mārketinga tehnoloģiju izmantošana un stratēģiska pieeja ir ļoti

būtiska

Kvalifikācijas darba uzdevumi ir

1 Izpētīt uzņēmuma iekšējās vides teorētiskās nostādnes un sagatavot pārskatu par

izpētes rezultātiem

2 Raksturot būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo darbību tā

ekonomiskos rādītājus veicot SVID analīzi

3 Sagatavot intervijas jautājumus intervēt uzņēmuma vadību lai izpētītu vadības

viedokli par uzņēmuma procesiem

4 Apkopot pētījuma rezultātus

5 Izstrādāt secinājumus un sniegt priekšlikumus

Kvalifikācijas darba izstrādē autors izmantos vairākas metodes

1monogrāfiskā metode ndash tiek veikta tēmas izpēte un izmantotās literatūras analīze

2dokumentu un SVID analīze

3intervēšana un rezultātu apkopošana

7

4grafiskā metode

5indukcijas analīzes metode ndash secinājumu un priekšlikumu veidošana

6sintēze ndash uzņēmuma mārketinga tehnoloģiju analīze

Kvalifikācijas darba izpētes ierobežojums (sintēze) ir mārketinga tehnoloģiju izpēte

uzņēmumā jo tās ietekmē uzņēmuma attīstīšanos klientu piesaisti pozīciju nostiprināšanu

tirgū stratēģisko mērķu sasniegšanu Visu tehnoloģiju detalizēta izpēte kvalifikācijas darbā

nav iespējama apjoma ierobežojumu dēļ

Turpinājumā autors iepazīstinās ar iegūtajiem rezultātiem secinājumiem un

priekšlikumiem Darbā ir 5 nodaļas un 6 apakšnodaļas Darba apjoms ir 52 lapaspuses bez

pielikumiem un tajā ir 2 tabulas 15 attēli 18 bibliogrāfiskie avoti

8

1 UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES RAKSTUROJUMS

Kvalifikācijas darba pirmajā nodaļā autors izklāstīs darba teorētisko daļu skaidrojot

jēdzienus- uzņēmējdarbība iekšējās vides faktorus tehnoloģijas ekonomiskos rādītājus uc

bdquoUzņēmējdarbība ir fiziskas vai juridiskas personas ilgstoša vai sistemātiska

ekonomiskā darbība un kapitāla ieguldīšana kas vērsta uz preču ražošanu realizāciju darbu

izpildi tirdzniecību pakalpojumu sniegšanurdquo[6] Viens no uzņēmējdarbības veidiem ir

komercdarbība kas veic saimniecisko darbību peļņas gūšanas nolūkos bdquoUzņēmums ir

organizatoriski saimnieciska vienība Uzņēmumā ietilpst komersantam piederošas

ķermeniskas un bezķermeniskas lietas kā arī citi saimnieciski labumi (vērtības) kurus

komersants izmanto komercdarbības veikšanairdquo[5] Tātad jebkura uzņēmuma pastāvēšanai ir

nepieciešams darba spēks līdzekļi materiāli ar kuriem īstenot mērķi un tad arī noieta tirgus

lai sasniegtu galveno mērķi kāpēc cilvēki vispār nodarbojas ar uzņēmējdarbību ndash gūtu peļņu

ldquoSIA ir vienas vai vairāku personu (fizisku vai juridisku) dibināta komercsabiedrība

kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļām SIA ir komersants kurš tiek dibināts

saimnieciskās darbības veikšanai ar nolūku gūt peļņu SIA ir visizplatītākā uzņēmējdarbības

forma Latvijārdquo[3]

Stratēģiski nozīmīgs elements ir uzņēmuma misija - tā ir precīzi izteikts uzņēmuma

pastāvēšanas pamatojums dod uzņēmumam stratēģisko virzību nosaka uzņēmējdarbības

veidu kurā uzņēmums ir iesaistīts tā mērķus un filozofiskās vērtības[2 30lpp]

Uzņēmuma iekšējā vide ir galvenie organizācijas funkcionēšanas nosacījumi un

faktori kas izveidoti tās menedžmenta darbības rezultātā[9 93lpp]

Organizācijas iekšējās vides faktori ir šādi

Mērķi (stratēģija politika uzdevumi)

Darbinieki (to zināšanas prasmes uztvere)

Struktūra (darba funkciju sadale un izpilde)

Organizācijas kultūra (menedžmenta stils)

Tehnoloģijas (iekārtas informācijas sistēma) [10 197lpp]

Šie ir galvenie iekšējās vides faktori kas arī nosaka uzņēmuma iekšējās vides

ldquoklimaturdquo Katru no šiem faktoriem autors analizēs atsevišķi

Savstarpēja saikne starp uzņēmuma iekšējās vides pamatelementiem attēlota 11att

Šādā veidā pamatelementi tiek izdalīti no sistēmpieejas viedokļa Svarīgi ka uzņēmumu

9

vadītāji savu darbību pamatā koncentrē uz šiem iekšējās vides elementiem bet uzņēmuma

mērķu sasniegšana lielā mērā ir atkarīga arī no ārējās vides elementiem [9 93lpp]

11att Iekšējās vides pamatelementu savstarpējās attiecības [9 93lpp]

Tomēr šis attēls uzskatāmi parāda ka mērķi ir jāizvirza visās jomās bet par to darba

nākamajā nodaļā Tāpat savstarpēja mijiedarbība ir starp tehnoloģijām struktūru kultūru un

darbiniekiem ndash ja kādā no šīm jomām ir būtiskas problēmas tad tās ietekmē arī citas jomas

Turpinājumā darba autors pievērsīsies katra faktora sīkākam izklāstam un analīzei uzņēmu

Uzņēmuma mērķi Uzņēmuma iekšējās vides kontekstā mērķis tiek raksturots kā

cilvēku darbībai izvirzītā rezultāta priekšskatījums motīvs apzinātai rīcībai[9 96lpp] Mērķi

uzņēmumā var būt dažādi ndash gan kopējie uzņēmuma mērķi tai skaitā uzņēmuma misija un

stratēģiskie mērķi gan konkrēti mērķi uzņēmuma struktūrvienībām un arī individuāli

darbinieku līmenī Svarīgi lai tie būtu savstarpēji saistīti papildinoši un saprotami visos

uzņēmuma līmeņos ndash gan darbiniekiem gan vadītājiem un īpašniekiem Uzņēmuma mērķi ir

vajadzīgi visām vadības funkcijām plānošanai organizēšanai personāla motivācijai un

sasniegto rezultātu novērtēšanai Zinot uzņēmuma mērķus ir vieglāk sagatavot un pieņemt

pareizos lēmumus

Struktūra Katra uzņēmuma pamatā ir cilvēks Darbinieki ir organizācijā strādājošie

cilvēki (menedžeri un padotie) kuri izturas atbilstoši personiskajām īpašībām un organizācijas

iekšējās un ārējās vides apstākļiem[9 97lpp] Tātad jebkurā uzņēmumā pastāv darbinieku

struktūra kas nosaka savstarpējo attiecību funkcionēšanu un uzdevumu izpildes kārtību

bdquoOrganizācijas kultūra ir vērtības normas vadlīnijas un vienota izpratne gan starp

organizācijas locekļiem gan jaunajiem darbiniekiemrdquo[17] Organizāciju kultūru var skatīt

divos līmeņos no kuriem pirmais ir vizuāli redzamas iezīmes un uzvedība ndash ģērbšanās stils

simboli un izturēšanās ar kuriem organizācijas locekļi dalās Savukārt otrais jeb neredzamais

līmenis ir vērtības pieņēmumi tradīcijas un visi procesi kas veidojas caur kultūru To ir

Tehnoloģija

Darbinieki Struktūra

Kultūra

Mērķi

10

iespējams salīdzināt ar aisberga modeli Tā ir kultūra kas vada darba attiecības un nosaka kā

cilvēkiem komunicēt ar organizāciju kāda uzvedība ir pieņemama un kāda nē un kā vadība

un statusi tiek sadalīti Kultūra palīdz vadīt darbinieku ikdienas aktivitātes lai sasniegtu

mērķus[17]

Uzņēmuma ekonomiskie rādītāji Kvalifikācijas darba ietvaros autors analizēs

vairākus rādītājus kas viņaprāt ir svarīgākie pēc kā vadīties pētot uzņēmuma finansiālo

darbību Šie rādītāji ir

Peļņas vai zaudējuma aprēķins

Bilance

Likviditāte

Saistību īpatsvars bilancē

Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums

Apgrozāmo līdzekļu kustība

Kopējo aktīvu apgrozījums

Apgrozījuma rentabilitāte

Uzņēmuma tehnoloģijas Tehnoloģija ir prasmju zināšanu informācijas iekārtu un

instrumentu apvienojums kas nodrošina racionālu resursu pārveidošanu gatavā produktā[9

116lpp] Tāta tehnoloģijas apvienojumā ar zināšanām nosaka veidu kā tiek veikts darbs

(uzdevums) līdz tā rezultātam Līdz ar to var runāt par efektīvām tehnoloģijām kas sasniedz

maksimāli rezultātu un ar kādiem resursiem vai par tehnoloģijām kopumā ndash kā par veidu kā

notiek resursu pārveidošana gatavā produktā

Pēc sociologa D Tompsona pieejas pastāv trīs tehnoloģijas kategorijas[9 106-

107lpp]

Secīga tehnoloģija kad katru operāciju uzdevumu izpilda noteiktā secībā

(praktiski pilnībā standartizēta)

Starpnieku tehnoloģija kad sadarbojas savstarpēji atkarīgas darbinieku grupas

(daļēji standartizēta)

Intensīva tehnoloģija kad tiek izmantoti individuāli darba paņēmieni lai

izgatavotu produkciju vai sniegtu pakalpojumu (minimāli standartizēta)

Tehnoloģijas ietekmē gan biznesa pamatfunkcijas ndash produktu izstrādi un attīstību

ražošanu un pārdošanu gan arī atbalsta funkcijas ndash personāla vadību finanšu vadību un

uzskaiti[4 21lpp] Spēja pielāgot tehnoloģijas tirgus un klientu prasību izmaiņām un

atbilstošā tempā apmācīt darbiniekus to lietošanā šobrīd ir galvenais konkurētspējas un

stabilitātes rādītājs labi pelnošos uzņēmumos[4 21lpp]

11

Pastāv dažāda veida tehnoloģijas

informācijas tehnoloģijas

būvniecības tehnoloģijas

komunikācijasmārketinga tehnoloģijas uc

ldquoInformācijas tehnoloģijas (saīsināti ndash IT) ir saistītas ar skaitļošanas tehnoloģijām

tādām kā tīklošana programmatūras internets un cilvēkiem kas strādā ar šīm tehnoloģijām

Daudziem uzņēmumiem ir pat IT departamenti kas menedžē datorus tīklus un citas tehniskās

lietas kas uzņēmumam nepaciešamas IT darbs ietver arī datorprogrammēšanu tīklu

administrēšanu datoru inženieriju tehnisko nodrošinājumu un saistītas lietas Dzīvojot

ldquoinformācijas laikmetārdquo informācijas tehnoloģijas ir kļuvušas par mūsu ikdienas sastāvdaļu un

tā tas arī paliks nākotnērdquo[13]

Mārketinga tehnoloģijas uzņēmumā Pirms raksturot uzņēmuma klientu piesaistes

pasākumus ir jānoskaidro kas ir mārketings un tā būtība Bordens (Bordenrsquos 1964) piedāvā

12 elementus kas viņaprāt veido mārketinga programmu un daži no tiem ir produktu

plānošana cenas reklāma distribūcija zīmolvedība (brending) serviss un citi turpretī cits

teorētiķis (McCarthyrsquos 1978) izveidojis mārketinga miksu kurā ir tikai četri elementi ndash

produkts cena vieta veicināšana (promotion) (16 84 lpp)

Viens no mārketinga pamatlicējiem Kotlers to definē kā bdquosociālu un organizatorisku

procesu kurā indivīdi un grupas iegūst to ko vēlas pārveidojot un radot no jauna produktus

un to vērtībasrdquo (16 84 lpp) Tāpēc vissvarīgāk ir atcerēties trīs būtiskus soļus

analīze ndash saprast ko organizācija vēlas sasniegt un kur vēlas būt To var noskaidrot

ar mārketinga (tirgus) pētījumiem lai izprastu kādas ir kvalitatīvās un kvantitatīvās iespējas

turpmākai attīstībai

plānošana ndash kad iepriekš minētais ir noskaidrots tam loģiskā secībā seko darbības

plānošana un veicamie uzdevumi lai virzītos uz mērķi Šajā posmā tiek pieņemts lēmums par

konkrētā produkta noformējumu cenu distribūciju un kā to veicinās

kontrole ndash pēdējais no posmiem lai izstrādātās mārketinga idejas būtu

dzīvotspējīgas ir kontrole Tajā ir jāseko līdzi produkta virzībai tirgū ņemot vērā arī

finansiālos aspektus un auditorijas attieksmi lai nepieciešamības gadījumā varētu pielāgoties

situācijai (16 88 lpp)

Klients ir uzņēmuma piedāvātās produkcijas patērētājs tāpēc tā vajadzību izpēte kā

arī nākotnes tendenču (šī jēdziena visplašākajā aspektā) paredzēšana ir galvenais cēlonis

pārmaiņām uzņēmumu ražošanas procesos tehnoloģijās produktu klāstā darbinieku

kompetencē un struktūrās Analizējot savus klientus vadītājiem ir jāspēj atbildēt piemēram

12

uz šādiem jautājumiem ndash kāda ir klientu lojalitātes dinamika Kādi ir iemesli klientu

zaudēšanai Kādi ir valdošie virzieni klientu vajadzībās ko viņi grib pirkt šodien un ko gribēs

pēc pieciem gadiem [4 19lpp]

Uzņēmuma vizuālā identitāte ldquoZīmolvedība (branding) ir preces un pakalpojuma

zīmola plānošanas izstrādes un vadīšanas process lai to atšķirtu no konkurentiem un

piesaistītu lojālus patērētājus uzņēmuma produktiemrdquo[9] ldquoZīmols ir vārda (nosaukuma)

zīmes (simbola) tiesību aizsardzības uc atribūtu kopa kas apliecina produkta piederību

uzņēmumam un atšķir to no konkurentu produktiem Zīmola vārds ir produkta īpašais

nosaukums (izteikts ar vārdu arī saīsinājumu vai skaitli) kam ir īpašvārda funkcijasrdquo[9]

Uzņēmuma zīmolam ir jābūt saistītam ar uzņēmuma misiju jādefinē kādas ir piedāvātā

produkta priekšrocības ko esošie un potenciālie klienti domā par kompāniju kādas kvalitātes

uzņēmums grib asociēt ar savu zīmolu[14]

ldquoTehnoloģiskā dizaina galvenais uzdevums ir savienot zinātni ar produktu Tā pamatā

ir dažādi matemātiski aprēķini un eksperimenti lai radītie produkti būtu derīgi lietošanairdquo[9]

Kvalifikācijas darba turpinājumā autors pievērsīsies visu iekšējās vides rādītāju

analīzei būvniecības uzņēmumā

13

2 BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES

ANALĪZE

Šajā nodaļā autors izklāstīs ar ko tieši nodarbojas uzņēmums un kā tas funkcionē par

kuru autors ir izstrādājis kvalifikācijas darbu Idejas realizēšana nolūkā gūt peļņu ir

saimnieciskā darbība kuru par savu nodarbošanos izvēlas dažādu jomu speciālisti

Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir dažādas grūtības un uzdevumi kurus nepieciešams izpildīt un

formulēt taču tas ne vienmēr notiek iepriekš pārdomāti tāpēc turpmākajās nodaļās darba

autors analizēs konkrēta uzņēmuma piemēru

Autora izvēlētais uzņēmums ir SIA Konkrētais būvniecības uzņēmums SIA

ldquoMasterwork Constructionsrdquo ir dibināts 2012gada martā Uzņēmuma pamatdarbība ir koka

paneļa māju eksports un to uzstādīšana Norvēģijā (saskaņā ar NACE 20 klasifikatoru ndash 4210

dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība) 2012gada augustā Norvēģijā tika atvērta arī

uzņēmuma ārvalstu filiāle Uzņēmuma juridiskais statuss ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

(turpmāk tekstā ndash SIA)rdquo Uzņēmums pēc tā darbības veida ir pieskaitāms pie mazajiem

uzņēmumiem jo tajā strādā 31 darbinieks Ar šādu darbinieku skaitu uzņēmums pieskaitāms

pie mazajiem uzņēmumiem Latvijā taču tas nav arī tik mazs jo apgroza pietiekami daudz

līdzekļu un nodarbina vairākus desmitus darbinieku Uzņēmuma pamatkapitāls ir EUR 2846

Tātad arī uzņēmuma pamatkapitāls ir kā normālai pilnsabiedrībai un uz uzņēmumu attiecas

standarta UIN (uzņēmuma ienākuma nodokļu) likme 15 Tātad uzņēmums strādā likumīgi

maksā nepieciešamos nodokļus kā arī uzņēmumam ir jārēķinās ar valstī noteiktajām

prasībām likuma normām Savā darbībā uzņēmums vadās pēc atbilstošas likumdošanas kas

SIA un būvniecības uzņēmuma jomā ir jāņem vērā

Uzņēmuma darbības stratēģijas Balstoties uz autoram pieejamo informāciju un

teorijas materiāliem autors secina ka būvniecības uzņēmumam pagaidām nav izstrādāta

konkrēta misija kas arī var negatīvi ietekmēt uzņēmuma attīstību jo nav šī viena konkrētā

stratēģiskā virziena Ir identificēti daži attīstības plāni kā ražošanas attīstība un jaunu tirgu

apgūšana taču ar to nav pietiekami Tāpat kā individuālie mērķi arī konkrētas uzņēmuma

misijas nodefinēšana varētu uzlabot padoto darbinieku piederības apzināšanos uzņēmumā un

arī to lielāku iniciatīvu un iesaisti uzņēmuma darbā līdz ar to arī palielinot katram savu

atbildību

Kvalifikācijas darba izstrādē autors intervēja uzņēmuma vadību kura pilnā apjomā ir

apskatāma 1 pielikumā Intervijā būvniecības uzņēmuma valdes loceklis norāda ka ldquotādā

izpratnē () tas nav noteikts taču gan uzņēmuma vadībai gan arī darbiniekiem kopumā ir

14

skaidrs ndash ko uzņēmums plāno darīt un kurp virzās Līdzīgi ir arī uzņēmuma vērtībām ndash tie ir

vairāk kā darbības principi vai bdquonerakstīti likumirdquo Tas nozīmē ka nav ldquopiefiksētirdquo ne mērķi

ne stratēģija bet uzņēmuma valdes loceklis apgalvo ka plāni ir un visiem ir skaidrs uz

kurieni virzās Tomēr pēc autora domām tas var radīt arī konfliktu situācijas jo ne vienmēr

tas ko otrs domā saskan ar cita cilvēka domām vai teikto Ir saprotams ka uzņēmuma ir savs

redzējums un vēlmes attiecībā uz finansēm tirgus paplašināšanu darbinieku kvalifikācijas

celšanu utml tomēr tas nav skaidri noformulēts stratēģijā ar kuru jebkurš uzņēmumam

piederošais varētu iepazīties

Autors secina ka uzņēmuma stratēģijas nav rakstiski definētas un līdz ar to nav arī

izmērāma to efektivitāte Uzņēmuma stratēģijas ir jānoformulē katrā no jomām ndash

administratīvā līmenī padoto līmenī eksporta vai realizācijas apjomu līmenī utml tad arī

vieglāk varēs novērtēt sasniegto un izmaiņas laika gaitā Piemēram uzņēmums var pieņemt

ka ar konkrētu rīcības plānu palielinās uzņēmuma peļņu par X procentiem X laika posmā

Nodefinējot šādu soli arī ir iespējams ldquoizmērītrdquo cik daudz no tā ir īstenojies un kādas pūles

(termiņu) tas ir prasījis Tātad uzņēmuma vēl ir jāpilnveido stratēģija jānodefinē un

jāapraksta tās misija un mērķi rakstiskā veidā

21 Uzņēmuma mērķi struktūra un kultūra

Šajā nodaļā kvalifikācijas darba autors apskatīs sīkāk uzņēmuma iekšējo vidi un

vairākos ar to saistītos faktorus analizējot katru no tiem atsevišķi Uzņēmuma mērķi un

struktūra dažkārt šķiet pašsaprotami jēdzieni tomēr tie ir daļa no ļoti nozīmīgās ndash uzņēmuma

iekšējās vides

Uzņēmuma mērķi Kā jau autors iepriekš minēja būvniecības uzņēmumā

bdquoMasterwork Constructionrdquo līdz šim nav nodefinēti konkrēti uzņēmuma mērķi taču tas

neietekmējot uzņēmuma praktisko darbību Autors secina ka pamatā darbojas tādi kā

bdquonerakstīti likumirdquo taču pēc autora domām šāda pieeja nav ilgtspējīga un uzņēmumam strauji

attīstoties (kā tas arī ir vērojams pēc tā datiem) ir ļoti būtiski nodefinēt un aprakstīt savu

konkrētu stratēģiju Īpaši svarīgi šajā kontekstā būtu arī individuālie struktūrvienību mērķi ja

jau uzņēmums plāno arvien vairāk deleģēt uzdevumus un atbildību padotajiem darbiniekiem

taču šobrīd tas īsti nestrādā ndash iespējams šādi konkrēti noteikti individuālie mērķi varētu

veicināt šo situāciju Kvalifikācijas darba 4 nodaļā autors sniegs savus priekšlikumus kā

varētu definēt uzņēmuma misiju mērķi stratēģiju

Uzņēmuma struktūra Būvniecības uzņēmumā pārsvarā visi darbinieki ir vīrieši

izņemot administrācijas daļā strādājošo grāmatvedi un lietvedi Darbinieki ir vecumā no 20-

15

40 gadiem kuriem ir vidējā vai augstākā profesionālā izglītība Šajā uzņēmumā strādājošiem

jābūt kvalificētiem un zinošiem par darba uzdevumiem un konkrētajiem projektiem tāpēc

darbinieku vidū ir profesionāli un kvalificēti speciālisti ndash namdari flīzētāji iekšdarbu veicēji

uc darbinieki projektu realizēšanai Pastāv neliela hierarhija tāpēc daļai darbinieku ir

nepieciešamas arī vadītāja dotības bet citi nodarbojas ar praktisku būvniecības darbu

veikšanu Būvniecības uzņēmumā šobrīd ir divu līmeņu struktūra ndash vadība un padotie

darbinieki Lai gan uzņēmumā šobrīd jau strādā vairāk nekā 20 darbinieki tajā nav izveidotas

atsevišķas struktūrvienības kā tradicionāli piemēram nodaļu izpratnē bet gan uzņēmuma

darbinieki tiek bdquogrupētirdquo pēc to profesionālās darbības Iespējams uzņēmumam vēl augot un

attīstoties tiks precizēta arī formālā uzņēmuma struktūra Lai gan formālās struktūras projektu

vadītāji uzņēmumā ir līdzvērtīgā padotībā kā ražošanā un montāžā iesaistītie darbinieki ndash pēc

autora novērojumiem un intervijas ar uzņēmuma valdes locekli var secināt ka praksē ļoti labi

strādā arī tāda kā bdquoalternatīvā hierarhijardquo Respektīvi kad atsevišķos projektus vadību

uzņemas konkrētie projektu vadītāji un darbinieki arī piemērojas šīm izmaiņām ndash galvenais ir

rezultāts

21 att Uzņēmuma darbinieku struktūra [autora veidota]

Kā redzams 21 attēlā autors sadalījis visus uzņēmuma darbiniekus hierarhiski ndash kā

ldquogalvenaisrdquo elements uzņēmuma struktūrā ir tā īpašnieks kuram vienmēr būs gala vārds

lēmumu pieņemšanas situācijās un uzņēmuma vadībā Jāpiebilst ka uzņēmuma īpašnieks

strādā ciešā vadībā ar uzņēmuma vadību (līdzīpašnieku vadītāju) kurš nereti orientējas vēl

labāk uzņēmumā notiekošajā nekā pats īpašnieks jo īpašniekam svarīgāk ir gūt peļņu un

Uzņēmuma īpašnieks

Uzņēmuma vadība

Administrācija (lietvede grāmatvede)

Projektu vadītāji

Projektu darbinieki strādājošie

16

uzņēmuma tēls taču vadītāja kompetencē ir gan finanšu jautājumi gan darbinieku vadīšana

gan sadarbība ar klientiem piegādātājiem utt Kā nākamais elements hierarhijā ir uzņēmuma

grāmatvede un lietvede kurām ir atbildība par atskaišu prasību dokumentu utt

sagatavošanu Savukārt projektu vadītāji ir tie darbinieki kuru atbildība ir gan par projekta

realizēšanu ndash termiņiem finansēm atskaitēm utt gan par praktisko pusi ndash izpildītā darba

kvalitāti materiālu piegādi utt Uzņēmuma darbinieki (strādnieki) ir tie kuriem tiešais

vadītājs ir projektu vadītājs un kuram katram ir jāveic darbs savā kompetencē kurā viņš

strādā ndash iekšdarbi ārdarbi santehnika elektrība krāsošana špaktelēšana utt un viņi nes

atbildību par padarītā darba kvalitāti

Kopumā autors secina ka uzņēmumā pastāv darbinieku struktūra kurā darbinieki ir

sakārtoti hierarhiskā līmenī pēc to atbildības un darba apjoma

Uzņēmuma organizācijas kultūra Kaut arī uzņēmumā ir hierarhiska struktūra

būvniecības uzņēmuma kultūras apskats parāda ka uzņēmumā ir demokrātisks vadības stils

kas raksturo arī darba vides kultūru jo darbinieki tiek novērtēti ndash tiek ņemts vērā viņu

viedoklis un viņi iesaistās lēmumu pieņemšanā Autors novērojis ka uzņēmumam ir savs

vizuālais tēls logo kas veido vienotu sajūtu uzņēmumā un darbinieku lokā ndash ir speciālais

darba apģērbs darba transports ar logo utt kas sekmē visa kolektīva vienotību lojalitāti

uzņēmumam vērtību izpratni (par to darba 3 nodaļā) Tāpat arī augsti tiek novērtēti

darbinieku dzīves apstākļi ndash vadība rūpējas lai projektu izstrādes laikā dzīvesvietas būtu

komfortablas kas arī parāda uzņēmuma kultūru un attieksmi pret padotajiem Tādejādi arī

darbiniekiem rodas sajūta ka tie ir novērtēti un viņiem pretī jādod savs ieguldījums ndash

atbildīgs un kvalitatīvs darba process Pozitīvu vidi un attieksmi veicina arī fakts ka valsts

svētku dienās kā arī Ziemassvētkos uc darbiniekiem vienmēr ir brīvdienas ndash tas rada sajūtu

ka darbinieki tiek novērtēti un ir uzņēmuma vērtība Taču jāpiebilst ka uzņēmumam ir arī

stingri darba izpildes nosacījumi kas arī ir daļa no tā kultūras ndash darbinieki tiek novērtēti bet

tiem ir jāpaveic savs darbs labi jo tie kuri strādā ievērojami lēnāk vai sliktāk nekā pārējie ndash

var tikt atlaisti Tas veido zināmu kvalitātes latiņu un izpratni par to ka uzņēmuma vērtība ir

labi darbinieki strādāt kvalitatīvi un operatīvi Intervijā uzņēmuma valdes loceklis uzskata ka

kultūra vairāk izpaužas kā konkrētas tradīcijas piemēram kopīgi pasākumi uzņēmuma

iekšienē un labāko darbinieku novērtēšana Autors uzskata ka attiecībā uz uzņēmuma kultūru

uzņēmumam būtu noderīgi izvirzīt konkrētākas vērtības un tās aprakstīt jo lai gan uzņēmuma

ikdienas darbs ir diezgan dinamisks un saspringts tomēr tādi kultūras aspekti kā uzņēmuma

tēls mikroklimats birojā uzņēmuma vērtību nostiprināšana darbinieku morāles principu

nostiprināšana (piemēram atbildība pret uzticētajiem darba instrumentiem) tikai pozitīvi

17

sekmētu uzņēmuma darbinieku iesaisti uzņēmuma attiecībās Ņemot vērā iepriekš minēto tas

jau tiek darīts tomēr izvirzot konkrētas vērtības priekšlikumus uzņēmuma kultūra varētu būt

vēl izteiktāka un spēcīgāka Jāpiemin ka konkrētajā uzņēmumā kultūru var raksturot kā

adaptīvu jo uzņēmums strādā sava veida paaugstināta riska apstākļos (piemēram kad uznāks

sniegs un nevar veikt darbus ndash atkarība no dabas apstākļiem) kas arī prasa ātru reakciju uz

šiem ārējās vides apstākļiem Kvalifikācijas darba autors jau iepriekšējās nodaļās uzsvēra ka

piemēram kopīgu kolektīva pasākumu organizēšana (gada balle sporta spēles uc) pozitīvi

ietekmētu uzņēmuma kultūru un kolektīva saliedēšanos

22 Uzņēmuma tehnoloģijas

Analizējot būvniecības uzņēmumā esošās tehnoloģijas un to pielietojumu autors

secina ka pamatā tiek izmantota intensīvā tehnoloģija (pēc D Tompsona pieejas) jo katrs

uzņēmuma produkts (māja) ir individualizēta ndash ir minimāla standartizācija attiecībā uz mājas

projekta sagatavošanu un izmantotām metodēm tās detaļu saražošanā Tā kā uzņēmums

pamatā izmanto dažas specifiskas tehnoloģijas kas saistās ar dažu konkrētu darbinieku

(speciālistu) tiešajiem darba uzdevumiem tad nav novērojam uzņēmuma liela atkarība no

tām Iespējams uzņēmumam būtu vairāk jāpadomā par tehnoloģiju izmantošanu uzņēmuma

iekšējo procesu uzlabošanā piemēram klientu un ražošanas vadības sistēmu jomā

Būvniecības jomā uzņēmums izmanto profesionālus darba instrumentus no tādām

firmām kā ldquoDeWaltrdquo ldquoYeinrdquo ldquoMakitardquo ir mehāniskais flīžu griezējs bet principā viss darba

process tiek paveikts darbiniekiem strādājot ar šiem instrumentiem nevis izmantojot kādas

lielas iekārtas vai mašīnas Uzņēmuma darbības gadu laikā jau ir izstrādājusies ražošanas

tehnoloģija kādā secībā kādus darbus nepieciešams veikt Darbības gadu laiku ir

izstrādājusies aizvien strukturētāka darbu veikšana un ir ldquomācīts no kļūdāmrdquo jo gandrīz no

katra projekta var izdarīt secinājumus kā darīt vai ko darīt citādāk Ražošanas ziņā tas ir

paātrinājis procesu jo visi pienākumi tiek sadalīti un ļoti liela daļa no darba tiek izdarīta jau

ražotnē Tas ir arī pluss attiecībā pret klientiem jo ievērojami paātrina projekta izpildes

termiņus Ražošanas jomā šobrīd nav tāda iekārta kuru būtu plānots iegādāties vai tāda kuru

vajadzētu iegādāties lai būtiski paātrinātu vai uzlabotu darba procesu ndash būtiskākā loma ir

darba organizācijā un tā šobrīd ir labā līmenī Arī uzņēmuma noliktavas organizācijā šogad

tika veiktas izmaiņas (sakārtota) lai tā būtu strukturētāka un pārraugāms instrumentu

izmantošanasnodošanas process kas līdz šim bija nesakārtos jo katrs gāja un ņēma ko grib

bez atzīmēšanās žurnālā

18

Attiecībā pret būvniecības uzņēmumu tajā nav atsevišķa informācijas tehnoloģiju

departamenta un nav arī viena cilvēka kas ar tām strādātu jo tam nav vajadzības Uzņēmums

nodarbojas ar celtniecības projektiem un māju ražošanu taču to realizēšanai netiek izmantotas

sarežģītas tehniskas iekārtas mašīnas vai datorprogrammas Protams kā jebkurā darba vietā

mūsdienās notiek darbs ar datorprogrammām taču tās neprasa īpašu pieeju (tās ir

vispārzināmas programmas) Tas kas ir saistīts ar IT jomu šajā uzņēmumā ir gaisa kuģis jeb

drons (skat3 nodaļu) jo no tā iegūtās fotogrāfijas pēc tam pārnes datorā lai projicētu ēkas

novietojumu kartogrāfiju uc bet par to autors apraksta 3 nodaļā

Par komunikācijas tehnoloģijām autors izklāstīs 3 nodaļā par mārketinga

tehnoloģijām

23 Uzņēmuma produkcijas un pakalpojumu raksturojums

Būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo pamatdarbība ir koka paneļa

māju eksports un to uzstādīšana Norvēģijā (saskaņā ar NACE 20 klasifikatoru ndash 4210

dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība skat22att)

22att Uzņēmuma produkcijas piemērs [18]

Kā papildu pakalpojums ir projektu izstrāde teorētiskā līmenī ndash jeb projektēšana

rasēšana un tāmēšana pēc klienta vēlmēm (bez izstrādes) Taču tā kā uzņēmums pamatā

koncentrējas uz pilnu projekta izstrādi (no idejas līdz realizācijai) tad turpinājumā autors

analizēs šo darbības pamatvirzienu un tā dzīves ciklu

Uzņēmuma galvenā (apmēram 90) klientu grupa ir Norvēģijas iedzīvotāji kuriem

tiek būvētas privātmājas taču uzņēmums sadarbojas arī citu projektu izstrādē ndash tiek būvētas

skolas lielveikali zvejnieku mājas rūpnīcas Ļoti maz ir standartizētu lietu un procesu un

biežāk nepieciešams ir individuāls risinājums bdquoKatra māja ir kā atsevišķs projekts ndash no paša

19

sākuma (no klienta vēlmju izzināšanas) līdz mājas nodošanai Sākumā tiek sagatavots

piedāvājums klientam ndash ar zīmējumiem iespējām uc jo uzņēmums nepiedāvā piemēram

sērijveida projektus ir tikai individuāli pasūtījumirdquo

Tomēr nepieciešamās pamatlietas jebkuras ēkas celtniecībai ir jau bdquoatstrādātasrdquo ndash

neatkarīgi no konkrētā projekta ir izstrādājusies sistēma kādā secībā darbi notiek kādi

meistari un kādā secībā strādā pie mājas uzstādīšanas ārdarbiem un iekšdarbiem

2014gada sākumā pateicoties straujai uzņēmuma attīstībai tika iepirkti materiāli un

pamatlīdzekļi lai uzsāktu ražošanas izveidi Latvijā Saistībā ar pieprasījuma pieaugumu un arī

ražošanas uzsākšanu kas arī pozitīvi ietekmēja uzņēmuma darbības apjomus tika pieņemti arī

jauni darbinieki (līdz 2014gada beigām tika pieņemti 6 darbinieki)

23att Uzņēmuma ražotne Rīgā [18]

Noslēdzot 2013gadu uzņēmuma apgrozījums palielinājās par vairāk kā 200

salīdzinot ar iepriekšējo 2012pārskata gadu sasniedzot vairāk nekā 400 000 EUR apmēru

Tāpat arī darbinieku skaits 2013gadā palielinājās par vairāk kā 50 - no 15 kā vidējais

nodarbināto skaits uzņēmumā 2012gadā līdz 23 2013gadā[1] Uzņēmuma savas ražotnes

izveide ir piemērs tam ka pie noteikta uzņēmuma darbības apjoma ir nepieciešams pašiem

nodrošināt konkrētas funkcijas ndash šajā gadījumā māju montāžu kas iepriekš tika iepirka no

konkrētiem uzņēmumiem

ldquoProdukta dzīves cikls ir laika periods no produkta izstrādes līdz tā ražošanas un

pārdošanas pārtraukšanairdquo[2] Produkta dzīves cikls ietver 5 fāzes ndash izstrādi ieviešanu

attīstību briedumu un kritumu Ņemot vērā iepriekš minēto autors secina ka uzņēmums

atrodas attīstības stadijā jo tā piedāvātais produkts ir jau ienācis tirgū un ir pieprasīts taču vēl

nav sasniegts realizācijas maksimums (briedums) Uzņēmums joprojām attīsta piedāvāto

produktu apgūst tirgu un paplašina ražošanas iespējas jeb vienā vārdā sakot ndash attīstās

Tuvākajos nākotnes uzņēmuma attīstības plānos ietilpst ražošanas paplašināšana

uzņēmuma īpašumā esošo telpu iegāde nevis īrēšana kā arī darbības paplašināšana gan

20

Norvēģijas vidienē gan dienvidu daļā jo šobrīd uzņēmums pamatā darbojas Norvēģijas

ziemeļu daļā

Kopumā uzņēmuma produkts ir skaidri definēts no paša darbības sākuma un pozitīvi ir

vērtējams ka darbības gadu laikā tā izstrādes process ir aizvien konkrētāk strukturēts tādejādi

paātrinot darba procesu un arī uzlabojot kvalitāti

24 Uzņēmuma darbība un ekonomiskie rādītāji

Kvalifikācijas darba otrajā nodaļā autors analizēs uzņēmuma darbību finanšu jomā un

ekonomiskos rādītājus Lai noteiktu vai uzņēmuma darbība ir veiksmīga no finansiālā

viedokļa ir jāskatās uz ļoti dažādiem rādītājiem Tas ka uzņēmums strādā ar peļņu vai

zaudējumiem nav vienīgais pēc kā var noteikt vai uzņēmums strādājis finansiāli veiksmīgi vai

nē Protams peļņa ir katra uzņēmēja mērķis bet izpētot sīkāk rādītājus kas raksturo

uzņēmuma darbību var iegūt plašāku skatu un atrast likumsakarības kas var palīdzēt

uzņēmuma tālākai darbībai

Turpinājumā autors pievērsīsies katra rādītāja atsevišķai analīze

241 Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķins atspoguļo ieņēmumus un izdevumus kā arī

iegūto peļņu vai radušos zaudējumus ndash tas ir uzņēmuma vadības darbības rādītājs Operāciju

konti visā pārskata periodā uzkrāj datus uzņēmuma finansiālā rezultāta ndash peļņas vai

zaudējumu noteikšanai tie ir peļņas vai zaudējumu aprēķina konti

Autors secina ka uzņēmumā tiek izmantots LR likumā bdquoPar uzņēmuma gada

pārskatiemrdquo 12 panta peļņas vai zaudējuma aprēķina shēma kas klasificēta pēc apgrozījuma

izmaksu metodes[7]

Visi ieņēmumu konti ir pasīva konti kuros ieņēmumu palielinājums jāiegrāmato kontu

kredītā bet samazinājums ndash kontu debetā izņemot piešķirto atlaižu kontus tie ir ieņēmumus

regulējošie konti kas slēdzami uz attiecīgo ieņēmumu kontiem Ieņēmumu kontu debetā un

atlaižu kontu kredītā uzrāda ieņēmumu un atlaižu summu precizējumus Pārskata perioda

beigās ieņēmumu kontu saldo slēdz uz peļņas vai zaudējumu kontu

Visos izdevumu kontos izdevumus grāmato konta debetā bet kredītā tiek uzrādītas

izdevumus precizējošās summas Pārskata gada beigās šajos kontos izveidojušos saldo slēdz

(kontu reformācija) uz peļņas vai zaudējumu kontu kreditējot šos kontus

Kā 21tabulā parādīts uzņēmums 2014 pārskata gadu noslēdza ar zaudējumiem EUR

353 282 kas ir ļoti atšķirīgi salīdzinot ar 2013gadu kurš tika noslēgts ar peļņu EUR

21

589 123 Autors norāda ka peļņas samazināšanās kā atsevišķs rādītājs vēl neko neliecina

iespējams uzņēmums ir investējis ražošanas attīstībā kas parādīs veiksmīgus rezultātus

turpmākajā uzņēmuma dzīvē nevis 1 gada griezumā Pēc peļņas vai zaudējuma aprēķina var

secināt ka klāt ir nākusi ļoti liela izmaksu pozīcija ndash Norvēģijas pārstāvniecības izdevumi

kas arī izskaidro kraso rezultātu atšķirību abos pārskata gados

Kā jau ražošanas uzņēmums lielākā daļa izdevumu ir pārdotās produkcijas ražošanas

izmaksas Autors secina ka apgrozījums ir samazinājies par 32 kas likumsakarīgi kopā ar

administrācijas un pārējām uzņēmuma saimniecisko izmaksu pieaugšanu rezultējās šādos

zaudējumos 2014gadā Autors uzskata ka šis ir perfekts piemērs ka nedrīkst finanšu

lēmumus un rezultātus balstīt tikai uz kādu konkrētu rādītāju bet tieši pretēji ndash jāpēta

uzņēmuma rezultāti no dažādām pusēm lai labāk izprastu tā darbību Kā lielisks piemērs tam

ir šie abi gadi kuros bruto peļņas atšķirība ir tikai Eur 7978 kas būtībā liktu spriest ka arī

peļņas rādītājiem jābūt līdzīgiem Bet tā kā pārējās izmaksu pozīcijas kas nav tieši saistītas ar

ražošanas izmaksām ir krietni pieaugušas tad rezultāts ir krasi atšķirīgs ndash peļņas rādītāji

atšķiras par 270

Tabulā 21 attēlots uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2014 gadu no kā

arī autors izdara savus secinājumus un priekšlikumus par uzņēmuma darbību

21 tabula

Uzņēmuma peļņas vai zaudējuma aprēķins par 2014gadu

Rādītājs

Pārskata

gada beigās

EUR

Iepriekšējā

pārskata gada

beigās

EUR

Neto apgrozījums 2 569 722 3 762 454

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 1 480 746 2 681 456

Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) 1 088 976 1 080 998

Pārdošanas izmaksas 149 675 192 231

Administrācijas izmaksas 273 111 77 707

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 5 224 17 786

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 263 828 127 331

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 9 486 4 493

Norvēģijas pārstāvniecības izdevumi -752 023 0

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un

nodokļiem -353 923 697 022

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem -353 923 697 022

Ieņēmuma nodoklis par pārskata periodu 0 107 639

Atliktais nodoklis 641 -260

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc

nodokļiem (tīrie ieņēmumi) -353 282 589 123

22

Analizējot finansiālās iespējas autors ir apskatījis uzņēmuma 2014gada finanšu

pārskata datus kontekstā ar uzņēmuma iekšējo vidi Ņemot vērā tajā pieejamo informāciju

var secināt ka

Lielākais pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu īpatsvars ir materiālu

izmaksām kas ir loģiski ņemot vērā uzņēmuma produktu ndash šeit būtiski ir materiālu

iepirkšana uzņēmumā tā piegādātāji cenas sadarbības nosacījumi

Tā kā uzņēmums lielāko daļu savas darbības (māju uzstādīšanu) veic ārpus

Latvijas tad ļoti būtiski ir tādi faktori kas saistās gan ar uzņēmuma darbinieku uzturēšanos

Norvēģijā (piemēram komandējuma izmaksas apdrošināšana darbinieku nodarbināšanas

atbilstība vietējai likumdošanai uc) gan arī ar visiem citiem saistītajiem pakalpojumiem kā

materiālu transportēšana ārpakalpojumu un apakšuzņēmēju darbība uz vietas Norvēģijā

Ar uzņēmuma darbības specifiku saistās arī tas ka uzņēmumam svarīgs

aspekts ir tā īpašumā un lietošanā esošais transports ndash kas saistās gan tieši ar izmaksām (lai tās

būtu minimizētas piemēram degvielas izmaksas vai labāk pirkt (kredīts vai līzings) vai

nomāt) gan arī ar darba organizāciju (lai darbības nodrošināšanai vienmēr būtu pieejams

darba kārtībā esošs transports)

Atverot ražotni jaunās telpās ir būtiski arī palielinājušies komunālie izdevumi

līdz ar to no efektīvas uzņēmuma pārvaldības viedokļa ir ļoti svarīgi pareizi saplānot darbus

un telpu noslogojumu lai piemēram elektrība netiktu tērēta nelietderīgi (jo telpas ir lielas un

darbs ir tieši piesaistīts konkrētiem projektiem kad darbs ražotnē ir veicams nevis visu laiku

vienmērīgi)

Tā kā uzņēmuma galvenais noieta tirgus ir ārpus Latvijas tad jebkura

starptautiska uzņēmuma darbība saistās arī ar savstarpējiem starptautiskiem norēķiniem ndash

uzņēmumam ir salīdzinoši lieli zaudējumi no valūtas kursa svārstībām jo savstarpējos

darījumos Norvēģijas kronas Zaudējumi galvenokārt veidojas no debitoriem jo rēķini ir

izrakstīti kronās Šī arī varētu būt joma kur uzņēmums varētu izvērtēt savu darbību un arī

optimizēt resursus

242 Uzņēmuma bilance

Šajā nodaļā autors apskatīs uzņēmuma bilanci Autors secina ka bilances debeta un

kredīta atlikumi ir vienādi un konti ir sagrupēti un apstrādāti atbilstoši bdquoGada pārskata

likumardquo[15 16lpp] 10pantā noteiktām prasībām[7] Bilance ir sastādīta vertikālā formā

kur augšējā daļā ievietoti aktīva posteņi bet zem tās ndash pasīva posteņi Autors secina ka gada

23

pārskatā un grāmatvedībā par naudas vienību un vērtības mēru ir lietota Latvijas Republikas

naudas vienība ndash euro

Uzņēmuma lielāko daļu aktīvu sastāda pamatlīdzekļi nauda un citi debitori Pie citiem

debitoriem lielāko daļu sastāda uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) kā arī pievienotās

vērtības nodokļa (PVN) pārmaksas UIN avansa maksājumi jāveic balstoties uz iepriekšējā

gada rezultātiem Kā redzams pēc bilances pasīva uzņēmumam ir ļoti neliels aizņemtais

kapitāls ndashkredīti vai aizņēmumu no saistītajām kompānijām Autors vēlas vērst uzmanību uz

to ka uzņēmuma pamatkapitāls ir EUR 2 840 Autors vēlas norādīt un ieteikt ka uzņēmumam

ar 25 un 3 miljonu apgrozījumu gadā noteikti vajadzētu padomāt par pamatkapitāla

palielināšu tas uzlabotu uzņēmuma tēlu finansēšanas iestāžu acīs

Uzņēmumam uz 31122014 ir ilgtermiņa aizņēmumi EUR 15 073 Autors uzskata ka

uzņēmumam nebūs problēmu segt šīs saistības Bet ar lielu piesardzību autors ieteiktu

skatīties uz to cik lieli ir īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem ndash EUR 105 065

Šim skaitlim būtu lietderīgi pretī nolikt pircēju un pasūtītāju parādus kas uz 31122014 ir

tikai EUR 2 901 No šiem skaitļiem autors vēlētos izteikt minējumu ka ir saņemts avansu

maksājums no pircēja kā arī ir pasūtīti izejmateriāli ar pēcapmaksu un algots darba spēks

kuriem arī jāizmaksā algas pēc padarītā Šeit iespējams risks saistībā ar to ka ražošanai ir

iztērēti vairāk līdzekļi nekā konkrētajā brīdī ir ienākuši no pircējiem Autors vēlas ieteikt

pārskatīt apmaksas grafikus gan pircējiem gan noslēgtos līgumus ar piegādātājiem jo

izmainot šos apmaksas nosacījumus var uzlabot naudas plūsmu tā lai nerastos tik liela

negatīvā starpība starp naudu kura ir jāsaņem no pircējiem un to kura jāmaksā izejvielu un

materiālu piegādātājiem

243 Uzņēmuma likviditātes aprēķins maksātspējas lietišķās aktivitātes un

rentabilitātes rādītāji un to raksturojums

Uzņēmuma darbības ekonomiskajai analīzei ir svarīga loma uzņēmuma vadīšanā

Analīzes uzdevums ir noteikt uzņēmuma darbības efektivitāti pārskata periodā un noteikto

mērķu sasniegšanu un uzņēmuma darbības attīstības iespējamos virzienus Tāpēc analīze ir

jāveic mērķtiecīgi lai izzinātu tādas uzņēmuma iespējas un rezerves kuras nodrošinātu esošo

resursu optimālu izmantošanu

Uzņēmuma likviditātes analīze nozīmē finansiālās stabilitātes noteikšanu Likviditātes

rādītāji ir rādītāji ar kuru palīdzību var novērtēt uzņēmuma spēju segt savus parādus tad kad

tie ir jāmaksā Šī spēja ir atkarīga no attiecības starp uzņēmuma maksāšanas līdzekļu

24

potenciālu un uzņēmuma finansiālajām saistībām Maksāšanas līdzekļu potenciāls nozīmē

uzņēmumam piederošus likvīdus līdzekļus

Par likvīdiem sauc tos aktīvus kuri jau atrodas naudas formā kā arī tos kurus ātri var

pārvērst naudas formā

Kopējais likviditātes koeficients ir apgrozāmo aktīvu attiecība pret īstermiņa

saistībām Šis rādītājs vērtē cik labi uzņēmums spētu nokārtot savas īstermiņa saistības ar

saviem apgrozāmiem līdzekļiem[8]

Attēlā 24 ir uzrādīta kopējā likviditātes koeficienta formula un pēc formulas veiktais

aprēķins

Formula

Kopējais likviditātes koeficients

=

Apgrozāmie līdzekļi

Īstermiņa saistības

Aprēķins

Kopējais likviditātes koeficients

=

451 713

158 109

Rezultāts 285

24att Kopējais likviditātes koeficients [autora veidots]

Autors secina ka uzņēmuma spēja dzēst savas īstermiņa saistības izmantojot

apgrozāmos līdzekļus (21attēls) ir pietiekama Par šī koeficienta optimālā lieluma robežām

viedoklis nedaudz atšķiras saskaņā ar vispārpieņemtajiem starptautiskajiem standartiem tiek

uzskatīts ka šīm koeficientam jāatrodas robežās starp 1 un 2 (dažreiz 3)

Likviditātes rādītāji ir bieži ļoti apmierinoši bet uzņēmuma maksātspēja nebūt nav

apmierinoša tāpēc bieži it sevišķi bankas pie kredītu izsniegšanas izmanto uzņēmuma

maksātspējas rādītāju

Ar šo rādītāju palīdzību

raksturo uzņēmuma saistību attiecību pret pašu kapitālu vai aktīvu kopsummu

novērtē uzņēmuma iespējas paaugstināt saistību summu

novērtē uzņēmuma spēju noteiktā termiņā nokārtot saistības

Šis rādītājs atspoguļo saistību īpatsvaru uzņēmumā to veido attiecība starp visām

uzņēmuma saistībām un bilances kopsummu

Maksātspējas rādītāji jeb saistību īpatsvars bilancē rāda cik reizes pārskata perioda

laikā apritējis kapitāls debitoru parādi kreditoru parādi krājumi aktīvi ilgtermiņa

ieguldījumi[8] Attēlā 25 aprēķināts saistību īpatsvars bilancē

25

Formula

Saistību īpatsvars bilancē

=

uzņēmuma saistības

bilances kopsumma

Aprēķins

Saistību īpatsvars bilancē

=

173 182

582 609

Rezultāts 030

25 att Saistību īpatsvars bilancē [autora veidots]

22 attēlā redzams ka uzņēmumā nav problēmas ar maksātnespēju jo rādītājs ir

mazāks par 05Vispārējā gadījumā tiek uzskatīts jo vairāk uzņēmuma bilances kopsumma

pārsniedz saistības jo augstāka ir uzņēmuma maksātspēja

Uzņēmuma līdzekļu aprites rādītāji raksturo uzņēma līdzekļu izmantošanas

efektivitāti Aktivitātes rādītāji rāda cik reizes pārskata perioda laikā apritējis kapitāls

debitoru parādi kreditoru parādi krājumi aktīvi ilgtermiņa ieguldījumi Aprites rādītājiem ir

liela nozīme uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšanā jo līdzekļu aprites ātrums ir to

pārvēršanas naudas formā ātrums kas tieši ietekmē uzņēmuma maksātspēju Šo rādītāju

aprēķina kā attiecību starp neto apgrozījumu un kapitālu aktīvu utt[11 134lpp]

Attēlā 26 ir parādīta pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījuma formula un veiktais

aprēķins pēc kura autors var izdarīt secinājumus

Formula

Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums

=

Neto apgrozījums

Debitori kopā

Aprēķins

Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums

=

2 569 722

228 384

Rezultāts 1125

26 att Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums [autora veidots]

23 attēlā iegūtais rezultāts parāda ka debitoru parādi tiek pārvērsti par naudas

līdzekļiem 1125 reizes gadā Šis rādītājs ļoti atšķiras dažādās nozarēs tādēļ ir nepieciešama

plašāka analīze lai noteiktu vai rādītājs ir normas robežās

Savukārt apgrozāmo līdzekļu kustības aprēķins 27 attēlā norāda uz apgrozāmo

līdzekļu efektīvu izmantošanu

26

Formula

Apgrozāmo līdzekļu kustība

=

Apgrozījums

Apgrozāmie līdzekļi

Aprēķins

Apgrozāmo līdzekļu kustība

=

2 569 722

451 713

Rezultāts 569

27 att Apgrozāmo līdzekļu kustība [autora veidots]

Augsts koeficients norāda ka uzņēmumam ir nepietiekams apgrozāmo līdzekļu

daudzums turpretī zems koeficients var norādīt uz esošo apgrozāmo līdzekļu neefektīvu

izmantošanu

Kopējo aktīvu apgrozījuma aprēķins kas redzams 28 attēlā norāda ka uzņēmuma

aktīvu apgrozījums ir zems (vidējais valstī -219)

Formula

Kopējo aktīvu apgrozījums

=

Neto apgrozījums

Aktīvi

Aprēķins

Kopējo aktīvu apgrozījums

=

2 569 722

582 609

Rezultāts 023

28 att Kopējo aktīvu apgrozījums [autora veidots]

Pārāk zems koeficients parāda ka investīcijas uzņēmumā ir bijušas pārāk lielas un

nepieciešams likvidēt daļu pamatlīdzekļu un krājumu kas dotu iespēju uzlabot uzņēmuma

likviditāti Ļoti augsts aktīvu apgrozījuma koeficients var norādīt arī uz to ka uzņēmumam ir

jāiegulda papildus līdzekļi aktīvos lai izturētu konkurenci

Nozīmīgākais uzņēmuma darbības efektivitātes mērs ir peļņa Uzņēmuma neto peļņu

dalot ar neto apgrozījumu ar uzņēmuma kopējo vai pašu kapitālu nosaka rentabilitāti

Rentabilitāte ir uzņēmuma darbības efektivitātes rādītājs Šie rādītāji rāda patērētos līdzekļus

vai realizētās produkcijas apjomu Rentabilitāti izsaka procentos tās vērtēšanai nav noteiktu

kritēriju Jo augstāks šis procentu līmenis jo uzņēmuma darbība ir efektīvāka zems

rentabilitātes līmenis liecina par uzņēmuma neveiksmi ja to nenovērš laikus ir sagaidāma

uzņēmuma darbības krīze[8]

27

Attēlā 29 ir veikts uzņēmuma apgrozījuma rentabilitātes aprēķins izmantojot

formulu

Formula

Apgrozījuma rentabilitāte

=

Pārskata perioda peļņa

Neto apgrozījums

x

100

Aprēķins

Apgrozījuma rentabilitāte

=

-353 282

2 569 722

Rezultāts -14

29 att Apgrozījuma rentabilitāte [autora veidots]

Apgrozījuma rentabilitāte jeb bruto peļņas robeža parāda cik liela daļa no realizācijas

ieņēmumiem ir peļņa Šis rādītājs raksturo uzņēmuma vadības spēju vadīt un kontrolēt

izmaksu attiecību pret apgrozījumu Peļņas apjomu var regulēt mainot pārdotās produkcijas

daudzumu ceļot cenas vai arī samazinot izmaksas Svarīgi ir salīdzināt aprēķināto peļņas

normu ar nozares vidējiem rādītājiem Ja aprēķinātais rādītājs ir lielāks par nozares vidējo

rādītāju analizējamais uzņēmums ir starp nozares līderiem

Autors secina ka salīdzinot ar 2013gadu kad apgrozījuma rentabilitātes rādītājs bija

16 2014gadā rentabilitāte ir ievērojami samazinājusies Ja šī tendence turpināsies

uzņēmums var kļūt zaudējumu nesošs Autors uzskata ka ir jāņem vērā to uz ko šie rādītāji

norāda kā arī iemesli kas tos iespaido Ir jāinformē uzņēmuma vadība par iespējamiem

turpmākajiem riskiem kā arī to kādiem izdevumiem jāpievērš īpaši liela uzmanība

28

3 UZŅĒMUMA SVID ANALĪZE

Turpinājumā autors pievērsīsies uzņēmuma SVID analīzei (skat31att) ldquoSVID

analīze ir viena no populārākajām metodēm kas palīdz sistematizēt iekšējās un ārējās vides

analīzes procesu un izstrādāt stratēģijas (angliski SWOT)rdquo [5 103lpp]

Uzņēmuma SVID analīzes sagatavošanai autors izmantoja analītisko un sintēzes

metodi apkopojot pieejamo informāciju un izvērtējot uzņēmuma stiprās un vājās puses

iespējas un draudus

31 att Uzņēmuma SVID analīzes matrica [autora veidota]

Apkopojot SVID analīzi autors secina ka uzņēmumam ir diezgan daudz stiprās puses

un iespējas bet jāņem vērā arī draudi un vājās puses Kā viena no uzņēmuma stiprajām pusēm

ir uzņēmuma īpašnieks kurš ir Norvēģijas pilsonis Tas ir viens būtiskiem uzņēmuma

attīstības faktoriem jo galvenais īpašnieks un vadītājs kā Norvēģijā dzīvojošs pilsonis spēj

korektāk un vairāk izpētīt tirgus ekonomiku un darbības vietu jo labāk pārzina procesus

valstī kurā dzīvo Līdz ar tiek būtiski paaugstināta arī uzņēmuma konkurētspēja attiecībā pret

Stiprās puses Vājās puses

Uzņēmuma īpašnieks

Zināšanas par vietējo tirgu

Demokrātisks vadības stils

Projektu vadītāju iesaiste lēmumu

pieņemšanā un uzticēšanās tiem

Minimāla konkurence

Uzņēmuma misijas mērķu un

uzdevumu nekonkrētība

Informācijas un komunikācijas

problēmas projektu gaitā

Minimāla tehnoloģiju izmantošana

ikdienas darba procesā (ne saistībā ar

ražošanu)

Nav izstrādāts mārketinga plāns

Iespējas Draudi

Jaunu tirgu apgūšana Norvēģijā

Jaunu tirgu apgūšana citās valstīs

Uzņēmuma efektivitātes palielināšana

uzlabojot uzņēmuma procesus

Uzņēmuma darbinieku iniciatīvas

paaugstināšanās

Izmaiņas sadarbība ar esošajiem

piegādātājiem

Starpnieku nosacījumu maiņa

Ierobežojumu ieviešana attiecībā uz

starptautisko darbību

Būtiska klientu vajadzību un paradumu

maiņa

29

konkurentiem un zināšanas par vietējo tirguJebkuram uzņēmuma ir būtiska pozitīva un

stabila iekšējā vide kas šajā gadījumā tiek nodrošināts ar demokrātisku vadības stilu un

uzticēšanos saviem darbiniekiem

Kopumā šī komunikācija un attiecības ir vērtējamas pozitīvi jo arī darba uzdevumu

veikšanā tiek pielietota projektu vadības pieeja kas jau pati par sevi konkretizē un sistematizē

darba procesu

Autors uzskata ka lielā mērā vadīšanas veiksmes faktors uzņēmumā ir tas ka

uzņēmuma vadība uzticas darbiniekiem un ļauj tiem piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā

Projektu pieeja uzņēmuma darbībā būtiski ietekmē arī komandas darbu kas ir svarīgs aspekts

veiksmīga rezultāta sasniegšanai ndash attiecīgi kā norisinās praktiskā sadarbība arī starp projekta

vadītājiem un darbiniekiem ne tikai attiecībā uz vadību Šeit var minēt ka uzņēmuma

darbinieki sasvtarpēji labi sadarbojas un ja ir nepieciešams ļoti labi strādā arī deleģēšana un

vadība starp pašiem darbiniekiem Protams dažkārt komunikācija starp pašiem uzņēmuma

darbiniekiem būtu pilnveidojama ndash saistībā ar precīzas informācijas nodošanu īstajā laikā un

īstajā vietā tomēr kopumā komunikācija un vadības stils šajā uzņēmumā ir kā stiprā puse

Ņemot vērā uzņēmuma stiprās puses tās veido arī vairākas iespējas uzņēmuma

attīstībai Autors jau skaidroja kāds ir pienesums uzņēmumam no vadītāja ndash jaunu tirgu

apgūšana Norvēģijā kā arī uzņēmuma stabilitāte un potenciāls ļauj apgūt vēl citus jaunus

tirgus Tāpat arī iespējams paaugstināt darbinieku potenciālu un lielāku iniciatīvu kas

sekmētu jaunu ideju veidošanos un paaugstinātu darbības efektivitāti

Savukārt par uzņēmuma vājo pusi ir jānosauc misijas mērķu un uzdevumu

nekonkrētība Uzņēmumam nav nodefinēti konkrēti mērķi taču tas neietekmē uzņēmuma

praktisko darbību Var secināt ka uzņēmums pamatā darbojas ar tādiem kā bdquonerakstītiem

likumiemrdquo taču autors uzskata ka šāda pieeja nav ilgtspējīga un uzņēmumam strauji

attīstoties ir ļoti būtiski nodefinēt un aprakstīt savu konkrētu stratēģiju Īpaši svarīgi šaja

kontekstā būtu arī individuālie struktūrvienību mērķi ja jau uzņēmums plāno arvien vairāk

deleģēt uzdevumus un atbildību padotajiem darbiniekiem taču šobrīd tas īsti nestrādā ndash

iespējams šādi konkrēti noteikti indiviuālie mērķi varētu veicināt šo situāciju Šeit arī var

minēt to ka uzņēmumam pagaidām nav izstrādāta konkrēta sava misija kas arī var negatīvi

ietekmēt uzņēmuma attīstību jo nav šī viena konkrētā startēģiskā virziena ndash ir identificēti daži

attīstības plāni kā ražošanas attīstība un jaunu tirgu apgūšana taču ar to nav pietiekami Tāpat

kā individuālie mērķi arī konkrētas uzņēmuma misijas nodefinēšana varētu uzlabot padoto

darbinieku piederības apzināšanos uzņēmumā un arī to lielāku iniciatīvu un iesaisti

uzņēmuma darbā līdz ar to arī palielinot katram savu atbildību To ir iespējams panākt gan

30

nodefinējot misiju mērķus un uzdevumus gan uzlabojot informācijas un komunikācijas apriti

projektu gaitā

Kā vēl viena no uzņēmuma vājajām pusēm ir minimāla tehnoloģiju izmantošana

ikdienas darba procesā Katrs uzņēmuma projekts ir individualizēts kas nozīmē ka ir

minimāla standartizācija attiecībā uz mājas projekta sagatavošanu un izmantotām metodēm

tās detaļu saražošanā Tā kā uzņēmums pamatā izmanto dažas specifiskas tehnoloģijas kas

saistās ar dažu konkrētu darbinieku (speciālistu) tiešajiem darba uzdevumiem tad nav

novērojam uzņēmuma liela atkarība no tām Iespējams uzņēmumam būtu vairāk jāpadomā

par tehnoloģiju izmantošanu uzņēmuma iekšējo procesu uzlabošanā piemēram klientu un

ražošanas vadības sistēmu jomā

Attiecībā uz uzņēmuma mārketingu jau iepriekšējās nodaļās autors skaidroja ka tam

nav izstrādāta plāna Protams uzņēmums veic nelielas mārketinga aktivitātes bet to nevar

uzskatīt par stratēģisku pieeju Ja uzņēmums vēlas virzīt attīstību paplašināties piesasistīt

jaunus klientus ndash būtu nepieciešams padomāt par mārkeitnga plāna izstrādi kurā pa punktiem

tiktu nodefinēti darbības soļi

Sadarbību ar skatiliski mazāk piegādātājiem arī varētu saistīt ar uzņēmuma

individualizēto pieeju ndash ka ļoti minimāli ir standartizētu lietu un procesu un biežāk

nepieciešama ir individuāls risinājums Tas nozīmē arī to ka uzņēmums ir atkarīgs no

skaitliski mazāk piegādātājiem un līdz ar to ir arī mazāk variāciju ja kāds no esošajiem

pārtrauc sadarbību vai maina sadarbības nosacījumus Tas attiecas arī uz starpniecības

pakalpojumiem kuri tiek izmantoti galvenokārt uzņēmuma iegādāto izejvielu un produktu

transportēšanai no Latvijas uz Norvēģiju Protams ir pozitīvi ja uzņēmums var būt

pašpietiekams un neatkarīgs tomēr tas ir arī iznāms risks nekā iesaistot bdquopalīdzībo no malasrdquo

Uzņēmuma galvenā (apmēram 90) klientu grupa ir Norvēģijas iedzīvotāji kuriem

tiek būvētas privātmājas taču uzņēmums sadarbojas arī citu projektu izstrādē ndash tiek būvētas

skolas lielveikali zvejnieku mājas rūpnīcas Minētais norāda uz to ka uzņēmuma klients ir

diezgan noteikts un zināms kas var būt gan kā pluss (jo ļoti labi tiek pārzinātas klientu

vajadzības) gan arī mīnuss (jo mainoties šo klientu vajadzībām var mainīties arī

pieprasījums) Taču jau iepriekš tika secināts ka tā kā uzņēmums pamatā koncentrējas uz

klientu ne tā produktu tad šī individuālā pieeja var būt arī kā risku samazinošs faktors

Draudi uzņēmumam var būt tādā gadījumā ja veidojas klientu un patērētāju paradumu maiņa

bet uzņēmums nespēs šīm izmaiņām pielāgoties

Kopumā SVID analīze liecina ka uzņēmums iekšēji ir stabils un ar lielu potenciālu jo

tajā ir demokrātisks vadības stils un sadarbība ar Norvēģiju kuru ir iespējas vēl vairāk

31

paplašināties Tie ir labi nosacījumi lai uzņēmums izvirzītu savus mērķus un uzdevumus kuri

šobrīd ir neskaidri Tāpat arī lai izvairītos no iespējamiem draudiem ir iespējams paplašināt

tirgu un plānot tirgu arī citās valstīs ne tikai Norvēģijā kā arī paaugstināt uzņēmuma

efektivitāti un darbinieku iniciatīvu Viens no svarīgākajiem aspektiem kvalifikācijas darba

kontekstā ir mārketinga plāna izveidošana vai vismaz stratēģisku darbību plānošana ndash izvirzīt

uzdevumus prioritātes kuras īstenot lai piesaistītu klientus palielinātu apjomus paplašinātu

tirgu nostiprinātu pozīcijas konkurentu vidū Tāpēc kvalifikācijas darba temats par

tehnoloģiju pilnveidi uzņēmumā ir aktuāls un nozīmīgs jo sekmētu minēto uzdevumu

realizēšanu Konkrētāk par secinājumiem un priekšlikumiem skatīt kvalifikācijas darba

nobeiguma sadaļās

32

4 MĀRKETINGA TEHNOLOĢIJU IZMANTOŠANAS

ANALĪZE UZŅĒMUMĀ

Autors teorijas daļā skaidroja kas ir mārketings un tā tehnoloģijas Apkopojot

informāciju varētu teikt ka tas iedalās 2 lielās grupās ndash informācijas analīzē (tirgus analīzē

patērētāju un konkurentu izvērtējumā produktu analīzē un SVID) un rezultātu apkopošanā

kas ietver arī jaunu stratēģiju izstrādi (par tirgu piedāvāto produktu cenu pārdošanu un arī

komunikāciju) Autors ir izpētījis uzņēmuma iekšējo vidi un secina ka mārketinga funkcijas

uzņēmumā tiek apmierinātas tikai daļēji un nav izstrādājis konkrētu klientu piesaistes

pasākumu (mārketinga) plānu Ne visas minētās jomas uzņēmums ir pilnvērtīgi analizējis jeb

varētu teikt ka iegūtie dati nav izmantoti stratēģiju izstrādei Uzņēmums apzinās kas ir viņa

klients un produkts kā arī savu pozīciju tirgū taču nav rakstiski formulēts kā ar šiem datiem

varētu ldquooperētrdquo lai radītu pievienoto vērtību palielinātu pārdošanas apjomus nostiprinātu

pozīciju tirgū utml

Autors noskaidrojis ka būvniecības uzņēmuma galvenā (apmēram 90) klientu grupa

ir Norvēģijas iedzīvotāji kuriem tiek būvētas privātmājas taču uzņēmums sadarbojas arī citu

projektu izstrādē ndash tiek būvētas skolas lielveikali zvejnieku mājas rūpnīcas Minētais norāda

uz to ka uzņēmuma klients ir diezgan noteikts un zināms kas var būt gan kā pluss (jo ļoti labi

tiek pārzinātas klientu vajadzības) gan arī mīnuss (jo mainoties šo klientu vajadzībām var

mainīties arī pieprasījums) Šis uzņēmums pamatā koncentrējas uz klientu ne tā produktu jo

pastāv individuālā pieeja kas var būt arī kā risku samazinošs faktors Būtiski ir tas ka

uzņēmums darbojas starptautiskā tirgū un līdz ar to uzņēmumu ietekmē ne tikai notiekošais

Latvijā bet arī Norvēģijā

Saprotams ka ne visi cilvēki izmanto vienus un tos pašus produktus un pakalpojumus

tāpēc pastāv konkurence par klientu ndash ikviens uzņēmums vēlas piesaistīt savu mērķauditoriju

un iegūt lielāku peļņu Vērtējot būvniecības uzņēmuma konkurētspējas un priekšrocību kā

viens no galvenajiem aspektiem jāmin pats uzņēmuma īpašnieks kurš ir Norvēģijas pilsonis

dzīvo Norvēģijā un tas līdz ar to ļoti būtiski ietekmē uzņēmuma darbību Tas ir pozitīvi jo

uzņēmuma darbība pamatā koncentrējas uz klientu kas šajā uzņēmumā ir Norvēģijas

iedzīvotājs Uzņēmuma īpašnieku varētu raksturot kā galveno resursu un spēku avotu

atšķirīgās prasmes veidošanā ndash te ietilptu īpašnieka kā uzņēmuma vadītāja darba rezultāts

piemēram sasniegtie uzņēmuma darbības finansiālie rādītāji zināšanas par tirgu kontakti

Norvēģijā uc

33

Kopumā pēc autora domām uzņēmums nav izstrādājis konkrētu klientu piesaistes

pasākumu (mārketinga) plānu Kā jau minēts iepriekš klientu piesaisti veicina uzņēmuma

vadītājs un darba kvalitāte kas rada bdquomutvārdu reklāmurdquo un viens klients iesaka izmantot

uzņēmuma pakalpojumus arī saviem paziņām Tomēr lai attīstītu tirgus paplašināšanās mērķi

būtu nepieciešama stratēģijas izstrāde un tam atbilstošu prasību sagatavošana lai par

uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem un kvalitāti informāciju varētu iegūt jebkurš

interesents šajā jomā Tas arī nostabilizētu uzņēmuma tēlu klientu vidū un radītu

pārliecinošāku iespēju ilgtermiņa sadarbībai ar klientiem Protams ja uzticētais darbs tiek

paveikts kvalitatīvi nav šaubu ka klients būs ieinteresēts sadarboties atkārtoti tomēr

mūsdienās kad piedāvājumu klāsts ir plašs un konkurence liela ir jāpievērš uzmanība

zīmolvedībai jeb branding kas nereti (īpaši finansiāli nodrošinātu klientu vidū) spēlē ļoti lielu

lomu

41 Piemēri uzņēmuma mārketinga tehnoloģijām

Viens no būtiskākajiem ieguldījumiem uzņēmuma mārketinga tehnoloģijās ir bijis

ldquodronardquo jeb gaisa kuģa filmēšanas lidaparāta iegādāšanās (turpmāk ndash drons)(skat3

pielikumu) Ar tā palīdzību ldquoNorvēģijas uzņēmuma mārketinga speciālists spēs klientam ne

tikai palīdzēt izveidot mājas skolas zivju rūpnīcas vai zvejnieku mājiņu vizuālos projektus

bet arī pareizo to ainavisko novietojumu izvēlētajā vietā - zemes gabalā Papildus dronam

komplektā nāk speciāla programma kura precīzi aprēķina kā pareizi novietot ēkas būvi lai

pilnvērtīgāk klients izmantotu visas dabas enerģijas kā piemēram saulirdquo (skatīt 1

pielikumu)

41 att Objekta kadri no drona lidojuma [18]

Ar programmas palīdzību var piemēram noteikt uz kuru pusi labāk būvēt logus lai

mājā ieplūstu gaisma un saules siltums Tā kā Norvēģija ir kalnaina ir noteikumi kas

34

ierobežoju māju būvēšanas augstumu lai visas mājas būtu līmenī un blakus esošajām mājām

netiktu aizsegts skats gaismas piekļuve utml tāpēc ir svarīgi projektu pirms tam vizualizēt

datorā

42 att Mājas projekts datorā [18]

Šādu ierīci ir iespējams vadīt ar mobilo telefonu vai planšeti un tā spēj uzņemt ļoti

kvalitatīvus attēlus sver tikai 1280gr un spēj uzlidot 6000m augstumā kā arī darbības

temperatūra ir no -15 līdz +40 grādiem kas arī ir ļoti svarīgi Šāda tehnoloģiskā risinājuma

ieviešana paver jaunas iespējas piedāvājuma prezentēšanai un sadarbībai ar klientiem

Uzņēmums iegādājās dronu par saviem līdzekļiem kopā ar lietošanas programmu tāpēc

nekādas papildu izmaksas tā izmantošana neprasa Tas ir labs ieguldījums kas atvieglo

rasētājam darbu ndash tādejādi ir vieglāk uzzīmēt mājas specifikāciju un vizualizēt tās 3D attēlu

Savukārt klienti jau tagad novērtē bildes no augšas kurās redzams mājas kopskats un

novietojums kopējā ainavā ndash tā ir daļa no uzņēmuma mārketinga kas piesaista klientu

interesi

Vēl viena no ļoti efektīvām un profesionālām ierīcēm uzņēmumā ir ToolWatch

programmatūra kas darbojas uz tālvadības principa un ldquoizsekordquo darbinieku vai instrumentu

neatkarīgi no lokācijas[14]

43att ToolWatch tehnoloģija [15]

35

ToolWatch mobilā tehnoloģija ļauj šo sistēmu lietot tālrunī neatkarīgi no pieslēguma

internetam Kad darbinieki atrodas telpā bez bezvadu interneta savienojuma mobilo vienību

skaitīšana turpinās un dati automātiski tiek uzglabāti datu bāzē Vienkāršiem vārdiem sekot ndash

šī programmatūra nosaka objektu atrašanās vietu (noskenē to) kā arī ļauj veikt papildu

funkcijas piemēram noformēt pasūtījumus

ToolWatch ir viena no inovatīvākajām mūsdienu tehnoloģijām lai palīdzētu

konsolidēt pārvaldīt izmantot koplietot un aizsargāt savus darba instrumentus un materiālus

lai uzņēmums varētu koncentrēties uz to kas ir vissvarīgākais palielināt ieņēmumus

samazinot instrumentu un materiālu izmaksas un uzlabot konkurences priekšrocības

ToolWatch tehnoloģijas priekšrocības

ērti lietojams jo nav nepieciešama speciāla operētājsistēma vai instalācija kā arī

atjauninājumi nav nepieciešami

tehnoloģija atbalsta digitālā paraksta lietošanu kas ļauj daudz ātrāk veikt preču

pasūtījumu vai noslēgt vienošanos kā arī aizvieto ldquopapīru kaudzesrdquo

ToolWatch ļauj izveidot jaunu instrumentu un produktu uzskaiti un grupēt tos tādejādi

pārvaldot un sistematizējot darba instrumentus

sekot līdzi materiālu un instrumentu uzskaitei sistematizējot tos tādejādi jebkurā brīdī

var apskatīties kādā daudzumā ir konkrētā lieta pasūtījuma statusu transfēru uc

ToolWatch sniedz informāciju kādi instrumenti dotajā brīdī ir vai nav pieejami fiksē

izmantošanas ilgumu uc tādejādi var plānot veicamos darbus[14]

Tātad šī tehnoloģija būtiski atvieglo uzņēmuma darbu un ietaupa resursus kā arī

palielina darba ražīgumu (it īpaši uzņēmumam augot un paplašinoties) Tas dod iespēju

pārraudzīt uzņēmuma rīcībā esošos instrumentus un materiālus ietaupot darbinieku laiku

kamēr tie iet meklēt kādu no instrumentiem jo ToolWatch tehnoloģija vienkārši parāda

objekta atrašanās vietu Tādejādi palielinās darba ražīgums un ietaupās laiks Savukārt ātrāka

un ērtāka materiālu un instrumentu aprite (pasūtījumu veikšana) nodrošina savlaicīgu piegādi

jo izmantojot tehnoloģiju ir daudz ātrāk un ērtāk iespējams veikt pasūtījumus ndash līdz ar to

nekavējas projektu izstrāde Kopumā šī tehnoloģija nodrošina to lai bez papildu ldquokustībasrdquo

tiktu veikts tas pats darbs kas vienmēr jeb pareizāk sakot tiktu izdarīts vairāk

36

42 Uzņēmuma vizuālā identitāte un prezentācijas pasākums

potenciālajiem klientiem

Autors jau iepriekš minēja ka būvniecības uzņēmuma piedāvātā produkcija ir balstīta

galvenokārt uz individuālu projektu izstrādi tāpēc tā atšķiras no konkurentu piedāvājuma

Līdz ar to piedāvātā pakalpojuma plānošana izstrāde un pats galvenais ndash vadība ir būtiska arī

šim uzņēmumam Kaut arī darbības joma ir būvniecība arī šim uzņēmumam ir nepieciešami

lojāli patērētāji un vārds ar kvalitāti Autors secina ka uzņēmumam ir savs nosaukums

(ldquoMasterwork Constructionrdquo) kas ir arī vizualizēts kā logo un tas tiek izmantots

uzņēmuma darbinieku apģērbā un uz automašīnām tādejādi atšķiroties no konkurentiem un

ldquosaglabājot klientu atmiņārdquo savu vārdu

43att Uzņēmuma logo [18]

Kā jau autors minēja iepriekš tad uzņēmums nav līdz galam nodefinējis savu misiju

un nav arī veicis klientu aptauju tomēr pēc autora domām uzņēmuma nosaukums un logo

raksturo būvniecības uzņēmumu un tā piedāvāto produkciju Uzņēmuma logo tiek

daudzpusīgi izmantots ndash tas ir uz vizītkartēm darba apģērbā uz automašīnām sadarbības

partneru un klientu dokumentācijā interneta mārketingā uc Autors uzskata ka uzņēmuma

vārda un logo izmantošana pozitīvi ietekmē uzņēmuma tēla veidošanos un nostiprināšanos

klientu vidū kā arī rada asociācijas un ldquopiešķir novērtējumurdquo no klientu skatījuma

ldquoTehnoloģiskā dizaina galvenais uzdevums ir savienot zinātni ar produktu Tā pamatā

ir dažādi matemātiski aprēķini un eksperimenti lai radītie produkti būtu derīgi lietošanairdquo[9]

Šādā veidā arī tiek radīti uzņēmuma piedāvātie māju projekti kurā individuālās vēlmes ir

apvienotas ar praktisko funkcionalitāti Autors secina ka būvniecības uzņēmums nodarbojas

ar nozares dizaina īpatnību apmierināšanu

Svarīgi piebilst ka šogad uzņēmums ieguva kvalitātes novērtējuma zīmi kādu piešķir

Norvēģijas būvniecības nozarē (trīs simboliski āmuri) un tagad uzņēmums ir tiesīgs šo zīmi

37

norādīt gan pie uzņēmuma informācijas gan lietot kopā ar logo Šī zīme ir augsts

novērtējums kas radīs pozitīvu iespaidu klientu vidū un interesi par uzņēmumu

Prezentācijas pasākums potenciālajiem klientiem Līdz šim būvniecības uzņēmums

veiksmīgi strādājis Norvēģijas tirgū taču viens no tā attīstības virzieniem ir tirgus

paplašināšana Tirgus paplašināšanu varētu sākt ar pašu Norvēģiju jo šobrīd uzņēmums strādā

tikai Norvēģijas ziemeļos savukārt nākotnes plānos varētu būt arī citas valstis Tomēr lai arī

uzņēmums vēlētos šādi virzīt darbību jau no paša sākuma ievērojami rezultāti nav Autors

uzskata ka uzņēmumam nepieciešams vairāk strādāt ar esošo klientu loku un jaunu klientu

piesaisti Pozitīvi ir vērtējams uzņēmuma logo izmantojums jo klienti to atpazīst Uzņēmums

varētu apsvērt arī reklāmas izvietošanu Norvēģijas medijos vai internetā Kā autors

noskaidroja intervijā (skat1pielik) tad šobrīd reklāma ir izvietota vietējā Norvēģijas

laikrakstā taču to varētu izvietot vēl citos Kā vēl viens no variantiem kuru piedāvā autors ir

prezentācijas pasākums potenciālajiem klientiem lai iepazīstinātu ar uzņēmuma piedāvājumu

un uzsāktu pirmo komunikāciju Intervijā autors noskaidroja ka uzņēmums ļoti labi strādā ar

jau esošajiem klientiem Klientiem regulāri ir pieejama informācija par projekta norisi iespēja

iepazīties ar bildēm vai atbraukt apskatīties klātienē Bijis pat gadījums kad uzņēmum klients

pameklējis ražotni Latvijā lai pats savām acīm novērtētu kā noris darbs pie viņa pasūtītās

mājas

41 Tabula

Prezentācijas pasākuma izmaksu aprēķins [autora veidots]

Pozīcija Izmaksas

Prezentācijām aprīkotas telpas īre līdz

60 cilvēkiem ndash

Zāles īrē iekļauts

Zāles īre pilnai dienai

WiFi internets

Papīra tāfele ar

rakstāmpiederumiem

Ekrāns

Pildspalva un papīrs

Autostāvvieta

180 EURh

Izdales materiāluielūgumu druka ndash

materiāla dizains

druka

8000 EUR

38

Autors ieteiktu uzņēmuma atvēlēt nelielu finansējuma daļu klientu piesaistei

Uzņēmums varētu noorganizēt ldquoatvērto durvju dienurdquo Norvēģijas ofisā kur interesenti varētu

aiziet un iepazīties ar piedāvātajiem mājas projektiem uzzināt vairāk par to realizācijas

termiņiem kā arī iegūt priekšstatu par darbu apjomu un izmaksām Ielūgumus uz šādu

pasākumu vajadzētu izsūtīt arī esošajiem klientiem lai tie uzaicina arī savus draugus un

paziņas kurus tas varētu interesēt

Uzņēmuma prezentācijas pasākumu varētu rīkot arī kādās konferenču telpās taču tad

jārēķinās ar papildu izdevumiem

Šāds pasākums būtu nepieciešams lai popularizētu uzņēmumu reklāmas nolūkos

Tādu vajadzētu organizēt arī citur Norvēģijā ne tikai daļā kurš šobrīd strādā uzņēmums lai

tādejādi paplašinātu klientu loku un ldquoizplestosrdquo tirgū Prezentācijas pasākumi mūsdienās vairs

nav nekas īpašs un ir viens no vienkāršākajiem veidiem kā iepazīstināt ar uzņēmuma darbību

un pakalpojumiem

Kafijas galds un nelielas uzkodas

klientiem

500 EURper

izmaksas norādītas ar PVN

Kopā 510 EUR

39

5 REZULTĀTU KOPSAVILKUMS UN PRIEKŠLIKUMI

Šajā nodaļā kvalifikācijas darba autors veiks visa darba kopsavilkumu un izvirzīs

konkrētus priekšlikumus dažos no iepriekš apskatītajiem tematiem

Kvalifikācijas darbā vairākkārt ir uzsvērts ka uzņēmumam trūkst skaidru definējumu

tāpēc autors piedāvā savu variantu

uzņēmuma misija ir sniegt kvalitatīvus būvniecības pakalpojumus īsā laika

posmā par pieejamu cenu klientam

uzņēmuma mērķis tuvākajiem 5 gadiem ir palielināt ražošanas apjomu par 50

paplašinot darbības teritoriju par 2 pilsētām Norvēģijā

Autors secina ka uzņēmuma stratēģijas nav rakstiski definētas un līdz ar to nav arī

izmērāma to efektivitāte Uzņēmuma stratēģijas ir jānoformulē katrā no jomām ndash

administratīvā līmenī padoto līmenī eksporta vai realizācijas apjomu līmenī utml tad arī

vieglāk varēs novērtēt sasniegto un izmaiņas laika gaitā

1 Administratīvā līmenī uzņēmuma mērķis ir

11 sakārtot atskaišu sistēmu un uzņēmuma darbības pārraudzību lai tā būtu

maksimāli strukturēta un uztverama visiem komandas darbiniekiem

12 rakstiski fiksēt kā uzņēmumā jānotiek dokumentu apritei (praktiski ndash

atsevišķas dokumentu mapes simbolu piešķiršana katram no

objektiemprojektiem utt)

2 Darbinieku līmenī uzņēmuma mērķis ir

21 palielināt darbinieku motivāciju un nostiprināt kolektīva attiecības

organizējot uzņēmuma iekšējos pasākumus (uzņēmuma gada balli sporta

spēles utml)

22 tuvāko 5 gadu laikā pieņemt 20-30 jaunus darbiniekus kas strādātu ar

projektu apjomu

23 noteikt stingrākas prasības pret darbiniekiem ndash veikt pārbaudes vai

darbinieks nav ieradies alkohola reibumā sekot līdzi vai netiek ieturētas pārāk

ilgas vai biežas pusdienu pauzes vai tiek smēķēts objektos kur veicam

iekšdarbi utt

Attiecībā pret stingrākām prasībām pret darbiniekiem jāpiebilst ka līdz šim nav bijuši

ievērojami pārkāpumi tomēr būtu jāievieš visiem zināms rīcības plāns kā šādās situācijās

rīkoties jo ir bijis gadījums kad darbinieks neierodas darbā jo vēljoprojām ldquoatpūšasrdquo

40

3 Finanšu līmenī uzņēmuma mērķis ir

31 Piecu gadu laikā palielināt uzņēmuma peļņu par 30 divkārši palielinot

projektu apjomu un paplašinot darbu veikšanas teritoriju

32 Divu gadu laikā par 20 samazināt telpu uzturēšanas izmaksas

iegādājoties savas ražošanas telpas

4 Ražošanas līmenī uzņēmuma mērķis ir

Piecu gadu laikā paplašināt ražošanu iegādājoties īpašumā ražošanas telpas

un paplašinot tirgu

Tuvākajos nākotnes uzņēmuma attīstības plānos ietilpst ražošanas paplašināšana

uzņēmuma īpašumā esošo telpu iegāde nevis īrēšana jo šobrīd īres izmaksas sastāda lielus

telpu izdevumus Tāpat arī darbības paplašināšana ga n Norvēģijas vidienē gan dienvidu daļā

piemēram par vēl divām pilsētām ndash palielinātu darba apjomu ka 5 gadu laikā varētu

divkāršoties Šobrīd uzņēmums pamatā darbojas Norvēģijas ziemeļu daļā

5 Mārketinga tehnoloģiju līmenī uzņēmuma mērķis ir

51 izstrādāt mārketinga plānu tuvākajiem 5 gadiem lai piesaistot vairāk

klientu palielinātos uzņēmuma peļņa un ražošanas apjoms

Piemēram

organizēt prezentācijas pasākumu potenciālajiem klientiem

turpināt aktīvi un mērķtiecīgi izmantot uzņēmuma logo

uzsvērt uzņēmuma darbības kvalitātes novērtējumu

piedalīties būvniecības izstādēs

izmantot jaunus tehnoloģiskos risinājumus

pilnveidot uzņēmuma komunikāciju internetā presē uc

Mārketinga tehnoloģiju jomā uzņēmumam ir nepieciešams izanalizēt kas tiek darīts

un kādu finansiālo vai cita veida ieguvumu tas var dot un tad noteikt turpmākās vadlīnijas

41

SECINĀJUMI

1Uzņēmumā tiek izmantota intensīvā tehnoloģija (pēc D Tompsona pieejas) jo katrs

uzņēmuma produkts (māja) ir individualizēta ndash tas ir pozitīvi dažādos aspektus piemēram

konkurencē kvalitātē

2Uzņēmumā ir demokrātisks vadības stils un darbinieki savstarpēji labi sadarbojas

kas ir vērtējams pozitīvi tomēr būtu jāievieš stingrākas prasības kas noteiktu vienlīdzīgu

risinājumu konfliktu situācijās

3 Uzņēmuma vadītājs ir norvēģis kas nodrošina priekšrocības Norvēģijas tirgū un

konkurentu vidū taču nav izstrādāta ilgtermiņa darbības stratēģija un mērķi kas apgrūtina

uzņēmuma virzību un darbības stratēģijas izstrādi

4Uzņēmums Norvēģijā ir saņēmis būvniecības kvalitāti apstiprinošu novērtējumu kas

pozitīvi ietekmē uzņēmuma tēlu

5 Uzņēmuma gada pārskata finanšu daļa ir sastādīta atbilstoši un pareizi ldquoGada

pārskata likumamrdquo PZA ir izmantota aprēķina shēma kas klasificēta pēc apgrozījuma

izmaksu metodes bilance sastādīta vertikālā formātā augšējā daļā ievietoti aktīva posteņi bet

zem tās ndash pasīva posteņi tātad viss ir sastādīts pareizi un rezultāts ir pozitīvs

6 Uzņēmums 2014gadā atvēra savu pārstāvniecību Norvēģijā un tas ir viens no

galvenajiem iemesliem kāpēc pārskata gadu noslēdzis ar zaudējumiem taču tas nav

vērtējams negatīvi jo ilgtermiņā pārstāvniecība nesīs papildu ienākumus uzņēmumam

7 Uzņēmuma spēja dzēst savas īstermiņa saistības izmantojot apgrozāmos līdzekļus

ir pietiekama (likviditāte) tātad šajā jomā lielu risku nav

8 Salīdzinot ar 2013gadu kad apgrozījuma rentabilitātes rādītājs bija 16

2014gadā rentabilitāte ir ievērojami samazinājusies tātad šādai tendencei turpinoties

uzņēmums var kļūt zaudējumu nesošs

9 Uzņēmumā netiek organizēti kvalifikācijas paaugstināšanas vai darbinieku

motivēšanas pasākumi kas var negatīvi ietekmēt darbinieku vidi savstarpējo saskarsmi un

darba kvalitāti

10Uzņēmumam nav izstrādāta konkrēta misija kas arī var negatīvi ietekmēt

uzņēmuma attīstību jo nav viena stratēģiskā virziena

11 Uzņēmuma klients ir noteikts un zināms tomēr nav sistēma kas datētu

informāciju par klientu vērtējumu vai gandarījumu konkrētajā projektā kas apgrūtina

stratēģisku un mārketinga procesu plānošanu

42

12 Uzņēmums nav izstrādājis konkrētu klientu piesaistes pasākumu (mārketinga)

plānu tātad tas nestrādā ar konkrētu mērķauditoriju

13Uzņēmuma mārketinga tehnoloģijās intensīvi tiek izmantots logo un tas veicina

uzņēmuma atpazīstamību nostiprina tēlu un piesaista potenciālos klientus

14 Ieguldījums uzņēmuma mārketinga tehnoloģijās 2015 gadā ir ldquodronardquo jeb gaisa

kuģa iegādāšanās kas paaugstina uzņēmuma projektu izstrādes kvalitāti un dod papildu

pozitīvu novērtējumu no klientiem

43

PRIEKŠLIKUMI

1Uzņēmumam ir jāizstrādā ilgtermiņa attīstības stratēģija tajā skaitā uzņēmuma

paplašināšanai un jaunu tirgu apgūšanai kas ietvertu ģeogrāfisku teritorijas paplašināšanu un

skaitliski vairāk klientu piesaisti piemēram organizējot pasūtījumus vēl kādā pilsētā un

iegūstot jaunus klientus

2Uzņēmumam ir jānodefinē sava misija vīzija mērķi (autora ieteikumi darbā) lai

vadībai un darbiniekiem būtu skaidrs attīstības virziens un varētu izstrādāt turpmāko darbības

stratēģiju

3Uzņēmumam (ar 25 un 3 miljonu apgrozījumu gadā) vajadzētu padomāt par to lai

daļu no peļņas novirzītu pamatkapitāla palielināšanai jo tas uzlabotu uzņēmuma tēlu

finansēšanas iestāžu vērtējumos un būtu iespēja saņemt lielāku kredītu ja rastos vajadzība

4Uzņēmumam ieteicams pārskatīt apmaksas grafikus gan pircējiem gan noslēgtos

līgumus ar piegādātājiem jo izmainot šos apmaksas nosacījumus var uzlabot naudas plūsmu

tā lai nerastos tik liela negatīvā starpība starp naudu kura ir jāsaņem no pircējiem un to kura

jāmaksā izejvielu un materiālu piegādātājiem

5Uzņēmumam jāizstrādā mārketinga plāns saistībā ar uzņēmuma ražošanas un

finanšu mērķiem lai šos mērķus varētu efektīvāk sasniegt un būtu rezultāts (noteiktais

ražošanas un peļņas pieaugums)

6Uzņēmumam jāizstrādā klientu piesaistes pasākumu (mārketinga) plāns

(prezentācijas pasākums klientiem brošūru izstrāde mājas lapas izveidošana jāpalielina

reklāmas apjoms) un jāizstrādā uzņēmuma identitāte (uzņēmuma pamatvērtību definēšana)

lai piesaistītu jaunus klientus un paplašinātu tirgu Jāizstrādā aptauja lai apzinātu klientu

apmierinātību un gandarījumu par konkrētā projekta norisi (anketā jautājot vai klients ir vai

nav apmierināts ar rezultātu izpildes termiņu sadarbību uc)

7Uzņēmumam jāorganizē prezentācijas pasākums klientiem lai piesaistītu jaunus

klientus un būtu vairāk pasūtījumi ndash tātad pieaugtu arī ražošanas apjomi un ienākumi

8Uzņēmumam jānodrošina kvalifikācijas paaugstināšanas seminārus un kursus

vadības līmeņa darbiniekiem un motivēšanas team building pasākumus pārējiem

darbiniekiem

44

BIBLIOGRĀFISKAIS SARAKSTS

1 Būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo 2013 gada pārskats ar

pielikumiem Resurss apskatīts 2014 gada 27 oktobrī ndash Pieejas veids tīmeklis

wwwurlwwwlursoftlv

2 Caune J Stratēģiskā vadīšana J Caune A Dzedons L Pētersons- Rīga Kamene

2000

3 Dalon juridiskā biroja mājas lapa [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes pakalpojums -

Resurss apskatīts 2015gada 24aprīlī Pieejas veids

httpwwwdalonlvhtmkonsultkonsult5_sia_reghtml

4 Forands I Biznesa vadības tehnoloģijas- Rīga Latvijas Izglītības fonds 2004

5 Komerclikums LR Saeimas likums [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes pakalpojums

ndash Spēkā no 2002 gada 1 janvāra Latvijas Vēstnesis 158160 (20692071)

04052000 - Resurss apskatīts 2015 gada 27 aprīlī - Pieejas veids tīmeklis

wwwurl httplikumilvdocphpid=5490

6 Likumu terminu vārdnīca Rīga 1999

7 LR likums ldquoGada pārskatu likumsrdquo 1012 pants [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums ndash Spēkā no 1993 gada ldquoZiņotājsrdquo 44 12111992 Resurss apskatīts

2015 gada 19 decembrī Pieejas veids wwwurl httplikumilvdocphpid=66461 ndash

8Lursoft informācija - finanšu analīzes piemērs [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums Resurss apskatīts 2015gada 15maijā Pieejas veids tīmeklis

httpwwwlursoftlvlvfinansu-analizes-piemers

9 Praude V Menedžmenta 1grāmata- Rīga Burtene 2012 496 lpp

10 Ruperte I Uzņēmuma vadīšana- Rīga Jumava 2010 197 lpp

11 Rurāne M Uzņēmuma finanšu vadība SIA ldquoTurības mācību centrsrdquo 1997 255 lpp

12 Tehnisko jēdzienu vārdnīca [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes pakalpojums -

Resurss apskatīts 2015gada 19 decembrī Pieejas veids tīmeklis

httptechtermscomdefinitionit

13 Uzņēmējdarbības terminu mājas lapa [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums - Resurss apskatīts 2015gada 19 decembrī Pieejas veids tīmeklis

httpwwwentrepreneurcomarticle77408

14 ToolWatch tehnoloģijas mājas lapa [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums - Resurss apskatīts 2015gada 28 decembrī Pieejas veids tīmeklis

httpwwwtoolwatchcom

45

15 Zaiceva Uzņēmuma gada pārskats - sastādīšanas noteikumi un metodika Rīga

Mamuts 2005

16 Raj R Walters P amp Rashid T (2009) ldquoEvents Management An Integrated and

Practical Approachrdquo London Sage Publications Ltd

17 Richard L bdquoOrganization theory and designrdquo Daft Jonathan Murphy Hugh

Willmott R Cengage Learning EMEA 2010 United Kingdom

18 Būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo informācija nepublicēts materiāls

(uzņēmuma dati informācija)

46

GRAFISKĀ DAĻA

47

48

49

50

51

52

53

PIELIKUMI

54

1 pielikums

Intervija ar uzņēmuma vadību un rezultātu apkopošana

Intervijas jautājumi uzņēmuma vadībai

1Kādas Jūsuprāt ir uzņēmuma stiprās puses

Uzņēmuma stiprās puses būtu tas ka Uzņēmumam mātes uzņēmumu pārstāv un vada

Norvēģijas pilsonis ar ekselenti sagatavotu komandu Kas nozīmē vietējā tirgus

profesionālu izpēti (pārzināšanu) kā arī vietējo cilvēku lielāku uzticību un lojalitāti

sadarbojoties ar savas tautības cilvēkiem Kā arī to ka SIA ldquoMasterwork

Constructionrdquo strādā bez kredītsaistībām kas arī dod lielu atvieglojumu noturēties šajā

visnotaļ lielajā būvniecības nozares konkurencē Visnotaļ liktu arī lielu uzsvaru uz to

ka mums ir sakomplektētas vairākas profesionālās darbu brigādes uz kurām var

paļauties un uzticēties pilnā apmērā - darbi netiks kavēti un tiks paveikti laikā ar

profesionālu gala iznākumu Pateicoties tieši šim faktoram esam ieguvuši Norvēģijas

būvniecības kontroles kvalitātes zīmolu

2Kādas Jūsuprāt ir uzņēmuma vājās puses

Vājās puses es lielu aspektu liktu uz piegādātāju kompetenci izpildē kas ir saistīti ar

izpildes termiņiem un to piegādi Arī to pašu varētu teikt par moduļu detaļu piegādi uz

Norvēģiju jo mēs strādājam pārsvarā aiz polārā loka un ziemas periods tur iestājas

pusotru mēnesi ātrāk nekā Latvijā Tas arī rada papildus bažas piegādātājiem

Skatoties plašāk uz to visu tad lielus draudus rada arī Pasaules notikumi kas ir saistīti

ar kara darbībām Arī valdību neprognozējamiem grozījumiem likumos kas gala

rezultātā liek kristies vai celties valūtas kursam Tas savukārt var ietekmēt cenas mūsu

produktam jo līgumsummas nav piesaistītas valūtas kursa svārstībām kas var radīt

papildus neplānotus izdevumus

3Vai Jūsu uzņēmumā strādā mārketinga speciālists Vai uzskatāt par

nepieciešamību

Mūsu uzņēmumā ko pārstāvam Latvijā nestrādā mārketinga speciālists jo mēs

nodarbojamies ar ražošanu un montāžas pakalpojumiem Savukārt AS ldquoMasterwork

Constructionrdquo strādā mārketinga speciālists kurš ir Norvēģijas pilsonis Jā mārketinga

speciālists ir vajadzīgs kompānijai viennozīmīgi Lai darbi ietu uz priekšu ir jābūt

komandai

55

4Vai uzņēmumam ir izstrādāts mārketinga attīstības plāns

Lai mārketings strādātu profesionālāk tad sadarbībā ar Latvijas kompāniju tika

iegādāts gaisa kuģis (drons) ar kura palīdzību Norvēģijas uzņēmuma mārketinga

speciālists spēs klientam ne tikai palīdzēt izveidot mājas skolas zivju rūpnīcas vai

zvejnieku mājiņu vizuālos projektus bet arī pareizo to ainavisko stāju novietojumu

izvēlētajā vietā - zemes gabalā Papildus dronam komplektā nāk speciāla programma

kura precīzi aprēķina kā pareizi novietot ēkas būvi lai pilnvērtīgāk klients izmantotu

visas dabas enerģijas kā piemēram sauli

5Vai uzņēmumam ir izstrādāta darbības stratēģija

Uzņēmumam precīza stratēģija nav izstrādāta jo mēs strādājam ar pilnas

komplektācijas izstrādi no pamatiem līdz atslēgu nodošanu jaunajiem saimniekiem

Līdz ar to mums ir gadiem ejot sakārtots pa posmiem kura komanda ķeras klāt

saviem darbiem Tie sākas ar rasētājiem iepirkuma speciālistiem betonētāju brigādi

karkasu ražošanas brigādi montāžas brigādi āra apdares brigādi iekšdarbu brigādi

kuras noslēdz finiša brigāde kas pabeidz pēdējos lsquojuvelierarsquo darbus

6Vai uzņēmumam šobrīd ir vizuāla identitāte ndash vizītkartes logo darba apģērbs ar

logo utml) Vai uzskatāt ka tas ir svarīgi

Protams uzņēmumam ir vizuāla identitāte Ar vizuālo identitāti ir aplīmētas visas

uzņēmuma automašīnas kā arī katra darbinieka izsniegtais darba apģērbs Vadība

darba vadītāji un iepirkuma speciālists ir apgādāti ar vizītkartēm kas atspoguļo

uzņēmuma vizuālo identitāti

7Vai uzņēmums organizē prezentācijas pasākumus potenciālajiem klientiem

Jā protams ar katru klientu tiek strādāts individuāli Vispirms uzzinot svarīgāko - ko

tieši un konkrēti klients vēlās savā jaunajā mājoklī lai rasētāji varētu precīzi uzzīmēt

un aprēķināt kas ir nepieciešams un cik tas viss izmaksā

8Kā notiek sadarbība ar potenciālo klientu (tikšanās iepazīstināšana ar uzņēmumu

utml)

Potenciālie klienti tiek iepazīstināti ar darbībām esošo klientu objektos kuros visu var

aptaustīt un redzēt kā tiek viss gatavots stutēts un nostiprināts lai pašam klientam ir

skaidrāka visa darbība un veidojas izpratne Arī klients visām iepriekšējām darbībām

var izsekot līdzi tādos sociālajos tīklos kā Facebook un Instagram kuros ir salikti foto

par katru soli jaunas mājas tapšanā Ir bijuši arī gadījumi kad jaunie klienti ir braukuši

uz Latviju (ražotni) lai paši varētu sekot līdzi savas jaunās mājas ražošanas procesam

56

9Vai ir veids kā izvērtējat klienta apmierinātību ar projekta izstrādi un

pabeigšanu

Jā esam veikuši mazu pētījumu ar tiem saimniekiem kuri ir izvēlējušies vietējos

būvniekus lai uzceltu sev jaunu nekustamo īpašumu Rezultāti ir salīdzinoši labi jo

bieži ir jāiet izlabot norvēģu būvnieku kļūdas un tas arī ir tas mūsu trumpis -

darbojamies ar lielu atbildību un kvalitāti Kā rezultātā mūsu klienti ir daudz

priecīgāki par saņemto jauno īpašumu bet lielu lomu jau arī dod tas kāds ir pats

cilvēks pēc būtības

10Kur Jūsuprāt klients uzzina par uzņēmumu un tā pakalpojumiem

Facebook Instegram vietējā laikrakstā Norvēģijā ir arī ofiss uz kuru klienti bieži

dodas uz konsultācijām Visbiežāk jaunie klienti uzrodas no jau esošajiem klientiem

to atsauksmēm Potenciālie klienti jau ir izpētījuši esošu objektu līdz ar to viņam ir

skaidrs ar kādu atdevi un sparu strādā ldquoMasterwok Constructionrdquo

11Vai Jūsu uzņēmums ir piedalījies būvniecības izstādēs

Nē jo mēs strādājam tikai ar individuāliem projektiem un tas ir ļoti darbietilpīgs

process Kā rezultātā ražošanas telpas ir noslogotas 70 - 80 Bet protams ir jau

plānā būvēt lielākas ražošanas telpas lai varētu ieiet jau ar plašāku vērienu šajā tirgū

12Vai Jūsu uzņēmuma ir kādi izdales materiāli (brošūras) par tā darbību un

piedāvātajiem pakalpojumiem

Pagaidām nav bet ir mājas lapa un sociālie tīklu profili kuros var aplūkot un atrast

visu nepieciešamo informāciju Kad tiks izveidota lielāka ražošanas līnija tad arī citas

nepieciešamās lietas tiks pilnveidotas

57

2 pielikums

Uzņēmuma bilance

BILANCE AKTĪVS

Rādītājs Pārskata gada

beigāsEUR

Iepriekšējā pārskata gada

beigāsEUR

2Koncesijas patenti licences preču zīmes un līdzīgas tiesības

603 -

I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ 603 -

3Iekārtas un mašīnas 60 786 56 633

4Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 69 507 35 233

5Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

- 250 176

II PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ 130 293 342 042

1 ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI (KOPSUMMA) 130 896 342 042

1Izejvielas pamatmateriāli un palīgmateriāli 78 893 -

5Avansa maksājumi par precēm 17 708 4 032

I KRĀJUMI KOPĀ 96 601 4 032

1Pircēju un pasūtītāju parādi 2 901 -

4Citi debitori 222 688 208 525

7Nākamo periodu izmaksas 2 795 -

III DEBITORI KOPĀ 228 384 208 525

V NAUDA (KOPĀ) 126 728 406 127

2 APGROZĀMIE LĪDZEKĻI (KOPSUMMA) 451 713 618 684

AKTĪVA BILANCE 582 609 960 726

BILANCE PASĪVS

Rādītājs Pārskata gada

beigāsEUR

Iepriekšējā pārskata gada

beigāsEUR

1Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 2 840 2 846

d) pārējās rezerves 6 -

4 REZERVES KOPĀ 6 -

5Nesadalītā peļņa a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 731 428 114 579

b) pārskata gada nesadalītā peļņa -353 282 589 123

1 PAŠU KAPITĀLS (KOPSUMMA) 380 992 706 548

3Citi uzkrājumi 28 435 24 373

2 UZKRĀJUMI (KOPSUMMA) 28 435 24 373

4Citi aizņēmumi 14 725 16 975

Atliktā nodokļa saistības 348 989

58

I ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 15 073 17 964

4Citi aizņēmumi 13 632 10 903

6Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 105 065 51 986

10Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

14 018 115 324

11Pārējie kreditori 21 583 31 027

15Uzkrātās saistības 3 811 2 601

II ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 158 109 211 841

3 KREDITORI (KOPSUMMA) 173 182 229 805

PASĪVA BILANCE 582 609 960 726

59

3 pielikums

Uzņēmuma gaisa kuģis (drons) - apraksts

Gaisa kuģa (drona) specifikācija

Gaisa kuģis

1)Stabilizācijas sistēma ar 4K kameru

2)Vizuālās pozicionēšanas sistēma

3)Kameras Micro-SD kartes slots

4)Micro-USB ports

5)Priekšējās LED gaismas

6)Motori

7)Propelleri

8)Lidaparāta stāvokļa indikators

9)Antenas

10)Gaisa kuģa baterija

11)Barošanas slēdzis

12)Baterijas izlādes līmeņa radītājs

13)Sakaru slēdzis

14)Kameras micro-USB ports

60

Vadības pults

1)Barošanas slēdzis

2)ldquoAtgriezties mājāsrdquo slēdzis

3)Vadības sviras

4)Stāvokļa LED diodes

5)Baterijas līmeņa LED diodes

6)Barošanas ports

7)Mobilās ierīces turētājs

8)Mobilās ierīces turētājs

9)Antenas

10)Rokturis

11)Stabilizācijas sistēmas vadība

12)Kameras vadība

13)Video ieraksta slēdzis

14)Lidojuma režīma slēdzis

15)Fotogrāfijas uzņemšanas slēdzis

16)Atskaņošanas slēdzis

17)C1 C2 slēdži

18)USB Ports

19)Micro USB Ports

Mobilās ierīces savienojums

61

Tehniskais raksturojums

Lidaparāts

Svars ieskaitot bateriju 1280 gr

Maksimālais vertikālais pacelšanās ātrums 5 ms

Maksimālais piezemēšanās ātrums 3 ms

Maksimālais ātrums (horizontālais) 16 ms

Maksimālā lidojuma augstums 6000 m

Maksimālais lidojuma laiks 23 min

Darbības temperatūra -15 +40 C

GPS GPS GLONASS

Lietderīgas kravas stabilizācijas sistēma

Vadības diapazons -90 deg to +30 deg

Kamera

Sensors Sony EXMOR 123rdquo Efektīvie pikseļi 124 M

(Pavisam pikseli 1276 M)

Lēca Redzes lokā 94deg 20 mm (35 mm formāts) f28 fokuss

līdz infin

ISO diapazons 100-3200 (video) 100-1600 (foto)

Slēdža ātrums 8s -18000s

Attēla maksimālais

izmērs

4000 x 3000

Foto attēla režīmi Vienreizējā

Vairākās bildes 357

Auto ekspozīcija (AEB) 35

ldquoBracketed Framesrdquo pie 07EV Bias

Laika aizture

Video ieraksta režīmi UHD 4096x2160p 2425 3840x2160p 242530

FHD 1920x1080p 242530485060

HD 1280x720p 242530485060

SD kartes atbalstāmie

tipi

Micro SD

62

Maksimālā ietilpība 64 GB Klase 10 vai UHS-1 nepieciešams reitings

Maksimālais datu

pārraides ātrums video

glabātuvei

60 Mbps

Atbalstāmie faila

formāti

FAT32FAT

Foto JPEG DNG

Video MP4 MOV (MPEG-4 AVCH264)

Vadības konsole

Darbības frekvence 2400 GHz-2483 GHz

Maksimālais attālums 2000m (ārpusē)

Video izejas ports USB

Darbības temperatūra -10degC- 40degC

Baterija 6000 mAh LiPo 2S

Mobilās ierīces

turētājs

Planšetdatoram vai mobilām tālrunim

Uztvērēja jūtīgums

(1PER)

B47-101 dBm plusmn2 dBm

Raidītāja jauda

(EIRP) CE

16 dBm

Darbības spriegums 12 A 74 V

Page 6: BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMA TEHNOLOĢIJU PILNVEIDE€¦ · tā attīstības kontekstā, jo skaidri formulē kāds uzdevums veicams konkrētā laika termiņā. Kvalifikācijas darbs sastāv

6

IEVADS

Kvalifikācijas darbu autors izstrādājis par uzņēmumu bdquoMasterwork Constructionrdquo

kurā bija arī kvalifikācijas prakse no 2015 gada 1septembra līdz 9 novembrim

Kvalifikācijas darba tēma ir bdquoBūvniecības uzņēmuma tehnoloģiju pilnveiderdquo Uzņēmuma

iepazīšana un izpēte šajā tēmā ir nozīmīga autora studiju laikā iegūto zināšanu

nostiprināšanai kā arī pienesums būvniecības uzņēmuma darbībā Šī tēma ir aktuāla jo

būvniecības joma Latvijā ieņem ļoti lielu uzņēmējdarbības daļu Uzņēmuma tehnoloģijas ir

viens no galvenajiem priekšnoteikumiem lai tas spētu ražot produkciju un attīstīt uzņēmumu

tāpat arī mārketinga tehnoloģijām ir īpaša nozīme jo tās virza uzņēmumu tirgū un nostiprina

pozīcijas konkurentu vidū Tādēļ autors vēlas iedziļināties kā mārketinga tehnoloģiju

pilnveide varētu uzlabot uzņēmējdarbības pakalpojuma kvalitāti un pieprasījumu kā arī sniegt

secinājumus un priekšlikumus šajā tēmā Pētījuma pirmā aprobācija jeb padziļināta izpēte

notika studentu zinātniski pētnieciskajā konferencē Ekonomikas un kultūras augstskolā tajā

uzstājoties ar referātu ldquoUzņēmuma iekšējās vides novērtēšana būvniecības uzņēmumārdquo un

tika sagatavota arī publikācija

Darba mērķis ir izpētīt uzņēmējdarbības iekšējās vides teorētiskās un praktiskās

nostādnes būvniecības uzņēmumā un sniegt priekšlikumus tā mārketinga tehnoloģiju

izmantošanas pilnveidei Lai uzņēmums varētu attīstīties virzīties tirgū un nostiprināt savas

pozīcijas kā arī klientu loku ndash mārketinga tehnoloģiju izmantošana un stratēģiska pieeja ir ļoti

būtiska

Kvalifikācijas darba uzdevumi ir

1 Izpētīt uzņēmuma iekšējās vides teorētiskās nostādnes un sagatavot pārskatu par

izpētes rezultātiem

2 Raksturot būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo darbību tā

ekonomiskos rādītājus veicot SVID analīzi

3 Sagatavot intervijas jautājumus intervēt uzņēmuma vadību lai izpētītu vadības

viedokli par uzņēmuma procesiem

4 Apkopot pētījuma rezultātus

5 Izstrādāt secinājumus un sniegt priekšlikumus

Kvalifikācijas darba izstrādē autors izmantos vairākas metodes

1monogrāfiskā metode ndash tiek veikta tēmas izpēte un izmantotās literatūras analīze

2dokumentu un SVID analīze

3intervēšana un rezultātu apkopošana

7

4grafiskā metode

5indukcijas analīzes metode ndash secinājumu un priekšlikumu veidošana

6sintēze ndash uzņēmuma mārketinga tehnoloģiju analīze

Kvalifikācijas darba izpētes ierobežojums (sintēze) ir mārketinga tehnoloģiju izpēte

uzņēmumā jo tās ietekmē uzņēmuma attīstīšanos klientu piesaisti pozīciju nostiprināšanu

tirgū stratēģisko mērķu sasniegšanu Visu tehnoloģiju detalizēta izpēte kvalifikācijas darbā

nav iespējama apjoma ierobežojumu dēļ

Turpinājumā autors iepazīstinās ar iegūtajiem rezultātiem secinājumiem un

priekšlikumiem Darbā ir 5 nodaļas un 6 apakšnodaļas Darba apjoms ir 52 lapaspuses bez

pielikumiem un tajā ir 2 tabulas 15 attēli 18 bibliogrāfiskie avoti

8

1 UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES RAKSTUROJUMS

Kvalifikācijas darba pirmajā nodaļā autors izklāstīs darba teorētisko daļu skaidrojot

jēdzienus- uzņēmējdarbība iekšējās vides faktorus tehnoloģijas ekonomiskos rādītājus uc

bdquoUzņēmējdarbība ir fiziskas vai juridiskas personas ilgstoša vai sistemātiska

ekonomiskā darbība un kapitāla ieguldīšana kas vērsta uz preču ražošanu realizāciju darbu

izpildi tirdzniecību pakalpojumu sniegšanurdquo[6] Viens no uzņēmējdarbības veidiem ir

komercdarbība kas veic saimniecisko darbību peļņas gūšanas nolūkos bdquoUzņēmums ir

organizatoriski saimnieciska vienība Uzņēmumā ietilpst komersantam piederošas

ķermeniskas un bezķermeniskas lietas kā arī citi saimnieciski labumi (vērtības) kurus

komersants izmanto komercdarbības veikšanairdquo[5] Tātad jebkura uzņēmuma pastāvēšanai ir

nepieciešams darba spēks līdzekļi materiāli ar kuriem īstenot mērķi un tad arī noieta tirgus

lai sasniegtu galveno mērķi kāpēc cilvēki vispār nodarbojas ar uzņēmējdarbību ndash gūtu peļņu

ldquoSIA ir vienas vai vairāku personu (fizisku vai juridisku) dibināta komercsabiedrība

kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļām SIA ir komersants kurš tiek dibināts

saimnieciskās darbības veikšanai ar nolūku gūt peļņu SIA ir visizplatītākā uzņēmējdarbības

forma Latvijārdquo[3]

Stratēģiski nozīmīgs elements ir uzņēmuma misija - tā ir precīzi izteikts uzņēmuma

pastāvēšanas pamatojums dod uzņēmumam stratēģisko virzību nosaka uzņēmējdarbības

veidu kurā uzņēmums ir iesaistīts tā mērķus un filozofiskās vērtības[2 30lpp]

Uzņēmuma iekšējā vide ir galvenie organizācijas funkcionēšanas nosacījumi un

faktori kas izveidoti tās menedžmenta darbības rezultātā[9 93lpp]

Organizācijas iekšējās vides faktori ir šādi

Mērķi (stratēģija politika uzdevumi)

Darbinieki (to zināšanas prasmes uztvere)

Struktūra (darba funkciju sadale un izpilde)

Organizācijas kultūra (menedžmenta stils)

Tehnoloģijas (iekārtas informācijas sistēma) [10 197lpp]

Šie ir galvenie iekšējās vides faktori kas arī nosaka uzņēmuma iekšējās vides

ldquoklimaturdquo Katru no šiem faktoriem autors analizēs atsevišķi

Savstarpēja saikne starp uzņēmuma iekšējās vides pamatelementiem attēlota 11att

Šādā veidā pamatelementi tiek izdalīti no sistēmpieejas viedokļa Svarīgi ka uzņēmumu

9

vadītāji savu darbību pamatā koncentrē uz šiem iekšējās vides elementiem bet uzņēmuma

mērķu sasniegšana lielā mērā ir atkarīga arī no ārējās vides elementiem [9 93lpp]

11att Iekšējās vides pamatelementu savstarpējās attiecības [9 93lpp]

Tomēr šis attēls uzskatāmi parāda ka mērķi ir jāizvirza visās jomās bet par to darba

nākamajā nodaļā Tāpat savstarpēja mijiedarbība ir starp tehnoloģijām struktūru kultūru un

darbiniekiem ndash ja kādā no šīm jomām ir būtiskas problēmas tad tās ietekmē arī citas jomas

Turpinājumā darba autors pievērsīsies katra faktora sīkākam izklāstam un analīzei uzņēmu

Uzņēmuma mērķi Uzņēmuma iekšējās vides kontekstā mērķis tiek raksturots kā

cilvēku darbībai izvirzītā rezultāta priekšskatījums motīvs apzinātai rīcībai[9 96lpp] Mērķi

uzņēmumā var būt dažādi ndash gan kopējie uzņēmuma mērķi tai skaitā uzņēmuma misija un

stratēģiskie mērķi gan konkrēti mērķi uzņēmuma struktūrvienībām un arī individuāli

darbinieku līmenī Svarīgi lai tie būtu savstarpēji saistīti papildinoši un saprotami visos

uzņēmuma līmeņos ndash gan darbiniekiem gan vadītājiem un īpašniekiem Uzņēmuma mērķi ir

vajadzīgi visām vadības funkcijām plānošanai organizēšanai personāla motivācijai un

sasniegto rezultātu novērtēšanai Zinot uzņēmuma mērķus ir vieglāk sagatavot un pieņemt

pareizos lēmumus

Struktūra Katra uzņēmuma pamatā ir cilvēks Darbinieki ir organizācijā strādājošie

cilvēki (menedžeri un padotie) kuri izturas atbilstoši personiskajām īpašībām un organizācijas

iekšējās un ārējās vides apstākļiem[9 97lpp] Tātad jebkurā uzņēmumā pastāv darbinieku

struktūra kas nosaka savstarpējo attiecību funkcionēšanu un uzdevumu izpildes kārtību

bdquoOrganizācijas kultūra ir vērtības normas vadlīnijas un vienota izpratne gan starp

organizācijas locekļiem gan jaunajiem darbiniekiemrdquo[17] Organizāciju kultūru var skatīt

divos līmeņos no kuriem pirmais ir vizuāli redzamas iezīmes un uzvedība ndash ģērbšanās stils

simboli un izturēšanās ar kuriem organizācijas locekļi dalās Savukārt otrais jeb neredzamais

līmenis ir vērtības pieņēmumi tradīcijas un visi procesi kas veidojas caur kultūru To ir

Tehnoloģija

Darbinieki Struktūra

Kultūra

Mērķi

10

iespējams salīdzināt ar aisberga modeli Tā ir kultūra kas vada darba attiecības un nosaka kā

cilvēkiem komunicēt ar organizāciju kāda uzvedība ir pieņemama un kāda nē un kā vadība

un statusi tiek sadalīti Kultūra palīdz vadīt darbinieku ikdienas aktivitātes lai sasniegtu

mērķus[17]

Uzņēmuma ekonomiskie rādītāji Kvalifikācijas darba ietvaros autors analizēs

vairākus rādītājus kas viņaprāt ir svarīgākie pēc kā vadīties pētot uzņēmuma finansiālo

darbību Šie rādītāji ir

Peļņas vai zaudējuma aprēķins

Bilance

Likviditāte

Saistību īpatsvars bilancē

Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums

Apgrozāmo līdzekļu kustība

Kopējo aktīvu apgrozījums

Apgrozījuma rentabilitāte

Uzņēmuma tehnoloģijas Tehnoloģija ir prasmju zināšanu informācijas iekārtu un

instrumentu apvienojums kas nodrošina racionālu resursu pārveidošanu gatavā produktā[9

116lpp] Tāta tehnoloģijas apvienojumā ar zināšanām nosaka veidu kā tiek veikts darbs

(uzdevums) līdz tā rezultātam Līdz ar to var runāt par efektīvām tehnoloģijām kas sasniedz

maksimāli rezultātu un ar kādiem resursiem vai par tehnoloģijām kopumā ndash kā par veidu kā

notiek resursu pārveidošana gatavā produktā

Pēc sociologa D Tompsona pieejas pastāv trīs tehnoloģijas kategorijas[9 106-

107lpp]

Secīga tehnoloģija kad katru operāciju uzdevumu izpilda noteiktā secībā

(praktiski pilnībā standartizēta)

Starpnieku tehnoloģija kad sadarbojas savstarpēji atkarīgas darbinieku grupas

(daļēji standartizēta)

Intensīva tehnoloģija kad tiek izmantoti individuāli darba paņēmieni lai

izgatavotu produkciju vai sniegtu pakalpojumu (minimāli standartizēta)

Tehnoloģijas ietekmē gan biznesa pamatfunkcijas ndash produktu izstrādi un attīstību

ražošanu un pārdošanu gan arī atbalsta funkcijas ndash personāla vadību finanšu vadību un

uzskaiti[4 21lpp] Spēja pielāgot tehnoloģijas tirgus un klientu prasību izmaiņām un

atbilstošā tempā apmācīt darbiniekus to lietošanā šobrīd ir galvenais konkurētspējas un

stabilitātes rādītājs labi pelnošos uzņēmumos[4 21lpp]

11

Pastāv dažāda veida tehnoloģijas

informācijas tehnoloģijas

būvniecības tehnoloģijas

komunikācijasmārketinga tehnoloģijas uc

ldquoInformācijas tehnoloģijas (saīsināti ndash IT) ir saistītas ar skaitļošanas tehnoloģijām

tādām kā tīklošana programmatūras internets un cilvēkiem kas strādā ar šīm tehnoloģijām

Daudziem uzņēmumiem ir pat IT departamenti kas menedžē datorus tīklus un citas tehniskās

lietas kas uzņēmumam nepaciešamas IT darbs ietver arī datorprogrammēšanu tīklu

administrēšanu datoru inženieriju tehnisko nodrošinājumu un saistītas lietas Dzīvojot

ldquoinformācijas laikmetārdquo informācijas tehnoloģijas ir kļuvušas par mūsu ikdienas sastāvdaļu un

tā tas arī paliks nākotnērdquo[13]

Mārketinga tehnoloģijas uzņēmumā Pirms raksturot uzņēmuma klientu piesaistes

pasākumus ir jānoskaidro kas ir mārketings un tā būtība Bordens (Bordenrsquos 1964) piedāvā

12 elementus kas viņaprāt veido mārketinga programmu un daži no tiem ir produktu

plānošana cenas reklāma distribūcija zīmolvedība (brending) serviss un citi turpretī cits

teorētiķis (McCarthyrsquos 1978) izveidojis mārketinga miksu kurā ir tikai četri elementi ndash

produkts cena vieta veicināšana (promotion) (16 84 lpp)

Viens no mārketinga pamatlicējiem Kotlers to definē kā bdquosociālu un organizatorisku

procesu kurā indivīdi un grupas iegūst to ko vēlas pārveidojot un radot no jauna produktus

un to vērtībasrdquo (16 84 lpp) Tāpēc vissvarīgāk ir atcerēties trīs būtiskus soļus

analīze ndash saprast ko organizācija vēlas sasniegt un kur vēlas būt To var noskaidrot

ar mārketinga (tirgus) pētījumiem lai izprastu kādas ir kvalitatīvās un kvantitatīvās iespējas

turpmākai attīstībai

plānošana ndash kad iepriekš minētais ir noskaidrots tam loģiskā secībā seko darbības

plānošana un veicamie uzdevumi lai virzītos uz mērķi Šajā posmā tiek pieņemts lēmums par

konkrētā produkta noformējumu cenu distribūciju un kā to veicinās

kontrole ndash pēdējais no posmiem lai izstrādātās mārketinga idejas būtu

dzīvotspējīgas ir kontrole Tajā ir jāseko līdzi produkta virzībai tirgū ņemot vērā arī

finansiālos aspektus un auditorijas attieksmi lai nepieciešamības gadījumā varētu pielāgoties

situācijai (16 88 lpp)

Klients ir uzņēmuma piedāvātās produkcijas patērētājs tāpēc tā vajadzību izpēte kā

arī nākotnes tendenču (šī jēdziena visplašākajā aspektā) paredzēšana ir galvenais cēlonis

pārmaiņām uzņēmumu ražošanas procesos tehnoloģijās produktu klāstā darbinieku

kompetencē un struktūrās Analizējot savus klientus vadītājiem ir jāspēj atbildēt piemēram

12

uz šādiem jautājumiem ndash kāda ir klientu lojalitātes dinamika Kādi ir iemesli klientu

zaudēšanai Kādi ir valdošie virzieni klientu vajadzībās ko viņi grib pirkt šodien un ko gribēs

pēc pieciem gadiem [4 19lpp]

Uzņēmuma vizuālā identitāte ldquoZīmolvedība (branding) ir preces un pakalpojuma

zīmola plānošanas izstrādes un vadīšanas process lai to atšķirtu no konkurentiem un

piesaistītu lojālus patērētājus uzņēmuma produktiemrdquo[9] ldquoZīmols ir vārda (nosaukuma)

zīmes (simbola) tiesību aizsardzības uc atribūtu kopa kas apliecina produkta piederību

uzņēmumam un atšķir to no konkurentu produktiem Zīmola vārds ir produkta īpašais

nosaukums (izteikts ar vārdu arī saīsinājumu vai skaitli) kam ir īpašvārda funkcijasrdquo[9]

Uzņēmuma zīmolam ir jābūt saistītam ar uzņēmuma misiju jādefinē kādas ir piedāvātā

produkta priekšrocības ko esošie un potenciālie klienti domā par kompāniju kādas kvalitātes

uzņēmums grib asociēt ar savu zīmolu[14]

ldquoTehnoloģiskā dizaina galvenais uzdevums ir savienot zinātni ar produktu Tā pamatā

ir dažādi matemātiski aprēķini un eksperimenti lai radītie produkti būtu derīgi lietošanairdquo[9]

Kvalifikācijas darba turpinājumā autors pievērsīsies visu iekšējās vides rādītāju

analīzei būvniecības uzņēmumā

13

2 BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES

ANALĪZE

Šajā nodaļā autors izklāstīs ar ko tieši nodarbojas uzņēmums un kā tas funkcionē par

kuru autors ir izstrādājis kvalifikācijas darbu Idejas realizēšana nolūkā gūt peļņu ir

saimnieciskā darbība kuru par savu nodarbošanos izvēlas dažādu jomu speciālisti

Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir dažādas grūtības un uzdevumi kurus nepieciešams izpildīt un

formulēt taču tas ne vienmēr notiek iepriekš pārdomāti tāpēc turpmākajās nodaļās darba

autors analizēs konkrēta uzņēmuma piemēru

Autora izvēlētais uzņēmums ir SIA Konkrētais būvniecības uzņēmums SIA

ldquoMasterwork Constructionsrdquo ir dibināts 2012gada martā Uzņēmuma pamatdarbība ir koka

paneļa māju eksports un to uzstādīšana Norvēģijā (saskaņā ar NACE 20 klasifikatoru ndash 4210

dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība) 2012gada augustā Norvēģijā tika atvērta arī

uzņēmuma ārvalstu filiāle Uzņēmuma juridiskais statuss ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

(turpmāk tekstā ndash SIA)rdquo Uzņēmums pēc tā darbības veida ir pieskaitāms pie mazajiem

uzņēmumiem jo tajā strādā 31 darbinieks Ar šādu darbinieku skaitu uzņēmums pieskaitāms

pie mazajiem uzņēmumiem Latvijā taču tas nav arī tik mazs jo apgroza pietiekami daudz

līdzekļu un nodarbina vairākus desmitus darbinieku Uzņēmuma pamatkapitāls ir EUR 2846

Tātad arī uzņēmuma pamatkapitāls ir kā normālai pilnsabiedrībai un uz uzņēmumu attiecas

standarta UIN (uzņēmuma ienākuma nodokļu) likme 15 Tātad uzņēmums strādā likumīgi

maksā nepieciešamos nodokļus kā arī uzņēmumam ir jārēķinās ar valstī noteiktajām

prasībām likuma normām Savā darbībā uzņēmums vadās pēc atbilstošas likumdošanas kas

SIA un būvniecības uzņēmuma jomā ir jāņem vērā

Uzņēmuma darbības stratēģijas Balstoties uz autoram pieejamo informāciju un

teorijas materiāliem autors secina ka būvniecības uzņēmumam pagaidām nav izstrādāta

konkrēta misija kas arī var negatīvi ietekmēt uzņēmuma attīstību jo nav šī viena konkrētā

stratēģiskā virziena Ir identificēti daži attīstības plāni kā ražošanas attīstība un jaunu tirgu

apgūšana taču ar to nav pietiekami Tāpat kā individuālie mērķi arī konkrētas uzņēmuma

misijas nodefinēšana varētu uzlabot padoto darbinieku piederības apzināšanos uzņēmumā un

arī to lielāku iniciatīvu un iesaisti uzņēmuma darbā līdz ar to arī palielinot katram savu

atbildību

Kvalifikācijas darba izstrādē autors intervēja uzņēmuma vadību kura pilnā apjomā ir

apskatāma 1 pielikumā Intervijā būvniecības uzņēmuma valdes loceklis norāda ka ldquotādā

izpratnē () tas nav noteikts taču gan uzņēmuma vadībai gan arī darbiniekiem kopumā ir

14

skaidrs ndash ko uzņēmums plāno darīt un kurp virzās Līdzīgi ir arī uzņēmuma vērtībām ndash tie ir

vairāk kā darbības principi vai bdquonerakstīti likumirdquo Tas nozīmē ka nav ldquopiefiksētirdquo ne mērķi

ne stratēģija bet uzņēmuma valdes loceklis apgalvo ka plāni ir un visiem ir skaidrs uz

kurieni virzās Tomēr pēc autora domām tas var radīt arī konfliktu situācijas jo ne vienmēr

tas ko otrs domā saskan ar cita cilvēka domām vai teikto Ir saprotams ka uzņēmuma ir savs

redzējums un vēlmes attiecībā uz finansēm tirgus paplašināšanu darbinieku kvalifikācijas

celšanu utml tomēr tas nav skaidri noformulēts stratēģijā ar kuru jebkurš uzņēmumam

piederošais varētu iepazīties

Autors secina ka uzņēmuma stratēģijas nav rakstiski definētas un līdz ar to nav arī

izmērāma to efektivitāte Uzņēmuma stratēģijas ir jānoformulē katrā no jomām ndash

administratīvā līmenī padoto līmenī eksporta vai realizācijas apjomu līmenī utml tad arī

vieglāk varēs novērtēt sasniegto un izmaiņas laika gaitā Piemēram uzņēmums var pieņemt

ka ar konkrētu rīcības plānu palielinās uzņēmuma peļņu par X procentiem X laika posmā

Nodefinējot šādu soli arī ir iespējams ldquoizmērītrdquo cik daudz no tā ir īstenojies un kādas pūles

(termiņu) tas ir prasījis Tātad uzņēmuma vēl ir jāpilnveido stratēģija jānodefinē un

jāapraksta tās misija un mērķi rakstiskā veidā

21 Uzņēmuma mērķi struktūra un kultūra

Šajā nodaļā kvalifikācijas darba autors apskatīs sīkāk uzņēmuma iekšējo vidi un

vairākos ar to saistītos faktorus analizējot katru no tiem atsevišķi Uzņēmuma mērķi un

struktūra dažkārt šķiet pašsaprotami jēdzieni tomēr tie ir daļa no ļoti nozīmīgās ndash uzņēmuma

iekšējās vides

Uzņēmuma mērķi Kā jau autors iepriekš minēja būvniecības uzņēmumā

bdquoMasterwork Constructionrdquo līdz šim nav nodefinēti konkrēti uzņēmuma mērķi taču tas

neietekmējot uzņēmuma praktisko darbību Autors secina ka pamatā darbojas tādi kā

bdquonerakstīti likumirdquo taču pēc autora domām šāda pieeja nav ilgtspējīga un uzņēmumam strauji

attīstoties (kā tas arī ir vērojams pēc tā datiem) ir ļoti būtiski nodefinēt un aprakstīt savu

konkrētu stratēģiju Īpaši svarīgi šajā kontekstā būtu arī individuālie struktūrvienību mērķi ja

jau uzņēmums plāno arvien vairāk deleģēt uzdevumus un atbildību padotajiem darbiniekiem

taču šobrīd tas īsti nestrādā ndash iespējams šādi konkrēti noteikti individuālie mērķi varētu

veicināt šo situāciju Kvalifikācijas darba 4 nodaļā autors sniegs savus priekšlikumus kā

varētu definēt uzņēmuma misiju mērķi stratēģiju

Uzņēmuma struktūra Būvniecības uzņēmumā pārsvarā visi darbinieki ir vīrieši

izņemot administrācijas daļā strādājošo grāmatvedi un lietvedi Darbinieki ir vecumā no 20-

15

40 gadiem kuriem ir vidējā vai augstākā profesionālā izglītība Šajā uzņēmumā strādājošiem

jābūt kvalificētiem un zinošiem par darba uzdevumiem un konkrētajiem projektiem tāpēc

darbinieku vidū ir profesionāli un kvalificēti speciālisti ndash namdari flīzētāji iekšdarbu veicēji

uc darbinieki projektu realizēšanai Pastāv neliela hierarhija tāpēc daļai darbinieku ir

nepieciešamas arī vadītāja dotības bet citi nodarbojas ar praktisku būvniecības darbu

veikšanu Būvniecības uzņēmumā šobrīd ir divu līmeņu struktūra ndash vadība un padotie

darbinieki Lai gan uzņēmumā šobrīd jau strādā vairāk nekā 20 darbinieki tajā nav izveidotas

atsevišķas struktūrvienības kā tradicionāli piemēram nodaļu izpratnē bet gan uzņēmuma

darbinieki tiek bdquogrupētirdquo pēc to profesionālās darbības Iespējams uzņēmumam vēl augot un

attīstoties tiks precizēta arī formālā uzņēmuma struktūra Lai gan formālās struktūras projektu

vadītāji uzņēmumā ir līdzvērtīgā padotībā kā ražošanā un montāžā iesaistītie darbinieki ndash pēc

autora novērojumiem un intervijas ar uzņēmuma valdes locekli var secināt ka praksē ļoti labi

strādā arī tāda kā bdquoalternatīvā hierarhijardquo Respektīvi kad atsevišķos projektus vadību

uzņemas konkrētie projektu vadītāji un darbinieki arī piemērojas šīm izmaiņām ndash galvenais ir

rezultāts

21 att Uzņēmuma darbinieku struktūra [autora veidota]

Kā redzams 21 attēlā autors sadalījis visus uzņēmuma darbiniekus hierarhiski ndash kā

ldquogalvenaisrdquo elements uzņēmuma struktūrā ir tā īpašnieks kuram vienmēr būs gala vārds

lēmumu pieņemšanas situācijās un uzņēmuma vadībā Jāpiebilst ka uzņēmuma īpašnieks

strādā ciešā vadībā ar uzņēmuma vadību (līdzīpašnieku vadītāju) kurš nereti orientējas vēl

labāk uzņēmumā notiekošajā nekā pats īpašnieks jo īpašniekam svarīgāk ir gūt peļņu un

Uzņēmuma īpašnieks

Uzņēmuma vadība

Administrācija (lietvede grāmatvede)

Projektu vadītāji

Projektu darbinieki strādājošie

16

uzņēmuma tēls taču vadītāja kompetencē ir gan finanšu jautājumi gan darbinieku vadīšana

gan sadarbība ar klientiem piegādātājiem utt Kā nākamais elements hierarhijā ir uzņēmuma

grāmatvede un lietvede kurām ir atbildība par atskaišu prasību dokumentu utt

sagatavošanu Savukārt projektu vadītāji ir tie darbinieki kuru atbildība ir gan par projekta

realizēšanu ndash termiņiem finansēm atskaitēm utt gan par praktisko pusi ndash izpildītā darba

kvalitāti materiālu piegādi utt Uzņēmuma darbinieki (strādnieki) ir tie kuriem tiešais

vadītājs ir projektu vadītājs un kuram katram ir jāveic darbs savā kompetencē kurā viņš

strādā ndash iekšdarbi ārdarbi santehnika elektrība krāsošana špaktelēšana utt un viņi nes

atbildību par padarītā darba kvalitāti

Kopumā autors secina ka uzņēmumā pastāv darbinieku struktūra kurā darbinieki ir

sakārtoti hierarhiskā līmenī pēc to atbildības un darba apjoma

Uzņēmuma organizācijas kultūra Kaut arī uzņēmumā ir hierarhiska struktūra

būvniecības uzņēmuma kultūras apskats parāda ka uzņēmumā ir demokrātisks vadības stils

kas raksturo arī darba vides kultūru jo darbinieki tiek novērtēti ndash tiek ņemts vērā viņu

viedoklis un viņi iesaistās lēmumu pieņemšanā Autors novērojis ka uzņēmumam ir savs

vizuālais tēls logo kas veido vienotu sajūtu uzņēmumā un darbinieku lokā ndash ir speciālais

darba apģērbs darba transports ar logo utt kas sekmē visa kolektīva vienotību lojalitāti

uzņēmumam vērtību izpratni (par to darba 3 nodaļā) Tāpat arī augsti tiek novērtēti

darbinieku dzīves apstākļi ndash vadība rūpējas lai projektu izstrādes laikā dzīvesvietas būtu

komfortablas kas arī parāda uzņēmuma kultūru un attieksmi pret padotajiem Tādejādi arī

darbiniekiem rodas sajūta ka tie ir novērtēti un viņiem pretī jādod savs ieguldījums ndash

atbildīgs un kvalitatīvs darba process Pozitīvu vidi un attieksmi veicina arī fakts ka valsts

svētku dienās kā arī Ziemassvētkos uc darbiniekiem vienmēr ir brīvdienas ndash tas rada sajūtu

ka darbinieki tiek novērtēti un ir uzņēmuma vērtība Taču jāpiebilst ka uzņēmumam ir arī

stingri darba izpildes nosacījumi kas arī ir daļa no tā kultūras ndash darbinieki tiek novērtēti bet

tiem ir jāpaveic savs darbs labi jo tie kuri strādā ievērojami lēnāk vai sliktāk nekā pārējie ndash

var tikt atlaisti Tas veido zināmu kvalitātes latiņu un izpratni par to ka uzņēmuma vērtība ir

labi darbinieki strādāt kvalitatīvi un operatīvi Intervijā uzņēmuma valdes loceklis uzskata ka

kultūra vairāk izpaužas kā konkrētas tradīcijas piemēram kopīgi pasākumi uzņēmuma

iekšienē un labāko darbinieku novērtēšana Autors uzskata ka attiecībā uz uzņēmuma kultūru

uzņēmumam būtu noderīgi izvirzīt konkrētākas vērtības un tās aprakstīt jo lai gan uzņēmuma

ikdienas darbs ir diezgan dinamisks un saspringts tomēr tādi kultūras aspekti kā uzņēmuma

tēls mikroklimats birojā uzņēmuma vērtību nostiprināšana darbinieku morāles principu

nostiprināšana (piemēram atbildība pret uzticētajiem darba instrumentiem) tikai pozitīvi

17

sekmētu uzņēmuma darbinieku iesaisti uzņēmuma attiecībās Ņemot vērā iepriekš minēto tas

jau tiek darīts tomēr izvirzot konkrētas vērtības priekšlikumus uzņēmuma kultūra varētu būt

vēl izteiktāka un spēcīgāka Jāpiemin ka konkrētajā uzņēmumā kultūru var raksturot kā

adaptīvu jo uzņēmums strādā sava veida paaugstināta riska apstākļos (piemēram kad uznāks

sniegs un nevar veikt darbus ndash atkarība no dabas apstākļiem) kas arī prasa ātru reakciju uz

šiem ārējās vides apstākļiem Kvalifikācijas darba autors jau iepriekšējās nodaļās uzsvēra ka

piemēram kopīgu kolektīva pasākumu organizēšana (gada balle sporta spēles uc) pozitīvi

ietekmētu uzņēmuma kultūru un kolektīva saliedēšanos

22 Uzņēmuma tehnoloģijas

Analizējot būvniecības uzņēmumā esošās tehnoloģijas un to pielietojumu autors

secina ka pamatā tiek izmantota intensīvā tehnoloģija (pēc D Tompsona pieejas) jo katrs

uzņēmuma produkts (māja) ir individualizēta ndash ir minimāla standartizācija attiecībā uz mājas

projekta sagatavošanu un izmantotām metodēm tās detaļu saražošanā Tā kā uzņēmums

pamatā izmanto dažas specifiskas tehnoloģijas kas saistās ar dažu konkrētu darbinieku

(speciālistu) tiešajiem darba uzdevumiem tad nav novērojam uzņēmuma liela atkarība no

tām Iespējams uzņēmumam būtu vairāk jāpadomā par tehnoloģiju izmantošanu uzņēmuma

iekšējo procesu uzlabošanā piemēram klientu un ražošanas vadības sistēmu jomā

Būvniecības jomā uzņēmums izmanto profesionālus darba instrumentus no tādām

firmām kā ldquoDeWaltrdquo ldquoYeinrdquo ldquoMakitardquo ir mehāniskais flīžu griezējs bet principā viss darba

process tiek paveikts darbiniekiem strādājot ar šiem instrumentiem nevis izmantojot kādas

lielas iekārtas vai mašīnas Uzņēmuma darbības gadu laikā jau ir izstrādājusies ražošanas

tehnoloģija kādā secībā kādus darbus nepieciešams veikt Darbības gadu laiku ir

izstrādājusies aizvien strukturētāka darbu veikšana un ir ldquomācīts no kļūdāmrdquo jo gandrīz no

katra projekta var izdarīt secinājumus kā darīt vai ko darīt citādāk Ražošanas ziņā tas ir

paātrinājis procesu jo visi pienākumi tiek sadalīti un ļoti liela daļa no darba tiek izdarīta jau

ražotnē Tas ir arī pluss attiecībā pret klientiem jo ievērojami paātrina projekta izpildes

termiņus Ražošanas jomā šobrīd nav tāda iekārta kuru būtu plānots iegādāties vai tāda kuru

vajadzētu iegādāties lai būtiski paātrinātu vai uzlabotu darba procesu ndash būtiskākā loma ir

darba organizācijā un tā šobrīd ir labā līmenī Arī uzņēmuma noliktavas organizācijā šogad

tika veiktas izmaiņas (sakārtota) lai tā būtu strukturētāka un pārraugāms instrumentu

izmantošanasnodošanas process kas līdz šim bija nesakārtos jo katrs gāja un ņēma ko grib

bez atzīmēšanās žurnālā

18

Attiecībā pret būvniecības uzņēmumu tajā nav atsevišķa informācijas tehnoloģiju

departamenta un nav arī viena cilvēka kas ar tām strādātu jo tam nav vajadzības Uzņēmums

nodarbojas ar celtniecības projektiem un māju ražošanu taču to realizēšanai netiek izmantotas

sarežģītas tehniskas iekārtas mašīnas vai datorprogrammas Protams kā jebkurā darba vietā

mūsdienās notiek darbs ar datorprogrammām taču tās neprasa īpašu pieeju (tās ir

vispārzināmas programmas) Tas kas ir saistīts ar IT jomu šajā uzņēmumā ir gaisa kuģis jeb

drons (skat3 nodaļu) jo no tā iegūtās fotogrāfijas pēc tam pārnes datorā lai projicētu ēkas

novietojumu kartogrāfiju uc bet par to autors apraksta 3 nodaļā

Par komunikācijas tehnoloģijām autors izklāstīs 3 nodaļā par mārketinga

tehnoloģijām

23 Uzņēmuma produkcijas un pakalpojumu raksturojums

Būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo pamatdarbība ir koka paneļa

māju eksports un to uzstādīšana Norvēģijā (saskaņā ar NACE 20 klasifikatoru ndash 4210

dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība skat22att)

22att Uzņēmuma produkcijas piemērs [18]

Kā papildu pakalpojums ir projektu izstrāde teorētiskā līmenī ndash jeb projektēšana

rasēšana un tāmēšana pēc klienta vēlmēm (bez izstrādes) Taču tā kā uzņēmums pamatā

koncentrējas uz pilnu projekta izstrādi (no idejas līdz realizācijai) tad turpinājumā autors

analizēs šo darbības pamatvirzienu un tā dzīves ciklu

Uzņēmuma galvenā (apmēram 90) klientu grupa ir Norvēģijas iedzīvotāji kuriem

tiek būvētas privātmājas taču uzņēmums sadarbojas arī citu projektu izstrādē ndash tiek būvētas

skolas lielveikali zvejnieku mājas rūpnīcas Ļoti maz ir standartizētu lietu un procesu un

biežāk nepieciešams ir individuāls risinājums bdquoKatra māja ir kā atsevišķs projekts ndash no paša

19

sākuma (no klienta vēlmju izzināšanas) līdz mājas nodošanai Sākumā tiek sagatavots

piedāvājums klientam ndash ar zīmējumiem iespējām uc jo uzņēmums nepiedāvā piemēram

sērijveida projektus ir tikai individuāli pasūtījumirdquo

Tomēr nepieciešamās pamatlietas jebkuras ēkas celtniecībai ir jau bdquoatstrādātasrdquo ndash

neatkarīgi no konkrētā projekta ir izstrādājusies sistēma kādā secībā darbi notiek kādi

meistari un kādā secībā strādā pie mājas uzstādīšanas ārdarbiem un iekšdarbiem

2014gada sākumā pateicoties straujai uzņēmuma attīstībai tika iepirkti materiāli un

pamatlīdzekļi lai uzsāktu ražošanas izveidi Latvijā Saistībā ar pieprasījuma pieaugumu un arī

ražošanas uzsākšanu kas arī pozitīvi ietekmēja uzņēmuma darbības apjomus tika pieņemti arī

jauni darbinieki (līdz 2014gada beigām tika pieņemti 6 darbinieki)

23att Uzņēmuma ražotne Rīgā [18]

Noslēdzot 2013gadu uzņēmuma apgrozījums palielinājās par vairāk kā 200

salīdzinot ar iepriekšējo 2012pārskata gadu sasniedzot vairāk nekā 400 000 EUR apmēru

Tāpat arī darbinieku skaits 2013gadā palielinājās par vairāk kā 50 - no 15 kā vidējais

nodarbināto skaits uzņēmumā 2012gadā līdz 23 2013gadā[1] Uzņēmuma savas ražotnes

izveide ir piemērs tam ka pie noteikta uzņēmuma darbības apjoma ir nepieciešams pašiem

nodrošināt konkrētas funkcijas ndash šajā gadījumā māju montāžu kas iepriekš tika iepirka no

konkrētiem uzņēmumiem

ldquoProdukta dzīves cikls ir laika periods no produkta izstrādes līdz tā ražošanas un

pārdošanas pārtraukšanairdquo[2] Produkta dzīves cikls ietver 5 fāzes ndash izstrādi ieviešanu

attīstību briedumu un kritumu Ņemot vērā iepriekš minēto autors secina ka uzņēmums

atrodas attīstības stadijā jo tā piedāvātais produkts ir jau ienācis tirgū un ir pieprasīts taču vēl

nav sasniegts realizācijas maksimums (briedums) Uzņēmums joprojām attīsta piedāvāto

produktu apgūst tirgu un paplašina ražošanas iespējas jeb vienā vārdā sakot ndash attīstās

Tuvākajos nākotnes uzņēmuma attīstības plānos ietilpst ražošanas paplašināšana

uzņēmuma īpašumā esošo telpu iegāde nevis īrēšana kā arī darbības paplašināšana gan

20

Norvēģijas vidienē gan dienvidu daļā jo šobrīd uzņēmums pamatā darbojas Norvēģijas

ziemeļu daļā

Kopumā uzņēmuma produkts ir skaidri definēts no paša darbības sākuma un pozitīvi ir

vērtējams ka darbības gadu laikā tā izstrādes process ir aizvien konkrētāk strukturēts tādejādi

paātrinot darba procesu un arī uzlabojot kvalitāti

24 Uzņēmuma darbība un ekonomiskie rādītāji

Kvalifikācijas darba otrajā nodaļā autors analizēs uzņēmuma darbību finanšu jomā un

ekonomiskos rādītājus Lai noteiktu vai uzņēmuma darbība ir veiksmīga no finansiālā

viedokļa ir jāskatās uz ļoti dažādiem rādītājiem Tas ka uzņēmums strādā ar peļņu vai

zaudējumiem nav vienīgais pēc kā var noteikt vai uzņēmums strādājis finansiāli veiksmīgi vai

nē Protams peļņa ir katra uzņēmēja mērķis bet izpētot sīkāk rādītājus kas raksturo

uzņēmuma darbību var iegūt plašāku skatu un atrast likumsakarības kas var palīdzēt

uzņēmuma tālākai darbībai

Turpinājumā autors pievērsīsies katra rādītāja atsevišķai analīze

241 Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķins atspoguļo ieņēmumus un izdevumus kā arī

iegūto peļņu vai radušos zaudējumus ndash tas ir uzņēmuma vadības darbības rādītājs Operāciju

konti visā pārskata periodā uzkrāj datus uzņēmuma finansiālā rezultāta ndash peļņas vai

zaudējumu noteikšanai tie ir peļņas vai zaudējumu aprēķina konti

Autors secina ka uzņēmumā tiek izmantots LR likumā bdquoPar uzņēmuma gada

pārskatiemrdquo 12 panta peļņas vai zaudējuma aprēķina shēma kas klasificēta pēc apgrozījuma

izmaksu metodes[7]

Visi ieņēmumu konti ir pasīva konti kuros ieņēmumu palielinājums jāiegrāmato kontu

kredītā bet samazinājums ndash kontu debetā izņemot piešķirto atlaižu kontus tie ir ieņēmumus

regulējošie konti kas slēdzami uz attiecīgo ieņēmumu kontiem Ieņēmumu kontu debetā un

atlaižu kontu kredītā uzrāda ieņēmumu un atlaižu summu precizējumus Pārskata perioda

beigās ieņēmumu kontu saldo slēdz uz peļņas vai zaudējumu kontu

Visos izdevumu kontos izdevumus grāmato konta debetā bet kredītā tiek uzrādītas

izdevumus precizējošās summas Pārskata gada beigās šajos kontos izveidojušos saldo slēdz

(kontu reformācija) uz peļņas vai zaudējumu kontu kreditējot šos kontus

Kā 21tabulā parādīts uzņēmums 2014 pārskata gadu noslēdza ar zaudējumiem EUR

353 282 kas ir ļoti atšķirīgi salīdzinot ar 2013gadu kurš tika noslēgts ar peļņu EUR

21

589 123 Autors norāda ka peļņas samazināšanās kā atsevišķs rādītājs vēl neko neliecina

iespējams uzņēmums ir investējis ražošanas attīstībā kas parādīs veiksmīgus rezultātus

turpmākajā uzņēmuma dzīvē nevis 1 gada griezumā Pēc peļņas vai zaudējuma aprēķina var

secināt ka klāt ir nākusi ļoti liela izmaksu pozīcija ndash Norvēģijas pārstāvniecības izdevumi

kas arī izskaidro kraso rezultātu atšķirību abos pārskata gados

Kā jau ražošanas uzņēmums lielākā daļa izdevumu ir pārdotās produkcijas ražošanas

izmaksas Autors secina ka apgrozījums ir samazinājies par 32 kas likumsakarīgi kopā ar

administrācijas un pārējām uzņēmuma saimniecisko izmaksu pieaugšanu rezultējās šādos

zaudējumos 2014gadā Autors uzskata ka šis ir perfekts piemērs ka nedrīkst finanšu

lēmumus un rezultātus balstīt tikai uz kādu konkrētu rādītāju bet tieši pretēji ndash jāpēta

uzņēmuma rezultāti no dažādām pusēm lai labāk izprastu tā darbību Kā lielisks piemērs tam

ir šie abi gadi kuros bruto peļņas atšķirība ir tikai Eur 7978 kas būtībā liktu spriest ka arī

peļņas rādītājiem jābūt līdzīgiem Bet tā kā pārējās izmaksu pozīcijas kas nav tieši saistītas ar

ražošanas izmaksām ir krietni pieaugušas tad rezultāts ir krasi atšķirīgs ndash peļņas rādītāji

atšķiras par 270

Tabulā 21 attēlots uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2014 gadu no kā

arī autors izdara savus secinājumus un priekšlikumus par uzņēmuma darbību

21 tabula

Uzņēmuma peļņas vai zaudējuma aprēķins par 2014gadu

Rādītājs

Pārskata

gada beigās

EUR

Iepriekšējā

pārskata gada

beigās

EUR

Neto apgrozījums 2 569 722 3 762 454

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 1 480 746 2 681 456

Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) 1 088 976 1 080 998

Pārdošanas izmaksas 149 675 192 231

Administrācijas izmaksas 273 111 77 707

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 5 224 17 786

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 263 828 127 331

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 9 486 4 493

Norvēģijas pārstāvniecības izdevumi -752 023 0

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un

nodokļiem -353 923 697 022

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem -353 923 697 022

Ieņēmuma nodoklis par pārskata periodu 0 107 639

Atliktais nodoklis 641 -260

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc

nodokļiem (tīrie ieņēmumi) -353 282 589 123

22

Analizējot finansiālās iespējas autors ir apskatījis uzņēmuma 2014gada finanšu

pārskata datus kontekstā ar uzņēmuma iekšējo vidi Ņemot vērā tajā pieejamo informāciju

var secināt ka

Lielākais pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu īpatsvars ir materiālu

izmaksām kas ir loģiski ņemot vērā uzņēmuma produktu ndash šeit būtiski ir materiālu

iepirkšana uzņēmumā tā piegādātāji cenas sadarbības nosacījumi

Tā kā uzņēmums lielāko daļu savas darbības (māju uzstādīšanu) veic ārpus

Latvijas tad ļoti būtiski ir tādi faktori kas saistās gan ar uzņēmuma darbinieku uzturēšanos

Norvēģijā (piemēram komandējuma izmaksas apdrošināšana darbinieku nodarbināšanas

atbilstība vietējai likumdošanai uc) gan arī ar visiem citiem saistītajiem pakalpojumiem kā

materiālu transportēšana ārpakalpojumu un apakšuzņēmēju darbība uz vietas Norvēģijā

Ar uzņēmuma darbības specifiku saistās arī tas ka uzņēmumam svarīgs

aspekts ir tā īpašumā un lietošanā esošais transports ndash kas saistās gan tieši ar izmaksām (lai tās

būtu minimizētas piemēram degvielas izmaksas vai labāk pirkt (kredīts vai līzings) vai

nomāt) gan arī ar darba organizāciju (lai darbības nodrošināšanai vienmēr būtu pieejams

darba kārtībā esošs transports)

Atverot ražotni jaunās telpās ir būtiski arī palielinājušies komunālie izdevumi

līdz ar to no efektīvas uzņēmuma pārvaldības viedokļa ir ļoti svarīgi pareizi saplānot darbus

un telpu noslogojumu lai piemēram elektrība netiktu tērēta nelietderīgi (jo telpas ir lielas un

darbs ir tieši piesaistīts konkrētiem projektiem kad darbs ražotnē ir veicams nevis visu laiku

vienmērīgi)

Tā kā uzņēmuma galvenais noieta tirgus ir ārpus Latvijas tad jebkura

starptautiska uzņēmuma darbība saistās arī ar savstarpējiem starptautiskiem norēķiniem ndash

uzņēmumam ir salīdzinoši lieli zaudējumi no valūtas kursa svārstībām jo savstarpējos

darījumos Norvēģijas kronas Zaudējumi galvenokārt veidojas no debitoriem jo rēķini ir

izrakstīti kronās Šī arī varētu būt joma kur uzņēmums varētu izvērtēt savu darbību un arī

optimizēt resursus

242 Uzņēmuma bilance

Šajā nodaļā autors apskatīs uzņēmuma bilanci Autors secina ka bilances debeta un

kredīta atlikumi ir vienādi un konti ir sagrupēti un apstrādāti atbilstoši bdquoGada pārskata

likumardquo[15 16lpp] 10pantā noteiktām prasībām[7] Bilance ir sastādīta vertikālā formā

kur augšējā daļā ievietoti aktīva posteņi bet zem tās ndash pasīva posteņi Autors secina ka gada

23

pārskatā un grāmatvedībā par naudas vienību un vērtības mēru ir lietota Latvijas Republikas

naudas vienība ndash euro

Uzņēmuma lielāko daļu aktīvu sastāda pamatlīdzekļi nauda un citi debitori Pie citiem

debitoriem lielāko daļu sastāda uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) kā arī pievienotās

vērtības nodokļa (PVN) pārmaksas UIN avansa maksājumi jāveic balstoties uz iepriekšējā

gada rezultātiem Kā redzams pēc bilances pasīva uzņēmumam ir ļoti neliels aizņemtais

kapitāls ndashkredīti vai aizņēmumu no saistītajām kompānijām Autors vēlas vērst uzmanību uz

to ka uzņēmuma pamatkapitāls ir EUR 2 840 Autors vēlas norādīt un ieteikt ka uzņēmumam

ar 25 un 3 miljonu apgrozījumu gadā noteikti vajadzētu padomāt par pamatkapitāla

palielināšu tas uzlabotu uzņēmuma tēlu finansēšanas iestāžu acīs

Uzņēmumam uz 31122014 ir ilgtermiņa aizņēmumi EUR 15 073 Autors uzskata ka

uzņēmumam nebūs problēmu segt šīs saistības Bet ar lielu piesardzību autors ieteiktu

skatīties uz to cik lieli ir īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem ndash EUR 105 065

Šim skaitlim būtu lietderīgi pretī nolikt pircēju un pasūtītāju parādus kas uz 31122014 ir

tikai EUR 2 901 No šiem skaitļiem autors vēlētos izteikt minējumu ka ir saņemts avansu

maksājums no pircēja kā arī ir pasūtīti izejmateriāli ar pēcapmaksu un algots darba spēks

kuriem arī jāizmaksā algas pēc padarītā Šeit iespējams risks saistībā ar to ka ražošanai ir

iztērēti vairāk līdzekļi nekā konkrētajā brīdī ir ienākuši no pircējiem Autors vēlas ieteikt

pārskatīt apmaksas grafikus gan pircējiem gan noslēgtos līgumus ar piegādātājiem jo

izmainot šos apmaksas nosacījumus var uzlabot naudas plūsmu tā lai nerastos tik liela

negatīvā starpība starp naudu kura ir jāsaņem no pircējiem un to kura jāmaksā izejvielu un

materiālu piegādātājiem

243 Uzņēmuma likviditātes aprēķins maksātspējas lietišķās aktivitātes un

rentabilitātes rādītāji un to raksturojums

Uzņēmuma darbības ekonomiskajai analīzei ir svarīga loma uzņēmuma vadīšanā

Analīzes uzdevums ir noteikt uzņēmuma darbības efektivitāti pārskata periodā un noteikto

mērķu sasniegšanu un uzņēmuma darbības attīstības iespējamos virzienus Tāpēc analīze ir

jāveic mērķtiecīgi lai izzinātu tādas uzņēmuma iespējas un rezerves kuras nodrošinātu esošo

resursu optimālu izmantošanu

Uzņēmuma likviditātes analīze nozīmē finansiālās stabilitātes noteikšanu Likviditātes

rādītāji ir rādītāji ar kuru palīdzību var novērtēt uzņēmuma spēju segt savus parādus tad kad

tie ir jāmaksā Šī spēja ir atkarīga no attiecības starp uzņēmuma maksāšanas līdzekļu

24

potenciālu un uzņēmuma finansiālajām saistībām Maksāšanas līdzekļu potenciāls nozīmē

uzņēmumam piederošus likvīdus līdzekļus

Par likvīdiem sauc tos aktīvus kuri jau atrodas naudas formā kā arī tos kurus ātri var

pārvērst naudas formā

Kopējais likviditātes koeficients ir apgrozāmo aktīvu attiecība pret īstermiņa

saistībām Šis rādītājs vērtē cik labi uzņēmums spētu nokārtot savas īstermiņa saistības ar

saviem apgrozāmiem līdzekļiem[8]

Attēlā 24 ir uzrādīta kopējā likviditātes koeficienta formula un pēc formulas veiktais

aprēķins

Formula

Kopējais likviditātes koeficients

=

Apgrozāmie līdzekļi

Īstermiņa saistības

Aprēķins

Kopējais likviditātes koeficients

=

451 713

158 109

Rezultāts 285

24att Kopējais likviditātes koeficients [autora veidots]

Autors secina ka uzņēmuma spēja dzēst savas īstermiņa saistības izmantojot

apgrozāmos līdzekļus (21attēls) ir pietiekama Par šī koeficienta optimālā lieluma robežām

viedoklis nedaudz atšķiras saskaņā ar vispārpieņemtajiem starptautiskajiem standartiem tiek

uzskatīts ka šīm koeficientam jāatrodas robežās starp 1 un 2 (dažreiz 3)

Likviditātes rādītāji ir bieži ļoti apmierinoši bet uzņēmuma maksātspēja nebūt nav

apmierinoša tāpēc bieži it sevišķi bankas pie kredītu izsniegšanas izmanto uzņēmuma

maksātspējas rādītāju

Ar šo rādītāju palīdzību

raksturo uzņēmuma saistību attiecību pret pašu kapitālu vai aktīvu kopsummu

novērtē uzņēmuma iespējas paaugstināt saistību summu

novērtē uzņēmuma spēju noteiktā termiņā nokārtot saistības

Šis rādītājs atspoguļo saistību īpatsvaru uzņēmumā to veido attiecība starp visām

uzņēmuma saistībām un bilances kopsummu

Maksātspējas rādītāji jeb saistību īpatsvars bilancē rāda cik reizes pārskata perioda

laikā apritējis kapitāls debitoru parādi kreditoru parādi krājumi aktīvi ilgtermiņa

ieguldījumi[8] Attēlā 25 aprēķināts saistību īpatsvars bilancē

25

Formula

Saistību īpatsvars bilancē

=

uzņēmuma saistības

bilances kopsumma

Aprēķins

Saistību īpatsvars bilancē

=

173 182

582 609

Rezultāts 030

25 att Saistību īpatsvars bilancē [autora veidots]

22 attēlā redzams ka uzņēmumā nav problēmas ar maksātnespēju jo rādītājs ir

mazāks par 05Vispārējā gadījumā tiek uzskatīts jo vairāk uzņēmuma bilances kopsumma

pārsniedz saistības jo augstāka ir uzņēmuma maksātspēja

Uzņēmuma līdzekļu aprites rādītāji raksturo uzņēma līdzekļu izmantošanas

efektivitāti Aktivitātes rādītāji rāda cik reizes pārskata perioda laikā apritējis kapitāls

debitoru parādi kreditoru parādi krājumi aktīvi ilgtermiņa ieguldījumi Aprites rādītājiem ir

liela nozīme uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšanā jo līdzekļu aprites ātrums ir to

pārvēršanas naudas formā ātrums kas tieši ietekmē uzņēmuma maksātspēju Šo rādītāju

aprēķina kā attiecību starp neto apgrozījumu un kapitālu aktīvu utt[11 134lpp]

Attēlā 26 ir parādīta pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījuma formula un veiktais

aprēķins pēc kura autors var izdarīt secinājumus

Formula

Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums

=

Neto apgrozījums

Debitori kopā

Aprēķins

Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums

=

2 569 722

228 384

Rezultāts 1125

26 att Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums [autora veidots]

23 attēlā iegūtais rezultāts parāda ka debitoru parādi tiek pārvērsti par naudas

līdzekļiem 1125 reizes gadā Šis rādītājs ļoti atšķiras dažādās nozarēs tādēļ ir nepieciešama

plašāka analīze lai noteiktu vai rādītājs ir normas robežās

Savukārt apgrozāmo līdzekļu kustības aprēķins 27 attēlā norāda uz apgrozāmo

līdzekļu efektīvu izmantošanu

26

Formula

Apgrozāmo līdzekļu kustība

=

Apgrozījums

Apgrozāmie līdzekļi

Aprēķins

Apgrozāmo līdzekļu kustība

=

2 569 722

451 713

Rezultāts 569

27 att Apgrozāmo līdzekļu kustība [autora veidots]

Augsts koeficients norāda ka uzņēmumam ir nepietiekams apgrozāmo līdzekļu

daudzums turpretī zems koeficients var norādīt uz esošo apgrozāmo līdzekļu neefektīvu

izmantošanu

Kopējo aktīvu apgrozījuma aprēķins kas redzams 28 attēlā norāda ka uzņēmuma

aktīvu apgrozījums ir zems (vidējais valstī -219)

Formula

Kopējo aktīvu apgrozījums

=

Neto apgrozījums

Aktīvi

Aprēķins

Kopējo aktīvu apgrozījums

=

2 569 722

582 609

Rezultāts 023

28 att Kopējo aktīvu apgrozījums [autora veidots]

Pārāk zems koeficients parāda ka investīcijas uzņēmumā ir bijušas pārāk lielas un

nepieciešams likvidēt daļu pamatlīdzekļu un krājumu kas dotu iespēju uzlabot uzņēmuma

likviditāti Ļoti augsts aktīvu apgrozījuma koeficients var norādīt arī uz to ka uzņēmumam ir

jāiegulda papildus līdzekļi aktīvos lai izturētu konkurenci

Nozīmīgākais uzņēmuma darbības efektivitātes mērs ir peļņa Uzņēmuma neto peļņu

dalot ar neto apgrozījumu ar uzņēmuma kopējo vai pašu kapitālu nosaka rentabilitāti

Rentabilitāte ir uzņēmuma darbības efektivitātes rādītājs Šie rādītāji rāda patērētos līdzekļus

vai realizētās produkcijas apjomu Rentabilitāti izsaka procentos tās vērtēšanai nav noteiktu

kritēriju Jo augstāks šis procentu līmenis jo uzņēmuma darbība ir efektīvāka zems

rentabilitātes līmenis liecina par uzņēmuma neveiksmi ja to nenovērš laikus ir sagaidāma

uzņēmuma darbības krīze[8]

27

Attēlā 29 ir veikts uzņēmuma apgrozījuma rentabilitātes aprēķins izmantojot

formulu

Formula

Apgrozījuma rentabilitāte

=

Pārskata perioda peļņa

Neto apgrozījums

x

100

Aprēķins

Apgrozījuma rentabilitāte

=

-353 282

2 569 722

Rezultāts -14

29 att Apgrozījuma rentabilitāte [autora veidots]

Apgrozījuma rentabilitāte jeb bruto peļņas robeža parāda cik liela daļa no realizācijas

ieņēmumiem ir peļņa Šis rādītājs raksturo uzņēmuma vadības spēju vadīt un kontrolēt

izmaksu attiecību pret apgrozījumu Peļņas apjomu var regulēt mainot pārdotās produkcijas

daudzumu ceļot cenas vai arī samazinot izmaksas Svarīgi ir salīdzināt aprēķināto peļņas

normu ar nozares vidējiem rādītājiem Ja aprēķinātais rādītājs ir lielāks par nozares vidējo

rādītāju analizējamais uzņēmums ir starp nozares līderiem

Autors secina ka salīdzinot ar 2013gadu kad apgrozījuma rentabilitātes rādītājs bija

16 2014gadā rentabilitāte ir ievērojami samazinājusies Ja šī tendence turpināsies

uzņēmums var kļūt zaudējumu nesošs Autors uzskata ka ir jāņem vērā to uz ko šie rādītāji

norāda kā arī iemesli kas tos iespaido Ir jāinformē uzņēmuma vadība par iespējamiem

turpmākajiem riskiem kā arī to kādiem izdevumiem jāpievērš īpaši liela uzmanība

28

3 UZŅĒMUMA SVID ANALĪZE

Turpinājumā autors pievērsīsies uzņēmuma SVID analīzei (skat31att) ldquoSVID

analīze ir viena no populārākajām metodēm kas palīdz sistematizēt iekšējās un ārējās vides

analīzes procesu un izstrādāt stratēģijas (angliski SWOT)rdquo [5 103lpp]

Uzņēmuma SVID analīzes sagatavošanai autors izmantoja analītisko un sintēzes

metodi apkopojot pieejamo informāciju un izvērtējot uzņēmuma stiprās un vājās puses

iespējas un draudus

31 att Uzņēmuma SVID analīzes matrica [autora veidota]

Apkopojot SVID analīzi autors secina ka uzņēmumam ir diezgan daudz stiprās puses

un iespējas bet jāņem vērā arī draudi un vājās puses Kā viena no uzņēmuma stiprajām pusēm

ir uzņēmuma īpašnieks kurš ir Norvēģijas pilsonis Tas ir viens būtiskiem uzņēmuma

attīstības faktoriem jo galvenais īpašnieks un vadītājs kā Norvēģijā dzīvojošs pilsonis spēj

korektāk un vairāk izpētīt tirgus ekonomiku un darbības vietu jo labāk pārzina procesus

valstī kurā dzīvo Līdz ar tiek būtiski paaugstināta arī uzņēmuma konkurētspēja attiecībā pret

Stiprās puses Vājās puses

Uzņēmuma īpašnieks

Zināšanas par vietējo tirgu

Demokrātisks vadības stils

Projektu vadītāju iesaiste lēmumu

pieņemšanā un uzticēšanās tiem

Minimāla konkurence

Uzņēmuma misijas mērķu un

uzdevumu nekonkrētība

Informācijas un komunikācijas

problēmas projektu gaitā

Minimāla tehnoloģiju izmantošana

ikdienas darba procesā (ne saistībā ar

ražošanu)

Nav izstrādāts mārketinga plāns

Iespējas Draudi

Jaunu tirgu apgūšana Norvēģijā

Jaunu tirgu apgūšana citās valstīs

Uzņēmuma efektivitātes palielināšana

uzlabojot uzņēmuma procesus

Uzņēmuma darbinieku iniciatīvas

paaugstināšanās

Izmaiņas sadarbība ar esošajiem

piegādātājiem

Starpnieku nosacījumu maiņa

Ierobežojumu ieviešana attiecībā uz

starptautisko darbību

Būtiska klientu vajadzību un paradumu

maiņa

29

konkurentiem un zināšanas par vietējo tirguJebkuram uzņēmuma ir būtiska pozitīva un

stabila iekšējā vide kas šajā gadījumā tiek nodrošināts ar demokrātisku vadības stilu un

uzticēšanos saviem darbiniekiem

Kopumā šī komunikācija un attiecības ir vērtējamas pozitīvi jo arī darba uzdevumu

veikšanā tiek pielietota projektu vadības pieeja kas jau pati par sevi konkretizē un sistematizē

darba procesu

Autors uzskata ka lielā mērā vadīšanas veiksmes faktors uzņēmumā ir tas ka

uzņēmuma vadība uzticas darbiniekiem un ļauj tiem piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā

Projektu pieeja uzņēmuma darbībā būtiski ietekmē arī komandas darbu kas ir svarīgs aspekts

veiksmīga rezultāta sasniegšanai ndash attiecīgi kā norisinās praktiskā sadarbība arī starp projekta

vadītājiem un darbiniekiem ne tikai attiecībā uz vadību Šeit var minēt ka uzņēmuma

darbinieki sasvtarpēji labi sadarbojas un ja ir nepieciešams ļoti labi strādā arī deleģēšana un

vadība starp pašiem darbiniekiem Protams dažkārt komunikācija starp pašiem uzņēmuma

darbiniekiem būtu pilnveidojama ndash saistībā ar precīzas informācijas nodošanu īstajā laikā un

īstajā vietā tomēr kopumā komunikācija un vadības stils šajā uzņēmumā ir kā stiprā puse

Ņemot vērā uzņēmuma stiprās puses tās veido arī vairākas iespējas uzņēmuma

attīstībai Autors jau skaidroja kāds ir pienesums uzņēmumam no vadītāja ndash jaunu tirgu

apgūšana Norvēģijā kā arī uzņēmuma stabilitāte un potenciāls ļauj apgūt vēl citus jaunus

tirgus Tāpat arī iespējams paaugstināt darbinieku potenciālu un lielāku iniciatīvu kas

sekmētu jaunu ideju veidošanos un paaugstinātu darbības efektivitāti

Savukārt par uzņēmuma vājo pusi ir jānosauc misijas mērķu un uzdevumu

nekonkrētība Uzņēmumam nav nodefinēti konkrēti mērķi taču tas neietekmē uzņēmuma

praktisko darbību Var secināt ka uzņēmums pamatā darbojas ar tādiem kā bdquonerakstītiem

likumiemrdquo taču autors uzskata ka šāda pieeja nav ilgtspējīga un uzņēmumam strauji

attīstoties ir ļoti būtiski nodefinēt un aprakstīt savu konkrētu stratēģiju Īpaši svarīgi šaja

kontekstā būtu arī individuālie struktūrvienību mērķi ja jau uzņēmums plāno arvien vairāk

deleģēt uzdevumus un atbildību padotajiem darbiniekiem taču šobrīd tas īsti nestrādā ndash

iespējams šādi konkrēti noteikti indiviuālie mērķi varētu veicināt šo situāciju Šeit arī var

minēt to ka uzņēmumam pagaidām nav izstrādāta konkrēta sava misija kas arī var negatīvi

ietekmēt uzņēmuma attīstību jo nav šī viena konkrētā startēģiskā virziena ndash ir identificēti daži

attīstības plāni kā ražošanas attīstība un jaunu tirgu apgūšana taču ar to nav pietiekami Tāpat

kā individuālie mērķi arī konkrētas uzņēmuma misijas nodefinēšana varētu uzlabot padoto

darbinieku piederības apzināšanos uzņēmumā un arī to lielāku iniciatīvu un iesaisti

uzņēmuma darbā līdz ar to arī palielinot katram savu atbildību To ir iespējams panākt gan

30

nodefinējot misiju mērķus un uzdevumus gan uzlabojot informācijas un komunikācijas apriti

projektu gaitā

Kā vēl viena no uzņēmuma vājajām pusēm ir minimāla tehnoloģiju izmantošana

ikdienas darba procesā Katrs uzņēmuma projekts ir individualizēts kas nozīmē ka ir

minimāla standartizācija attiecībā uz mājas projekta sagatavošanu un izmantotām metodēm

tās detaļu saražošanā Tā kā uzņēmums pamatā izmanto dažas specifiskas tehnoloģijas kas

saistās ar dažu konkrētu darbinieku (speciālistu) tiešajiem darba uzdevumiem tad nav

novērojam uzņēmuma liela atkarība no tām Iespējams uzņēmumam būtu vairāk jāpadomā

par tehnoloģiju izmantošanu uzņēmuma iekšējo procesu uzlabošanā piemēram klientu un

ražošanas vadības sistēmu jomā

Attiecībā uz uzņēmuma mārketingu jau iepriekšējās nodaļās autors skaidroja ka tam

nav izstrādāta plāna Protams uzņēmums veic nelielas mārketinga aktivitātes bet to nevar

uzskatīt par stratēģisku pieeju Ja uzņēmums vēlas virzīt attīstību paplašināties piesasistīt

jaunus klientus ndash būtu nepieciešams padomāt par mārkeitnga plāna izstrādi kurā pa punktiem

tiktu nodefinēti darbības soļi

Sadarbību ar skatiliski mazāk piegādātājiem arī varētu saistīt ar uzņēmuma

individualizēto pieeju ndash ka ļoti minimāli ir standartizētu lietu un procesu un biežāk

nepieciešama ir individuāls risinājums Tas nozīmē arī to ka uzņēmums ir atkarīgs no

skaitliski mazāk piegādātājiem un līdz ar to ir arī mazāk variāciju ja kāds no esošajiem

pārtrauc sadarbību vai maina sadarbības nosacījumus Tas attiecas arī uz starpniecības

pakalpojumiem kuri tiek izmantoti galvenokārt uzņēmuma iegādāto izejvielu un produktu

transportēšanai no Latvijas uz Norvēģiju Protams ir pozitīvi ja uzņēmums var būt

pašpietiekams un neatkarīgs tomēr tas ir arī iznāms risks nekā iesaistot bdquopalīdzībo no malasrdquo

Uzņēmuma galvenā (apmēram 90) klientu grupa ir Norvēģijas iedzīvotāji kuriem

tiek būvētas privātmājas taču uzņēmums sadarbojas arī citu projektu izstrādē ndash tiek būvētas

skolas lielveikali zvejnieku mājas rūpnīcas Minētais norāda uz to ka uzņēmuma klients ir

diezgan noteikts un zināms kas var būt gan kā pluss (jo ļoti labi tiek pārzinātas klientu

vajadzības) gan arī mīnuss (jo mainoties šo klientu vajadzībām var mainīties arī

pieprasījums) Taču jau iepriekš tika secināts ka tā kā uzņēmums pamatā koncentrējas uz

klientu ne tā produktu tad šī individuālā pieeja var būt arī kā risku samazinošs faktors

Draudi uzņēmumam var būt tādā gadījumā ja veidojas klientu un patērētāju paradumu maiņa

bet uzņēmums nespēs šīm izmaiņām pielāgoties

Kopumā SVID analīze liecina ka uzņēmums iekšēji ir stabils un ar lielu potenciālu jo

tajā ir demokrātisks vadības stils un sadarbība ar Norvēģiju kuru ir iespējas vēl vairāk

31

paplašināties Tie ir labi nosacījumi lai uzņēmums izvirzītu savus mērķus un uzdevumus kuri

šobrīd ir neskaidri Tāpat arī lai izvairītos no iespējamiem draudiem ir iespējams paplašināt

tirgu un plānot tirgu arī citās valstīs ne tikai Norvēģijā kā arī paaugstināt uzņēmuma

efektivitāti un darbinieku iniciatīvu Viens no svarīgākajiem aspektiem kvalifikācijas darba

kontekstā ir mārketinga plāna izveidošana vai vismaz stratēģisku darbību plānošana ndash izvirzīt

uzdevumus prioritātes kuras īstenot lai piesaistītu klientus palielinātu apjomus paplašinātu

tirgu nostiprinātu pozīcijas konkurentu vidū Tāpēc kvalifikācijas darba temats par

tehnoloģiju pilnveidi uzņēmumā ir aktuāls un nozīmīgs jo sekmētu minēto uzdevumu

realizēšanu Konkrētāk par secinājumiem un priekšlikumiem skatīt kvalifikācijas darba

nobeiguma sadaļās

32

4 MĀRKETINGA TEHNOLOĢIJU IZMANTOŠANAS

ANALĪZE UZŅĒMUMĀ

Autors teorijas daļā skaidroja kas ir mārketings un tā tehnoloģijas Apkopojot

informāciju varētu teikt ka tas iedalās 2 lielās grupās ndash informācijas analīzē (tirgus analīzē

patērētāju un konkurentu izvērtējumā produktu analīzē un SVID) un rezultātu apkopošanā

kas ietver arī jaunu stratēģiju izstrādi (par tirgu piedāvāto produktu cenu pārdošanu un arī

komunikāciju) Autors ir izpētījis uzņēmuma iekšējo vidi un secina ka mārketinga funkcijas

uzņēmumā tiek apmierinātas tikai daļēji un nav izstrādājis konkrētu klientu piesaistes

pasākumu (mārketinga) plānu Ne visas minētās jomas uzņēmums ir pilnvērtīgi analizējis jeb

varētu teikt ka iegūtie dati nav izmantoti stratēģiju izstrādei Uzņēmums apzinās kas ir viņa

klients un produkts kā arī savu pozīciju tirgū taču nav rakstiski formulēts kā ar šiem datiem

varētu ldquooperētrdquo lai radītu pievienoto vērtību palielinātu pārdošanas apjomus nostiprinātu

pozīciju tirgū utml

Autors noskaidrojis ka būvniecības uzņēmuma galvenā (apmēram 90) klientu grupa

ir Norvēģijas iedzīvotāji kuriem tiek būvētas privātmājas taču uzņēmums sadarbojas arī citu

projektu izstrādē ndash tiek būvētas skolas lielveikali zvejnieku mājas rūpnīcas Minētais norāda

uz to ka uzņēmuma klients ir diezgan noteikts un zināms kas var būt gan kā pluss (jo ļoti labi

tiek pārzinātas klientu vajadzības) gan arī mīnuss (jo mainoties šo klientu vajadzībām var

mainīties arī pieprasījums) Šis uzņēmums pamatā koncentrējas uz klientu ne tā produktu jo

pastāv individuālā pieeja kas var būt arī kā risku samazinošs faktors Būtiski ir tas ka

uzņēmums darbojas starptautiskā tirgū un līdz ar to uzņēmumu ietekmē ne tikai notiekošais

Latvijā bet arī Norvēģijā

Saprotams ka ne visi cilvēki izmanto vienus un tos pašus produktus un pakalpojumus

tāpēc pastāv konkurence par klientu ndash ikviens uzņēmums vēlas piesaistīt savu mērķauditoriju

un iegūt lielāku peļņu Vērtējot būvniecības uzņēmuma konkurētspējas un priekšrocību kā

viens no galvenajiem aspektiem jāmin pats uzņēmuma īpašnieks kurš ir Norvēģijas pilsonis

dzīvo Norvēģijā un tas līdz ar to ļoti būtiski ietekmē uzņēmuma darbību Tas ir pozitīvi jo

uzņēmuma darbība pamatā koncentrējas uz klientu kas šajā uzņēmumā ir Norvēģijas

iedzīvotājs Uzņēmuma īpašnieku varētu raksturot kā galveno resursu un spēku avotu

atšķirīgās prasmes veidošanā ndash te ietilptu īpašnieka kā uzņēmuma vadītāja darba rezultāts

piemēram sasniegtie uzņēmuma darbības finansiālie rādītāji zināšanas par tirgu kontakti

Norvēģijā uc

33

Kopumā pēc autora domām uzņēmums nav izstrādājis konkrētu klientu piesaistes

pasākumu (mārketinga) plānu Kā jau minēts iepriekš klientu piesaisti veicina uzņēmuma

vadītājs un darba kvalitāte kas rada bdquomutvārdu reklāmurdquo un viens klients iesaka izmantot

uzņēmuma pakalpojumus arī saviem paziņām Tomēr lai attīstītu tirgus paplašināšanās mērķi

būtu nepieciešama stratēģijas izstrāde un tam atbilstošu prasību sagatavošana lai par

uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem un kvalitāti informāciju varētu iegūt jebkurš

interesents šajā jomā Tas arī nostabilizētu uzņēmuma tēlu klientu vidū un radītu

pārliecinošāku iespēju ilgtermiņa sadarbībai ar klientiem Protams ja uzticētais darbs tiek

paveikts kvalitatīvi nav šaubu ka klients būs ieinteresēts sadarboties atkārtoti tomēr

mūsdienās kad piedāvājumu klāsts ir plašs un konkurence liela ir jāpievērš uzmanība

zīmolvedībai jeb branding kas nereti (īpaši finansiāli nodrošinātu klientu vidū) spēlē ļoti lielu

lomu

41 Piemēri uzņēmuma mārketinga tehnoloģijām

Viens no būtiskākajiem ieguldījumiem uzņēmuma mārketinga tehnoloģijās ir bijis

ldquodronardquo jeb gaisa kuģa filmēšanas lidaparāta iegādāšanās (turpmāk ndash drons)(skat3

pielikumu) Ar tā palīdzību ldquoNorvēģijas uzņēmuma mārketinga speciālists spēs klientam ne

tikai palīdzēt izveidot mājas skolas zivju rūpnīcas vai zvejnieku mājiņu vizuālos projektus

bet arī pareizo to ainavisko novietojumu izvēlētajā vietā - zemes gabalā Papildus dronam

komplektā nāk speciāla programma kura precīzi aprēķina kā pareizi novietot ēkas būvi lai

pilnvērtīgāk klients izmantotu visas dabas enerģijas kā piemēram saulirdquo (skatīt 1

pielikumu)

41 att Objekta kadri no drona lidojuma [18]

Ar programmas palīdzību var piemēram noteikt uz kuru pusi labāk būvēt logus lai

mājā ieplūstu gaisma un saules siltums Tā kā Norvēģija ir kalnaina ir noteikumi kas

34

ierobežoju māju būvēšanas augstumu lai visas mājas būtu līmenī un blakus esošajām mājām

netiktu aizsegts skats gaismas piekļuve utml tāpēc ir svarīgi projektu pirms tam vizualizēt

datorā

42 att Mājas projekts datorā [18]

Šādu ierīci ir iespējams vadīt ar mobilo telefonu vai planšeti un tā spēj uzņemt ļoti

kvalitatīvus attēlus sver tikai 1280gr un spēj uzlidot 6000m augstumā kā arī darbības

temperatūra ir no -15 līdz +40 grādiem kas arī ir ļoti svarīgi Šāda tehnoloģiskā risinājuma

ieviešana paver jaunas iespējas piedāvājuma prezentēšanai un sadarbībai ar klientiem

Uzņēmums iegādājās dronu par saviem līdzekļiem kopā ar lietošanas programmu tāpēc

nekādas papildu izmaksas tā izmantošana neprasa Tas ir labs ieguldījums kas atvieglo

rasētājam darbu ndash tādejādi ir vieglāk uzzīmēt mājas specifikāciju un vizualizēt tās 3D attēlu

Savukārt klienti jau tagad novērtē bildes no augšas kurās redzams mājas kopskats un

novietojums kopējā ainavā ndash tā ir daļa no uzņēmuma mārketinga kas piesaista klientu

interesi

Vēl viena no ļoti efektīvām un profesionālām ierīcēm uzņēmumā ir ToolWatch

programmatūra kas darbojas uz tālvadības principa un ldquoizsekordquo darbinieku vai instrumentu

neatkarīgi no lokācijas[14]

43att ToolWatch tehnoloģija [15]

35

ToolWatch mobilā tehnoloģija ļauj šo sistēmu lietot tālrunī neatkarīgi no pieslēguma

internetam Kad darbinieki atrodas telpā bez bezvadu interneta savienojuma mobilo vienību

skaitīšana turpinās un dati automātiski tiek uzglabāti datu bāzē Vienkāršiem vārdiem sekot ndash

šī programmatūra nosaka objektu atrašanās vietu (noskenē to) kā arī ļauj veikt papildu

funkcijas piemēram noformēt pasūtījumus

ToolWatch ir viena no inovatīvākajām mūsdienu tehnoloģijām lai palīdzētu

konsolidēt pārvaldīt izmantot koplietot un aizsargāt savus darba instrumentus un materiālus

lai uzņēmums varētu koncentrēties uz to kas ir vissvarīgākais palielināt ieņēmumus

samazinot instrumentu un materiālu izmaksas un uzlabot konkurences priekšrocības

ToolWatch tehnoloģijas priekšrocības

ērti lietojams jo nav nepieciešama speciāla operētājsistēma vai instalācija kā arī

atjauninājumi nav nepieciešami

tehnoloģija atbalsta digitālā paraksta lietošanu kas ļauj daudz ātrāk veikt preču

pasūtījumu vai noslēgt vienošanos kā arī aizvieto ldquopapīru kaudzesrdquo

ToolWatch ļauj izveidot jaunu instrumentu un produktu uzskaiti un grupēt tos tādejādi

pārvaldot un sistematizējot darba instrumentus

sekot līdzi materiālu un instrumentu uzskaitei sistematizējot tos tādejādi jebkurā brīdī

var apskatīties kādā daudzumā ir konkrētā lieta pasūtījuma statusu transfēru uc

ToolWatch sniedz informāciju kādi instrumenti dotajā brīdī ir vai nav pieejami fiksē

izmantošanas ilgumu uc tādejādi var plānot veicamos darbus[14]

Tātad šī tehnoloģija būtiski atvieglo uzņēmuma darbu un ietaupa resursus kā arī

palielina darba ražīgumu (it īpaši uzņēmumam augot un paplašinoties) Tas dod iespēju

pārraudzīt uzņēmuma rīcībā esošos instrumentus un materiālus ietaupot darbinieku laiku

kamēr tie iet meklēt kādu no instrumentiem jo ToolWatch tehnoloģija vienkārši parāda

objekta atrašanās vietu Tādejādi palielinās darba ražīgums un ietaupās laiks Savukārt ātrāka

un ērtāka materiālu un instrumentu aprite (pasūtījumu veikšana) nodrošina savlaicīgu piegādi

jo izmantojot tehnoloģiju ir daudz ātrāk un ērtāk iespējams veikt pasūtījumus ndash līdz ar to

nekavējas projektu izstrāde Kopumā šī tehnoloģija nodrošina to lai bez papildu ldquokustībasrdquo

tiktu veikts tas pats darbs kas vienmēr jeb pareizāk sakot tiktu izdarīts vairāk

36

42 Uzņēmuma vizuālā identitāte un prezentācijas pasākums

potenciālajiem klientiem

Autors jau iepriekš minēja ka būvniecības uzņēmuma piedāvātā produkcija ir balstīta

galvenokārt uz individuālu projektu izstrādi tāpēc tā atšķiras no konkurentu piedāvājuma

Līdz ar to piedāvātā pakalpojuma plānošana izstrāde un pats galvenais ndash vadība ir būtiska arī

šim uzņēmumam Kaut arī darbības joma ir būvniecība arī šim uzņēmumam ir nepieciešami

lojāli patērētāji un vārds ar kvalitāti Autors secina ka uzņēmumam ir savs nosaukums

(ldquoMasterwork Constructionrdquo) kas ir arī vizualizēts kā logo un tas tiek izmantots

uzņēmuma darbinieku apģērbā un uz automašīnām tādejādi atšķiroties no konkurentiem un

ldquosaglabājot klientu atmiņārdquo savu vārdu

43att Uzņēmuma logo [18]

Kā jau autors minēja iepriekš tad uzņēmums nav līdz galam nodefinējis savu misiju

un nav arī veicis klientu aptauju tomēr pēc autora domām uzņēmuma nosaukums un logo

raksturo būvniecības uzņēmumu un tā piedāvāto produkciju Uzņēmuma logo tiek

daudzpusīgi izmantots ndash tas ir uz vizītkartēm darba apģērbā uz automašīnām sadarbības

partneru un klientu dokumentācijā interneta mārketingā uc Autors uzskata ka uzņēmuma

vārda un logo izmantošana pozitīvi ietekmē uzņēmuma tēla veidošanos un nostiprināšanos

klientu vidū kā arī rada asociācijas un ldquopiešķir novērtējumurdquo no klientu skatījuma

ldquoTehnoloģiskā dizaina galvenais uzdevums ir savienot zinātni ar produktu Tā pamatā

ir dažādi matemātiski aprēķini un eksperimenti lai radītie produkti būtu derīgi lietošanairdquo[9]

Šādā veidā arī tiek radīti uzņēmuma piedāvātie māju projekti kurā individuālās vēlmes ir

apvienotas ar praktisko funkcionalitāti Autors secina ka būvniecības uzņēmums nodarbojas

ar nozares dizaina īpatnību apmierināšanu

Svarīgi piebilst ka šogad uzņēmums ieguva kvalitātes novērtējuma zīmi kādu piešķir

Norvēģijas būvniecības nozarē (trīs simboliski āmuri) un tagad uzņēmums ir tiesīgs šo zīmi

37

norādīt gan pie uzņēmuma informācijas gan lietot kopā ar logo Šī zīme ir augsts

novērtējums kas radīs pozitīvu iespaidu klientu vidū un interesi par uzņēmumu

Prezentācijas pasākums potenciālajiem klientiem Līdz šim būvniecības uzņēmums

veiksmīgi strādājis Norvēģijas tirgū taču viens no tā attīstības virzieniem ir tirgus

paplašināšana Tirgus paplašināšanu varētu sākt ar pašu Norvēģiju jo šobrīd uzņēmums strādā

tikai Norvēģijas ziemeļos savukārt nākotnes plānos varētu būt arī citas valstis Tomēr lai arī

uzņēmums vēlētos šādi virzīt darbību jau no paša sākuma ievērojami rezultāti nav Autors

uzskata ka uzņēmumam nepieciešams vairāk strādāt ar esošo klientu loku un jaunu klientu

piesaisti Pozitīvi ir vērtējams uzņēmuma logo izmantojums jo klienti to atpazīst Uzņēmums

varētu apsvērt arī reklāmas izvietošanu Norvēģijas medijos vai internetā Kā autors

noskaidroja intervijā (skat1pielik) tad šobrīd reklāma ir izvietota vietējā Norvēģijas

laikrakstā taču to varētu izvietot vēl citos Kā vēl viens no variantiem kuru piedāvā autors ir

prezentācijas pasākums potenciālajiem klientiem lai iepazīstinātu ar uzņēmuma piedāvājumu

un uzsāktu pirmo komunikāciju Intervijā autors noskaidroja ka uzņēmums ļoti labi strādā ar

jau esošajiem klientiem Klientiem regulāri ir pieejama informācija par projekta norisi iespēja

iepazīties ar bildēm vai atbraukt apskatīties klātienē Bijis pat gadījums kad uzņēmum klients

pameklējis ražotni Latvijā lai pats savām acīm novērtētu kā noris darbs pie viņa pasūtītās

mājas

41 Tabula

Prezentācijas pasākuma izmaksu aprēķins [autora veidots]

Pozīcija Izmaksas

Prezentācijām aprīkotas telpas īre līdz

60 cilvēkiem ndash

Zāles īrē iekļauts

Zāles īre pilnai dienai

WiFi internets

Papīra tāfele ar

rakstāmpiederumiem

Ekrāns

Pildspalva un papīrs

Autostāvvieta

180 EURh

Izdales materiāluielūgumu druka ndash

materiāla dizains

druka

8000 EUR

38

Autors ieteiktu uzņēmuma atvēlēt nelielu finansējuma daļu klientu piesaistei

Uzņēmums varētu noorganizēt ldquoatvērto durvju dienurdquo Norvēģijas ofisā kur interesenti varētu

aiziet un iepazīties ar piedāvātajiem mājas projektiem uzzināt vairāk par to realizācijas

termiņiem kā arī iegūt priekšstatu par darbu apjomu un izmaksām Ielūgumus uz šādu

pasākumu vajadzētu izsūtīt arī esošajiem klientiem lai tie uzaicina arī savus draugus un

paziņas kurus tas varētu interesēt

Uzņēmuma prezentācijas pasākumu varētu rīkot arī kādās konferenču telpās taču tad

jārēķinās ar papildu izdevumiem

Šāds pasākums būtu nepieciešams lai popularizētu uzņēmumu reklāmas nolūkos

Tādu vajadzētu organizēt arī citur Norvēģijā ne tikai daļā kurš šobrīd strādā uzņēmums lai

tādejādi paplašinātu klientu loku un ldquoizplestosrdquo tirgū Prezentācijas pasākumi mūsdienās vairs

nav nekas īpašs un ir viens no vienkāršākajiem veidiem kā iepazīstināt ar uzņēmuma darbību

un pakalpojumiem

Kafijas galds un nelielas uzkodas

klientiem

500 EURper

izmaksas norādītas ar PVN

Kopā 510 EUR

39

5 REZULTĀTU KOPSAVILKUMS UN PRIEKŠLIKUMI

Šajā nodaļā kvalifikācijas darba autors veiks visa darba kopsavilkumu un izvirzīs

konkrētus priekšlikumus dažos no iepriekš apskatītajiem tematiem

Kvalifikācijas darbā vairākkārt ir uzsvērts ka uzņēmumam trūkst skaidru definējumu

tāpēc autors piedāvā savu variantu

uzņēmuma misija ir sniegt kvalitatīvus būvniecības pakalpojumus īsā laika

posmā par pieejamu cenu klientam

uzņēmuma mērķis tuvākajiem 5 gadiem ir palielināt ražošanas apjomu par 50

paplašinot darbības teritoriju par 2 pilsētām Norvēģijā

Autors secina ka uzņēmuma stratēģijas nav rakstiski definētas un līdz ar to nav arī

izmērāma to efektivitāte Uzņēmuma stratēģijas ir jānoformulē katrā no jomām ndash

administratīvā līmenī padoto līmenī eksporta vai realizācijas apjomu līmenī utml tad arī

vieglāk varēs novērtēt sasniegto un izmaiņas laika gaitā

1 Administratīvā līmenī uzņēmuma mērķis ir

11 sakārtot atskaišu sistēmu un uzņēmuma darbības pārraudzību lai tā būtu

maksimāli strukturēta un uztverama visiem komandas darbiniekiem

12 rakstiski fiksēt kā uzņēmumā jānotiek dokumentu apritei (praktiski ndash

atsevišķas dokumentu mapes simbolu piešķiršana katram no

objektiemprojektiem utt)

2 Darbinieku līmenī uzņēmuma mērķis ir

21 palielināt darbinieku motivāciju un nostiprināt kolektīva attiecības

organizējot uzņēmuma iekšējos pasākumus (uzņēmuma gada balli sporta

spēles utml)

22 tuvāko 5 gadu laikā pieņemt 20-30 jaunus darbiniekus kas strādātu ar

projektu apjomu

23 noteikt stingrākas prasības pret darbiniekiem ndash veikt pārbaudes vai

darbinieks nav ieradies alkohola reibumā sekot līdzi vai netiek ieturētas pārāk

ilgas vai biežas pusdienu pauzes vai tiek smēķēts objektos kur veicam

iekšdarbi utt

Attiecībā pret stingrākām prasībām pret darbiniekiem jāpiebilst ka līdz šim nav bijuši

ievērojami pārkāpumi tomēr būtu jāievieš visiem zināms rīcības plāns kā šādās situācijās

rīkoties jo ir bijis gadījums kad darbinieks neierodas darbā jo vēljoprojām ldquoatpūšasrdquo

40

3 Finanšu līmenī uzņēmuma mērķis ir

31 Piecu gadu laikā palielināt uzņēmuma peļņu par 30 divkārši palielinot

projektu apjomu un paplašinot darbu veikšanas teritoriju

32 Divu gadu laikā par 20 samazināt telpu uzturēšanas izmaksas

iegādājoties savas ražošanas telpas

4 Ražošanas līmenī uzņēmuma mērķis ir

Piecu gadu laikā paplašināt ražošanu iegādājoties īpašumā ražošanas telpas

un paplašinot tirgu

Tuvākajos nākotnes uzņēmuma attīstības plānos ietilpst ražošanas paplašināšana

uzņēmuma īpašumā esošo telpu iegāde nevis īrēšana jo šobrīd īres izmaksas sastāda lielus

telpu izdevumus Tāpat arī darbības paplašināšana ga n Norvēģijas vidienē gan dienvidu daļā

piemēram par vēl divām pilsētām ndash palielinātu darba apjomu ka 5 gadu laikā varētu

divkāršoties Šobrīd uzņēmums pamatā darbojas Norvēģijas ziemeļu daļā

5 Mārketinga tehnoloģiju līmenī uzņēmuma mērķis ir

51 izstrādāt mārketinga plānu tuvākajiem 5 gadiem lai piesaistot vairāk

klientu palielinātos uzņēmuma peļņa un ražošanas apjoms

Piemēram

organizēt prezentācijas pasākumu potenciālajiem klientiem

turpināt aktīvi un mērķtiecīgi izmantot uzņēmuma logo

uzsvērt uzņēmuma darbības kvalitātes novērtējumu

piedalīties būvniecības izstādēs

izmantot jaunus tehnoloģiskos risinājumus

pilnveidot uzņēmuma komunikāciju internetā presē uc

Mārketinga tehnoloģiju jomā uzņēmumam ir nepieciešams izanalizēt kas tiek darīts

un kādu finansiālo vai cita veida ieguvumu tas var dot un tad noteikt turpmākās vadlīnijas

41

SECINĀJUMI

1Uzņēmumā tiek izmantota intensīvā tehnoloģija (pēc D Tompsona pieejas) jo katrs

uzņēmuma produkts (māja) ir individualizēta ndash tas ir pozitīvi dažādos aspektus piemēram

konkurencē kvalitātē

2Uzņēmumā ir demokrātisks vadības stils un darbinieki savstarpēji labi sadarbojas

kas ir vērtējams pozitīvi tomēr būtu jāievieš stingrākas prasības kas noteiktu vienlīdzīgu

risinājumu konfliktu situācijās

3 Uzņēmuma vadītājs ir norvēģis kas nodrošina priekšrocības Norvēģijas tirgū un

konkurentu vidū taču nav izstrādāta ilgtermiņa darbības stratēģija un mērķi kas apgrūtina

uzņēmuma virzību un darbības stratēģijas izstrādi

4Uzņēmums Norvēģijā ir saņēmis būvniecības kvalitāti apstiprinošu novērtējumu kas

pozitīvi ietekmē uzņēmuma tēlu

5 Uzņēmuma gada pārskata finanšu daļa ir sastādīta atbilstoši un pareizi ldquoGada

pārskata likumamrdquo PZA ir izmantota aprēķina shēma kas klasificēta pēc apgrozījuma

izmaksu metodes bilance sastādīta vertikālā formātā augšējā daļā ievietoti aktīva posteņi bet

zem tās ndash pasīva posteņi tātad viss ir sastādīts pareizi un rezultāts ir pozitīvs

6 Uzņēmums 2014gadā atvēra savu pārstāvniecību Norvēģijā un tas ir viens no

galvenajiem iemesliem kāpēc pārskata gadu noslēdzis ar zaudējumiem taču tas nav

vērtējams negatīvi jo ilgtermiņā pārstāvniecība nesīs papildu ienākumus uzņēmumam

7 Uzņēmuma spēja dzēst savas īstermiņa saistības izmantojot apgrozāmos līdzekļus

ir pietiekama (likviditāte) tātad šajā jomā lielu risku nav

8 Salīdzinot ar 2013gadu kad apgrozījuma rentabilitātes rādītājs bija 16

2014gadā rentabilitāte ir ievērojami samazinājusies tātad šādai tendencei turpinoties

uzņēmums var kļūt zaudējumu nesošs

9 Uzņēmumā netiek organizēti kvalifikācijas paaugstināšanas vai darbinieku

motivēšanas pasākumi kas var negatīvi ietekmēt darbinieku vidi savstarpējo saskarsmi un

darba kvalitāti

10Uzņēmumam nav izstrādāta konkrēta misija kas arī var negatīvi ietekmēt

uzņēmuma attīstību jo nav viena stratēģiskā virziena

11 Uzņēmuma klients ir noteikts un zināms tomēr nav sistēma kas datētu

informāciju par klientu vērtējumu vai gandarījumu konkrētajā projektā kas apgrūtina

stratēģisku un mārketinga procesu plānošanu

42

12 Uzņēmums nav izstrādājis konkrētu klientu piesaistes pasākumu (mārketinga)

plānu tātad tas nestrādā ar konkrētu mērķauditoriju

13Uzņēmuma mārketinga tehnoloģijās intensīvi tiek izmantots logo un tas veicina

uzņēmuma atpazīstamību nostiprina tēlu un piesaista potenciālos klientus

14 Ieguldījums uzņēmuma mārketinga tehnoloģijās 2015 gadā ir ldquodronardquo jeb gaisa

kuģa iegādāšanās kas paaugstina uzņēmuma projektu izstrādes kvalitāti un dod papildu

pozitīvu novērtējumu no klientiem

43

PRIEKŠLIKUMI

1Uzņēmumam ir jāizstrādā ilgtermiņa attīstības stratēģija tajā skaitā uzņēmuma

paplašināšanai un jaunu tirgu apgūšanai kas ietvertu ģeogrāfisku teritorijas paplašināšanu un

skaitliski vairāk klientu piesaisti piemēram organizējot pasūtījumus vēl kādā pilsētā un

iegūstot jaunus klientus

2Uzņēmumam ir jānodefinē sava misija vīzija mērķi (autora ieteikumi darbā) lai

vadībai un darbiniekiem būtu skaidrs attīstības virziens un varētu izstrādāt turpmāko darbības

stratēģiju

3Uzņēmumam (ar 25 un 3 miljonu apgrozījumu gadā) vajadzētu padomāt par to lai

daļu no peļņas novirzītu pamatkapitāla palielināšanai jo tas uzlabotu uzņēmuma tēlu

finansēšanas iestāžu vērtējumos un būtu iespēja saņemt lielāku kredītu ja rastos vajadzība

4Uzņēmumam ieteicams pārskatīt apmaksas grafikus gan pircējiem gan noslēgtos

līgumus ar piegādātājiem jo izmainot šos apmaksas nosacījumus var uzlabot naudas plūsmu

tā lai nerastos tik liela negatīvā starpība starp naudu kura ir jāsaņem no pircējiem un to kura

jāmaksā izejvielu un materiālu piegādātājiem

5Uzņēmumam jāizstrādā mārketinga plāns saistībā ar uzņēmuma ražošanas un

finanšu mērķiem lai šos mērķus varētu efektīvāk sasniegt un būtu rezultāts (noteiktais

ražošanas un peļņas pieaugums)

6Uzņēmumam jāizstrādā klientu piesaistes pasākumu (mārketinga) plāns

(prezentācijas pasākums klientiem brošūru izstrāde mājas lapas izveidošana jāpalielina

reklāmas apjoms) un jāizstrādā uzņēmuma identitāte (uzņēmuma pamatvērtību definēšana)

lai piesaistītu jaunus klientus un paplašinātu tirgu Jāizstrādā aptauja lai apzinātu klientu

apmierinātību un gandarījumu par konkrētā projekta norisi (anketā jautājot vai klients ir vai

nav apmierināts ar rezultātu izpildes termiņu sadarbību uc)

7Uzņēmumam jāorganizē prezentācijas pasākums klientiem lai piesaistītu jaunus

klientus un būtu vairāk pasūtījumi ndash tātad pieaugtu arī ražošanas apjomi un ienākumi

8Uzņēmumam jānodrošina kvalifikācijas paaugstināšanas seminārus un kursus

vadības līmeņa darbiniekiem un motivēšanas team building pasākumus pārējiem

darbiniekiem

44

BIBLIOGRĀFISKAIS SARAKSTS

1 Būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo 2013 gada pārskats ar

pielikumiem Resurss apskatīts 2014 gada 27 oktobrī ndash Pieejas veids tīmeklis

wwwurlwwwlursoftlv

2 Caune J Stratēģiskā vadīšana J Caune A Dzedons L Pētersons- Rīga Kamene

2000

3 Dalon juridiskā biroja mājas lapa [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes pakalpojums -

Resurss apskatīts 2015gada 24aprīlī Pieejas veids

httpwwwdalonlvhtmkonsultkonsult5_sia_reghtml

4 Forands I Biznesa vadības tehnoloģijas- Rīga Latvijas Izglītības fonds 2004

5 Komerclikums LR Saeimas likums [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes pakalpojums

ndash Spēkā no 2002 gada 1 janvāra Latvijas Vēstnesis 158160 (20692071)

04052000 - Resurss apskatīts 2015 gada 27 aprīlī - Pieejas veids tīmeklis

wwwurl httplikumilvdocphpid=5490

6 Likumu terminu vārdnīca Rīga 1999

7 LR likums ldquoGada pārskatu likumsrdquo 1012 pants [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums ndash Spēkā no 1993 gada ldquoZiņotājsrdquo 44 12111992 Resurss apskatīts

2015 gada 19 decembrī Pieejas veids wwwurl httplikumilvdocphpid=66461 ndash

8Lursoft informācija - finanšu analīzes piemērs [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums Resurss apskatīts 2015gada 15maijā Pieejas veids tīmeklis

httpwwwlursoftlvlvfinansu-analizes-piemers

9 Praude V Menedžmenta 1grāmata- Rīga Burtene 2012 496 lpp

10 Ruperte I Uzņēmuma vadīšana- Rīga Jumava 2010 197 lpp

11 Rurāne M Uzņēmuma finanšu vadība SIA ldquoTurības mācību centrsrdquo 1997 255 lpp

12 Tehnisko jēdzienu vārdnīca [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes pakalpojums -

Resurss apskatīts 2015gada 19 decembrī Pieejas veids tīmeklis

httptechtermscomdefinitionit

13 Uzņēmējdarbības terminu mājas lapa [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums - Resurss apskatīts 2015gada 19 decembrī Pieejas veids tīmeklis

httpwwwentrepreneurcomarticle77408

14 ToolWatch tehnoloģijas mājas lapa [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums - Resurss apskatīts 2015gada 28 decembrī Pieejas veids tīmeklis

httpwwwtoolwatchcom

45

15 Zaiceva Uzņēmuma gada pārskats - sastādīšanas noteikumi un metodika Rīga

Mamuts 2005

16 Raj R Walters P amp Rashid T (2009) ldquoEvents Management An Integrated and

Practical Approachrdquo London Sage Publications Ltd

17 Richard L bdquoOrganization theory and designrdquo Daft Jonathan Murphy Hugh

Willmott R Cengage Learning EMEA 2010 United Kingdom

18 Būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo informācija nepublicēts materiāls

(uzņēmuma dati informācija)

46

GRAFISKĀ DAĻA

47

48

49

50

51

52

53

PIELIKUMI

54

1 pielikums

Intervija ar uzņēmuma vadību un rezultātu apkopošana

Intervijas jautājumi uzņēmuma vadībai

1Kādas Jūsuprāt ir uzņēmuma stiprās puses

Uzņēmuma stiprās puses būtu tas ka Uzņēmumam mātes uzņēmumu pārstāv un vada

Norvēģijas pilsonis ar ekselenti sagatavotu komandu Kas nozīmē vietējā tirgus

profesionālu izpēti (pārzināšanu) kā arī vietējo cilvēku lielāku uzticību un lojalitāti

sadarbojoties ar savas tautības cilvēkiem Kā arī to ka SIA ldquoMasterwork

Constructionrdquo strādā bez kredītsaistībām kas arī dod lielu atvieglojumu noturēties šajā

visnotaļ lielajā būvniecības nozares konkurencē Visnotaļ liktu arī lielu uzsvaru uz to

ka mums ir sakomplektētas vairākas profesionālās darbu brigādes uz kurām var

paļauties un uzticēties pilnā apmērā - darbi netiks kavēti un tiks paveikti laikā ar

profesionālu gala iznākumu Pateicoties tieši šim faktoram esam ieguvuši Norvēģijas

būvniecības kontroles kvalitātes zīmolu

2Kādas Jūsuprāt ir uzņēmuma vājās puses

Vājās puses es lielu aspektu liktu uz piegādātāju kompetenci izpildē kas ir saistīti ar

izpildes termiņiem un to piegādi Arī to pašu varētu teikt par moduļu detaļu piegādi uz

Norvēģiju jo mēs strādājam pārsvarā aiz polārā loka un ziemas periods tur iestājas

pusotru mēnesi ātrāk nekā Latvijā Tas arī rada papildus bažas piegādātājiem

Skatoties plašāk uz to visu tad lielus draudus rada arī Pasaules notikumi kas ir saistīti

ar kara darbībām Arī valdību neprognozējamiem grozījumiem likumos kas gala

rezultātā liek kristies vai celties valūtas kursam Tas savukārt var ietekmēt cenas mūsu

produktam jo līgumsummas nav piesaistītas valūtas kursa svārstībām kas var radīt

papildus neplānotus izdevumus

3Vai Jūsu uzņēmumā strādā mārketinga speciālists Vai uzskatāt par

nepieciešamību

Mūsu uzņēmumā ko pārstāvam Latvijā nestrādā mārketinga speciālists jo mēs

nodarbojamies ar ražošanu un montāžas pakalpojumiem Savukārt AS ldquoMasterwork

Constructionrdquo strādā mārketinga speciālists kurš ir Norvēģijas pilsonis Jā mārketinga

speciālists ir vajadzīgs kompānijai viennozīmīgi Lai darbi ietu uz priekšu ir jābūt

komandai

55

4Vai uzņēmumam ir izstrādāts mārketinga attīstības plāns

Lai mārketings strādātu profesionālāk tad sadarbībā ar Latvijas kompāniju tika

iegādāts gaisa kuģis (drons) ar kura palīdzību Norvēģijas uzņēmuma mārketinga

speciālists spēs klientam ne tikai palīdzēt izveidot mājas skolas zivju rūpnīcas vai

zvejnieku mājiņu vizuālos projektus bet arī pareizo to ainavisko stāju novietojumu

izvēlētajā vietā - zemes gabalā Papildus dronam komplektā nāk speciāla programma

kura precīzi aprēķina kā pareizi novietot ēkas būvi lai pilnvērtīgāk klients izmantotu

visas dabas enerģijas kā piemēram sauli

5Vai uzņēmumam ir izstrādāta darbības stratēģija

Uzņēmumam precīza stratēģija nav izstrādāta jo mēs strādājam ar pilnas

komplektācijas izstrādi no pamatiem līdz atslēgu nodošanu jaunajiem saimniekiem

Līdz ar to mums ir gadiem ejot sakārtots pa posmiem kura komanda ķeras klāt

saviem darbiem Tie sākas ar rasētājiem iepirkuma speciālistiem betonētāju brigādi

karkasu ražošanas brigādi montāžas brigādi āra apdares brigādi iekšdarbu brigādi

kuras noslēdz finiša brigāde kas pabeidz pēdējos lsquojuvelierarsquo darbus

6Vai uzņēmumam šobrīd ir vizuāla identitāte ndash vizītkartes logo darba apģērbs ar

logo utml) Vai uzskatāt ka tas ir svarīgi

Protams uzņēmumam ir vizuāla identitāte Ar vizuālo identitāti ir aplīmētas visas

uzņēmuma automašīnas kā arī katra darbinieka izsniegtais darba apģērbs Vadība

darba vadītāji un iepirkuma speciālists ir apgādāti ar vizītkartēm kas atspoguļo

uzņēmuma vizuālo identitāti

7Vai uzņēmums organizē prezentācijas pasākumus potenciālajiem klientiem

Jā protams ar katru klientu tiek strādāts individuāli Vispirms uzzinot svarīgāko - ko

tieši un konkrēti klients vēlās savā jaunajā mājoklī lai rasētāji varētu precīzi uzzīmēt

un aprēķināt kas ir nepieciešams un cik tas viss izmaksā

8Kā notiek sadarbība ar potenciālo klientu (tikšanās iepazīstināšana ar uzņēmumu

utml)

Potenciālie klienti tiek iepazīstināti ar darbībām esošo klientu objektos kuros visu var

aptaustīt un redzēt kā tiek viss gatavots stutēts un nostiprināts lai pašam klientam ir

skaidrāka visa darbība un veidojas izpratne Arī klients visām iepriekšējām darbībām

var izsekot līdzi tādos sociālajos tīklos kā Facebook un Instagram kuros ir salikti foto

par katru soli jaunas mājas tapšanā Ir bijuši arī gadījumi kad jaunie klienti ir braukuši

uz Latviju (ražotni) lai paši varētu sekot līdzi savas jaunās mājas ražošanas procesam

56

9Vai ir veids kā izvērtējat klienta apmierinātību ar projekta izstrādi un

pabeigšanu

Jā esam veikuši mazu pētījumu ar tiem saimniekiem kuri ir izvēlējušies vietējos

būvniekus lai uzceltu sev jaunu nekustamo īpašumu Rezultāti ir salīdzinoši labi jo

bieži ir jāiet izlabot norvēģu būvnieku kļūdas un tas arī ir tas mūsu trumpis -

darbojamies ar lielu atbildību un kvalitāti Kā rezultātā mūsu klienti ir daudz

priecīgāki par saņemto jauno īpašumu bet lielu lomu jau arī dod tas kāds ir pats

cilvēks pēc būtības

10Kur Jūsuprāt klients uzzina par uzņēmumu un tā pakalpojumiem

Facebook Instegram vietējā laikrakstā Norvēģijā ir arī ofiss uz kuru klienti bieži

dodas uz konsultācijām Visbiežāk jaunie klienti uzrodas no jau esošajiem klientiem

to atsauksmēm Potenciālie klienti jau ir izpētījuši esošu objektu līdz ar to viņam ir

skaidrs ar kādu atdevi un sparu strādā ldquoMasterwok Constructionrdquo

11Vai Jūsu uzņēmums ir piedalījies būvniecības izstādēs

Nē jo mēs strādājam tikai ar individuāliem projektiem un tas ir ļoti darbietilpīgs

process Kā rezultātā ražošanas telpas ir noslogotas 70 - 80 Bet protams ir jau

plānā būvēt lielākas ražošanas telpas lai varētu ieiet jau ar plašāku vērienu šajā tirgū

12Vai Jūsu uzņēmuma ir kādi izdales materiāli (brošūras) par tā darbību un

piedāvātajiem pakalpojumiem

Pagaidām nav bet ir mājas lapa un sociālie tīklu profili kuros var aplūkot un atrast

visu nepieciešamo informāciju Kad tiks izveidota lielāka ražošanas līnija tad arī citas

nepieciešamās lietas tiks pilnveidotas

57

2 pielikums

Uzņēmuma bilance

BILANCE AKTĪVS

Rādītājs Pārskata gada

beigāsEUR

Iepriekšējā pārskata gada

beigāsEUR

2Koncesijas patenti licences preču zīmes un līdzīgas tiesības

603 -

I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ 603 -

3Iekārtas un mašīnas 60 786 56 633

4Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 69 507 35 233

5Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

- 250 176

II PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ 130 293 342 042

1 ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI (KOPSUMMA) 130 896 342 042

1Izejvielas pamatmateriāli un palīgmateriāli 78 893 -

5Avansa maksājumi par precēm 17 708 4 032

I KRĀJUMI KOPĀ 96 601 4 032

1Pircēju un pasūtītāju parādi 2 901 -

4Citi debitori 222 688 208 525

7Nākamo periodu izmaksas 2 795 -

III DEBITORI KOPĀ 228 384 208 525

V NAUDA (KOPĀ) 126 728 406 127

2 APGROZĀMIE LĪDZEKĻI (KOPSUMMA) 451 713 618 684

AKTĪVA BILANCE 582 609 960 726

BILANCE PASĪVS

Rādītājs Pārskata gada

beigāsEUR

Iepriekšējā pārskata gada

beigāsEUR

1Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 2 840 2 846

d) pārējās rezerves 6 -

4 REZERVES KOPĀ 6 -

5Nesadalītā peļņa a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 731 428 114 579

b) pārskata gada nesadalītā peļņa -353 282 589 123

1 PAŠU KAPITĀLS (KOPSUMMA) 380 992 706 548

3Citi uzkrājumi 28 435 24 373

2 UZKRĀJUMI (KOPSUMMA) 28 435 24 373

4Citi aizņēmumi 14 725 16 975

Atliktā nodokļa saistības 348 989

58

I ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 15 073 17 964

4Citi aizņēmumi 13 632 10 903

6Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 105 065 51 986

10Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

14 018 115 324

11Pārējie kreditori 21 583 31 027

15Uzkrātās saistības 3 811 2 601

II ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 158 109 211 841

3 KREDITORI (KOPSUMMA) 173 182 229 805

PASĪVA BILANCE 582 609 960 726

59

3 pielikums

Uzņēmuma gaisa kuģis (drons) - apraksts

Gaisa kuģa (drona) specifikācija

Gaisa kuģis

1)Stabilizācijas sistēma ar 4K kameru

2)Vizuālās pozicionēšanas sistēma

3)Kameras Micro-SD kartes slots

4)Micro-USB ports

5)Priekšējās LED gaismas

6)Motori

7)Propelleri

8)Lidaparāta stāvokļa indikators

9)Antenas

10)Gaisa kuģa baterija

11)Barošanas slēdzis

12)Baterijas izlādes līmeņa radītājs

13)Sakaru slēdzis

14)Kameras micro-USB ports

60

Vadības pults

1)Barošanas slēdzis

2)ldquoAtgriezties mājāsrdquo slēdzis

3)Vadības sviras

4)Stāvokļa LED diodes

5)Baterijas līmeņa LED diodes

6)Barošanas ports

7)Mobilās ierīces turētājs

8)Mobilās ierīces turētājs

9)Antenas

10)Rokturis

11)Stabilizācijas sistēmas vadība

12)Kameras vadība

13)Video ieraksta slēdzis

14)Lidojuma režīma slēdzis

15)Fotogrāfijas uzņemšanas slēdzis

16)Atskaņošanas slēdzis

17)C1 C2 slēdži

18)USB Ports

19)Micro USB Ports

Mobilās ierīces savienojums

61

Tehniskais raksturojums

Lidaparāts

Svars ieskaitot bateriju 1280 gr

Maksimālais vertikālais pacelšanās ātrums 5 ms

Maksimālais piezemēšanās ātrums 3 ms

Maksimālais ātrums (horizontālais) 16 ms

Maksimālā lidojuma augstums 6000 m

Maksimālais lidojuma laiks 23 min

Darbības temperatūra -15 +40 C

GPS GPS GLONASS

Lietderīgas kravas stabilizācijas sistēma

Vadības diapazons -90 deg to +30 deg

Kamera

Sensors Sony EXMOR 123rdquo Efektīvie pikseļi 124 M

(Pavisam pikseli 1276 M)

Lēca Redzes lokā 94deg 20 mm (35 mm formāts) f28 fokuss

līdz infin

ISO diapazons 100-3200 (video) 100-1600 (foto)

Slēdža ātrums 8s -18000s

Attēla maksimālais

izmērs

4000 x 3000

Foto attēla režīmi Vienreizējā

Vairākās bildes 357

Auto ekspozīcija (AEB) 35

ldquoBracketed Framesrdquo pie 07EV Bias

Laika aizture

Video ieraksta režīmi UHD 4096x2160p 2425 3840x2160p 242530

FHD 1920x1080p 242530485060

HD 1280x720p 242530485060

SD kartes atbalstāmie

tipi

Micro SD

62

Maksimālā ietilpība 64 GB Klase 10 vai UHS-1 nepieciešams reitings

Maksimālais datu

pārraides ātrums video

glabātuvei

60 Mbps

Atbalstāmie faila

formāti

FAT32FAT

Foto JPEG DNG

Video MP4 MOV (MPEG-4 AVCH264)

Vadības konsole

Darbības frekvence 2400 GHz-2483 GHz

Maksimālais attālums 2000m (ārpusē)

Video izejas ports USB

Darbības temperatūra -10degC- 40degC

Baterija 6000 mAh LiPo 2S

Mobilās ierīces

turētājs

Planšetdatoram vai mobilām tālrunim

Uztvērēja jūtīgums

(1PER)

B47-101 dBm plusmn2 dBm

Raidītāja jauda

(EIRP) CE

16 dBm

Darbības spriegums 12 A 74 V

Page 7: BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMA TEHNOLOĢIJU PILNVEIDE€¦ · tā attīstības kontekstā, jo skaidri formulē kāds uzdevums veicams konkrētā laika termiņā. Kvalifikācijas darbs sastāv

7

4grafiskā metode

5indukcijas analīzes metode ndash secinājumu un priekšlikumu veidošana

6sintēze ndash uzņēmuma mārketinga tehnoloģiju analīze

Kvalifikācijas darba izpētes ierobežojums (sintēze) ir mārketinga tehnoloģiju izpēte

uzņēmumā jo tās ietekmē uzņēmuma attīstīšanos klientu piesaisti pozīciju nostiprināšanu

tirgū stratēģisko mērķu sasniegšanu Visu tehnoloģiju detalizēta izpēte kvalifikācijas darbā

nav iespējama apjoma ierobežojumu dēļ

Turpinājumā autors iepazīstinās ar iegūtajiem rezultātiem secinājumiem un

priekšlikumiem Darbā ir 5 nodaļas un 6 apakšnodaļas Darba apjoms ir 52 lapaspuses bez

pielikumiem un tajā ir 2 tabulas 15 attēli 18 bibliogrāfiskie avoti

8

1 UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES RAKSTUROJUMS

Kvalifikācijas darba pirmajā nodaļā autors izklāstīs darba teorētisko daļu skaidrojot

jēdzienus- uzņēmējdarbība iekšējās vides faktorus tehnoloģijas ekonomiskos rādītājus uc

bdquoUzņēmējdarbība ir fiziskas vai juridiskas personas ilgstoša vai sistemātiska

ekonomiskā darbība un kapitāla ieguldīšana kas vērsta uz preču ražošanu realizāciju darbu

izpildi tirdzniecību pakalpojumu sniegšanurdquo[6] Viens no uzņēmējdarbības veidiem ir

komercdarbība kas veic saimniecisko darbību peļņas gūšanas nolūkos bdquoUzņēmums ir

organizatoriski saimnieciska vienība Uzņēmumā ietilpst komersantam piederošas

ķermeniskas un bezķermeniskas lietas kā arī citi saimnieciski labumi (vērtības) kurus

komersants izmanto komercdarbības veikšanairdquo[5] Tātad jebkura uzņēmuma pastāvēšanai ir

nepieciešams darba spēks līdzekļi materiāli ar kuriem īstenot mērķi un tad arī noieta tirgus

lai sasniegtu galveno mērķi kāpēc cilvēki vispār nodarbojas ar uzņēmējdarbību ndash gūtu peļņu

ldquoSIA ir vienas vai vairāku personu (fizisku vai juridisku) dibināta komercsabiedrība

kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļām SIA ir komersants kurš tiek dibināts

saimnieciskās darbības veikšanai ar nolūku gūt peļņu SIA ir visizplatītākā uzņēmējdarbības

forma Latvijārdquo[3]

Stratēģiski nozīmīgs elements ir uzņēmuma misija - tā ir precīzi izteikts uzņēmuma

pastāvēšanas pamatojums dod uzņēmumam stratēģisko virzību nosaka uzņēmējdarbības

veidu kurā uzņēmums ir iesaistīts tā mērķus un filozofiskās vērtības[2 30lpp]

Uzņēmuma iekšējā vide ir galvenie organizācijas funkcionēšanas nosacījumi un

faktori kas izveidoti tās menedžmenta darbības rezultātā[9 93lpp]

Organizācijas iekšējās vides faktori ir šādi

Mērķi (stratēģija politika uzdevumi)

Darbinieki (to zināšanas prasmes uztvere)

Struktūra (darba funkciju sadale un izpilde)

Organizācijas kultūra (menedžmenta stils)

Tehnoloģijas (iekārtas informācijas sistēma) [10 197lpp]

Šie ir galvenie iekšējās vides faktori kas arī nosaka uzņēmuma iekšējās vides

ldquoklimaturdquo Katru no šiem faktoriem autors analizēs atsevišķi

Savstarpēja saikne starp uzņēmuma iekšējās vides pamatelementiem attēlota 11att

Šādā veidā pamatelementi tiek izdalīti no sistēmpieejas viedokļa Svarīgi ka uzņēmumu

9

vadītāji savu darbību pamatā koncentrē uz šiem iekšējās vides elementiem bet uzņēmuma

mērķu sasniegšana lielā mērā ir atkarīga arī no ārējās vides elementiem [9 93lpp]

11att Iekšējās vides pamatelementu savstarpējās attiecības [9 93lpp]

Tomēr šis attēls uzskatāmi parāda ka mērķi ir jāizvirza visās jomās bet par to darba

nākamajā nodaļā Tāpat savstarpēja mijiedarbība ir starp tehnoloģijām struktūru kultūru un

darbiniekiem ndash ja kādā no šīm jomām ir būtiskas problēmas tad tās ietekmē arī citas jomas

Turpinājumā darba autors pievērsīsies katra faktora sīkākam izklāstam un analīzei uzņēmu

Uzņēmuma mērķi Uzņēmuma iekšējās vides kontekstā mērķis tiek raksturots kā

cilvēku darbībai izvirzītā rezultāta priekšskatījums motīvs apzinātai rīcībai[9 96lpp] Mērķi

uzņēmumā var būt dažādi ndash gan kopējie uzņēmuma mērķi tai skaitā uzņēmuma misija un

stratēģiskie mērķi gan konkrēti mērķi uzņēmuma struktūrvienībām un arī individuāli

darbinieku līmenī Svarīgi lai tie būtu savstarpēji saistīti papildinoši un saprotami visos

uzņēmuma līmeņos ndash gan darbiniekiem gan vadītājiem un īpašniekiem Uzņēmuma mērķi ir

vajadzīgi visām vadības funkcijām plānošanai organizēšanai personāla motivācijai un

sasniegto rezultātu novērtēšanai Zinot uzņēmuma mērķus ir vieglāk sagatavot un pieņemt

pareizos lēmumus

Struktūra Katra uzņēmuma pamatā ir cilvēks Darbinieki ir organizācijā strādājošie

cilvēki (menedžeri un padotie) kuri izturas atbilstoši personiskajām īpašībām un organizācijas

iekšējās un ārējās vides apstākļiem[9 97lpp] Tātad jebkurā uzņēmumā pastāv darbinieku

struktūra kas nosaka savstarpējo attiecību funkcionēšanu un uzdevumu izpildes kārtību

bdquoOrganizācijas kultūra ir vērtības normas vadlīnijas un vienota izpratne gan starp

organizācijas locekļiem gan jaunajiem darbiniekiemrdquo[17] Organizāciju kultūru var skatīt

divos līmeņos no kuriem pirmais ir vizuāli redzamas iezīmes un uzvedība ndash ģērbšanās stils

simboli un izturēšanās ar kuriem organizācijas locekļi dalās Savukārt otrais jeb neredzamais

līmenis ir vērtības pieņēmumi tradīcijas un visi procesi kas veidojas caur kultūru To ir

Tehnoloģija

Darbinieki Struktūra

Kultūra

Mērķi

10

iespējams salīdzināt ar aisberga modeli Tā ir kultūra kas vada darba attiecības un nosaka kā

cilvēkiem komunicēt ar organizāciju kāda uzvedība ir pieņemama un kāda nē un kā vadība

un statusi tiek sadalīti Kultūra palīdz vadīt darbinieku ikdienas aktivitātes lai sasniegtu

mērķus[17]

Uzņēmuma ekonomiskie rādītāji Kvalifikācijas darba ietvaros autors analizēs

vairākus rādītājus kas viņaprāt ir svarīgākie pēc kā vadīties pētot uzņēmuma finansiālo

darbību Šie rādītāji ir

Peļņas vai zaudējuma aprēķins

Bilance

Likviditāte

Saistību īpatsvars bilancē

Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums

Apgrozāmo līdzekļu kustība

Kopējo aktīvu apgrozījums

Apgrozījuma rentabilitāte

Uzņēmuma tehnoloģijas Tehnoloģija ir prasmju zināšanu informācijas iekārtu un

instrumentu apvienojums kas nodrošina racionālu resursu pārveidošanu gatavā produktā[9

116lpp] Tāta tehnoloģijas apvienojumā ar zināšanām nosaka veidu kā tiek veikts darbs

(uzdevums) līdz tā rezultātam Līdz ar to var runāt par efektīvām tehnoloģijām kas sasniedz

maksimāli rezultātu un ar kādiem resursiem vai par tehnoloģijām kopumā ndash kā par veidu kā

notiek resursu pārveidošana gatavā produktā

Pēc sociologa D Tompsona pieejas pastāv trīs tehnoloģijas kategorijas[9 106-

107lpp]

Secīga tehnoloģija kad katru operāciju uzdevumu izpilda noteiktā secībā

(praktiski pilnībā standartizēta)

Starpnieku tehnoloģija kad sadarbojas savstarpēji atkarīgas darbinieku grupas

(daļēji standartizēta)

Intensīva tehnoloģija kad tiek izmantoti individuāli darba paņēmieni lai

izgatavotu produkciju vai sniegtu pakalpojumu (minimāli standartizēta)

Tehnoloģijas ietekmē gan biznesa pamatfunkcijas ndash produktu izstrādi un attīstību

ražošanu un pārdošanu gan arī atbalsta funkcijas ndash personāla vadību finanšu vadību un

uzskaiti[4 21lpp] Spēja pielāgot tehnoloģijas tirgus un klientu prasību izmaiņām un

atbilstošā tempā apmācīt darbiniekus to lietošanā šobrīd ir galvenais konkurētspējas un

stabilitātes rādītājs labi pelnošos uzņēmumos[4 21lpp]

11

Pastāv dažāda veida tehnoloģijas

informācijas tehnoloģijas

būvniecības tehnoloģijas

komunikācijasmārketinga tehnoloģijas uc

ldquoInformācijas tehnoloģijas (saīsināti ndash IT) ir saistītas ar skaitļošanas tehnoloģijām

tādām kā tīklošana programmatūras internets un cilvēkiem kas strādā ar šīm tehnoloģijām

Daudziem uzņēmumiem ir pat IT departamenti kas menedžē datorus tīklus un citas tehniskās

lietas kas uzņēmumam nepaciešamas IT darbs ietver arī datorprogrammēšanu tīklu

administrēšanu datoru inženieriju tehnisko nodrošinājumu un saistītas lietas Dzīvojot

ldquoinformācijas laikmetārdquo informācijas tehnoloģijas ir kļuvušas par mūsu ikdienas sastāvdaļu un

tā tas arī paliks nākotnērdquo[13]

Mārketinga tehnoloģijas uzņēmumā Pirms raksturot uzņēmuma klientu piesaistes

pasākumus ir jānoskaidro kas ir mārketings un tā būtība Bordens (Bordenrsquos 1964) piedāvā

12 elementus kas viņaprāt veido mārketinga programmu un daži no tiem ir produktu

plānošana cenas reklāma distribūcija zīmolvedība (brending) serviss un citi turpretī cits

teorētiķis (McCarthyrsquos 1978) izveidojis mārketinga miksu kurā ir tikai četri elementi ndash

produkts cena vieta veicināšana (promotion) (16 84 lpp)

Viens no mārketinga pamatlicējiem Kotlers to definē kā bdquosociālu un organizatorisku

procesu kurā indivīdi un grupas iegūst to ko vēlas pārveidojot un radot no jauna produktus

un to vērtībasrdquo (16 84 lpp) Tāpēc vissvarīgāk ir atcerēties trīs būtiskus soļus

analīze ndash saprast ko organizācija vēlas sasniegt un kur vēlas būt To var noskaidrot

ar mārketinga (tirgus) pētījumiem lai izprastu kādas ir kvalitatīvās un kvantitatīvās iespējas

turpmākai attīstībai

plānošana ndash kad iepriekš minētais ir noskaidrots tam loģiskā secībā seko darbības

plānošana un veicamie uzdevumi lai virzītos uz mērķi Šajā posmā tiek pieņemts lēmums par

konkrētā produkta noformējumu cenu distribūciju un kā to veicinās

kontrole ndash pēdējais no posmiem lai izstrādātās mārketinga idejas būtu

dzīvotspējīgas ir kontrole Tajā ir jāseko līdzi produkta virzībai tirgū ņemot vērā arī

finansiālos aspektus un auditorijas attieksmi lai nepieciešamības gadījumā varētu pielāgoties

situācijai (16 88 lpp)

Klients ir uzņēmuma piedāvātās produkcijas patērētājs tāpēc tā vajadzību izpēte kā

arī nākotnes tendenču (šī jēdziena visplašākajā aspektā) paredzēšana ir galvenais cēlonis

pārmaiņām uzņēmumu ražošanas procesos tehnoloģijās produktu klāstā darbinieku

kompetencē un struktūrās Analizējot savus klientus vadītājiem ir jāspēj atbildēt piemēram

12

uz šādiem jautājumiem ndash kāda ir klientu lojalitātes dinamika Kādi ir iemesli klientu

zaudēšanai Kādi ir valdošie virzieni klientu vajadzībās ko viņi grib pirkt šodien un ko gribēs

pēc pieciem gadiem [4 19lpp]

Uzņēmuma vizuālā identitāte ldquoZīmolvedība (branding) ir preces un pakalpojuma

zīmola plānošanas izstrādes un vadīšanas process lai to atšķirtu no konkurentiem un

piesaistītu lojālus patērētājus uzņēmuma produktiemrdquo[9] ldquoZīmols ir vārda (nosaukuma)

zīmes (simbola) tiesību aizsardzības uc atribūtu kopa kas apliecina produkta piederību

uzņēmumam un atšķir to no konkurentu produktiem Zīmola vārds ir produkta īpašais

nosaukums (izteikts ar vārdu arī saīsinājumu vai skaitli) kam ir īpašvārda funkcijasrdquo[9]

Uzņēmuma zīmolam ir jābūt saistītam ar uzņēmuma misiju jādefinē kādas ir piedāvātā

produkta priekšrocības ko esošie un potenciālie klienti domā par kompāniju kādas kvalitātes

uzņēmums grib asociēt ar savu zīmolu[14]

ldquoTehnoloģiskā dizaina galvenais uzdevums ir savienot zinātni ar produktu Tā pamatā

ir dažādi matemātiski aprēķini un eksperimenti lai radītie produkti būtu derīgi lietošanairdquo[9]

Kvalifikācijas darba turpinājumā autors pievērsīsies visu iekšējās vides rādītāju

analīzei būvniecības uzņēmumā

13

2 BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES

ANALĪZE

Šajā nodaļā autors izklāstīs ar ko tieši nodarbojas uzņēmums un kā tas funkcionē par

kuru autors ir izstrādājis kvalifikācijas darbu Idejas realizēšana nolūkā gūt peļņu ir

saimnieciskā darbība kuru par savu nodarbošanos izvēlas dažādu jomu speciālisti

Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir dažādas grūtības un uzdevumi kurus nepieciešams izpildīt un

formulēt taču tas ne vienmēr notiek iepriekš pārdomāti tāpēc turpmākajās nodaļās darba

autors analizēs konkrēta uzņēmuma piemēru

Autora izvēlētais uzņēmums ir SIA Konkrētais būvniecības uzņēmums SIA

ldquoMasterwork Constructionsrdquo ir dibināts 2012gada martā Uzņēmuma pamatdarbība ir koka

paneļa māju eksports un to uzstādīšana Norvēģijā (saskaņā ar NACE 20 klasifikatoru ndash 4210

dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība) 2012gada augustā Norvēģijā tika atvērta arī

uzņēmuma ārvalstu filiāle Uzņēmuma juridiskais statuss ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

(turpmāk tekstā ndash SIA)rdquo Uzņēmums pēc tā darbības veida ir pieskaitāms pie mazajiem

uzņēmumiem jo tajā strādā 31 darbinieks Ar šādu darbinieku skaitu uzņēmums pieskaitāms

pie mazajiem uzņēmumiem Latvijā taču tas nav arī tik mazs jo apgroza pietiekami daudz

līdzekļu un nodarbina vairākus desmitus darbinieku Uzņēmuma pamatkapitāls ir EUR 2846

Tātad arī uzņēmuma pamatkapitāls ir kā normālai pilnsabiedrībai un uz uzņēmumu attiecas

standarta UIN (uzņēmuma ienākuma nodokļu) likme 15 Tātad uzņēmums strādā likumīgi

maksā nepieciešamos nodokļus kā arī uzņēmumam ir jārēķinās ar valstī noteiktajām

prasībām likuma normām Savā darbībā uzņēmums vadās pēc atbilstošas likumdošanas kas

SIA un būvniecības uzņēmuma jomā ir jāņem vērā

Uzņēmuma darbības stratēģijas Balstoties uz autoram pieejamo informāciju un

teorijas materiāliem autors secina ka būvniecības uzņēmumam pagaidām nav izstrādāta

konkrēta misija kas arī var negatīvi ietekmēt uzņēmuma attīstību jo nav šī viena konkrētā

stratēģiskā virziena Ir identificēti daži attīstības plāni kā ražošanas attīstība un jaunu tirgu

apgūšana taču ar to nav pietiekami Tāpat kā individuālie mērķi arī konkrētas uzņēmuma

misijas nodefinēšana varētu uzlabot padoto darbinieku piederības apzināšanos uzņēmumā un

arī to lielāku iniciatīvu un iesaisti uzņēmuma darbā līdz ar to arī palielinot katram savu

atbildību

Kvalifikācijas darba izstrādē autors intervēja uzņēmuma vadību kura pilnā apjomā ir

apskatāma 1 pielikumā Intervijā būvniecības uzņēmuma valdes loceklis norāda ka ldquotādā

izpratnē () tas nav noteikts taču gan uzņēmuma vadībai gan arī darbiniekiem kopumā ir

14

skaidrs ndash ko uzņēmums plāno darīt un kurp virzās Līdzīgi ir arī uzņēmuma vērtībām ndash tie ir

vairāk kā darbības principi vai bdquonerakstīti likumirdquo Tas nozīmē ka nav ldquopiefiksētirdquo ne mērķi

ne stratēģija bet uzņēmuma valdes loceklis apgalvo ka plāni ir un visiem ir skaidrs uz

kurieni virzās Tomēr pēc autora domām tas var radīt arī konfliktu situācijas jo ne vienmēr

tas ko otrs domā saskan ar cita cilvēka domām vai teikto Ir saprotams ka uzņēmuma ir savs

redzējums un vēlmes attiecībā uz finansēm tirgus paplašināšanu darbinieku kvalifikācijas

celšanu utml tomēr tas nav skaidri noformulēts stratēģijā ar kuru jebkurš uzņēmumam

piederošais varētu iepazīties

Autors secina ka uzņēmuma stratēģijas nav rakstiski definētas un līdz ar to nav arī

izmērāma to efektivitāte Uzņēmuma stratēģijas ir jānoformulē katrā no jomām ndash

administratīvā līmenī padoto līmenī eksporta vai realizācijas apjomu līmenī utml tad arī

vieglāk varēs novērtēt sasniegto un izmaiņas laika gaitā Piemēram uzņēmums var pieņemt

ka ar konkrētu rīcības plānu palielinās uzņēmuma peļņu par X procentiem X laika posmā

Nodefinējot šādu soli arī ir iespējams ldquoizmērītrdquo cik daudz no tā ir īstenojies un kādas pūles

(termiņu) tas ir prasījis Tātad uzņēmuma vēl ir jāpilnveido stratēģija jānodefinē un

jāapraksta tās misija un mērķi rakstiskā veidā

21 Uzņēmuma mērķi struktūra un kultūra

Šajā nodaļā kvalifikācijas darba autors apskatīs sīkāk uzņēmuma iekšējo vidi un

vairākos ar to saistītos faktorus analizējot katru no tiem atsevišķi Uzņēmuma mērķi un

struktūra dažkārt šķiet pašsaprotami jēdzieni tomēr tie ir daļa no ļoti nozīmīgās ndash uzņēmuma

iekšējās vides

Uzņēmuma mērķi Kā jau autors iepriekš minēja būvniecības uzņēmumā

bdquoMasterwork Constructionrdquo līdz šim nav nodefinēti konkrēti uzņēmuma mērķi taču tas

neietekmējot uzņēmuma praktisko darbību Autors secina ka pamatā darbojas tādi kā

bdquonerakstīti likumirdquo taču pēc autora domām šāda pieeja nav ilgtspējīga un uzņēmumam strauji

attīstoties (kā tas arī ir vērojams pēc tā datiem) ir ļoti būtiski nodefinēt un aprakstīt savu

konkrētu stratēģiju Īpaši svarīgi šajā kontekstā būtu arī individuālie struktūrvienību mērķi ja

jau uzņēmums plāno arvien vairāk deleģēt uzdevumus un atbildību padotajiem darbiniekiem

taču šobrīd tas īsti nestrādā ndash iespējams šādi konkrēti noteikti individuālie mērķi varētu

veicināt šo situāciju Kvalifikācijas darba 4 nodaļā autors sniegs savus priekšlikumus kā

varētu definēt uzņēmuma misiju mērķi stratēģiju

Uzņēmuma struktūra Būvniecības uzņēmumā pārsvarā visi darbinieki ir vīrieši

izņemot administrācijas daļā strādājošo grāmatvedi un lietvedi Darbinieki ir vecumā no 20-

15

40 gadiem kuriem ir vidējā vai augstākā profesionālā izglītība Šajā uzņēmumā strādājošiem

jābūt kvalificētiem un zinošiem par darba uzdevumiem un konkrētajiem projektiem tāpēc

darbinieku vidū ir profesionāli un kvalificēti speciālisti ndash namdari flīzētāji iekšdarbu veicēji

uc darbinieki projektu realizēšanai Pastāv neliela hierarhija tāpēc daļai darbinieku ir

nepieciešamas arī vadītāja dotības bet citi nodarbojas ar praktisku būvniecības darbu

veikšanu Būvniecības uzņēmumā šobrīd ir divu līmeņu struktūra ndash vadība un padotie

darbinieki Lai gan uzņēmumā šobrīd jau strādā vairāk nekā 20 darbinieki tajā nav izveidotas

atsevišķas struktūrvienības kā tradicionāli piemēram nodaļu izpratnē bet gan uzņēmuma

darbinieki tiek bdquogrupētirdquo pēc to profesionālās darbības Iespējams uzņēmumam vēl augot un

attīstoties tiks precizēta arī formālā uzņēmuma struktūra Lai gan formālās struktūras projektu

vadītāji uzņēmumā ir līdzvērtīgā padotībā kā ražošanā un montāžā iesaistītie darbinieki ndash pēc

autora novērojumiem un intervijas ar uzņēmuma valdes locekli var secināt ka praksē ļoti labi

strādā arī tāda kā bdquoalternatīvā hierarhijardquo Respektīvi kad atsevišķos projektus vadību

uzņemas konkrētie projektu vadītāji un darbinieki arī piemērojas šīm izmaiņām ndash galvenais ir

rezultāts

21 att Uzņēmuma darbinieku struktūra [autora veidota]

Kā redzams 21 attēlā autors sadalījis visus uzņēmuma darbiniekus hierarhiski ndash kā

ldquogalvenaisrdquo elements uzņēmuma struktūrā ir tā īpašnieks kuram vienmēr būs gala vārds

lēmumu pieņemšanas situācijās un uzņēmuma vadībā Jāpiebilst ka uzņēmuma īpašnieks

strādā ciešā vadībā ar uzņēmuma vadību (līdzīpašnieku vadītāju) kurš nereti orientējas vēl

labāk uzņēmumā notiekošajā nekā pats īpašnieks jo īpašniekam svarīgāk ir gūt peļņu un

Uzņēmuma īpašnieks

Uzņēmuma vadība

Administrācija (lietvede grāmatvede)

Projektu vadītāji

Projektu darbinieki strādājošie

16

uzņēmuma tēls taču vadītāja kompetencē ir gan finanšu jautājumi gan darbinieku vadīšana

gan sadarbība ar klientiem piegādātājiem utt Kā nākamais elements hierarhijā ir uzņēmuma

grāmatvede un lietvede kurām ir atbildība par atskaišu prasību dokumentu utt

sagatavošanu Savukārt projektu vadītāji ir tie darbinieki kuru atbildība ir gan par projekta

realizēšanu ndash termiņiem finansēm atskaitēm utt gan par praktisko pusi ndash izpildītā darba

kvalitāti materiālu piegādi utt Uzņēmuma darbinieki (strādnieki) ir tie kuriem tiešais

vadītājs ir projektu vadītājs un kuram katram ir jāveic darbs savā kompetencē kurā viņš

strādā ndash iekšdarbi ārdarbi santehnika elektrība krāsošana špaktelēšana utt un viņi nes

atbildību par padarītā darba kvalitāti

Kopumā autors secina ka uzņēmumā pastāv darbinieku struktūra kurā darbinieki ir

sakārtoti hierarhiskā līmenī pēc to atbildības un darba apjoma

Uzņēmuma organizācijas kultūra Kaut arī uzņēmumā ir hierarhiska struktūra

būvniecības uzņēmuma kultūras apskats parāda ka uzņēmumā ir demokrātisks vadības stils

kas raksturo arī darba vides kultūru jo darbinieki tiek novērtēti ndash tiek ņemts vērā viņu

viedoklis un viņi iesaistās lēmumu pieņemšanā Autors novērojis ka uzņēmumam ir savs

vizuālais tēls logo kas veido vienotu sajūtu uzņēmumā un darbinieku lokā ndash ir speciālais

darba apģērbs darba transports ar logo utt kas sekmē visa kolektīva vienotību lojalitāti

uzņēmumam vērtību izpratni (par to darba 3 nodaļā) Tāpat arī augsti tiek novērtēti

darbinieku dzīves apstākļi ndash vadība rūpējas lai projektu izstrādes laikā dzīvesvietas būtu

komfortablas kas arī parāda uzņēmuma kultūru un attieksmi pret padotajiem Tādejādi arī

darbiniekiem rodas sajūta ka tie ir novērtēti un viņiem pretī jādod savs ieguldījums ndash

atbildīgs un kvalitatīvs darba process Pozitīvu vidi un attieksmi veicina arī fakts ka valsts

svētku dienās kā arī Ziemassvētkos uc darbiniekiem vienmēr ir brīvdienas ndash tas rada sajūtu

ka darbinieki tiek novērtēti un ir uzņēmuma vērtība Taču jāpiebilst ka uzņēmumam ir arī

stingri darba izpildes nosacījumi kas arī ir daļa no tā kultūras ndash darbinieki tiek novērtēti bet

tiem ir jāpaveic savs darbs labi jo tie kuri strādā ievērojami lēnāk vai sliktāk nekā pārējie ndash

var tikt atlaisti Tas veido zināmu kvalitātes latiņu un izpratni par to ka uzņēmuma vērtība ir

labi darbinieki strādāt kvalitatīvi un operatīvi Intervijā uzņēmuma valdes loceklis uzskata ka

kultūra vairāk izpaužas kā konkrētas tradīcijas piemēram kopīgi pasākumi uzņēmuma

iekšienē un labāko darbinieku novērtēšana Autors uzskata ka attiecībā uz uzņēmuma kultūru

uzņēmumam būtu noderīgi izvirzīt konkrētākas vērtības un tās aprakstīt jo lai gan uzņēmuma

ikdienas darbs ir diezgan dinamisks un saspringts tomēr tādi kultūras aspekti kā uzņēmuma

tēls mikroklimats birojā uzņēmuma vērtību nostiprināšana darbinieku morāles principu

nostiprināšana (piemēram atbildība pret uzticētajiem darba instrumentiem) tikai pozitīvi

17

sekmētu uzņēmuma darbinieku iesaisti uzņēmuma attiecībās Ņemot vērā iepriekš minēto tas

jau tiek darīts tomēr izvirzot konkrētas vērtības priekšlikumus uzņēmuma kultūra varētu būt

vēl izteiktāka un spēcīgāka Jāpiemin ka konkrētajā uzņēmumā kultūru var raksturot kā

adaptīvu jo uzņēmums strādā sava veida paaugstināta riska apstākļos (piemēram kad uznāks

sniegs un nevar veikt darbus ndash atkarība no dabas apstākļiem) kas arī prasa ātru reakciju uz

šiem ārējās vides apstākļiem Kvalifikācijas darba autors jau iepriekšējās nodaļās uzsvēra ka

piemēram kopīgu kolektīva pasākumu organizēšana (gada balle sporta spēles uc) pozitīvi

ietekmētu uzņēmuma kultūru un kolektīva saliedēšanos

22 Uzņēmuma tehnoloģijas

Analizējot būvniecības uzņēmumā esošās tehnoloģijas un to pielietojumu autors

secina ka pamatā tiek izmantota intensīvā tehnoloģija (pēc D Tompsona pieejas) jo katrs

uzņēmuma produkts (māja) ir individualizēta ndash ir minimāla standartizācija attiecībā uz mājas

projekta sagatavošanu un izmantotām metodēm tās detaļu saražošanā Tā kā uzņēmums

pamatā izmanto dažas specifiskas tehnoloģijas kas saistās ar dažu konkrētu darbinieku

(speciālistu) tiešajiem darba uzdevumiem tad nav novērojam uzņēmuma liela atkarība no

tām Iespējams uzņēmumam būtu vairāk jāpadomā par tehnoloģiju izmantošanu uzņēmuma

iekšējo procesu uzlabošanā piemēram klientu un ražošanas vadības sistēmu jomā

Būvniecības jomā uzņēmums izmanto profesionālus darba instrumentus no tādām

firmām kā ldquoDeWaltrdquo ldquoYeinrdquo ldquoMakitardquo ir mehāniskais flīžu griezējs bet principā viss darba

process tiek paveikts darbiniekiem strādājot ar šiem instrumentiem nevis izmantojot kādas

lielas iekārtas vai mašīnas Uzņēmuma darbības gadu laikā jau ir izstrādājusies ražošanas

tehnoloģija kādā secībā kādus darbus nepieciešams veikt Darbības gadu laiku ir

izstrādājusies aizvien strukturētāka darbu veikšana un ir ldquomācīts no kļūdāmrdquo jo gandrīz no

katra projekta var izdarīt secinājumus kā darīt vai ko darīt citādāk Ražošanas ziņā tas ir

paātrinājis procesu jo visi pienākumi tiek sadalīti un ļoti liela daļa no darba tiek izdarīta jau

ražotnē Tas ir arī pluss attiecībā pret klientiem jo ievērojami paātrina projekta izpildes

termiņus Ražošanas jomā šobrīd nav tāda iekārta kuru būtu plānots iegādāties vai tāda kuru

vajadzētu iegādāties lai būtiski paātrinātu vai uzlabotu darba procesu ndash būtiskākā loma ir

darba organizācijā un tā šobrīd ir labā līmenī Arī uzņēmuma noliktavas organizācijā šogad

tika veiktas izmaiņas (sakārtota) lai tā būtu strukturētāka un pārraugāms instrumentu

izmantošanasnodošanas process kas līdz šim bija nesakārtos jo katrs gāja un ņēma ko grib

bez atzīmēšanās žurnālā

18

Attiecībā pret būvniecības uzņēmumu tajā nav atsevišķa informācijas tehnoloģiju

departamenta un nav arī viena cilvēka kas ar tām strādātu jo tam nav vajadzības Uzņēmums

nodarbojas ar celtniecības projektiem un māju ražošanu taču to realizēšanai netiek izmantotas

sarežģītas tehniskas iekārtas mašīnas vai datorprogrammas Protams kā jebkurā darba vietā

mūsdienās notiek darbs ar datorprogrammām taču tās neprasa īpašu pieeju (tās ir

vispārzināmas programmas) Tas kas ir saistīts ar IT jomu šajā uzņēmumā ir gaisa kuģis jeb

drons (skat3 nodaļu) jo no tā iegūtās fotogrāfijas pēc tam pārnes datorā lai projicētu ēkas

novietojumu kartogrāfiju uc bet par to autors apraksta 3 nodaļā

Par komunikācijas tehnoloģijām autors izklāstīs 3 nodaļā par mārketinga

tehnoloģijām

23 Uzņēmuma produkcijas un pakalpojumu raksturojums

Būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo pamatdarbība ir koka paneļa

māju eksports un to uzstādīšana Norvēģijā (saskaņā ar NACE 20 klasifikatoru ndash 4210

dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība skat22att)

22att Uzņēmuma produkcijas piemērs [18]

Kā papildu pakalpojums ir projektu izstrāde teorētiskā līmenī ndash jeb projektēšana

rasēšana un tāmēšana pēc klienta vēlmēm (bez izstrādes) Taču tā kā uzņēmums pamatā

koncentrējas uz pilnu projekta izstrādi (no idejas līdz realizācijai) tad turpinājumā autors

analizēs šo darbības pamatvirzienu un tā dzīves ciklu

Uzņēmuma galvenā (apmēram 90) klientu grupa ir Norvēģijas iedzīvotāji kuriem

tiek būvētas privātmājas taču uzņēmums sadarbojas arī citu projektu izstrādē ndash tiek būvētas

skolas lielveikali zvejnieku mājas rūpnīcas Ļoti maz ir standartizētu lietu un procesu un

biežāk nepieciešams ir individuāls risinājums bdquoKatra māja ir kā atsevišķs projekts ndash no paša

19

sākuma (no klienta vēlmju izzināšanas) līdz mājas nodošanai Sākumā tiek sagatavots

piedāvājums klientam ndash ar zīmējumiem iespējām uc jo uzņēmums nepiedāvā piemēram

sērijveida projektus ir tikai individuāli pasūtījumirdquo

Tomēr nepieciešamās pamatlietas jebkuras ēkas celtniecībai ir jau bdquoatstrādātasrdquo ndash

neatkarīgi no konkrētā projekta ir izstrādājusies sistēma kādā secībā darbi notiek kādi

meistari un kādā secībā strādā pie mājas uzstādīšanas ārdarbiem un iekšdarbiem

2014gada sākumā pateicoties straujai uzņēmuma attīstībai tika iepirkti materiāli un

pamatlīdzekļi lai uzsāktu ražošanas izveidi Latvijā Saistībā ar pieprasījuma pieaugumu un arī

ražošanas uzsākšanu kas arī pozitīvi ietekmēja uzņēmuma darbības apjomus tika pieņemti arī

jauni darbinieki (līdz 2014gada beigām tika pieņemti 6 darbinieki)

23att Uzņēmuma ražotne Rīgā [18]

Noslēdzot 2013gadu uzņēmuma apgrozījums palielinājās par vairāk kā 200

salīdzinot ar iepriekšējo 2012pārskata gadu sasniedzot vairāk nekā 400 000 EUR apmēru

Tāpat arī darbinieku skaits 2013gadā palielinājās par vairāk kā 50 - no 15 kā vidējais

nodarbināto skaits uzņēmumā 2012gadā līdz 23 2013gadā[1] Uzņēmuma savas ražotnes

izveide ir piemērs tam ka pie noteikta uzņēmuma darbības apjoma ir nepieciešams pašiem

nodrošināt konkrētas funkcijas ndash šajā gadījumā māju montāžu kas iepriekš tika iepirka no

konkrētiem uzņēmumiem

ldquoProdukta dzīves cikls ir laika periods no produkta izstrādes līdz tā ražošanas un

pārdošanas pārtraukšanairdquo[2] Produkta dzīves cikls ietver 5 fāzes ndash izstrādi ieviešanu

attīstību briedumu un kritumu Ņemot vērā iepriekš minēto autors secina ka uzņēmums

atrodas attīstības stadijā jo tā piedāvātais produkts ir jau ienācis tirgū un ir pieprasīts taču vēl

nav sasniegts realizācijas maksimums (briedums) Uzņēmums joprojām attīsta piedāvāto

produktu apgūst tirgu un paplašina ražošanas iespējas jeb vienā vārdā sakot ndash attīstās

Tuvākajos nākotnes uzņēmuma attīstības plānos ietilpst ražošanas paplašināšana

uzņēmuma īpašumā esošo telpu iegāde nevis īrēšana kā arī darbības paplašināšana gan

20

Norvēģijas vidienē gan dienvidu daļā jo šobrīd uzņēmums pamatā darbojas Norvēģijas

ziemeļu daļā

Kopumā uzņēmuma produkts ir skaidri definēts no paša darbības sākuma un pozitīvi ir

vērtējams ka darbības gadu laikā tā izstrādes process ir aizvien konkrētāk strukturēts tādejādi

paātrinot darba procesu un arī uzlabojot kvalitāti

24 Uzņēmuma darbība un ekonomiskie rādītāji

Kvalifikācijas darba otrajā nodaļā autors analizēs uzņēmuma darbību finanšu jomā un

ekonomiskos rādītājus Lai noteiktu vai uzņēmuma darbība ir veiksmīga no finansiālā

viedokļa ir jāskatās uz ļoti dažādiem rādītājiem Tas ka uzņēmums strādā ar peļņu vai

zaudējumiem nav vienīgais pēc kā var noteikt vai uzņēmums strādājis finansiāli veiksmīgi vai

nē Protams peļņa ir katra uzņēmēja mērķis bet izpētot sīkāk rādītājus kas raksturo

uzņēmuma darbību var iegūt plašāku skatu un atrast likumsakarības kas var palīdzēt

uzņēmuma tālākai darbībai

Turpinājumā autors pievērsīsies katra rādītāja atsevišķai analīze

241 Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķins atspoguļo ieņēmumus un izdevumus kā arī

iegūto peļņu vai radušos zaudējumus ndash tas ir uzņēmuma vadības darbības rādītājs Operāciju

konti visā pārskata periodā uzkrāj datus uzņēmuma finansiālā rezultāta ndash peļņas vai

zaudējumu noteikšanai tie ir peļņas vai zaudējumu aprēķina konti

Autors secina ka uzņēmumā tiek izmantots LR likumā bdquoPar uzņēmuma gada

pārskatiemrdquo 12 panta peļņas vai zaudējuma aprēķina shēma kas klasificēta pēc apgrozījuma

izmaksu metodes[7]

Visi ieņēmumu konti ir pasīva konti kuros ieņēmumu palielinājums jāiegrāmato kontu

kredītā bet samazinājums ndash kontu debetā izņemot piešķirto atlaižu kontus tie ir ieņēmumus

regulējošie konti kas slēdzami uz attiecīgo ieņēmumu kontiem Ieņēmumu kontu debetā un

atlaižu kontu kredītā uzrāda ieņēmumu un atlaižu summu precizējumus Pārskata perioda

beigās ieņēmumu kontu saldo slēdz uz peļņas vai zaudējumu kontu

Visos izdevumu kontos izdevumus grāmato konta debetā bet kredītā tiek uzrādītas

izdevumus precizējošās summas Pārskata gada beigās šajos kontos izveidojušos saldo slēdz

(kontu reformācija) uz peļņas vai zaudējumu kontu kreditējot šos kontus

Kā 21tabulā parādīts uzņēmums 2014 pārskata gadu noslēdza ar zaudējumiem EUR

353 282 kas ir ļoti atšķirīgi salīdzinot ar 2013gadu kurš tika noslēgts ar peļņu EUR

21

589 123 Autors norāda ka peļņas samazināšanās kā atsevišķs rādītājs vēl neko neliecina

iespējams uzņēmums ir investējis ražošanas attīstībā kas parādīs veiksmīgus rezultātus

turpmākajā uzņēmuma dzīvē nevis 1 gada griezumā Pēc peļņas vai zaudējuma aprēķina var

secināt ka klāt ir nākusi ļoti liela izmaksu pozīcija ndash Norvēģijas pārstāvniecības izdevumi

kas arī izskaidro kraso rezultātu atšķirību abos pārskata gados

Kā jau ražošanas uzņēmums lielākā daļa izdevumu ir pārdotās produkcijas ražošanas

izmaksas Autors secina ka apgrozījums ir samazinājies par 32 kas likumsakarīgi kopā ar

administrācijas un pārējām uzņēmuma saimniecisko izmaksu pieaugšanu rezultējās šādos

zaudējumos 2014gadā Autors uzskata ka šis ir perfekts piemērs ka nedrīkst finanšu

lēmumus un rezultātus balstīt tikai uz kādu konkrētu rādītāju bet tieši pretēji ndash jāpēta

uzņēmuma rezultāti no dažādām pusēm lai labāk izprastu tā darbību Kā lielisks piemērs tam

ir šie abi gadi kuros bruto peļņas atšķirība ir tikai Eur 7978 kas būtībā liktu spriest ka arī

peļņas rādītājiem jābūt līdzīgiem Bet tā kā pārējās izmaksu pozīcijas kas nav tieši saistītas ar

ražošanas izmaksām ir krietni pieaugušas tad rezultāts ir krasi atšķirīgs ndash peļņas rādītāji

atšķiras par 270

Tabulā 21 attēlots uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2014 gadu no kā

arī autors izdara savus secinājumus un priekšlikumus par uzņēmuma darbību

21 tabula

Uzņēmuma peļņas vai zaudējuma aprēķins par 2014gadu

Rādītājs

Pārskata

gada beigās

EUR

Iepriekšējā

pārskata gada

beigās

EUR

Neto apgrozījums 2 569 722 3 762 454

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 1 480 746 2 681 456

Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) 1 088 976 1 080 998

Pārdošanas izmaksas 149 675 192 231

Administrācijas izmaksas 273 111 77 707

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 5 224 17 786

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 263 828 127 331

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 9 486 4 493

Norvēģijas pārstāvniecības izdevumi -752 023 0

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un

nodokļiem -353 923 697 022

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem -353 923 697 022

Ieņēmuma nodoklis par pārskata periodu 0 107 639

Atliktais nodoklis 641 -260

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc

nodokļiem (tīrie ieņēmumi) -353 282 589 123

22

Analizējot finansiālās iespējas autors ir apskatījis uzņēmuma 2014gada finanšu

pārskata datus kontekstā ar uzņēmuma iekšējo vidi Ņemot vērā tajā pieejamo informāciju

var secināt ka

Lielākais pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu īpatsvars ir materiālu

izmaksām kas ir loģiski ņemot vērā uzņēmuma produktu ndash šeit būtiski ir materiālu

iepirkšana uzņēmumā tā piegādātāji cenas sadarbības nosacījumi

Tā kā uzņēmums lielāko daļu savas darbības (māju uzstādīšanu) veic ārpus

Latvijas tad ļoti būtiski ir tādi faktori kas saistās gan ar uzņēmuma darbinieku uzturēšanos

Norvēģijā (piemēram komandējuma izmaksas apdrošināšana darbinieku nodarbināšanas

atbilstība vietējai likumdošanai uc) gan arī ar visiem citiem saistītajiem pakalpojumiem kā

materiālu transportēšana ārpakalpojumu un apakšuzņēmēju darbība uz vietas Norvēģijā

Ar uzņēmuma darbības specifiku saistās arī tas ka uzņēmumam svarīgs

aspekts ir tā īpašumā un lietošanā esošais transports ndash kas saistās gan tieši ar izmaksām (lai tās

būtu minimizētas piemēram degvielas izmaksas vai labāk pirkt (kredīts vai līzings) vai

nomāt) gan arī ar darba organizāciju (lai darbības nodrošināšanai vienmēr būtu pieejams

darba kārtībā esošs transports)

Atverot ražotni jaunās telpās ir būtiski arī palielinājušies komunālie izdevumi

līdz ar to no efektīvas uzņēmuma pārvaldības viedokļa ir ļoti svarīgi pareizi saplānot darbus

un telpu noslogojumu lai piemēram elektrība netiktu tērēta nelietderīgi (jo telpas ir lielas un

darbs ir tieši piesaistīts konkrētiem projektiem kad darbs ražotnē ir veicams nevis visu laiku

vienmērīgi)

Tā kā uzņēmuma galvenais noieta tirgus ir ārpus Latvijas tad jebkura

starptautiska uzņēmuma darbība saistās arī ar savstarpējiem starptautiskiem norēķiniem ndash

uzņēmumam ir salīdzinoši lieli zaudējumi no valūtas kursa svārstībām jo savstarpējos

darījumos Norvēģijas kronas Zaudējumi galvenokārt veidojas no debitoriem jo rēķini ir

izrakstīti kronās Šī arī varētu būt joma kur uzņēmums varētu izvērtēt savu darbību un arī

optimizēt resursus

242 Uzņēmuma bilance

Šajā nodaļā autors apskatīs uzņēmuma bilanci Autors secina ka bilances debeta un

kredīta atlikumi ir vienādi un konti ir sagrupēti un apstrādāti atbilstoši bdquoGada pārskata

likumardquo[15 16lpp] 10pantā noteiktām prasībām[7] Bilance ir sastādīta vertikālā formā

kur augšējā daļā ievietoti aktīva posteņi bet zem tās ndash pasīva posteņi Autors secina ka gada

23

pārskatā un grāmatvedībā par naudas vienību un vērtības mēru ir lietota Latvijas Republikas

naudas vienība ndash euro

Uzņēmuma lielāko daļu aktīvu sastāda pamatlīdzekļi nauda un citi debitori Pie citiem

debitoriem lielāko daļu sastāda uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) kā arī pievienotās

vērtības nodokļa (PVN) pārmaksas UIN avansa maksājumi jāveic balstoties uz iepriekšējā

gada rezultātiem Kā redzams pēc bilances pasīva uzņēmumam ir ļoti neliels aizņemtais

kapitāls ndashkredīti vai aizņēmumu no saistītajām kompānijām Autors vēlas vērst uzmanību uz

to ka uzņēmuma pamatkapitāls ir EUR 2 840 Autors vēlas norādīt un ieteikt ka uzņēmumam

ar 25 un 3 miljonu apgrozījumu gadā noteikti vajadzētu padomāt par pamatkapitāla

palielināšu tas uzlabotu uzņēmuma tēlu finansēšanas iestāžu acīs

Uzņēmumam uz 31122014 ir ilgtermiņa aizņēmumi EUR 15 073 Autors uzskata ka

uzņēmumam nebūs problēmu segt šīs saistības Bet ar lielu piesardzību autors ieteiktu

skatīties uz to cik lieli ir īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem ndash EUR 105 065

Šim skaitlim būtu lietderīgi pretī nolikt pircēju un pasūtītāju parādus kas uz 31122014 ir

tikai EUR 2 901 No šiem skaitļiem autors vēlētos izteikt minējumu ka ir saņemts avansu

maksājums no pircēja kā arī ir pasūtīti izejmateriāli ar pēcapmaksu un algots darba spēks

kuriem arī jāizmaksā algas pēc padarītā Šeit iespējams risks saistībā ar to ka ražošanai ir

iztērēti vairāk līdzekļi nekā konkrētajā brīdī ir ienākuši no pircējiem Autors vēlas ieteikt

pārskatīt apmaksas grafikus gan pircējiem gan noslēgtos līgumus ar piegādātājiem jo

izmainot šos apmaksas nosacījumus var uzlabot naudas plūsmu tā lai nerastos tik liela

negatīvā starpība starp naudu kura ir jāsaņem no pircējiem un to kura jāmaksā izejvielu un

materiālu piegādātājiem

243 Uzņēmuma likviditātes aprēķins maksātspējas lietišķās aktivitātes un

rentabilitātes rādītāji un to raksturojums

Uzņēmuma darbības ekonomiskajai analīzei ir svarīga loma uzņēmuma vadīšanā

Analīzes uzdevums ir noteikt uzņēmuma darbības efektivitāti pārskata periodā un noteikto

mērķu sasniegšanu un uzņēmuma darbības attīstības iespējamos virzienus Tāpēc analīze ir

jāveic mērķtiecīgi lai izzinātu tādas uzņēmuma iespējas un rezerves kuras nodrošinātu esošo

resursu optimālu izmantošanu

Uzņēmuma likviditātes analīze nozīmē finansiālās stabilitātes noteikšanu Likviditātes

rādītāji ir rādītāji ar kuru palīdzību var novērtēt uzņēmuma spēju segt savus parādus tad kad

tie ir jāmaksā Šī spēja ir atkarīga no attiecības starp uzņēmuma maksāšanas līdzekļu

24

potenciālu un uzņēmuma finansiālajām saistībām Maksāšanas līdzekļu potenciāls nozīmē

uzņēmumam piederošus likvīdus līdzekļus

Par likvīdiem sauc tos aktīvus kuri jau atrodas naudas formā kā arī tos kurus ātri var

pārvērst naudas formā

Kopējais likviditātes koeficients ir apgrozāmo aktīvu attiecība pret īstermiņa

saistībām Šis rādītājs vērtē cik labi uzņēmums spētu nokārtot savas īstermiņa saistības ar

saviem apgrozāmiem līdzekļiem[8]

Attēlā 24 ir uzrādīta kopējā likviditātes koeficienta formula un pēc formulas veiktais

aprēķins

Formula

Kopējais likviditātes koeficients

=

Apgrozāmie līdzekļi

Īstermiņa saistības

Aprēķins

Kopējais likviditātes koeficients

=

451 713

158 109

Rezultāts 285

24att Kopējais likviditātes koeficients [autora veidots]

Autors secina ka uzņēmuma spēja dzēst savas īstermiņa saistības izmantojot

apgrozāmos līdzekļus (21attēls) ir pietiekama Par šī koeficienta optimālā lieluma robežām

viedoklis nedaudz atšķiras saskaņā ar vispārpieņemtajiem starptautiskajiem standartiem tiek

uzskatīts ka šīm koeficientam jāatrodas robežās starp 1 un 2 (dažreiz 3)

Likviditātes rādītāji ir bieži ļoti apmierinoši bet uzņēmuma maksātspēja nebūt nav

apmierinoša tāpēc bieži it sevišķi bankas pie kredītu izsniegšanas izmanto uzņēmuma

maksātspējas rādītāju

Ar šo rādītāju palīdzību

raksturo uzņēmuma saistību attiecību pret pašu kapitālu vai aktīvu kopsummu

novērtē uzņēmuma iespējas paaugstināt saistību summu

novērtē uzņēmuma spēju noteiktā termiņā nokārtot saistības

Šis rādītājs atspoguļo saistību īpatsvaru uzņēmumā to veido attiecība starp visām

uzņēmuma saistībām un bilances kopsummu

Maksātspējas rādītāji jeb saistību īpatsvars bilancē rāda cik reizes pārskata perioda

laikā apritējis kapitāls debitoru parādi kreditoru parādi krājumi aktīvi ilgtermiņa

ieguldījumi[8] Attēlā 25 aprēķināts saistību īpatsvars bilancē

25

Formula

Saistību īpatsvars bilancē

=

uzņēmuma saistības

bilances kopsumma

Aprēķins

Saistību īpatsvars bilancē

=

173 182

582 609

Rezultāts 030

25 att Saistību īpatsvars bilancē [autora veidots]

22 attēlā redzams ka uzņēmumā nav problēmas ar maksātnespēju jo rādītājs ir

mazāks par 05Vispārējā gadījumā tiek uzskatīts jo vairāk uzņēmuma bilances kopsumma

pārsniedz saistības jo augstāka ir uzņēmuma maksātspēja

Uzņēmuma līdzekļu aprites rādītāji raksturo uzņēma līdzekļu izmantošanas

efektivitāti Aktivitātes rādītāji rāda cik reizes pārskata perioda laikā apritējis kapitāls

debitoru parādi kreditoru parādi krājumi aktīvi ilgtermiņa ieguldījumi Aprites rādītājiem ir

liela nozīme uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšanā jo līdzekļu aprites ātrums ir to

pārvēršanas naudas formā ātrums kas tieši ietekmē uzņēmuma maksātspēju Šo rādītāju

aprēķina kā attiecību starp neto apgrozījumu un kapitālu aktīvu utt[11 134lpp]

Attēlā 26 ir parādīta pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījuma formula un veiktais

aprēķins pēc kura autors var izdarīt secinājumus

Formula

Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums

=

Neto apgrozījums

Debitori kopā

Aprēķins

Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums

=

2 569 722

228 384

Rezultāts 1125

26 att Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums [autora veidots]

23 attēlā iegūtais rezultāts parāda ka debitoru parādi tiek pārvērsti par naudas

līdzekļiem 1125 reizes gadā Šis rādītājs ļoti atšķiras dažādās nozarēs tādēļ ir nepieciešama

plašāka analīze lai noteiktu vai rādītājs ir normas robežās

Savukārt apgrozāmo līdzekļu kustības aprēķins 27 attēlā norāda uz apgrozāmo

līdzekļu efektīvu izmantošanu

26

Formula

Apgrozāmo līdzekļu kustība

=

Apgrozījums

Apgrozāmie līdzekļi

Aprēķins

Apgrozāmo līdzekļu kustība

=

2 569 722

451 713

Rezultāts 569

27 att Apgrozāmo līdzekļu kustība [autora veidots]

Augsts koeficients norāda ka uzņēmumam ir nepietiekams apgrozāmo līdzekļu

daudzums turpretī zems koeficients var norādīt uz esošo apgrozāmo līdzekļu neefektīvu

izmantošanu

Kopējo aktīvu apgrozījuma aprēķins kas redzams 28 attēlā norāda ka uzņēmuma

aktīvu apgrozījums ir zems (vidējais valstī -219)

Formula

Kopējo aktīvu apgrozījums

=

Neto apgrozījums

Aktīvi

Aprēķins

Kopējo aktīvu apgrozījums

=

2 569 722

582 609

Rezultāts 023

28 att Kopējo aktīvu apgrozījums [autora veidots]

Pārāk zems koeficients parāda ka investīcijas uzņēmumā ir bijušas pārāk lielas un

nepieciešams likvidēt daļu pamatlīdzekļu un krājumu kas dotu iespēju uzlabot uzņēmuma

likviditāti Ļoti augsts aktīvu apgrozījuma koeficients var norādīt arī uz to ka uzņēmumam ir

jāiegulda papildus līdzekļi aktīvos lai izturētu konkurenci

Nozīmīgākais uzņēmuma darbības efektivitātes mērs ir peļņa Uzņēmuma neto peļņu

dalot ar neto apgrozījumu ar uzņēmuma kopējo vai pašu kapitālu nosaka rentabilitāti

Rentabilitāte ir uzņēmuma darbības efektivitātes rādītājs Šie rādītāji rāda patērētos līdzekļus

vai realizētās produkcijas apjomu Rentabilitāti izsaka procentos tās vērtēšanai nav noteiktu

kritēriju Jo augstāks šis procentu līmenis jo uzņēmuma darbība ir efektīvāka zems

rentabilitātes līmenis liecina par uzņēmuma neveiksmi ja to nenovērš laikus ir sagaidāma

uzņēmuma darbības krīze[8]

27

Attēlā 29 ir veikts uzņēmuma apgrozījuma rentabilitātes aprēķins izmantojot

formulu

Formula

Apgrozījuma rentabilitāte

=

Pārskata perioda peļņa

Neto apgrozījums

x

100

Aprēķins

Apgrozījuma rentabilitāte

=

-353 282

2 569 722

Rezultāts -14

29 att Apgrozījuma rentabilitāte [autora veidots]

Apgrozījuma rentabilitāte jeb bruto peļņas robeža parāda cik liela daļa no realizācijas

ieņēmumiem ir peļņa Šis rādītājs raksturo uzņēmuma vadības spēju vadīt un kontrolēt

izmaksu attiecību pret apgrozījumu Peļņas apjomu var regulēt mainot pārdotās produkcijas

daudzumu ceļot cenas vai arī samazinot izmaksas Svarīgi ir salīdzināt aprēķināto peļņas

normu ar nozares vidējiem rādītājiem Ja aprēķinātais rādītājs ir lielāks par nozares vidējo

rādītāju analizējamais uzņēmums ir starp nozares līderiem

Autors secina ka salīdzinot ar 2013gadu kad apgrozījuma rentabilitātes rādītājs bija

16 2014gadā rentabilitāte ir ievērojami samazinājusies Ja šī tendence turpināsies

uzņēmums var kļūt zaudējumu nesošs Autors uzskata ka ir jāņem vērā to uz ko šie rādītāji

norāda kā arī iemesli kas tos iespaido Ir jāinformē uzņēmuma vadība par iespējamiem

turpmākajiem riskiem kā arī to kādiem izdevumiem jāpievērš īpaši liela uzmanība

28

3 UZŅĒMUMA SVID ANALĪZE

Turpinājumā autors pievērsīsies uzņēmuma SVID analīzei (skat31att) ldquoSVID

analīze ir viena no populārākajām metodēm kas palīdz sistematizēt iekšējās un ārējās vides

analīzes procesu un izstrādāt stratēģijas (angliski SWOT)rdquo [5 103lpp]

Uzņēmuma SVID analīzes sagatavošanai autors izmantoja analītisko un sintēzes

metodi apkopojot pieejamo informāciju un izvērtējot uzņēmuma stiprās un vājās puses

iespējas un draudus

31 att Uzņēmuma SVID analīzes matrica [autora veidota]

Apkopojot SVID analīzi autors secina ka uzņēmumam ir diezgan daudz stiprās puses

un iespējas bet jāņem vērā arī draudi un vājās puses Kā viena no uzņēmuma stiprajām pusēm

ir uzņēmuma īpašnieks kurš ir Norvēģijas pilsonis Tas ir viens būtiskiem uzņēmuma

attīstības faktoriem jo galvenais īpašnieks un vadītājs kā Norvēģijā dzīvojošs pilsonis spēj

korektāk un vairāk izpētīt tirgus ekonomiku un darbības vietu jo labāk pārzina procesus

valstī kurā dzīvo Līdz ar tiek būtiski paaugstināta arī uzņēmuma konkurētspēja attiecībā pret

Stiprās puses Vājās puses

Uzņēmuma īpašnieks

Zināšanas par vietējo tirgu

Demokrātisks vadības stils

Projektu vadītāju iesaiste lēmumu

pieņemšanā un uzticēšanās tiem

Minimāla konkurence

Uzņēmuma misijas mērķu un

uzdevumu nekonkrētība

Informācijas un komunikācijas

problēmas projektu gaitā

Minimāla tehnoloģiju izmantošana

ikdienas darba procesā (ne saistībā ar

ražošanu)

Nav izstrādāts mārketinga plāns

Iespējas Draudi

Jaunu tirgu apgūšana Norvēģijā

Jaunu tirgu apgūšana citās valstīs

Uzņēmuma efektivitātes palielināšana

uzlabojot uzņēmuma procesus

Uzņēmuma darbinieku iniciatīvas

paaugstināšanās

Izmaiņas sadarbība ar esošajiem

piegādātājiem

Starpnieku nosacījumu maiņa

Ierobežojumu ieviešana attiecībā uz

starptautisko darbību

Būtiska klientu vajadzību un paradumu

maiņa

29

konkurentiem un zināšanas par vietējo tirguJebkuram uzņēmuma ir būtiska pozitīva un

stabila iekšējā vide kas šajā gadījumā tiek nodrošināts ar demokrātisku vadības stilu un

uzticēšanos saviem darbiniekiem

Kopumā šī komunikācija un attiecības ir vērtējamas pozitīvi jo arī darba uzdevumu

veikšanā tiek pielietota projektu vadības pieeja kas jau pati par sevi konkretizē un sistematizē

darba procesu

Autors uzskata ka lielā mērā vadīšanas veiksmes faktors uzņēmumā ir tas ka

uzņēmuma vadība uzticas darbiniekiem un ļauj tiem piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā

Projektu pieeja uzņēmuma darbībā būtiski ietekmē arī komandas darbu kas ir svarīgs aspekts

veiksmīga rezultāta sasniegšanai ndash attiecīgi kā norisinās praktiskā sadarbība arī starp projekta

vadītājiem un darbiniekiem ne tikai attiecībā uz vadību Šeit var minēt ka uzņēmuma

darbinieki sasvtarpēji labi sadarbojas un ja ir nepieciešams ļoti labi strādā arī deleģēšana un

vadība starp pašiem darbiniekiem Protams dažkārt komunikācija starp pašiem uzņēmuma

darbiniekiem būtu pilnveidojama ndash saistībā ar precīzas informācijas nodošanu īstajā laikā un

īstajā vietā tomēr kopumā komunikācija un vadības stils šajā uzņēmumā ir kā stiprā puse

Ņemot vērā uzņēmuma stiprās puses tās veido arī vairākas iespējas uzņēmuma

attīstībai Autors jau skaidroja kāds ir pienesums uzņēmumam no vadītāja ndash jaunu tirgu

apgūšana Norvēģijā kā arī uzņēmuma stabilitāte un potenciāls ļauj apgūt vēl citus jaunus

tirgus Tāpat arī iespējams paaugstināt darbinieku potenciālu un lielāku iniciatīvu kas

sekmētu jaunu ideju veidošanos un paaugstinātu darbības efektivitāti

Savukārt par uzņēmuma vājo pusi ir jānosauc misijas mērķu un uzdevumu

nekonkrētība Uzņēmumam nav nodefinēti konkrēti mērķi taču tas neietekmē uzņēmuma

praktisko darbību Var secināt ka uzņēmums pamatā darbojas ar tādiem kā bdquonerakstītiem

likumiemrdquo taču autors uzskata ka šāda pieeja nav ilgtspējīga un uzņēmumam strauji

attīstoties ir ļoti būtiski nodefinēt un aprakstīt savu konkrētu stratēģiju Īpaši svarīgi šaja

kontekstā būtu arī individuālie struktūrvienību mērķi ja jau uzņēmums plāno arvien vairāk

deleģēt uzdevumus un atbildību padotajiem darbiniekiem taču šobrīd tas īsti nestrādā ndash

iespējams šādi konkrēti noteikti indiviuālie mērķi varētu veicināt šo situāciju Šeit arī var

minēt to ka uzņēmumam pagaidām nav izstrādāta konkrēta sava misija kas arī var negatīvi

ietekmēt uzņēmuma attīstību jo nav šī viena konkrētā startēģiskā virziena ndash ir identificēti daži

attīstības plāni kā ražošanas attīstība un jaunu tirgu apgūšana taču ar to nav pietiekami Tāpat

kā individuālie mērķi arī konkrētas uzņēmuma misijas nodefinēšana varētu uzlabot padoto

darbinieku piederības apzināšanos uzņēmumā un arī to lielāku iniciatīvu un iesaisti

uzņēmuma darbā līdz ar to arī palielinot katram savu atbildību To ir iespējams panākt gan

30

nodefinējot misiju mērķus un uzdevumus gan uzlabojot informācijas un komunikācijas apriti

projektu gaitā

Kā vēl viena no uzņēmuma vājajām pusēm ir minimāla tehnoloģiju izmantošana

ikdienas darba procesā Katrs uzņēmuma projekts ir individualizēts kas nozīmē ka ir

minimāla standartizācija attiecībā uz mājas projekta sagatavošanu un izmantotām metodēm

tās detaļu saražošanā Tā kā uzņēmums pamatā izmanto dažas specifiskas tehnoloģijas kas

saistās ar dažu konkrētu darbinieku (speciālistu) tiešajiem darba uzdevumiem tad nav

novērojam uzņēmuma liela atkarība no tām Iespējams uzņēmumam būtu vairāk jāpadomā

par tehnoloģiju izmantošanu uzņēmuma iekšējo procesu uzlabošanā piemēram klientu un

ražošanas vadības sistēmu jomā

Attiecībā uz uzņēmuma mārketingu jau iepriekšējās nodaļās autors skaidroja ka tam

nav izstrādāta plāna Protams uzņēmums veic nelielas mārketinga aktivitātes bet to nevar

uzskatīt par stratēģisku pieeju Ja uzņēmums vēlas virzīt attīstību paplašināties piesasistīt

jaunus klientus ndash būtu nepieciešams padomāt par mārkeitnga plāna izstrādi kurā pa punktiem

tiktu nodefinēti darbības soļi

Sadarbību ar skatiliski mazāk piegādātājiem arī varētu saistīt ar uzņēmuma

individualizēto pieeju ndash ka ļoti minimāli ir standartizētu lietu un procesu un biežāk

nepieciešama ir individuāls risinājums Tas nozīmē arī to ka uzņēmums ir atkarīgs no

skaitliski mazāk piegādātājiem un līdz ar to ir arī mazāk variāciju ja kāds no esošajiem

pārtrauc sadarbību vai maina sadarbības nosacījumus Tas attiecas arī uz starpniecības

pakalpojumiem kuri tiek izmantoti galvenokārt uzņēmuma iegādāto izejvielu un produktu

transportēšanai no Latvijas uz Norvēģiju Protams ir pozitīvi ja uzņēmums var būt

pašpietiekams un neatkarīgs tomēr tas ir arī iznāms risks nekā iesaistot bdquopalīdzībo no malasrdquo

Uzņēmuma galvenā (apmēram 90) klientu grupa ir Norvēģijas iedzīvotāji kuriem

tiek būvētas privātmājas taču uzņēmums sadarbojas arī citu projektu izstrādē ndash tiek būvētas

skolas lielveikali zvejnieku mājas rūpnīcas Minētais norāda uz to ka uzņēmuma klients ir

diezgan noteikts un zināms kas var būt gan kā pluss (jo ļoti labi tiek pārzinātas klientu

vajadzības) gan arī mīnuss (jo mainoties šo klientu vajadzībām var mainīties arī

pieprasījums) Taču jau iepriekš tika secināts ka tā kā uzņēmums pamatā koncentrējas uz

klientu ne tā produktu tad šī individuālā pieeja var būt arī kā risku samazinošs faktors

Draudi uzņēmumam var būt tādā gadījumā ja veidojas klientu un patērētāju paradumu maiņa

bet uzņēmums nespēs šīm izmaiņām pielāgoties

Kopumā SVID analīze liecina ka uzņēmums iekšēji ir stabils un ar lielu potenciālu jo

tajā ir demokrātisks vadības stils un sadarbība ar Norvēģiju kuru ir iespējas vēl vairāk

31

paplašināties Tie ir labi nosacījumi lai uzņēmums izvirzītu savus mērķus un uzdevumus kuri

šobrīd ir neskaidri Tāpat arī lai izvairītos no iespējamiem draudiem ir iespējams paplašināt

tirgu un plānot tirgu arī citās valstīs ne tikai Norvēģijā kā arī paaugstināt uzņēmuma

efektivitāti un darbinieku iniciatīvu Viens no svarīgākajiem aspektiem kvalifikācijas darba

kontekstā ir mārketinga plāna izveidošana vai vismaz stratēģisku darbību plānošana ndash izvirzīt

uzdevumus prioritātes kuras īstenot lai piesaistītu klientus palielinātu apjomus paplašinātu

tirgu nostiprinātu pozīcijas konkurentu vidū Tāpēc kvalifikācijas darba temats par

tehnoloģiju pilnveidi uzņēmumā ir aktuāls un nozīmīgs jo sekmētu minēto uzdevumu

realizēšanu Konkrētāk par secinājumiem un priekšlikumiem skatīt kvalifikācijas darba

nobeiguma sadaļās

32

4 MĀRKETINGA TEHNOLOĢIJU IZMANTOŠANAS

ANALĪZE UZŅĒMUMĀ

Autors teorijas daļā skaidroja kas ir mārketings un tā tehnoloģijas Apkopojot

informāciju varētu teikt ka tas iedalās 2 lielās grupās ndash informācijas analīzē (tirgus analīzē

patērētāju un konkurentu izvērtējumā produktu analīzē un SVID) un rezultātu apkopošanā

kas ietver arī jaunu stratēģiju izstrādi (par tirgu piedāvāto produktu cenu pārdošanu un arī

komunikāciju) Autors ir izpētījis uzņēmuma iekšējo vidi un secina ka mārketinga funkcijas

uzņēmumā tiek apmierinātas tikai daļēji un nav izstrādājis konkrētu klientu piesaistes

pasākumu (mārketinga) plānu Ne visas minētās jomas uzņēmums ir pilnvērtīgi analizējis jeb

varētu teikt ka iegūtie dati nav izmantoti stratēģiju izstrādei Uzņēmums apzinās kas ir viņa

klients un produkts kā arī savu pozīciju tirgū taču nav rakstiski formulēts kā ar šiem datiem

varētu ldquooperētrdquo lai radītu pievienoto vērtību palielinātu pārdošanas apjomus nostiprinātu

pozīciju tirgū utml

Autors noskaidrojis ka būvniecības uzņēmuma galvenā (apmēram 90) klientu grupa

ir Norvēģijas iedzīvotāji kuriem tiek būvētas privātmājas taču uzņēmums sadarbojas arī citu

projektu izstrādē ndash tiek būvētas skolas lielveikali zvejnieku mājas rūpnīcas Minētais norāda

uz to ka uzņēmuma klients ir diezgan noteikts un zināms kas var būt gan kā pluss (jo ļoti labi

tiek pārzinātas klientu vajadzības) gan arī mīnuss (jo mainoties šo klientu vajadzībām var

mainīties arī pieprasījums) Šis uzņēmums pamatā koncentrējas uz klientu ne tā produktu jo

pastāv individuālā pieeja kas var būt arī kā risku samazinošs faktors Būtiski ir tas ka

uzņēmums darbojas starptautiskā tirgū un līdz ar to uzņēmumu ietekmē ne tikai notiekošais

Latvijā bet arī Norvēģijā

Saprotams ka ne visi cilvēki izmanto vienus un tos pašus produktus un pakalpojumus

tāpēc pastāv konkurence par klientu ndash ikviens uzņēmums vēlas piesaistīt savu mērķauditoriju

un iegūt lielāku peļņu Vērtējot būvniecības uzņēmuma konkurētspējas un priekšrocību kā

viens no galvenajiem aspektiem jāmin pats uzņēmuma īpašnieks kurš ir Norvēģijas pilsonis

dzīvo Norvēģijā un tas līdz ar to ļoti būtiski ietekmē uzņēmuma darbību Tas ir pozitīvi jo

uzņēmuma darbība pamatā koncentrējas uz klientu kas šajā uzņēmumā ir Norvēģijas

iedzīvotājs Uzņēmuma īpašnieku varētu raksturot kā galveno resursu un spēku avotu

atšķirīgās prasmes veidošanā ndash te ietilptu īpašnieka kā uzņēmuma vadītāja darba rezultāts

piemēram sasniegtie uzņēmuma darbības finansiālie rādītāji zināšanas par tirgu kontakti

Norvēģijā uc

33

Kopumā pēc autora domām uzņēmums nav izstrādājis konkrētu klientu piesaistes

pasākumu (mārketinga) plānu Kā jau minēts iepriekš klientu piesaisti veicina uzņēmuma

vadītājs un darba kvalitāte kas rada bdquomutvārdu reklāmurdquo un viens klients iesaka izmantot

uzņēmuma pakalpojumus arī saviem paziņām Tomēr lai attīstītu tirgus paplašināšanās mērķi

būtu nepieciešama stratēģijas izstrāde un tam atbilstošu prasību sagatavošana lai par

uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem un kvalitāti informāciju varētu iegūt jebkurš

interesents šajā jomā Tas arī nostabilizētu uzņēmuma tēlu klientu vidū un radītu

pārliecinošāku iespēju ilgtermiņa sadarbībai ar klientiem Protams ja uzticētais darbs tiek

paveikts kvalitatīvi nav šaubu ka klients būs ieinteresēts sadarboties atkārtoti tomēr

mūsdienās kad piedāvājumu klāsts ir plašs un konkurence liela ir jāpievērš uzmanība

zīmolvedībai jeb branding kas nereti (īpaši finansiāli nodrošinātu klientu vidū) spēlē ļoti lielu

lomu

41 Piemēri uzņēmuma mārketinga tehnoloģijām

Viens no būtiskākajiem ieguldījumiem uzņēmuma mārketinga tehnoloģijās ir bijis

ldquodronardquo jeb gaisa kuģa filmēšanas lidaparāta iegādāšanās (turpmāk ndash drons)(skat3

pielikumu) Ar tā palīdzību ldquoNorvēģijas uzņēmuma mārketinga speciālists spēs klientam ne

tikai palīdzēt izveidot mājas skolas zivju rūpnīcas vai zvejnieku mājiņu vizuālos projektus

bet arī pareizo to ainavisko novietojumu izvēlētajā vietā - zemes gabalā Papildus dronam

komplektā nāk speciāla programma kura precīzi aprēķina kā pareizi novietot ēkas būvi lai

pilnvērtīgāk klients izmantotu visas dabas enerģijas kā piemēram saulirdquo (skatīt 1

pielikumu)

41 att Objekta kadri no drona lidojuma [18]

Ar programmas palīdzību var piemēram noteikt uz kuru pusi labāk būvēt logus lai

mājā ieplūstu gaisma un saules siltums Tā kā Norvēģija ir kalnaina ir noteikumi kas

34

ierobežoju māju būvēšanas augstumu lai visas mājas būtu līmenī un blakus esošajām mājām

netiktu aizsegts skats gaismas piekļuve utml tāpēc ir svarīgi projektu pirms tam vizualizēt

datorā

42 att Mājas projekts datorā [18]

Šādu ierīci ir iespējams vadīt ar mobilo telefonu vai planšeti un tā spēj uzņemt ļoti

kvalitatīvus attēlus sver tikai 1280gr un spēj uzlidot 6000m augstumā kā arī darbības

temperatūra ir no -15 līdz +40 grādiem kas arī ir ļoti svarīgi Šāda tehnoloģiskā risinājuma

ieviešana paver jaunas iespējas piedāvājuma prezentēšanai un sadarbībai ar klientiem

Uzņēmums iegādājās dronu par saviem līdzekļiem kopā ar lietošanas programmu tāpēc

nekādas papildu izmaksas tā izmantošana neprasa Tas ir labs ieguldījums kas atvieglo

rasētājam darbu ndash tādejādi ir vieglāk uzzīmēt mājas specifikāciju un vizualizēt tās 3D attēlu

Savukārt klienti jau tagad novērtē bildes no augšas kurās redzams mājas kopskats un

novietojums kopējā ainavā ndash tā ir daļa no uzņēmuma mārketinga kas piesaista klientu

interesi

Vēl viena no ļoti efektīvām un profesionālām ierīcēm uzņēmumā ir ToolWatch

programmatūra kas darbojas uz tālvadības principa un ldquoizsekordquo darbinieku vai instrumentu

neatkarīgi no lokācijas[14]

43att ToolWatch tehnoloģija [15]

35

ToolWatch mobilā tehnoloģija ļauj šo sistēmu lietot tālrunī neatkarīgi no pieslēguma

internetam Kad darbinieki atrodas telpā bez bezvadu interneta savienojuma mobilo vienību

skaitīšana turpinās un dati automātiski tiek uzglabāti datu bāzē Vienkāršiem vārdiem sekot ndash

šī programmatūra nosaka objektu atrašanās vietu (noskenē to) kā arī ļauj veikt papildu

funkcijas piemēram noformēt pasūtījumus

ToolWatch ir viena no inovatīvākajām mūsdienu tehnoloģijām lai palīdzētu

konsolidēt pārvaldīt izmantot koplietot un aizsargāt savus darba instrumentus un materiālus

lai uzņēmums varētu koncentrēties uz to kas ir vissvarīgākais palielināt ieņēmumus

samazinot instrumentu un materiālu izmaksas un uzlabot konkurences priekšrocības

ToolWatch tehnoloģijas priekšrocības

ērti lietojams jo nav nepieciešama speciāla operētājsistēma vai instalācija kā arī

atjauninājumi nav nepieciešami

tehnoloģija atbalsta digitālā paraksta lietošanu kas ļauj daudz ātrāk veikt preču

pasūtījumu vai noslēgt vienošanos kā arī aizvieto ldquopapīru kaudzesrdquo

ToolWatch ļauj izveidot jaunu instrumentu un produktu uzskaiti un grupēt tos tādejādi

pārvaldot un sistematizējot darba instrumentus

sekot līdzi materiālu un instrumentu uzskaitei sistematizējot tos tādejādi jebkurā brīdī

var apskatīties kādā daudzumā ir konkrētā lieta pasūtījuma statusu transfēru uc

ToolWatch sniedz informāciju kādi instrumenti dotajā brīdī ir vai nav pieejami fiksē

izmantošanas ilgumu uc tādejādi var plānot veicamos darbus[14]

Tātad šī tehnoloģija būtiski atvieglo uzņēmuma darbu un ietaupa resursus kā arī

palielina darba ražīgumu (it īpaši uzņēmumam augot un paplašinoties) Tas dod iespēju

pārraudzīt uzņēmuma rīcībā esošos instrumentus un materiālus ietaupot darbinieku laiku

kamēr tie iet meklēt kādu no instrumentiem jo ToolWatch tehnoloģija vienkārši parāda

objekta atrašanās vietu Tādejādi palielinās darba ražīgums un ietaupās laiks Savukārt ātrāka

un ērtāka materiālu un instrumentu aprite (pasūtījumu veikšana) nodrošina savlaicīgu piegādi

jo izmantojot tehnoloģiju ir daudz ātrāk un ērtāk iespējams veikt pasūtījumus ndash līdz ar to

nekavējas projektu izstrāde Kopumā šī tehnoloģija nodrošina to lai bez papildu ldquokustībasrdquo

tiktu veikts tas pats darbs kas vienmēr jeb pareizāk sakot tiktu izdarīts vairāk

36

42 Uzņēmuma vizuālā identitāte un prezentācijas pasākums

potenciālajiem klientiem

Autors jau iepriekš minēja ka būvniecības uzņēmuma piedāvātā produkcija ir balstīta

galvenokārt uz individuālu projektu izstrādi tāpēc tā atšķiras no konkurentu piedāvājuma

Līdz ar to piedāvātā pakalpojuma plānošana izstrāde un pats galvenais ndash vadība ir būtiska arī

šim uzņēmumam Kaut arī darbības joma ir būvniecība arī šim uzņēmumam ir nepieciešami

lojāli patērētāji un vārds ar kvalitāti Autors secina ka uzņēmumam ir savs nosaukums

(ldquoMasterwork Constructionrdquo) kas ir arī vizualizēts kā logo un tas tiek izmantots

uzņēmuma darbinieku apģērbā un uz automašīnām tādejādi atšķiroties no konkurentiem un

ldquosaglabājot klientu atmiņārdquo savu vārdu

43att Uzņēmuma logo [18]

Kā jau autors minēja iepriekš tad uzņēmums nav līdz galam nodefinējis savu misiju

un nav arī veicis klientu aptauju tomēr pēc autora domām uzņēmuma nosaukums un logo

raksturo būvniecības uzņēmumu un tā piedāvāto produkciju Uzņēmuma logo tiek

daudzpusīgi izmantots ndash tas ir uz vizītkartēm darba apģērbā uz automašīnām sadarbības

partneru un klientu dokumentācijā interneta mārketingā uc Autors uzskata ka uzņēmuma

vārda un logo izmantošana pozitīvi ietekmē uzņēmuma tēla veidošanos un nostiprināšanos

klientu vidū kā arī rada asociācijas un ldquopiešķir novērtējumurdquo no klientu skatījuma

ldquoTehnoloģiskā dizaina galvenais uzdevums ir savienot zinātni ar produktu Tā pamatā

ir dažādi matemātiski aprēķini un eksperimenti lai radītie produkti būtu derīgi lietošanairdquo[9]

Šādā veidā arī tiek radīti uzņēmuma piedāvātie māju projekti kurā individuālās vēlmes ir

apvienotas ar praktisko funkcionalitāti Autors secina ka būvniecības uzņēmums nodarbojas

ar nozares dizaina īpatnību apmierināšanu

Svarīgi piebilst ka šogad uzņēmums ieguva kvalitātes novērtējuma zīmi kādu piešķir

Norvēģijas būvniecības nozarē (trīs simboliski āmuri) un tagad uzņēmums ir tiesīgs šo zīmi

37

norādīt gan pie uzņēmuma informācijas gan lietot kopā ar logo Šī zīme ir augsts

novērtējums kas radīs pozitīvu iespaidu klientu vidū un interesi par uzņēmumu

Prezentācijas pasākums potenciālajiem klientiem Līdz šim būvniecības uzņēmums

veiksmīgi strādājis Norvēģijas tirgū taču viens no tā attīstības virzieniem ir tirgus

paplašināšana Tirgus paplašināšanu varētu sākt ar pašu Norvēģiju jo šobrīd uzņēmums strādā

tikai Norvēģijas ziemeļos savukārt nākotnes plānos varētu būt arī citas valstis Tomēr lai arī

uzņēmums vēlētos šādi virzīt darbību jau no paša sākuma ievērojami rezultāti nav Autors

uzskata ka uzņēmumam nepieciešams vairāk strādāt ar esošo klientu loku un jaunu klientu

piesaisti Pozitīvi ir vērtējams uzņēmuma logo izmantojums jo klienti to atpazīst Uzņēmums

varētu apsvērt arī reklāmas izvietošanu Norvēģijas medijos vai internetā Kā autors

noskaidroja intervijā (skat1pielik) tad šobrīd reklāma ir izvietota vietējā Norvēģijas

laikrakstā taču to varētu izvietot vēl citos Kā vēl viens no variantiem kuru piedāvā autors ir

prezentācijas pasākums potenciālajiem klientiem lai iepazīstinātu ar uzņēmuma piedāvājumu

un uzsāktu pirmo komunikāciju Intervijā autors noskaidroja ka uzņēmums ļoti labi strādā ar

jau esošajiem klientiem Klientiem regulāri ir pieejama informācija par projekta norisi iespēja

iepazīties ar bildēm vai atbraukt apskatīties klātienē Bijis pat gadījums kad uzņēmum klients

pameklējis ražotni Latvijā lai pats savām acīm novērtētu kā noris darbs pie viņa pasūtītās

mājas

41 Tabula

Prezentācijas pasākuma izmaksu aprēķins [autora veidots]

Pozīcija Izmaksas

Prezentācijām aprīkotas telpas īre līdz

60 cilvēkiem ndash

Zāles īrē iekļauts

Zāles īre pilnai dienai

WiFi internets

Papīra tāfele ar

rakstāmpiederumiem

Ekrāns

Pildspalva un papīrs

Autostāvvieta

180 EURh

Izdales materiāluielūgumu druka ndash

materiāla dizains

druka

8000 EUR

38

Autors ieteiktu uzņēmuma atvēlēt nelielu finansējuma daļu klientu piesaistei

Uzņēmums varētu noorganizēt ldquoatvērto durvju dienurdquo Norvēģijas ofisā kur interesenti varētu

aiziet un iepazīties ar piedāvātajiem mājas projektiem uzzināt vairāk par to realizācijas

termiņiem kā arī iegūt priekšstatu par darbu apjomu un izmaksām Ielūgumus uz šādu

pasākumu vajadzētu izsūtīt arī esošajiem klientiem lai tie uzaicina arī savus draugus un

paziņas kurus tas varētu interesēt

Uzņēmuma prezentācijas pasākumu varētu rīkot arī kādās konferenču telpās taču tad

jārēķinās ar papildu izdevumiem

Šāds pasākums būtu nepieciešams lai popularizētu uzņēmumu reklāmas nolūkos

Tādu vajadzētu organizēt arī citur Norvēģijā ne tikai daļā kurš šobrīd strādā uzņēmums lai

tādejādi paplašinātu klientu loku un ldquoizplestosrdquo tirgū Prezentācijas pasākumi mūsdienās vairs

nav nekas īpašs un ir viens no vienkāršākajiem veidiem kā iepazīstināt ar uzņēmuma darbību

un pakalpojumiem

Kafijas galds un nelielas uzkodas

klientiem

500 EURper

izmaksas norādītas ar PVN

Kopā 510 EUR

39

5 REZULTĀTU KOPSAVILKUMS UN PRIEKŠLIKUMI

Šajā nodaļā kvalifikācijas darba autors veiks visa darba kopsavilkumu un izvirzīs

konkrētus priekšlikumus dažos no iepriekš apskatītajiem tematiem

Kvalifikācijas darbā vairākkārt ir uzsvērts ka uzņēmumam trūkst skaidru definējumu

tāpēc autors piedāvā savu variantu

uzņēmuma misija ir sniegt kvalitatīvus būvniecības pakalpojumus īsā laika

posmā par pieejamu cenu klientam

uzņēmuma mērķis tuvākajiem 5 gadiem ir palielināt ražošanas apjomu par 50

paplašinot darbības teritoriju par 2 pilsētām Norvēģijā

Autors secina ka uzņēmuma stratēģijas nav rakstiski definētas un līdz ar to nav arī

izmērāma to efektivitāte Uzņēmuma stratēģijas ir jānoformulē katrā no jomām ndash

administratīvā līmenī padoto līmenī eksporta vai realizācijas apjomu līmenī utml tad arī

vieglāk varēs novērtēt sasniegto un izmaiņas laika gaitā

1 Administratīvā līmenī uzņēmuma mērķis ir

11 sakārtot atskaišu sistēmu un uzņēmuma darbības pārraudzību lai tā būtu

maksimāli strukturēta un uztverama visiem komandas darbiniekiem

12 rakstiski fiksēt kā uzņēmumā jānotiek dokumentu apritei (praktiski ndash

atsevišķas dokumentu mapes simbolu piešķiršana katram no

objektiemprojektiem utt)

2 Darbinieku līmenī uzņēmuma mērķis ir

21 palielināt darbinieku motivāciju un nostiprināt kolektīva attiecības

organizējot uzņēmuma iekšējos pasākumus (uzņēmuma gada balli sporta

spēles utml)

22 tuvāko 5 gadu laikā pieņemt 20-30 jaunus darbiniekus kas strādātu ar

projektu apjomu

23 noteikt stingrākas prasības pret darbiniekiem ndash veikt pārbaudes vai

darbinieks nav ieradies alkohola reibumā sekot līdzi vai netiek ieturētas pārāk

ilgas vai biežas pusdienu pauzes vai tiek smēķēts objektos kur veicam

iekšdarbi utt

Attiecībā pret stingrākām prasībām pret darbiniekiem jāpiebilst ka līdz šim nav bijuši

ievērojami pārkāpumi tomēr būtu jāievieš visiem zināms rīcības plāns kā šādās situācijās

rīkoties jo ir bijis gadījums kad darbinieks neierodas darbā jo vēljoprojām ldquoatpūšasrdquo

40

3 Finanšu līmenī uzņēmuma mērķis ir

31 Piecu gadu laikā palielināt uzņēmuma peļņu par 30 divkārši palielinot

projektu apjomu un paplašinot darbu veikšanas teritoriju

32 Divu gadu laikā par 20 samazināt telpu uzturēšanas izmaksas

iegādājoties savas ražošanas telpas

4 Ražošanas līmenī uzņēmuma mērķis ir

Piecu gadu laikā paplašināt ražošanu iegādājoties īpašumā ražošanas telpas

un paplašinot tirgu

Tuvākajos nākotnes uzņēmuma attīstības plānos ietilpst ražošanas paplašināšana

uzņēmuma īpašumā esošo telpu iegāde nevis īrēšana jo šobrīd īres izmaksas sastāda lielus

telpu izdevumus Tāpat arī darbības paplašināšana ga n Norvēģijas vidienē gan dienvidu daļā

piemēram par vēl divām pilsētām ndash palielinātu darba apjomu ka 5 gadu laikā varētu

divkāršoties Šobrīd uzņēmums pamatā darbojas Norvēģijas ziemeļu daļā

5 Mārketinga tehnoloģiju līmenī uzņēmuma mērķis ir

51 izstrādāt mārketinga plānu tuvākajiem 5 gadiem lai piesaistot vairāk

klientu palielinātos uzņēmuma peļņa un ražošanas apjoms

Piemēram

organizēt prezentācijas pasākumu potenciālajiem klientiem

turpināt aktīvi un mērķtiecīgi izmantot uzņēmuma logo

uzsvērt uzņēmuma darbības kvalitātes novērtējumu

piedalīties būvniecības izstādēs

izmantot jaunus tehnoloģiskos risinājumus

pilnveidot uzņēmuma komunikāciju internetā presē uc

Mārketinga tehnoloģiju jomā uzņēmumam ir nepieciešams izanalizēt kas tiek darīts

un kādu finansiālo vai cita veida ieguvumu tas var dot un tad noteikt turpmākās vadlīnijas

41

SECINĀJUMI

1Uzņēmumā tiek izmantota intensīvā tehnoloģija (pēc D Tompsona pieejas) jo katrs

uzņēmuma produkts (māja) ir individualizēta ndash tas ir pozitīvi dažādos aspektus piemēram

konkurencē kvalitātē

2Uzņēmumā ir demokrātisks vadības stils un darbinieki savstarpēji labi sadarbojas

kas ir vērtējams pozitīvi tomēr būtu jāievieš stingrākas prasības kas noteiktu vienlīdzīgu

risinājumu konfliktu situācijās

3 Uzņēmuma vadītājs ir norvēģis kas nodrošina priekšrocības Norvēģijas tirgū un

konkurentu vidū taču nav izstrādāta ilgtermiņa darbības stratēģija un mērķi kas apgrūtina

uzņēmuma virzību un darbības stratēģijas izstrādi

4Uzņēmums Norvēģijā ir saņēmis būvniecības kvalitāti apstiprinošu novērtējumu kas

pozitīvi ietekmē uzņēmuma tēlu

5 Uzņēmuma gada pārskata finanšu daļa ir sastādīta atbilstoši un pareizi ldquoGada

pārskata likumamrdquo PZA ir izmantota aprēķina shēma kas klasificēta pēc apgrozījuma

izmaksu metodes bilance sastādīta vertikālā formātā augšējā daļā ievietoti aktīva posteņi bet

zem tās ndash pasīva posteņi tātad viss ir sastādīts pareizi un rezultāts ir pozitīvs

6 Uzņēmums 2014gadā atvēra savu pārstāvniecību Norvēģijā un tas ir viens no

galvenajiem iemesliem kāpēc pārskata gadu noslēdzis ar zaudējumiem taču tas nav

vērtējams negatīvi jo ilgtermiņā pārstāvniecība nesīs papildu ienākumus uzņēmumam

7 Uzņēmuma spēja dzēst savas īstermiņa saistības izmantojot apgrozāmos līdzekļus

ir pietiekama (likviditāte) tātad šajā jomā lielu risku nav

8 Salīdzinot ar 2013gadu kad apgrozījuma rentabilitātes rādītājs bija 16

2014gadā rentabilitāte ir ievērojami samazinājusies tātad šādai tendencei turpinoties

uzņēmums var kļūt zaudējumu nesošs

9 Uzņēmumā netiek organizēti kvalifikācijas paaugstināšanas vai darbinieku

motivēšanas pasākumi kas var negatīvi ietekmēt darbinieku vidi savstarpējo saskarsmi un

darba kvalitāti

10Uzņēmumam nav izstrādāta konkrēta misija kas arī var negatīvi ietekmēt

uzņēmuma attīstību jo nav viena stratēģiskā virziena

11 Uzņēmuma klients ir noteikts un zināms tomēr nav sistēma kas datētu

informāciju par klientu vērtējumu vai gandarījumu konkrētajā projektā kas apgrūtina

stratēģisku un mārketinga procesu plānošanu

42

12 Uzņēmums nav izstrādājis konkrētu klientu piesaistes pasākumu (mārketinga)

plānu tātad tas nestrādā ar konkrētu mērķauditoriju

13Uzņēmuma mārketinga tehnoloģijās intensīvi tiek izmantots logo un tas veicina

uzņēmuma atpazīstamību nostiprina tēlu un piesaista potenciālos klientus

14 Ieguldījums uzņēmuma mārketinga tehnoloģijās 2015 gadā ir ldquodronardquo jeb gaisa

kuģa iegādāšanās kas paaugstina uzņēmuma projektu izstrādes kvalitāti un dod papildu

pozitīvu novērtējumu no klientiem

43

PRIEKŠLIKUMI

1Uzņēmumam ir jāizstrādā ilgtermiņa attīstības stratēģija tajā skaitā uzņēmuma

paplašināšanai un jaunu tirgu apgūšanai kas ietvertu ģeogrāfisku teritorijas paplašināšanu un

skaitliski vairāk klientu piesaisti piemēram organizējot pasūtījumus vēl kādā pilsētā un

iegūstot jaunus klientus

2Uzņēmumam ir jānodefinē sava misija vīzija mērķi (autora ieteikumi darbā) lai

vadībai un darbiniekiem būtu skaidrs attīstības virziens un varētu izstrādāt turpmāko darbības

stratēģiju

3Uzņēmumam (ar 25 un 3 miljonu apgrozījumu gadā) vajadzētu padomāt par to lai

daļu no peļņas novirzītu pamatkapitāla palielināšanai jo tas uzlabotu uzņēmuma tēlu

finansēšanas iestāžu vērtējumos un būtu iespēja saņemt lielāku kredītu ja rastos vajadzība

4Uzņēmumam ieteicams pārskatīt apmaksas grafikus gan pircējiem gan noslēgtos

līgumus ar piegādātājiem jo izmainot šos apmaksas nosacījumus var uzlabot naudas plūsmu

tā lai nerastos tik liela negatīvā starpība starp naudu kura ir jāsaņem no pircējiem un to kura

jāmaksā izejvielu un materiālu piegādātājiem

5Uzņēmumam jāizstrādā mārketinga plāns saistībā ar uzņēmuma ražošanas un

finanšu mērķiem lai šos mērķus varētu efektīvāk sasniegt un būtu rezultāts (noteiktais

ražošanas un peļņas pieaugums)

6Uzņēmumam jāizstrādā klientu piesaistes pasākumu (mārketinga) plāns

(prezentācijas pasākums klientiem brošūru izstrāde mājas lapas izveidošana jāpalielina

reklāmas apjoms) un jāizstrādā uzņēmuma identitāte (uzņēmuma pamatvērtību definēšana)

lai piesaistītu jaunus klientus un paplašinātu tirgu Jāizstrādā aptauja lai apzinātu klientu

apmierinātību un gandarījumu par konkrētā projekta norisi (anketā jautājot vai klients ir vai

nav apmierināts ar rezultātu izpildes termiņu sadarbību uc)

7Uzņēmumam jāorganizē prezentācijas pasākums klientiem lai piesaistītu jaunus

klientus un būtu vairāk pasūtījumi ndash tātad pieaugtu arī ražošanas apjomi un ienākumi

8Uzņēmumam jānodrošina kvalifikācijas paaugstināšanas seminārus un kursus

vadības līmeņa darbiniekiem un motivēšanas team building pasākumus pārējiem

darbiniekiem

44

BIBLIOGRĀFISKAIS SARAKSTS

1 Būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo 2013 gada pārskats ar

pielikumiem Resurss apskatīts 2014 gada 27 oktobrī ndash Pieejas veids tīmeklis

wwwurlwwwlursoftlv

2 Caune J Stratēģiskā vadīšana J Caune A Dzedons L Pētersons- Rīga Kamene

2000

3 Dalon juridiskā biroja mājas lapa [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes pakalpojums -

Resurss apskatīts 2015gada 24aprīlī Pieejas veids

httpwwwdalonlvhtmkonsultkonsult5_sia_reghtml

4 Forands I Biznesa vadības tehnoloģijas- Rīga Latvijas Izglītības fonds 2004

5 Komerclikums LR Saeimas likums [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes pakalpojums

ndash Spēkā no 2002 gada 1 janvāra Latvijas Vēstnesis 158160 (20692071)

04052000 - Resurss apskatīts 2015 gada 27 aprīlī - Pieejas veids tīmeklis

wwwurl httplikumilvdocphpid=5490

6 Likumu terminu vārdnīca Rīga 1999

7 LR likums ldquoGada pārskatu likumsrdquo 1012 pants [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums ndash Spēkā no 1993 gada ldquoZiņotājsrdquo 44 12111992 Resurss apskatīts

2015 gada 19 decembrī Pieejas veids wwwurl httplikumilvdocphpid=66461 ndash

8Lursoft informācija - finanšu analīzes piemērs [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums Resurss apskatīts 2015gada 15maijā Pieejas veids tīmeklis

httpwwwlursoftlvlvfinansu-analizes-piemers

9 Praude V Menedžmenta 1grāmata- Rīga Burtene 2012 496 lpp

10 Ruperte I Uzņēmuma vadīšana- Rīga Jumava 2010 197 lpp

11 Rurāne M Uzņēmuma finanšu vadība SIA ldquoTurības mācību centrsrdquo 1997 255 lpp

12 Tehnisko jēdzienu vārdnīca [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes pakalpojums -

Resurss apskatīts 2015gada 19 decembrī Pieejas veids tīmeklis

httptechtermscomdefinitionit

13 Uzņēmējdarbības terminu mājas lapa [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums - Resurss apskatīts 2015gada 19 decembrī Pieejas veids tīmeklis

httpwwwentrepreneurcomarticle77408

14 ToolWatch tehnoloģijas mājas lapa [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums - Resurss apskatīts 2015gada 28 decembrī Pieejas veids tīmeklis

httpwwwtoolwatchcom

45

15 Zaiceva Uzņēmuma gada pārskats - sastādīšanas noteikumi un metodika Rīga

Mamuts 2005

16 Raj R Walters P amp Rashid T (2009) ldquoEvents Management An Integrated and

Practical Approachrdquo London Sage Publications Ltd

17 Richard L bdquoOrganization theory and designrdquo Daft Jonathan Murphy Hugh

Willmott R Cengage Learning EMEA 2010 United Kingdom

18 Būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo informācija nepublicēts materiāls

(uzņēmuma dati informācija)

46

GRAFISKĀ DAĻA

47

48

49

50

51

52

53

PIELIKUMI

54

1 pielikums

Intervija ar uzņēmuma vadību un rezultātu apkopošana

Intervijas jautājumi uzņēmuma vadībai

1Kādas Jūsuprāt ir uzņēmuma stiprās puses

Uzņēmuma stiprās puses būtu tas ka Uzņēmumam mātes uzņēmumu pārstāv un vada

Norvēģijas pilsonis ar ekselenti sagatavotu komandu Kas nozīmē vietējā tirgus

profesionālu izpēti (pārzināšanu) kā arī vietējo cilvēku lielāku uzticību un lojalitāti

sadarbojoties ar savas tautības cilvēkiem Kā arī to ka SIA ldquoMasterwork

Constructionrdquo strādā bez kredītsaistībām kas arī dod lielu atvieglojumu noturēties šajā

visnotaļ lielajā būvniecības nozares konkurencē Visnotaļ liktu arī lielu uzsvaru uz to

ka mums ir sakomplektētas vairākas profesionālās darbu brigādes uz kurām var

paļauties un uzticēties pilnā apmērā - darbi netiks kavēti un tiks paveikti laikā ar

profesionālu gala iznākumu Pateicoties tieši šim faktoram esam ieguvuši Norvēģijas

būvniecības kontroles kvalitātes zīmolu

2Kādas Jūsuprāt ir uzņēmuma vājās puses

Vājās puses es lielu aspektu liktu uz piegādātāju kompetenci izpildē kas ir saistīti ar

izpildes termiņiem un to piegādi Arī to pašu varētu teikt par moduļu detaļu piegādi uz

Norvēģiju jo mēs strādājam pārsvarā aiz polārā loka un ziemas periods tur iestājas

pusotru mēnesi ātrāk nekā Latvijā Tas arī rada papildus bažas piegādātājiem

Skatoties plašāk uz to visu tad lielus draudus rada arī Pasaules notikumi kas ir saistīti

ar kara darbībām Arī valdību neprognozējamiem grozījumiem likumos kas gala

rezultātā liek kristies vai celties valūtas kursam Tas savukārt var ietekmēt cenas mūsu

produktam jo līgumsummas nav piesaistītas valūtas kursa svārstībām kas var radīt

papildus neplānotus izdevumus

3Vai Jūsu uzņēmumā strādā mārketinga speciālists Vai uzskatāt par

nepieciešamību

Mūsu uzņēmumā ko pārstāvam Latvijā nestrādā mārketinga speciālists jo mēs

nodarbojamies ar ražošanu un montāžas pakalpojumiem Savukārt AS ldquoMasterwork

Constructionrdquo strādā mārketinga speciālists kurš ir Norvēģijas pilsonis Jā mārketinga

speciālists ir vajadzīgs kompānijai viennozīmīgi Lai darbi ietu uz priekšu ir jābūt

komandai

55

4Vai uzņēmumam ir izstrādāts mārketinga attīstības plāns

Lai mārketings strādātu profesionālāk tad sadarbībā ar Latvijas kompāniju tika

iegādāts gaisa kuģis (drons) ar kura palīdzību Norvēģijas uzņēmuma mārketinga

speciālists spēs klientam ne tikai palīdzēt izveidot mājas skolas zivju rūpnīcas vai

zvejnieku mājiņu vizuālos projektus bet arī pareizo to ainavisko stāju novietojumu

izvēlētajā vietā - zemes gabalā Papildus dronam komplektā nāk speciāla programma

kura precīzi aprēķina kā pareizi novietot ēkas būvi lai pilnvērtīgāk klients izmantotu

visas dabas enerģijas kā piemēram sauli

5Vai uzņēmumam ir izstrādāta darbības stratēģija

Uzņēmumam precīza stratēģija nav izstrādāta jo mēs strādājam ar pilnas

komplektācijas izstrādi no pamatiem līdz atslēgu nodošanu jaunajiem saimniekiem

Līdz ar to mums ir gadiem ejot sakārtots pa posmiem kura komanda ķeras klāt

saviem darbiem Tie sākas ar rasētājiem iepirkuma speciālistiem betonētāju brigādi

karkasu ražošanas brigādi montāžas brigādi āra apdares brigādi iekšdarbu brigādi

kuras noslēdz finiša brigāde kas pabeidz pēdējos lsquojuvelierarsquo darbus

6Vai uzņēmumam šobrīd ir vizuāla identitāte ndash vizītkartes logo darba apģērbs ar

logo utml) Vai uzskatāt ka tas ir svarīgi

Protams uzņēmumam ir vizuāla identitāte Ar vizuālo identitāti ir aplīmētas visas

uzņēmuma automašīnas kā arī katra darbinieka izsniegtais darba apģērbs Vadība

darba vadītāji un iepirkuma speciālists ir apgādāti ar vizītkartēm kas atspoguļo

uzņēmuma vizuālo identitāti

7Vai uzņēmums organizē prezentācijas pasākumus potenciālajiem klientiem

Jā protams ar katru klientu tiek strādāts individuāli Vispirms uzzinot svarīgāko - ko

tieši un konkrēti klients vēlās savā jaunajā mājoklī lai rasētāji varētu precīzi uzzīmēt

un aprēķināt kas ir nepieciešams un cik tas viss izmaksā

8Kā notiek sadarbība ar potenciālo klientu (tikšanās iepazīstināšana ar uzņēmumu

utml)

Potenciālie klienti tiek iepazīstināti ar darbībām esošo klientu objektos kuros visu var

aptaustīt un redzēt kā tiek viss gatavots stutēts un nostiprināts lai pašam klientam ir

skaidrāka visa darbība un veidojas izpratne Arī klients visām iepriekšējām darbībām

var izsekot līdzi tādos sociālajos tīklos kā Facebook un Instagram kuros ir salikti foto

par katru soli jaunas mājas tapšanā Ir bijuši arī gadījumi kad jaunie klienti ir braukuši

uz Latviju (ražotni) lai paši varētu sekot līdzi savas jaunās mājas ražošanas procesam

56

9Vai ir veids kā izvērtējat klienta apmierinātību ar projekta izstrādi un

pabeigšanu

Jā esam veikuši mazu pētījumu ar tiem saimniekiem kuri ir izvēlējušies vietējos

būvniekus lai uzceltu sev jaunu nekustamo īpašumu Rezultāti ir salīdzinoši labi jo

bieži ir jāiet izlabot norvēģu būvnieku kļūdas un tas arī ir tas mūsu trumpis -

darbojamies ar lielu atbildību un kvalitāti Kā rezultātā mūsu klienti ir daudz

priecīgāki par saņemto jauno īpašumu bet lielu lomu jau arī dod tas kāds ir pats

cilvēks pēc būtības

10Kur Jūsuprāt klients uzzina par uzņēmumu un tā pakalpojumiem

Facebook Instegram vietējā laikrakstā Norvēģijā ir arī ofiss uz kuru klienti bieži

dodas uz konsultācijām Visbiežāk jaunie klienti uzrodas no jau esošajiem klientiem

to atsauksmēm Potenciālie klienti jau ir izpētījuši esošu objektu līdz ar to viņam ir

skaidrs ar kādu atdevi un sparu strādā ldquoMasterwok Constructionrdquo

11Vai Jūsu uzņēmums ir piedalījies būvniecības izstādēs

Nē jo mēs strādājam tikai ar individuāliem projektiem un tas ir ļoti darbietilpīgs

process Kā rezultātā ražošanas telpas ir noslogotas 70 - 80 Bet protams ir jau

plānā būvēt lielākas ražošanas telpas lai varētu ieiet jau ar plašāku vērienu šajā tirgū

12Vai Jūsu uzņēmuma ir kādi izdales materiāli (brošūras) par tā darbību un

piedāvātajiem pakalpojumiem

Pagaidām nav bet ir mājas lapa un sociālie tīklu profili kuros var aplūkot un atrast

visu nepieciešamo informāciju Kad tiks izveidota lielāka ražošanas līnija tad arī citas

nepieciešamās lietas tiks pilnveidotas

57

2 pielikums

Uzņēmuma bilance

BILANCE AKTĪVS

Rādītājs Pārskata gada

beigāsEUR

Iepriekšējā pārskata gada

beigāsEUR

2Koncesijas patenti licences preču zīmes un līdzīgas tiesības

603 -

I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ 603 -

3Iekārtas un mašīnas 60 786 56 633

4Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 69 507 35 233

5Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

- 250 176

II PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ 130 293 342 042

1 ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI (KOPSUMMA) 130 896 342 042

1Izejvielas pamatmateriāli un palīgmateriāli 78 893 -

5Avansa maksājumi par precēm 17 708 4 032

I KRĀJUMI KOPĀ 96 601 4 032

1Pircēju un pasūtītāju parādi 2 901 -

4Citi debitori 222 688 208 525

7Nākamo periodu izmaksas 2 795 -

III DEBITORI KOPĀ 228 384 208 525

V NAUDA (KOPĀ) 126 728 406 127

2 APGROZĀMIE LĪDZEKĻI (KOPSUMMA) 451 713 618 684

AKTĪVA BILANCE 582 609 960 726

BILANCE PASĪVS

Rādītājs Pārskata gada

beigāsEUR

Iepriekšējā pārskata gada

beigāsEUR

1Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 2 840 2 846

d) pārējās rezerves 6 -

4 REZERVES KOPĀ 6 -

5Nesadalītā peļņa a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 731 428 114 579

b) pārskata gada nesadalītā peļņa -353 282 589 123

1 PAŠU KAPITĀLS (KOPSUMMA) 380 992 706 548

3Citi uzkrājumi 28 435 24 373

2 UZKRĀJUMI (KOPSUMMA) 28 435 24 373

4Citi aizņēmumi 14 725 16 975

Atliktā nodokļa saistības 348 989

58

I ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 15 073 17 964

4Citi aizņēmumi 13 632 10 903

6Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 105 065 51 986

10Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

14 018 115 324

11Pārējie kreditori 21 583 31 027

15Uzkrātās saistības 3 811 2 601

II ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 158 109 211 841

3 KREDITORI (KOPSUMMA) 173 182 229 805

PASĪVA BILANCE 582 609 960 726

59

3 pielikums

Uzņēmuma gaisa kuģis (drons) - apraksts

Gaisa kuģa (drona) specifikācija

Gaisa kuģis

1)Stabilizācijas sistēma ar 4K kameru

2)Vizuālās pozicionēšanas sistēma

3)Kameras Micro-SD kartes slots

4)Micro-USB ports

5)Priekšējās LED gaismas

6)Motori

7)Propelleri

8)Lidaparāta stāvokļa indikators

9)Antenas

10)Gaisa kuģa baterija

11)Barošanas slēdzis

12)Baterijas izlādes līmeņa radītājs

13)Sakaru slēdzis

14)Kameras micro-USB ports

60

Vadības pults

1)Barošanas slēdzis

2)ldquoAtgriezties mājāsrdquo slēdzis

3)Vadības sviras

4)Stāvokļa LED diodes

5)Baterijas līmeņa LED diodes

6)Barošanas ports

7)Mobilās ierīces turētājs

8)Mobilās ierīces turētājs

9)Antenas

10)Rokturis

11)Stabilizācijas sistēmas vadība

12)Kameras vadība

13)Video ieraksta slēdzis

14)Lidojuma režīma slēdzis

15)Fotogrāfijas uzņemšanas slēdzis

16)Atskaņošanas slēdzis

17)C1 C2 slēdži

18)USB Ports

19)Micro USB Ports

Mobilās ierīces savienojums

61

Tehniskais raksturojums

Lidaparāts

Svars ieskaitot bateriju 1280 gr

Maksimālais vertikālais pacelšanās ātrums 5 ms

Maksimālais piezemēšanās ātrums 3 ms

Maksimālais ātrums (horizontālais) 16 ms

Maksimālā lidojuma augstums 6000 m

Maksimālais lidojuma laiks 23 min

Darbības temperatūra -15 +40 C

GPS GPS GLONASS

Lietderīgas kravas stabilizācijas sistēma

Vadības diapazons -90 deg to +30 deg

Kamera

Sensors Sony EXMOR 123rdquo Efektīvie pikseļi 124 M

(Pavisam pikseli 1276 M)

Lēca Redzes lokā 94deg 20 mm (35 mm formāts) f28 fokuss

līdz infin

ISO diapazons 100-3200 (video) 100-1600 (foto)

Slēdža ātrums 8s -18000s

Attēla maksimālais

izmērs

4000 x 3000

Foto attēla režīmi Vienreizējā

Vairākās bildes 357

Auto ekspozīcija (AEB) 35

ldquoBracketed Framesrdquo pie 07EV Bias

Laika aizture

Video ieraksta režīmi UHD 4096x2160p 2425 3840x2160p 242530

FHD 1920x1080p 242530485060

HD 1280x720p 242530485060

SD kartes atbalstāmie

tipi

Micro SD

62

Maksimālā ietilpība 64 GB Klase 10 vai UHS-1 nepieciešams reitings

Maksimālais datu

pārraides ātrums video

glabātuvei

60 Mbps

Atbalstāmie faila

formāti

FAT32FAT

Foto JPEG DNG

Video MP4 MOV (MPEG-4 AVCH264)

Vadības konsole

Darbības frekvence 2400 GHz-2483 GHz

Maksimālais attālums 2000m (ārpusē)

Video izejas ports USB

Darbības temperatūra -10degC- 40degC

Baterija 6000 mAh LiPo 2S

Mobilās ierīces

turētājs

Planšetdatoram vai mobilām tālrunim

Uztvērēja jūtīgums

(1PER)

B47-101 dBm plusmn2 dBm

Raidītāja jauda

(EIRP) CE

16 dBm

Darbības spriegums 12 A 74 V

Page 8: BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMA TEHNOLOĢIJU PILNVEIDE€¦ · tā attīstības kontekstā, jo skaidri formulē kāds uzdevums veicams konkrētā laika termiņā. Kvalifikācijas darbs sastāv

8

1 UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES RAKSTUROJUMS

Kvalifikācijas darba pirmajā nodaļā autors izklāstīs darba teorētisko daļu skaidrojot

jēdzienus- uzņēmējdarbība iekšējās vides faktorus tehnoloģijas ekonomiskos rādītājus uc

bdquoUzņēmējdarbība ir fiziskas vai juridiskas personas ilgstoša vai sistemātiska

ekonomiskā darbība un kapitāla ieguldīšana kas vērsta uz preču ražošanu realizāciju darbu

izpildi tirdzniecību pakalpojumu sniegšanurdquo[6] Viens no uzņēmējdarbības veidiem ir

komercdarbība kas veic saimniecisko darbību peļņas gūšanas nolūkos bdquoUzņēmums ir

organizatoriski saimnieciska vienība Uzņēmumā ietilpst komersantam piederošas

ķermeniskas un bezķermeniskas lietas kā arī citi saimnieciski labumi (vērtības) kurus

komersants izmanto komercdarbības veikšanairdquo[5] Tātad jebkura uzņēmuma pastāvēšanai ir

nepieciešams darba spēks līdzekļi materiāli ar kuriem īstenot mērķi un tad arī noieta tirgus

lai sasniegtu galveno mērķi kāpēc cilvēki vispār nodarbojas ar uzņēmējdarbību ndash gūtu peļņu

ldquoSIA ir vienas vai vairāku personu (fizisku vai juridisku) dibināta komercsabiedrība

kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļām SIA ir komersants kurš tiek dibināts

saimnieciskās darbības veikšanai ar nolūku gūt peļņu SIA ir visizplatītākā uzņēmējdarbības

forma Latvijārdquo[3]

Stratēģiski nozīmīgs elements ir uzņēmuma misija - tā ir precīzi izteikts uzņēmuma

pastāvēšanas pamatojums dod uzņēmumam stratēģisko virzību nosaka uzņēmējdarbības

veidu kurā uzņēmums ir iesaistīts tā mērķus un filozofiskās vērtības[2 30lpp]

Uzņēmuma iekšējā vide ir galvenie organizācijas funkcionēšanas nosacījumi un

faktori kas izveidoti tās menedžmenta darbības rezultātā[9 93lpp]

Organizācijas iekšējās vides faktori ir šādi

Mērķi (stratēģija politika uzdevumi)

Darbinieki (to zināšanas prasmes uztvere)

Struktūra (darba funkciju sadale un izpilde)

Organizācijas kultūra (menedžmenta stils)

Tehnoloģijas (iekārtas informācijas sistēma) [10 197lpp]

Šie ir galvenie iekšējās vides faktori kas arī nosaka uzņēmuma iekšējās vides

ldquoklimaturdquo Katru no šiem faktoriem autors analizēs atsevišķi

Savstarpēja saikne starp uzņēmuma iekšējās vides pamatelementiem attēlota 11att

Šādā veidā pamatelementi tiek izdalīti no sistēmpieejas viedokļa Svarīgi ka uzņēmumu

9

vadītāji savu darbību pamatā koncentrē uz šiem iekšējās vides elementiem bet uzņēmuma

mērķu sasniegšana lielā mērā ir atkarīga arī no ārējās vides elementiem [9 93lpp]

11att Iekšējās vides pamatelementu savstarpējās attiecības [9 93lpp]

Tomēr šis attēls uzskatāmi parāda ka mērķi ir jāizvirza visās jomās bet par to darba

nākamajā nodaļā Tāpat savstarpēja mijiedarbība ir starp tehnoloģijām struktūru kultūru un

darbiniekiem ndash ja kādā no šīm jomām ir būtiskas problēmas tad tās ietekmē arī citas jomas

Turpinājumā darba autors pievērsīsies katra faktora sīkākam izklāstam un analīzei uzņēmu

Uzņēmuma mērķi Uzņēmuma iekšējās vides kontekstā mērķis tiek raksturots kā

cilvēku darbībai izvirzītā rezultāta priekšskatījums motīvs apzinātai rīcībai[9 96lpp] Mērķi

uzņēmumā var būt dažādi ndash gan kopējie uzņēmuma mērķi tai skaitā uzņēmuma misija un

stratēģiskie mērķi gan konkrēti mērķi uzņēmuma struktūrvienībām un arī individuāli

darbinieku līmenī Svarīgi lai tie būtu savstarpēji saistīti papildinoši un saprotami visos

uzņēmuma līmeņos ndash gan darbiniekiem gan vadītājiem un īpašniekiem Uzņēmuma mērķi ir

vajadzīgi visām vadības funkcijām plānošanai organizēšanai personāla motivācijai un

sasniegto rezultātu novērtēšanai Zinot uzņēmuma mērķus ir vieglāk sagatavot un pieņemt

pareizos lēmumus

Struktūra Katra uzņēmuma pamatā ir cilvēks Darbinieki ir organizācijā strādājošie

cilvēki (menedžeri un padotie) kuri izturas atbilstoši personiskajām īpašībām un organizācijas

iekšējās un ārējās vides apstākļiem[9 97lpp] Tātad jebkurā uzņēmumā pastāv darbinieku

struktūra kas nosaka savstarpējo attiecību funkcionēšanu un uzdevumu izpildes kārtību

bdquoOrganizācijas kultūra ir vērtības normas vadlīnijas un vienota izpratne gan starp

organizācijas locekļiem gan jaunajiem darbiniekiemrdquo[17] Organizāciju kultūru var skatīt

divos līmeņos no kuriem pirmais ir vizuāli redzamas iezīmes un uzvedība ndash ģērbšanās stils

simboli un izturēšanās ar kuriem organizācijas locekļi dalās Savukārt otrais jeb neredzamais

līmenis ir vērtības pieņēmumi tradīcijas un visi procesi kas veidojas caur kultūru To ir

Tehnoloģija

Darbinieki Struktūra

Kultūra

Mērķi

10

iespējams salīdzināt ar aisberga modeli Tā ir kultūra kas vada darba attiecības un nosaka kā

cilvēkiem komunicēt ar organizāciju kāda uzvedība ir pieņemama un kāda nē un kā vadība

un statusi tiek sadalīti Kultūra palīdz vadīt darbinieku ikdienas aktivitātes lai sasniegtu

mērķus[17]

Uzņēmuma ekonomiskie rādītāji Kvalifikācijas darba ietvaros autors analizēs

vairākus rādītājus kas viņaprāt ir svarīgākie pēc kā vadīties pētot uzņēmuma finansiālo

darbību Šie rādītāji ir

Peļņas vai zaudējuma aprēķins

Bilance

Likviditāte

Saistību īpatsvars bilancē

Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums

Apgrozāmo līdzekļu kustība

Kopējo aktīvu apgrozījums

Apgrozījuma rentabilitāte

Uzņēmuma tehnoloģijas Tehnoloģija ir prasmju zināšanu informācijas iekārtu un

instrumentu apvienojums kas nodrošina racionālu resursu pārveidošanu gatavā produktā[9

116lpp] Tāta tehnoloģijas apvienojumā ar zināšanām nosaka veidu kā tiek veikts darbs

(uzdevums) līdz tā rezultātam Līdz ar to var runāt par efektīvām tehnoloģijām kas sasniedz

maksimāli rezultātu un ar kādiem resursiem vai par tehnoloģijām kopumā ndash kā par veidu kā

notiek resursu pārveidošana gatavā produktā

Pēc sociologa D Tompsona pieejas pastāv trīs tehnoloģijas kategorijas[9 106-

107lpp]

Secīga tehnoloģija kad katru operāciju uzdevumu izpilda noteiktā secībā

(praktiski pilnībā standartizēta)

Starpnieku tehnoloģija kad sadarbojas savstarpēji atkarīgas darbinieku grupas

(daļēji standartizēta)

Intensīva tehnoloģija kad tiek izmantoti individuāli darba paņēmieni lai

izgatavotu produkciju vai sniegtu pakalpojumu (minimāli standartizēta)

Tehnoloģijas ietekmē gan biznesa pamatfunkcijas ndash produktu izstrādi un attīstību

ražošanu un pārdošanu gan arī atbalsta funkcijas ndash personāla vadību finanšu vadību un

uzskaiti[4 21lpp] Spēja pielāgot tehnoloģijas tirgus un klientu prasību izmaiņām un

atbilstošā tempā apmācīt darbiniekus to lietošanā šobrīd ir galvenais konkurētspējas un

stabilitātes rādītājs labi pelnošos uzņēmumos[4 21lpp]

11

Pastāv dažāda veida tehnoloģijas

informācijas tehnoloģijas

būvniecības tehnoloģijas

komunikācijasmārketinga tehnoloģijas uc

ldquoInformācijas tehnoloģijas (saīsināti ndash IT) ir saistītas ar skaitļošanas tehnoloģijām

tādām kā tīklošana programmatūras internets un cilvēkiem kas strādā ar šīm tehnoloģijām

Daudziem uzņēmumiem ir pat IT departamenti kas menedžē datorus tīklus un citas tehniskās

lietas kas uzņēmumam nepaciešamas IT darbs ietver arī datorprogrammēšanu tīklu

administrēšanu datoru inženieriju tehnisko nodrošinājumu un saistītas lietas Dzīvojot

ldquoinformācijas laikmetārdquo informācijas tehnoloģijas ir kļuvušas par mūsu ikdienas sastāvdaļu un

tā tas arī paliks nākotnērdquo[13]

Mārketinga tehnoloģijas uzņēmumā Pirms raksturot uzņēmuma klientu piesaistes

pasākumus ir jānoskaidro kas ir mārketings un tā būtība Bordens (Bordenrsquos 1964) piedāvā

12 elementus kas viņaprāt veido mārketinga programmu un daži no tiem ir produktu

plānošana cenas reklāma distribūcija zīmolvedība (brending) serviss un citi turpretī cits

teorētiķis (McCarthyrsquos 1978) izveidojis mārketinga miksu kurā ir tikai četri elementi ndash

produkts cena vieta veicināšana (promotion) (16 84 lpp)

Viens no mārketinga pamatlicējiem Kotlers to definē kā bdquosociālu un organizatorisku

procesu kurā indivīdi un grupas iegūst to ko vēlas pārveidojot un radot no jauna produktus

un to vērtībasrdquo (16 84 lpp) Tāpēc vissvarīgāk ir atcerēties trīs būtiskus soļus

analīze ndash saprast ko organizācija vēlas sasniegt un kur vēlas būt To var noskaidrot

ar mārketinga (tirgus) pētījumiem lai izprastu kādas ir kvalitatīvās un kvantitatīvās iespējas

turpmākai attīstībai

plānošana ndash kad iepriekš minētais ir noskaidrots tam loģiskā secībā seko darbības

plānošana un veicamie uzdevumi lai virzītos uz mērķi Šajā posmā tiek pieņemts lēmums par

konkrētā produkta noformējumu cenu distribūciju un kā to veicinās

kontrole ndash pēdējais no posmiem lai izstrādātās mārketinga idejas būtu

dzīvotspējīgas ir kontrole Tajā ir jāseko līdzi produkta virzībai tirgū ņemot vērā arī

finansiālos aspektus un auditorijas attieksmi lai nepieciešamības gadījumā varētu pielāgoties

situācijai (16 88 lpp)

Klients ir uzņēmuma piedāvātās produkcijas patērētājs tāpēc tā vajadzību izpēte kā

arī nākotnes tendenču (šī jēdziena visplašākajā aspektā) paredzēšana ir galvenais cēlonis

pārmaiņām uzņēmumu ražošanas procesos tehnoloģijās produktu klāstā darbinieku

kompetencē un struktūrās Analizējot savus klientus vadītājiem ir jāspēj atbildēt piemēram

12

uz šādiem jautājumiem ndash kāda ir klientu lojalitātes dinamika Kādi ir iemesli klientu

zaudēšanai Kādi ir valdošie virzieni klientu vajadzībās ko viņi grib pirkt šodien un ko gribēs

pēc pieciem gadiem [4 19lpp]

Uzņēmuma vizuālā identitāte ldquoZīmolvedība (branding) ir preces un pakalpojuma

zīmola plānošanas izstrādes un vadīšanas process lai to atšķirtu no konkurentiem un

piesaistītu lojālus patērētājus uzņēmuma produktiemrdquo[9] ldquoZīmols ir vārda (nosaukuma)

zīmes (simbola) tiesību aizsardzības uc atribūtu kopa kas apliecina produkta piederību

uzņēmumam un atšķir to no konkurentu produktiem Zīmola vārds ir produkta īpašais

nosaukums (izteikts ar vārdu arī saīsinājumu vai skaitli) kam ir īpašvārda funkcijasrdquo[9]

Uzņēmuma zīmolam ir jābūt saistītam ar uzņēmuma misiju jādefinē kādas ir piedāvātā

produkta priekšrocības ko esošie un potenciālie klienti domā par kompāniju kādas kvalitātes

uzņēmums grib asociēt ar savu zīmolu[14]

ldquoTehnoloģiskā dizaina galvenais uzdevums ir savienot zinātni ar produktu Tā pamatā

ir dažādi matemātiski aprēķini un eksperimenti lai radītie produkti būtu derīgi lietošanairdquo[9]

Kvalifikācijas darba turpinājumā autors pievērsīsies visu iekšējās vides rādītāju

analīzei būvniecības uzņēmumā

13

2 BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES

ANALĪZE

Šajā nodaļā autors izklāstīs ar ko tieši nodarbojas uzņēmums un kā tas funkcionē par

kuru autors ir izstrādājis kvalifikācijas darbu Idejas realizēšana nolūkā gūt peļņu ir

saimnieciskā darbība kuru par savu nodarbošanos izvēlas dažādu jomu speciālisti

Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir dažādas grūtības un uzdevumi kurus nepieciešams izpildīt un

formulēt taču tas ne vienmēr notiek iepriekš pārdomāti tāpēc turpmākajās nodaļās darba

autors analizēs konkrēta uzņēmuma piemēru

Autora izvēlētais uzņēmums ir SIA Konkrētais būvniecības uzņēmums SIA

ldquoMasterwork Constructionsrdquo ir dibināts 2012gada martā Uzņēmuma pamatdarbība ir koka

paneļa māju eksports un to uzstādīšana Norvēģijā (saskaņā ar NACE 20 klasifikatoru ndash 4210

dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība) 2012gada augustā Norvēģijā tika atvērta arī

uzņēmuma ārvalstu filiāle Uzņēmuma juridiskais statuss ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

(turpmāk tekstā ndash SIA)rdquo Uzņēmums pēc tā darbības veida ir pieskaitāms pie mazajiem

uzņēmumiem jo tajā strādā 31 darbinieks Ar šādu darbinieku skaitu uzņēmums pieskaitāms

pie mazajiem uzņēmumiem Latvijā taču tas nav arī tik mazs jo apgroza pietiekami daudz

līdzekļu un nodarbina vairākus desmitus darbinieku Uzņēmuma pamatkapitāls ir EUR 2846

Tātad arī uzņēmuma pamatkapitāls ir kā normālai pilnsabiedrībai un uz uzņēmumu attiecas

standarta UIN (uzņēmuma ienākuma nodokļu) likme 15 Tātad uzņēmums strādā likumīgi

maksā nepieciešamos nodokļus kā arī uzņēmumam ir jārēķinās ar valstī noteiktajām

prasībām likuma normām Savā darbībā uzņēmums vadās pēc atbilstošas likumdošanas kas

SIA un būvniecības uzņēmuma jomā ir jāņem vērā

Uzņēmuma darbības stratēģijas Balstoties uz autoram pieejamo informāciju un

teorijas materiāliem autors secina ka būvniecības uzņēmumam pagaidām nav izstrādāta

konkrēta misija kas arī var negatīvi ietekmēt uzņēmuma attīstību jo nav šī viena konkrētā

stratēģiskā virziena Ir identificēti daži attīstības plāni kā ražošanas attīstība un jaunu tirgu

apgūšana taču ar to nav pietiekami Tāpat kā individuālie mērķi arī konkrētas uzņēmuma

misijas nodefinēšana varētu uzlabot padoto darbinieku piederības apzināšanos uzņēmumā un

arī to lielāku iniciatīvu un iesaisti uzņēmuma darbā līdz ar to arī palielinot katram savu

atbildību

Kvalifikācijas darba izstrādē autors intervēja uzņēmuma vadību kura pilnā apjomā ir

apskatāma 1 pielikumā Intervijā būvniecības uzņēmuma valdes loceklis norāda ka ldquotādā

izpratnē () tas nav noteikts taču gan uzņēmuma vadībai gan arī darbiniekiem kopumā ir

14

skaidrs ndash ko uzņēmums plāno darīt un kurp virzās Līdzīgi ir arī uzņēmuma vērtībām ndash tie ir

vairāk kā darbības principi vai bdquonerakstīti likumirdquo Tas nozīmē ka nav ldquopiefiksētirdquo ne mērķi

ne stratēģija bet uzņēmuma valdes loceklis apgalvo ka plāni ir un visiem ir skaidrs uz

kurieni virzās Tomēr pēc autora domām tas var radīt arī konfliktu situācijas jo ne vienmēr

tas ko otrs domā saskan ar cita cilvēka domām vai teikto Ir saprotams ka uzņēmuma ir savs

redzējums un vēlmes attiecībā uz finansēm tirgus paplašināšanu darbinieku kvalifikācijas

celšanu utml tomēr tas nav skaidri noformulēts stratēģijā ar kuru jebkurš uzņēmumam

piederošais varētu iepazīties

Autors secina ka uzņēmuma stratēģijas nav rakstiski definētas un līdz ar to nav arī

izmērāma to efektivitāte Uzņēmuma stratēģijas ir jānoformulē katrā no jomām ndash

administratīvā līmenī padoto līmenī eksporta vai realizācijas apjomu līmenī utml tad arī

vieglāk varēs novērtēt sasniegto un izmaiņas laika gaitā Piemēram uzņēmums var pieņemt

ka ar konkrētu rīcības plānu palielinās uzņēmuma peļņu par X procentiem X laika posmā

Nodefinējot šādu soli arī ir iespējams ldquoizmērītrdquo cik daudz no tā ir īstenojies un kādas pūles

(termiņu) tas ir prasījis Tātad uzņēmuma vēl ir jāpilnveido stratēģija jānodefinē un

jāapraksta tās misija un mērķi rakstiskā veidā

21 Uzņēmuma mērķi struktūra un kultūra

Šajā nodaļā kvalifikācijas darba autors apskatīs sīkāk uzņēmuma iekšējo vidi un

vairākos ar to saistītos faktorus analizējot katru no tiem atsevišķi Uzņēmuma mērķi un

struktūra dažkārt šķiet pašsaprotami jēdzieni tomēr tie ir daļa no ļoti nozīmīgās ndash uzņēmuma

iekšējās vides

Uzņēmuma mērķi Kā jau autors iepriekš minēja būvniecības uzņēmumā

bdquoMasterwork Constructionrdquo līdz šim nav nodefinēti konkrēti uzņēmuma mērķi taču tas

neietekmējot uzņēmuma praktisko darbību Autors secina ka pamatā darbojas tādi kā

bdquonerakstīti likumirdquo taču pēc autora domām šāda pieeja nav ilgtspējīga un uzņēmumam strauji

attīstoties (kā tas arī ir vērojams pēc tā datiem) ir ļoti būtiski nodefinēt un aprakstīt savu

konkrētu stratēģiju Īpaši svarīgi šajā kontekstā būtu arī individuālie struktūrvienību mērķi ja

jau uzņēmums plāno arvien vairāk deleģēt uzdevumus un atbildību padotajiem darbiniekiem

taču šobrīd tas īsti nestrādā ndash iespējams šādi konkrēti noteikti individuālie mērķi varētu

veicināt šo situāciju Kvalifikācijas darba 4 nodaļā autors sniegs savus priekšlikumus kā

varētu definēt uzņēmuma misiju mērķi stratēģiju

Uzņēmuma struktūra Būvniecības uzņēmumā pārsvarā visi darbinieki ir vīrieši

izņemot administrācijas daļā strādājošo grāmatvedi un lietvedi Darbinieki ir vecumā no 20-

15

40 gadiem kuriem ir vidējā vai augstākā profesionālā izglītība Šajā uzņēmumā strādājošiem

jābūt kvalificētiem un zinošiem par darba uzdevumiem un konkrētajiem projektiem tāpēc

darbinieku vidū ir profesionāli un kvalificēti speciālisti ndash namdari flīzētāji iekšdarbu veicēji

uc darbinieki projektu realizēšanai Pastāv neliela hierarhija tāpēc daļai darbinieku ir

nepieciešamas arī vadītāja dotības bet citi nodarbojas ar praktisku būvniecības darbu

veikšanu Būvniecības uzņēmumā šobrīd ir divu līmeņu struktūra ndash vadība un padotie

darbinieki Lai gan uzņēmumā šobrīd jau strādā vairāk nekā 20 darbinieki tajā nav izveidotas

atsevišķas struktūrvienības kā tradicionāli piemēram nodaļu izpratnē bet gan uzņēmuma

darbinieki tiek bdquogrupētirdquo pēc to profesionālās darbības Iespējams uzņēmumam vēl augot un

attīstoties tiks precizēta arī formālā uzņēmuma struktūra Lai gan formālās struktūras projektu

vadītāji uzņēmumā ir līdzvērtīgā padotībā kā ražošanā un montāžā iesaistītie darbinieki ndash pēc

autora novērojumiem un intervijas ar uzņēmuma valdes locekli var secināt ka praksē ļoti labi

strādā arī tāda kā bdquoalternatīvā hierarhijardquo Respektīvi kad atsevišķos projektus vadību

uzņemas konkrētie projektu vadītāji un darbinieki arī piemērojas šīm izmaiņām ndash galvenais ir

rezultāts

21 att Uzņēmuma darbinieku struktūra [autora veidota]

Kā redzams 21 attēlā autors sadalījis visus uzņēmuma darbiniekus hierarhiski ndash kā

ldquogalvenaisrdquo elements uzņēmuma struktūrā ir tā īpašnieks kuram vienmēr būs gala vārds

lēmumu pieņemšanas situācijās un uzņēmuma vadībā Jāpiebilst ka uzņēmuma īpašnieks

strādā ciešā vadībā ar uzņēmuma vadību (līdzīpašnieku vadītāju) kurš nereti orientējas vēl

labāk uzņēmumā notiekošajā nekā pats īpašnieks jo īpašniekam svarīgāk ir gūt peļņu un

Uzņēmuma īpašnieks

Uzņēmuma vadība

Administrācija (lietvede grāmatvede)

Projektu vadītāji

Projektu darbinieki strādājošie

16

uzņēmuma tēls taču vadītāja kompetencē ir gan finanšu jautājumi gan darbinieku vadīšana

gan sadarbība ar klientiem piegādātājiem utt Kā nākamais elements hierarhijā ir uzņēmuma

grāmatvede un lietvede kurām ir atbildība par atskaišu prasību dokumentu utt

sagatavošanu Savukārt projektu vadītāji ir tie darbinieki kuru atbildība ir gan par projekta

realizēšanu ndash termiņiem finansēm atskaitēm utt gan par praktisko pusi ndash izpildītā darba

kvalitāti materiālu piegādi utt Uzņēmuma darbinieki (strādnieki) ir tie kuriem tiešais

vadītājs ir projektu vadītājs un kuram katram ir jāveic darbs savā kompetencē kurā viņš

strādā ndash iekšdarbi ārdarbi santehnika elektrība krāsošana špaktelēšana utt un viņi nes

atbildību par padarītā darba kvalitāti

Kopumā autors secina ka uzņēmumā pastāv darbinieku struktūra kurā darbinieki ir

sakārtoti hierarhiskā līmenī pēc to atbildības un darba apjoma

Uzņēmuma organizācijas kultūra Kaut arī uzņēmumā ir hierarhiska struktūra

būvniecības uzņēmuma kultūras apskats parāda ka uzņēmumā ir demokrātisks vadības stils

kas raksturo arī darba vides kultūru jo darbinieki tiek novērtēti ndash tiek ņemts vērā viņu

viedoklis un viņi iesaistās lēmumu pieņemšanā Autors novērojis ka uzņēmumam ir savs

vizuālais tēls logo kas veido vienotu sajūtu uzņēmumā un darbinieku lokā ndash ir speciālais

darba apģērbs darba transports ar logo utt kas sekmē visa kolektīva vienotību lojalitāti

uzņēmumam vērtību izpratni (par to darba 3 nodaļā) Tāpat arī augsti tiek novērtēti

darbinieku dzīves apstākļi ndash vadība rūpējas lai projektu izstrādes laikā dzīvesvietas būtu

komfortablas kas arī parāda uzņēmuma kultūru un attieksmi pret padotajiem Tādejādi arī

darbiniekiem rodas sajūta ka tie ir novērtēti un viņiem pretī jādod savs ieguldījums ndash

atbildīgs un kvalitatīvs darba process Pozitīvu vidi un attieksmi veicina arī fakts ka valsts

svētku dienās kā arī Ziemassvētkos uc darbiniekiem vienmēr ir brīvdienas ndash tas rada sajūtu

ka darbinieki tiek novērtēti un ir uzņēmuma vērtība Taču jāpiebilst ka uzņēmumam ir arī

stingri darba izpildes nosacījumi kas arī ir daļa no tā kultūras ndash darbinieki tiek novērtēti bet

tiem ir jāpaveic savs darbs labi jo tie kuri strādā ievērojami lēnāk vai sliktāk nekā pārējie ndash

var tikt atlaisti Tas veido zināmu kvalitātes latiņu un izpratni par to ka uzņēmuma vērtība ir

labi darbinieki strādāt kvalitatīvi un operatīvi Intervijā uzņēmuma valdes loceklis uzskata ka

kultūra vairāk izpaužas kā konkrētas tradīcijas piemēram kopīgi pasākumi uzņēmuma

iekšienē un labāko darbinieku novērtēšana Autors uzskata ka attiecībā uz uzņēmuma kultūru

uzņēmumam būtu noderīgi izvirzīt konkrētākas vērtības un tās aprakstīt jo lai gan uzņēmuma

ikdienas darbs ir diezgan dinamisks un saspringts tomēr tādi kultūras aspekti kā uzņēmuma

tēls mikroklimats birojā uzņēmuma vērtību nostiprināšana darbinieku morāles principu

nostiprināšana (piemēram atbildība pret uzticētajiem darba instrumentiem) tikai pozitīvi

17

sekmētu uzņēmuma darbinieku iesaisti uzņēmuma attiecībās Ņemot vērā iepriekš minēto tas

jau tiek darīts tomēr izvirzot konkrētas vērtības priekšlikumus uzņēmuma kultūra varētu būt

vēl izteiktāka un spēcīgāka Jāpiemin ka konkrētajā uzņēmumā kultūru var raksturot kā

adaptīvu jo uzņēmums strādā sava veida paaugstināta riska apstākļos (piemēram kad uznāks

sniegs un nevar veikt darbus ndash atkarība no dabas apstākļiem) kas arī prasa ātru reakciju uz

šiem ārējās vides apstākļiem Kvalifikācijas darba autors jau iepriekšējās nodaļās uzsvēra ka

piemēram kopīgu kolektīva pasākumu organizēšana (gada balle sporta spēles uc) pozitīvi

ietekmētu uzņēmuma kultūru un kolektīva saliedēšanos

22 Uzņēmuma tehnoloģijas

Analizējot būvniecības uzņēmumā esošās tehnoloģijas un to pielietojumu autors

secina ka pamatā tiek izmantota intensīvā tehnoloģija (pēc D Tompsona pieejas) jo katrs

uzņēmuma produkts (māja) ir individualizēta ndash ir minimāla standartizācija attiecībā uz mājas

projekta sagatavošanu un izmantotām metodēm tās detaļu saražošanā Tā kā uzņēmums

pamatā izmanto dažas specifiskas tehnoloģijas kas saistās ar dažu konkrētu darbinieku

(speciālistu) tiešajiem darba uzdevumiem tad nav novērojam uzņēmuma liela atkarība no

tām Iespējams uzņēmumam būtu vairāk jāpadomā par tehnoloģiju izmantošanu uzņēmuma

iekšējo procesu uzlabošanā piemēram klientu un ražošanas vadības sistēmu jomā

Būvniecības jomā uzņēmums izmanto profesionālus darba instrumentus no tādām

firmām kā ldquoDeWaltrdquo ldquoYeinrdquo ldquoMakitardquo ir mehāniskais flīžu griezējs bet principā viss darba

process tiek paveikts darbiniekiem strādājot ar šiem instrumentiem nevis izmantojot kādas

lielas iekārtas vai mašīnas Uzņēmuma darbības gadu laikā jau ir izstrādājusies ražošanas

tehnoloģija kādā secībā kādus darbus nepieciešams veikt Darbības gadu laiku ir

izstrādājusies aizvien strukturētāka darbu veikšana un ir ldquomācīts no kļūdāmrdquo jo gandrīz no

katra projekta var izdarīt secinājumus kā darīt vai ko darīt citādāk Ražošanas ziņā tas ir

paātrinājis procesu jo visi pienākumi tiek sadalīti un ļoti liela daļa no darba tiek izdarīta jau

ražotnē Tas ir arī pluss attiecībā pret klientiem jo ievērojami paātrina projekta izpildes

termiņus Ražošanas jomā šobrīd nav tāda iekārta kuru būtu plānots iegādāties vai tāda kuru

vajadzētu iegādāties lai būtiski paātrinātu vai uzlabotu darba procesu ndash būtiskākā loma ir

darba organizācijā un tā šobrīd ir labā līmenī Arī uzņēmuma noliktavas organizācijā šogad

tika veiktas izmaiņas (sakārtota) lai tā būtu strukturētāka un pārraugāms instrumentu

izmantošanasnodošanas process kas līdz šim bija nesakārtos jo katrs gāja un ņēma ko grib

bez atzīmēšanās žurnālā

18

Attiecībā pret būvniecības uzņēmumu tajā nav atsevišķa informācijas tehnoloģiju

departamenta un nav arī viena cilvēka kas ar tām strādātu jo tam nav vajadzības Uzņēmums

nodarbojas ar celtniecības projektiem un māju ražošanu taču to realizēšanai netiek izmantotas

sarežģītas tehniskas iekārtas mašīnas vai datorprogrammas Protams kā jebkurā darba vietā

mūsdienās notiek darbs ar datorprogrammām taču tās neprasa īpašu pieeju (tās ir

vispārzināmas programmas) Tas kas ir saistīts ar IT jomu šajā uzņēmumā ir gaisa kuģis jeb

drons (skat3 nodaļu) jo no tā iegūtās fotogrāfijas pēc tam pārnes datorā lai projicētu ēkas

novietojumu kartogrāfiju uc bet par to autors apraksta 3 nodaļā

Par komunikācijas tehnoloģijām autors izklāstīs 3 nodaļā par mārketinga

tehnoloģijām

23 Uzņēmuma produkcijas un pakalpojumu raksturojums

Būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo pamatdarbība ir koka paneļa

māju eksports un to uzstādīšana Norvēģijā (saskaņā ar NACE 20 klasifikatoru ndash 4210

dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība skat22att)

22att Uzņēmuma produkcijas piemērs [18]

Kā papildu pakalpojums ir projektu izstrāde teorētiskā līmenī ndash jeb projektēšana

rasēšana un tāmēšana pēc klienta vēlmēm (bez izstrādes) Taču tā kā uzņēmums pamatā

koncentrējas uz pilnu projekta izstrādi (no idejas līdz realizācijai) tad turpinājumā autors

analizēs šo darbības pamatvirzienu un tā dzīves ciklu

Uzņēmuma galvenā (apmēram 90) klientu grupa ir Norvēģijas iedzīvotāji kuriem

tiek būvētas privātmājas taču uzņēmums sadarbojas arī citu projektu izstrādē ndash tiek būvētas

skolas lielveikali zvejnieku mājas rūpnīcas Ļoti maz ir standartizētu lietu un procesu un

biežāk nepieciešams ir individuāls risinājums bdquoKatra māja ir kā atsevišķs projekts ndash no paša

19

sākuma (no klienta vēlmju izzināšanas) līdz mājas nodošanai Sākumā tiek sagatavots

piedāvājums klientam ndash ar zīmējumiem iespējām uc jo uzņēmums nepiedāvā piemēram

sērijveida projektus ir tikai individuāli pasūtījumirdquo

Tomēr nepieciešamās pamatlietas jebkuras ēkas celtniecībai ir jau bdquoatstrādātasrdquo ndash

neatkarīgi no konkrētā projekta ir izstrādājusies sistēma kādā secībā darbi notiek kādi

meistari un kādā secībā strādā pie mājas uzstādīšanas ārdarbiem un iekšdarbiem

2014gada sākumā pateicoties straujai uzņēmuma attīstībai tika iepirkti materiāli un

pamatlīdzekļi lai uzsāktu ražošanas izveidi Latvijā Saistībā ar pieprasījuma pieaugumu un arī

ražošanas uzsākšanu kas arī pozitīvi ietekmēja uzņēmuma darbības apjomus tika pieņemti arī

jauni darbinieki (līdz 2014gada beigām tika pieņemti 6 darbinieki)

23att Uzņēmuma ražotne Rīgā [18]

Noslēdzot 2013gadu uzņēmuma apgrozījums palielinājās par vairāk kā 200

salīdzinot ar iepriekšējo 2012pārskata gadu sasniedzot vairāk nekā 400 000 EUR apmēru

Tāpat arī darbinieku skaits 2013gadā palielinājās par vairāk kā 50 - no 15 kā vidējais

nodarbināto skaits uzņēmumā 2012gadā līdz 23 2013gadā[1] Uzņēmuma savas ražotnes

izveide ir piemērs tam ka pie noteikta uzņēmuma darbības apjoma ir nepieciešams pašiem

nodrošināt konkrētas funkcijas ndash šajā gadījumā māju montāžu kas iepriekš tika iepirka no

konkrētiem uzņēmumiem

ldquoProdukta dzīves cikls ir laika periods no produkta izstrādes līdz tā ražošanas un

pārdošanas pārtraukšanairdquo[2] Produkta dzīves cikls ietver 5 fāzes ndash izstrādi ieviešanu

attīstību briedumu un kritumu Ņemot vērā iepriekš minēto autors secina ka uzņēmums

atrodas attīstības stadijā jo tā piedāvātais produkts ir jau ienācis tirgū un ir pieprasīts taču vēl

nav sasniegts realizācijas maksimums (briedums) Uzņēmums joprojām attīsta piedāvāto

produktu apgūst tirgu un paplašina ražošanas iespējas jeb vienā vārdā sakot ndash attīstās

Tuvākajos nākotnes uzņēmuma attīstības plānos ietilpst ražošanas paplašināšana

uzņēmuma īpašumā esošo telpu iegāde nevis īrēšana kā arī darbības paplašināšana gan

20

Norvēģijas vidienē gan dienvidu daļā jo šobrīd uzņēmums pamatā darbojas Norvēģijas

ziemeļu daļā

Kopumā uzņēmuma produkts ir skaidri definēts no paša darbības sākuma un pozitīvi ir

vērtējams ka darbības gadu laikā tā izstrādes process ir aizvien konkrētāk strukturēts tādejādi

paātrinot darba procesu un arī uzlabojot kvalitāti

24 Uzņēmuma darbība un ekonomiskie rādītāji

Kvalifikācijas darba otrajā nodaļā autors analizēs uzņēmuma darbību finanšu jomā un

ekonomiskos rādītājus Lai noteiktu vai uzņēmuma darbība ir veiksmīga no finansiālā

viedokļa ir jāskatās uz ļoti dažādiem rādītājiem Tas ka uzņēmums strādā ar peļņu vai

zaudējumiem nav vienīgais pēc kā var noteikt vai uzņēmums strādājis finansiāli veiksmīgi vai

nē Protams peļņa ir katra uzņēmēja mērķis bet izpētot sīkāk rādītājus kas raksturo

uzņēmuma darbību var iegūt plašāku skatu un atrast likumsakarības kas var palīdzēt

uzņēmuma tālākai darbībai

Turpinājumā autors pievērsīsies katra rādītāja atsevišķai analīze

241 Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķins atspoguļo ieņēmumus un izdevumus kā arī

iegūto peļņu vai radušos zaudējumus ndash tas ir uzņēmuma vadības darbības rādītājs Operāciju

konti visā pārskata periodā uzkrāj datus uzņēmuma finansiālā rezultāta ndash peļņas vai

zaudējumu noteikšanai tie ir peļņas vai zaudējumu aprēķina konti

Autors secina ka uzņēmumā tiek izmantots LR likumā bdquoPar uzņēmuma gada

pārskatiemrdquo 12 panta peļņas vai zaudējuma aprēķina shēma kas klasificēta pēc apgrozījuma

izmaksu metodes[7]

Visi ieņēmumu konti ir pasīva konti kuros ieņēmumu palielinājums jāiegrāmato kontu

kredītā bet samazinājums ndash kontu debetā izņemot piešķirto atlaižu kontus tie ir ieņēmumus

regulējošie konti kas slēdzami uz attiecīgo ieņēmumu kontiem Ieņēmumu kontu debetā un

atlaižu kontu kredītā uzrāda ieņēmumu un atlaižu summu precizējumus Pārskata perioda

beigās ieņēmumu kontu saldo slēdz uz peļņas vai zaudējumu kontu

Visos izdevumu kontos izdevumus grāmato konta debetā bet kredītā tiek uzrādītas

izdevumus precizējošās summas Pārskata gada beigās šajos kontos izveidojušos saldo slēdz

(kontu reformācija) uz peļņas vai zaudējumu kontu kreditējot šos kontus

Kā 21tabulā parādīts uzņēmums 2014 pārskata gadu noslēdza ar zaudējumiem EUR

353 282 kas ir ļoti atšķirīgi salīdzinot ar 2013gadu kurš tika noslēgts ar peļņu EUR

21

589 123 Autors norāda ka peļņas samazināšanās kā atsevišķs rādītājs vēl neko neliecina

iespējams uzņēmums ir investējis ražošanas attīstībā kas parādīs veiksmīgus rezultātus

turpmākajā uzņēmuma dzīvē nevis 1 gada griezumā Pēc peļņas vai zaudējuma aprēķina var

secināt ka klāt ir nākusi ļoti liela izmaksu pozīcija ndash Norvēģijas pārstāvniecības izdevumi

kas arī izskaidro kraso rezultātu atšķirību abos pārskata gados

Kā jau ražošanas uzņēmums lielākā daļa izdevumu ir pārdotās produkcijas ražošanas

izmaksas Autors secina ka apgrozījums ir samazinājies par 32 kas likumsakarīgi kopā ar

administrācijas un pārējām uzņēmuma saimniecisko izmaksu pieaugšanu rezultējās šādos

zaudējumos 2014gadā Autors uzskata ka šis ir perfekts piemērs ka nedrīkst finanšu

lēmumus un rezultātus balstīt tikai uz kādu konkrētu rādītāju bet tieši pretēji ndash jāpēta

uzņēmuma rezultāti no dažādām pusēm lai labāk izprastu tā darbību Kā lielisks piemērs tam

ir šie abi gadi kuros bruto peļņas atšķirība ir tikai Eur 7978 kas būtībā liktu spriest ka arī

peļņas rādītājiem jābūt līdzīgiem Bet tā kā pārējās izmaksu pozīcijas kas nav tieši saistītas ar

ražošanas izmaksām ir krietni pieaugušas tad rezultāts ir krasi atšķirīgs ndash peļņas rādītāji

atšķiras par 270

Tabulā 21 attēlots uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2014 gadu no kā

arī autors izdara savus secinājumus un priekšlikumus par uzņēmuma darbību

21 tabula

Uzņēmuma peļņas vai zaudējuma aprēķins par 2014gadu

Rādītājs

Pārskata

gada beigās

EUR

Iepriekšējā

pārskata gada

beigās

EUR

Neto apgrozījums 2 569 722 3 762 454

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 1 480 746 2 681 456

Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) 1 088 976 1 080 998

Pārdošanas izmaksas 149 675 192 231

Administrācijas izmaksas 273 111 77 707

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 5 224 17 786

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 263 828 127 331

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 9 486 4 493

Norvēģijas pārstāvniecības izdevumi -752 023 0

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un

nodokļiem -353 923 697 022

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem -353 923 697 022

Ieņēmuma nodoklis par pārskata periodu 0 107 639

Atliktais nodoklis 641 -260

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc

nodokļiem (tīrie ieņēmumi) -353 282 589 123

22

Analizējot finansiālās iespējas autors ir apskatījis uzņēmuma 2014gada finanšu

pārskata datus kontekstā ar uzņēmuma iekšējo vidi Ņemot vērā tajā pieejamo informāciju

var secināt ka

Lielākais pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu īpatsvars ir materiālu

izmaksām kas ir loģiski ņemot vērā uzņēmuma produktu ndash šeit būtiski ir materiālu

iepirkšana uzņēmumā tā piegādātāji cenas sadarbības nosacījumi

Tā kā uzņēmums lielāko daļu savas darbības (māju uzstādīšanu) veic ārpus

Latvijas tad ļoti būtiski ir tādi faktori kas saistās gan ar uzņēmuma darbinieku uzturēšanos

Norvēģijā (piemēram komandējuma izmaksas apdrošināšana darbinieku nodarbināšanas

atbilstība vietējai likumdošanai uc) gan arī ar visiem citiem saistītajiem pakalpojumiem kā

materiālu transportēšana ārpakalpojumu un apakšuzņēmēju darbība uz vietas Norvēģijā

Ar uzņēmuma darbības specifiku saistās arī tas ka uzņēmumam svarīgs

aspekts ir tā īpašumā un lietošanā esošais transports ndash kas saistās gan tieši ar izmaksām (lai tās

būtu minimizētas piemēram degvielas izmaksas vai labāk pirkt (kredīts vai līzings) vai

nomāt) gan arī ar darba organizāciju (lai darbības nodrošināšanai vienmēr būtu pieejams

darba kārtībā esošs transports)

Atverot ražotni jaunās telpās ir būtiski arī palielinājušies komunālie izdevumi

līdz ar to no efektīvas uzņēmuma pārvaldības viedokļa ir ļoti svarīgi pareizi saplānot darbus

un telpu noslogojumu lai piemēram elektrība netiktu tērēta nelietderīgi (jo telpas ir lielas un

darbs ir tieši piesaistīts konkrētiem projektiem kad darbs ražotnē ir veicams nevis visu laiku

vienmērīgi)

Tā kā uzņēmuma galvenais noieta tirgus ir ārpus Latvijas tad jebkura

starptautiska uzņēmuma darbība saistās arī ar savstarpējiem starptautiskiem norēķiniem ndash

uzņēmumam ir salīdzinoši lieli zaudējumi no valūtas kursa svārstībām jo savstarpējos

darījumos Norvēģijas kronas Zaudējumi galvenokārt veidojas no debitoriem jo rēķini ir

izrakstīti kronās Šī arī varētu būt joma kur uzņēmums varētu izvērtēt savu darbību un arī

optimizēt resursus

242 Uzņēmuma bilance

Šajā nodaļā autors apskatīs uzņēmuma bilanci Autors secina ka bilances debeta un

kredīta atlikumi ir vienādi un konti ir sagrupēti un apstrādāti atbilstoši bdquoGada pārskata

likumardquo[15 16lpp] 10pantā noteiktām prasībām[7] Bilance ir sastādīta vertikālā formā

kur augšējā daļā ievietoti aktīva posteņi bet zem tās ndash pasīva posteņi Autors secina ka gada

23

pārskatā un grāmatvedībā par naudas vienību un vērtības mēru ir lietota Latvijas Republikas

naudas vienība ndash euro

Uzņēmuma lielāko daļu aktīvu sastāda pamatlīdzekļi nauda un citi debitori Pie citiem

debitoriem lielāko daļu sastāda uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) kā arī pievienotās

vērtības nodokļa (PVN) pārmaksas UIN avansa maksājumi jāveic balstoties uz iepriekšējā

gada rezultātiem Kā redzams pēc bilances pasīva uzņēmumam ir ļoti neliels aizņemtais

kapitāls ndashkredīti vai aizņēmumu no saistītajām kompānijām Autors vēlas vērst uzmanību uz

to ka uzņēmuma pamatkapitāls ir EUR 2 840 Autors vēlas norādīt un ieteikt ka uzņēmumam

ar 25 un 3 miljonu apgrozījumu gadā noteikti vajadzētu padomāt par pamatkapitāla

palielināšu tas uzlabotu uzņēmuma tēlu finansēšanas iestāžu acīs

Uzņēmumam uz 31122014 ir ilgtermiņa aizņēmumi EUR 15 073 Autors uzskata ka

uzņēmumam nebūs problēmu segt šīs saistības Bet ar lielu piesardzību autors ieteiktu

skatīties uz to cik lieli ir īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem ndash EUR 105 065

Šim skaitlim būtu lietderīgi pretī nolikt pircēju un pasūtītāju parādus kas uz 31122014 ir

tikai EUR 2 901 No šiem skaitļiem autors vēlētos izteikt minējumu ka ir saņemts avansu

maksājums no pircēja kā arī ir pasūtīti izejmateriāli ar pēcapmaksu un algots darba spēks

kuriem arī jāizmaksā algas pēc padarītā Šeit iespējams risks saistībā ar to ka ražošanai ir

iztērēti vairāk līdzekļi nekā konkrētajā brīdī ir ienākuši no pircējiem Autors vēlas ieteikt

pārskatīt apmaksas grafikus gan pircējiem gan noslēgtos līgumus ar piegādātājiem jo

izmainot šos apmaksas nosacījumus var uzlabot naudas plūsmu tā lai nerastos tik liela

negatīvā starpība starp naudu kura ir jāsaņem no pircējiem un to kura jāmaksā izejvielu un

materiālu piegādātājiem

243 Uzņēmuma likviditātes aprēķins maksātspējas lietišķās aktivitātes un

rentabilitātes rādītāji un to raksturojums

Uzņēmuma darbības ekonomiskajai analīzei ir svarīga loma uzņēmuma vadīšanā

Analīzes uzdevums ir noteikt uzņēmuma darbības efektivitāti pārskata periodā un noteikto

mērķu sasniegšanu un uzņēmuma darbības attīstības iespējamos virzienus Tāpēc analīze ir

jāveic mērķtiecīgi lai izzinātu tādas uzņēmuma iespējas un rezerves kuras nodrošinātu esošo

resursu optimālu izmantošanu

Uzņēmuma likviditātes analīze nozīmē finansiālās stabilitātes noteikšanu Likviditātes

rādītāji ir rādītāji ar kuru palīdzību var novērtēt uzņēmuma spēju segt savus parādus tad kad

tie ir jāmaksā Šī spēja ir atkarīga no attiecības starp uzņēmuma maksāšanas līdzekļu

24

potenciālu un uzņēmuma finansiālajām saistībām Maksāšanas līdzekļu potenciāls nozīmē

uzņēmumam piederošus likvīdus līdzekļus

Par likvīdiem sauc tos aktīvus kuri jau atrodas naudas formā kā arī tos kurus ātri var

pārvērst naudas formā

Kopējais likviditātes koeficients ir apgrozāmo aktīvu attiecība pret īstermiņa

saistībām Šis rādītājs vērtē cik labi uzņēmums spētu nokārtot savas īstermiņa saistības ar

saviem apgrozāmiem līdzekļiem[8]

Attēlā 24 ir uzrādīta kopējā likviditātes koeficienta formula un pēc formulas veiktais

aprēķins

Formula

Kopējais likviditātes koeficients

=

Apgrozāmie līdzekļi

Īstermiņa saistības

Aprēķins

Kopējais likviditātes koeficients

=

451 713

158 109

Rezultāts 285

24att Kopējais likviditātes koeficients [autora veidots]

Autors secina ka uzņēmuma spēja dzēst savas īstermiņa saistības izmantojot

apgrozāmos līdzekļus (21attēls) ir pietiekama Par šī koeficienta optimālā lieluma robežām

viedoklis nedaudz atšķiras saskaņā ar vispārpieņemtajiem starptautiskajiem standartiem tiek

uzskatīts ka šīm koeficientam jāatrodas robežās starp 1 un 2 (dažreiz 3)

Likviditātes rādītāji ir bieži ļoti apmierinoši bet uzņēmuma maksātspēja nebūt nav

apmierinoša tāpēc bieži it sevišķi bankas pie kredītu izsniegšanas izmanto uzņēmuma

maksātspējas rādītāju

Ar šo rādītāju palīdzību

raksturo uzņēmuma saistību attiecību pret pašu kapitālu vai aktīvu kopsummu

novērtē uzņēmuma iespējas paaugstināt saistību summu

novērtē uzņēmuma spēju noteiktā termiņā nokārtot saistības

Šis rādītājs atspoguļo saistību īpatsvaru uzņēmumā to veido attiecība starp visām

uzņēmuma saistībām un bilances kopsummu

Maksātspējas rādītāji jeb saistību īpatsvars bilancē rāda cik reizes pārskata perioda

laikā apritējis kapitāls debitoru parādi kreditoru parādi krājumi aktīvi ilgtermiņa

ieguldījumi[8] Attēlā 25 aprēķināts saistību īpatsvars bilancē

25

Formula

Saistību īpatsvars bilancē

=

uzņēmuma saistības

bilances kopsumma

Aprēķins

Saistību īpatsvars bilancē

=

173 182

582 609

Rezultāts 030

25 att Saistību īpatsvars bilancē [autora veidots]

22 attēlā redzams ka uzņēmumā nav problēmas ar maksātnespēju jo rādītājs ir

mazāks par 05Vispārējā gadījumā tiek uzskatīts jo vairāk uzņēmuma bilances kopsumma

pārsniedz saistības jo augstāka ir uzņēmuma maksātspēja

Uzņēmuma līdzekļu aprites rādītāji raksturo uzņēma līdzekļu izmantošanas

efektivitāti Aktivitātes rādītāji rāda cik reizes pārskata perioda laikā apritējis kapitāls

debitoru parādi kreditoru parādi krājumi aktīvi ilgtermiņa ieguldījumi Aprites rādītājiem ir

liela nozīme uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšanā jo līdzekļu aprites ātrums ir to

pārvēršanas naudas formā ātrums kas tieši ietekmē uzņēmuma maksātspēju Šo rādītāju

aprēķina kā attiecību starp neto apgrozījumu un kapitālu aktīvu utt[11 134lpp]

Attēlā 26 ir parādīta pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījuma formula un veiktais

aprēķins pēc kura autors var izdarīt secinājumus

Formula

Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums

=

Neto apgrozījums

Debitori kopā

Aprēķins

Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums

=

2 569 722

228 384

Rezultāts 1125

26 att Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums [autora veidots]

23 attēlā iegūtais rezultāts parāda ka debitoru parādi tiek pārvērsti par naudas

līdzekļiem 1125 reizes gadā Šis rādītājs ļoti atšķiras dažādās nozarēs tādēļ ir nepieciešama

plašāka analīze lai noteiktu vai rādītājs ir normas robežās

Savukārt apgrozāmo līdzekļu kustības aprēķins 27 attēlā norāda uz apgrozāmo

līdzekļu efektīvu izmantošanu

26

Formula

Apgrozāmo līdzekļu kustība

=

Apgrozījums

Apgrozāmie līdzekļi

Aprēķins

Apgrozāmo līdzekļu kustība

=

2 569 722

451 713

Rezultāts 569

27 att Apgrozāmo līdzekļu kustība [autora veidots]

Augsts koeficients norāda ka uzņēmumam ir nepietiekams apgrozāmo līdzekļu

daudzums turpretī zems koeficients var norādīt uz esošo apgrozāmo līdzekļu neefektīvu

izmantošanu

Kopējo aktīvu apgrozījuma aprēķins kas redzams 28 attēlā norāda ka uzņēmuma

aktīvu apgrozījums ir zems (vidējais valstī -219)

Formula

Kopējo aktīvu apgrozījums

=

Neto apgrozījums

Aktīvi

Aprēķins

Kopējo aktīvu apgrozījums

=

2 569 722

582 609

Rezultāts 023

28 att Kopējo aktīvu apgrozījums [autora veidots]

Pārāk zems koeficients parāda ka investīcijas uzņēmumā ir bijušas pārāk lielas un

nepieciešams likvidēt daļu pamatlīdzekļu un krājumu kas dotu iespēju uzlabot uzņēmuma

likviditāti Ļoti augsts aktīvu apgrozījuma koeficients var norādīt arī uz to ka uzņēmumam ir

jāiegulda papildus līdzekļi aktīvos lai izturētu konkurenci

Nozīmīgākais uzņēmuma darbības efektivitātes mērs ir peļņa Uzņēmuma neto peļņu

dalot ar neto apgrozījumu ar uzņēmuma kopējo vai pašu kapitālu nosaka rentabilitāti

Rentabilitāte ir uzņēmuma darbības efektivitātes rādītājs Šie rādītāji rāda patērētos līdzekļus

vai realizētās produkcijas apjomu Rentabilitāti izsaka procentos tās vērtēšanai nav noteiktu

kritēriju Jo augstāks šis procentu līmenis jo uzņēmuma darbība ir efektīvāka zems

rentabilitātes līmenis liecina par uzņēmuma neveiksmi ja to nenovērš laikus ir sagaidāma

uzņēmuma darbības krīze[8]

27

Attēlā 29 ir veikts uzņēmuma apgrozījuma rentabilitātes aprēķins izmantojot

formulu

Formula

Apgrozījuma rentabilitāte

=

Pārskata perioda peļņa

Neto apgrozījums

x

100

Aprēķins

Apgrozījuma rentabilitāte

=

-353 282

2 569 722

Rezultāts -14

29 att Apgrozījuma rentabilitāte [autora veidots]

Apgrozījuma rentabilitāte jeb bruto peļņas robeža parāda cik liela daļa no realizācijas

ieņēmumiem ir peļņa Šis rādītājs raksturo uzņēmuma vadības spēju vadīt un kontrolēt

izmaksu attiecību pret apgrozījumu Peļņas apjomu var regulēt mainot pārdotās produkcijas

daudzumu ceļot cenas vai arī samazinot izmaksas Svarīgi ir salīdzināt aprēķināto peļņas

normu ar nozares vidējiem rādītājiem Ja aprēķinātais rādītājs ir lielāks par nozares vidējo

rādītāju analizējamais uzņēmums ir starp nozares līderiem

Autors secina ka salīdzinot ar 2013gadu kad apgrozījuma rentabilitātes rādītājs bija

16 2014gadā rentabilitāte ir ievērojami samazinājusies Ja šī tendence turpināsies

uzņēmums var kļūt zaudējumu nesošs Autors uzskata ka ir jāņem vērā to uz ko šie rādītāji

norāda kā arī iemesli kas tos iespaido Ir jāinformē uzņēmuma vadība par iespējamiem

turpmākajiem riskiem kā arī to kādiem izdevumiem jāpievērš īpaši liela uzmanība

28

3 UZŅĒMUMA SVID ANALĪZE

Turpinājumā autors pievērsīsies uzņēmuma SVID analīzei (skat31att) ldquoSVID

analīze ir viena no populārākajām metodēm kas palīdz sistematizēt iekšējās un ārējās vides

analīzes procesu un izstrādāt stratēģijas (angliski SWOT)rdquo [5 103lpp]

Uzņēmuma SVID analīzes sagatavošanai autors izmantoja analītisko un sintēzes

metodi apkopojot pieejamo informāciju un izvērtējot uzņēmuma stiprās un vājās puses

iespējas un draudus

31 att Uzņēmuma SVID analīzes matrica [autora veidota]

Apkopojot SVID analīzi autors secina ka uzņēmumam ir diezgan daudz stiprās puses

un iespējas bet jāņem vērā arī draudi un vājās puses Kā viena no uzņēmuma stiprajām pusēm

ir uzņēmuma īpašnieks kurš ir Norvēģijas pilsonis Tas ir viens būtiskiem uzņēmuma

attīstības faktoriem jo galvenais īpašnieks un vadītājs kā Norvēģijā dzīvojošs pilsonis spēj

korektāk un vairāk izpētīt tirgus ekonomiku un darbības vietu jo labāk pārzina procesus

valstī kurā dzīvo Līdz ar tiek būtiski paaugstināta arī uzņēmuma konkurētspēja attiecībā pret

Stiprās puses Vājās puses

Uzņēmuma īpašnieks

Zināšanas par vietējo tirgu

Demokrātisks vadības stils

Projektu vadītāju iesaiste lēmumu

pieņemšanā un uzticēšanās tiem

Minimāla konkurence

Uzņēmuma misijas mērķu un

uzdevumu nekonkrētība

Informācijas un komunikācijas

problēmas projektu gaitā

Minimāla tehnoloģiju izmantošana

ikdienas darba procesā (ne saistībā ar

ražošanu)

Nav izstrādāts mārketinga plāns

Iespējas Draudi

Jaunu tirgu apgūšana Norvēģijā

Jaunu tirgu apgūšana citās valstīs

Uzņēmuma efektivitātes palielināšana

uzlabojot uzņēmuma procesus

Uzņēmuma darbinieku iniciatīvas

paaugstināšanās

Izmaiņas sadarbība ar esošajiem

piegādātājiem

Starpnieku nosacījumu maiņa

Ierobežojumu ieviešana attiecībā uz

starptautisko darbību

Būtiska klientu vajadzību un paradumu

maiņa

29

konkurentiem un zināšanas par vietējo tirguJebkuram uzņēmuma ir būtiska pozitīva un

stabila iekšējā vide kas šajā gadījumā tiek nodrošināts ar demokrātisku vadības stilu un

uzticēšanos saviem darbiniekiem

Kopumā šī komunikācija un attiecības ir vērtējamas pozitīvi jo arī darba uzdevumu

veikšanā tiek pielietota projektu vadības pieeja kas jau pati par sevi konkretizē un sistematizē

darba procesu

Autors uzskata ka lielā mērā vadīšanas veiksmes faktors uzņēmumā ir tas ka

uzņēmuma vadība uzticas darbiniekiem un ļauj tiem piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā

Projektu pieeja uzņēmuma darbībā būtiski ietekmē arī komandas darbu kas ir svarīgs aspekts

veiksmīga rezultāta sasniegšanai ndash attiecīgi kā norisinās praktiskā sadarbība arī starp projekta

vadītājiem un darbiniekiem ne tikai attiecībā uz vadību Šeit var minēt ka uzņēmuma

darbinieki sasvtarpēji labi sadarbojas un ja ir nepieciešams ļoti labi strādā arī deleģēšana un

vadība starp pašiem darbiniekiem Protams dažkārt komunikācija starp pašiem uzņēmuma

darbiniekiem būtu pilnveidojama ndash saistībā ar precīzas informācijas nodošanu īstajā laikā un

īstajā vietā tomēr kopumā komunikācija un vadības stils šajā uzņēmumā ir kā stiprā puse

Ņemot vērā uzņēmuma stiprās puses tās veido arī vairākas iespējas uzņēmuma

attīstībai Autors jau skaidroja kāds ir pienesums uzņēmumam no vadītāja ndash jaunu tirgu

apgūšana Norvēģijā kā arī uzņēmuma stabilitāte un potenciāls ļauj apgūt vēl citus jaunus

tirgus Tāpat arī iespējams paaugstināt darbinieku potenciālu un lielāku iniciatīvu kas

sekmētu jaunu ideju veidošanos un paaugstinātu darbības efektivitāti

Savukārt par uzņēmuma vājo pusi ir jānosauc misijas mērķu un uzdevumu

nekonkrētība Uzņēmumam nav nodefinēti konkrēti mērķi taču tas neietekmē uzņēmuma

praktisko darbību Var secināt ka uzņēmums pamatā darbojas ar tādiem kā bdquonerakstītiem

likumiemrdquo taču autors uzskata ka šāda pieeja nav ilgtspējīga un uzņēmumam strauji

attīstoties ir ļoti būtiski nodefinēt un aprakstīt savu konkrētu stratēģiju Īpaši svarīgi šaja

kontekstā būtu arī individuālie struktūrvienību mērķi ja jau uzņēmums plāno arvien vairāk

deleģēt uzdevumus un atbildību padotajiem darbiniekiem taču šobrīd tas īsti nestrādā ndash

iespējams šādi konkrēti noteikti indiviuālie mērķi varētu veicināt šo situāciju Šeit arī var

minēt to ka uzņēmumam pagaidām nav izstrādāta konkrēta sava misija kas arī var negatīvi

ietekmēt uzņēmuma attīstību jo nav šī viena konkrētā startēģiskā virziena ndash ir identificēti daži

attīstības plāni kā ražošanas attīstība un jaunu tirgu apgūšana taču ar to nav pietiekami Tāpat

kā individuālie mērķi arī konkrētas uzņēmuma misijas nodefinēšana varētu uzlabot padoto

darbinieku piederības apzināšanos uzņēmumā un arī to lielāku iniciatīvu un iesaisti

uzņēmuma darbā līdz ar to arī palielinot katram savu atbildību To ir iespējams panākt gan

30

nodefinējot misiju mērķus un uzdevumus gan uzlabojot informācijas un komunikācijas apriti

projektu gaitā

Kā vēl viena no uzņēmuma vājajām pusēm ir minimāla tehnoloģiju izmantošana

ikdienas darba procesā Katrs uzņēmuma projekts ir individualizēts kas nozīmē ka ir

minimāla standartizācija attiecībā uz mājas projekta sagatavošanu un izmantotām metodēm

tās detaļu saražošanā Tā kā uzņēmums pamatā izmanto dažas specifiskas tehnoloģijas kas

saistās ar dažu konkrētu darbinieku (speciālistu) tiešajiem darba uzdevumiem tad nav

novērojam uzņēmuma liela atkarība no tām Iespējams uzņēmumam būtu vairāk jāpadomā

par tehnoloģiju izmantošanu uzņēmuma iekšējo procesu uzlabošanā piemēram klientu un

ražošanas vadības sistēmu jomā

Attiecībā uz uzņēmuma mārketingu jau iepriekšējās nodaļās autors skaidroja ka tam

nav izstrādāta plāna Protams uzņēmums veic nelielas mārketinga aktivitātes bet to nevar

uzskatīt par stratēģisku pieeju Ja uzņēmums vēlas virzīt attīstību paplašināties piesasistīt

jaunus klientus ndash būtu nepieciešams padomāt par mārkeitnga plāna izstrādi kurā pa punktiem

tiktu nodefinēti darbības soļi

Sadarbību ar skatiliski mazāk piegādātājiem arī varētu saistīt ar uzņēmuma

individualizēto pieeju ndash ka ļoti minimāli ir standartizētu lietu un procesu un biežāk

nepieciešama ir individuāls risinājums Tas nozīmē arī to ka uzņēmums ir atkarīgs no

skaitliski mazāk piegādātājiem un līdz ar to ir arī mazāk variāciju ja kāds no esošajiem

pārtrauc sadarbību vai maina sadarbības nosacījumus Tas attiecas arī uz starpniecības

pakalpojumiem kuri tiek izmantoti galvenokārt uzņēmuma iegādāto izejvielu un produktu

transportēšanai no Latvijas uz Norvēģiju Protams ir pozitīvi ja uzņēmums var būt

pašpietiekams un neatkarīgs tomēr tas ir arī iznāms risks nekā iesaistot bdquopalīdzībo no malasrdquo

Uzņēmuma galvenā (apmēram 90) klientu grupa ir Norvēģijas iedzīvotāji kuriem

tiek būvētas privātmājas taču uzņēmums sadarbojas arī citu projektu izstrādē ndash tiek būvētas

skolas lielveikali zvejnieku mājas rūpnīcas Minētais norāda uz to ka uzņēmuma klients ir

diezgan noteikts un zināms kas var būt gan kā pluss (jo ļoti labi tiek pārzinātas klientu

vajadzības) gan arī mīnuss (jo mainoties šo klientu vajadzībām var mainīties arī

pieprasījums) Taču jau iepriekš tika secināts ka tā kā uzņēmums pamatā koncentrējas uz

klientu ne tā produktu tad šī individuālā pieeja var būt arī kā risku samazinošs faktors

Draudi uzņēmumam var būt tādā gadījumā ja veidojas klientu un patērētāju paradumu maiņa

bet uzņēmums nespēs šīm izmaiņām pielāgoties

Kopumā SVID analīze liecina ka uzņēmums iekšēji ir stabils un ar lielu potenciālu jo

tajā ir demokrātisks vadības stils un sadarbība ar Norvēģiju kuru ir iespējas vēl vairāk

31

paplašināties Tie ir labi nosacījumi lai uzņēmums izvirzītu savus mērķus un uzdevumus kuri

šobrīd ir neskaidri Tāpat arī lai izvairītos no iespējamiem draudiem ir iespējams paplašināt

tirgu un plānot tirgu arī citās valstīs ne tikai Norvēģijā kā arī paaugstināt uzņēmuma

efektivitāti un darbinieku iniciatīvu Viens no svarīgākajiem aspektiem kvalifikācijas darba

kontekstā ir mārketinga plāna izveidošana vai vismaz stratēģisku darbību plānošana ndash izvirzīt

uzdevumus prioritātes kuras īstenot lai piesaistītu klientus palielinātu apjomus paplašinātu

tirgu nostiprinātu pozīcijas konkurentu vidū Tāpēc kvalifikācijas darba temats par

tehnoloģiju pilnveidi uzņēmumā ir aktuāls un nozīmīgs jo sekmētu minēto uzdevumu

realizēšanu Konkrētāk par secinājumiem un priekšlikumiem skatīt kvalifikācijas darba

nobeiguma sadaļās

32

4 MĀRKETINGA TEHNOLOĢIJU IZMANTOŠANAS

ANALĪZE UZŅĒMUMĀ

Autors teorijas daļā skaidroja kas ir mārketings un tā tehnoloģijas Apkopojot

informāciju varētu teikt ka tas iedalās 2 lielās grupās ndash informācijas analīzē (tirgus analīzē

patērētāju un konkurentu izvērtējumā produktu analīzē un SVID) un rezultātu apkopošanā

kas ietver arī jaunu stratēģiju izstrādi (par tirgu piedāvāto produktu cenu pārdošanu un arī

komunikāciju) Autors ir izpētījis uzņēmuma iekšējo vidi un secina ka mārketinga funkcijas

uzņēmumā tiek apmierinātas tikai daļēji un nav izstrādājis konkrētu klientu piesaistes

pasākumu (mārketinga) plānu Ne visas minētās jomas uzņēmums ir pilnvērtīgi analizējis jeb

varētu teikt ka iegūtie dati nav izmantoti stratēģiju izstrādei Uzņēmums apzinās kas ir viņa

klients un produkts kā arī savu pozīciju tirgū taču nav rakstiski formulēts kā ar šiem datiem

varētu ldquooperētrdquo lai radītu pievienoto vērtību palielinātu pārdošanas apjomus nostiprinātu

pozīciju tirgū utml

Autors noskaidrojis ka būvniecības uzņēmuma galvenā (apmēram 90) klientu grupa

ir Norvēģijas iedzīvotāji kuriem tiek būvētas privātmājas taču uzņēmums sadarbojas arī citu

projektu izstrādē ndash tiek būvētas skolas lielveikali zvejnieku mājas rūpnīcas Minētais norāda

uz to ka uzņēmuma klients ir diezgan noteikts un zināms kas var būt gan kā pluss (jo ļoti labi

tiek pārzinātas klientu vajadzības) gan arī mīnuss (jo mainoties šo klientu vajadzībām var

mainīties arī pieprasījums) Šis uzņēmums pamatā koncentrējas uz klientu ne tā produktu jo

pastāv individuālā pieeja kas var būt arī kā risku samazinošs faktors Būtiski ir tas ka

uzņēmums darbojas starptautiskā tirgū un līdz ar to uzņēmumu ietekmē ne tikai notiekošais

Latvijā bet arī Norvēģijā

Saprotams ka ne visi cilvēki izmanto vienus un tos pašus produktus un pakalpojumus

tāpēc pastāv konkurence par klientu ndash ikviens uzņēmums vēlas piesaistīt savu mērķauditoriju

un iegūt lielāku peļņu Vērtējot būvniecības uzņēmuma konkurētspējas un priekšrocību kā

viens no galvenajiem aspektiem jāmin pats uzņēmuma īpašnieks kurš ir Norvēģijas pilsonis

dzīvo Norvēģijā un tas līdz ar to ļoti būtiski ietekmē uzņēmuma darbību Tas ir pozitīvi jo

uzņēmuma darbība pamatā koncentrējas uz klientu kas šajā uzņēmumā ir Norvēģijas

iedzīvotājs Uzņēmuma īpašnieku varētu raksturot kā galveno resursu un spēku avotu

atšķirīgās prasmes veidošanā ndash te ietilptu īpašnieka kā uzņēmuma vadītāja darba rezultāts

piemēram sasniegtie uzņēmuma darbības finansiālie rādītāji zināšanas par tirgu kontakti

Norvēģijā uc

33

Kopumā pēc autora domām uzņēmums nav izstrādājis konkrētu klientu piesaistes

pasākumu (mārketinga) plānu Kā jau minēts iepriekš klientu piesaisti veicina uzņēmuma

vadītājs un darba kvalitāte kas rada bdquomutvārdu reklāmurdquo un viens klients iesaka izmantot

uzņēmuma pakalpojumus arī saviem paziņām Tomēr lai attīstītu tirgus paplašināšanās mērķi

būtu nepieciešama stratēģijas izstrāde un tam atbilstošu prasību sagatavošana lai par

uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem un kvalitāti informāciju varētu iegūt jebkurš

interesents šajā jomā Tas arī nostabilizētu uzņēmuma tēlu klientu vidū un radītu

pārliecinošāku iespēju ilgtermiņa sadarbībai ar klientiem Protams ja uzticētais darbs tiek

paveikts kvalitatīvi nav šaubu ka klients būs ieinteresēts sadarboties atkārtoti tomēr

mūsdienās kad piedāvājumu klāsts ir plašs un konkurence liela ir jāpievērš uzmanība

zīmolvedībai jeb branding kas nereti (īpaši finansiāli nodrošinātu klientu vidū) spēlē ļoti lielu

lomu

41 Piemēri uzņēmuma mārketinga tehnoloģijām

Viens no būtiskākajiem ieguldījumiem uzņēmuma mārketinga tehnoloģijās ir bijis

ldquodronardquo jeb gaisa kuģa filmēšanas lidaparāta iegādāšanās (turpmāk ndash drons)(skat3

pielikumu) Ar tā palīdzību ldquoNorvēģijas uzņēmuma mārketinga speciālists spēs klientam ne

tikai palīdzēt izveidot mājas skolas zivju rūpnīcas vai zvejnieku mājiņu vizuālos projektus

bet arī pareizo to ainavisko novietojumu izvēlētajā vietā - zemes gabalā Papildus dronam

komplektā nāk speciāla programma kura precīzi aprēķina kā pareizi novietot ēkas būvi lai

pilnvērtīgāk klients izmantotu visas dabas enerģijas kā piemēram saulirdquo (skatīt 1

pielikumu)

41 att Objekta kadri no drona lidojuma [18]

Ar programmas palīdzību var piemēram noteikt uz kuru pusi labāk būvēt logus lai

mājā ieplūstu gaisma un saules siltums Tā kā Norvēģija ir kalnaina ir noteikumi kas

34

ierobežoju māju būvēšanas augstumu lai visas mājas būtu līmenī un blakus esošajām mājām

netiktu aizsegts skats gaismas piekļuve utml tāpēc ir svarīgi projektu pirms tam vizualizēt

datorā

42 att Mājas projekts datorā [18]

Šādu ierīci ir iespējams vadīt ar mobilo telefonu vai planšeti un tā spēj uzņemt ļoti

kvalitatīvus attēlus sver tikai 1280gr un spēj uzlidot 6000m augstumā kā arī darbības

temperatūra ir no -15 līdz +40 grādiem kas arī ir ļoti svarīgi Šāda tehnoloģiskā risinājuma

ieviešana paver jaunas iespējas piedāvājuma prezentēšanai un sadarbībai ar klientiem

Uzņēmums iegādājās dronu par saviem līdzekļiem kopā ar lietošanas programmu tāpēc

nekādas papildu izmaksas tā izmantošana neprasa Tas ir labs ieguldījums kas atvieglo

rasētājam darbu ndash tādejādi ir vieglāk uzzīmēt mājas specifikāciju un vizualizēt tās 3D attēlu

Savukārt klienti jau tagad novērtē bildes no augšas kurās redzams mājas kopskats un

novietojums kopējā ainavā ndash tā ir daļa no uzņēmuma mārketinga kas piesaista klientu

interesi

Vēl viena no ļoti efektīvām un profesionālām ierīcēm uzņēmumā ir ToolWatch

programmatūra kas darbojas uz tālvadības principa un ldquoizsekordquo darbinieku vai instrumentu

neatkarīgi no lokācijas[14]

43att ToolWatch tehnoloģija [15]

35

ToolWatch mobilā tehnoloģija ļauj šo sistēmu lietot tālrunī neatkarīgi no pieslēguma

internetam Kad darbinieki atrodas telpā bez bezvadu interneta savienojuma mobilo vienību

skaitīšana turpinās un dati automātiski tiek uzglabāti datu bāzē Vienkāršiem vārdiem sekot ndash

šī programmatūra nosaka objektu atrašanās vietu (noskenē to) kā arī ļauj veikt papildu

funkcijas piemēram noformēt pasūtījumus

ToolWatch ir viena no inovatīvākajām mūsdienu tehnoloģijām lai palīdzētu

konsolidēt pārvaldīt izmantot koplietot un aizsargāt savus darba instrumentus un materiālus

lai uzņēmums varētu koncentrēties uz to kas ir vissvarīgākais palielināt ieņēmumus

samazinot instrumentu un materiālu izmaksas un uzlabot konkurences priekšrocības

ToolWatch tehnoloģijas priekšrocības

ērti lietojams jo nav nepieciešama speciāla operētājsistēma vai instalācija kā arī

atjauninājumi nav nepieciešami

tehnoloģija atbalsta digitālā paraksta lietošanu kas ļauj daudz ātrāk veikt preču

pasūtījumu vai noslēgt vienošanos kā arī aizvieto ldquopapīru kaudzesrdquo

ToolWatch ļauj izveidot jaunu instrumentu un produktu uzskaiti un grupēt tos tādejādi

pārvaldot un sistematizējot darba instrumentus

sekot līdzi materiālu un instrumentu uzskaitei sistematizējot tos tādejādi jebkurā brīdī

var apskatīties kādā daudzumā ir konkrētā lieta pasūtījuma statusu transfēru uc

ToolWatch sniedz informāciju kādi instrumenti dotajā brīdī ir vai nav pieejami fiksē

izmantošanas ilgumu uc tādejādi var plānot veicamos darbus[14]

Tātad šī tehnoloģija būtiski atvieglo uzņēmuma darbu un ietaupa resursus kā arī

palielina darba ražīgumu (it īpaši uzņēmumam augot un paplašinoties) Tas dod iespēju

pārraudzīt uzņēmuma rīcībā esošos instrumentus un materiālus ietaupot darbinieku laiku

kamēr tie iet meklēt kādu no instrumentiem jo ToolWatch tehnoloģija vienkārši parāda

objekta atrašanās vietu Tādejādi palielinās darba ražīgums un ietaupās laiks Savukārt ātrāka

un ērtāka materiālu un instrumentu aprite (pasūtījumu veikšana) nodrošina savlaicīgu piegādi

jo izmantojot tehnoloģiju ir daudz ātrāk un ērtāk iespējams veikt pasūtījumus ndash līdz ar to

nekavējas projektu izstrāde Kopumā šī tehnoloģija nodrošina to lai bez papildu ldquokustībasrdquo

tiktu veikts tas pats darbs kas vienmēr jeb pareizāk sakot tiktu izdarīts vairāk

36

42 Uzņēmuma vizuālā identitāte un prezentācijas pasākums

potenciālajiem klientiem

Autors jau iepriekš minēja ka būvniecības uzņēmuma piedāvātā produkcija ir balstīta

galvenokārt uz individuālu projektu izstrādi tāpēc tā atšķiras no konkurentu piedāvājuma

Līdz ar to piedāvātā pakalpojuma plānošana izstrāde un pats galvenais ndash vadība ir būtiska arī

šim uzņēmumam Kaut arī darbības joma ir būvniecība arī šim uzņēmumam ir nepieciešami

lojāli patērētāji un vārds ar kvalitāti Autors secina ka uzņēmumam ir savs nosaukums

(ldquoMasterwork Constructionrdquo) kas ir arī vizualizēts kā logo un tas tiek izmantots

uzņēmuma darbinieku apģērbā un uz automašīnām tādejādi atšķiroties no konkurentiem un

ldquosaglabājot klientu atmiņārdquo savu vārdu

43att Uzņēmuma logo [18]

Kā jau autors minēja iepriekš tad uzņēmums nav līdz galam nodefinējis savu misiju

un nav arī veicis klientu aptauju tomēr pēc autora domām uzņēmuma nosaukums un logo

raksturo būvniecības uzņēmumu un tā piedāvāto produkciju Uzņēmuma logo tiek

daudzpusīgi izmantots ndash tas ir uz vizītkartēm darba apģērbā uz automašīnām sadarbības

partneru un klientu dokumentācijā interneta mārketingā uc Autors uzskata ka uzņēmuma

vārda un logo izmantošana pozitīvi ietekmē uzņēmuma tēla veidošanos un nostiprināšanos

klientu vidū kā arī rada asociācijas un ldquopiešķir novērtējumurdquo no klientu skatījuma

ldquoTehnoloģiskā dizaina galvenais uzdevums ir savienot zinātni ar produktu Tā pamatā

ir dažādi matemātiski aprēķini un eksperimenti lai radītie produkti būtu derīgi lietošanairdquo[9]

Šādā veidā arī tiek radīti uzņēmuma piedāvātie māju projekti kurā individuālās vēlmes ir

apvienotas ar praktisko funkcionalitāti Autors secina ka būvniecības uzņēmums nodarbojas

ar nozares dizaina īpatnību apmierināšanu

Svarīgi piebilst ka šogad uzņēmums ieguva kvalitātes novērtējuma zīmi kādu piešķir

Norvēģijas būvniecības nozarē (trīs simboliski āmuri) un tagad uzņēmums ir tiesīgs šo zīmi

37

norādīt gan pie uzņēmuma informācijas gan lietot kopā ar logo Šī zīme ir augsts

novērtējums kas radīs pozitīvu iespaidu klientu vidū un interesi par uzņēmumu

Prezentācijas pasākums potenciālajiem klientiem Līdz šim būvniecības uzņēmums

veiksmīgi strādājis Norvēģijas tirgū taču viens no tā attīstības virzieniem ir tirgus

paplašināšana Tirgus paplašināšanu varētu sākt ar pašu Norvēģiju jo šobrīd uzņēmums strādā

tikai Norvēģijas ziemeļos savukārt nākotnes plānos varētu būt arī citas valstis Tomēr lai arī

uzņēmums vēlētos šādi virzīt darbību jau no paša sākuma ievērojami rezultāti nav Autors

uzskata ka uzņēmumam nepieciešams vairāk strādāt ar esošo klientu loku un jaunu klientu

piesaisti Pozitīvi ir vērtējams uzņēmuma logo izmantojums jo klienti to atpazīst Uzņēmums

varētu apsvērt arī reklāmas izvietošanu Norvēģijas medijos vai internetā Kā autors

noskaidroja intervijā (skat1pielik) tad šobrīd reklāma ir izvietota vietējā Norvēģijas

laikrakstā taču to varētu izvietot vēl citos Kā vēl viens no variantiem kuru piedāvā autors ir

prezentācijas pasākums potenciālajiem klientiem lai iepazīstinātu ar uzņēmuma piedāvājumu

un uzsāktu pirmo komunikāciju Intervijā autors noskaidroja ka uzņēmums ļoti labi strādā ar

jau esošajiem klientiem Klientiem regulāri ir pieejama informācija par projekta norisi iespēja

iepazīties ar bildēm vai atbraukt apskatīties klātienē Bijis pat gadījums kad uzņēmum klients

pameklējis ražotni Latvijā lai pats savām acīm novērtētu kā noris darbs pie viņa pasūtītās

mājas

41 Tabula

Prezentācijas pasākuma izmaksu aprēķins [autora veidots]

Pozīcija Izmaksas

Prezentācijām aprīkotas telpas īre līdz

60 cilvēkiem ndash

Zāles īrē iekļauts

Zāles īre pilnai dienai

WiFi internets

Papīra tāfele ar

rakstāmpiederumiem

Ekrāns

Pildspalva un papīrs

Autostāvvieta

180 EURh

Izdales materiāluielūgumu druka ndash

materiāla dizains

druka

8000 EUR

38

Autors ieteiktu uzņēmuma atvēlēt nelielu finansējuma daļu klientu piesaistei

Uzņēmums varētu noorganizēt ldquoatvērto durvju dienurdquo Norvēģijas ofisā kur interesenti varētu

aiziet un iepazīties ar piedāvātajiem mājas projektiem uzzināt vairāk par to realizācijas

termiņiem kā arī iegūt priekšstatu par darbu apjomu un izmaksām Ielūgumus uz šādu

pasākumu vajadzētu izsūtīt arī esošajiem klientiem lai tie uzaicina arī savus draugus un

paziņas kurus tas varētu interesēt

Uzņēmuma prezentācijas pasākumu varētu rīkot arī kādās konferenču telpās taču tad

jārēķinās ar papildu izdevumiem

Šāds pasākums būtu nepieciešams lai popularizētu uzņēmumu reklāmas nolūkos

Tādu vajadzētu organizēt arī citur Norvēģijā ne tikai daļā kurš šobrīd strādā uzņēmums lai

tādejādi paplašinātu klientu loku un ldquoizplestosrdquo tirgū Prezentācijas pasākumi mūsdienās vairs

nav nekas īpašs un ir viens no vienkāršākajiem veidiem kā iepazīstināt ar uzņēmuma darbību

un pakalpojumiem

Kafijas galds un nelielas uzkodas

klientiem

500 EURper

izmaksas norādītas ar PVN

Kopā 510 EUR

39

5 REZULTĀTU KOPSAVILKUMS UN PRIEKŠLIKUMI

Šajā nodaļā kvalifikācijas darba autors veiks visa darba kopsavilkumu un izvirzīs

konkrētus priekšlikumus dažos no iepriekš apskatītajiem tematiem

Kvalifikācijas darbā vairākkārt ir uzsvērts ka uzņēmumam trūkst skaidru definējumu

tāpēc autors piedāvā savu variantu

uzņēmuma misija ir sniegt kvalitatīvus būvniecības pakalpojumus īsā laika

posmā par pieejamu cenu klientam

uzņēmuma mērķis tuvākajiem 5 gadiem ir palielināt ražošanas apjomu par 50

paplašinot darbības teritoriju par 2 pilsētām Norvēģijā

Autors secina ka uzņēmuma stratēģijas nav rakstiski definētas un līdz ar to nav arī

izmērāma to efektivitāte Uzņēmuma stratēģijas ir jānoformulē katrā no jomām ndash

administratīvā līmenī padoto līmenī eksporta vai realizācijas apjomu līmenī utml tad arī

vieglāk varēs novērtēt sasniegto un izmaiņas laika gaitā

1 Administratīvā līmenī uzņēmuma mērķis ir

11 sakārtot atskaišu sistēmu un uzņēmuma darbības pārraudzību lai tā būtu

maksimāli strukturēta un uztverama visiem komandas darbiniekiem

12 rakstiski fiksēt kā uzņēmumā jānotiek dokumentu apritei (praktiski ndash

atsevišķas dokumentu mapes simbolu piešķiršana katram no

objektiemprojektiem utt)

2 Darbinieku līmenī uzņēmuma mērķis ir

21 palielināt darbinieku motivāciju un nostiprināt kolektīva attiecības

organizējot uzņēmuma iekšējos pasākumus (uzņēmuma gada balli sporta

spēles utml)

22 tuvāko 5 gadu laikā pieņemt 20-30 jaunus darbiniekus kas strādātu ar

projektu apjomu

23 noteikt stingrākas prasības pret darbiniekiem ndash veikt pārbaudes vai

darbinieks nav ieradies alkohola reibumā sekot līdzi vai netiek ieturētas pārāk

ilgas vai biežas pusdienu pauzes vai tiek smēķēts objektos kur veicam

iekšdarbi utt

Attiecībā pret stingrākām prasībām pret darbiniekiem jāpiebilst ka līdz šim nav bijuši

ievērojami pārkāpumi tomēr būtu jāievieš visiem zināms rīcības plāns kā šādās situācijās

rīkoties jo ir bijis gadījums kad darbinieks neierodas darbā jo vēljoprojām ldquoatpūšasrdquo

40

3 Finanšu līmenī uzņēmuma mērķis ir

31 Piecu gadu laikā palielināt uzņēmuma peļņu par 30 divkārši palielinot

projektu apjomu un paplašinot darbu veikšanas teritoriju

32 Divu gadu laikā par 20 samazināt telpu uzturēšanas izmaksas

iegādājoties savas ražošanas telpas

4 Ražošanas līmenī uzņēmuma mērķis ir

Piecu gadu laikā paplašināt ražošanu iegādājoties īpašumā ražošanas telpas

un paplašinot tirgu

Tuvākajos nākotnes uzņēmuma attīstības plānos ietilpst ražošanas paplašināšana

uzņēmuma īpašumā esošo telpu iegāde nevis īrēšana jo šobrīd īres izmaksas sastāda lielus

telpu izdevumus Tāpat arī darbības paplašināšana ga n Norvēģijas vidienē gan dienvidu daļā

piemēram par vēl divām pilsētām ndash palielinātu darba apjomu ka 5 gadu laikā varētu

divkāršoties Šobrīd uzņēmums pamatā darbojas Norvēģijas ziemeļu daļā

5 Mārketinga tehnoloģiju līmenī uzņēmuma mērķis ir

51 izstrādāt mārketinga plānu tuvākajiem 5 gadiem lai piesaistot vairāk

klientu palielinātos uzņēmuma peļņa un ražošanas apjoms

Piemēram

organizēt prezentācijas pasākumu potenciālajiem klientiem

turpināt aktīvi un mērķtiecīgi izmantot uzņēmuma logo

uzsvērt uzņēmuma darbības kvalitātes novērtējumu

piedalīties būvniecības izstādēs

izmantot jaunus tehnoloģiskos risinājumus

pilnveidot uzņēmuma komunikāciju internetā presē uc

Mārketinga tehnoloģiju jomā uzņēmumam ir nepieciešams izanalizēt kas tiek darīts

un kādu finansiālo vai cita veida ieguvumu tas var dot un tad noteikt turpmākās vadlīnijas

41

SECINĀJUMI

1Uzņēmumā tiek izmantota intensīvā tehnoloģija (pēc D Tompsona pieejas) jo katrs

uzņēmuma produkts (māja) ir individualizēta ndash tas ir pozitīvi dažādos aspektus piemēram

konkurencē kvalitātē

2Uzņēmumā ir demokrātisks vadības stils un darbinieki savstarpēji labi sadarbojas

kas ir vērtējams pozitīvi tomēr būtu jāievieš stingrākas prasības kas noteiktu vienlīdzīgu

risinājumu konfliktu situācijās

3 Uzņēmuma vadītājs ir norvēģis kas nodrošina priekšrocības Norvēģijas tirgū un

konkurentu vidū taču nav izstrādāta ilgtermiņa darbības stratēģija un mērķi kas apgrūtina

uzņēmuma virzību un darbības stratēģijas izstrādi

4Uzņēmums Norvēģijā ir saņēmis būvniecības kvalitāti apstiprinošu novērtējumu kas

pozitīvi ietekmē uzņēmuma tēlu

5 Uzņēmuma gada pārskata finanšu daļa ir sastādīta atbilstoši un pareizi ldquoGada

pārskata likumamrdquo PZA ir izmantota aprēķina shēma kas klasificēta pēc apgrozījuma

izmaksu metodes bilance sastādīta vertikālā formātā augšējā daļā ievietoti aktīva posteņi bet

zem tās ndash pasīva posteņi tātad viss ir sastādīts pareizi un rezultāts ir pozitīvs

6 Uzņēmums 2014gadā atvēra savu pārstāvniecību Norvēģijā un tas ir viens no

galvenajiem iemesliem kāpēc pārskata gadu noslēdzis ar zaudējumiem taču tas nav

vērtējams negatīvi jo ilgtermiņā pārstāvniecība nesīs papildu ienākumus uzņēmumam

7 Uzņēmuma spēja dzēst savas īstermiņa saistības izmantojot apgrozāmos līdzekļus

ir pietiekama (likviditāte) tātad šajā jomā lielu risku nav

8 Salīdzinot ar 2013gadu kad apgrozījuma rentabilitātes rādītājs bija 16

2014gadā rentabilitāte ir ievērojami samazinājusies tātad šādai tendencei turpinoties

uzņēmums var kļūt zaudējumu nesošs

9 Uzņēmumā netiek organizēti kvalifikācijas paaugstināšanas vai darbinieku

motivēšanas pasākumi kas var negatīvi ietekmēt darbinieku vidi savstarpējo saskarsmi un

darba kvalitāti

10Uzņēmumam nav izstrādāta konkrēta misija kas arī var negatīvi ietekmēt

uzņēmuma attīstību jo nav viena stratēģiskā virziena

11 Uzņēmuma klients ir noteikts un zināms tomēr nav sistēma kas datētu

informāciju par klientu vērtējumu vai gandarījumu konkrētajā projektā kas apgrūtina

stratēģisku un mārketinga procesu plānošanu

42

12 Uzņēmums nav izstrādājis konkrētu klientu piesaistes pasākumu (mārketinga)

plānu tātad tas nestrādā ar konkrētu mērķauditoriju

13Uzņēmuma mārketinga tehnoloģijās intensīvi tiek izmantots logo un tas veicina

uzņēmuma atpazīstamību nostiprina tēlu un piesaista potenciālos klientus

14 Ieguldījums uzņēmuma mārketinga tehnoloģijās 2015 gadā ir ldquodronardquo jeb gaisa

kuģa iegādāšanās kas paaugstina uzņēmuma projektu izstrādes kvalitāti un dod papildu

pozitīvu novērtējumu no klientiem

43

PRIEKŠLIKUMI

1Uzņēmumam ir jāizstrādā ilgtermiņa attīstības stratēģija tajā skaitā uzņēmuma

paplašināšanai un jaunu tirgu apgūšanai kas ietvertu ģeogrāfisku teritorijas paplašināšanu un

skaitliski vairāk klientu piesaisti piemēram organizējot pasūtījumus vēl kādā pilsētā un

iegūstot jaunus klientus

2Uzņēmumam ir jānodefinē sava misija vīzija mērķi (autora ieteikumi darbā) lai

vadībai un darbiniekiem būtu skaidrs attīstības virziens un varētu izstrādāt turpmāko darbības

stratēģiju

3Uzņēmumam (ar 25 un 3 miljonu apgrozījumu gadā) vajadzētu padomāt par to lai

daļu no peļņas novirzītu pamatkapitāla palielināšanai jo tas uzlabotu uzņēmuma tēlu

finansēšanas iestāžu vērtējumos un būtu iespēja saņemt lielāku kredītu ja rastos vajadzība

4Uzņēmumam ieteicams pārskatīt apmaksas grafikus gan pircējiem gan noslēgtos

līgumus ar piegādātājiem jo izmainot šos apmaksas nosacījumus var uzlabot naudas plūsmu

tā lai nerastos tik liela negatīvā starpība starp naudu kura ir jāsaņem no pircējiem un to kura

jāmaksā izejvielu un materiālu piegādātājiem

5Uzņēmumam jāizstrādā mārketinga plāns saistībā ar uzņēmuma ražošanas un

finanšu mērķiem lai šos mērķus varētu efektīvāk sasniegt un būtu rezultāts (noteiktais

ražošanas un peļņas pieaugums)

6Uzņēmumam jāizstrādā klientu piesaistes pasākumu (mārketinga) plāns

(prezentācijas pasākums klientiem brošūru izstrāde mājas lapas izveidošana jāpalielina

reklāmas apjoms) un jāizstrādā uzņēmuma identitāte (uzņēmuma pamatvērtību definēšana)

lai piesaistītu jaunus klientus un paplašinātu tirgu Jāizstrādā aptauja lai apzinātu klientu

apmierinātību un gandarījumu par konkrētā projekta norisi (anketā jautājot vai klients ir vai

nav apmierināts ar rezultātu izpildes termiņu sadarbību uc)

7Uzņēmumam jāorganizē prezentācijas pasākums klientiem lai piesaistītu jaunus

klientus un būtu vairāk pasūtījumi ndash tātad pieaugtu arī ražošanas apjomi un ienākumi

8Uzņēmumam jānodrošina kvalifikācijas paaugstināšanas seminārus un kursus

vadības līmeņa darbiniekiem un motivēšanas team building pasākumus pārējiem

darbiniekiem

44

BIBLIOGRĀFISKAIS SARAKSTS

1 Būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo 2013 gada pārskats ar

pielikumiem Resurss apskatīts 2014 gada 27 oktobrī ndash Pieejas veids tīmeklis

wwwurlwwwlursoftlv

2 Caune J Stratēģiskā vadīšana J Caune A Dzedons L Pētersons- Rīga Kamene

2000

3 Dalon juridiskā biroja mājas lapa [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes pakalpojums -

Resurss apskatīts 2015gada 24aprīlī Pieejas veids

httpwwwdalonlvhtmkonsultkonsult5_sia_reghtml

4 Forands I Biznesa vadības tehnoloģijas- Rīga Latvijas Izglītības fonds 2004

5 Komerclikums LR Saeimas likums [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes pakalpojums

ndash Spēkā no 2002 gada 1 janvāra Latvijas Vēstnesis 158160 (20692071)

04052000 - Resurss apskatīts 2015 gada 27 aprīlī - Pieejas veids tīmeklis

wwwurl httplikumilvdocphpid=5490

6 Likumu terminu vārdnīca Rīga 1999

7 LR likums ldquoGada pārskatu likumsrdquo 1012 pants [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums ndash Spēkā no 1993 gada ldquoZiņotājsrdquo 44 12111992 Resurss apskatīts

2015 gada 19 decembrī Pieejas veids wwwurl httplikumilvdocphpid=66461 ndash

8Lursoft informācija - finanšu analīzes piemērs [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums Resurss apskatīts 2015gada 15maijā Pieejas veids tīmeklis

httpwwwlursoftlvlvfinansu-analizes-piemers

9 Praude V Menedžmenta 1grāmata- Rīga Burtene 2012 496 lpp

10 Ruperte I Uzņēmuma vadīšana- Rīga Jumava 2010 197 lpp

11 Rurāne M Uzņēmuma finanšu vadība SIA ldquoTurības mācību centrsrdquo 1997 255 lpp

12 Tehnisko jēdzienu vārdnīca [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes pakalpojums -

Resurss apskatīts 2015gada 19 decembrī Pieejas veids tīmeklis

httptechtermscomdefinitionit

13 Uzņēmējdarbības terminu mājas lapa [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums - Resurss apskatīts 2015gada 19 decembrī Pieejas veids tīmeklis

httpwwwentrepreneurcomarticle77408

14 ToolWatch tehnoloģijas mājas lapa [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums - Resurss apskatīts 2015gada 28 decembrī Pieejas veids tīmeklis

httpwwwtoolwatchcom

45

15 Zaiceva Uzņēmuma gada pārskats - sastādīšanas noteikumi un metodika Rīga

Mamuts 2005

16 Raj R Walters P amp Rashid T (2009) ldquoEvents Management An Integrated and

Practical Approachrdquo London Sage Publications Ltd

17 Richard L bdquoOrganization theory and designrdquo Daft Jonathan Murphy Hugh

Willmott R Cengage Learning EMEA 2010 United Kingdom

18 Būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo informācija nepublicēts materiāls

(uzņēmuma dati informācija)

46

GRAFISKĀ DAĻA

47

48

49

50

51

52

53

PIELIKUMI

54

1 pielikums

Intervija ar uzņēmuma vadību un rezultātu apkopošana

Intervijas jautājumi uzņēmuma vadībai

1Kādas Jūsuprāt ir uzņēmuma stiprās puses

Uzņēmuma stiprās puses būtu tas ka Uzņēmumam mātes uzņēmumu pārstāv un vada

Norvēģijas pilsonis ar ekselenti sagatavotu komandu Kas nozīmē vietējā tirgus

profesionālu izpēti (pārzināšanu) kā arī vietējo cilvēku lielāku uzticību un lojalitāti

sadarbojoties ar savas tautības cilvēkiem Kā arī to ka SIA ldquoMasterwork

Constructionrdquo strādā bez kredītsaistībām kas arī dod lielu atvieglojumu noturēties šajā

visnotaļ lielajā būvniecības nozares konkurencē Visnotaļ liktu arī lielu uzsvaru uz to

ka mums ir sakomplektētas vairākas profesionālās darbu brigādes uz kurām var

paļauties un uzticēties pilnā apmērā - darbi netiks kavēti un tiks paveikti laikā ar

profesionālu gala iznākumu Pateicoties tieši šim faktoram esam ieguvuši Norvēģijas

būvniecības kontroles kvalitātes zīmolu

2Kādas Jūsuprāt ir uzņēmuma vājās puses

Vājās puses es lielu aspektu liktu uz piegādātāju kompetenci izpildē kas ir saistīti ar

izpildes termiņiem un to piegādi Arī to pašu varētu teikt par moduļu detaļu piegādi uz

Norvēģiju jo mēs strādājam pārsvarā aiz polārā loka un ziemas periods tur iestājas

pusotru mēnesi ātrāk nekā Latvijā Tas arī rada papildus bažas piegādātājiem

Skatoties plašāk uz to visu tad lielus draudus rada arī Pasaules notikumi kas ir saistīti

ar kara darbībām Arī valdību neprognozējamiem grozījumiem likumos kas gala

rezultātā liek kristies vai celties valūtas kursam Tas savukārt var ietekmēt cenas mūsu

produktam jo līgumsummas nav piesaistītas valūtas kursa svārstībām kas var radīt

papildus neplānotus izdevumus

3Vai Jūsu uzņēmumā strādā mārketinga speciālists Vai uzskatāt par

nepieciešamību

Mūsu uzņēmumā ko pārstāvam Latvijā nestrādā mārketinga speciālists jo mēs

nodarbojamies ar ražošanu un montāžas pakalpojumiem Savukārt AS ldquoMasterwork

Constructionrdquo strādā mārketinga speciālists kurš ir Norvēģijas pilsonis Jā mārketinga

speciālists ir vajadzīgs kompānijai viennozīmīgi Lai darbi ietu uz priekšu ir jābūt

komandai

55

4Vai uzņēmumam ir izstrādāts mārketinga attīstības plāns

Lai mārketings strādātu profesionālāk tad sadarbībā ar Latvijas kompāniju tika

iegādāts gaisa kuģis (drons) ar kura palīdzību Norvēģijas uzņēmuma mārketinga

speciālists spēs klientam ne tikai palīdzēt izveidot mājas skolas zivju rūpnīcas vai

zvejnieku mājiņu vizuālos projektus bet arī pareizo to ainavisko stāju novietojumu

izvēlētajā vietā - zemes gabalā Papildus dronam komplektā nāk speciāla programma

kura precīzi aprēķina kā pareizi novietot ēkas būvi lai pilnvērtīgāk klients izmantotu

visas dabas enerģijas kā piemēram sauli

5Vai uzņēmumam ir izstrādāta darbības stratēģija

Uzņēmumam precīza stratēģija nav izstrādāta jo mēs strādājam ar pilnas

komplektācijas izstrādi no pamatiem līdz atslēgu nodošanu jaunajiem saimniekiem

Līdz ar to mums ir gadiem ejot sakārtots pa posmiem kura komanda ķeras klāt

saviem darbiem Tie sākas ar rasētājiem iepirkuma speciālistiem betonētāju brigādi

karkasu ražošanas brigādi montāžas brigādi āra apdares brigādi iekšdarbu brigādi

kuras noslēdz finiša brigāde kas pabeidz pēdējos lsquojuvelierarsquo darbus

6Vai uzņēmumam šobrīd ir vizuāla identitāte ndash vizītkartes logo darba apģērbs ar

logo utml) Vai uzskatāt ka tas ir svarīgi

Protams uzņēmumam ir vizuāla identitāte Ar vizuālo identitāti ir aplīmētas visas

uzņēmuma automašīnas kā arī katra darbinieka izsniegtais darba apģērbs Vadība

darba vadītāji un iepirkuma speciālists ir apgādāti ar vizītkartēm kas atspoguļo

uzņēmuma vizuālo identitāti

7Vai uzņēmums organizē prezentācijas pasākumus potenciālajiem klientiem

Jā protams ar katru klientu tiek strādāts individuāli Vispirms uzzinot svarīgāko - ko

tieši un konkrēti klients vēlās savā jaunajā mājoklī lai rasētāji varētu precīzi uzzīmēt

un aprēķināt kas ir nepieciešams un cik tas viss izmaksā

8Kā notiek sadarbība ar potenciālo klientu (tikšanās iepazīstināšana ar uzņēmumu

utml)

Potenciālie klienti tiek iepazīstināti ar darbībām esošo klientu objektos kuros visu var

aptaustīt un redzēt kā tiek viss gatavots stutēts un nostiprināts lai pašam klientam ir

skaidrāka visa darbība un veidojas izpratne Arī klients visām iepriekšējām darbībām

var izsekot līdzi tādos sociālajos tīklos kā Facebook un Instagram kuros ir salikti foto

par katru soli jaunas mājas tapšanā Ir bijuši arī gadījumi kad jaunie klienti ir braukuši

uz Latviju (ražotni) lai paši varētu sekot līdzi savas jaunās mājas ražošanas procesam

56

9Vai ir veids kā izvērtējat klienta apmierinātību ar projekta izstrādi un

pabeigšanu

Jā esam veikuši mazu pētījumu ar tiem saimniekiem kuri ir izvēlējušies vietējos

būvniekus lai uzceltu sev jaunu nekustamo īpašumu Rezultāti ir salīdzinoši labi jo

bieži ir jāiet izlabot norvēģu būvnieku kļūdas un tas arī ir tas mūsu trumpis -

darbojamies ar lielu atbildību un kvalitāti Kā rezultātā mūsu klienti ir daudz

priecīgāki par saņemto jauno īpašumu bet lielu lomu jau arī dod tas kāds ir pats

cilvēks pēc būtības

10Kur Jūsuprāt klients uzzina par uzņēmumu un tā pakalpojumiem

Facebook Instegram vietējā laikrakstā Norvēģijā ir arī ofiss uz kuru klienti bieži

dodas uz konsultācijām Visbiežāk jaunie klienti uzrodas no jau esošajiem klientiem

to atsauksmēm Potenciālie klienti jau ir izpētījuši esošu objektu līdz ar to viņam ir

skaidrs ar kādu atdevi un sparu strādā ldquoMasterwok Constructionrdquo

11Vai Jūsu uzņēmums ir piedalījies būvniecības izstādēs

Nē jo mēs strādājam tikai ar individuāliem projektiem un tas ir ļoti darbietilpīgs

process Kā rezultātā ražošanas telpas ir noslogotas 70 - 80 Bet protams ir jau

plānā būvēt lielākas ražošanas telpas lai varētu ieiet jau ar plašāku vērienu šajā tirgū

12Vai Jūsu uzņēmuma ir kādi izdales materiāli (brošūras) par tā darbību un

piedāvātajiem pakalpojumiem

Pagaidām nav bet ir mājas lapa un sociālie tīklu profili kuros var aplūkot un atrast

visu nepieciešamo informāciju Kad tiks izveidota lielāka ražošanas līnija tad arī citas

nepieciešamās lietas tiks pilnveidotas

57

2 pielikums

Uzņēmuma bilance

BILANCE AKTĪVS

Rādītājs Pārskata gada

beigāsEUR

Iepriekšējā pārskata gada

beigāsEUR

2Koncesijas patenti licences preču zīmes un līdzīgas tiesības

603 -

I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ 603 -

3Iekārtas un mašīnas 60 786 56 633

4Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 69 507 35 233

5Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

- 250 176

II PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ 130 293 342 042

1 ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI (KOPSUMMA) 130 896 342 042

1Izejvielas pamatmateriāli un palīgmateriāli 78 893 -

5Avansa maksājumi par precēm 17 708 4 032

I KRĀJUMI KOPĀ 96 601 4 032

1Pircēju un pasūtītāju parādi 2 901 -

4Citi debitori 222 688 208 525

7Nākamo periodu izmaksas 2 795 -

III DEBITORI KOPĀ 228 384 208 525

V NAUDA (KOPĀ) 126 728 406 127

2 APGROZĀMIE LĪDZEKĻI (KOPSUMMA) 451 713 618 684

AKTĪVA BILANCE 582 609 960 726

BILANCE PASĪVS

Rādītājs Pārskata gada

beigāsEUR

Iepriekšējā pārskata gada

beigāsEUR

1Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 2 840 2 846

d) pārējās rezerves 6 -

4 REZERVES KOPĀ 6 -

5Nesadalītā peļņa a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 731 428 114 579

b) pārskata gada nesadalītā peļņa -353 282 589 123

1 PAŠU KAPITĀLS (KOPSUMMA) 380 992 706 548

3Citi uzkrājumi 28 435 24 373

2 UZKRĀJUMI (KOPSUMMA) 28 435 24 373

4Citi aizņēmumi 14 725 16 975

Atliktā nodokļa saistības 348 989

58

I ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 15 073 17 964

4Citi aizņēmumi 13 632 10 903

6Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 105 065 51 986

10Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

14 018 115 324

11Pārējie kreditori 21 583 31 027

15Uzkrātās saistības 3 811 2 601

II ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 158 109 211 841

3 KREDITORI (KOPSUMMA) 173 182 229 805

PASĪVA BILANCE 582 609 960 726

59

3 pielikums

Uzņēmuma gaisa kuģis (drons) - apraksts

Gaisa kuģa (drona) specifikācija

Gaisa kuģis

1)Stabilizācijas sistēma ar 4K kameru

2)Vizuālās pozicionēšanas sistēma

3)Kameras Micro-SD kartes slots

4)Micro-USB ports

5)Priekšējās LED gaismas

6)Motori

7)Propelleri

8)Lidaparāta stāvokļa indikators

9)Antenas

10)Gaisa kuģa baterija

11)Barošanas slēdzis

12)Baterijas izlādes līmeņa radītājs

13)Sakaru slēdzis

14)Kameras micro-USB ports

60

Vadības pults

1)Barošanas slēdzis

2)ldquoAtgriezties mājāsrdquo slēdzis

3)Vadības sviras

4)Stāvokļa LED diodes

5)Baterijas līmeņa LED diodes

6)Barošanas ports

7)Mobilās ierīces turētājs

8)Mobilās ierīces turētājs

9)Antenas

10)Rokturis

11)Stabilizācijas sistēmas vadība

12)Kameras vadība

13)Video ieraksta slēdzis

14)Lidojuma režīma slēdzis

15)Fotogrāfijas uzņemšanas slēdzis

16)Atskaņošanas slēdzis

17)C1 C2 slēdži

18)USB Ports

19)Micro USB Ports

Mobilās ierīces savienojums

61

Tehniskais raksturojums

Lidaparāts

Svars ieskaitot bateriju 1280 gr

Maksimālais vertikālais pacelšanās ātrums 5 ms

Maksimālais piezemēšanās ātrums 3 ms

Maksimālais ātrums (horizontālais) 16 ms

Maksimālā lidojuma augstums 6000 m

Maksimālais lidojuma laiks 23 min

Darbības temperatūra -15 +40 C

GPS GPS GLONASS

Lietderīgas kravas stabilizācijas sistēma

Vadības diapazons -90 deg to +30 deg

Kamera

Sensors Sony EXMOR 123rdquo Efektīvie pikseļi 124 M

(Pavisam pikseli 1276 M)

Lēca Redzes lokā 94deg 20 mm (35 mm formāts) f28 fokuss

līdz infin

ISO diapazons 100-3200 (video) 100-1600 (foto)

Slēdža ātrums 8s -18000s

Attēla maksimālais

izmērs

4000 x 3000

Foto attēla režīmi Vienreizējā

Vairākās bildes 357

Auto ekspozīcija (AEB) 35

ldquoBracketed Framesrdquo pie 07EV Bias

Laika aizture

Video ieraksta režīmi UHD 4096x2160p 2425 3840x2160p 242530

FHD 1920x1080p 242530485060

HD 1280x720p 242530485060

SD kartes atbalstāmie

tipi

Micro SD

62

Maksimālā ietilpība 64 GB Klase 10 vai UHS-1 nepieciešams reitings

Maksimālais datu

pārraides ātrums video

glabātuvei

60 Mbps

Atbalstāmie faila

formāti

FAT32FAT

Foto JPEG DNG

Video MP4 MOV (MPEG-4 AVCH264)

Vadības konsole

Darbības frekvence 2400 GHz-2483 GHz

Maksimālais attālums 2000m (ārpusē)

Video izejas ports USB

Darbības temperatūra -10degC- 40degC

Baterija 6000 mAh LiPo 2S

Mobilās ierīces

turētājs

Planšetdatoram vai mobilām tālrunim

Uztvērēja jūtīgums

(1PER)

B47-101 dBm plusmn2 dBm

Raidītāja jauda

(EIRP) CE

16 dBm

Darbības spriegums 12 A 74 V

Page 9: BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMA TEHNOLOĢIJU PILNVEIDE€¦ · tā attīstības kontekstā, jo skaidri formulē kāds uzdevums veicams konkrētā laika termiņā. Kvalifikācijas darbs sastāv

9

vadītāji savu darbību pamatā koncentrē uz šiem iekšējās vides elementiem bet uzņēmuma

mērķu sasniegšana lielā mērā ir atkarīga arī no ārējās vides elementiem [9 93lpp]

11att Iekšējās vides pamatelementu savstarpējās attiecības [9 93lpp]

Tomēr šis attēls uzskatāmi parāda ka mērķi ir jāizvirza visās jomās bet par to darba

nākamajā nodaļā Tāpat savstarpēja mijiedarbība ir starp tehnoloģijām struktūru kultūru un

darbiniekiem ndash ja kādā no šīm jomām ir būtiskas problēmas tad tās ietekmē arī citas jomas

Turpinājumā darba autors pievērsīsies katra faktora sīkākam izklāstam un analīzei uzņēmu

Uzņēmuma mērķi Uzņēmuma iekšējās vides kontekstā mērķis tiek raksturots kā

cilvēku darbībai izvirzītā rezultāta priekšskatījums motīvs apzinātai rīcībai[9 96lpp] Mērķi

uzņēmumā var būt dažādi ndash gan kopējie uzņēmuma mērķi tai skaitā uzņēmuma misija un

stratēģiskie mērķi gan konkrēti mērķi uzņēmuma struktūrvienībām un arī individuāli

darbinieku līmenī Svarīgi lai tie būtu savstarpēji saistīti papildinoši un saprotami visos

uzņēmuma līmeņos ndash gan darbiniekiem gan vadītājiem un īpašniekiem Uzņēmuma mērķi ir

vajadzīgi visām vadības funkcijām plānošanai organizēšanai personāla motivācijai un

sasniegto rezultātu novērtēšanai Zinot uzņēmuma mērķus ir vieglāk sagatavot un pieņemt

pareizos lēmumus

Struktūra Katra uzņēmuma pamatā ir cilvēks Darbinieki ir organizācijā strādājošie

cilvēki (menedžeri un padotie) kuri izturas atbilstoši personiskajām īpašībām un organizācijas

iekšējās un ārējās vides apstākļiem[9 97lpp] Tātad jebkurā uzņēmumā pastāv darbinieku

struktūra kas nosaka savstarpējo attiecību funkcionēšanu un uzdevumu izpildes kārtību

bdquoOrganizācijas kultūra ir vērtības normas vadlīnijas un vienota izpratne gan starp

organizācijas locekļiem gan jaunajiem darbiniekiemrdquo[17] Organizāciju kultūru var skatīt

divos līmeņos no kuriem pirmais ir vizuāli redzamas iezīmes un uzvedība ndash ģērbšanās stils

simboli un izturēšanās ar kuriem organizācijas locekļi dalās Savukārt otrais jeb neredzamais

līmenis ir vērtības pieņēmumi tradīcijas un visi procesi kas veidojas caur kultūru To ir

Tehnoloģija

Darbinieki Struktūra

Kultūra

Mērķi

10

iespējams salīdzināt ar aisberga modeli Tā ir kultūra kas vada darba attiecības un nosaka kā

cilvēkiem komunicēt ar organizāciju kāda uzvedība ir pieņemama un kāda nē un kā vadība

un statusi tiek sadalīti Kultūra palīdz vadīt darbinieku ikdienas aktivitātes lai sasniegtu

mērķus[17]

Uzņēmuma ekonomiskie rādītāji Kvalifikācijas darba ietvaros autors analizēs

vairākus rādītājus kas viņaprāt ir svarīgākie pēc kā vadīties pētot uzņēmuma finansiālo

darbību Šie rādītāji ir

Peļņas vai zaudējuma aprēķins

Bilance

Likviditāte

Saistību īpatsvars bilancē

Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums

Apgrozāmo līdzekļu kustība

Kopējo aktīvu apgrozījums

Apgrozījuma rentabilitāte

Uzņēmuma tehnoloģijas Tehnoloģija ir prasmju zināšanu informācijas iekārtu un

instrumentu apvienojums kas nodrošina racionālu resursu pārveidošanu gatavā produktā[9

116lpp] Tāta tehnoloģijas apvienojumā ar zināšanām nosaka veidu kā tiek veikts darbs

(uzdevums) līdz tā rezultātam Līdz ar to var runāt par efektīvām tehnoloģijām kas sasniedz

maksimāli rezultātu un ar kādiem resursiem vai par tehnoloģijām kopumā ndash kā par veidu kā

notiek resursu pārveidošana gatavā produktā

Pēc sociologa D Tompsona pieejas pastāv trīs tehnoloģijas kategorijas[9 106-

107lpp]

Secīga tehnoloģija kad katru operāciju uzdevumu izpilda noteiktā secībā

(praktiski pilnībā standartizēta)

Starpnieku tehnoloģija kad sadarbojas savstarpēji atkarīgas darbinieku grupas

(daļēji standartizēta)

Intensīva tehnoloģija kad tiek izmantoti individuāli darba paņēmieni lai

izgatavotu produkciju vai sniegtu pakalpojumu (minimāli standartizēta)

Tehnoloģijas ietekmē gan biznesa pamatfunkcijas ndash produktu izstrādi un attīstību

ražošanu un pārdošanu gan arī atbalsta funkcijas ndash personāla vadību finanšu vadību un

uzskaiti[4 21lpp] Spēja pielāgot tehnoloģijas tirgus un klientu prasību izmaiņām un

atbilstošā tempā apmācīt darbiniekus to lietošanā šobrīd ir galvenais konkurētspējas un

stabilitātes rādītājs labi pelnošos uzņēmumos[4 21lpp]

11

Pastāv dažāda veida tehnoloģijas

informācijas tehnoloģijas

būvniecības tehnoloģijas

komunikācijasmārketinga tehnoloģijas uc

ldquoInformācijas tehnoloģijas (saīsināti ndash IT) ir saistītas ar skaitļošanas tehnoloģijām

tādām kā tīklošana programmatūras internets un cilvēkiem kas strādā ar šīm tehnoloģijām

Daudziem uzņēmumiem ir pat IT departamenti kas menedžē datorus tīklus un citas tehniskās

lietas kas uzņēmumam nepaciešamas IT darbs ietver arī datorprogrammēšanu tīklu

administrēšanu datoru inženieriju tehnisko nodrošinājumu un saistītas lietas Dzīvojot

ldquoinformācijas laikmetārdquo informācijas tehnoloģijas ir kļuvušas par mūsu ikdienas sastāvdaļu un

tā tas arī paliks nākotnērdquo[13]

Mārketinga tehnoloģijas uzņēmumā Pirms raksturot uzņēmuma klientu piesaistes

pasākumus ir jānoskaidro kas ir mārketings un tā būtība Bordens (Bordenrsquos 1964) piedāvā

12 elementus kas viņaprāt veido mārketinga programmu un daži no tiem ir produktu

plānošana cenas reklāma distribūcija zīmolvedība (brending) serviss un citi turpretī cits

teorētiķis (McCarthyrsquos 1978) izveidojis mārketinga miksu kurā ir tikai četri elementi ndash

produkts cena vieta veicināšana (promotion) (16 84 lpp)

Viens no mārketinga pamatlicējiem Kotlers to definē kā bdquosociālu un organizatorisku

procesu kurā indivīdi un grupas iegūst to ko vēlas pārveidojot un radot no jauna produktus

un to vērtībasrdquo (16 84 lpp) Tāpēc vissvarīgāk ir atcerēties trīs būtiskus soļus

analīze ndash saprast ko organizācija vēlas sasniegt un kur vēlas būt To var noskaidrot

ar mārketinga (tirgus) pētījumiem lai izprastu kādas ir kvalitatīvās un kvantitatīvās iespējas

turpmākai attīstībai

plānošana ndash kad iepriekš minētais ir noskaidrots tam loģiskā secībā seko darbības

plānošana un veicamie uzdevumi lai virzītos uz mērķi Šajā posmā tiek pieņemts lēmums par

konkrētā produkta noformējumu cenu distribūciju un kā to veicinās

kontrole ndash pēdējais no posmiem lai izstrādātās mārketinga idejas būtu

dzīvotspējīgas ir kontrole Tajā ir jāseko līdzi produkta virzībai tirgū ņemot vērā arī

finansiālos aspektus un auditorijas attieksmi lai nepieciešamības gadījumā varētu pielāgoties

situācijai (16 88 lpp)

Klients ir uzņēmuma piedāvātās produkcijas patērētājs tāpēc tā vajadzību izpēte kā

arī nākotnes tendenču (šī jēdziena visplašākajā aspektā) paredzēšana ir galvenais cēlonis

pārmaiņām uzņēmumu ražošanas procesos tehnoloģijās produktu klāstā darbinieku

kompetencē un struktūrās Analizējot savus klientus vadītājiem ir jāspēj atbildēt piemēram

12

uz šādiem jautājumiem ndash kāda ir klientu lojalitātes dinamika Kādi ir iemesli klientu

zaudēšanai Kādi ir valdošie virzieni klientu vajadzībās ko viņi grib pirkt šodien un ko gribēs

pēc pieciem gadiem [4 19lpp]

Uzņēmuma vizuālā identitāte ldquoZīmolvedība (branding) ir preces un pakalpojuma

zīmola plānošanas izstrādes un vadīšanas process lai to atšķirtu no konkurentiem un

piesaistītu lojālus patērētājus uzņēmuma produktiemrdquo[9] ldquoZīmols ir vārda (nosaukuma)

zīmes (simbola) tiesību aizsardzības uc atribūtu kopa kas apliecina produkta piederību

uzņēmumam un atšķir to no konkurentu produktiem Zīmola vārds ir produkta īpašais

nosaukums (izteikts ar vārdu arī saīsinājumu vai skaitli) kam ir īpašvārda funkcijasrdquo[9]

Uzņēmuma zīmolam ir jābūt saistītam ar uzņēmuma misiju jādefinē kādas ir piedāvātā

produkta priekšrocības ko esošie un potenciālie klienti domā par kompāniju kādas kvalitātes

uzņēmums grib asociēt ar savu zīmolu[14]

ldquoTehnoloģiskā dizaina galvenais uzdevums ir savienot zinātni ar produktu Tā pamatā

ir dažādi matemātiski aprēķini un eksperimenti lai radītie produkti būtu derīgi lietošanairdquo[9]

Kvalifikācijas darba turpinājumā autors pievērsīsies visu iekšējās vides rādītāju

analīzei būvniecības uzņēmumā

13

2 BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES

ANALĪZE

Šajā nodaļā autors izklāstīs ar ko tieši nodarbojas uzņēmums un kā tas funkcionē par

kuru autors ir izstrādājis kvalifikācijas darbu Idejas realizēšana nolūkā gūt peļņu ir

saimnieciskā darbība kuru par savu nodarbošanos izvēlas dažādu jomu speciālisti

Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir dažādas grūtības un uzdevumi kurus nepieciešams izpildīt un

formulēt taču tas ne vienmēr notiek iepriekš pārdomāti tāpēc turpmākajās nodaļās darba

autors analizēs konkrēta uzņēmuma piemēru

Autora izvēlētais uzņēmums ir SIA Konkrētais būvniecības uzņēmums SIA

ldquoMasterwork Constructionsrdquo ir dibināts 2012gada martā Uzņēmuma pamatdarbība ir koka

paneļa māju eksports un to uzstādīšana Norvēģijā (saskaņā ar NACE 20 klasifikatoru ndash 4210

dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība) 2012gada augustā Norvēģijā tika atvērta arī

uzņēmuma ārvalstu filiāle Uzņēmuma juridiskais statuss ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

(turpmāk tekstā ndash SIA)rdquo Uzņēmums pēc tā darbības veida ir pieskaitāms pie mazajiem

uzņēmumiem jo tajā strādā 31 darbinieks Ar šādu darbinieku skaitu uzņēmums pieskaitāms

pie mazajiem uzņēmumiem Latvijā taču tas nav arī tik mazs jo apgroza pietiekami daudz

līdzekļu un nodarbina vairākus desmitus darbinieku Uzņēmuma pamatkapitāls ir EUR 2846

Tātad arī uzņēmuma pamatkapitāls ir kā normālai pilnsabiedrībai un uz uzņēmumu attiecas

standarta UIN (uzņēmuma ienākuma nodokļu) likme 15 Tātad uzņēmums strādā likumīgi

maksā nepieciešamos nodokļus kā arī uzņēmumam ir jārēķinās ar valstī noteiktajām

prasībām likuma normām Savā darbībā uzņēmums vadās pēc atbilstošas likumdošanas kas

SIA un būvniecības uzņēmuma jomā ir jāņem vērā

Uzņēmuma darbības stratēģijas Balstoties uz autoram pieejamo informāciju un

teorijas materiāliem autors secina ka būvniecības uzņēmumam pagaidām nav izstrādāta

konkrēta misija kas arī var negatīvi ietekmēt uzņēmuma attīstību jo nav šī viena konkrētā

stratēģiskā virziena Ir identificēti daži attīstības plāni kā ražošanas attīstība un jaunu tirgu

apgūšana taču ar to nav pietiekami Tāpat kā individuālie mērķi arī konkrētas uzņēmuma

misijas nodefinēšana varētu uzlabot padoto darbinieku piederības apzināšanos uzņēmumā un

arī to lielāku iniciatīvu un iesaisti uzņēmuma darbā līdz ar to arī palielinot katram savu

atbildību

Kvalifikācijas darba izstrādē autors intervēja uzņēmuma vadību kura pilnā apjomā ir

apskatāma 1 pielikumā Intervijā būvniecības uzņēmuma valdes loceklis norāda ka ldquotādā

izpratnē () tas nav noteikts taču gan uzņēmuma vadībai gan arī darbiniekiem kopumā ir

14

skaidrs ndash ko uzņēmums plāno darīt un kurp virzās Līdzīgi ir arī uzņēmuma vērtībām ndash tie ir

vairāk kā darbības principi vai bdquonerakstīti likumirdquo Tas nozīmē ka nav ldquopiefiksētirdquo ne mērķi

ne stratēģija bet uzņēmuma valdes loceklis apgalvo ka plāni ir un visiem ir skaidrs uz

kurieni virzās Tomēr pēc autora domām tas var radīt arī konfliktu situācijas jo ne vienmēr

tas ko otrs domā saskan ar cita cilvēka domām vai teikto Ir saprotams ka uzņēmuma ir savs

redzējums un vēlmes attiecībā uz finansēm tirgus paplašināšanu darbinieku kvalifikācijas

celšanu utml tomēr tas nav skaidri noformulēts stratēģijā ar kuru jebkurš uzņēmumam

piederošais varētu iepazīties

Autors secina ka uzņēmuma stratēģijas nav rakstiski definētas un līdz ar to nav arī

izmērāma to efektivitāte Uzņēmuma stratēģijas ir jānoformulē katrā no jomām ndash

administratīvā līmenī padoto līmenī eksporta vai realizācijas apjomu līmenī utml tad arī

vieglāk varēs novērtēt sasniegto un izmaiņas laika gaitā Piemēram uzņēmums var pieņemt

ka ar konkrētu rīcības plānu palielinās uzņēmuma peļņu par X procentiem X laika posmā

Nodefinējot šādu soli arī ir iespējams ldquoizmērītrdquo cik daudz no tā ir īstenojies un kādas pūles

(termiņu) tas ir prasījis Tātad uzņēmuma vēl ir jāpilnveido stratēģija jānodefinē un

jāapraksta tās misija un mērķi rakstiskā veidā

21 Uzņēmuma mērķi struktūra un kultūra

Šajā nodaļā kvalifikācijas darba autors apskatīs sīkāk uzņēmuma iekšējo vidi un

vairākos ar to saistītos faktorus analizējot katru no tiem atsevišķi Uzņēmuma mērķi un

struktūra dažkārt šķiet pašsaprotami jēdzieni tomēr tie ir daļa no ļoti nozīmīgās ndash uzņēmuma

iekšējās vides

Uzņēmuma mērķi Kā jau autors iepriekš minēja būvniecības uzņēmumā

bdquoMasterwork Constructionrdquo līdz šim nav nodefinēti konkrēti uzņēmuma mērķi taču tas

neietekmējot uzņēmuma praktisko darbību Autors secina ka pamatā darbojas tādi kā

bdquonerakstīti likumirdquo taču pēc autora domām šāda pieeja nav ilgtspējīga un uzņēmumam strauji

attīstoties (kā tas arī ir vērojams pēc tā datiem) ir ļoti būtiski nodefinēt un aprakstīt savu

konkrētu stratēģiju Īpaši svarīgi šajā kontekstā būtu arī individuālie struktūrvienību mērķi ja

jau uzņēmums plāno arvien vairāk deleģēt uzdevumus un atbildību padotajiem darbiniekiem

taču šobrīd tas īsti nestrādā ndash iespējams šādi konkrēti noteikti individuālie mērķi varētu

veicināt šo situāciju Kvalifikācijas darba 4 nodaļā autors sniegs savus priekšlikumus kā

varētu definēt uzņēmuma misiju mērķi stratēģiju

Uzņēmuma struktūra Būvniecības uzņēmumā pārsvarā visi darbinieki ir vīrieši

izņemot administrācijas daļā strādājošo grāmatvedi un lietvedi Darbinieki ir vecumā no 20-

15

40 gadiem kuriem ir vidējā vai augstākā profesionālā izglītība Šajā uzņēmumā strādājošiem

jābūt kvalificētiem un zinošiem par darba uzdevumiem un konkrētajiem projektiem tāpēc

darbinieku vidū ir profesionāli un kvalificēti speciālisti ndash namdari flīzētāji iekšdarbu veicēji

uc darbinieki projektu realizēšanai Pastāv neliela hierarhija tāpēc daļai darbinieku ir

nepieciešamas arī vadītāja dotības bet citi nodarbojas ar praktisku būvniecības darbu

veikšanu Būvniecības uzņēmumā šobrīd ir divu līmeņu struktūra ndash vadība un padotie

darbinieki Lai gan uzņēmumā šobrīd jau strādā vairāk nekā 20 darbinieki tajā nav izveidotas

atsevišķas struktūrvienības kā tradicionāli piemēram nodaļu izpratnē bet gan uzņēmuma

darbinieki tiek bdquogrupētirdquo pēc to profesionālās darbības Iespējams uzņēmumam vēl augot un

attīstoties tiks precizēta arī formālā uzņēmuma struktūra Lai gan formālās struktūras projektu

vadītāji uzņēmumā ir līdzvērtīgā padotībā kā ražošanā un montāžā iesaistītie darbinieki ndash pēc

autora novērojumiem un intervijas ar uzņēmuma valdes locekli var secināt ka praksē ļoti labi

strādā arī tāda kā bdquoalternatīvā hierarhijardquo Respektīvi kad atsevišķos projektus vadību

uzņemas konkrētie projektu vadītāji un darbinieki arī piemērojas šīm izmaiņām ndash galvenais ir

rezultāts

21 att Uzņēmuma darbinieku struktūra [autora veidota]

Kā redzams 21 attēlā autors sadalījis visus uzņēmuma darbiniekus hierarhiski ndash kā

ldquogalvenaisrdquo elements uzņēmuma struktūrā ir tā īpašnieks kuram vienmēr būs gala vārds

lēmumu pieņemšanas situācijās un uzņēmuma vadībā Jāpiebilst ka uzņēmuma īpašnieks

strādā ciešā vadībā ar uzņēmuma vadību (līdzīpašnieku vadītāju) kurš nereti orientējas vēl

labāk uzņēmumā notiekošajā nekā pats īpašnieks jo īpašniekam svarīgāk ir gūt peļņu un

Uzņēmuma īpašnieks

Uzņēmuma vadība

Administrācija (lietvede grāmatvede)

Projektu vadītāji

Projektu darbinieki strādājošie

16

uzņēmuma tēls taču vadītāja kompetencē ir gan finanšu jautājumi gan darbinieku vadīšana

gan sadarbība ar klientiem piegādātājiem utt Kā nākamais elements hierarhijā ir uzņēmuma

grāmatvede un lietvede kurām ir atbildība par atskaišu prasību dokumentu utt

sagatavošanu Savukārt projektu vadītāji ir tie darbinieki kuru atbildība ir gan par projekta

realizēšanu ndash termiņiem finansēm atskaitēm utt gan par praktisko pusi ndash izpildītā darba

kvalitāti materiālu piegādi utt Uzņēmuma darbinieki (strādnieki) ir tie kuriem tiešais

vadītājs ir projektu vadītājs un kuram katram ir jāveic darbs savā kompetencē kurā viņš

strādā ndash iekšdarbi ārdarbi santehnika elektrība krāsošana špaktelēšana utt un viņi nes

atbildību par padarītā darba kvalitāti

Kopumā autors secina ka uzņēmumā pastāv darbinieku struktūra kurā darbinieki ir

sakārtoti hierarhiskā līmenī pēc to atbildības un darba apjoma

Uzņēmuma organizācijas kultūra Kaut arī uzņēmumā ir hierarhiska struktūra

būvniecības uzņēmuma kultūras apskats parāda ka uzņēmumā ir demokrātisks vadības stils

kas raksturo arī darba vides kultūru jo darbinieki tiek novērtēti ndash tiek ņemts vērā viņu

viedoklis un viņi iesaistās lēmumu pieņemšanā Autors novērojis ka uzņēmumam ir savs

vizuālais tēls logo kas veido vienotu sajūtu uzņēmumā un darbinieku lokā ndash ir speciālais

darba apģērbs darba transports ar logo utt kas sekmē visa kolektīva vienotību lojalitāti

uzņēmumam vērtību izpratni (par to darba 3 nodaļā) Tāpat arī augsti tiek novērtēti

darbinieku dzīves apstākļi ndash vadība rūpējas lai projektu izstrādes laikā dzīvesvietas būtu

komfortablas kas arī parāda uzņēmuma kultūru un attieksmi pret padotajiem Tādejādi arī

darbiniekiem rodas sajūta ka tie ir novērtēti un viņiem pretī jādod savs ieguldījums ndash

atbildīgs un kvalitatīvs darba process Pozitīvu vidi un attieksmi veicina arī fakts ka valsts

svētku dienās kā arī Ziemassvētkos uc darbiniekiem vienmēr ir brīvdienas ndash tas rada sajūtu

ka darbinieki tiek novērtēti un ir uzņēmuma vērtība Taču jāpiebilst ka uzņēmumam ir arī

stingri darba izpildes nosacījumi kas arī ir daļa no tā kultūras ndash darbinieki tiek novērtēti bet

tiem ir jāpaveic savs darbs labi jo tie kuri strādā ievērojami lēnāk vai sliktāk nekā pārējie ndash

var tikt atlaisti Tas veido zināmu kvalitātes latiņu un izpratni par to ka uzņēmuma vērtība ir

labi darbinieki strādāt kvalitatīvi un operatīvi Intervijā uzņēmuma valdes loceklis uzskata ka

kultūra vairāk izpaužas kā konkrētas tradīcijas piemēram kopīgi pasākumi uzņēmuma

iekšienē un labāko darbinieku novērtēšana Autors uzskata ka attiecībā uz uzņēmuma kultūru

uzņēmumam būtu noderīgi izvirzīt konkrētākas vērtības un tās aprakstīt jo lai gan uzņēmuma

ikdienas darbs ir diezgan dinamisks un saspringts tomēr tādi kultūras aspekti kā uzņēmuma

tēls mikroklimats birojā uzņēmuma vērtību nostiprināšana darbinieku morāles principu

nostiprināšana (piemēram atbildība pret uzticētajiem darba instrumentiem) tikai pozitīvi

17

sekmētu uzņēmuma darbinieku iesaisti uzņēmuma attiecībās Ņemot vērā iepriekš minēto tas

jau tiek darīts tomēr izvirzot konkrētas vērtības priekšlikumus uzņēmuma kultūra varētu būt

vēl izteiktāka un spēcīgāka Jāpiemin ka konkrētajā uzņēmumā kultūru var raksturot kā

adaptīvu jo uzņēmums strādā sava veida paaugstināta riska apstākļos (piemēram kad uznāks

sniegs un nevar veikt darbus ndash atkarība no dabas apstākļiem) kas arī prasa ātru reakciju uz

šiem ārējās vides apstākļiem Kvalifikācijas darba autors jau iepriekšējās nodaļās uzsvēra ka

piemēram kopīgu kolektīva pasākumu organizēšana (gada balle sporta spēles uc) pozitīvi

ietekmētu uzņēmuma kultūru un kolektīva saliedēšanos

22 Uzņēmuma tehnoloģijas

Analizējot būvniecības uzņēmumā esošās tehnoloģijas un to pielietojumu autors

secina ka pamatā tiek izmantota intensīvā tehnoloģija (pēc D Tompsona pieejas) jo katrs

uzņēmuma produkts (māja) ir individualizēta ndash ir minimāla standartizācija attiecībā uz mājas

projekta sagatavošanu un izmantotām metodēm tās detaļu saražošanā Tā kā uzņēmums

pamatā izmanto dažas specifiskas tehnoloģijas kas saistās ar dažu konkrētu darbinieku

(speciālistu) tiešajiem darba uzdevumiem tad nav novērojam uzņēmuma liela atkarība no

tām Iespējams uzņēmumam būtu vairāk jāpadomā par tehnoloģiju izmantošanu uzņēmuma

iekšējo procesu uzlabošanā piemēram klientu un ražošanas vadības sistēmu jomā

Būvniecības jomā uzņēmums izmanto profesionālus darba instrumentus no tādām

firmām kā ldquoDeWaltrdquo ldquoYeinrdquo ldquoMakitardquo ir mehāniskais flīžu griezējs bet principā viss darba

process tiek paveikts darbiniekiem strādājot ar šiem instrumentiem nevis izmantojot kādas

lielas iekārtas vai mašīnas Uzņēmuma darbības gadu laikā jau ir izstrādājusies ražošanas

tehnoloģija kādā secībā kādus darbus nepieciešams veikt Darbības gadu laiku ir

izstrādājusies aizvien strukturētāka darbu veikšana un ir ldquomācīts no kļūdāmrdquo jo gandrīz no

katra projekta var izdarīt secinājumus kā darīt vai ko darīt citādāk Ražošanas ziņā tas ir

paātrinājis procesu jo visi pienākumi tiek sadalīti un ļoti liela daļa no darba tiek izdarīta jau

ražotnē Tas ir arī pluss attiecībā pret klientiem jo ievērojami paātrina projekta izpildes

termiņus Ražošanas jomā šobrīd nav tāda iekārta kuru būtu plānots iegādāties vai tāda kuru

vajadzētu iegādāties lai būtiski paātrinātu vai uzlabotu darba procesu ndash būtiskākā loma ir

darba organizācijā un tā šobrīd ir labā līmenī Arī uzņēmuma noliktavas organizācijā šogad

tika veiktas izmaiņas (sakārtota) lai tā būtu strukturētāka un pārraugāms instrumentu

izmantošanasnodošanas process kas līdz šim bija nesakārtos jo katrs gāja un ņēma ko grib

bez atzīmēšanās žurnālā

18

Attiecībā pret būvniecības uzņēmumu tajā nav atsevišķa informācijas tehnoloģiju

departamenta un nav arī viena cilvēka kas ar tām strādātu jo tam nav vajadzības Uzņēmums

nodarbojas ar celtniecības projektiem un māju ražošanu taču to realizēšanai netiek izmantotas

sarežģītas tehniskas iekārtas mašīnas vai datorprogrammas Protams kā jebkurā darba vietā

mūsdienās notiek darbs ar datorprogrammām taču tās neprasa īpašu pieeju (tās ir

vispārzināmas programmas) Tas kas ir saistīts ar IT jomu šajā uzņēmumā ir gaisa kuģis jeb

drons (skat3 nodaļu) jo no tā iegūtās fotogrāfijas pēc tam pārnes datorā lai projicētu ēkas

novietojumu kartogrāfiju uc bet par to autors apraksta 3 nodaļā

Par komunikācijas tehnoloģijām autors izklāstīs 3 nodaļā par mārketinga

tehnoloģijām

23 Uzņēmuma produkcijas un pakalpojumu raksturojums

Būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo pamatdarbība ir koka paneļa

māju eksports un to uzstādīšana Norvēģijā (saskaņā ar NACE 20 klasifikatoru ndash 4210

dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība skat22att)

22att Uzņēmuma produkcijas piemērs [18]

Kā papildu pakalpojums ir projektu izstrāde teorētiskā līmenī ndash jeb projektēšana

rasēšana un tāmēšana pēc klienta vēlmēm (bez izstrādes) Taču tā kā uzņēmums pamatā

koncentrējas uz pilnu projekta izstrādi (no idejas līdz realizācijai) tad turpinājumā autors

analizēs šo darbības pamatvirzienu un tā dzīves ciklu

Uzņēmuma galvenā (apmēram 90) klientu grupa ir Norvēģijas iedzīvotāji kuriem

tiek būvētas privātmājas taču uzņēmums sadarbojas arī citu projektu izstrādē ndash tiek būvētas

skolas lielveikali zvejnieku mājas rūpnīcas Ļoti maz ir standartizētu lietu un procesu un

biežāk nepieciešams ir individuāls risinājums bdquoKatra māja ir kā atsevišķs projekts ndash no paša

19

sākuma (no klienta vēlmju izzināšanas) līdz mājas nodošanai Sākumā tiek sagatavots

piedāvājums klientam ndash ar zīmējumiem iespējām uc jo uzņēmums nepiedāvā piemēram

sērijveida projektus ir tikai individuāli pasūtījumirdquo

Tomēr nepieciešamās pamatlietas jebkuras ēkas celtniecībai ir jau bdquoatstrādātasrdquo ndash

neatkarīgi no konkrētā projekta ir izstrādājusies sistēma kādā secībā darbi notiek kādi

meistari un kādā secībā strādā pie mājas uzstādīšanas ārdarbiem un iekšdarbiem

2014gada sākumā pateicoties straujai uzņēmuma attīstībai tika iepirkti materiāli un

pamatlīdzekļi lai uzsāktu ražošanas izveidi Latvijā Saistībā ar pieprasījuma pieaugumu un arī

ražošanas uzsākšanu kas arī pozitīvi ietekmēja uzņēmuma darbības apjomus tika pieņemti arī

jauni darbinieki (līdz 2014gada beigām tika pieņemti 6 darbinieki)

23att Uzņēmuma ražotne Rīgā [18]

Noslēdzot 2013gadu uzņēmuma apgrozījums palielinājās par vairāk kā 200

salīdzinot ar iepriekšējo 2012pārskata gadu sasniedzot vairāk nekā 400 000 EUR apmēru

Tāpat arī darbinieku skaits 2013gadā palielinājās par vairāk kā 50 - no 15 kā vidējais

nodarbināto skaits uzņēmumā 2012gadā līdz 23 2013gadā[1] Uzņēmuma savas ražotnes

izveide ir piemērs tam ka pie noteikta uzņēmuma darbības apjoma ir nepieciešams pašiem

nodrošināt konkrētas funkcijas ndash šajā gadījumā māju montāžu kas iepriekš tika iepirka no

konkrētiem uzņēmumiem

ldquoProdukta dzīves cikls ir laika periods no produkta izstrādes līdz tā ražošanas un

pārdošanas pārtraukšanairdquo[2] Produkta dzīves cikls ietver 5 fāzes ndash izstrādi ieviešanu

attīstību briedumu un kritumu Ņemot vērā iepriekš minēto autors secina ka uzņēmums

atrodas attīstības stadijā jo tā piedāvātais produkts ir jau ienācis tirgū un ir pieprasīts taču vēl

nav sasniegts realizācijas maksimums (briedums) Uzņēmums joprojām attīsta piedāvāto

produktu apgūst tirgu un paplašina ražošanas iespējas jeb vienā vārdā sakot ndash attīstās

Tuvākajos nākotnes uzņēmuma attīstības plānos ietilpst ražošanas paplašināšana

uzņēmuma īpašumā esošo telpu iegāde nevis īrēšana kā arī darbības paplašināšana gan

20

Norvēģijas vidienē gan dienvidu daļā jo šobrīd uzņēmums pamatā darbojas Norvēģijas

ziemeļu daļā

Kopumā uzņēmuma produkts ir skaidri definēts no paša darbības sākuma un pozitīvi ir

vērtējams ka darbības gadu laikā tā izstrādes process ir aizvien konkrētāk strukturēts tādejādi

paātrinot darba procesu un arī uzlabojot kvalitāti

24 Uzņēmuma darbība un ekonomiskie rādītāji

Kvalifikācijas darba otrajā nodaļā autors analizēs uzņēmuma darbību finanšu jomā un

ekonomiskos rādītājus Lai noteiktu vai uzņēmuma darbība ir veiksmīga no finansiālā

viedokļa ir jāskatās uz ļoti dažādiem rādītājiem Tas ka uzņēmums strādā ar peļņu vai

zaudējumiem nav vienīgais pēc kā var noteikt vai uzņēmums strādājis finansiāli veiksmīgi vai

nē Protams peļņa ir katra uzņēmēja mērķis bet izpētot sīkāk rādītājus kas raksturo

uzņēmuma darbību var iegūt plašāku skatu un atrast likumsakarības kas var palīdzēt

uzņēmuma tālākai darbībai

Turpinājumā autors pievērsīsies katra rādītāja atsevišķai analīze

241 Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķins atspoguļo ieņēmumus un izdevumus kā arī

iegūto peļņu vai radušos zaudējumus ndash tas ir uzņēmuma vadības darbības rādītājs Operāciju

konti visā pārskata periodā uzkrāj datus uzņēmuma finansiālā rezultāta ndash peļņas vai

zaudējumu noteikšanai tie ir peļņas vai zaudējumu aprēķina konti

Autors secina ka uzņēmumā tiek izmantots LR likumā bdquoPar uzņēmuma gada

pārskatiemrdquo 12 panta peļņas vai zaudējuma aprēķina shēma kas klasificēta pēc apgrozījuma

izmaksu metodes[7]

Visi ieņēmumu konti ir pasīva konti kuros ieņēmumu palielinājums jāiegrāmato kontu

kredītā bet samazinājums ndash kontu debetā izņemot piešķirto atlaižu kontus tie ir ieņēmumus

regulējošie konti kas slēdzami uz attiecīgo ieņēmumu kontiem Ieņēmumu kontu debetā un

atlaižu kontu kredītā uzrāda ieņēmumu un atlaižu summu precizējumus Pārskata perioda

beigās ieņēmumu kontu saldo slēdz uz peļņas vai zaudējumu kontu

Visos izdevumu kontos izdevumus grāmato konta debetā bet kredītā tiek uzrādītas

izdevumus precizējošās summas Pārskata gada beigās šajos kontos izveidojušos saldo slēdz

(kontu reformācija) uz peļņas vai zaudējumu kontu kreditējot šos kontus

Kā 21tabulā parādīts uzņēmums 2014 pārskata gadu noslēdza ar zaudējumiem EUR

353 282 kas ir ļoti atšķirīgi salīdzinot ar 2013gadu kurš tika noslēgts ar peļņu EUR

21

589 123 Autors norāda ka peļņas samazināšanās kā atsevišķs rādītājs vēl neko neliecina

iespējams uzņēmums ir investējis ražošanas attīstībā kas parādīs veiksmīgus rezultātus

turpmākajā uzņēmuma dzīvē nevis 1 gada griezumā Pēc peļņas vai zaudējuma aprēķina var

secināt ka klāt ir nākusi ļoti liela izmaksu pozīcija ndash Norvēģijas pārstāvniecības izdevumi

kas arī izskaidro kraso rezultātu atšķirību abos pārskata gados

Kā jau ražošanas uzņēmums lielākā daļa izdevumu ir pārdotās produkcijas ražošanas

izmaksas Autors secina ka apgrozījums ir samazinājies par 32 kas likumsakarīgi kopā ar

administrācijas un pārējām uzņēmuma saimniecisko izmaksu pieaugšanu rezultējās šādos

zaudējumos 2014gadā Autors uzskata ka šis ir perfekts piemērs ka nedrīkst finanšu

lēmumus un rezultātus balstīt tikai uz kādu konkrētu rādītāju bet tieši pretēji ndash jāpēta

uzņēmuma rezultāti no dažādām pusēm lai labāk izprastu tā darbību Kā lielisks piemērs tam

ir šie abi gadi kuros bruto peļņas atšķirība ir tikai Eur 7978 kas būtībā liktu spriest ka arī

peļņas rādītājiem jābūt līdzīgiem Bet tā kā pārējās izmaksu pozīcijas kas nav tieši saistītas ar

ražošanas izmaksām ir krietni pieaugušas tad rezultāts ir krasi atšķirīgs ndash peļņas rādītāji

atšķiras par 270

Tabulā 21 attēlots uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2014 gadu no kā

arī autors izdara savus secinājumus un priekšlikumus par uzņēmuma darbību

21 tabula

Uzņēmuma peļņas vai zaudējuma aprēķins par 2014gadu

Rādītājs

Pārskata

gada beigās

EUR

Iepriekšējā

pārskata gada

beigās

EUR

Neto apgrozījums 2 569 722 3 762 454

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 1 480 746 2 681 456

Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) 1 088 976 1 080 998

Pārdošanas izmaksas 149 675 192 231

Administrācijas izmaksas 273 111 77 707

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 5 224 17 786

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 263 828 127 331

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 9 486 4 493

Norvēģijas pārstāvniecības izdevumi -752 023 0

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un

nodokļiem -353 923 697 022

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem -353 923 697 022

Ieņēmuma nodoklis par pārskata periodu 0 107 639

Atliktais nodoklis 641 -260

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc

nodokļiem (tīrie ieņēmumi) -353 282 589 123

22

Analizējot finansiālās iespējas autors ir apskatījis uzņēmuma 2014gada finanšu

pārskata datus kontekstā ar uzņēmuma iekšējo vidi Ņemot vērā tajā pieejamo informāciju

var secināt ka

Lielākais pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu īpatsvars ir materiālu

izmaksām kas ir loģiski ņemot vērā uzņēmuma produktu ndash šeit būtiski ir materiālu

iepirkšana uzņēmumā tā piegādātāji cenas sadarbības nosacījumi

Tā kā uzņēmums lielāko daļu savas darbības (māju uzstādīšanu) veic ārpus

Latvijas tad ļoti būtiski ir tādi faktori kas saistās gan ar uzņēmuma darbinieku uzturēšanos

Norvēģijā (piemēram komandējuma izmaksas apdrošināšana darbinieku nodarbināšanas

atbilstība vietējai likumdošanai uc) gan arī ar visiem citiem saistītajiem pakalpojumiem kā

materiālu transportēšana ārpakalpojumu un apakšuzņēmēju darbība uz vietas Norvēģijā

Ar uzņēmuma darbības specifiku saistās arī tas ka uzņēmumam svarīgs

aspekts ir tā īpašumā un lietošanā esošais transports ndash kas saistās gan tieši ar izmaksām (lai tās

būtu minimizētas piemēram degvielas izmaksas vai labāk pirkt (kredīts vai līzings) vai

nomāt) gan arī ar darba organizāciju (lai darbības nodrošināšanai vienmēr būtu pieejams

darba kārtībā esošs transports)

Atverot ražotni jaunās telpās ir būtiski arī palielinājušies komunālie izdevumi

līdz ar to no efektīvas uzņēmuma pārvaldības viedokļa ir ļoti svarīgi pareizi saplānot darbus

un telpu noslogojumu lai piemēram elektrība netiktu tērēta nelietderīgi (jo telpas ir lielas un

darbs ir tieši piesaistīts konkrētiem projektiem kad darbs ražotnē ir veicams nevis visu laiku

vienmērīgi)

Tā kā uzņēmuma galvenais noieta tirgus ir ārpus Latvijas tad jebkura

starptautiska uzņēmuma darbība saistās arī ar savstarpējiem starptautiskiem norēķiniem ndash

uzņēmumam ir salīdzinoši lieli zaudējumi no valūtas kursa svārstībām jo savstarpējos

darījumos Norvēģijas kronas Zaudējumi galvenokārt veidojas no debitoriem jo rēķini ir

izrakstīti kronās Šī arī varētu būt joma kur uzņēmums varētu izvērtēt savu darbību un arī

optimizēt resursus

242 Uzņēmuma bilance

Šajā nodaļā autors apskatīs uzņēmuma bilanci Autors secina ka bilances debeta un

kredīta atlikumi ir vienādi un konti ir sagrupēti un apstrādāti atbilstoši bdquoGada pārskata

likumardquo[15 16lpp] 10pantā noteiktām prasībām[7] Bilance ir sastādīta vertikālā formā

kur augšējā daļā ievietoti aktīva posteņi bet zem tās ndash pasīva posteņi Autors secina ka gada

23

pārskatā un grāmatvedībā par naudas vienību un vērtības mēru ir lietota Latvijas Republikas

naudas vienība ndash euro

Uzņēmuma lielāko daļu aktīvu sastāda pamatlīdzekļi nauda un citi debitori Pie citiem

debitoriem lielāko daļu sastāda uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) kā arī pievienotās

vērtības nodokļa (PVN) pārmaksas UIN avansa maksājumi jāveic balstoties uz iepriekšējā

gada rezultātiem Kā redzams pēc bilances pasīva uzņēmumam ir ļoti neliels aizņemtais

kapitāls ndashkredīti vai aizņēmumu no saistītajām kompānijām Autors vēlas vērst uzmanību uz

to ka uzņēmuma pamatkapitāls ir EUR 2 840 Autors vēlas norādīt un ieteikt ka uzņēmumam

ar 25 un 3 miljonu apgrozījumu gadā noteikti vajadzētu padomāt par pamatkapitāla

palielināšu tas uzlabotu uzņēmuma tēlu finansēšanas iestāžu acīs

Uzņēmumam uz 31122014 ir ilgtermiņa aizņēmumi EUR 15 073 Autors uzskata ka

uzņēmumam nebūs problēmu segt šīs saistības Bet ar lielu piesardzību autors ieteiktu

skatīties uz to cik lieli ir īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem ndash EUR 105 065

Šim skaitlim būtu lietderīgi pretī nolikt pircēju un pasūtītāju parādus kas uz 31122014 ir

tikai EUR 2 901 No šiem skaitļiem autors vēlētos izteikt minējumu ka ir saņemts avansu

maksājums no pircēja kā arī ir pasūtīti izejmateriāli ar pēcapmaksu un algots darba spēks

kuriem arī jāizmaksā algas pēc padarītā Šeit iespējams risks saistībā ar to ka ražošanai ir

iztērēti vairāk līdzekļi nekā konkrētajā brīdī ir ienākuši no pircējiem Autors vēlas ieteikt

pārskatīt apmaksas grafikus gan pircējiem gan noslēgtos līgumus ar piegādātājiem jo

izmainot šos apmaksas nosacījumus var uzlabot naudas plūsmu tā lai nerastos tik liela

negatīvā starpība starp naudu kura ir jāsaņem no pircējiem un to kura jāmaksā izejvielu un

materiālu piegādātājiem

243 Uzņēmuma likviditātes aprēķins maksātspējas lietišķās aktivitātes un

rentabilitātes rādītāji un to raksturojums

Uzņēmuma darbības ekonomiskajai analīzei ir svarīga loma uzņēmuma vadīšanā

Analīzes uzdevums ir noteikt uzņēmuma darbības efektivitāti pārskata periodā un noteikto

mērķu sasniegšanu un uzņēmuma darbības attīstības iespējamos virzienus Tāpēc analīze ir

jāveic mērķtiecīgi lai izzinātu tādas uzņēmuma iespējas un rezerves kuras nodrošinātu esošo

resursu optimālu izmantošanu

Uzņēmuma likviditātes analīze nozīmē finansiālās stabilitātes noteikšanu Likviditātes

rādītāji ir rādītāji ar kuru palīdzību var novērtēt uzņēmuma spēju segt savus parādus tad kad

tie ir jāmaksā Šī spēja ir atkarīga no attiecības starp uzņēmuma maksāšanas līdzekļu

24

potenciālu un uzņēmuma finansiālajām saistībām Maksāšanas līdzekļu potenciāls nozīmē

uzņēmumam piederošus likvīdus līdzekļus

Par likvīdiem sauc tos aktīvus kuri jau atrodas naudas formā kā arī tos kurus ātri var

pārvērst naudas formā

Kopējais likviditātes koeficients ir apgrozāmo aktīvu attiecība pret īstermiņa

saistībām Šis rādītājs vērtē cik labi uzņēmums spētu nokārtot savas īstermiņa saistības ar

saviem apgrozāmiem līdzekļiem[8]

Attēlā 24 ir uzrādīta kopējā likviditātes koeficienta formula un pēc formulas veiktais

aprēķins

Formula

Kopējais likviditātes koeficients

=

Apgrozāmie līdzekļi

Īstermiņa saistības

Aprēķins

Kopējais likviditātes koeficients

=

451 713

158 109

Rezultāts 285

24att Kopējais likviditātes koeficients [autora veidots]

Autors secina ka uzņēmuma spēja dzēst savas īstermiņa saistības izmantojot

apgrozāmos līdzekļus (21attēls) ir pietiekama Par šī koeficienta optimālā lieluma robežām

viedoklis nedaudz atšķiras saskaņā ar vispārpieņemtajiem starptautiskajiem standartiem tiek

uzskatīts ka šīm koeficientam jāatrodas robežās starp 1 un 2 (dažreiz 3)

Likviditātes rādītāji ir bieži ļoti apmierinoši bet uzņēmuma maksātspēja nebūt nav

apmierinoša tāpēc bieži it sevišķi bankas pie kredītu izsniegšanas izmanto uzņēmuma

maksātspējas rādītāju

Ar šo rādītāju palīdzību

raksturo uzņēmuma saistību attiecību pret pašu kapitālu vai aktīvu kopsummu

novērtē uzņēmuma iespējas paaugstināt saistību summu

novērtē uzņēmuma spēju noteiktā termiņā nokārtot saistības

Šis rādītājs atspoguļo saistību īpatsvaru uzņēmumā to veido attiecība starp visām

uzņēmuma saistībām un bilances kopsummu

Maksātspējas rādītāji jeb saistību īpatsvars bilancē rāda cik reizes pārskata perioda

laikā apritējis kapitāls debitoru parādi kreditoru parādi krājumi aktīvi ilgtermiņa

ieguldījumi[8] Attēlā 25 aprēķināts saistību īpatsvars bilancē

25

Formula

Saistību īpatsvars bilancē

=

uzņēmuma saistības

bilances kopsumma

Aprēķins

Saistību īpatsvars bilancē

=

173 182

582 609

Rezultāts 030

25 att Saistību īpatsvars bilancē [autora veidots]

22 attēlā redzams ka uzņēmumā nav problēmas ar maksātnespēju jo rādītājs ir

mazāks par 05Vispārējā gadījumā tiek uzskatīts jo vairāk uzņēmuma bilances kopsumma

pārsniedz saistības jo augstāka ir uzņēmuma maksātspēja

Uzņēmuma līdzekļu aprites rādītāji raksturo uzņēma līdzekļu izmantošanas

efektivitāti Aktivitātes rādītāji rāda cik reizes pārskata perioda laikā apritējis kapitāls

debitoru parādi kreditoru parādi krājumi aktīvi ilgtermiņa ieguldījumi Aprites rādītājiem ir

liela nozīme uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšanā jo līdzekļu aprites ātrums ir to

pārvēršanas naudas formā ātrums kas tieši ietekmē uzņēmuma maksātspēju Šo rādītāju

aprēķina kā attiecību starp neto apgrozījumu un kapitālu aktīvu utt[11 134lpp]

Attēlā 26 ir parādīta pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījuma formula un veiktais

aprēķins pēc kura autors var izdarīt secinājumus

Formula

Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums

=

Neto apgrozījums

Debitori kopā

Aprēķins

Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums

=

2 569 722

228 384

Rezultāts 1125

26 att Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums [autora veidots]

23 attēlā iegūtais rezultāts parāda ka debitoru parādi tiek pārvērsti par naudas

līdzekļiem 1125 reizes gadā Šis rādītājs ļoti atšķiras dažādās nozarēs tādēļ ir nepieciešama

plašāka analīze lai noteiktu vai rādītājs ir normas robežās

Savukārt apgrozāmo līdzekļu kustības aprēķins 27 attēlā norāda uz apgrozāmo

līdzekļu efektīvu izmantošanu

26

Formula

Apgrozāmo līdzekļu kustība

=

Apgrozījums

Apgrozāmie līdzekļi

Aprēķins

Apgrozāmo līdzekļu kustība

=

2 569 722

451 713

Rezultāts 569

27 att Apgrozāmo līdzekļu kustība [autora veidots]

Augsts koeficients norāda ka uzņēmumam ir nepietiekams apgrozāmo līdzekļu

daudzums turpretī zems koeficients var norādīt uz esošo apgrozāmo līdzekļu neefektīvu

izmantošanu

Kopējo aktīvu apgrozījuma aprēķins kas redzams 28 attēlā norāda ka uzņēmuma

aktīvu apgrozījums ir zems (vidējais valstī -219)

Formula

Kopējo aktīvu apgrozījums

=

Neto apgrozījums

Aktīvi

Aprēķins

Kopējo aktīvu apgrozījums

=

2 569 722

582 609

Rezultāts 023

28 att Kopējo aktīvu apgrozījums [autora veidots]

Pārāk zems koeficients parāda ka investīcijas uzņēmumā ir bijušas pārāk lielas un

nepieciešams likvidēt daļu pamatlīdzekļu un krājumu kas dotu iespēju uzlabot uzņēmuma

likviditāti Ļoti augsts aktīvu apgrozījuma koeficients var norādīt arī uz to ka uzņēmumam ir

jāiegulda papildus līdzekļi aktīvos lai izturētu konkurenci

Nozīmīgākais uzņēmuma darbības efektivitātes mērs ir peļņa Uzņēmuma neto peļņu

dalot ar neto apgrozījumu ar uzņēmuma kopējo vai pašu kapitālu nosaka rentabilitāti

Rentabilitāte ir uzņēmuma darbības efektivitātes rādītājs Šie rādītāji rāda patērētos līdzekļus

vai realizētās produkcijas apjomu Rentabilitāti izsaka procentos tās vērtēšanai nav noteiktu

kritēriju Jo augstāks šis procentu līmenis jo uzņēmuma darbība ir efektīvāka zems

rentabilitātes līmenis liecina par uzņēmuma neveiksmi ja to nenovērš laikus ir sagaidāma

uzņēmuma darbības krīze[8]

27

Attēlā 29 ir veikts uzņēmuma apgrozījuma rentabilitātes aprēķins izmantojot

formulu

Formula

Apgrozījuma rentabilitāte

=

Pārskata perioda peļņa

Neto apgrozījums

x

100

Aprēķins

Apgrozījuma rentabilitāte

=

-353 282

2 569 722

Rezultāts -14

29 att Apgrozījuma rentabilitāte [autora veidots]

Apgrozījuma rentabilitāte jeb bruto peļņas robeža parāda cik liela daļa no realizācijas

ieņēmumiem ir peļņa Šis rādītājs raksturo uzņēmuma vadības spēju vadīt un kontrolēt

izmaksu attiecību pret apgrozījumu Peļņas apjomu var regulēt mainot pārdotās produkcijas

daudzumu ceļot cenas vai arī samazinot izmaksas Svarīgi ir salīdzināt aprēķināto peļņas

normu ar nozares vidējiem rādītājiem Ja aprēķinātais rādītājs ir lielāks par nozares vidējo

rādītāju analizējamais uzņēmums ir starp nozares līderiem

Autors secina ka salīdzinot ar 2013gadu kad apgrozījuma rentabilitātes rādītājs bija

16 2014gadā rentabilitāte ir ievērojami samazinājusies Ja šī tendence turpināsies

uzņēmums var kļūt zaudējumu nesošs Autors uzskata ka ir jāņem vērā to uz ko šie rādītāji

norāda kā arī iemesli kas tos iespaido Ir jāinformē uzņēmuma vadība par iespējamiem

turpmākajiem riskiem kā arī to kādiem izdevumiem jāpievērš īpaši liela uzmanība

28

3 UZŅĒMUMA SVID ANALĪZE

Turpinājumā autors pievērsīsies uzņēmuma SVID analīzei (skat31att) ldquoSVID

analīze ir viena no populārākajām metodēm kas palīdz sistematizēt iekšējās un ārējās vides

analīzes procesu un izstrādāt stratēģijas (angliski SWOT)rdquo [5 103lpp]

Uzņēmuma SVID analīzes sagatavošanai autors izmantoja analītisko un sintēzes

metodi apkopojot pieejamo informāciju un izvērtējot uzņēmuma stiprās un vājās puses

iespējas un draudus

31 att Uzņēmuma SVID analīzes matrica [autora veidota]

Apkopojot SVID analīzi autors secina ka uzņēmumam ir diezgan daudz stiprās puses

un iespējas bet jāņem vērā arī draudi un vājās puses Kā viena no uzņēmuma stiprajām pusēm

ir uzņēmuma īpašnieks kurš ir Norvēģijas pilsonis Tas ir viens būtiskiem uzņēmuma

attīstības faktoriem jo galvenais īpašnieks un vadītājs kā Norvēģijā dzīvojošs pilsonis spēj

korektāk un vairāk izpētīt tirgus ekonomiku un darbības vietu jo labāk pārzina procesus

valstī kurā dzīvo Līdz ar tiek būtiski paaugstināta arī uzņēmuma konkurētspēja attiecībā pret

Stiprās puses Vājās puses

Uzņēmuma īpašnieks

Zināšanas par vietējo tirgu

Demokrātisks vadības stils

Projektu vadītāju iesaiste lēmumu

pieņemšanā un uzticēšanās tiem

Minimāla konkurence

Uzņēmuma misijas mērķu un

uzdevumu nekonkrētība

Informācijas un komunikācijas

problēmas projektu gaitā

Minimāla tehnoloģiju izmantošana

ikdienas darba procesā (ne saistībā ar

ražošanu)

Nav izstrādāts mārketinga plāns

Iespējas Draudi

Jaunu tirgu apgūšana Norvēģijā

Jaunu tirgu apgūšana citās valstīs

Uzņēmuma efektivitātes palielināšana

uzlabojot uzņēmuma procesus

Uzņēmuma darbinieku iniciatīvas

paaugstināšanās

Izmaiņas sadarbība ar esošajiem

piegādātājiem

Starpnieku nosacījumu maiņa

Ierobežojumu ieviešana attiecībā uz

starptautisko darbību

Būtiska klientu vajadzību un paradumu

maiņa

29

konkurentiem un zināšanas par vietējo tirguJebkuram uzņēmuma ir būtiska pozitīva un

stabila iekšējā vide kas šajā gadījumā tiek nodrošināts ar demokrātisku vadības stilu un

uzticēšanos saviem darbiniekiem

Kopumā šī komunikācija un attiecības ir vērtējamas pozitīvi jo arī darba uzdevumu

veikšanā tiek pielietota projektu vadības pieeja kas jau pati par sevi konkretizē un sistematizē

darba procesu

Autors uzskata ka lielā mērā vadīšanas veiksmes faktors uzņēmumā ir tas ka

uzņēmuma vadība uzticas darbiniekiem un ļauj tiem piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā

Projektu pieeja uzņēmuma darbībā būtiski ietekmē arī komandas darbu kas ir svarīgs aspekts

veiksmīga rezultāta sasniegšanai ndash attiecīgi kā norisinās praktiskā sadarbība arī starp projekta

vadītājiem un darbiniekiem ne tikai attiecībā uz vadību Šeit var minēt ka uzņēmuma

darbinieki sasvtarpēji labi sadarbojas un ja ir nepieciešams ļoti labi strādā arī deleģēšana un

vadība starp pašiem darbiniekiem Protams dažkārt komunikācija starp pašiem uzņēmuma

darbiniekiem būtu pilnveidojama ndash saistībā ar precīzas informācijas nodošanu īstajā laikā un

īstajā vietā tomēr kopumā komunikācija un vadības stils šajā uzņēmumā ir kā stiprā puse

Ņemot vērā uzņēmuma stiprās puses tās veido arī vairākas iespējas uzņēmuma

attīstībai Autors jau skaidroja kāds ir pienesums uzņēmumam no vadītāja ndash jaunu tirgu

apgūšana Norvēģijā kā arī uzņēmuma stabilitāte un potenciāls ļauj apgūt vēl citus jaunus

tirgus Tāpat arī iespējams paaugstināt darbinieku potenciālu un lielāku iniciatīvu kas

sekmētu jaunu ideju veidošanos un paaugstinātu darbības efektivitāti

Savukārt par uzņēmuma vājo pusi ir jānosauc misijas mērķu un uzdevumu

nekonkrētība Uzņēmumam nav nodefinēti konkrēti mērķi taču tas neietekmē uzņēmuma

praktisko darbību Var secināt ka uzņēmums pamatā darbojas ar tādiem kā bdquonerakstītiem

likumiemrdquo taču autors uzskata ka šāda pieeja nav ilgtspējīga un uzņēmumam strauji

attīstoties ir ļoti būtiski nodefinēt un aprakstīt savu konkrētu stratēģiju Īpaši svarīgi šaja

kontekstā būtu arī individuālie struktūrvienību mērķi ja jau uzņēmums plāno arvien vairāk

deleģēt uzdevumus un atbildību padotajiem darbiniekiem taču šobrīd tas īsti nestrādā ndash

iespējams šādi konkrēti noteikti indiviuālie mērķi varētu veicināt šo situāciju Šeit arī var

minēt to ka uzņēmumam pagaidām nav izstrādāta konkrēta sava misija kas arī var negatīvi

ietekmēt uzņēmuma attīstību jo nav šī viena konkrētā startēģiskā virziena ndash ir identificēti daži

attīstības plāni kā ražošanas attīstība un jaunu tirgu apgūšana taču ar to nav pietiekami Tāpat

kā individuālie mērķi arī konkrētas uzņēmuma misijas nodefinēšana varētu uzlabot padoto

darbinieku piederības apzināšanos uzņēmumā un arī to lielāku iniciatīvu un iesaisti

uzņēmuma darbā līdz ar to arī palielinot katram savu atbildību To ir iespējams panākt gan

30

nodefinējot misiju mērķus un uzdevumus gan uzlabojot informācijas un komunikācijas apriti

projektu gaitā

Kā vēl viena no uzņēmuma vājajām pusēm ir minimāla tehnoloģiju izmantošana

ikdienas darba procesā Katrs uzņēmuma projekts ir individualizēts kas nozīmē ka ir

minimāla standartizācija attiecībā uz mājas projekta sagatavošanu un izmantotām metodēm

tās detaļu saražošanā Tā kā uzņēmums pamatā izmanto dažas specifiskas tehnoloģijas kas

saistās ar dažu konkrētu darbinieku (speciālistu) tiešajiem darba uzdevumiem tad nav

novērojam uzņēmuma liela atkarība no tām Iespējams uzņēmumam būtu vairāk jāpadomā

par tehnoloģiju izmantošanu uzņēmuma iekšējo procesu uzlabošanā piemēram klientu un

ražošanas vadības sistēmu jomā

Attiecībā uz uzņēmuma mārketingu jau iepriekšējās nodaļās autors skaidroja ka tam

nav izstrādāta plāna Protams uzņēmums veic nelielas mārketinga aktivitātes bet to nevar

uzskatīt par stratēģisku pieeju Ja uzņēmums vēlas virzīt attīstību paplašināties piesasistīt

jaunus klientus ndash būtu nepieciešams padomāt par mārkeitnga plāna izstrādi kurā pa punktiem

tiktu nodefinēti darbības soļi

Sadarbību ar skatiliski mazāk piegādātājiem arī varētu saistīt ar uzņēmuma

individualizēto pieeju ndash ka ļoti minimāli ir standartizētu lietu un procesu un biežāk

nepieciešama ir individuāls risinājums Tas nozīmē arī to ka uzņēmums ir atkarīgs no

skaitliski mazāk piegādātājiem un līdz ar to ir arī mazāk variāciju ja kāds no esošajiem

pārtrauc sadarbību vai maina sadarbības nosacījumus Tas attiecas arī uz starpniecības

pakalpojumiem kuri tiek izmantoti galvenokārt uzņēmuma iegādāto izejvielu un produktu

transportēšanai no Latvijas uz Norvēģiju Protams ir pozitīvi ja uzņēmums var būt

pašpietiekams un neatkarīgs tomēr tas ir arī iznāms risks nekā iesaistot bdquopalīdzībo no malasrdquo

Uzņēmuma galvenā (apmēram 90) klientu grupa ir Norvēģijas iedzīvotāji kuriem

tiek būvētas privātmājas taču uzņēmums sadarbojas arī citu projektu izstrādē ndash tiek būvētas

skolas lielveikali zvejnieku mājas rūpnīcas Minētais norāda uz to ka uzņēmuma klients ir

diezgan noteikts un zināms kas var būt gan kā pluss (jo ļoti labi tiek pārzinātas klientu

vajadzības) gan arī mīnuss (jo mainoties šo klientu vajadzībām var mainīties arī

pieprasījums) Taču jau iepriekš tika secināts ka tā kā uzņēmums pamatā koncentrējas uz

klientu ne tā produktu tad šī individuālā pieeja var būt arī kā risku samazinošs faktors

Draudi uzņēmumam var būt tādā gadījumā ja veidojas klientu un patērētāju paradumu maiņa

bet uzņēmums nespēs šīm izmaiņām pielāgoties

Kopumā SVID analīze liecina ka uzņēmums iekšēji ir stabils un ar lielu potenciālu jo

tajā ir demokrātisks vadības stils un sadarbība ar Norvēģiju kuru ir iespējas vēl vairāk

31

paplašināties Tie ir labi nosacījumi lai uzņēmums izvirzītu savus mērķus un uzdevumus kuri

šobrīd ir neskaidri Tāpat arī lai izvairītos no iespējamiem draudiem ir iespējams paplašināt

tirgu un plānot tirgu arī citās valstīs ne tikai Norvēģijā kā arī paaugstināt uzņēmuma

efektivitāti un darbinieku iniciatīvu Viens no svarīgākajiem aspektiem kvalifikācijas darba

kontekstā ir mārketinga plāna izveidošana vai vismaz stratēģisku darbību plānošana ndash izvirzīt

uzdevumus prioritātes kuras īstenot lai piesaistītu klientus palielinātu apjomus paplašinātu

tirgu nostiprinātu pozīcijas konkurentu vidū Tāpēc kvalifikācijas darba temats par

tehnoloģiju pilnveidi uzņēmumā ir aktuāls un nozīmīgs jo sekmētu minēto uzdevumu

realizēšanu Konkrētāk par secinājumiem un priekšlikumiem skatīt kvalifikācijas darba

nobeiguma sadaļās

32

4 MĀRKETINGA TEHNOLOĢIJU IZMANTOŠANAS

ANALĪZE UZŅĒMUMĀ

Autors teorijas daļā skaidroja kas ir mārketings un tā tehnoloģijas Apkopojot

informāciju varētu teikt ka tas iedalās 2 lielās grupās ndash informācijas analīzē (tirgus analīzē

patērētāju un konkurentu izvērtējumā produktu analīzē un SVID) un rezultātu apkopošanā

kas ietver arī jaunu stratēģiju izstrādi (par tirgu piedāvāto produktu cenu pārdošanu un arī

komunikāciju) Autors ir izpētījis uzņēmuma iekšējo vidi un secina ka mārketinga funkcijas

uzņēmumā tiek apmierinātas tikai daļēji un nav izstrādājis konkrētu klientu piesaistes

pasākumu (mārketinga) plānu Ne visas minētās jomas uzņēmums ir pilnvērtīgi analizējis jeb

varētu teikt ka iegūtie dati nav izmantoti stratēģiju izstrādei Uzņēmums apzinās kas ir viņa

klients un produkts kā arī savu pozīciju tirgū taču nav rakstiski formulēts kā ar šiem datiem

varētu ldquooperētrdquo lai radītu pievienoto vērtību palielinātu pārdošanas apjomus nostiprinātu

pozīciju tirgū utml

Autors noskaidrojis ka būvniecības uzņēmuma galvenā (apmēram 90) klientu grupa

ir Norvēģijas iedzīvotāji kuriem tiek būvētas privātmājas taču uzņēmums sadarbojas arī citu

projektu izstrādē ndash tiek būvētas skolas lielveikali zvejnieku mājas rūpnīcas Minētais norāda

uz to ka uzņēmuma klients ir diezgan noteikts un zināms kas var būt gan kā pluss (jo ļoti labi

tiek pārzinātas klientu vajadzības) gan arī mīnuss (jo mainoties šo klientu vajadzībām var

mainīties arī pieprasījums) Šis uzņēmums pamatā koncentrējas uz klientu ne tā produktu jo

pastāv individuālā pieeja kas var būt arī kā risku samazinošs faktors Būtiski ir tas ka

uzņēmums darbojas starptautiskā tirgū un līdz ar to uzņēmumu ietekmē ne tikai notiekošais

Latvijā bet arī Norvēģijā

Saprotams ka ne visi cilvēki izmanto vienus un tos pašus produktus un pakalpojumus

tāpēc pastāv konkurence par klientu ndash ikviens uzņēmums vēlas piesaistīt savu mērķauditoriju

un iegūt lielāku peļņu Vērtējot būvniecības uzņēmuma konkurētspējas un priekšrocību kā

viens no galvenajiem aspektiem jāmin pats uzņēmuma īpašnieks kurš ir Norvēģijas pilsonis

dzīvo Norvēģijā un tas līdz ar to ļoti būtiski ietekmē uzņēmuma darbību Tas ir pozitīvi jo

uzņēmuma darbība pamatā koncentrējas uz klientu kas šajā uzņēmumā ir Norvēģijas

iedzīvotājs Uzņēmuma īpašnieku varētu raksturot kā galveno resursu un spēku avotu

atšķirīgās prasmes veidošanā ndash te ietilptu īpašnieka kā uzņēmuma vadītāja darba rezultāts

piemēram sasniegtie uzņēmuma darbības finansiālie rādītāji zināšanas par tirgu kontakti

Norvēģijā uc

33

Kopumā pēc autora domām uzņēmums nav izstrādājis konkrētu klientu piesaistes

pasākumu (mārketinga) plānu Kā jau minēts iepriekš klientu piesaisti veicina uzņēmuma

vadītājs un darba kvalitāte kas rada bdquomutvārdu reklāmurdquo un viens klients iesaka izmantot

uzņēmuma pakalpojumus arī saviem paziņām Tomēr lai attīstītu tirgus paplašināšanās mērķi

būtu nepieciešama stratēģijas izstrāde un tam atbilstošu prasību sagatavošana lai par

uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem un kvalitāti informāciju varētu iegūt jebkurš

interesents šajā jomā Tas arī nostabilizētu uzņēmuma tēlu klientu vidū un radītu

pārliecinošāku iespēju ilgtermiņa sadarbībai ar klientiem Protams ja uzticētais darbs tiek

paveikts kvalitatīvi nav šaubu ka klients būs ieinteresēts sadarboties atkārtoti tomēr

mūsdienās kad piedāvājumu klāsts ir plašs un konkurence liela ir jāpievērš uzmanība

zīmolvedībai jeb branding kas nereti (īpaši finansiāli nodrošinātu klientu vidū) spēlē ļoti lielu

lomu

41 Piemēri uzņēmuma mārketinga tehnoloģijām

Viens no būtiskākajiem ieguldījumiem uzņēmuma mārketinga tehnoloģijās ir bijis

ldquodronardquo jeb gaisa kuģa filmēšanas lidaparāta iegādāšanās (turpmāk ndash drons)(skat3

pielikumu) Ar tā palīdzību ldquoNorvēģijas uzņēmuma mārketinga speciālists spēs klientam ne

tikai palīdzēt izveidot mājas skolas zivju rūpnīcas vai zvejnieku mājiņu vizuālos projektus

bet arī pareizo to ainavisko novietojumu izvēlētajā vietā - zemes gabalā Papildus dronam

komplektā nāk speciāla programma kura precīzi aprēķina kā pareizi novietot ēkas būvi lai

pilnvērtīgāk klients izmantotu visas dabas enerģijas kā piemēram saulirdquo (skatīt 1

pielikumu)

41 att Objekta kadri no drona lidojuma [18]

Ar programmas palīdzību var piemēram noteikt uz kuru pusi labāk būvēt logus lai

mājā ieplūstu gaisma un saules siltums Tā kā Norvēģija ir kalnaina ir noteikumi kas

34

ierobežoju māju būvēšanas augstumu lai visas mājas būtu līmenī un blakus esošajām mājām

netiktu aizsegts skats gaismas piekļuve utml tāpēc ir svarīgi projektu pirms tam vizualizēt

datorā

42 att Mājas projekts datorā [18]

Šādu ierīci ir iespējams vadīt ar mobilo telefonu vai planšeti un tā spēj uzņemt ļoti

kvalitatīvus attēlus sver tikai 1280gr un spēj uzlidot 6000m augstumā kā arī darbības

temperatūra ir no -15 līdz +40 grādiem kas arī ir ļoti svarīgi Šāda tehnoloģiskā risinājuma

ieviešana paver jaunas iespējas piedāvājuma prezentēšanai un sadarbībai ar klientiem

Uzņēmums iegādājās dronu par saviem līdzekļiem kopā ar lietošanas programmu tāpēc

nekādas papildu izmaksas tā izmantošana neprasa Tas ir labs ieguldījums kas atvieglo

rasētājam darbu ndash tādejādi ir vieglāk uzzīmēt mājas specifikāciju un vizualizēt tās 3D attēlu

Savukārt klienti jau tagad novērtē bildes no augšas kurās redzams mājas kopskats un

novietojums kopējā ainavā ndash tā ir daļa no uzņēmuma mārketinga kas piesaista klientu

interesi

Vēl viena no ļoti efektīvām un profesionālām ierīcēm uzņēmumā ir ToolWatch

programmatūra kas darbojas uz tālvadības principa un ldquoizsekordquo darbinieku vai instrumentu

neatkarīgi no lokācijas[14]

43att ToolWatch tehnoloģija [15]

35

ToolWatch mobilā tehnoloģija ļauj šo sistēmu lietot tālrunī neatkarīgi no pieslēguma

internetam Kad darbinieki atrodas telpā bez bezvadu interneta savienojuma mobilo vienību

skaitīšana turpinās un dati automātiski tiek uzglabāti datu bāzē Vienkāršiem vārdiem sekot ndash

šī programmatūra nosaka objektu atrašanās vietu (noskenē to) kā arī ļauj veikt papildu

funkcijas piemēram noformēt pasūtījumus

ToolWatch ir viena no inovatīvākajām mūsdienu tehnoloģijām lai palīdzētu

konsolidēt pārvaldīt izmantot koplietot un aizsargāt savus darba instrumentus un materiālus

lai uzņēmums varētu koncentrēties uz to kas ir vissvarīgākais palielināt ieņēmumus

samazinot instrumentu un materiālu izmaksas un uzlabot konkurences priekšrocības

ToolWatch tehnoloģijas priekšrocības

ērti lietojams jo nav nepieciešama speciāla operētājsistēma vai instalācija kā arī

atjauninājumi nav nepieciešami

tehnoloģija atbalsta digitālā paraksta lietošanu kas ļauj daudz ātrāk veikt preču

pasūtījumu vai noslēgt vienošanos kā arī aizvieto ldquopapīru kaudzesrdquo

ToolWatch ļauj izveidot jaunu instrumentu un produktu uzskaiti un grupēt tos tādejādi

pārvaldot un sistematizējot darba instrumentus

sekot līdzi materiālu un instrumentu uzskaitei sistematizējot tos tādejādi jebkurā brīdī

var apskatīties kādā daudzumā ir konkrētā lieta pasūtījuma statusu transfēru uc

ToolWatch sniedz informāciju kādi instrumenti dotajā brīdī ir vai nav pieejami fiksē

izmantošanas ilgumu uc tādejādi var plānot veicamos darbus[14]

Tātad šī tehnoloģija būtiski atvieglo uzņēmuma darbu un ietaupa resursus kā arī

palielina darba ražīgumu (it īpaši uzņēmumam augot un paplašinoties) Tas dod iespēju

pārraudzīt uzņēmuma rīcībā esošos instrumentus un materiālus ietaupot darbinieku laiku

kamēr tie iet meklēt kādu no instrumentiem jo ToolWatch tehnoloģija vienkārši parāda

objekta atrašanās vietu Tādejādi palielinās darba ražīgums un ietaupās laiks Savukārt ātrāka

un ērtāka materiālu un instrumentu aprite (pasūtījumu veikšana) nodrošina savlaicīgu piegādi

jo izmantojot tehnoloģiju ir daudz ātrāk un ērtāk iespējams veikt pasūtījumus ndash līdz ar to

nekavējas projektu izstrāde Kopumā šī tehnoloģija nodrošina to lai bez papildu ldquokustībasrdquo

tiktu veikts tas pats darbs kas vienmēr jeb pareizāk sakot tiktu izdarīts vairāk

36

42 Uzņēmuma vizuālā identitāte un prezentācijas pasākums

potenciālajiem klientiem

Autors jau iepriekš minēja ka būvniecības uzņēmuma piedāvātā produkcija ir balstīta

galvenokārt uz individuālu projektu izstrādi tāpēc tā atšķiras no konkurentu piedāvājuma

Līdz ar to piedāvātā pakalpojuma plānošana izstrāde un pats galvenais ndash vadība ir būtiska arī

šim uzņēmumam Kaut arī darbības joma ir būvniecība arī šim uzņēmumam ir nepieciešami

lojāli patērētāji un vārds ar kvalitāti Autors secina ka uzņēmumam ir savs nosaukums

(ldquoMasterwork Constructionrdquo) kas ir arī vizualizēts kā logo un tas tiek izmantots

uzņēmuma darbinieku apģērbā un uz automašīnām tādejādi atšķiroties no konkurentiem un

ldquosaglabājot klientu atmiņārdquo savu vārdu

43att Uzņēmuma logo [18]

Kā jau autors minēja iepriekš tad uzņēmums nav līdz galam nodefinējis savu misiju

un nav arī veicis klientu aptauju tomēr pēc autora domām uzņēmuma nosaukums un logo

raksturo būvniecības uzņēmumu un tā piedāvāto produkciju Uzņēmuma logo tiek

daudzpusīgi izmantots ndash tas ir uz vizītkartēm darba apģērbā uz automašīnām sadarbības

partneru un klientu dokumentācijā interneta mārketingā uc Autors uzskata ka uzņēmuma

vārda un logo izmantošana pozitīvi ietekmē uzņēmuma tēla veidošanos un nostiprināšanos

klientu vidū kā arī rada asociācijas un ldquopiešķir novērtējumurdquo no klientu skatījuma

ldquoTehnoloģiskā dizaina galvenais uzdevums ir savienot zinātni ar produktu Tā pamatā

ir dažādi matemātiski aprēķini un eksperimenti lai radītie produkti būtu derīgi lietošanairdquo[9]

Šādā veidā arī tiek radīti uzņēmuma piedāvātie māju projekti kurā individuālās vēlmes ir

apvienotas ar praktisko funkcionalitāti Autors secina ka būvniecības uzņēmums nodarbojas

ar nozares dizaina īpatnību apmierināšanu

Svarīgi piebilst ka šogad uzņēmums ieguva kvalitātes novērtējuma zīmi kādu piešķir

Norvēģijas būvniecības nozarē (trīs simboliski āmuri) un tagad uzņēmums ir tiesīgs šo zīmi

37

norādīt gan pie uzņēmuma informācijas gan lietot kopā ar logo Šī zīme ir augsts

novērtējums kas radīs pozitīvu iespaidu klientu vidū un interesi par uzņēmumu

Prezentācijas pasākums potenciālajiem klientiem Līdz šim būvniecības uzņēmums

veiksmīgi strādājis Norvēģijas tirgū taču viens no tā attīstības virzieniem ir tirgus

paplašināšana Tirgus paplašināšanu varētu sākt ar pašu Norvēģiju jo šobrīd uzņēmums strādā

tikai Norvēģijas ziemeļos savukārt nākotnes plānos varētu būt arī citas valstis Tomēr lai arī

uzņēmums vēlētos šādi virzīt darbību jau no paša sākuma ievērojami rezultāti nav Autors

uzskata ka uzņēmumam nepieciešams vairāk strādāt ar esošo klientu loku un jaunu klientu

piesaisti Pozitīvi ir vērtējams uzņēmuma logo izmantojums jo klienti to atpazīst Uzņēmums

varētu apsvērt arī reklāmas izvietošanu Norvēģijas medijos vai internetā Kā autors

noskaidroja intervijā (skat1pielik) tad šobrīd reklāma ir izvietota vietējā Norvēģijas

laikrakstā taču to varētu izvietot vēl citos Kā vēl viens no variantiem kuru piedāvā autors ir

prezentācijas pasākums potenciālajiem klientiem lai iepazīstinātu ar uzņēmuma piedāvājumu

un uzsāktu pirmo komunikāciju Intervijā autors noskaidroja ka uzņēmums ļoti labi strādā ar

jau esošajiem klientiem Klientiem regulāri ir pieejama informācija par projekta norisi iespēja

iepazīties ar bildēm vai atbraukt apskatīties klātienē Bijis pat gadījums kad uzņēmum klients

pameklējis ražotni Latvijā lai pats savām acīm novērtētu kā noris darbs pie viņa pasūtītās

mājas

41 Tabula

Prezentācijas pasākuma izmaksu aprēķins [autora veidots]

Pozīcija Izmaksas

Prezentācijām aprīkotas telpas īre līdz

60 cilvēkiem ndash

Zāles īrē iekļauts

Zāles īre pilnai dienai

WiFi internets

Papīra tāfele ar

rakstāmpiederumiem

Ekrāns

Pildspalva un papīrs

Autostāvvieta

180 EURh

Izdales materiāluielūgumu druka ndash

materiāla dizains

druka

8000 EUR

38

Autors ieteiktu uzņēmuma atvēlēt nelielu finansējuma daļu klientu piesaistei

Uzņēmums varētu noorganizēt ldquoatvērto durvju dienurdquo Norvēģijas ofisā kur interesenti varētu

aiziet un iepazīties ar piedāvātajiem mājas projektiem uzzināt vairāk par to realizācijas

termiņiem kā arī iegūt priekšstatu par darbu apjomu un izmaksām Ielūgumus uz šādu

pasākumu vajadzētu izsūtīt arī esošajiem klientiem lai tie uzaicina arī savus draugus un

paziņas kurus tas varētu interesēt

Uzņēmuma prezentācijas pasākumu varētu rīkot arī kādās konferenču telpās taču tad

jārēķinās ar papildu izdevumiem

Šāds pasākums būtu nepieciešams lai popularizētu uzņēmumu reklāmas nolūkos

Tādu vajadzētu organizēt arī citur Norvēģijā ne tikai daļā kurš šobrīd strādā uzņēmums lai

tādejādi paplašinātu klientu loku un ldquoizplestosrdquo tirgū Prezentācijas pasākumi mūsdienās vairs

nav nekas īpašs un ir viens no vienkāršākajiem veidiem kā iepazīstināt ar uzņēmuma darbību

un pakalpojumiem

Kafijas galds un nelielas uzkodas

klientiem

500 EURper

izmaksas norādītas ar PVN

Kopā 510 EUR

39

5 REZULTĀTU KOPSAVILKUMS UN PRIEKŠLIKUMI

Šajā nodaļā kvalifikācijas darba autors veiks visa darba kopsavilkumu un izvirzīs

konkrētus priekšlikumus dažos no iepriekš apskatītajiem tematiem

Kvalifikācijas darbā vairākkārt ir uzsvērts ka uzņēmumam trūkst skaidru definējumu

tāpēc autors piedāvā savu variantu

uzņēmuma misija ir sniegt kvalitatīvus būvniecības pakalpojumus īsā laika

posmā par pieejamu cenu klientam

uzņēmuma mērķis tuvākajiem 5 gadiem ir palielināt ražošanas apjomu par 50

paplašinot darbības teritoriju par 2 pilsētām Norvēģijā

Autors secina ka uzņēmuma stratēģijas nav rakstiski definētas un līdz ar to nav arī

izmērāma to efektivitāte Uzņēmuma stratēģijas ir jānoformulē katrā no jomām ndash

administratīvā līmenī padoto līmenī eksporta vai realizācijas apjomu līmenī utml tad arī

vieglāk varēs novērtēt sasniegto un izmaiņas laika gaitā

1 Administratīvā līmenī uzņēmuma mērķis ir

11 sakārtot atskaišu sistēmu un uzņēmuma darbības pārraudzību lai tā būtu

maksimāli strukturēta un uztverama visiem komandas darbiniekiem

12 rakstiski fiksēt kā uzņēmumā jānotiek dokumentu apritei (praktiski ndash

atsevišķas dokumentu mapes simbolu piešķiršana katram no

objektiemprojektiem utt)

2 Darbinieku līmenī uzņēmuma mērķis ir

21 palielināt darbinieku motivāciju un nostiprināt kolektīva attiecības

organizējot uzņēmuma iekšējos pasākumus (uzņēmuma gada balli sporta

spēles utml)

22 tuvāko 5 gadu laikā pieņemt 20-30 jaunus darbiniekus kas strādātu ar

projektu apjomu

23 noteikt stingrākas prasības pret darbiniekiem ndash veikt pārbaudes vai

darbinieks nav ieradies alkohola reibumā sekot līdzi vai netiek ieturētas pārāk

ilgas vai biežas pusdienu pauzes vai tiek smēķēts objektos kur veicam

iekšdarbi utt

Attiecībā pret stingrākām prasībām pret darbiniekiem jāpiebilst ka līdz šim nav bijuši

ievērojami pārkāpumi tomēr būtu jāievieš visiem zināms rīcības plāns kā šādās situācijās

rīkoties jo ir bijis gadījums kad darbinieks neierodas darbā jo vēljoprojām ldquoatpūšasrdquo

40

3 Finanšu līmenī uzņēmuma mērķis ir

31 Piecu gadu laikā palielināt uzņēmuma peļņu par 30 divkārši palielinot

projektu apjomu un paplašinot darbu veikšanas teritoriju

32 Divu gadu laikā par 20 samazināt telpu uzturēšanas izmaksas

iegādājoties savas ražošanas telpas

4 Ražošanas līmenī uzņēmuma mērķis ir

Piecu gadu laikā paplašināt ražošanu iegādājoties īpašumā ražošanas telpas

un paplašinot tirgu

Tuvākajos nākotnes uzņēmuma attīstības plānos ietilpst ražošanas paplašināšana

uzņēmuma īpašumā esošo telpu iegāde nevis īrēšana jo šobrīd īres izmaksas sastāda lielus

telpu izdevumus Tāpat arī darbības paplašināšana ga n Norvēģijas vidienē gan dienvidu daļā

piemēram par vēl divām pilsētām ndash palielinātu darba apjomu ka 5 gadu laikā varētu

divkāršoties Šobrīd uzņēmums pamatā darbojas Norvēģijas ziemeļu daļā

5 Mārketinga tehnoloģiju līmenī uzņēmuma mērķis ir

51 izstrādāt mārketinga plānu tuvākajiem 5 gadiem lai piesaistot vairāk

klientu palielinātos uzņēmuma peļņa un ražošanas apjoms

Piemēram

organizēt prezentācijas pasākumu potenciālajiem klientiem

turpināt aktīvi un mērķtiecīgi izmantot uzņēmuma logo

uzsvērt uzņēmuma darbības kvalitātes novērtējumu

piedalīties būvniecības izstādēs

izmantot jaunus tehnoloģiskos risinājumus

pilnveidot uzņēmuma komunikāciju internetā presē uc

Mārketinga tehnoloģiju jomā uzņēmumam ir nepieciešams izanalizēt kas tiek darīts

un kādu finansiālo vai cita veida ieguvumu tas var dot un tad noteikt turpmākās vadlīnijas

41

SECINĀJUMI

1Uzņēmumā tiek izmantota intensīvā tehnoloģija (pēc D Tompsona pieejas) jo katrs

uzņēmuma produkts (māja) ir individualizēta ndash tas ir pozitīvi dažādos aspektus piemēram

konkurencē kvalitātē

2Uzņēmumā ir demokrātisks vadības stils un darbinieki savstarpēji labi sadarbojas

kas ir vērtējams pozitīvi tomēr būtu jāievieš stingrākas prasības kas noteiktu vienlīdzīgu

risinājumu konfliktu situācijās

3 Uzņēmuma vadītājs ir norvēģis kas nodrošina priekšrocības Norvēģijas tirgū un

konkurentu vidū taču nav izstrādāta ilgtermiņa darbības stratēģija un mērķi kas apgrūtina

uzņēmuma virzību un darbības stratēģijas izstrādi

4Uzņēmums Norvēģijā ir saņēmis būvniecības kvalitāti apstiprinošu novērtējumu kas

pozitīvi ietekmē uzņēmuma tēlu

5 Uzņēmuma gada pārskata finanšu daļa ir sastādīta atbilstoši un pareizi ldquoGada

pārskata likumamrdquo PZA ir izmantota aprēķina shēma kas klasificēta pēc apgrozījuma

izmaksu metodes bilance sastādīta vertikālā formātā augšējā daļā ievietoti aktīva posteņi bet

zem tās ndash pasīva posteņi tātad viss ir sastādīts pareizi un rezultāts ir pozitīvs

6 Uzņēmums 2014gadā atvēra savu pārstāvniecību Norvēģijā un tas ir viens no

galvenajiem iemesliem kāpēc pārskata gadu noslēdzis ar zaudējumiem taču tas nav

vērtējams negatīvi jo ilgtermiņā pārstāvniecība nesīs papildu ienākumus uzņēmumam

7 Uzņēmuma spēja dzēst savas īstermiņa saistības izmantojot apgrozāmos līdzekļus

ir pietiekama (likviditāte) tātad šajā jomā lielu risku nav

8 Salīdzinot ar 2013gadu kad apgrozījuma rentabilitātes rādītājs bija 16

2014gadā rentabilitāte ir ievērojami samazinājusies tātad šādai tendencei turpinoties

uzņēmums var kļūt zaudējumu nesošs

9 Uzņēmumā netiek organizēti kvalifikācijas paaugstināšanas vai darbinieku

motivēšanas pasākumi kas var negatīvi ietekmēt darbinieku vidi savstarpējo saskarsmi un

darba kvalitāti

10Uzņēmumam nav izstrādāta konkrēta misija kas arī var negatīvi ietekmēt

uzņēmuma attīstību jo nav viena stratēģiskā virziena

11 Uzņēmuma klients ir noteikts un zināms tomēr nav sistēma kas datētu

informāciju par klientu vērtējumu vai gandarījumu konkrētajā projektā kas apgrūtina

stratēģisku un mārketinga procesu plānošanu

42

12 Uzņēmums nav izstrādājis konkrētu klientu piesaistes pasākumu (mārketinga)

plānu tātad tas nestrādā ar konkrētu mērķauditoriju

13Uzņēmuma mārketinga tehnoloģijās intensīvi tiek izmantots logo un tas veicina

uzņēmuma atpazīstamību nostiprina tēlu un piesaista potenciālos klientus

14 Ieguldījums uzņēmuma mārketinga tehnoloģijās 2015 gadā ir ldquodronardquo jeb gaisa

kuģa iegādāšanās kas paaugstina uzņēmuma projektu izstrādes kvalitāti un dod papildu

pozitīvu novērtējumu no klientiem

43

PRIEKŠLIKUMI

1Uzņēmumam ir jāizstrādā ilgtermiņa attīstības stratēģija tajā skaitā uzņēmuma

paplašināšanai un jaunu tirgu apgūšanai kas ietvertu ģeogrāfisku teritorijas paplašināšanu un

skaitliski vairāk klientu piesaisti piemēram organizējot pasūtījumus vēl kādā pilsētā un

iegūstot jaunus klientus

2Uzņēmumam ir jānodefinē sava misija vīzija mērķi (autora ieteikumi darbā) lai

vadībai un darbiniekiem būtu skaidrs attīstības virziens un varētu izstrādāt turpmāko darbības

stratēģiju

3Uzņēmumam (ar 25 un 3 miljonu apgrozījumu gadā) vajadzētu padomāt par to lai

daļu no peļņas novirzītu pamatkapitāla palielināšanai jo tas uzlabotu uzņēmuma tēlu

finansēšanas iestāžu vērtējumos un būtu iespēja saņemt lielāku kredītu ja rastos vajadzība

4Uzņēmumam ieteicams pārskatīt apmaksas grafikus gan pircējiem gan noslēgtos

līgumus ar piegādātājiem jo izmainot šos apmaksas nosacījumus var uzlabot naudas plūsmu

tā lai nerastos tik liela negatīvā starpība starp naudu kura ir jāsaņem no pircējiem un to kura

jāmaksā izejvielu un materiālu piegādātājiem

5Uzņēmumam jāizstrādā mārketinga plāns saistībā ar uzņēmuma ražošanas un

finanšu mērķiem lai šos mērķus varētu efektīvāk sasniegt un būtu rezultāts (noteiktais

ražošanas un peļņas pieaugums)

6Uzņēmumam jāizstrādā klientu piesaistes pasākumu (mārketinga) plāns

(prezentācijas pasākums klientiem brošūru izstrāde mājas lapas izveidošana jāpalielina

reklāmas apjoms) un jāizstrādā uzņēmuma identitāte (uzņēmuma pamatvērtību definēšana)

lai piesaistītu jaunus klientus un paplašinātu tirgu Jāizstrādā aptauja lai apzinātu klientu

apmierinātību un gandarījumu par konkrētā projekta norisi (anketā jautājot vai klients ir vai

nav apmierināts ar rezultātu izpildes termiņu sadarbību uc)

7Uzņēmumam jāorganizē prezentācijas pasākums klientiem lai piesaistītu jaunus

klientus un būtu vairāk pasūtījumi ndash tātad pieaugtu arī ražošanas apjomi un ienākumi

8Uzņēmumam jānodrošina kvalifikācijas paaugstināšanas seminārus un kursus

vadības līmeņa darbiniekiem un motivēšanas team building pasākumus pārējiem

darbiniekiem

44

BIBLIOGRĀFISKAIS SARAKSTS

1 Būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo 2013 gada pārskats ar

pielikumiem Resurss apskatīts 2014 gada 27 oktobrī ndash Pieejas veids tīmeklis

wwwurlwwwlursoftlv

2 Caune J Stratēģiskā vadīšana J Caune A Dzedons L Pētersons- Rīga Kamene

2000

3 Dalon juridiskā biroja mājas lapa [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes pakalpojums -

Resurss apskatīts 2015gada 24aprīlī Pieejas veids

httpwwwdalonlvhtmkonsultkonsult5_sia_reghtml

4 Forands I Biznesa vadības tehnoloģijas- Rīga Latvijas Izglītības fonds 2004

5 Komerclikums LR Saeimas likums [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes pakalpojums

ndash Spēkā no 2002 gada 1 janvāra Latvijas Vēstnesis 158160 (20692071)

04052000 - Resurss apskatīts 2015 gada 27 aprīlī - Pieejas veids tīmeklis

wwwurl httplikumilvdocphpid=5490

6 Likumu terminu vārdnīca Rīga 1999

7 LR likums ldquoGada pārskatu likumsrdquo 1012 pants [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums ndash Spēkā no 1993 gada ldquoZiņotājsrdquo 44 12111992 Resurss apskatīts

2015 gada 19 decembrī Pieejas veids wwwurl httplikumilvdocphpid=66461 ndash

8Lursoft informācija - finanšu analīzes piemērs [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums Resurss apskatīts 2015gada 15maijā Pieejas veids tīmeklis

httpwwwlursoftlvlvfinansu-analizes-piemers

9 Praude V Menedžmenta 1grāmata- Rīga Burtene 2012 496 lpp

10 Ruperte I Uzņēmuma vadīšana- Rīga Jumava 2010 197 lpp

11 Rurāne M Uzņēmuma finanšu vadība SIA ldquoTurības mācību centrsrdquo 1997 255 lpp

12 Tehnisko jēdzienu vārdnīca [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes pakalpojums -

Resurss apskatīts 2015gada 19 decembrī Pieejas veids tīmeklis

httptechtermscomdefinitionit

13 Uzņēmējdarbības terminu mājas lapa [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums - Resurss apskatīts 2015gada 19 decembrī Pieejas veids tīmeklis

httpwwwentrepreneurcomarticle77408

14 ToolWatch tehnoloģijas mājas lapa [Elektroniskais resurss] ndash Tiešsaistes

pakalpojums - Resurss apskatīts 2015gada 28 decembrī Pieejas veids tīmeklis

httpwwwtoolwatchcom

45

15 Zaiceva Uzņēmuma gada pārskats - sastādīšanas noteikumi un metodika Rīga

Mamuts 2005

16 Raj R Walters P amp Rashid T (2009) ldquoEvents Management An Integrated and

Practical Approachrdquo London Sage Publications Ltd

17 Richard L bdquoOrganization theory and designrdquo Daft Jonathan Murphy Hugh

Willmott R Cengage Learning EMEA 2010 United Kingdom

18 Būvniecības uzņēmuma bdquoMasterwork Constructionrdquo informācija nepublicēts materiāls

(uzņēmuma dati informācija)

46

GRAFISKĀ DAĻA

47

48

49

50

51

52

53

PIELIKUMI

54

1 pielikums

Intervija ar uzņēmuma vadību un rezultātu apkopošana

Intervijas jautājumi uzņēmuma vadībai

1Kādas Jūsuprāt ir uzņēmuma stiprās puses

Uzņēmuma stiprās puses būtu tas ka Uzņēmumam mātes uzņēmumu pārstāv un vada

Norvēģijas pilsonis ar ekselenti sagatavotu komandu Kas nozīmē vietējā tirgus

profesionālu izpēti (pārzināšanu) kā arī vietējo cilvēku lielāku uzticību un lojalitāti

sadarbojoties ar savas tautības cilvēkiem Kā arī to ka SIA ldquoMasterwork

Constructionrdquo strādā bez kredītsaistībām kas arī dod lielu atvieglojumu noturēties šajā

visnotaļ lielajā būvniecības nozares konkurencē Visnotaļ liktu arī lielu uzsvaru uz to

ka mums ir sakomplektētas vairākas profesionālās darbu brigādes uz kurām var

paļauties un uzticēties pilnā apmērā - darbi netiks kavēti un tiks paveikti laikā ar

profesionālu gala iznākumu Pateicoties tieši šim faktoram esam ieguvuši Norvēģijas

būvniecības kontroles kvalitātes zīmolu

2Kādas Jūsuprāt ir uzņēmuma vājās puses

Vājās puses es lielu aspektu liktu uz piegādātāju kompetenci izpildē kas ir saistīti ar

izpildes termiņiem un to piegādi Arī to pašu varētu teikt par moduļu detaļu piegādi uz

Norvēģiju jo mēs strādājam pārsvarā aiz polārā loka un ziemas periods tur iestājas

pusotru mēnesi ātrāk nekā Latvijā Tas arī rada papildus bažas piegādātājiem

Skatoties plašāk uz to visu tad lielus draudus rada arī Pasaules notikumi kas ir saistīti

ar kara darbībām Arī valdību neprognozējamiem grozījumiem likumos kas gala

rezultātā liek kristies vai celties valūtas kursam Tas savukārt var ietekmēt cenas mūsu

produktam jo līgumsummas nav piesaistītas valūtas kursa svārstībām kas var radīt

papildus neplānotus izdevumus

3Vai Jūsu uzņēmumā strādā mārketinga speciālists Vai uzskatāt par

nepieciešamību

Mūsu uzņēmumā ko pārstāvam Latvijā nestrādā mārketinga speciālists jo mēs

nodarbojamies ar ražošanu un montāžas pakalpojumiem Savukārt AS ldquoMasterwork

Constructionrdquo strādā mārketinga speciālists kurš ir Norvēģijas pilsonis Jā mārketinga

speciālists ir vajadzīgs kompānijai viennozīmīgi Lai darbi ietu uz priekšu ir jābūt

komandai

55

4Vai uzņēmumam ir izstrādāts mārketinga attīstības plāns

Lai mārketings strādātu profesionālāk tad sadarbībā ar Latvijas kompāniju tika

iegādāts gaisa kuģis (drons) ar kura palīdzību Norvēģijas uzņēmuma mārketinga

speciālists spēs klientam ne tikai palīdzēt izveidot mājas skolas zivju rūpnīcas vai

zvejnieku mājiņu vizuālos projektus bet arī pareizo to ainavisko stāju novietojumu

izvēlētajā vietā - zemes gabalā Papildus dronam komplektā nāk speciāla programma

kura precīzi aprēķina kā pareizi novietot ēkas būvi lai pilnvērtīgāk klients izmantotu

visas dabas enerģijas kā piemēram sauli

5Vai uzņēmumam ir izstrādāta darbības stratēģija

Uzņēmumam precīza stratēģija nav izstrādāta jo mēs strādājam ar pilnas

komplektācijas izstrādi no pamatiem līdz atslēgu nodošanu jaunajiem saimniekiem

Līdz ar to mums ir gadiem ejot sakārtots pa posmiem kura komanda ķeras klāt

saviem darbiem Tie sākas ar rasētājiem iepirkuma speciālistiem betonētāju brigādi

karkasu ražošanas brigādi montāžas brigādi āra apdares brigādi iekšdarbu brigādi

kuras noslēdz finiša brigāde kas pabeidz pēdējos lsquojuvelierarsquo darbus

6Vai uzņēmumam šobrīd ir vizuāla identitāte ndash vizītkartes logo darba apģērbs ar

logo utml) Vai uzskatāt ka tas ir svarīgi

Protams uzņēmumam ir vizuāla identitāte Ar vizuālo identitāti ir aplīmētas visas

uzņēmuma automašīnas kā arī katra darbinieka izsniegtais darba apģērbs Vadība

darba vadītāji un iepirkuma speciālists ir apgādāti ar vizītkartēm kas atspoguļo

uzņēmuma vizuālo identitāti

7Vai uzņēmums organizē prezentācijas pasākumus potenciālajiem klientiem

Jā protams ar katru klientu tiek strādāts individuāli Vispirms uzzinot svarīgāko - ko

tieši un konkrēti klients vēlās savā jaunajā mājoklī lai rasētāji varētu precīzi uzzīmēt

un aprēķināt kas ir nepieciešams un cik tas viss izmaksā

8Kā notiek sadarbība ar potenciālo klientu (tikšanās iepazīstināšana ar uzņēmumu

utml)

Potenciālie klienti tiek iepazīstināti ar darbībām esošo klientu objektos kuros visu var

aptaustīt un redzēt kā tiek viss gatavots stutēts un nostiprināts lai pašam klientam ir

skaidrāka visa darbība un veidojas izpratne Arī klients visām iepriekšējām darbībām

var izsekot līdzi tādos sociālajos tīklos kā Facebook un Instagram kuros ir salikti foto

par katru soli jaunas mājas tapšanā Ir bijuši arī gadījumi kad jaunie klienti ir braukuši

uz Latviju (ražotni) lai paši varētu sekot līdzi savas jaunās mājas ražošanas procesam

56

9Vai ir veids kā izvērtējat klienta apmierinātību ar projekta izstrādi un

pabeigšanu

Jā esam veikuši mazu pētījumu ar tiem saimniekiem kuri ir izvēlējušies vietējos

būvniekus lai uzceltu sev jaunu nekustamo īpašumu Rezultāti ir salīdzinoši labi jo

bieži ir jāiet izlabot norvēģu būvnieku kļūdas un tas arī ir tas mūsu trumpis -

darbojamies ar lielu atbildību un kvalitāti Kā rezultātā mūsu klienti ir daudz

priecīgāki par saņemto jauno īpašumu bet lielu lomu jau arī dod tas kāds ir pats

cilvēks pēc būtības

10Kur Jūsuprāt klients uzzina par uzņēmumu un tā pakalpojumiem

Facebook Instegram vietējā laikrakstā Norvēģijā ir arī ofiss uz kuru klienti bieži

dodas uz konsultācijām Visbiežāk jaunie klienti uzrodas no jau esošajiem klientiem

to atsauksmēm Potenciālie klienti jau ir izpētījuši esošu objektu līdz ar to viņam ir

skaidrs ar kādu atdevi un sparu strādā ldquoMasterwok Constructionrdquo

11Vai Jūsu uzņēmums ir piedalījies būvniecības izstādēs

Nē jo mēs strādājam tikai ar individuāliem projektiem un tas ir ļoti darbietilpīgs

process Kā rezultātā ražošanas telpas ir noslogotas 70 - 80 Bet protams ir jau

plānā būvēt lielākas ražošanas telpas lai varētu ieiet jau ar plašāku vērienu šajā tirgū

12Vai Jūsu uzņēmuma ir kādi izdales materiāli (brošūras) par tā darbību un

piedāvātajiem pakalpojumiem

Pagaidām nav bet ir mājas lapa un sociālie tīklu profili kuros var aplūkot un atrast

visu nepieciešamo informāciju Kad tiks izveidota lielāka ražošanas līnija tad arī citas

nepieciešamās lietas tiks pilnveidotas

57

2 pielikums

Uzņēmuma bilance

BILANCE AKTĪVS

Rādītājs Pārskata gada

beigāsEUR

Iepriekšējā pārskata gada

beigāsEUR

2Koncesijas patenti licences preču zīmes un līdzīgas tiesības

603 -

I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ 603 -

3Iekārtas un mašīnas 60 786 56 633

4Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 69 507 35 233

5Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

- 250 176

II PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ 130 293 342 042

1 ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI (KOPSUMMA) 130 896 342 042

1Izejvielas pamatmateriāli un palīgmateriāli 78 893 -

5Avansa maksājumi par precēm 17 708 4 032

I KRĀJUMI KOPĀ 96 601 4 032

1Pircēju un pasūtītāju parādi 2 901 -

4Citi debitori 222 688 208 525

7Nākamo periodu izmaksas 2 795 -

III DEBITORI KOPĀ 228 384 208 525

V NAUDA (KOPĀ) 126 728 406 127

2 APGROZĀMIE LĪDZEKĻI (KOPSUMMA) 451 713 618 684

AKTĪVA BILANCE 582 609 960 726

BILANCE PASĪVS

Rādītājs Pārskata gada

beigāsEUR

Iepriekšējā pārskata gada

beigāsEUR

1Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 2 840 2 846

d) pārējās rezerves 6 -

4 REZERVES KOPĀ 6 -

5Nesadalītā peļņa a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 731 428 114 579

b) pārskata gada nesadalītā peļņa -353 282 589 123

1 PAŠU KAPITĀLS (KOPSUMMA) 380 992 706 548

3Citi uzkrājumi 28 435 24 373

2 UZKRĀJUMI (KOPSUMMA) 28 435 24 373

4Citi aizņēmumi 14 725 16 975

Atliktā nodokļa saistības 348 989

58

I ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 15 073 17 964

4Citi aizņēmumi 13 632 10 903

6Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 105 065 51 986

10Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

14 018 115 324

11Pārējie kreditori 21 583 31 027

15Uzkrātās saistības 3 811 2 601

II ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 158 109 211 841

3 KREDITORI (KOPSUMMA) 173 182 229 805

PASĪVA BILANCE 582 609 960 726

59

3 pielikums

Uzņēmuma gaisa kuģis (drons) - apraksts

Gaisa kuģa (drona) specifikācija

Gaisa kuģis

1)Stabilizācijas sistēma ar 4K kameru

2)Vizuālās pozicionēšanas sistēma

3)Kameras Micro-SD kartes slots

4)Micro-USB ports

5)Priekšējās LED gaismas

6)Motori

7)Propelleri

8)Lidaparāta stāvokļa indikators

9)Antenas

10)Gaisa kuģa baterija

11)Barošanas slēdzis

12)Baterijas izlādes līmeņa radītājs

13)Sakaru slēdzis

14)Kameras micro-USB ports

60

Vadības pults

1)Barošanas slēdzis

2)ldquoAtgriezties mājāsrdquo slēdzis

3)Vadības sviras

4)Stāvokļa LED diodes

5)Baterijas līmeņa LED diodes

6)Barošanas ports

7)Mobilās ierīces turētājs

8)Mobilās ierīces turētājs

9)Antenas

10)Rokturis

11)Stabilizācijas sistēmas vadība

12)Kameras vadība

13)Video ieraksta slēdzis

14)Lidojuma režīma slēdzis

15)Fotogrāfijas uzņemšanas slēdzis

16)Atskaņošanas slēdzis

17)C1 C2 slēdži

18)USB Ports

19)Micro USB Ports

Mobilās ierīces savienojums

61

Tehniskais raksturojums

Lidaparāts

Svars ieskaitot bateriju 1280 gr

Maksimālais vertikālais pacelšanās ātrums 5 ms

Maksimālais piezemēšanās ātrums 3 ms

Maksimālais ātrums (horizontālais) 16 ms

Maksimālā lidojuma augstums 6000 m

Maksimālais lidojuma laiks 23 min

Darbības temperatūra -15 +40 C

GPS GPS GLONASS

Lietderīgas kravas stabilizācijas sistēma

Vadības diapazons -90 deg to +30 deg

Kamera

Sensors Sony EXMOR 123rdquo Efektīvie pikseļi 124 M

(Pavisam pikseli 1276 M)

Lēca Redzes lokā 94deg 20 mm (35 mm formāts) f28 fokuss

līdz infin

ISO diapazons 100-3200 (video) 100-1600 (foto)

Slēdža ātrums 8s -18000s

Attēla maksimālais

izmērs

4000 x 3000

Foto attēla režīmi Vienreizējā

Vairākās bildes 357

Auto ekspozīcija (AEB) 35

ldquoBracketed Framesrdquo pie 07EV Bias

Laika aizture

Video ieraksta režīmi UHD 4096x2160p 2425 3840x2160p 242530

FHD 1920x1080p 242530485060

HD 1280x720p 242530485060

SD kartes atbalstāmie

tipi

Micro SD

62

Maksimālā ietilpība 64 GB Klase 10 vai UHS-1 nepieciešams reitings

Maksimālais datu

pārraides ātrums video

glabātuvei

60 Mbps

Atbalstāmie faila

formāti

FAT32FAT

Foto JPEG DNG

Video MP4 MOV (MPEG-4 AVCH264)

Vadības konsole

Darbības frekvence 2400 GHz-2483 GHz

Maksimālais attālums 2000m (ārpusē)

Video izejas ports USB

Darbības temperatūra -10degC- 40degC

Baterija 6000 mAh LiPo 2S

Mobilās ierīces

turētājs

Planšetdatoram vai mobilām tālrunim

Uztvērēja jūtīgums

(1PER)

B47-101 dBm plusmn2 dBm

Raidītāja jauda

(EIRP) CE

16 dBm

Darbības spriegums 12 A 74 V

Page 10: BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMA TEHNOLOĢIJU PILNVEIDE€¦ · tā attīstības kontekstā, jo skaidri formulē kāds uzdevums veicams konkrētā laika termiņā. Kvalifikācijas darbs sastāv

10

iespējams salīdzināt ar aisberga modeli Tā ir kultūra kas vada darba attiecības un nosaka kā

cilvēkiem komunicēt ar organizāciju kāda uzvedība ir pieņemama un kāda nē un kā vadība

un statusi tiek sadalīti Kultūra palīdz vadīt darbinieku ikdienas aktivitātes lai sasniegtu

mērķus[17]

Uzņēmuma ekonomiskie rādītāji Kvalifikācijas darba ietvaros autors analizēs

vairākus rādītājus kas viņaprāt ir svarīgākie pēc kā vadīties pētot uzņēmuma finansiālo

darbību Šie rādītāji ir

Peļņas vai zaudējuma aprēķins

Bilance

Likviditāte

Saistību īpatsvars bilancē

Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums

Apgrozāmo līdzekļu kustība

Kopējo aktīvu apgrozījums

Apgrozījuma rentabilitāte

Uzņēmuma tehnoloģijas Tehnoloģija ir prasmju zināšanu informācijas iekārtu un

instrumentu apvienojums kas nodrošina racionālu resursu pārveidošanu gatavā produktā[9

116lpp] Tāta tehnoloģijas apvienojumā ar zināšanām nosaka veidu kā tiek veikts darbs

(uzdevums) līdz tā rezultātam Līdz ar to var runāt par efektīvām tehnoloģijām kas sasniedz

maksimāli rezultātu un ar kādiem resursiem vai par tehnoloģijām kopumā ndash kā par veidu kā

notiek resursu pārveidošana gatavā produktā

Pēc sociologa D Tompsona pieejas pastāv trīs tehnoloģijas kategorijas[9 106-

107lpp]

Secīga tehnoloģija kad katru operāciju uzdevumu izpilda noteiktā secībā

(praktiski pilnībā standartizēta)

Starpnieku tehnoloģija kad sadarbojas savstarpēji atkarīgas darbinieku grupas

(daļēji standartizēta)

Intensīva tehnoloģija kad tiek izmantoti individuāli darba paņēmieni lai

izgatavotu produkciju vai sniegtu pakalpojumu (minimāli standartizēta)

Tehnoloģijas ietekmē gan biznesa pamatfunkcijas ndash produktu izstrādi un attīstību

ražošanu un pārdošanu gan arī atbalsta funkcijas ndash personāla vadību finanšu vadību un

uzskaiti[4 21lpp] Spēja pielāgot tehnoloģijas tirgus un klientu prasību izmaiņām un

atbilstošā tempā apmācīt darbiniekus to lietošanā šobrīd ir galvenais konkurētspējas un

stabilitātes rādītājs labi pelnošos uzņēmumos[4 21lpp]

11

Pastāv dažāda veida tehnoloģijas

informācijas tehnoloģijas

būvniecības tehnoloģijas

komunikācijasmārketinga tehnoloģijas uc

ldquoInformācijas tehnoloģijas (saīsināti ndash IT) ir saistītas ar skaitļošanas tehnoloģijām

tādām kā tīklošana programmatūras internets un cilvēkiem kas strādā ar šīm tehnoloģijām

Daudziem uzņēmumiem ir pat IT departamenti kas menedžē datorus tīklus un citas tehniskās

lietas kas uzņēmumam nepaciešamas IT darbs ietver arī datorprogrammēšanu tīklu

administrēšanu datoru inženieriju tehnisko nodrošinājumu un saistītas lietas Dzīvojot

ldquoinformācijas laikmetārdquo informācijas tehnoloģijas ir kļuvušas par mūsu ikdienas sastāvdaļu un

tā tas arī paliks nākotnērdquo[13]

Mārketinga tehnoloģijas uzņēmumā Pirms raksturot uzņēmuma klientu piesaistes

pasākumus ir jānoskaidro kas ir mārketings un tā būtība Bordens (Bordenrsquos 1964) piedāvā

12 elementus kas viņaprāt veido mārketinga programmu un daži no tiem ir produktu

plānošana cenas reklāma distribūcija zīmolvedība (brending) serviss un citi turpretī cits

teorētiķis (McCarthyrsquos 1978) izveidojis mārketinga miksu kurā ir tikai četri elementi ndash

produkts cena vieta veicināšana (promotion) (16 84 lpp)

Viens no mārketinga pamatlicējiem Kotlers to definē kā bdquosociālu un organizatorisku

procesu kurā indivīdi un grupas iegūst to ko vēlas pārveidojot un radot no jauna produktus

un to vērtībasrdquo (16 84 lpp) Tāpēc vissvarīgāk ir atcerēties trīs būtiskus soļus

analīze ndash saprast ko organizācija vēlas sasniegt un kur vēlas būt To var noskaidrot

ar mārketinga (tirgus) pētījumiem lai izprastu kādas ir kvalitatīvās un kvantitatīvās iespējas

turpmākai attīstībai

plānošana ndash kad iepriekš minētais ir noskaidrots tam loģiskā secībā seko darbības

plānošana un veicamie uzdevumi lai virzītos uz mērķi Šajā posmā tiek pieņemts lēmums par

konkrētā produkta noformējumu cenu distribūciju un kā to veicinās

kontrole ndash pēdējais no posmiem lai izstrādātās mārketinga idejas būtu

dzīvotspējīgas ir kontrole Tajā ir jāseko līdzi produkta virzībai tirgū ņemot vērā arī

finansiālos aspektus un auditorijas attieksmi lai nepieciešamības gadījumā varētu pielāgoties

situācijai (16 88 lpp)

Klients ir uzņēmuma piedāvātās produkcijas patērētājs tāpēc tā vajadzību izpēte kā

arī nākotnes tendenču (šī jēdziena visplašākajā aspektā) paredzēšana ir galvenais cēlonis

pārmaiņām uzņēmumu ražošanas procesos tehnoloģijās produktu klāstā darbinieku

kompetencē un struktūrās Analizējot savus klientus vadītājiem ir jāspēj atbildēt piemēram

12

uz šādiem jautājumiem ndash kāda ir klientu lojalitātes dinamika Kādi ir iemesli klientu

zaudēšanai Kādi ir valdošie virzieni klientu vajadzībās ko viņi grib pirkt šodien un ko gribēs

pēc pieciem gadiem [4 19lpp]

Uzņēmuma vizuālā identitāte ldquoZīmolvedība (branding) ir preces un pakalpojuma

zīmola plānošanas izstrādes un vadīšanas process lai to atšķirtu no konkurentiem un

piesaistītu lojālus patērētājus uzņēmuma produktiemrdquo[9] ldquoZīmols ir vārda (nosaukuma)

zīmes (simbola) tiesību aizsardzības uc atribūtu kopa kas apliecina produkta piederību

uzņēmumam un atšķir to no konkurentu produktiem Zīmola vārds ir produkta īpašais

nosaukums (izteikts ar vārdu arī saīsinājumu vai skaitli) kam ir īpašvārda funkcijasrdquo[9]

Uzņēmuma zīmolam ir jābūt saistītam ar uzņēmuma misiju jādefinē kādas ir piedāvātā

produkta priekšrocības ko esošie un potenciālie klienti domā par kompāniju kādas kvalitātes

uzņēmums grib asociēt ar savu zīmolu[14]

ldquoTehnoloģiskā dizaina galvenais uzdevums ir savienot zinātni ar produktu Tā pamatā

ir dažādi matemātiski aprēķini un eksperimenti lai radītie produkti būtu derīgi lietošanairdquo[9]

Kvalifikācijas darba turpinājumā autors pievērsīsies visu iekšējās vides rādītāju

analīzei būvniecības uzņēmumā

13

2 BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES

ANALĪZE

Šajā nodaļā autors izklāstīs ar ko tieši nodarbojas uzņēmums un kā tas funkcionē par

kuru autors ir izstrādājis kvalifikācijas darbu Idejas realizēšana nolūkā gūt peļņu ir

saimnieciskā darbība kuru par savu nodarbošanos izvēlas dažādu jomu speciālisti

Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir dažādas grūtības un uzdevumi kurus nepieciešams izpildīt un

formulēt taču tas ne vienmēr notiek iepriekš pārdomāti tāpēc turpmākajās nodaļās darba

autors analizēs konkrēta uzņēmuma piemēru

Autora izvēlētais uzņēmums ir SIA Konkrētais būvniecības uzņēmums SIA

ldquoMasterwork Constructionsrdquo ir dibināts 2012gada martā Uzņēmuma pamatdarbība ir koka

paneļa māju eksports un to uzstādīšana Norvēģijā (saskaņā ar NACE 20 klasifikatoru ndash 4210

dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība) 2012gada augustā Norvēģijā tika atvērta arī

uzņēmuma ārvalstu filiāle Uzņēmuma juridiskais statuss ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

(turpmāk tekstā ndash SIA)rdquo Uzņēmums pēc tā darbības veida ir pieskaitāms pie mazajiem

uzņēmumiem jo tajā strādā 31 darbinieks Ar šādu darbinieku skaitu uzņēmums pieskaitāms

pie mazajiem uzņēmumiem Latvijā taču tas nav arī tik mazs jo apgroza pietiekami daudz

līdzekļu un nodarbina vairākus desmitus darbinieku Uzņēmuma pamatkapitāls ir EUR 2846

Tātad arī uzņēmuma pamatkapitāls ir kā normālai pilnsabiedrībai un uz uzņēmumu attiecas

standarta UIN (uzņēmuma ienākuma nodokļu) likme 15 Tātad uzņēmums strādā likumīgi

maksā nepieciešamos nodokļus kā arī uzņēmumam ir jārēķinās ar valstī noteiktajām

prasībām likuma normām Savā darbībā uzņēmums vadās pēc atbilstošas likumdošanas kas

SIA un būvniecības uzņēmuma jomā ir jāņem vērā

Uzņēmuma darbības stratēģijas Balstoties uz autoram pieejamo informāciju un

teorijas materiāliem autors secina ka būvniecības uzņēmumam pagaidām nav izstrādāta

konkrēta misija kas arī var negatīvi ietekmēt uzņēmuma attīstību jo nav šī viena konkrētā

stratēģiskā virziena Ir identificēti daži attīstības plāni kā ražošanas attīstība un jaunu tirgu

apgūšana taču ar to nav pietiekami Tāpat kā individuālie mērķi arī konkrētas uzņēmuma

misijas nodefinēšana varētu uzlabot padoto darbinieku piederības apzināšanos uzņēmumā un

arī to lielāku iniciatīvu un iesaisti uzņēmuma darbā līdz ar to arī palielinot katram savu

atbildību

Kvalifikācijas darba izstrādē autors intervēja uzņēmuma vadību kura pilnā apjomā ir

apskatāma 1 pielikumā Intervijā būvniecības uzņēmuma valdes loceklis norāda ka ldquotādā

izpratnē () tas nav noteikts taču gan uzņēmuma vadībai gan arī darbiniekiem kopumā ir

14

skaidrs ndash ko uzņēmums plāno darīt un kurp virzās Līdzīgi ir arī uzņēmuma vērtībām ndash tie ir

vairāk kā darbības principi vai bdquonerakstīti likumirdquo Tas nozīmē ka nav ldquopiefiksētirdquo ne mērķi

ne stratēģija bet uzņēmuma valdes loceklis apgalvo ka plāni ir un visiem ir skaidrs uz

kurieni virzās Tomēr pēc autora domām tas var radīt arī konfliktu situācijas jo ne vienmēr

tas ko otrs domā saskan ar cita cilvēka domām vai teikto Ir saprotams ka uzņēmuma ir savs

redzējums un vēlmes attiecībā uz finansēm tirgus paplašināšanu darbinieku kvalifikācijas

celšanu utml tomēr tas nav skaidri noformulēts stratēģijā ar kuru jebkurš uzņēmumam

piederošais varētu iepazīties

Autors secina ka uzņēmuma stratēģijas nav rakstiski definētas un līdz ar to nav arī

izmērāma to efektivitāte Uzņēmuma stratēģijas ir jānoformulē katrā no jomām ndash

administratīvā līmenī padoto līmenī eksporta vai realizācijas apjomu līmenī utml tad arī

vieglāk varēs novērtēt sasniegto un izmaiņas laika gaitā Piemēram uzņēmums var pieņemt

ka ar konkrētu rīcības plānu palielinās uzņēmuma peļņu par X procentiem X laika posmā

Nodefinējot šādu soli arī ir iespējams ldquoizmērītrdquo cik daudz no tā ir īstenojies un kādas pūles

(termiņu) tas ir prasījis Tātad uzņēmuma vēl ir jāpilnveido stratēģija jānodefinē un

jāapraksta tās misija un mērķi rakstiskā veidā

21 Uzņēmuma mērķi struktūra un kultūra

Šajā nodaļā kvalifikācijas darba autors apskatīs sīkāk uzņēmuma iekšējo vidi un

vairākos ar to saistītos faktorus analizējot katru no tiem atsevišķi Uzņēmuma mērķi un

struktūra dažkārt šķiet pašsaprotami jēdzieni tomēr tie ir daļa no ļoti nozīmīgās ndash uzņēmuma

iekšējās vides

Uzņēmuma mērķi Kā jau autors iepriekš minēja būvniecības uzņēmumā

bdquoMasterwork Constructionrdquo līdz šim nav nodefinēti konkrēti uzņēmuma mērķi taču tas

neietekmējot uzņēmuma praktisko darbību Autors secina ka pamatā darbojas tādi kā

bdquonerakstīti likumirdquo taču pēc autora domām šāda pieeja nav ilgtspējīga un uzņēmumam strauji

attīstoties (kā tas arī ir vērojams pēc tā datiem) ir ļoti būtiski nodefinēt un aprakstīt savu

konkrētu stratēģiju Īpaši svarīgi šajā kontekstā būtu arī individuālie struktūrvienību mērķi ja

jau uzņēmums plāno arvien vairāk deleģēt uzdevumus un atbildību padotajiem darbiniekiem

taču šobrīd tas īsti nestrādā ndash iespējams šādi konkrēti noteikti individuālie mērķi varētu

veicināt šo situāciju Kvalifikācijas darba 4 nodaļā autors sniegs savus priekšlikumus kā

varētu definēt uzņēmuma misiju mērķi stratēģiju

Uzņēmuma struktūra Būvniecības uzņēmumā pārsvarā visi darbinieki ir vīrieši

izņemot administrācijas daļā strādājošo grāmatvedi un lietvedi Darbinieki ir vecumā no 20-

15

40 gadiem kuriem ir vidējā vai augstākā profesionālā izglītība Šajā uzņēmumā strādājošiem

jābūt kvalificētiem un zinošiem par darba uzdevumiem un konkrētajiem projektiem tāpēc

darbinieku vidū ir profesionāli un kvalificēti speciālisti ndash namdari flīzētāji iekšdarbu veicēji

uc darbinieki projektu realizēšanai Pastāv neliela hierarhija tāpēc daļai darbinieku ir

nepieciešamas arī vadītāja dotības bet citi nodarbojas ar praktisku būvniecības darbu

veikšanu Būvniecības uzņēmumā šobrīd ir divu līmeņu struktūra ndash vadība un padotie

darbinieki Lai gan uzņēmumā šobrīd jau strādā vairāk nekā 20 darbinieki tajā nav izveidotas

atsevišķas struktūrvienības kā tradicionāli piemēram nodaļu izpratnē bet gan uzņēmuma

darbinieki tiek bdquogrupētirdquo pēc to profesionālās darbības Iespējams uzņēmumam vēl augot un

attīstoties tiks precizēta arī formālā uzņēmuma struktūra Lai gan formālās struktūras projektu

vadītāji uzņēmumā ir līdzvērtīgā padotībā kā ražošanā un montāžā iesaistītie darbinieki ndash pēc

autora novērojumiem un intervijas ar uzņēmuma valdes locekli var secināt ka praksē ļoti labi

strādā arī tāda kā bdquoalternatīvā hierarhijardquo Respektīvi kad atsevišķos projektus vadību

uzņemas konkrētie projektu vadītāji un darbinieki arī piemērojas šīm izmaiņām ndash galvenais ir

rezultāts

21 att Uzņēmuma darbinieku struktūra [autora veidota]

Kā redzams 21 attēlā autors sadalījis visus uzņēmuma darbiniekus hierarhiski ndash kā

ldquogalvenaisrdquo elements uzņēmuma struktūrā ir tā īpašnieks kuram vienmēr būs gala vārds

lēmumu pieņemšanas situācijās un uzņēmuma vadībā Jāpiebilst ka uzņēmuma īpašnieks

strādā ciešā vadībā ar uzņēmuma vadību (līdzīpašnieku vadītāju) kurš nereti orientējas vēl

labāk uzņēmumā notiekošajā nekā pats īpašnieks jo īpašniekam svarīgāk ir gūt peļņu un

Uzņēmuma īpašnieks

Uzņēmuma vadība

Administrācija (lietvede grāmatvede)

Projektu vadītāji

Projektu darbinieki strādājošie

16

uzņēmuma tēls taču vadītāja kompetencē ir gan finanšu jautājumi gan darbinieku vadīšana

gan sadarbība ar klientiem piegādātājiem utt Kā nākamais elements hierarhijā ir uzņēmuma

grāmatvede un lietvede kurām ir atbildība par atskaišu prasību dokumentu utt

sagatavošanu Savukārt projektu vadītāji ir tie darbinieki kuru atbildība ir gan par projekta

realizēšanu ndash termiņiem finansēm atskaitēm utt gan par praktisko pusi ndash izpildītā darba

kvalitāti materiālu piegādi utt Uzņēmuma darbinieki (strādnieki) ir tie kuriem tiešais

vadītājs ir projektu vadītājs un kuram katram ir jāveic darbs savā kompetencē kurā viņš

strādā ndash iekšdarbi ārdarbi santehnika elektrība krāsošana špaktelēšana utt un viņi nes

atbildību par padarītā darba kvalitāti

Kopumā autors secina ka uzņēmumā pastāv darbinieku struktūra kurā darbinieki ir

sakārtoti hierarhiskā līmenī pēc to atbildības un darba apjoma

Uzņēmuma organizācijas kultūra Kaut arī uzņēmumā ir hierarhiska struktūra

būvniecības uzņēmuma kultūras apskats parāda ka uzņēmumā ir demokrātisks vadības stils

kas raksturo arī darba vides kultūru jo darbinieki tiek novērtēti ndash tiek ņemts vērā viņu

viedoklis un viņi iesaistās lēmumu pieņemšanā Autors novērojis ka uzņēmumam ir savs

vizuālais tēls logo kas veido vienotu sajūtu uzņēmumā un darbinieku lokā ndash ir speciālais

darba apģērbs darba transports ar logo utt kas sekmē visa kolektīva vienotību lojalitāti

uzņēmumam vērtību izpratni (par to darba 3 nodaļā) Tāpat arī augsti tiek novērtēti

darbinieku dzīves apstākļi ndash vadība rūpējas lai projektu izstrādes laikā dzīvesvietas būtu

komfortablas kas arī parāda uzņēmuma kultūru un attieksmi pret padotajiem Tādejādi arī

darbiniekiem rodas sajūta ka tie ir novērtēti un viņiem pretī jādod savs ieguldījums ndash

atbildīgs un kvalitatīvs darba process Pozitīvu vidi un attieksmi veicina arī fakts ka valsts

svētku dienās kā arī Ziemassvētkos uc darbiniekiem vienmēr ir brīvdienas ndash tas rada sajūtu

ka darbinieki tiek novērtēti un ir uzņēmuma vērtība Taču jāpiebilst ka uzņēmumam ir arī

stingri darba izpildes nosacījumi kas arī ir daļa no tā kultūras ndash darbinieki tiek novērtēti bet

tiem ir jāpaveic savs darbs labi jo tie kuri strādā ievērojami lēnāk vai sliktāk nekā pārējie ndash

var tikt atlaisti Tas veido zināmu kvalitātes latiņu un izpratni par to ka uzņēmuma vērtība ir

labi darbinieki strādāt kvalitatīvi un operatīvi Intervijā uzņēmuma valdes loceklis uzskata ka

kultūra vairāk izpaužas kā konkrētas tradīcijas piemēram kopīgi pasākumi uzņēmuma

iekšienē un labāko darbinieku novērtēšana Autors uzskata ka attiecībā uz uzņēmuma kultūru

uzņēmumam būtu noderīgi izvirzīt konkrētākas vērtības un tās aprakstīt jo lai gan uzņēmuma

ikdienas darbs ir diezgan dinamisks un saspringts tomēr tādi kultūras aspekti kā uzņēmuma

tēls mikroklimats birojā uzņēmuma vērtību nostiprināšana darbinieku morāles principu

nostiprināšana (piemēram atbildība pret uzticētajiem darba instrumentiem) tikai pozitīvi

17

sekmētu uzņēmuma darbinieku iesaisti uzņēmuma attiecībās Ņemot vērā iepriekš minēto tas

jau tiek darīts tomēr izvirzot konkrētas vērtības priekšlikumus uzņēmuma kultūra varētu būt

vēl izteiktāka un spēcīgāka Jāpiemin ka konkrētajā uzņēmumā kultūru var raksturot kā

adaptīvu jo uzņēmums strādā sava veida paaugstināta riska apstākļos (piemēram kad uznāks

sniegs un nevar veikt darbus ndash atkarība no dabas apstākļiem) kas arī prasa ātru reakciju uz

šiem ārējās vides apstākļiem Kvalifikācijas darba autors jau iepriekšējās nodaļās uzsvēra ka

piemēram kopīgu kolektīva pasākumu organizēšana (gada balle sporta spēles uc) pozitīvi

ietekmētu uzņēmuma kultūru un kolektīva saliedēšanos

22 Uzņēmuma tehnoloģijas

Analizējot būvniecības uzņēmumā e