bŪvniecĪbas uzŅĒmuma tehnoloĢiju pilnveide€¦ · tā attīstības kontekstā, jo skaidri...

of 62 /62
1 ALBERTA KOLEDŽA Uzņēmējdarbība Mazo uzņēmumu organizācija un vadība PĒTERIS LŪSARS Kvalifikācijas darbs BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMA TEHNOLOĢIJU PILNVEIDE Rīga - 2016

Author: others

Post on 09-Sep-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  ALBERTA KOLEDŽA

  Uzņēmējdarbība

  Mazo uzņēmumu organizācija un vadība

  PĒTERIS LŪSARS

  Kvalifikācijas darbs

  BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMA

  TEHNOLOĢIJU PILNVEIDE

  Rīga - 2016

 • 2

  Darba izpildes un novērtējuma lapa

  Kvalifikācijas darbs kvalifikācijas iegūšanai

  “Būvniecības uzņēmuma tehnoloģiju pilnveide”

  izstrādāta saskaņā ar studiju programmu “Uzņēmējdarbība”

  Darbu atļauts / nav atļauts publicēt (vajadzīgo pasvītrot).

  Ar savu parakstu apliecinu, ka darbs izstrādāts patstāvīgi.

  Darba autors: students Pēteris Lūsars _______________

  (paraksts, datums)

  Iesaku darbu aizstāvēšanai. \

  Darba vadītājs: Mg.paed. Mg.oec., lektors, Armands Kalniņš__________

  (paraksts, datums)

  Atļaut aizstāvēt studiju programmas “Uzņēmējdarbība”

  kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas komisijā.

  Studiju programmas vadītājs:

  Mg.paed. Mg.oec., lektors, Armands Kalniņš__________

  (paraksts, datums)

  Kvalifikācijas darbs aizstāvēts Alberta koledžas kvalifikācijas darbu

  aizstāvēšanas komisijas 2016.gada 5.februāra sēdē un novērtēts ar atzīmi

  _____________.

  Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas komisijas sekretārs(-e)_________________

 • 3

  ANOTĀCIJA

  Kvalifikācijas darba tēma ir “Būvniecības uzņēmuma tehnoloģiju pilnveide”, kura

  izstrādi autors veica par uzņēmumu SIA “Masterwork Construction”. Šī tēma ir aktuāla, jo

  būvniecības joma Latvijā ieņem ļoti lielu uzņēmējdarbības daļu. Uzņēmuma tehnoloģijas ir

  viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai tas spētu ražot produkciju un attīstīt uzņēmumu,

  tāpat arī mārketinga tehnoloģijām ir ļoti liela nozīme, jo tās virza uzņēmumu tirgū un

  nostiprina pozīcijas konkurentu vidū. Tādēļ autors iedziļinājās, kā mārketinga tehnoloģiju

  pilnveide varētu uzlabot uzņēmējdarbības pakalpojuma kvalitāti un pieprasījumu, kā arī

  sniedza savus secinājumus un priekšlikumus uzņēmuma tehnoloģiju pilnveidei.

  Kvalifikācijas darbā autors analizēja uzņēmuma iekšējās vides faktorus – uzņēmuma

  formu un darbības veidu, mērķus, struktūru, kultūru, tehnoloģijas un pakalpojumus. Šo

  faktoru analīze ļāva autoram novērtēt situāciju un izdarīt secinājumus par uzņēmuma

  funkcionēšanu. Analīzes ietvaros tika apskatīti arī ekonomiskie rādītāji – bilance, peļņas vai

  zaudējumu aprēķins, rentabilitāte un citi. Savukārt atsevišķa kvalifikācijas darba nodaļa tika

  veltīta uzņēmuma mārketinga tehnoloģiju analīzei.

  Augstu vērtējams kvalifikācijas darba autora ieguldījums uzņēmumam trūkstošo

  mērķu un stratēģijas definēšanā. Autora piedāvātie priekšlikumi organizē uzņēmuma darbību

  tā attīstības kontekstā, jo skaidri formulē kāds uzdevums veicams konkrētā laika termiņā.

  Kvalifikācijas darbs sastāv no 5 nodaļām un 6 apakšnodaļām, tajā ir 2 tabulas un 15

  attēli, kas kopumā izkārtoti 52 lapaspusēs bez pielikumiem, 62 – ar pielikumiem (darbā

  ietverti 3 pielikumi). Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 18 vienības.

 • 4

  ANNOTATION

  The theme of qualification paper is “Technology development of construction

  company”, which the author was carried out of the company SIA “Masterwork Construction”.

  This issue is topical in Latvia, because the construction company’s takes large part of the

  business. The company's technology is one of the main preconditions to be able to produce

  and develop business, as well as marketing technologies is very important, because they

  developed companies and strengthens the market position between competitors. Therefore

  marketing technology development could improve the quality of service and business demand

  and author could give conclusions and proposals on this topic.

  The author of the qualification paper analyzed the company’s internal environmental

  factors –type of business, the objectives, the structure, culture, technology and services. This

  analysis of these factors allowed the author to assess the situation and to draw conclusions

  about the functioning. The framework of analysis was also dealt with economic indicators –

  the balance sheet, the profit or loss calculation, profitability and others. And the very

  important part of this qualification paper - the analysis of the company's marketing

  technology.

  The author worked on the definition of objectives and strategies for the company. The

  author's proposals are very useful for the company in the context of the development, because

  it clearly defines a task in a specific time period.

  The qualification paper consists of 5 themes and 6 sub-themes, it contains 2 tables and

  15 illustrations in 52 pages without attachment, 62 pages in total..

 • 5

  SATURA RĀDĪTĀJS

  IEVADS ..................................................................................................................................... 6

  1. UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES RAKSTUROJUMS ................................................... 8

  2. BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES ANALĪZE .................................... 13

  2.1. Uzņēmuma mērķi, struktūra un kultūra ............................................................................. 14

  2.2. Uzņēmuma tehnoloģijas .................................................................................................... 17

  2.3. Uzņēmuma produkcijas un pakalpojumu raksturojums .................................................... 18

  2.4. Uzņēmuma darbība un ekonomiskie rādītāji ..................................................................... 20

  3. UZŅĒMUMA SVID ANALĪZE ........................................................................................ 28

  4. MĀRKETINGA TEHNOLOĢIJU IZMANTOŠANAS ANALĪZE UZŅĒMUMĀ ..... 32

  4.1. Piemēri uzņēmuma mārketinga tehnoloģijām ................................................................... 33

  4.2. Uzņēmuma vizuālā identitāte un prezentācijas pasākums potenciālajiem klientiem ........ 36

  5. REZULTĀTU KOPSAVILKUMS UN PRIEKŠLIKUMI ............................................. 39

  SECINĀJUMI ......................................................................................................................... 41

  PRIEKŠLIKUMI .................................................................................................................... 43

  GRAFISKĀ DAĻA ................................................................................................................ 46

  PIELIKUMI ............................................................................................................................ 53

  1. pielikums. Intervija ar uzņēmuma vadību un rezultātu apkopošana .................................... 54

  2. pielikums. Uzņēmuma bilance ............................................................................................. 57

  3. pielikums. Uzņēmuma gaisa kuģis (drons) - apraksts .......................................................... 59

 • 6

  IEVADS

  Kvalifikācijas darbu autors izstrādājis par uzņēmumu „Masterwork Construction”,

  kurā bija arī kvalifikācijas prakse no 2015. gada 1.septembra līdz 9. novembrim.

  Kvalifikācijas darba tēma ir „Būvniecības uzņēmuma tehnoloģiju pilnveide”. Uzņēmuma

  iepazīšana un izpēte šajā tēmā ir nozīmīga autora studiju laikā iegūto zināšanu

  nostiprināšanai, kā arī pienesums būvniecības uzņēmuma darbībā. Šī tēma ir aktuāla, jo

  būvniecības joma Latvijā ieņem ļoti lielu uzņēmējdarbības daļu. Uzņēmuma tehnoloģijas ir

  viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai tas spētu ražot produkciju un attīstīt uzņēmumu,

  tāpat arī mārketinga tehnoloģijām ir īpaša nozīme, jo tās virza uzņēmumu tirgū un nostiprina

  pozīcijas konkurentu vidū. Tādēļ autors vēlas iedziļināties, kā mārketinga tehnoloģiju

  pilnveide varētu uzlabot uzņēmējdarbības pakalpojuma kvalitāti un pieprasījumu, kā arī sniegt

  secinājumus un priekšlikumus šajā tēmā. Pētījuma pirmā aprobācija jeb padziļināta izpēte

  notika studentu zinātniski pētnieciskajā konferencē Ekonomikas un kultūras augstskolā, tajā

  uzstājoties ar referātu “Uzņēmuma iekšējās vides novērtēšana būvniecības uzņēmumā” un

  tika sagatavota arī publikācija.

  Darba mērķis ir izpētīt uzņēmējdarbības iekšējās vides teorētiskās un praktiskās

  nostādnes būvniecības uzņēmumā un sniegt priekšlikumus tā mārketinga tehnoloģiju

  izmantošanas pilnveidei. Lai uzņēmums varētu attīstīties, virzīties tirgū un nostiprināt savas

  pozīcijas, kā arī klientu loku – mārketinga tehnoloģiju izmantošana un stratēģiska pieeja ir ļoti

  būtiska.

  Kvalifikācijas darba uzdevumi ir:

  1. Izpētīt uzņēmuma iekšējās vides teorētiskās nostādnes un sagatavot pārskatu par

  izpētes rezultātiem;

  2. Raksturot būvniecības uzņēmuma „Masterwork Construction” darbību, tā

  ekonomiskos rādītājus, veicot SVID analīzi;

  3. Sagatavot intervijas jautājumus, intervēt uzņēmuma vadību, lai izpētītu vadības

  viedokli par uzņēmuma procesiem;

  4. Apkopot pētījuma rezultātus;

  5. Izstrādāt secinājumus un sniegt priekšlikumus.

  Kvalifikācijas darba izstrādē autors izmantos vairākas metodes:

  1.monogrāfiskā metode – tiek veikta tēmas izpēte un izmantotās literatūras analīze;

  2.dokumentu un SVID analīze;

  3.intervēšana un rezultātu apkopošana;

 • 7

  4.grafiskā metode;

  5.indukcijas analīzes metode – secinājumu un priekšlikumu veidošana

  6.sintēze – uzņēmuma mārketinga tehnoloģiju analīze.

  Kvalifikācijas darba izpētes ierobežojums (sintēze) ir mārketinga tehnoloģiju izpēte

  uzņēmumā, jo tās ietekmē uzņēmuma attīstīšanos, klientu piesaisti, pozīciju nostiprināšanu

  tirgū, stratēģisko mērķu sasniegšanu. Visu tehnoloģiju detalizēta izpēte kvalifikācijas darbā

  nav iespējama apjoma ierobežojumu dēļ.

  Turpinājumā autors iepazīstinās ar iegūtajiem rezultātiem, secinājumiem un

  priekšlikumiem. Darbā ir 5 nodaļas un 6 apakšnodaļas. Darba apjoms ir 52 lapaspuses bez

  pielikumiem un, tajā ir 2 tabulas, 15 attēli, 18 bibliogrāfiskie avoti.

 • 8

  1. UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES RAKSTUROJUMS

  Kvalifikācijas darba pirmajā nodaļā autors izklāstīs darba teorētisko daļu, skaidrojot

  jēdzienus- uzņēmējdarbība, iekšējās vides faktorus, tehnoloģijas, ekonomiskos rādītājus u.c..

  „Uzņēmējdarbība ir fiziskas vai juridiskas personas ilgstoša vai sistemātiska

  ekonomiskā darbība un kapitāla ieguldīšana, kas vērsta uz preču ražošanu, realizāciju, darbu

  izpildi, tirdzniecību, pakalpojumu sniegšanu.”[6.] Viens no uzņēmējdarbības veidiem ir

  komercdarbība, kas veic saimniecisko darbību peļņas gūšanas nolūkos. „Uzņēmums ir

  organizatoriski saimnieciska vienība. Uzņēmumā ietilpst komersantam piederošas

  ķermeniskas un bezķermeniskas lietas, kā arī citi saimnieciski labumi (vērtības), kurus

  komersants izmanto komercdarbības veikšanai.”[5.] Tātad, jebkura uzņēmuma pastāvēšanai ir

  nepieciešams darba spēks, līdzekļi, materiāli, ar kuriem īstenot mērķi un tad arī noieta tirgus,

  lai sasniegtu galveno mērķi, kāpēc cilvēki vispār nodarbojas ar uzņēmējdarbību – gūtu peļņu.

  “SIA ir vienas vai vairāku personu (fizisku vai juridisku) dibināta komercsabiedrība,

  kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļām. SIA ir komersants, kurš tiek dibināts

  saimnieciskās darbības veikšanai ar nolūku gūt peļņu. SIA ir visizplatītākā uzņēmējdarbības

  forma Latvijā.”[3.]

  Stratēģiski nozīmīgs elements ir uzņēmuma misija - tā ir precīzi izteikts uzņēmuma

  pastāvēšanas pamatojums, dod uzņēmumam stratēģisko virzību, nosaka uzņēmējdarbības

  veidu, kurā uzņēmums ir iesaistīts, tā mērķus un filozofiskās vērtības.[2., 30.lpp]

  Uzņēmuma iekšējā vide ir galvenie organizācijas funkcionēšanas nosacījumi un

  faktori, kas izveidoti tās menedžmenta darbības rezultātā.[9., 93.lpp.]

  Organizācijas iekšējās vides faktori ir šādi:

  Mērķi (stratēģija, politika, uzdevumi);

  Darbinieki (to zināšanas, prasmes, uztvere);

  Struktūra (darba funkciju sadale un izpilde);

  Organizācijas kultūra (menedžmenta stils);

  Tehnoloģijas (iekārtas, informācijas sistēma) [10., 197.lpp.].

  Šie ir galvenie iekšējās vides faktori, kas arī nosaka uzņēmuma iekšējās vides

  “klimatu”. Katru no šiem faktoriem autors analizēs atsevišķi.

  Savstarpēja saikne starp uzņēmuma iekšējās vides pamatelementiem attēlota 1.1.att.

  Šādā veidā pamatelementi tiek izdalīti no sistēmpieejas viedokļa. Svarīgi, ka uzņēmumu

 • 9

  vadītāji savu darbību pamatā koncentrē uz šiem iekšējās vides elementiem, bet uzņēmuma

  mērķu sasniegšana lielā mērā ir atkarīga arī no ārējās vides elementiem. [9., 93.lpp.]

  1.1.att. Iekšējās vides pamatelementu savstarpējās attiecības [9., 93.lpp.]

  Tomēr šis attēls uzskatāmi parāda, ka mērķi ir jāizvirza visās jomās, bet par to darba

  nākamajā nodaļā. Tāpat savstarpēja mijiedarbība ir starp tehnoloģijām, struktūru, kultūru un

  darbiniekiem – ja kādā no šīm jomām ir būtiskas problēmas, tad tās ietekmē arī citas jomas.

  Turpinājumā darba autors pievērsīsies katra faktora sīkākam izklāstam un analīzei uzņēmu

  Uzņēmuma mērķi. Uzņēmuma iekšējās vides kontekstā mērķis tiek raksturots kā

  cilvēku darbībai izvirzītā rezultāta priekšskatījums, motīvs apzinātai rīcībai.[9., 96.lpp.] Mērķi

  uzņēmumā var būt dažādi – gan kopējie uzņēmuma mērķi, tai skaitā, uzņēmuma misija un

  stratēģiskie mērķi, gan konkrēti mērķi uzņēmuma struktūrvienībām un arī individuāli

  darbinieku līmenī. Svarīgi, lai tie būtu savstarpēji saistīti, papildinoši un saprotami visos

  uzņēmuma līmeņos – gan darbiniekiem, gan vadītājiem un īpašniekiem. Uzņēmuma mērķi ir

  vajadzīgi visām vadības funkcijām: plānošanai, organizēšanai, personāla motivācijai un

  sasniegto rezultātu novērtēšanai. Zinot uzņēmuma mērķus, ir vieglāk sagatavot un pieņemt

  pareizos lēmumus.

  Struktūra. Katra uzņēmuma pamatā ir cilvēks. Darbinieki ir organizācijā strādājošie

  cilvēki (menedžeri un padotie), kuri izturas atbilstoši personiskajām īpašībām un organizācijas

  iekšējās un ārējās vides apstākļiem.[9, 97.lpp.] Tātad jebkurā uzņēmumā pastāv darbinieku

  struktūra, kas nosaka savstarpējo attiecību funkcionēšanu un uzdevumu izpildes kārtību.

  „Organizācijas kultūra ir vērtības, normas, vadlīnijas un vienota izpratne gan starp

  organizācijas locekļiem, gan jaunajiem darbiniekiem.”[17.] Organizāciju kultūru var skatīt

  divos līmeņos, no kuriem pirmais ir vizuāli redzamas iezīmes un uzvedība – ģērbšanās stils,

  simboli un izturēšanās ar kuriem organizācijas locekļi dalās. Savukārt otrais jeb neredzamais

  līmenis ir vērtības, pieņēmumi, tradīcijas un visi procesi, kas veidojas caur kultūru. To ir

  Tehnoloģija

  Darbinieki Struktūra

  Kultūra

  Mērķi

 • 10

  iespējams salīdzināt ar aisberga modeli. Tā ir kultūra, kas vada darba attiecības un nosaka, kā

  cilvēkiem komunicēt ar organizāciju, kāda uzvedība ir pieņemama un kāda nē, un kā vadība

  un statusi tiek sadalīti. Kultūra palīdz vadīt darbinieku ikdienas aktivitātes, lai sasniegtu

  mērķus.[17]

  Uzņēmuma ekonomiskie rādītāji. Kvalifikācijas darba ietvaros, autors analizēs

  vairākus rādītājus, kas, viņaprāt, ir svarīgākie pēc kā vadīties, pētot uzņēmuma finansiālo

  darbību. Šie rādītāji ir:

  Peļņas vai zaudējuma aprēķins;

  Bilance;

  Likviditāte;

  Saistību īpatsvars bilancē;

  Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums;

  Apgrozāmo līdzekļu kustība;

  Kopējo aktīvu apgrozījums;

  Apgrozījuma rentabilitāte.

  Uzņēmuma tehnoloģijas. Tehnoloģija ir prasmju, zināšanu, informācijas, iekārtu un

  instrumentu apvienojums, kas nodrošina racionālu resursu pārveidošanu gatavā produktā.[9,

  116.lpp.] Tāta, tehnoloģijas apvienojumā ar zināšanām nosaka veidu, kā tiek veikts darbs

  (uzdevums) līdz tā rezultātam. Līdz ar to var runāt par efektīvām tehnoloģijām, kas sasniedz

  maksimāli rezultātu un ar kādiem resursiem, vai par tehnoloģijām kopumā – kā par veidu, kā

  notiek resursu pārveidošana gatavā produktā.

  Pēc sociologa D. Tompsona pieejas pastāv trīs tehnoloģijas kategorijas:[9, 106.-

  107.lpp.]

  Secīga tehnoloģija, kad katru operāciju, uzdevumu izpilda noteiktā secībā

  (praktiski pilnībā standartizēta);

  Starpnieku tehnoloģija, kad sadarbojas savstarpēji atkarīgas darbinieku grupas

  (daļēji standartizēta);

  Intensīva tehnoloģija, kad tiek izmantoti individuāli darba paņēmieni, lai

  izgatavotu produkciju vai sniegtu pakalpojumu (minimāli standartizēta).

  Tehnoloģijas ietekmē gan biznesa pamatfunkcijas – produktu izstrādi un attīstību,

  ražošanu un pārdošanu, gan arī atbalsta funkcijas – personāla vadību finanšu vadību un

  uzskaiti.[4., 21.lpp.] Spēja pielāgot tehnoloģijas tirgus un klientu prasību izmaiņām un

  atbilstošā tempā apmācīt darbiniekus to lietošanā, šobrīd ir galvenais konkurētspējas un

  stabilitātes rādītājs labi pelnošos uzņēmumos.[4., 21.lpp.]

 • 11

  Pastāv dažāda veida tehnoloģijas

  informācijas tehnoloģijas,

  būvniecības tehnoloģijas,

  komunikācijas/mārketinga tehnoloģijas u.c.

  “Informācijas tehnoloģijas (saīsināti – IT) ir saistītas ar skaitļošanas tehnoloģijām

  tādām kā tīklošana, programmatūras, internets un cilvēkiem, kas strādā ar šīm tehnoloģijām.

  Daudziem uzņēmumiem ir pat IT departamenti, kas menedžē datorus, tīklus un citas tehniskās

  lietas, kas uzņēmumam nepaciešamas. IT darbs ietver arī datorprogrammēšanu, tīklu

  administrēšanu, datoru inženieriju, tehnisko nodrošinājumu un saistītas lietas. Dzīvojot

  “informācijas laikmetā” informācijas tehnoloģijas ir kļuvušas par mūsu ikdienas sastāvdaļu un

  tā tas arī paliks nākotnē.”[13.]

  Mārketinga tehnoloģijas uzņēmumā. Pirms raksturot uzņēmuma klientu piesaistes

  pasākumus, ir jānoskaidro, kas ir mārketings un tā būtība. Bordens (Borden’s, 1964) piedāvā

  12 elementus, kas, viņaprāt, veido mārketinga programmu un daži no tiem ir produktu

  plānošana, cenas, reklāma, distribūcija, zīmolvedība (brending), serviss un citi, turpretī cits

  teorētiķis (McCarthy’s, 1978) izveidojis mārketinga miksu, kurā ir tikai četri elementi –

  produkts, cena, vieta, veicināšana (promotion). (16., 84. lpp)

  Viens no mārketinga pamatlicējiem Kotlers to definē kā „sociālu un organizatorisku

  procesu, kurā indivīdi un grupas iegūst to, ko vēlas, pārveidojot un radot no jauna produktus

  un to vērtības.” (16., 84. lpp) Tāpēc vissvarīgāk ir atcerēties trīs būtiskus soļus:

  analīze – saprast, ko organizācija vēlas sasniegt un kur vēlas būt. To var noskaidrot

  ar mārketinga (tirgus) pētījumiem, lai izprastu, kādas ir kvalitatīvās un kvantitatīvās iespējas

  turpmākai attīstībai;

  plānošana – kad iepriekš minētais ir noskaidrots, tam loģiskā secībā seko darbības

  plānošana un veicamie uzdevumi, lai virzītos uz mērķi. Šajā posmā tiek pieņemts lēmums par

  konkrētā produkta noformējumu, cenu, distribūciju un kā to veicinās;

  kontrole – pēdējais no posmiem, lai izstrādātās mārketinga idejas būtu

  dzīvotspējīgas, ir kontrole. Tajā ir jāseko līdzi produkta virzībai tirgū, ņemot vērā arī

  finansiālos aspektus un auditorijas attieksmi, lai nepieciešamības gadījumā varētu pielāgoties

  situācijai. (16., 88. lpp)

  Klients ir uzņēmuma piedāvātās produkcijas patērētājs, tāpēc tā vajadzību izpēte, kā

  arī nākotnes tendenču (šī jēdziena visplašākajā aspektā) paredzēšana ir galvenais cēlonis

  pārmaiņām uzņēmumu ražošanas procesos, tehnoloģijās, produktu klāstā, darbinieku

  kompetencē un struktūrās. Analizējot savus klientus, vadītājiem ir jāspēj atbildēt, piemēram,

 • 12

  uz šādiem jautājumiem – kāda ir klientu lojalitātes dinamika? Kādi ir iemesli klientu

  zaudēšanai? Kādi ir valdošie virzieni klientu vajadzībās, ko viņi grib pirkt šodien un ko gribēs

  pēc pieciem gadiem? [4., 19.lpp.]

  Uzņēmuma vizuālā identitāte. “Zīmolvedība (branding) ir preces un pakalpojuma

  zīmola plānošanas, izstrādes un vadīšanas process, lai to atšķirtu no konkurentiem un

  piesaistītu lojālus patērētājus uzņēmuma produktiem.”[9.] “Zīmols ir vārda (nosaukuma),

  zīmes (simbola), tiesību aizsardzības u.c. atribūtu kopa, kas apliecina produkta piederību

  uzņēmumam un atšķir to no konkurentu produktiem. Zīmola vārds ir produkta īpašais

  nosaukums (izteikts ar vārdu, arī saīsinājumu vai skaitli), kam ir īpašvārda funkcijas.”[9.]

  Uzņēmuma zīmolam ir jābūt saistītam ar uzņēmuma misiju; jādefinē kādas ir piedāvātā

  produkta priekšrocības; ko esošie un potenciālie klienti, domā par kompāniju; kādas kvalitātes

  uzņēmums grib asociēt ar savu zīmolu.[14.]

  “Tehnoloģiskā dizaina galvenais uzdevums ir savienot zinātni ar produktu. Tā pamatā

  ir dažādi matemātiski aprēķini un eksperimenti, lai radītie produkti būtu derīgi lietošanai.”[9.]

  Kvalifikācijas darba turpinājumā autors pievērsīsies visu iekšējās vides rādītāju

  analīzei būvniecības uzņēmumā.

 • 13

  2. BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES

  ANALĪZE

  Šajā nodaļā autors izklāstīs, ar ko tieši nodarbojas uzņēmums un kā tas funkcionē, par

  kuru autors ir izstrādājis kvalifikācijas darbu. Idejas realizēšana, nolūkā gūt peļņu, ir

  saimnieciskā darbība, kuru par savu nodarbošanos izvēlas dažādu jomu speciālisti.

  Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir dažādas grūtības un uzdevumi, kurus nepieciešams izpildīt un

  formulēt, taču tas ne vienmēr notiek iepriekš pārdomāti, tāpēc turpmākajās nodaļās darba

  autors analizēs konkrēta uzņēmuma piemēru.

  Autora izvēlētais uzņēmums ir SIA. Konkrētais būvniecības uzņēmums SIA

  “Masterwork Constructions” ir dibināts 2012.gada martā. Uzņēmuma pamatdarbība ir koka

  paneļa māju eksports un to uzstādīšana Norvēģijā (saskaņā ar NACE 2.0 klasifikatoru – 42.10

  dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība). 2012.gada augustā Norvēģijā tika atvērta arī

  uzņēmuma ārvalstu filiāle. Uzņēmuma juridiskais statuss ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

  (turpmāk tekstā – SIA).” Uzņēmums pēc tā darbības veida ir pieskaitāms pie mazajiem

  uzņēmumiem, jo tajā strādā 31 darbinieks. Ar šādu darbinieku skaitu, uzņēmums pieskaitāms

  pie mazajiem uzņēmumiem Latvijā, taču tas nav arī tik mazs, jo apgroza pietiekami daudz

  līdzekļu un nodarbina vairākus desmitus darbinieku. Uzņēmuma pamatkapitāls ir EUR 2846.

  Tātad arī uzņēmuma pamatkapitāls ir kā normālai pilnsabiedrībai un uz uzņēmumu attiecas

  standarta UIN (uzņēmuma ienākuma nodokļu) likme 15%. Tātad, uzņēmums strādā likumīgi,

  maksā nepieciešamos nodokļus, kā arī uzņēmumam ir jārēķinās ar valstī noteiktajām

  prasībām, likuma normām. Savā darbībā uzņēmums vadās pēc atbilstošas likumdošanas, kas

  SIA un būvniecības uzņēmuma jomā ir jāņem vērā.

  Uzņēmuma darbības stratēģijas. Balstoties uz autoram pieejamo informāciju un

  teorijas materiāliem, autors secina, ka būvniecības uzņēmumam pagaidām nav izstrādāta

  konkrēta misija, kas arī var negatīvi ietekmēt uzņēmuma attīstību, jo nav šī viena konkrētā

  stratēģiskā virziena. Ir identificēti daži attīstības plāni, kā ražošanas attīstība un jaunu tirgu

  apgūšana, taču ar to nav pietiekami. Tāpat kā individuālie mērķi, arī konkrētas uzņēmuma

  misijas nodefinēšana varētu uzlabot padoto darbinieku piederības apzināšanos uzņēmumā un

  arī to lielāku iniciatīvu un iesaisti uzņēmuma darbā, līdz ar to arī palielinot katram savu

  atbildību.

  Kvalifikācijas darba izstrādē autors intervēja uzņēmuma vadību, kura pilnā apjomā ir

  apskatāma 1. pielikumā. Intervijā būvniecības uzņēmuma valdes loceklis norāda, ka “tādā

  izpratnē (..) tas nav noteikts, taču gan uzņēmuma vadībai, gan arī darbiniekiem kopumā ir

 • 14

  skaidrs – ko uzņēmums plāno darīt un kurp virzās. Līdzīgi ir arī uzņēmuma vērtībām – tie ir

  vairāk kā darbības principi vai „nerakstīti likumi”. Tas nozīmē, ka nav “piefiksēti” ne mērķi,

  ne stratēģija, bet uzņēmuma valdes loceklis apgalvo, ka plāni ir un visiem ir skaidrs, uz

  kurieni virzās. Tomēr pēc autora domām tas var radīt arī konfliktu situācijas, jo ne vienmēr

  tas, ko otrs domā, saskan ar cita cilvēka domām vai teikto. Ir saprotams, ka uzņēmuma ir savs

  redzējums un vēlmes attiecībā uz finansēm, tirgus paplašināšanu, darbinieku kvalifikācijas

  celšanu u.tml., tomēr tas nav skaidri noformulēts stratēģijā, ar kuru jebkurš uzņēmumam

  piederošais varētu iepazīties.

  Autors secina, ka uzņēmuma stratēģijas nav rakstiski definētas un līdz ar to nav arī

  izmērāma to efektivitāte. Uzņēmuma stratēģijas ir jānoformulē katrā no jomām –

  administratīvā līmenī, padoto līmenī, eksporta vai realizācijas apjomu līmenī u.tml., tad arī

  vieglāk varēs novērtēt sasniegto un izmaiņas laika gaitā. Piemēram, uzņēmums var pieņemt,

  ka ar konkrētu rīcības plānu palielinās uzņēmuma peļņu par X procentiem X laika posmā.

  Nodefinējot šādu soli arī ir iespējams “izmērīt”, cik daudz no tā ir īstenojies un kādas pūles

  (termiņu) tas ir prasījis. Tātad uzņēmuma vēl ir jāpilnveido stratēģija; jānodefinē un

  jāapraksta tās misija un mērķi rakstiskā veidā.

  2.1. Uzņēmuma mērķi, struktūra un kultūra

  Šajā nodaļā kvalifikācijas darba autors apskatīs sīkāk uzņēmuma iekšējo vidi un

  vairākos ar to saistītos faktorus, analizējot katru no tiem atsevišķi. Uzņēmuma mērķi un

  struktūra dažkārt šķiet pašsaprotami jēdzieni, tomēr tie ir daļa no ļoti nozīmīgās – uzņēmuma

  iekšējās vides.

  Uzņēmuma mērķi. Kā jau autors iepriekš minēja, būvniecības uzņēmumā

  „Masterwork Construction” līdz šim nav nodefinēti konkrēti uzņēmuma mērķi, taču tas

  neietekmējot uzņēmuma praktisko darbību. Autors secina, ka pamatā darbojas tādi kā

  „nerakstīti likumi”, taču pēc autora domām šāda pieeja nav ilgtspējīga un, uzņēmumam strauji

  attīstoties, (kā tas arī ir vērojams pēc tā datiem) ir ļoti būtiski nodefinēt un aprakstīt savu

  konkrētu stratēģiju. Īpaši svarīgi šajā kontekstā būtu arī individuālie struktūrvienību mērķi, ja

  jau uzņēmums plāno arvien vairāk deleģēt uzdevumus un atbildību padotajiem darbiniekiem,

  taču šobrīd tas īsti nestrādā – iespējams, šādi konkrēti noteikti individuālie mērķi varētu

  veicināt šo situāciju. Kvalifikācijas darba 4 nodaļā autors sniegs savus priekšlikumus kā

  varētu definēt uzņēmuma misiju, mērķi, stratēģiju.

  Uzņēmuma struktūra. Būvniecības uzņēmumā pārsvarā visi darbinieki ir vīrieši,

  izņemot administrācijas daļā strādājošo grāmatvedi un lietvedi. Darbinieki ir vecumā no 20-

 • 15

  40 gadiem, kuriem ir vidējā vai augstākā, profesionālā izglītība. Šajā uzņēmumā strādājošiem

  jābūt kvalificētiem un zinošiem par darba uzdevumiem un konkrētajiem projektiem, tāpēc

  darbinieku vidū ir profesionāli un kvalificēti speciālisti – namdari, flīzētāji, iekšdarbu veicēji

  u.c. darbinieki projektu realizēšanai. Pastāv neliela hierarhija, tāpēc daļai darbinieku ir

  nepieciešamas arī vadītāja dotības, bet citi nodarbojas ar praktisku būvniecības darbu

  veikšanu. Būvniecības uzņēmumā šobrīd ir divu līmeņu struktūra – vadība un padotie

  darbinieki. Lai gan uzņēmumā šobrīd jau strādā vairāk nekā 20 darbinieki, tajā nav izveidotas

  atsevišķas struktūrvienības kā tradicionāli, piemēram, nodaļu izpratnē, bet gan uzņēmuma

  darbinieki tiek „grupēti” pēc to profesionālās darbības. Iespējams, uzņēmumam vēl augot un

  attīstoties, tiks precizēta arī formālā uzņēmuma struktūra. Lai gan formālās struktūras projektu

  vadītāji uzņēmumā ir līdzvērtīgā padotībā kā ražošanā un montāžā iesaistītie darbinieki – pēc

  autora novērojumiem un intervijas ar uzņēmuma valdes locekli, var secināt, ka praksē ļoti labi

  strādā arī tāda kā „alternatīvā hierarhija”. Respektīvi, kad atsevišķos projektus vadību

  uzņemas konkrētie projektu vadītāji, un darbinieki arī piemērojas šīm izmaiņām – galvenais ir

  rezultāts.

  2.1. att. Uzņēmuma darbinieku struktūra [autora veidota]

  Kā redzams 2.1. attēlā, autors sadalījis visus uzņēmuma darbiniekus hierarhiski – kā

  “galvenais” elements uzņēmuma struktūrā ir tā īpašnieks, kuram vienmēr būs gala vārds

  lēmumu pieņemšanas situācijās un uzņēmuma vadībā. Jāpiebilst, ka uzņēmuma īpašnieks

  strādā ciešā vadībā ar uzņēmuma vadību (līdzīpašnieku, vadītāju), kurš nereti orientējas vēl

  labāk uzņēmumā notiekošajā nekā pats īpašnieks, jo īpašniekam svarīgāk ir gūt peļņu un

  Uzņēmuma īpašnieks

  Uzņēmuma vadība

  Administrācija (lietvede, grāmatvede)

  Projektu vadītāji

  Projektu darbinieki, strādājošie

 • 16

  uzņēmuma tēls, taču vadītāja kompetencē ir gan finanšu jautājumi, gan darbinieku vadīšana,

  gan sadarbība ar klientiem, piegādātājiem utt. Kā nākamais elements hierarhijā ir uzņēmuma

  grāmatvede un lietvede, kurām ir atbildība par atskaišu, prasību, dokumentu utt.

  sagatavošanu. Savukārt projektu vadītāji ir tie darbinieki, kuru atbildība ir gan par projekta

  realizēšanu – termiņiem, finansēm, atskaitēm utt., gan par praktisko pusi – izpildītā darba

  kvalitāti, materiālu piegādi utt. Uzņēmuma darbinieki (strādnieki) ir tie, kuriem tiešais

  vadītājs ir projektu vadītājs un kuram katram ir jāveic darbs savā kompetencē, kurā viņš

  strādā – iekšdarbi, ārdarbi, santehnika, elektrība, krāsošana, špaktelēšana utt., un viņi nes

  atbildību par padarītā darba kvalitāti.

  Kopumā autors secina, ka uzņēmumā pastāv darbinieku struktūra, kurā darbinieki ir

  sakārtoti hierarhiskā līmenī pēc to atbildības un darba apjoma.

  Uzņēmuma organizācijas kultūra. Kaut arī uzņēmumā ir hierarhiska struktūra,

  būvniecības uzņēmuma kultūras apskats parāda, ka uzņēmumā ir demokrātisks vadības stils,

  kas raksturo arī darba vides kultūru, jo darbinieki tiek novērtēti – tiek ņemts vērā viņu

  viedoklis, un viņi iesaistās lēmumu pieņemšanā. Autors novērojis, ka uzņēmumam ir savs

  vizuālais tēls, logo, kas veido vienotu sajūtu uzņēmumā un darbinieku lokā – ir speciālais

  darba apģērbs, darba transports ar logo utt., kas sekmē visa kolektīva vienotību, lojalitāti

  uzņēmumam, vērtību izpratni (par to darba 3. nodaļā). Tāpat arī augsti tiek novērtēti

  darbinieku dzīves apstākļi – vadība rūpējas, lai projektu izstrādes laikā, dzīvesvietas būtu

  komfortablas, kas arī parāda uzņēmuma kultūru un attieksmi pret padotajiem. Tādejādi arī

  darbiniekiem rodas sajūta, ka tie ir novērtēti un viņiem pretī jādod savs ieguldījums –

  atbildīgs un kvalitatīvs darba process. Pozitīvu vidi un attieksmi veicina arī fakts, ka valsts

  svētku dienās, kā arī Ziemassvētkos u.c. darbiniekiem vienmēr ir brīvdienas – tas rada sajūtu,

  ka darbinieki tiek novērtēti un ir uzņēmuma vērtība. Taču jāpiebilst, ka uzņēmumam ir arī

  stingri darba izpildes nosacījumi, kas arī ir daļa no tā kultūras – darbinieki tiek novērtēti, bet

  tiem ir jāpaveic savs darbs labi, jo tie, kuri strādā ievērojami lēnāk vai sliktāk nekā pārējie –

  var tikt atlaisti. Tas veido zināmu kvalitātes latiņu un izpratni par to, ka uzņēmuma vērtība ir

  labi darbinieki, strādāt kvalitatīvi un operatīvi. Intervijā uzņēmuma valdes loceklis uzskata, ka

  kultūra vairāk izpaužas kā konkrētas tradīcijas, piemēram, kopīgi pasākumi uzņēmuma

  iekšienē un labāko darbinieku novērtēšana. Autors uzskata, ka attiecībā uz uzņēmuma kultūru,

  uzņēmumam būtu noderīgi izvirzīt konkrētākas vērtības un tās aprakstīt, jo, lai gan uzņēmuma

  ikdienas darbs ir diezgan dinamisks un saspringts, tomēr tādi kultūras aspekti kā uzņēmuma

  tēls, mikroklimats birojā, uzņēmuma vērtību nostiprināšana, darbinieku morāles principu

  nostiprināšana (piemēram, atbildība pret uzticētajiem darba instrumentiem) tikai pozitīvi

 • 17

  sekmētu uzņēmuma darbinieku iesaisti uzņēmuma attiecībās. Ņemot vērā iepriekš minēto, tas

  jau tiek darīts, tomēr izvirzot konkrētas vērtības, priekšlikumus, uzņēmuma kultūra varētu būt

  vēl izteiktāka un spēcīgāka. Jāpiemin, ka konkrētajā uzņēmumā kultūru var raksturot kā

  adaptīvu, jo uzņēmums strādā sava veida paaugstināta riska apstākļos (piemēram, kad uznāks

  sniegs un nevar veikt darbus – atkarība no dabas apstākļiem), kas arī prasa ātru reakciju uz

  šiem ārējās vides apstākļiem. Kvalifikācijas darba autors jau iepriekšējās nodaļās uzsvēra, ka,

  piemēram, kopīgu kolektīva pasākumu organizēšana (gada balle, sporta spēles u.c.) pozitīvi

  ietekmētu uzņēmuma kultūru un kolektīva saliedēšanos.

  2.2. Uzņēmuma tehnoloģijas

  Analizējot būvniecības uzņēmumā esošās tehnoloģijas un to pielietojumu, autors

  secina, ka pamatā tiek izmantota intensīvā tehnoloģija (pēc D. Tompsona pieejas), jo katrs

  uzņēmuma produkts (māja) ir individualizēta – ir minimāla standartizācija attiecībā uz mājas

  projekta sagatavošanu un izmantotām metodēm tās detaļu saražošanā. Tā kā uzņēmums

  pamatā izmanto dažas specifiskas tehnoloģijas, kas saistās ar dažu konkrētu darbinieku

  (speciālistu) tiešajiem darba uzdevumiem, tad nav novērojam uzņēmuma liela atkarība no

  tām. Iespējams, uzņēmumam būtu vairāk jāpadomā par tehnoloģiju izmantošanu uzņēmuma

  iekšējo procesu uzlabošanā, piemēram, klientu un ražošanas vadības sistēmu jomā.

  Būvniecības jomā uzņēmums izmanto profesionālus darba instrumentus no tādām

  firmām kā “DeWalt”, “Yein”, “Makita”; ir mehāniskais flīžu griezējs, bet principā viss darba

  process tiek paveikts darbiniekiem strādājot ar šiem instrumentiem, nevis izmantojot kādas

  lielas iekārtas vai mašīnas. Uzņēmuma darbības gadu laikā jau ir izstrādājusies ražošanas

  tehnoloģija, kādā secībā kādus darbus nepieciešams veikt. Darbības gadu laiku ir

  izstrādājusies aizvien strukturētāka darbu veikšana un ir “mācīts no kļūdām”, jo gandrīz no

  katra projekta var izdarīt secinājumus, kā darīt vai ko darīt citādāk. Ražošanas ziņā tas ir

  paātrinājis procesu, jo visi pienākumi tiek sadalīti un ļoti liela daļa no darba tiek izdarīta jau

  ražotnē. Tas ir arī pluss attiecībā pret klientiem, jo ievērojami paātrina projekta izpildes

  termiņus. Ražošanas jomā šobrīd nav tāda iekārta, kuru būtu plānots iegādāties vai tāda, kuru

  vajadzētu iegādāties, lai būtiski paātrinātu vai uzlabotu darba procesu – būtiskākā loma ir

  darba organizācijā un tā šobrīd ir labā līmenī. Arī uzņēmuma noliktavas organizācijā šogad

  tika veiktas izmaiņas (sakārtota), lai tā būtu strukturētāka un pārraugāms instrumentu

  izmantošanas/nodošanas process, kas līdz šim bija nesakārtos, jo katrs gāja un ņēma, ko grib

  bez atzīmēšanās žurnālā.

 • 18

  Attiecībā pret būvniecības uzņēmumu, tajā nav atsevišķa informācijas tehnoloģiju

  departamenta un nav arī viena cilvēka, kas ar tām strādātu, jo tam nav vajadzības. Uzņēmums

  nodarbojas ar celtniecības projektiem un māju ražošanu, taču to realizēšanai netiek izmantotas

  sarežģītas tehniskas iekārtas, mašīnas vai datorprogrammas. Protams, kā jebkurā darba vietā

  mūsdienās, notiek darbs ar datorprogrammām, taču tās neprasa īpašu pieeju (tās ir

  vispārzināmas programmas). Tas, kas ir saistīts ar IT jomu šajā uzņēmumā, ir gaisa kuģis jeb

  drons (skat.3. nodaļu), jo no tā iegūtās fotogrāfijas pēc tam pārnes datorā, lai projicētu ēkas

  novietojumu, kartogrāfiju u.c., bet par to autors apraksta 3. nodaļā.

  Par komunikācijas tehnoloģijām autors izklāstīs 3. nodaļā par mārketinga

  tehnoloģijām.

  2.3. Uzņēmuma produkcijas un pakalpojumu raksturojums

  Būvniecības uzņēmuma „Masterwork Construction” pamatdarbība ir koka paneļa

  māju eksports un to uzstādīšana Norvēģijā (saskaņā ar NACE 2.0 klasifikatoru – 42.10

  dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība, skat.2.2.att.).

  2.2.att. Uzņēmuma produkcijas piemērs [18.]

  Kā papildu pakalpojums ir projektu izstrāde teorētiskā līmenī – jeb projektēšana,

  rasēšana un tāmēšana pēc klienta vēlmēm (bez izstrādes). Taču tā kā uzņēmums pamatā

  koncentrējas uz pilnu projekta izstrādi (no idejas līdz realizācijai), tad turpinājumā autors

  analizēs šo darbības pamatvirzienu un tā dzīves ciklu.

  Uzņēmuma galvenā (apmēram 90%) klientu grupa ir Norvēģijas iedzīvotāji, kuriem

  tiek būvētas privātmājas, taču uzņēmums sadarbojas arī citu projektu izstrādē – tiek būvētas

  skolas, lielveikali, zvejnieku mājas, rūpnīcas. Ļoti maz ir standartizētu lietu un procesu un

  biežāk nepieciešams ir individuāls risinājums. „Katra māja ir kā atsevišķs projekts – no paša

 • 19

  sākuma (no klienta vēlmju izzināšanas) līdz mājas nodošanai. Sākumā tiek sagatavots

  piedāvājums klientam – ar zīmējumiem, iespējām u.c., jo uzņēmums nepiedāvā, piemēram,

  sērijveida projektus, ir tikai individuāli pasūtījumi.”

  Tomēr nepieciešamās pamatlietas jebkuras ēkas celtniecībai ir jau „atstrādātas” –

  neatkarīgi no konkrētā projekta, ir izstrādājusies sistēma, kādā secībā darbi notiek; kādi

  meistari un kādā secībā strādā pie mājas uzstādīšanas ārdarbiem un iekšdarbiem.

  2014.gada sākumā, pateicoties straujai uzņēmuma attīstībai, tika iepirkti materiāli un

  pamatlīdzekļi, lai uzsāktu ražošanas izveidi Latvijā. Saistībā ar pieprasījuma pieaugumu un arī

  ražošanas uzsākšanu, kas arī pozitīvi ietekmēja uzņēmuma darbības apjomus, tika pieņemti arī

  jauni darbinieki (līdz 2014.gada beigām tika pieņemti 6 darbinieki).

  2.3.att. Uzņēmuma ražotne Rīgā [18.]

  Noslēdzot 2013.gadu, uzņēmuma apgrozījums palielinājās par vairāk kā 200%,

  salīdzinot ar iepriekšējo 2012.pārskata gadu, sasniedzot vairāk nekā 400 000 EUR apmēru.

  Tāpat arī darbinieku skaits 2013.gadā palielinājās par vairāk kā 50% - no 15 kā vidējais

  nodarbināto skaits uzņēmumā 2012.gadā līdz 23 2013.gadā.[1.] Uzņēmuma savas ražotnes

  izveide ir piemērs tam, ka pie noteikta uzņēmuma darbības apjoma ir nepieciešams pašiem

  nodrošināt konkrētas funkcijas – šajā gadījumā māju montāžu, kas iepriekš tika iepirka no

  konkrētiem uzņēmumiem.

  “Produkta dzīves cikls ir laika periods no produkta izstrādes līdz tā ražošanas un

  pārdošanas pārtraukšanai.”[2.] Produkta dzīves cikls ietver 5 fāzes – izstrādi, ieviešanu,

  attīstību, briedumu un kritumu. Ņemot vērā iepriekš minēto, autors secina, ka uzņēmums

  atrodas attīstības stadijā, jo tā piedāvātais produkts ir jau ienācis tirgū un ir pieprasīts, taču vēl

  nav sasniegts realizācijas maksimums (briedums). Uzņēmums joprojām attīsta piedāvāto

  produktu, apgūst tirgu un paplašina ražošanas iespējas jeb vienā vārdā sakot – attīstās.

  Tuvākajos nākotnes uzņēmuma attīstības plānos ietilpst ražošanas paplašināšana,

  uzņēmuma īpašumā esošo telpu iegāde, nevis īrēšana, kā arī darbības paplašināšana gan

 • 20

  Norvēģijas vidienē, gan dienvidu daļā, jo šobrīd uzņēmums pamatā darbojas Norvēģijas

  ziemeļu daļā.

  Kopumā uzņēmuma produkts ir skaidri definēts no paša darbības sākuma un pozitīvi ir

  vērtējams, ka darbības gadu laikā tā izstrādes process ir aizvien konkrētāk strukturēts, tādejādi

  paātrinot darba procesu un arī uzlabojot kvalitāti.

  2.4. Uzņēmuma darbība un ekonomiskie rādītāji

  Kvalifikācijas darba otrajā nodaļā autors analizēs uzņēmuma darbību finanšu jomā un

  ekonomiskos rādītājus. Lai noteiktu vai uzņēmuma darbība ir veiksmīga no finansiālā

  viedokļa, ir jāskatās uz ļoti dažādiem rādītājiem. Tas, ka uzņēmums strādā ar peļņu vai

  zaudējumiem nav vienīgais pēc kā var noteikt vai uzņēmums strādājis finansiāli veiksmīgi vai

  nē. Protams, peļņa ir katra uzņēmēja mērķis, bet, izpētot sīkāk rādītājus, kas raksturo

  uzņēmuma darbību, var iegūt plašāku skatu un atrast likumsakarības, kas var palīdzēt

  uzņēmuma tālākai darbībai.

  Turpinājumā autors pievērsīsies katra rādītāja atsevišķai analīze.

  2.4.1. Peļņas vai zaudējumu aprēķins

  Uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķins atspoguļo ieņēmumus un izdevumus, kā arī

  iegūto peļņu vai radušos zaudējumus – tas ir uzņēmuma vadības darbības rādītājs. Operāciju

  konti visā pārskata periodā uzkrāj datus uzņēmuma finansiālā rezultāta – peļņas vai

  zaudējumu noteikšanai, tie ir peļņas vai zaudējumu aprēķina konti.

  Autors secina, ka uzņēmumā tiek izmantots LR likumā „Par uzņēmuma gada

  pārskatiem” 12. panta peļņas vai zaudējuma aprēķina shēma, kas klasificēta pēc apgrozījuma

  izmaksu metodes.[7.]

  Visi ieņēmumu konti ir pasīva konti, kuros ieņēmumu palielinājums jāiegrāmato kontu

  kredītā, bet samazinājums – kontu debetā, izņemot piešķirto atlaižu kontus; tie ir ieņēmumus

  regulējošie konti, kas slēdzami uz attiecīgo ieņēmumu kontiem. Ieņēmumu kontu debetā un

  atlaižu kontu kredītā uzrāda ieņēmumu un atlaižu summu precizējumus. Pārskata perioda

  beigās ieņēmumu kontu saldo slēdz uz peļņas vai zaudējumu kontu.

  Visos izdevumu kontos izdevumus grāmato konta debetā, bet kredītā tiek uzrādītas

  izdevumus precizējošās summas. Pārskata gada beigās šajos kontos izveidojušos saldo slēdz

  (kontu reformācija) uz peļņas vai zaudējumu kontu, kreditējot šos kontus.

  Kā 2.1.tabulā parādīts, uzņēmums 2014. pārskata gadu noslēdza ar zaudējumiem EUR

  353 282, kas ir ļoti atšķirīgi salīdzinot ar 2013.gadu, kurš tika noslēgts ar peļņu EUR

 • 21

  589 123. Autors norāda, ka peļņas samazināšanās kā atsevišķs rādītājs vēl neko neliecina;

  iespējams uzņēmums ir investējis ražošanas attīstībā, kas parādīs veiksmīgus rezultātus

  turpmākajā uzņēmuma dzīvē, nevis 1 gada griezumā. Pēc peļņas vai zaudējuma aprēķina var

  secināt, ka klāt ir nākusi ļoti liela izmaksu pozīcija – Norvēģijas pārstāvniecības izdevumi,

  kas arī izskaidro kraso rezultātu atšķirību abos pārskata gados.

  Kā jau ražošanas uzņēmums, lielākā daļa izdevumu ir pārdotās produkcijas ražošanas

  izmaksas. Autors secina, ka apgrozījums ir samazinājies par 32%, kas likumsakarīgi kopā ar

  administrācijas un pārējām uzņēmuma saimniecisko izmaksu pieaugšanu, rezultējās šādos

  zaudējumos 2014.gadā. Autors uzskata, ka šis ir perfekts piemērs, ka nedrīkst finanšu

  lēmumus un rezultātus balstīt tikai uz kādu konkrētu rādītāju, bet tieši pretēji – jāpēta

  uzņēmuma rezultāti no dažādām pusēm, lai labāk izprastu tā darbību. Kā lielisks piemērs tam

  ir šie abi gadi, kuros bruto peļņas atšķirība ir tikai Eur 7978, kas būtībā liktu spriest, ka arī

  peļņas rādītājiem jābūt līdzīgiem. Bet tā kā pārējās izmaksu pozīcijas, kas nav tieši saistītas ar

  ražošanas izmaksām ir krietni pieaugušas, tad rezultāts ir krasi atšķirīgs – peļņas rādītāji

  atšķiras par 270%!

  Tabulā 2.1. attēlots uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2014. gadu, no kā

  arī autors izdara savus secinājumus un priekšlikumus par uzņēmuma darbību.

  2.1. tabula

  Uzņēmuma peļņas vai zaudējuma aprēķins par 2014.gadu

  Rādītājs

  Pārskata

  gada beigās,

  EUR

  Iepriekšējā

  pārskata gada

  beigās,

  EUR

  Neto apgrozījums 2 569 722 3 762 454

  Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 1 480 746 2 681 456

  Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) 1 088 976 1 080 998

  Pārdošanas izmaksas 149 675 192 231

  Administrācijas izmaksas 273 111 77 707

  Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 5 224 17 786

  Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 263 828 127 331

  Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 9 486 4 493

  Norvēģijas pārstāvniecības izdevumi -752 023 0

  Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un

  nodokļiem -353 923 697 022

  Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem -353 923 697 022

  Ieņēmuma nodoklis par pārskata periodu 0 107 639

  Atliktais nodoklis 641 -260

  Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc

  nodokļiem (tīrie ieņēmumi) -353 282 589 123

 • 22

  Analizējot finansiālās iespējas, autors ir apskatījis uzņēmuma 2014.gada finanšu

  pārskata datus kontekstā ar uzņēmuma iekšējo vidi. Ņemot vērā tajā pieejamo informāciju,

  var secināt, ka:

  Lielākais pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu īpatsvars ir materiālu

  izmaksām, kas ir loģiski, ņemot vērā uzņēmuma produktu – šeit būtiski ir materiālu

  iepirkšana uzņēmumā, tā piegādātāji, cenas, sadarbības nosacījumi.

  Tā kā uzņēmums lielāko daļu savas darbības (māju uzstādīšanu) veic ārpus

  Latvijas, tad ļoti būtiski ir tādi faktori, kas saistās gan ar uzņēmuma darbinieku uzturēšanos

  Norvēģijā (piemēram, komandējuma izmaksas, apdrošināšana, darbinieku nodarbināšanas

  atbilstība vietējai likumdošanai u.c.), gan arī ar visiem citiem saistītajiem pakalpojumiem, kā

  materiālu transportēšana, ārpakalpojumu un apakšuzņēmēju darbība uz vietas Norvēģijā.

  Ar uzņēmuma darbības specifiku saistās arī tas, ka uzņēmumam svarīgs

  aspekts ir tā īpašumā un lietošanā esošais transports – kas saistās gan tieši ar izmaksām (lai tās

  būtu minimizētas, piemēram, degvielas izmaksas; vai labāk pirkt (kredīts vai līzings) vai

  nomāt), gan arī ar darba organizāciju (lai darbības nodrošināšanai vienmēr būtu pieejams

  darba kārtībā esošs transports).

  Atverot ražotni jaunās telpās ir būtiski arī palielinājušies komunālie izdevumi,

  līdz ar to no efektīvas uzņēmuma pārvaldības viedokļa ir ļoti svarīgi pareizi saplānot darbus

  un telpu noslogojumu, lai, piemēram, elektrība netiktu tērēta nelietderīgi (jo telpas ir lielas un

  darbs ir tieši piesaistīts konkrētiem projektiem, kad darbs ražotnē ir veicams, nevis visu laiku

  vienmērīgi).

  Tā kā uzņēmuma galvenais noieta tirgus ir ārpus Latvijas, tad jebkura

  starptautiska uzņēmuma darbība saistās arī ar savstarpējiem starptautiskiem norēķiniem –

  uzņēmumam ir salīdzinoši lieli zaudējumi no valūtas kursa svārstībām, jo savstarpējos

  darījumos Norvēģijas kronas. Zaudējumi galvenokārt veidojas no debitoriem, jo rēķini ir

  izrakstīti kronās. Šī arī varētu būt joma, kur uzņēmums varētu izvērtēt savu darbību un arī

  optimizēt resursus.

  2.4.2. Uzņēmuma bilance

  Šajā nodaļā autors apskatīs uzņēmuma bilanci. Autors secina, ka bilances debeta un

  kredīta atlikumi ir vienādi un konti ir sagrupēti un apstrādāti atbilstoši „Gada pārskata

  likuma”[15., 16.lpp.] 10.pantā noteiktām prasībām.[7.] Bilance ir sastādīta vertikālā formā,

  kur augšējā daļā ievietoti aktīva posteņi, bet zem tās – pasīva posteņi. Autors secina, ka gada

 • 23

  pārskatā un grāmatvedībā par naudas vienību un vērtības mēru ir lietota Latvijas Republikas

  naudas vienība – euro.

  Uzņēmuma lielāko daļu aktīvu sastāda pamatlīdzekļi, nauda un citi debitori. Pie citiem

  debitoriem lielāko daļu sastāda uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN), kā arī pievienotās

  vērtības nodokļa (PVN) pārmaksas. UIN avansa maksājumi jāveic, balstoties uz iepriekšējā

  gada rezultātiem. Kā redzams pēc bilances pasīva, uzņēmumam ir ļoti neliels aizņemtais

  kapitāls –kredīti vai aizņēmumu no saistītajām kompānijām. Autors vēlas vērst uzmanību uz

  to, ka uzņēmuma pamatkapitāls ir EUR 2 840. Autors vēlas norādīt un ieteikt, ka uzņēmumam

  ar 2.5 un 3 miljonu apgrozījumu gadā noteikti vajadzētu padomāt par pamatkapitāla

  palielināšu; tas uzlabotu uzņēmuma tēlu finansēšanas iestāžu acīs.

  Uzņēmumam uz 31.12.2014. ir ilgtermiņa aizņēmumi EUR 15 073. Autors uzskata, ka

  uzņēmumam nebūs problēmu segt šīs saistības. Bet ar lielu piesardzību autors ieteiktu

  skatīties uz to, cik lieli ir īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem – EUR 105 065.

  Šim skaitlim būtu lietderīgi pretī nolikt pircēju un pasūtītāju parādus, kas uz 31.12.2014. ir

  tikai EUR 2 901. No šiem skaitļiem autors vēlētos izteikt minējumu, ka ir saņemts avansu

  maksājums no pircēja kā arī ir pasūtīti izejmateriāli ar pēcapmaksu un algots darba spēks,

  kuriem arī jāizmaksā algas pēc padarītā. Šeit iespējams risks saistībā ar to, ka ražošanai ir

  iztērēti vairāk līdzekļi nekā konkrētajā brīdī ir ienākuši no pircējiem. Autors vēlas ieteikt

  pārskatīt apmaksas grafikus gan pircējiem, gan noslēgtos līgumus ar piegādātājiem, jo

  izmainot šos apmaksas nosacījumus var uzlabot naudas plūsmu tā, lai nerastos tik liela

  negatīvā starpība starp naudu, kura ir jāsaņem no pircējiem un to, kura jāmaksā izejvielu un

  materiālu piegādātājiem.

  2.4.3. Uzņēmuma likviditātes aprēķins, maksātspējas, lietišķās aktivitātes un

  rentabilitātes rādītāji un to raksturojums

  Uzņēmuma darbības ekonomiskajai analīzei ir svarīga loma uzņēmuma vadīšanā.

  Analīzes uzdevums ir noteikt uzņēmuma darbības efektivitāti pārskata periodā un noteikto

  mērķu sasniegšanu, un uzņēmuma darbības attīstības iespējamos virzienus. Tāpēc analīze ir

  jāveic mērķtiecīgi, lai izzinātu tādas uzņēmuma iespējas un rezerves, kuras nodrošinātu esošo

  resursu optimālu izmantošanu

  Uzņēmuma likviditātes analīze nozīmē finansiālās stabilitātes noteikšanu. Likviditātes

  rādītāji ir rādītāji, ar kuru palīdzību var novērtēt uzņēmuma spēju segt savus parādus tad, kad

  tie ir jāmaksā. Šī spēja ir atkarīga no attiecības starp uzņēmuma maksāšanas līdzekļu

 • 24

  potenciālu un uzņēmuma finansiālajām saistībām. Maksāšanas līdzekļu potenciāls nozīmē

  uzņēmumam piederošus likvīdus līdzekļus.

  Par likvīdiem sauc tos aktīvus, kuri jau atrodas naudas formā, kā arī tos, kurus ātri var

  pārvērst naudas formā.

  Kopējais likviditātes koeficients ir apgrozāmo aktīvu attiecība pret īstermiņa

  saistībām. Šis rādītājs vērtē, cik labi uzņēmums spētu nokārtot savas īstermiņa saistības ar

  saviem apgrozāmiem līdzekļiem[8].

  Attēlā 2.4. ir uzrādīta kopējā likviditātes koeficienta formula un pēc formulas veiktais

  aprēķins.

  Formula:

  Kopējais likviditātes koeficients

  =

  Apgrozāmie līdzekļi

  Īstermiņa saistības

  Aprēķins:

  Kopējais likviditātes koeficients

  =

  451 713

  158 109

  Rezultāts: 2,85

  2.4.att. Kopējais likviditātes koeficients [autora veidots]

  Autors secina, ka uzņēmuma spēja dzēst savas īstermiņa saistības izmantojot

  apgrozāmos līdzekļus (2.1.attēls), ir pietiekama. Par šī koeficienta optimālā lieluma robežām

  viedoklis nedaudz atšķiras, saskaņā ar vispārpieņemtajiem starptautiskajiem standartiem tiek

  uzskatīts, ka šīm koeficientam jāatrodas robežās starp 1 un 2 (dažreiz 3).

  Likviditātes rādītāji ir bieži ļoti apmierinoši, bet uzņēmuma maksātspēja nebūt nav

  apmierinoša, tāpēc bieži, it sevišķi bankas pie kredītu izsniegšanas, izmanto uzņēmuma

  maksātspējas rādītāju.

  Ar šo rādītāju palīdzību:

  raksturo uzņēmuma saistību attiecību pret pašu kapitālu vai aktīvu kopsummu;

  novērtē uzņēmuma iespējas paaugstināt saistību summu;

  novērtē uzņēmuma spēju noteiktā termiņā nokārtot saistības.

  Šis rādītājs atspoguļo saistību īpatsvaru uzņēmumā, to veido attiecība starp visām

  uzņēmuma saistībām un bilances kopsummu:

  Maksātspējas rādītāji jeb saistību īpatsvars bilancē rāda, cik reizes pārskata perioda

  laikā apritējis kapitāls, debitoru parādi, kreditoru parādi, krājumi, aktīvi, ilgtermiņa

  ieguldījumi[8.] Attēlā 2.5. aprēķināts saistību īpatsvars bilancē.

 • 25

  Formula:

  Saistību īpatsvars bilancē

  =

  uzņēmuma saistības

  bilances kopsumma

  Aprēķins:

  Saistību īpatsvars bilancē

  =

  173 182

  582 609

  Rezultāts: 0,30

  2.5. att. Saistību īpatsvars bilancē [autora veidots]

  2.2. attēlā redzams, ka uzņēmumā nav problēmas ar maksātnespēju, jo rādītājs ir

  mazāks par 0,5.Vispārējā gadījumā tiek uzskatīts: jo vairāk uzņēmuma bilances kopsumma

  pārsniedz saistības, jo augstāka ir uzņēmuma maksātspēja.

  Uzņēmuma līdzekļu aprites rādītāji raksturo uzņēma līdzekļu izmantošanas

  efektivitāti. Aktivitātes rādītāji rāda, cik reizes pārskata perioda laikā apritējis kapitāls,

  debitoru parādi, kreditoru parādi, krājumi, aktīvi, ilgtermiņa ieguldījumi. Aprites rādītājiem ir

  liela nozīme uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšanā, jo līdzekļu aprites ātrums ir to

  pārvēršanas naudas formā ātrums, kas tieši ietekmē uzņēmuma maksātspēju. Šo rādītāju

  aprēķina kā attiecību starp neto apgrozījumu un kapitālu, aktīvu utt.[11., 134.lpp.]

  Attēlā 2.6. ir parādīta pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījuma formula un veiktais

  aprēķins pēc kura autors var izdarīt secinājumus.

  Formula:

  Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums

  =

  Neto apgrozījums

  Debitori kopā

  Aprēķins:

  Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums

  =

  2 569 722

  228 384

  Rezultāts: 11,25

  2.6. att. Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums [autora veidots]

  2.3 attēlā iegūtais rezultāts parāda, ka debitoru parādi tiek pārvērsti par naudas

  līdzekļiem 11,25 reizes gadā. Šis rādītājs ļoti atšķiras dažādās nozarēs, tādēļ ir nepieciešama

  plašāka analīze, lai noteiktu, vai rādītājs ir normas robežās.

  Savukārt, apgrozāmo līdzekļu kustības aprēķins 2.7.. attēlā norāda uz apgrozāmo

  līdzekļu efektīvu izmantošanu.

 • 26

  Formula:

  Apgrozāmo līdzekļu kustība

  =

  Apgrozījums

  Apgrozāmie līdzekļi

  Aprēķins:

  Apgrozāmo līdzekļu kustība

  =

  2 569 722

  451 713

  Rezultāts: 5.69

  2.7. att. Apgrozāmo līdzekļu kustība [autora veidots]

  Augsts koeficients norāda, ka uzņēmumam ir nepietiekams apgrozāmo līdzekļu

  daudzums, turpretī zems koeficients var norādīt uz esošo apgrozāmo līdzekļu neefektīvu

  izmantošanu.

  Kopējo aktīvu apgrozījuma aprēķins, kas redzams 2.8. attēlā norāda, ka uzņēmuma

  aktīvu apgrozījums ir zems (vidējais valstī -2.19).

  Formula:

  Kopējo aktīvu apgrozījums

  =

  Neto apgrozījums

  Aktīvi

  Aprēķins:

  Kopējo aktīvu apgrozījums

  =

  2 569 722

  582 609

  Rezultāts: 0.23

  2.8. att. Kopējo aktīvu apgrozījums [autora veidots]

  Pārāk zems koeficients parāda, ka investīcijas uzņēmumā ir bijušas pārāk lielas un

  nepieciešams likvidēt daļu pamatlīdzekļu un krājumu, kas dotu iespēju uzlabot uzņēmuma

  likviditāti. Ļoti augsts aktīvu apgrozījuma koeficients var norādīt arī uz to, ka uzņēmumam ir

  jāiegulda papildus līdzekļi aktīvos, lai izturētu konkurenci.

  Nozīmīgākais uzņēmuma darbības efektivitātes mērs ir peļņa. Uzņēmuma neto peļņu

  dalot ar neto apgrozījumu, ar uzņēmuma kopējo vai pašu kapitālu, nosaka rentabilitāti.

  Rentabilitāte ir uzņēmuma darbības efektivitātes rādītājs. Šie rādītāji rāda patērētos līdzekļus

  vai realizētās produkcijas apjomu. Rentabilitāti izsaka procentos, tās vērtēšanai nav noteiktu

  kritēriju. Jo augstāks šis procentu līmenis, jo uzņēmuma darbība ir efektīvāka, zems

  rentabilitātes līmenis liecina par uzņēmuma neveiksmi; ja to nenovērš laikus, ir sagaidāma

  uzņēmuma darbības krīze[8.].

 • 27

  Attēlā 2.9. ir veikts uzņēmuma apgrozījuma rentabilitātes aprēķins, izmantojot

  formulu.

  Formula:

  Apgrozījuma rentabilitāte

  =

  Pārskata perioda peļņa

  Neto apgrozījums

  x

  100%

  Aprēķins:

  Apgrozījuma rentabilitāte

  =

  -353 282

  2 569 722

  Rezultāts: -14%

  2.9. att. Apgrozījuma rentabilitāte [autora veidots]

  Apgrozījuma rentabilitāte jeb bruto peļņas robeža parāda, cik liela daļa no realizācijas

  ieņēmumiem ir peļņa. Šis rādītājs raksturo uzņēmuma vadības spēju vadīt un kontrolēt

  izmaksu attiecību pret apgrozījumu. Peļņas apjomu var regulēt, mainot pārdotās produkcijas

  daudzumu, ceļot cenas vai arī samazinot izmaksas. Svarīgi ir salīdzināt aprēķināto peļņas

  normu ar nozares vidējiem rādītājiem. Ja aprēķinātais rādītājs ir lielāks par nozares vidējo

  rādītāju, analizējamais uzņēmums ir starp nozares līderiem.

  Autors secina, ka salīdzinot ar 2013.gadu, kad apgrozījuma rentabilitātes rādītājs bija

  16%, 2014.gadā rentabilitāte ir ievērojami samazinājusies. Ja šī tendence turpināsies,

  uzņēmums var kļūt zaudējumu nesošs. Autors uzskata, ka ir jāņem vērā to, uz ko šie rādītāji

  norāda kā arī iemesli, kas tos iespaido. Ir jāinformē uzņēmuma vadība par iespējamiem

  turpmākajiem riskiem kā arī to, kādiem izdevumiem jāpievērš īpaši liela uzmanība.

 • 28

  3. UZŅĒMUMA SVID ANALĪZE

  Turpinājumā autors pievērsīsies uzņēmuma SVID analīzei (skat.3.1..att.). “SVID

  analīze ir viena no populārākajām metodēm, kas palīdz sistematizēt iekšējās un ārējās vides

  analīzes procesu un izstrādāt stratēģijas (angliski SWOT).” [5., 103.lpp.]

  Uzņēmuma SVID analīzes sagatavošanai autors izmantoja analītisko un sintēzes

  metodi, apkopojot pieejamo informāciju un izvērtējot uzņēmuma stiprās un vājās puses,

  iespējas un draudus.

  3.1. att. Uzņēmuma SVID analīzes matrica [autora veidota]

  Apkopojot SVID analīzi, autors secina, ka uzņēmumam ir diezgan daudz stiprās puses

  un iespējas, bet jāņem vērā arī draudi un vājās puses. Kā viena no uzņēmuma stiprajām pusēm

  ir uzņēmuma īpašnieks, kurš ir Norvēģijas pilsonis. Tas ir viens būtiskiem uzņēmuma

  attīstības faktoriem, jo galvenais īpašnieks un vadītājs, kā Norvēģijā dzīvojošs pilsonis, spēj

  korektāk un vairāk izpētīt tirgus ekonomiku un darbības vietu, jo labāk pārzina procesus

  valstī, kurā dzīvo. Līdz ar tiek būtiski paaugstināta arī uzņēmuma konkurētspēja attiecībā pret

  Stiprās puses Vājās puses

  Uzņēmuma īpašnieks

  Zināšanas par vietējo tirgu

  Demokrātisks vadības stils

  Projektu vadītāju iesaiste lēmumu

  pieņemšanā un uzticēšanās tiem

  Minimāla konkurence

  Uzņēmuma misijas, mērķu un

  uzdevumu nekonkrētība

  Informācijas un komunikācijas

  problēmas projektu gaitā

  Minimāla tehnoloģiju izmantošana

  ikdienas darba procesā (ne saistībā ar

  ražošanu)

  Nav izstrādāts mārketinga plāns

  Iespējas Draudi

  Jaunu tirgu apgūšana Norvēģijā

  Jaunu tirgu apgūšana citās valstīs

  Uzņēmuma efektivitātes palielināšana,

  uzlabojot uzņēmuma procesus

  Uzņēmuma darbinieku iniciatīvas

  paaugstināšanās

  Izmaiņas sadarbība ar esošajiem

  piegādātājiem

  Starpnieku nosacījumu maiņa

  Ierobežojumu ieviešana attiecībā uz

  starptautisko darbību

  Būtiska klientu vajadzību un paradumu

  maiņa

 • 29

  konkurentiem un zināšanas par vietējo tirgu.Jebkuram uzņēmuma ir būtiska pozitīva un

  stabila iekšējā vide, kas šajā gadījumā tiek nodrošināts ar demokrātisku vadības stilu un

  uzticēšanos saviem darbiniekiem.

  Kopumā šī komunikācija un attiecības ir vērtējamas pozitīvi, jo arī darba uzdevumu

  veikšanā tiek pielietota projektu vadības pieeja, kas jau pati par sevi konkretizē un sistematizē

  darba procesu.

  Autors uzskata, ka lielā mērā vadīšanas veiksmes faktors uzņēmumā ir tas, ka

  uzņēmuma vadība uzticas darbiniekiem un ļauj tiem piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā.

  Projektu pieeja uzņēmuma darbībā būtiski ietekmē arī komandas darbu, kas ir svarīgs aspekts

  veiksmīga rezultāta sasniegšanai – attiecīgi, kā norisinās praktiskā sadarbība arī starp projekta

  vadītājiem un darbiniekiem, ne tikai attiecībā uz vadību. Šeit var minēt, ka uzņēmuma

  darbinieki sasvtarpēji labi sadarbojas un, ja ir nepieciešams, ļoti labi strādā arī deleģēšana un

  vadība starp pašiem darbiniekiem. Protams dažkārt komunikācija starp pašiem uzņēmuma

  darbiniekiem būtu pilnveidojama – saistībā ar precīzas informācijas nodošanu īstajā laikā un

  īstajā vietā, tomēr kopumā komunikācija un vadības stils šajā uzņēmumā ir kā stiprā puse.

  Ņemot vērā uzņēmuma stiprās puses, tās veido arī vairākas iespējas uzņēmuma

  attīstībai. Autors jau skaidroja, kāds ir pienesums uzņēmumam no vadītāja – jaunu tirgu

  apgūšana Norvēģijā, kā arī uzņēmuma stabilitāte un potenciāls ļauj apgūt vēl citus jaunus

  tirgus. Tāpat arī iespējams paaugstināt darbinieku potenciālu un lielāku iniciatīvu, kas

  sekmētu jaunu ideju veidošanos un paaugstinātu darbības efektivitāti.

  Savukārt par uzņēmuma vājo pusi ir jānosauc misijas, mērķu un uzdevumu

  nekonkrētība. Uzņēmumam nav nodefinēti konkrēti mērķi, taču tas neietekmē uzņēmuma

  praktisko darbību. Var secināt, ka uzņēmums pamatā darbojas ar tādiem kā „nerakstītiem

  likumiem”, taču autors uzskata, ka šāda pieeja nav ilgtspējīga un, uzņēmumam strauji

  attīstoties, ir ļoti būtiski nodefinēt un aprakstīt savu konkrētu stratēģiju. Īpaši svarīgi šaja

  kontekstā būtu arī individuālie struktūrvienību mērķi, ja jau uzņēmums plāno arvien vairāk

  deleģēt uzdevumus un atbildību padotajiem darbiniekiem, taču šobrīd tas īsti nestrādā –

  iespējams, šādi konkrēti noteikti indiviuālie mērķi varētu veicināt šo situāciju. Šeit arī var

  minēt to, ka uzņēmumam pagaidām nav izstrādāta konkrēta sava misija, kas arī var negatīvi

  ietekmēt uzņēmuma attīstību, jo nav šī viena konkrētā startēģiskā virziena – ir identificēti daži

  attīstības plāni, kā ražošanas attīstība un jaunu tirgu apgūšana, taču ar to nav pietiekami. Tāpat

  kā individuālie mērķi, arī konkrētas uzņēmuma misijas nodefinēšana varētu uzlabot padoto

  darbinieku piederības apzināšanos uzņēmumā un arī to lielāku iniciatīvu un iesaisti

  uzņēmuma darbā, līdz ar to arī palielinot katram savu atbildību. To ir iespējams panākt gan

 • 30

  nodefinējot misiju, mērķus un uzdevumus, gan uzlabojot informācijas un komunikācijas apriti

  projektu gaitā.

  Kā vēl viena no uzņēmuma vājajām pusēm ir minimāla tehnoloģiju izmantošana

  ikdienas darba procesā. Katrs uzņēmuma projekts ir individualizēts, kas nozīmē, ka ir

  minimāla standartizācija attiecībā uz mājas projekta sagatavošanu un izmantotām metodēm

  tās detaļu saražošanā. Tā kā uzņēmums pamatā izmanto dažas specifiskas tehnoloģijas, kas

  saistās ar dažu konkrētu darbinieku (speciālistu) tiešajiem darba uzdevumiem, tad nav

  novērojam uzņēmuma liela atkarība no tām. Iespējams, uzņēmumam būtu vairāk jāpadomā

  par tehnoloģiju izmantošanu uzņēmuma iekšējo procesu uzlabošanā, piemēram, klientu un

  ražošanas vadības sistēmu jomā.

  Attiecībā uz uzņēmuma mārketingu, jau iepriekšējās nodaļās autors skaidroja, ka tam

  nav izstrādāta plāna. Protams, uzņēmums veic nelielas mārketinga aktivitātes, bet to nevar

  uzskatīt par stratēģisku pieeju. Ja uzņēmums vēlas virzīt attīstību, paplašināties, piesasistīt

  jaunus klientus – būtu nepieciešams padomāt par mārkeitnga plāna izstrādi, kurā pa punktiem

  tiktu nodefinēti darbības soļi.

  Sadarbību ar skatiliski mazāk piegādātājiem arī varētu saistīt ar uzņēmuma

  individualizēto pieeju – ka ļoti minimāli ir standartizētu lietu un procesu un biežāk

  nepieciešama ir individuāls risinājums. Tas nozīmē arī to, ka uzņēmums ir atkarīgs no

  skaitliski mazāk piegādātājiem un līdz ar to ir arī mazāk variāciju, ja kāds no esošajiem

  pārtrauc sadarbību vai maina sadarbības nosacījumus. Tas attiecas arī uz starpniecības

  pakalpojumiem, kuri tiek izmantoti, galvenokārt, uzņēmuma iegādāto izejvielu un produktu

  transportēšanai no Latvijas uz Norvēģiju. Protams, ir pozitīvi, ja uzņēmums var būt

  pašpietiekams un neatkarīgs, tomēr tas ir arī iznāms risks, nekā iesaistot „palīdzībo no malas”.

  Uzņēmuma galvenā (apmēram 90%) klientu grupa ir Norvēģijas iedzīvotāji, kuriem

  tiek būvētas privātmājas, taču uzņēmums sadarbojas arī citu projektu izstrādē – tiek būvētas

  skolas, lielveikali, zvejnieku mājas, rūpnīcas. Minētais norāda uz to, ka uzņēmuma klients ir

  diezgan noteikts un zināms, kas var būt gan kā pluss (jo ļoti labi tiek pārzinātas klientu

  vajadzības), gan arī mīnuss (jo mainoties šo klientu vajadzībām, var mainīties arī

  pieprasījums). Taču jau iepriekš tika secināts, ka tā kā uzņēmums pamatā koncentrējas uz

  klientu, ne tā produktu, tad šī individuālā pieeja var būt arī kā risku samazinošs faktors.

  Draudi uzņēmumam var būt tādā gadījumā, ja veidojas klientu un patērētāju paradumu maiņa,

  bet uzņēmums nespēs šīm izmaiņām pielāgoties.

  Kopumā SVID analīze liecina, ka uzņēmums iekšēji ir stabils un ar lielu potenciālu, jo

  tajā ir demokrātisks vadības stils un sadarbība ar Norvēģiju, kuru ir iespējas vēl vairāk

 • 31

  paplašināties. Tie ir labi nosacījumi, lai uzņēmums izvirzītu savus mērķus un uzdevumus, kuri

  šobrīd ir neskaidri. Tāpat arī, lai izvairītos no iespējamiem draudiem, ir iespējams paplašināt

  tirgu un plānot tirgu arī citās valstīs, ne tikai Norvēģijā, kā arī paaugstināt uzņēmuma

  efektivitāti un darbinieku iniciatīvu. Viens no svarīgākajiem aspektiem kvalifikācijas darba

  kontekstā ir mārketinga plāna izveidošana vai vismaz stratēģisku darbību plānošana – izvirzīt

  uzdevumus, prioritātes, kuras īstenot, lai piesaistītu klientus, palielinātu apjomus, paplašinātu

  tirgu, nostiprinātu pozīcijas konkurentu vidū. Tāpēc kvalifikācijas darba temats par

  tehnoloģiju pilnveidi uzņēmumā ir aktuāls un nozīmīgs, jo sekmētu minēto uzdevumu

  realizēšanu. Konkrētāk par secinājumiem un priekšlikumiem skatīt kvalifikācijas darba

  nobeiguma sadaļās.

 • 32

  4. MĀRKETINGA TEHNOLOĢIJU IZMANTOŠANAS

  ANALĪZE UZŅĒMUMĀ

  Autors teorijas daļā skaidroja, kas ir mārketings un tā tehnoloģijas. Apkopojot

  informāciju varētu teikt, ka tas iedalās 2 lielās grupās – informācijas analīzē (tirgus analīzē,

  patērētāju un konkurentu izvērtējumā, produktu analīzē un SVID), un rezultātu apkopošanā,

  kas ietver arī jaunu stratēģiju izstrādi (par tirgu, piedāvāto produktu, cenu, pārdošanu un arī

  komunikāciju). Autors ir izpētījis uzņēmuma iekšējo vidi un secina, ka mārketinga funkcijas

  uzņēmumā tiek apmierinātas tikai daļēji un nav izstrādājis konkrētu klientu piesaistes

  pasākumu (mārketinga) plānu. Ne visas minētās jomas uzņēmums ir pilnvērtīgi analizējis jeb

  varētu teikt, ka iegūtie dati nav izmantoti stratēģiju izstrādei. Uzņēmums apzinās, kas ir viņa

  klients un produkts, kā arī savu pozīciju tirgū, taču nav rakstiski formulēts, kā ar šiem datiem

  varētu “operēt”, lai radītu pievienoto vērtību, palielinātu pārdošanas apjomus, nostiprinātu

  pozīciju tirgū u.tml.

  Autors noskaidrojis, ka būvniecības uzņēmuma galvenā (apmēram 90%) klientu grupa

  ir Norvēģijas iedzīvotāji, kuriem tiek būvētas privātmājas, taču uzņēmums sadarbojas arī citu

  projektu izstrādē – tiek būvētas skolas, lielveikali, zvejnieku mājas, rūpnīcas. Minētais norāda

  uz to, ka uzņēmuma klients ir diezgan noteikts un zināms, kas var būt gan kā pluss (jo ļoti labi

  tiek pārzinātas klientu vajadzības), gan arī mīnuss (jo mainoties šo klientu vajadzībām, var

  mainīties arī pieprasījums). Šis uzņēmums pamatā koncentrējas uz klientu, ne tā produktu, jo

  pastāv individuālā pieeja, kas var būt arī kā risku samazinošs faktors. Būtiski ir tas, ka

  uzņēmums darbojas starptautiskā tirgū un līdz ar to uzņēmumu ietekmē ne tikai notiekošais

  Latvijā, bet arī Norvēģijā.

  Saprotams, ka ne visi cilvēki izmanto vienus un tos pašus produktus un pakalpojumus,

  tāpēc pastāv konkurence par klientu – ikviens uzņēmums vēlas piesaistīt savu mērķauditoriju

  un iegūt lielāku peļņu. Vērtējot būvniecības uzņēmuma konkurētspējas un priekšrocību, kā

  viens no galvenajiem aspektiem jāmin pats uzņēmuma īpašnieks, kurš ir Norvēģijas pilsonis,

  dzīvo Norvēģijā un tas līdz ar to ļoti būtiski ietekmē uzņēmuma darbību. Tas ir pozitīvi, jo

  uzņēmuma darbība pamatā koncentrējas uz klientu, kas šajā uzņēmumā ir Norvēģijas

  iedzīvotājs. Uzņēmuma īpašnieku varētu raksturot kā galveno resursu un spēku avotu

  atšķirīgās prasmes veidošanā – te ietilptu īpašnieka kā uzņēmuma vadītāja darba rezultāts,

  piemēram, sasniegtie uzņēmuma darbības finansiālie rādītāji, zināšanas par tirgu, kontakti

  Norvēģijā u.c.

 • 33

  Kopumā, pēc autora domām, uzņēmums nav izstrādājis konkrētu klientu piesaistes

  pasākumu (mārketinga) plānu. Kā jau minēts iepriekš, klientu piesaisti veicina uzņēmuma

  vadītājs un darba kvalitāte, kas rada „mutvārdu reklāmu” un viens klients iesaka izmantot

  uzņēmuma pakalpojumus arī saviem paziņām. Tomēr, lai attīstītu tirgus paplašināšanās mērķi,

  būtu nepieciešama stratēģijas izstrāde un tam atbilstošu prasību sagatavošana, lai par

  uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem un kvalitāti informāciju varētu iegūt jebkurš

  interesents šajā jomā. Tas arī nostabilizētu uzņēmuma tēlu klientu vidū un radītu

  pārliecinošāku iespēju ilgtermiņa sadarbībai ar klientiem. Protams, ja uzticētais darbs tiek

  paveikts kvalitatīvi, nav šaubu, ka klients būs ieinteresēts sadarboties atkārtoti, tomēr

  mūsdienās, kad piedāvājumu klāsts ir plašs un konkurence liela, ir jāpievērš uzmanība

  zīmolvedībai jeb branding, kas nereti (īpaši finansiāli nodrošinātu klientu vidū) spēlē ļoti lielu

  lomu.

  4.1. Piemēri uzņēmuma mārketinga tehnoloģijām

  Viens no būtiskākajiem ieguldījumiem uzņēmuma mārketinga tehnoloģijās ir bijis

  “drona” jeb gaisa kuģa, filmēšanas lidaparāta iegādāšanās (turpmāk – drons)(skat.3.

  pielikumu). Ar tā palīdzību “Norvēģijas uzņēmuma mārketinga speciālists spēs klientam ne

  tikai palīdzēt izveidot mājas, skolas, zivju rūpnīcas vai zvejnieku mājiņu vizuālos projektus,

  bet arī pareizo to ainavisko novietojumu izvēlētajā vietā - zemes gabalā. Papildus dronam

  komplektā nāk speciāla programma, kura precīzi aprēķina kā pareizi novietot ēkas būvi, lai

  pilnvērtīgāk klients izmantotu visas dabas enerģijas kā, piemēram, sauli.” (skatīt 1.

  pielikumu)

  4.1. att. Objekta kadri no drona lidojuma [18.]

  Ar programmas palīdzību var, piemēram, noteikt uz kuru pusi labāk būvēt logus, lai

  mājā ieplūstu gaisma un saules siltums. Tā kā Norvēģija ir kalnaina, ir noteikumi kas

 • 34

  ierobežoju māju būvēšanas augstumu, lai visas mājas būtu līmenī un blakus esošajām mājām

  netiktu aizsegts skats, gaismas piekļuve u.tml., tāpēc ir svarīgi projektu pirms tam vizualizēt

  datorā.

  4.2. att. Mājas projekts datorā [18]

  Šādu ierīci ir iespējams vadīt ar mobilo telefonu vai planšeti, un tā spēj uzņemt ļoti

  kvalitatīvus attēlus, sver tikai 1280gr un spēj uzlidot 6000m augstumā, kā arī darbības

  temperatūra ir no -15 līdz +40 grādiem, kas arī ir ļoti svarīgi. Šāda tehnoloģiskā risinājuma

  ieviešana paver jaunas iespējas piedāvājuma prezentēšanai un sadarbībai ar klientiem.

  Uzņēmums iegādājās dronu par saviem līdzekļiem kopā ar lietošanas programmu, tāpēc

  nekādas papildu izmaksas tā izmantošana neprasa. Tas ir labs ieguldījums, kas atvieglo

  rasētājam darbu – tādejādi ir vieglāk uzzīmēt mājas specifikāciju un vizualizēt tās 3D attēlu.

  Savukārt klienti jau tagad novērtē bildes no augšas, kurās redzams mājas kopskats un

  novietojums kopējā ainavā – tā ir daļa no uzņēmuma mārketinga, kas piesaista klientu

  interesi.

  Vēl viena no ļoti efektīvām un profesionālām ierīcēm uzņēmumā ir ToolWatch

  programmatūra, kas darbojas uz tālvadības principa un “izseko” darbinieku vai instrumentu

  neatkarīgi no lokācijas.[14.]

  4.3.att. ToolWatch tehnoloģija [15.]

 • 35

  ToolWatch mobilā tehnoloģija ļauj šo sistēmu lietot tālrunī neatkarīgi no pieslēguma

  internetam. Kad darbinieki atrodas telpā bez bezvadu interneta savienojuma, mobilo vienību

  skaitīšana turpinās un dati automātiski tiek uzglabāti datu bāzē. Vienkāršiem vārdiem sekot –

  šī programmatūra nosaka objektu atrašanās vietu (noskenē to), kā arī ļauj veikt papildu

  funkcijas, piemēram, noformēt pasūtījumus.

  ToolWatch ir viena no inovatīvākajām mūsdienu tehnoloģijām, lai palīdzētu

  konsolidēt, pārvaldīt, izmantot, koplietot un aizsargāt savus darba instrumentus un materiālus,

  lai uzņēmums varētu koncentrēties uz to, kas ir vissvarīgākais: palielināt ieņēmumus,

  samazinot instrumentu un materiālu izmaksas, un uzlabot konkurences priekšrocības.

  ToolWatch tehnoloģijas priekšrocības:

  ērti lietojams, jo nav nepieciešama speciāla operētājsistēma vai instalācija, kā arī

  atjauninājumi nav nepieciešami;

  tehnoloģija atbalsta digitālā paraksta lietošanu, kas ļauj daudz ātrāk veikt preču

  pasūtījumu vai noslēgt vienošanos, kā arī aizvieto “papīru kaudzes”;

  ToolWatch ļauj izveidot jaunu instrumentu un produktu uzskaiti un grupēt tos, tādejādi

  pārvaldot un sistematizējot darba instrumentus;

  sekot līdzi materiālu un instrumentu uzskaitei, sistematizējot tos, tādejādi jebkurā brīdī

  var apskatīties, kādā daudzumā ir konkrētā lieta, pasūtījuma statusu, transfēru u.c.;

  ToolWatch sniedz informāciju, kādi instrumenti dotajā brīdī ir vai nav pieejami, fiksē

  izmantošanas ilgumu u.c., tādejādi var plānot veicamos darbus.[14.]

  Tātad šī tehnoloģija būtiski atvieglo uzņēmuma darbu un ietaupa resursus, kā arī

  palielina darba ražīgumu (it īpaši uzņēmumam augot un paplašinoties). Tas dod iespēju

  pārraudzīt uzņēmuma rīcībā esošos instrumentus un materiālus, ietaupot darbinieku laiku,

  kamēr tie iet meklēt kādu no instrumentiem, jo ToolWatch tehnoloģija vienkārši parāda

  objekta atrašanās vietu. Tādejādi palielinās darba ražīgums un ietaupās laiks. Savukārt ātrāka

  un ērtāka materiālu un instrumentu aprite (pasūtījumu veikšana) nodrošina savlaicīgu piegādi,

  jo, izmantojot tehnoloģiju, ir daudz ātrāk un ērtāk iespējams veikt pasūtījumus – līdz ar to

  nekavējas projektu izstrāde. Kopumā šī tehnoloģija nodrošina to, lai bez papildu “kustības”

  tiktu veikts tas pats darbs, kas vienmēr jeb pareizāk sakot, tiktu izdarīts vairāk.

 • 36

  4.2. Uzņēmuma vizuālā identitāte un prezentācijas pasākums

  potenciālajiem klientiem

  Autors jau iepriekš minēja, ka būvniecības uzņēmuma piedāvātā produkcija ir balstīta,

  galvenokārt, uz individuālu projektu izstrādi, tāpēc tā atšķiras no konkurentu piedāvājuma.

  Līdz ar to piedāvātā pakalpojuma plānošana, izstrāde un pats galvenais – vadība, ir būtiska arī

  šim uzņēmumam. Kaut arī darbības joma ir būvniecība, arī šim uzņēmumam ir nepieciešami

  lojāli patērētāji un vārds ar kvalitāti. Autors secina, ka uzņēmumam ir savs nosaukums

  (“Masterwork Construction”), kas ir arī vizualizēts kā logo, un tas tiek izmantots

  uzņēmuma darbinieku apģērbā un uz automašīnām, tādejādi atšķiroties no konkurentiem un

  “saglabājot klientu atmiņā” savu vārdu.

  4.3.att. Uzņēmuma logo [18.]

  Kā jau autors minēja iepriekš, tad uzņēmums nav līdz galam nodefinējis savu misiju

  un nav arī veicis klientu aptauju, tomēr pēc autora domām, uzņēmuma nosaukums un logo

  raksturo būvniecības uzņēmumu un tā piedāvāto produkciju. Uzņēmuma logo tiek

  daudzpusīgi izmantots – tas ir uz vizītkartēm, darba apģērbā, uz automašīnām, sadarbības

  partneru un klientu dokumentācijā, interneta mārketingā u.c. Autors uzskata, ka uzņēmuma

  vārda un logo izmantošana pozitīvi ietekmē uzņēmuma tēla veidošanos un nostiprināšanos

  klientu vidū, kā arī rada asociācijas un “piešķir novērtējumu” no klientu skatījuma.

  “Tehnoloģiskā dizaina galvenais uzdevums ir savienot zinātni ar produktu. Tā pamatā

  ir dažādi matemātiski aprēķini un eksperimenti, lai radītie produkti būtu derīgi lietošanai.”[9.]

  Šādā veidā arī tiek radīti uzņēmuma piedāvātie māju projekti, kurā individuālās vēlmes ir

  apvienotas ar praktisko funkcionalitāti. Autors secina, ka būvniecības uzņēmums nodarbojas

  ar nozares dizaina īpatnību apmierināšanu.

  Svarīgi piebilst, ka šogad uzņēmums ieguva kvalitātes novērtējuma zīmi, kādu piešķir

  Norvēģijas būvniecības nozarē (trīs simboliski āmuri), un tagad uzņēmums ir tiesīgs šo zīmi

 • 37

  norādīt gan pie uzņēmuma informācijas, gan lietot kopā ar logo. Šī zīme ir augsts

  novērtējums, kas radīs pozitīvu iespaidu klientu vidū un interesi par uzņēmumu.

  Prezentācijas pasākums potenciālajiem klientiem. Līdz šim būvniecības uzņēmums

  veiksmīgi strādājis Norvēģijas tirgū, taču viens no tā attīstības virzieniem ir tirgus

  paplašināšana. Tirgus paplašināšanu varētu sākt ar pašu Norvēģiju, jo šobrīd uzņēmums strādā

  tikai Norvēģijas ziemeļos, savukārt nākotnes plānos varētu būt arī citas valstis. Tomēr, lai arī

  uzņēmums vēlētos šādi virzīt darbību jau no paša sākuma, ievērojami rezultāti nav. Autors

  uzskata, ka uzņēmumam nepieciešams vairāk strādāt ar esošo klientu loku un jaunu klientu

  piesaisti. Pozitīvi ir vērtējams uzņēmuma logo izmantojums, jo klienti to atpazīst. Uzņēmums

  varētu apsvērt arī reklāmas izvietošanu Norvēģijas medijos vai internetā. Kā autors

  noskaidroja intervijā (skat.1.pielik.), tad šobrīd reklāma ir izvietota vietējā Norvēģijas

  laikrakstā, taču to varētu izvietot vēl citos. Kā vēl viens no variantiem, kuru piedāvā autors, ir

  prezentācijas pasākums potenciālajiem klientiem, lai iepazīstinātu ar uzņēmuma piedāvājumu

  un uzsāktu pirmo komunikāciju. Intervijā autors noskaidroja, ka uzņēmums ļoti labi strādā ar

  jau esošajiem klientiem. Klientiem regulāri ir pieejama informācija par projekta norisi, iespēja

  iepazīties ar bildēm vai atbraukt apskatīties klātienē. Bijis pat gadījums, kad uzņēmum klients

  pameklējis ražotni Latvijā, lai pats savām acīm novērtētu kā noris darbs pie viņa pasūtītās

  mājas.

  4.1. Tabula

  Prezentācijas pasākuma izmaksu aprēķins [autora veidots]

  Pozīcija Izmaksas

  Prezentācijām aprīkotas telpas īre līdz

  60 cilvēkiem –

  Zāles īrē iekļauts:

  Zāles īre pilnai dienai

  WiFi internets

  Papīra tāfele ar

  rakstāmpiederumiem

  Ekrāns

  Pildspalva un papīrs

  Autostāvvieta

  180 EUR/h

  Izdales materiālu/ielūgumu druka –

  materiāla dizains

  druka

  80.00 EUR

 • 38

  Autors ieteiktu uzņēmuma atvēlēt nelielu finansējuma daļu klientu piesaistei.

  Uzņēmums varētu noorganizēt “atvērto durvju dienu” Norvēģijas ofisā, kur interesenti varētu

  aiziet un iepazīties ar piedāvātajiem mājas projektiem, uzzināt vairāk par to realizācijas

  termiņiem, kā arī iegūt priekšstatu par darbu apjomu un izmaksām. Ielūgumus uz šādu

  pasākumu vajadzētu izsūtīt arī esošajiem klientiem, lai tie uzaicina arī savus draugus un

  paziņas, kurus tas varētu interesēt.

  Uzņēmuma prezentācijas pasākumu varētu rīkot arī kādās konferenču telpās, taču tad

  jārēķinās ar papildu izdevumiem:

  Šāds pasākums būtu nepieciešams, lai popularizētu uzņēmumu, reklāmas nolūkos.

  Tādu vajadzētu organizēt arī citur Norvēģijā, ne tikai daļā, kur