door cliënten bekeken voor huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 door cliënten bekeken met...

63
Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsen Oude Turfmarkt Te AMSTERDAM Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl

Upload: others

Post on 14-Jul-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken

Rapportage voor:

Huisartsen Oude Turfmarkt

Te

AMSTERDAM

Dr. C.P. van Linschoten

Drs. P. Moorer

ARGO BV

www.argo-rug.nl

Page 2: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering
Page 3: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 3

INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1. INLEIDING .............................................................................................. 5

1.1 Door Cliënten Bekeken ........................................................................................... 5 1.2 Het onderzoek ....................................................................................................... 5 1.3 Opbouw rapport .................................................................................................... 5

HOOFDSTUK 2. UITVOERING VAN HET ONDERZOEK ........................................................... 6

2.1 Vragenlijst ............................................................................................................ 6 2.2 Stappen in het onderzoek ....................................................................................... 6

2.2.1 Start-up ......................................................................................................... 6 2.2.2 De meting ...................................................................................................... 7 2.2.3 Rapportage .................................................................................................... 7

2.3 Respondenten ....................................................................................................... 7 2.4 Leeswijzer ............................................................................................................ 9

HOOFDSTUK 3. ERVARINGEN MET DE HUISARTSENZORG .................................................. 10 3.1 Inleiding .............................................................................................................. 10 3.2 Het totaaloordeel van de patiënt ............................................................................. 10 3.3 De uitkomsten naar thema ..................................................................................... 12

3.3.1 Bereikbaarheid .............................................................................................. 13

3.3.2 Toegankelijkheid ............................................................................................ 14 3.3.3 Contact met de praktijk en de assistente .......................................................... 15

3.3.4 Accommodatie ............................................................................................... 16 3.3.5 Bejegening door de huisarts ............................................................................ 17 3.3.6 Informatievoorziening ..................................................................................... 18 3.3.7 Communicatie ............................................................................................... 19 3.3.8 Samenwerking met de patiënt ......................................................................... 20 3.3.9 Deskundigheid ............................................................................................... 21

HOOFDSTUK 4. ERVARINGEN MET DE DOKTERSASSISTENTEN IN DE HUISARTSPRAKTIJK ..... 22 4.1 Inleiding .............................................................................................................. 22 4.2 Doktersassistenten: bejegening .............................................................................. 23 4.3 Doktersassistenten: deskundigheid ......................................................................... 24 4.4 Doktersassistenten: communicatie en samenwerking met de patiënt ........................... 25 4.5 Samenwerking binnen de huisartspraktijk ................................................................ 26

HOOFDSTUK 5. ERVARINGEN MET DE ANDERE ZORGVERLENERS IN DE HUISARTSPRAKTIJK .. 27

5.1 Inleiding .............................................................................................................. 27 5.2 Andere zorgverleners: bejegening ........................................................................... 28 5.3 Andere zorgverleners: deskundigheid ...................................................................... 29 5.4 Andere zorgverleners: communicatie en samenwerking met de patiënt ....................... 30 5.5 Samenwerking binnen de huisartspraktijk ................................................................ 31

HOOFDSTUK 6. AANVULLENDE DIENSTVERLENING ................................................................ 32

6.1 Inleiding .............................................................................................................. 32 HOOFDSTUK 7. ZORG VOOR CHRONISCH ZIEKEN .................................................................. 35

7.1 Toelichting ........................................................................................................... 35 7.2 De grafieken ........................................................................................................ 35

7.3 Beschrijving van de patiënten ................................................................................ 36 7.4 Zorg voor chronisch zieken: totaaloordeel ................................................................ 37 7.5 Samenwerking met de chronisch zieke patiënt ......................................................... 38 7.6 Aandacht gevolgen voor de chronisch zieke patiënt ................................................... 39 7.7 Informatievoorziening aan chronisch zieken ............................................................. 40

7.8 Samenwerking binnen zorgprogramma’s ................................................................. 41

HOOFDSTUK 8. SAMENWERKING MET ANDERE ZORGVERLENERS ............................................ 44

8.1 Inleiding .............................................................................................................. 44 8.2 Samenwerking met apotheek, fysiotherapie en specialist ........................................... 45

BIJLAGE 1. Verbetersuggesties van patiënten ................................................................. 48 BIJLAGE 2. Samenwerking met andere zorgverleners ...................................................... 61

Page 4: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 4

Page 5: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 5

HOOFDSTUK 1. INLEIDING

1.1 Door Cliënten Bekeken

Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan

kwaliteitsverbetering op thema’s die vanuit patiëntperspectief van belang zijn. De

methode is ontwikkeld door ARGO BV en de Nederlandse Patiënten Consumenten

Federatie (NPCF) en wordt met veel succes toegepast bij huisartsen, apotheken,

gezondheidscentra en oefentherapeuten. De aanpak heeft als doel: meten én verbeteren,

en bestaat uit een kwantitatieve meting, kwalitatief aanvullend onderzoek en workshops

waarin de vertaalslag van meten naar verbeteren wordt gemaakt. Deze rapportage bevat

de uitkomsten van een meting van de ervaringen van patiënten van praktijk Huisartsen

Oude Turfmarkt.

1.2 Het onderzoek

Alle patiënten van 18 jaar en ouder werden voor het onderzoek uitgenodigd. Bij

patiënten jonger dan 12 jaar werd de ouder/verzorger gevraagd de vragenlijst in te

vullen.

1.3 Opbouw rapport

In hoofdstuk 2 wordt de uitvoering van het onderzoek in praktijk Huisartsen Oude

Turfmarkt beschreven. Vanaf hoofdstuk 3 worden de uitkomsten gepresenteerd.

Page 6: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 6

HOOFDSTUK 2. UITVOERING VAN HET ONDERZOEK

2.1 Vragenlijst

Voor het uitvoeren van het patiëntervaringsonderzoek in de huisartsenpraktijk zijn de

volgende vragenlijsten gebruikt:

o Met de CQ-Index huisartsenzorg overdag (versie 1.3 februari 2011) werd een

algemeen beeld verkregen van de ervaringen met de huisartsenzorg;

o Met aanvullende vragen werden service-aspecten in beeld gebracht;

o Samenwerking in de eerstelijn is onderzocht;

o Specifiek is ingegaan op de kwaliteit van zorg voor chronisch zieken

De meeste vragen hadden de CQI-categorieën als antwoordmogelijkheden (nooit – soms

– meestal – altijd). Deelname was anoniem: uitkomsten zijn niet te herleiden op

individuele patiënten. Daarnaast wordt de anonimiteit van medewerkers uit de

huisartsenpraktijk nagestreefd. Dit is de praktijk echter niet altijd haalbaar: bijvoorbeeld

wanneer er maar één huisarts of één praktijkondersteuner in de praktijk werkt.

2.2 Stappen in het onderzoek

Het onderzoek is volgens de volgende stappen uitgevoerd:

- de start-up

- de meting

- rapportage

- presentatie van de uitkomsten

2.2.1 Start-up

De praktijk ontving schriftelijk informatie over het ‘Door Cliënten Bekeken’ traject.

Vervolgens ontving men een ‘startpakket’ met 300 codekaarten voor de huisarts en 100

codekaarten voor de POH. Door een medewerker van onderzoeksbureau ARGO werd

contact opgenomen met de doktersassistente of de huisarts. Met hen werd het doel van

het onderzoek besproken en werden het veldwerkprotocol en de planning doorgenomen.

Page 7: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 7

2.2.2 De meting

Per praktijk werden maximaal 300 patiënten van de huisarts en 100 patiënten van de

POH benaderd. Het veldwerk vond plaats met een online vragenlijst. De huisarts en de

POH overhandigde na afloop van een bezoek aan de praktijk een kaart met uitnodiging

en inlogcode aan de patiënt.

2.2.3 Rapportage

Na de meting in de huisartsenpraktijk werden de gegevens geanalyseerd met SPSS 20.0

en is een rapportage gemaakt. De thema’s uit de vragenlijst vormen de kapstok voor het

presenteren van de uitkomsten. Zie verder de leeswijzer bij de grafieken. Naast

presentatie van de uitkomsten van deze huisartspraktijk vindt een vergelijking plaats

met een groep praktijken die vanuit vergelijkbare brede eerstelijnsvisie werkt.

2.3 Respondenten

In tabel 2.1 is de respons weergegeven.

Tabel 2.1: respons

aantal uitgedeelde codekaarten 900 % afgebroken 9,3 % voltooid 90,7 aantal retour 268 responsepercentage 29,8

In tabel 2.2 zijn enkele achtergrondgegevens van de patiënten samengevat: geslacht (%

vrouwen), leeftijd (% patiënten 65 jaar en ouder), het opleidingsniveau (% geen of lager

onderwijs), afkomst (% allochtonen) en ervaren gezondheid. Tevens is het % patiënten

met meer dan 5 contacten met de huisartspraktijk en de huisarts de afgelopen 12

maanden gegeven, waarbij spreekuur, visite en telefonisch contact bij elkaar werden

genomen.

Tabel 2.2: Achtergrondkenmerken patiënten

% vrouwen 69,0 % 65+ 5,8 % lager of geen opleiding 2,1 % allochtonen 19,8 % goede fysieke gezondheid 83,8 % goede geestelijke gezondheid 82,5 % 5 of meer contacten 30,0

Page 8: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 8

In tabel 2.3 is aangegeven welke modules van de vragenlijst zijn ingevuld. Onder (n) is

het aantal respondenten vermeld dat deze onderdelen heeft beantwoord. Het percentage

is bepaald op basis van de valide n; deze is per module weergeven bij ‘totaal’.

Bijvoorbeeld: als de module ‘Chronische aandoening’ door totaal 50 mensen is ingevuld,

en 5 mensen hebben deze module voor ‘diabetes’ beantwoord, dan is dit aangegeven als

10%.

Tabel 2.3: Ingevulde modules van de online vragenlijst

n %

interne Zorgverleners huisarts 238 91,5 doktersassistente 122 46,9

praktijkondersteuner 42 16,2 anders 9 3,5

totaal 260 100,0

Zorgverleners buiten praktijk apotheek 152 81,7 fysiotherapeut 65 34,9

oefentherapeut 5 2,7 psychosociale hulp 52 28,0

dietist 6 3,2 specialist in het ziekenhuis 71 38,2

thuiszorgmedewerker 1 ,5 andere zorgverlener 29 15,6

totaal 186 100,0

151. Voor welke chronische aandoening vult u deze vragenlijst in?

astma / COPD 5 26,3 reuma 0 ,0

hart- en vaatziekten 7 36,8 diabetes mellitus type I/II 3 15,8

spijsverteringsziektes 1 5,3 kanker 0 ,0

chronische neurologische aandoeningen

0 ,0

stofwisselingsziektes 0 ,0 pijn 0 ,0

stemmingsstoornissen 3 15,8

totaal 19 100,0

Page 9: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 9

2.4 Leeswijzer

Vanaf hoofdstuk 3 worden de resultaten gepresenteerd. De uitkomsten van het

onderzoek worden zoveel mogelijk in overzichtelijke grafieken naar thema’s

weergegeven. De verschillende modules van de vragenlijst worden in afzonderlijke

hoofdstukken gepresenteerd:

hoofdstuk 3: ervaringen met de huisartsenzorg

hoofdstuk 4: ervaringen met de doktersassistente in de huisartspraktijk

hoofdstuk 5: ervaringen met de andere zorgverleners in de huisartspraktijk

hoofdstuk 6: aanvullende dienstverlening

hoofdstuk 7: zorgprogramma’s voor chronisch zieken

hoofdstuk 8: samenwerking tussen huisarts en andere zorgverleners.

Uitkomsten per vraag in staafdiagrammen

De uitkomsten op de vragen per thema worden in horizontale staafdiagrammen

weergegeven. Op de meeste vragen kan worden geantwoord met: altijd – meestal –

soms – nooit (als geldige antwoordmogelijkheden). Op andere vragen met: ja –nee.

De hele staaf is 100%. Aangegeven wordt het percentage mensen dat de vraag met

‘altijd’ (of ‘ja’ of ‘geen probleem’) heeft beantwoord (groen), het percentage mensen dat

vraag met ‘meestal’ heeft beantwoord (wit) en het percentage mensen dat de vraag met

‘soms’ of ‘nooit’ (of ‘nee’ of ‘groot probleem’) heeft beantwoord (paars). Op die manier is

per thema in één oogopslag te zien welke vragen positief scoren (veel groen) en welke

vragen minder positief (veel paars). Uitzondering hierop vormen de vragen met een ‘!’.

Dit zijn negatief geformuleerde items. Links van de staaf is de vraag opgenomen, en het

aantal mensen dat een geldig antwoord heeft gegeven op de vraag (n=).

Benchmark met lijngrafiek

In de rapportage worden de scores van de praktijk vergeleken met de andere praktijken.

Naast de score van de praktijk zelf (donkerblauwe lijn) is de gemiddelde score van

andere praktijken te zien (roze lijn). Ook de 75% kwartielondergrens (lichtblauwe lijn) en

25% kwartielbovengrens (gele lijn) van andere praktijken worden weergegeven. De lijn

geeft het percentage ‘altijd’ op een vraag aan.

Afwijkende formuleringen

Om efficiencyredenen zijn op enkele plaatsen items met een afwijkende

antwoordcategorie in de grafieken opgenomen. Dit is aangegeven met een ‘#’. Negatief

geformuleerde items zijn met ‘!’ aangegeven.

Page 10: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 10

HOOFDSTUK 3. ERVARINGEN MET DE HUISARTSENZORG

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk komen de ervaringen van patiënten met de huisartsenzorg aan de orde.

Eerst wordt het totaaloordeel van patiënten gepresenteerd, vervolgens worden per

thema de uitkomsten weergegeven. In de bijlage zijn verbetersuggesties opgenomen, die

door de patiënten in de vragenlijst naar voren zijn gebracht.

3.2 Het totaaloordeel van de patiënt

Voordat wordt ingegaan op de verschillende thema’s in de vragenlijst, wordt het totale

oordeel van de patiënt over de huisartspraktijk gepresenteerd. In tabel 3.1 en grafieken

3.1 en 3.2 wordt het overall oordeel weergegeven. Het overall oordeel bestaat uit een

rapportcijfer en de waarschijnlijkheid waarmee cliënten de huisartspraktijk zouden

aanbevelen bij bekenden. De aanbevelingsscore is uitgedrukt in een cijfer op een schaal

van 0 tot 10. Iedereen die een 9 of 10 invult heet een “promotor”, degene die een 7 of 8

invult is “neutraal” en de respondenten die een 6 of lager invullen worden een

“tegenstander” genoemd. De Net Promotor Score (NPS) is berekend door het percentage

tegenstanders van het percentage promotors af te trekken. De NPS heeft een range van

-100 tot 100. Een hogere NPS betekent dat er meer cliënten zijn die uw huisartspraktijk

zouden aanbevelen.

In de tabel staat het gemiddelde rapportcijfer en de Net promotor Score voor uw

huisartspraktijk en de referentiegroep. De grafieken bevatten de verdeling over de

verschillende cijfers.

Tabel 3.1: Rapportcijfer en Net Promotor Score

praktijk 25% gem 75%

rapportcijfer 8,2 8,2 8,4 8,7

NPS 25,1 40,5 51,4 64,0

Page 11: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 11

Page 12: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 12

3.3 De uitkomsten naar thema

Op basis van de verschillende thema’s in de vragenlijst volgen nu de resultaten van het

onderzoek. Achtereenvolgens wordt ingegaan op bereikbaarheid, toegankelijkheid,

contact met de assistente, accommodatie, bejegening door de huisarts,

informatie/communicatie en deskundigheid.

Page 13: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 13

3.3.1 Bereikbaarheid

De antwoorden op de vragen met betrekking tot de bereikbaarheid van de

huisartspraktijk staan in de grafieken 3.3 en 3.4. Ervaart de patiënt dat men - indien

nodig - snel bij de praktijk terecht kan? En hoe beoordeelt men de (telefonische)

bereikbaarheid? Grafiek 3.4 bevat een vergelijking van de meest positieve

antwoordcategorie met andere deelnemers aan het onderzoek.

(#) =

Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item

Page 14: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 14

3.3.2 Toegankelijkheid

Onder het thema ‘toegankelijkheid’ zijn items gegroepeerd met betrekking tot de

snelheid en het gemak waarmee de patiënt bij de huisartspraktijk terecht kan. De

antwoorden op de vragen met betrekking tot de toegankelijkheid van de praktijk staan in

grafiek 3.5 en 3.6.

(#) =

Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item

Page 15: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 15

3.3.3 Contact met de praktijk en de assistente

Hoe beoordelen de patiënten het contact met de praktijk en de assistente(s) van de

praktijk? In de grafieken 3.7 en 3.8 zijn aspecten van het contact weergegeven.

(#) =

Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item

Page 16: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 16

3.3.4 Accommodatie

In grafiek 3.9 en 3.10 staan de ervaringen met de accommodatie weergegeven. Er wordt

onder meer ingegaan op de fysieke toegankelijkheid en gehorigheid. De vergelijking in

3.8 heeft betrekking op de andere deelnemers aan het onderzoek.

(#) =

Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item

Page 17: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 17

3.3.5 Bejegening door de huisarts

In de grafieken 3.11 en 3.12 zien we hoe patiënten over verschillende aspecten van

bejegening door de huisarts(en) van de praktijk oordelen. Ervaren patiënten dat de

huisarts voldoende tijd en aandacht heeft?

Page 18: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 18

3.3.6 Informatievoorziening

Op het gebied van informatievoorziening zijn vier vragen opgenomen: kreeg de patiënt

voldoende informatie over behandelingsmogelijkheden, mogelijke bijwerkingen van

geneesmiddelen en ‘het vinden van de weg’ in de gezondheidszorg? En weet de patiënt

voldoende over de organisatie van de huisartspraktijk? In de grafieken 3.13 en 3.14 zijn

de uitkomsten weergegeven.

(#) =

Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item

Page 19: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 19

3.3.7 Communicatie

Onder het thema communicatie vallen vragen als: gaf de huisarts begrijpelijke uitleg

over de resultaten van onderzoek? In de grafieken 3.15 en 3.16 zijn de uitkomsten

weergegeven.

Page 20: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 20

3.3.8 Samenwerking met de patiënt

Ervaart de patiënt dat hij kan meebeslissen over de behandeling? En had de huisarts

aandacht voor het gezondheidsgedrag en de eventuele emotionele aspecten van het

gezondheidsprobleem? Deze aspecten zijn als thema ‘samenwerking met de patiënt’

weergegeven in grafieken 3.17 en 3.18.

Page 21: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 21

3.3.9 Deskundigheid

De vragenlijst bevatte twee vragen naar de ervaringen met de deskundigheid van de

huisarts. Om praktische redenen is hier ook een vraag opgenomen naar de mate waarin

de huisarts goed samenwerkt met andere zorgverleners. Grafiek 3.19 laat de resultaten

zien, en in grafiek 3.20 wordt vergeleken met andere huisartspraktijken.

Page 22: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 22

HOOFDSTUK 4. ERVARINGEN MET DE DOKTERSASSISTENTEN IN DE

HUISARTSPRAKTIJK

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk presenteren we de uitkomsten van vragen naar de doktersassistenten in

de huisartspraktijk In tabel 2.3 (hoofdstuk 2) is het aantal respondenten weergegeven.

De resultaten zijn geordend naar 4 thema’s:

o bejegening

o deskundigheid

o communicatie en samenwerking binnen de huisartspraktijk

o samenwerking met de patiënt

Per thema wordt een staafdiagram en een benchmark (lijngrafiek) gepresenteerd. Voor

een toelichting op deze grafieken wordt verwezen naar paragraaf 2.4 in hoofdstuk 2.

Page 23: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 23

4.2 Doktersassistenten: bejegening

In grafiek 4.1 en 4.2 is weergegeven hoe de patiënten de bejegening door de

doktersassistenten in de huisartspraktijk ervaren.

(#) =

Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item

Page 24: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 24

4.3 Doktersassistenten: deskundigheid

Het vertrouwen in de deskundigheid van de doktersassistenten in de huisartspraktijk is

weergegeven in grafiek 4.3 en 4.4.

(#) =

Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item

Page 25: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 25

4.4 Doktersassistenten: communicatie en samenwerking met de patiënt

Onder het thema communicatie en samenwerking wordt een aantal items gepresenteerd

die op praktische gronden in één overzicht zijn gegroepeerd (grafiek 4.5 en 4.6).

Page 26: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 26

4.5 Samenwerking binnen de huisartspraktijk

Met twee vragen werd een indruk verkregen van de door de patiënt ervaren

samenwerking tussen de huisarts en de doktersassistenten in de huisartspraktijk. De

uitkomsten staan in grafiek 4.7 en 4.8.

(#) =

Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item

Page 27: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 27

HOOFDSTUK 5. ERVARINGEN MET DE ANDERE ZORGVERLENERS IN DE

HUISARTSPRAKTIJK

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk presenteren we de uitkomsten van vragen naar andere zorgverleners in

de huisartspraktijk, zoals de praktijkondersteuner of een gespecialiseerd

verpleegkundige. In tabel 2.3 (hoofdstuk 2) is het aantal respondenten weergegeven. In

dit hoofdstuk zijn de uitkomsten voor alle zorgverleners samen opgenomen.

De resultaten zijn geordend naar 4 thema’s:

o bejegening

o deskundigheid

o communicatie en samenwerking binnen de huisartspraktijk

o samenwerking met de patiënt

Per thema wordt een staafdiagram en een benchmark (lijngrafiek) gepresenteerd. Voor

een toelichting op deze grafieken wordt verwezen naar paragraaf 2.4 in hoofdstuk 2.

Tabel 5.1: andere zorgverlener

n %

57. Met welke andere zorgverlener heeft u in de afgelopen 12 maanden het meest contact gehad?

praktijkondersteuner 18 58,1 diabetesverpleegkundige 1 3,2

COPD-verpleegkundige 0 ,0 (spec) verpleegkundige 0 ,0

andere zorgverlener 5 16,1 nurse practitioner 0 ,0

verpleegkundige hart- en vaatziekten

1 3,2

praktijkverpleegkundige 6 19,4

totaal 31 100,0

Page 28: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 28

5.2 Andere zorgverleners: bejegening

In grafiek 5.1 en 5.2 is weergegeven hoe de patiënten de bejegening door de andere

zorgverleners in de huisartspraktijk ervaren.

(#) =

Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item

Page 29: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 29

5.3 Andere zorgverleners: deskundigheid

Het vertrouwen in de deskundigheid van de andere zorgverleners in de huisartspraktijk is

weergegeven in grafiek 5.3 en 5.4.

(#) =

Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item

Page 30: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 30

5.4 Andere zorgverleners: communicatie en samenwerking met de patiënt

Onder het thema communicatie en samenwerking wordt een aantal items gepresenteerd

die op praktische gronden in één overzicht zijn gegroepeerd (grafiek 5.5 en 5.6).

Page 31: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 31

5.5 Samenwerking binnen de huisartspraktijk

Met twee vragen werd een indruk verkregen van de door de patiënt ervaren

samenwerking tussen de huisarts en de overige zorgverlener(s) in de huisartspraktijk. De

uitkomsten staan in grafiek 5.7 en 5.8.

(#) =

Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item

Page 32: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 32

HOOFDSTUK 6. AANVULLENDE DIENSTVERLENING

6.1 Inleiding

Naast de huisartsenzorg biedt de praktijk aanvullende dienstverlening aan. Het kan dan

bijvoorbeeld gaan om een website van de praktijk of uitbreiding van het service-aanbod

(zie kader).

Mogelijke aanvullende dienstverlening door de huisartspraktijk

o Online afspraak plannen

o E-consult

o Ochtendspreekuur

o Avondspreekuur

o Weekendspreekuur

o Afnemen lichaamsmateriaal

o Online herhaalmedicatie bestellen

o Telefonisch herhaalmedicatie bestellen

Er werden alleen vragen voorgelegd over de aanvullende dienstverlening die voor deze

praktijk van toepassing is. De ervaringen met de aanvullende diensten van uw

huisartspraktijk staan in de onderstaande tabellen.

Tabel 6.1. Aanvullende dienstverlening: online afsprakenservice

n (praktijk)

% (praktijk)

127. Wist u dat u online een afspraak kan maken met de huisartspraktijk?

Nee 0 ,0 Ja 0 ,0

totaal 0 ,0

128. Heeft u gebruik gemaakt van de online afsprakenservice als u een afspraak wilde maken?

Nee 0 ,0 Ja 0 ,0

totaal 0 ,0

rapportcijfer 'Online afspraken maken' 0-5 0 ,0 6-7 0 ,0

=>8 0 ,0

totaal 0 ,0

Tabel 6.2. Aanvullende dienstverlening: E-consult

n (praktijk)

% (praktijk)

130. Wist u dat u gebruik kunt maken van een e-consult (een consult via internet) als u gezondheidsproblemen of vragen heeft?

Nee 137 64,9 Ja 74 35,1

totaal 211 100,0

131. Heeft u gebruik gemaakt van een e-consult toen u gezondheidsproblemen of vragen had?

Nee 195 91,5 Ja 18 8,5

totaal 213 100,0

rapportcijfer 'E-consult' 0-5 1 5,6 6-7 5 27,8

=>8 12 66,7

totaal 18 100,0

Page 33: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 33

Tabel 6.3. Aanvullende dienstverlening: ochtendspreekuur

n (praktijk)

% (praktijk)

133. Wist u dat de huisartspraktijk een ochtendspreekuur voor 8.00 uur heeft?

Nee 0 ,0 Ja 0 ,0

totaal 0 ,0

134. Heeft u gebruik gemaakt van het ochtendspreekuur voor 8.00 uur van de huisartspraktijk?

Nee 0 ,0 Ja 0 ,0

totaal 0 ,0

rapportcijfer 'ochtendspreekuur' 0-5 0 ,0 6-7 0 ,0

=>8 0 ,0

totaal 0 ,0

Tabel 6.4. Aanvullende dienstverlening: avondspreekuur

n (praktijk)

% (praktijk)

136. Wist u dat de huisartspraktijk een avondspreekuur (na 18.00 uur) heeft?

Nee 73 34,3 Ja 140 65,7

totaal 213 100,0

137. Heeft u gebruik gemaakt van het avondspreekuur van de huisartspraktijk?

Nee 151 70,9 Ja 62 29,1

totaal 213 100,0

rapportcijfer 'Avondspreekuur' 0-5 0 ,0 6-7 5 8,1

=>8 57 91,9

totaal 62 100,0

Tabel 6.5. Aanvullende dienstverlening: weekendspreekuur

n (praktijk)

% (praktijk)

139. Wist u dat de huisartspraktijk een weekendspreekuur heeft? Nee 0 ,0 Ja 0 ,0

totaal 0 ,0

140. Heeft u gebruik gemaakt van het weekendspreekuur van de huisartspraktijk?

Nee 0 ,0 Ja 0 ,0

totaal 0 ,0

rapportcijfer 'Weekendspreekuur' 0-5 0 ,0 6-7 0 ,0

=>8 0 ,0

totaal 0 ,0

Page 34: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 34

Tabel 6.6. Aanvullende dienstverlening: afname voor onderzoek

n (praktijk)

% (praktijk)

142. Wist u dat u voor het afnemen van bloed, het maken van uitstrijkjes en urineonderzoek terecht kunt bij de huisartspraktijk?

Nee 11 5,2 Ja 201 94,8

totaal 212 100,0

143. Heeft u gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afnemen van lichaamsmateriaal voor onderzoek in de huisartspraktijk?

Nee 91 42,7 Ja 122 57,3

totaal 213 100,0

rapportcijfer 'Afname voor onderzoek' 0-5 10 8,3 6-7 27 22,3

=>8 84 69,4

totaal 121 100,0

Tabel 6.7. Aanvullende dienstverlening: online herhaalmedicatie

n (praktijk)

% (praktijk)

145. Wist u dat u online herhaalmedicatie bij de huisartspraktijk kunt bestellen?

Nee 100 47,2 Ja 112 52,8

totaal 212 100,0

146. Heeft u online herhaalmedicatie bij de huisartspraktijk besteld? Nee 164 77,0 Ja 49 23,0

totaal 213 100,0

rapportcijfer 'Online herhaalmedicatie bestellen' 0-5 7 13,5 6-7 13 25,0

=>8 32 61,5

totaal 52 100,0

Tabel 6.8. Aanvullende dienstverlening: telefonische herhaalmedicatie

n (praktijk)

% (praktijk)

148. Wist u dat u telefonisch herhaalmedicatie bij de huisartspraktijk kunt bestellen?

Nee 44 20,7 Ja 169 79,3

totaal 213 100,0

149. Heeft u telefonisch herhaalmedicatie bij de huisartspraktijk besteld?

Nee 140 65,7 Ja 73 34,3

totaal 213 100,0

rapportcijfer 'Telefonisch herhaalmedicatie bestellen' 0-5 4 5,5 6-7 18 24,7

=>8 51 69,9

totaal 73 100,0

Page 35: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 35

HOOFDSTUK 7. ZORG VOOR CHRONISCH ZIEKEN

7.1 Toelichting

In dit hoofdstuk wordt aandacht gegeven aan de mening van patiënten met een

chronische aandoening die zorg ontvangen in het kader van een zorgprogramma.

De gegevens van de vragenlijst worden grafisch weergegeven en zijn steeds geordend

naar onderwerp in de vragenlijst. Het onderwerp wordt vermeld bij elk blokje gegevens.

We zullen hier kort op de betekenis van de grafieken ingaan.

7.2 De grafieken

Er zijn twee soorten grafieken in dit hoofdstuk opgenomen. Naast de frequentieverdeling

(staafdiagram) is een lijngrafiek opgenomen. Hierin worden de scores van de praktijk

vergeleken met de scores van andere praktijken. De lijn geeft het meest positieve

antwoord op een vraag aan, dus het percentage ‘altijd’ of ‘ja’. Het is mogelijk dat lijnen

elkaar overlappen. Dit is herkenbaar aan een verschil in kleur van de desbetreffende lijn

en de punten die door deze lijn verbonden worden. Het is mogelijk dat deze uitkomsten

betrekking hebben op kleine groepen: zie tabel 7.1 en de n= die in de grafieken is

vermeld.

Page 36: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 36

7.3 Beschrijving van de patiënten

In tabel 7.1 wordt weergegeven hoeveel patiënten met een chronische aandoening de

vragenlijst hebben ingevuld.

Tabel 7.1: chronische aandoeningen

n (praktijk)

% (praktijk)

chronische ziekte Nee 4 12,9 astma / COPD 5 16,1

reuma 1 3,2 hart- en vaatziekten 8 25,8

diabetes mellitus type I/II 4 12,9 spijsverteringsziektes 1 3,2

kanker 1 3,2 chronische neurologische

aandoening

0 ,0

stofwisselingsziektes 0 ,0 pijn 1 3,2

stemmingsstoornissen 3 9,7 anders 8 25,8

totaal 31 100,0

151. Voor welke chronische aandoening vult u deze vragenlijst in?

astma / COPD 5 26,3 reuma 0 ,0

hart- en vaatziekten 7 36,8 diabetes mellitus type I/II 3 15,8

spijsverteringsziektes 1 5,3 kanker 0 ,0

chronische neurologische aandoeningen

0 ,0

stofwisselingsziektes 0 ,0 pijn 0 ,0

stemmingsstoornissen 3 15,8

totaal 19 100,0

Page 37: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 37

7.4 Zorg voor chronisch zieken: totaaloordeel

In grafiek 7.1 en 7.2 vindt u de rapportcijfers die de patiënten aan de chronische zorg

gaven. In 7.2 is het gemiddelde van de rapportcijfers weergegeven.

Page 38: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 38

7.5 Samenwerking met de chronisch zieke patiënt

Onder het thema ‘samenwerking met de patiënt’ worden de uitkomsten gepresenteerd

met betrekking tot a) het medisch dossier en het zorgplan en b) de mate waarin er

aandacht is voor de gevolgen van de aandoening en leefstijlverandering. De scores op

deze vragen worden in grafiek 7.3 en 7.4 gepresenteerd.

(#) =

Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item

Page 39: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 39

7.6 Aandacht gevolgen voor de chronisch zieke patiënt

De mate van aandacht voor maatschappelijke, psychische en sociale gevolgen van de

chronische aandoening wordt gepresenteerd in grafiek 7.5; in grafiek 7.6 is dit

vergeleken met een benchmark.

Page 40: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 40

7.7 Informatievoorziening aan chronisch zieken

Aan de hand van zes vragen is onderzocht wat chronisch zieken vinden van de

informatievoorziening in de huisartspraktijk. Krijgen ze voldoende informatie over de

kosten van een behandeling? Zijn ze geïnformeerd over het bestaan van een

patiëntenvereniging? De resultaten staan in grafieken 7.7 en 7.8.

(#) =

Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item

Page 41: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 41

7.8 Samenwerking binnen zorgprogramma’s

Met zeven vragen is onderzocht hoe de samenwerking tussen de verschillende

zorgverleners in de zorgprogramma’s wordt ervaren. Sloot de inhoud van de adviezen en

de behandeling op elkaar aan? Verliep de verwijzing op een soepele manier? De scores

op deze vragen worden in onderstaande grafieken 7.9 t/m 7.12 gepresenteerd.

Deze resultaten hebben uitsluitend betrekking op de respondenten die aangaven van

meerdere zorgverleners zorg te hebben ontvangen voor een chronische aandoening.

Page 42: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 42

(#) =

Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item

Page 43: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 43

Page 44: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 44

HOOFDSTUK 8. SAMENWERKING MET ANDERE ZORGVERLENERS

8.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd met betrekking tot de door patiënt

ervaren samenwerking met andere zorgverleners, met name in de eerstelijn maar ook de

specialist in het ziekenhuis. De resultaten worden in een samenvattende tabel

weergegeven. Specifiek wordt ingegaan op de samenwerking tussen huisarts en

apotheek. Tabel 8.1 geeft het aandeel van de verschillende zorgverleners.

Tabel 8.1: andere zorgverleners naast huisartspraktijk

n (praktijk) % (praktijk)

Zorgverleners buiten praktijk apotheek 152 81,7 fysiotherapeut 65 34,9

oefentherapeut 5 2,7 psychosociale hulp 52 28,0

dietist 6 3,2 specialist in het ziekenhuis 71 38,2

thuiszorgmedewerker 1 ,5 anders 29 15,6

totaal 186 100,0

Page 45: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 45

8.2 Samenwerking met apotheek, fysiotherapie en specialist

Er werd over de samenwerking met andere zorgverleners een aantal identieke vragen

voorgelegd. In de onderstaande drie tabellen staan de resultaten voor de drie meest

voorkomende samenwerkingsrelaties. De tabellen voor de andere samenwerkingsrelaties

staan in bijlage 2.

Tabel 8.2: samenwerking tussen praktijk en apotheek

n (praktijk)

% (praktijk)

77. Heeft u deze medicijnen zelf opgehaald in de apotheek

Ja, ik heb mijn medicijnen zelf opgehaald in de apotheek

132 97,8

Nee, iemand anders heeft mijn medicijnen opgehaald in de

apo

1 ,7

Nee, mijn medicijnen zijn thuisbezorgd

2 1,5

totaal 135 100,0

78. Wanneer had u deze medicijnen in huis? zelfde dag 66 49,3 <24 uur 41 30,6 < 48 uur 18 13,4 > 48 uur 9 6,7

totaal 134 100,0

79. Was de apotheek op de hoogte van de

door de huisarts voorgeschreven behandeling?

Nooit 19 14,5

Soms 19 14,5 Meestal 41 31,3

Altijd 52 39,7

totaal 131 100,0

80. Had u nog vragen over de medicijnen die de huisarts u had voorgeschreven?

Nooit 74 54,0 Soms 54 39,4

Meestal 5 3,6 Altijd 4 2,9

totaal 137 100,0

81. Kon u deze vragen aan de apotheker of apothekersassistente stellen?

Nooit 2 3,3 Soms 9 15,0

Meestal 19 31,7 Altijd 30 50,0

totaal 60 100,0

cijfer samenwerking huisarts-apotheek 0-5 16 11,9 6-7 35 25,9

=>8 84 62,2

totaal 135 100,0

Page 46: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 46

Tabel 8.3: samenwerking tussen praktijk en fysiotherapie

n (praktijk)

% (praktijk)

83. Bent u door de huisarts naar de fysiotherapeut verwezen? Nee 43 67,2 Ja 21 32,8

totaal 64 100,0

84. Heeft de huisarts de fysiotherapeut op de hoogte gesteld van de reden van uw verwijzing?

Nee 1 4,8 Ja 20 95,2

totaal 21 100,0

85. Heeft u van uw huisartspraktijk een verwijsbrief voor de fysiotherapeut ontvangen?

nee 0 ,0 direct mee 15 71,4

per post 5 23,8 opgehaald 1 4,8

totaal 21 100,0

86. Heeft de huisarts u goed voorgelicht bij de verwijzing naar de fysiotherapeut?

Nee 4 19,0 Ja 17 81,0

totaal 21 100,0

87. Heeft de fysiotherapeut uw huisarts op de hoogte gebracht van de gestelde diagnose en de (eventueel) ingestelde behandeling?

Nee 17 51,5 Ja 16 48,5

totaal 33 100,0

88. Sloten de behandeling van de huisarts en de behandeling van de fysiotherapeut op elkaar aan?

Nee 9 16,7 Een beetje 8 14,8

Grotendeels 18 33,3 Helemaal 19 35,2

totaal 54 100,0

89. Gaven de huisarts en de fysiotherapeut u tegenstrijdige informatie?

Nooit 44 78,6 Soms 10 17,9

Meestal 2 3,6 Altijd 0 ,0

totaal 56 100,0

cijfer samenwerking huisarts-fysiotherapeut 0-5 13 25,5 6-7 16 31,4

=>8 22 43,1

totaal 51 100,0

Page 47: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 47

Tabel 8.4: samenwerking tussen praktijk en specialist

n (praktijk)

% (praktijk)

115. Bent u door de huisarts naar de specialist verwezen? Nee 18 25,7 Ja 52 74,3

totaal 70 100,0

116. Heeft de huisarts de specialist op de hoogte gesteld van de reden van uw verwijzing?

Nee 0 ,0 Ja 53 100,0

totaal 53 100,0

117. Heeft u van uw huisartspraktijk een verwijsbrief voor de specialist ontvangen?

nee 3 5,8 direct mee 38 73,1

per post 6 11,5 opgehaald 5 9,6

totaal 52 100,0

118. Heeft de huisarts u goed voorgelicht bij de verwijzing naar de specialist?

Nee 7 13,2 Ja 46 86,8

totaal 53 100,0

119. Heeft de specialist uw huisarts op de hoogte gebracht van de gestelde diagnose en de (eventueel) ingestelde behandeling?

Nee 8 17,4 Ja 38 82,6

totaal 46 100,0

120. Sloten de behandeling van de huisarts en de behandeling van de specialist op elkaar aan?

Nee 2 3,2 Een beetje 10 16,1

Grotendeels 16 25,8 Helemaal 34 54,8

totaal 62 100,0

121. Gaven de huisarts en de specialist u tegenstrijdige informatie?

Nooit 46 70,8 Soms 18 27,7

Meestal 1 1,5 Altijd 0 ,0

totaal 65 100,0

cijfer samenwerking huisarts-specialist 0-5 11 17,5 6-7 17 27,0

=>8 35 55,6

totaal 63 100,0

Page 48: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 48

BIJLAGE 1. Verbetersuggesties van patiënten

Toelichting

Op een aantal momenten in de vragenlijst is aan de patiënten gevraagd wat zij zouden

willen veranderen aan de huisartsenzorg die men nu krijgt. Dit werd als een open vraag

voorgelegd. De antwoorden zijn opgenomen in de onderstaande tabellen B1.1 - B1.4. De

wijze waarop respondenten hun opmerkingen onder woorden hebben gebracht is zoveel

mogelijk intact gelaten. ARGO heeft de op internet ingevoerde tekstvelden alleen

geredigeerd op kwetsend taalgebruik. Daarnaast zijn opmerkingen die herleidbaar zijn

tot individuele personen - waar mogelijk - geanonimiseerd.

Tabel B1.1: suggesties veranderen zorgelementen

n

website Esthetisch gezien is het niet mooi. Er is ook veel te veel informatie op een pagina. Het zou makkelijk te navigeren kunnen worden. Gelukkig is het beter geworden; maar het blijft een beetje ouderwets.

1

Afspraak maken via website/e-mail i.p.v. telefonisch (dan sta je toch vaak in de wacht).

1

De vindbaarheid! Hij zit verstopt onder de UvA site en het is flink zoeken om alle info bij elkaar te krijgen!

1

Duidelijker, meer updates in de info wellicht 1

Een e-mailadres voor algemene vragen. Ik heb nu een formulier moeten gebruiken dat voor iets anders bedoeld was om informatie aan mijn huisarts te mailen.

1

Geen opmerkingen 251

Iets duidelijker en minder kopjes en sub-kopjes. Dit moet voor oudere mensen lastiger zijn om allemaal te gebruiken en te overzien. Helemaal omdat zij mogelijk minder mediawijs zijn

1

Iets overzichtelijker. 1

Ik vind de website niet erg overzichtelijk. Maar moet ook eerlijk zeggen dat ik er niet vaak naar kijk, alleen even snel openingstijden opzoeken bijvoorbeeld. Misschien zou het handig zijn als er meer dingen online geregeld kunnen worden zoals een herhaalrecept? (Maar misschien is dat ook al wel zo..)

1

Lastig zo'n open vraag over dit 1

Meer helder menu betere zoekfunctie 1

Meer mogelijkheden om beter feedback te kunnen geven met huisartsen

1

Overzichtelijk en niet zo glossy. 1

Overzichtelijker 1

Overzichtelijker maken 1

Overzichtelijkheid, meer informatie aangaande e-consults etc.

1

Sinds de laatste wijziging is de website prima. Daarvóór was informatie soms niet goed te vinden.

1

Telefoonnummer op de homepage vermelden 1

online afsprakenservice Geen opmerkingen 268

e-consult Dat de procedure duidelijker wordt toegelicht 1

Geen opmerkingen 267

avondspreekuur Geen opmerkingen 268

Page 49: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 49

weekendspreekuur Geen opmerkingen 268

zorg rondom afnemen lichaamsmateriaal

99% zeker van zijn dat ze genoeg bloedcellen afnemen zodat het uitstrijkje niet voor niks wordt gedaan.

1

Andere locatie, meer afgescheiden. Nu moest ik door de werkruimte van een aantal medewerkers lopen en liepen er medewerkers langs toen m'n bloed werd afgenomen.

1

Betere opleiding voor assistenten wat betreft nemen van uitstrijkjes

1

Bij afnemen van bloed leek de assistente in beetje in de war met de naalden, of het een nieuwe was of een gebruikte....niet handig...

1

Bloed prikken lukte niet, ik moest alsnog naar een specialistisch centrum

1

Bloedafname in andere ruimte 1

De medewerkers die dit werk doen, moeten professioneler gekleed zijn, bijvoorbeeld met een witte jas. Dat oogt wel dat de persoon die bloed afneemt weet wat hij/zij doet.

1

Er werd niet gecommuniceerd naar mij toe dat de kosten voor het onderzoek zo hoog waren!! Ik kwam met een rekening van 250 euro nogal voor blok te staan!

1

Geen opmerkingen 257

Goed laten zien dat je schone, nieuwe producten gebruikt voor een onderzoek. De spullen / materialen iets meer opruimen. Een nette en schone praktijk geeft meer vertrouwen. Waarschijnlijk komt het mede doordat het een oud pand is.

1

Het blijft moeilijk bij urineonderzoek dat blaasontsteking niet gevonden kan worden. In zo'n geval stuurt de assistente mij dan naar huis, terwijl de huisarts toch antibiotica kan voorschrijven. Het zou fijn zijn als er in die situatie direct contact met de huisarts mogelijk is.

1

Zorgen dat een assistent goed kan bloed prikken. 1

online herhaalmedicatieservice

Blijkbaar was degene die de herhaalmedicatieservice behandelde niet op de hoogte van de afspraak dat ik voor dit medicijn een herhaalrecept mocht aanvragen. Daardoor ontstond verwarring en duurde het langer. Uiteindelijk heb ik het herhaalrecept wel gekregen.

1

De buitengewoon moeizame , benodigd in te vullen (herhalen) van een bijna onleesbare code

1

Duidelijker info over medicijngebruik en daaruit voortvloeiende herhaalrecepten. Wat moet ik opgeven?

1

Geen opmerkingen 259

Het ligt waarschijnlijk aan de beroerde apotheek waar ik het laat bezorgen maar samenwerking kan het ook zijn.

1

Kunnen inloggen met patiëntgegevens en te gebruiken medicatie opslaan i.p.v. handmatig intypen

1

Melding per e-mail als het medicijn NIET op herhaling te verkrijgen is

1

Misschien dat degene die de band afluistert ook kan zorgen dat het recept geschreven wordt (2x niet gebeurd) en in geval van onduidelijkheid de arts zelf belt

1

Verzoek om maximale dosering wordt niet altijd gehonoreerd, terwijl het gaat om medicatie met dagelijks gebruik.

1

Via de mail een bevestiging van het akkoord van de huisarts ontvangen van een digitaal aangevraagd herhaalrecept en bericht dat het recept is gefaxt naar de apotheek. Nu sta ik er toch geregeld (minimaal 3 dagen na aanvraag recept) onnodig te wachten omdat het recept volgens de apotheek niet is ontvangen. Bovendien wijken aantal en sterkte (zonder verklaring) van de medicijnen regelmatig af van hetgeen door mij is aangevraagd.

1

telefonische herhaalmedicatieservice

Afstemming tussen huisartsenpraktijk en apotheek moet veel efficiënter

1

Dat men kan aangeven hoeveel medicatie men per keer nodig heeft, zodat bij het ophalen ervan geen onduidelijkheden zijn bij de apotheek.

1

De communicatie tussen de praktijk en de apotheker is erg slecht in mijn geval. Faxen komen niet aan en ik heb enorm veel moeten bellen en uitleggen hierover.

1

Page 50: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 50

Er ontbreekt een manier om te bevestigen dat de ingesproken informatie voldoende is om een herhaalrecept te krijgen.

1

Geen opmerkingen 260

Liever wordt ik direct verbonden met een medewerker in plaats van een ingesproken programma. Individuele gevallen hebben soms individuele aandacht nodig.

1

Onduidelijk of bericht is doorgekomen en wanneer het klaar staat bij de apotheek

1

Op zich goed maar soms wordt er erg doorgevraagd voor een recept van een heel simpel en onschuldig medicijn. Er is ook een keer het verkeerde medicijn doorgegeven aan de apotheek.

1

Snellere bereikbaarheid 1

Page 51: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 51

Tabel B1.2: verbetersuggesties huisartspraktijk algemeen

n

één ding veranderen aan de zorg

- 1

Ik ervaar de werkdruk voor huisartsen in deze praktijk als volstrekt onaanvaardbaar. Meer mensen inhuren! Wachtruimten zijn vervallen en in de ochtend te vol

1

De informatie over welke artsen wanneer aanwezig zijn actualiseren: zowel op de website als in de wachtkamer.

1

Ik vind het ongepast dat bij het maken van een afspraak eerst aan de assistente moet worden verteld waar de afspraak over gaat. Dat doe ik dus ook niet. Het gaat de assistente niets aan en haar beoordeling over het nut van de afspraak is ook niet gewenst: dat is een privéaangelegenheid. Het is al heel wat dat de huisarts wel in vertrouwen wordt genomen. Deze procedure geeft een wantrouwen naar de patiënt weer, die blijkbaar zelf niet in staat is te beoordelen of zijn klacht wel echt een afspraak waardig is. De afname van lichaamsmateriaal in het hokje in de wachtkamer vind ik onvoldoende discreet. De hele wachtkamer ziet immers dat jij daar iets af moet geven. Als ik iets zou moeten afgeven zou ik dat daar dus ook niet doen.

1

Huisarts naar keuze en betere communicatie; geen ondeskundige ongeïnteresseerde baliemedewerkers; niet zo glossy maar professionele hulp

1

Ik wil heel graag afspraken online kunnen maken! Ik wens dat de spreekuur niet zo druk was (ik kom daarom nooit naar de spreekuur... ik mag uren van mijn werk niet weg... als er iets is moet ik eerst tijd op mijn werk vinden om binnen een goede tijd te bellen, dan moet ik het

eerste mogelijk afspraak waarschijnlijk in de week daarop laten inplannen, hoewel ik weet dat ik zsm iemand wil bespreken).

1

Langere spreekuren (niet 1 vraag van 10 min. maar meer tijd) Ik heb telkens een andere huisarts, het zou fijn zijn als bij het maken van een afspraak er meer op wordt gelet of het mogelijk is telkens bij dezelfde arts in te worden gedeeld en dat die mogelijkheid wordt gegeven: of bij de arts die als eerst tijd heeft, of bij de vaste arts.

1

Assistentes iets aardiger, 1

Beetje kruip door sluip door. Voor mensen met een baby zou dit lastig kunnen zijn, al hadden wij daar geen last van omdat wij 'beneden' werden geholpen. En het heeft ook wel weer z'n charme, zo'n gebouw, dus geen groot punt.

1

Beetje vrolijk kleuren in wachtkamer, materialen voor kleine kinderen tijdens wachtend in het wacht kamer bijvoorbeeld boeken, speelgoed. Zorgen voor een mooi sfeer die past bij zieke mensen, bijvoorbeeld

bloemen op tafel of een plant.

1

Bereikbaarheid 1

Bereikbaarheid en beschikbaarheid van de arts. Het duurt soms enige tijd voor ik bij de arts terecht kan.

1

Betere bereikbaarheid, telefonisch (kortere wachttijden) en per e-mail. 1

Betere communicatie en meer flexibelere tijden voor afspraken 1

collegiaal overleg / second opinion 1

Communicatie/kennis tussen huisarts en doktersassistent 1

Dat de mensen die bloedafnametests doen, dat ze professioneler gekleed zijn.

1

Dat er sneller een afspraak gemaakt kan worden, het is nl altijd erg druk.

1

Dat het mogelijk wordt om op kortere termijn een afspraak te maken, bijvoorbeeld nog dezelfde week of hooguit begin volgende week. Nu duurt het vaak twee weken, vanaf het moment van bellen, voordat je terecht kunt op zijn spreekuur - en het inloopspreekuur is natuurlijk alleen bedoeld voor korte, acute klachten.

1

Dat ik het gevoel heb dat er meer tijd is voor mijn vraag. Ik heb altijd het gevoel dat ik moet haasten, zsm mijn vraag stellen en weer opduvelen.

1

Dat je binnen een redelijk termijn een afspraak kunt maken zodat je niet weer eindeloos moet wachten bij het inloopspreekuur.

1

Dat je iets sneller terecht zou kunnen bij je eigen huisarts, als je belt voor een afspraak. Kan nu soms pas 2 weken later

1

Dat je veel eerder een afspraak zou kunnen maken bij de huisarts. Nu komt het weleens voor dat jullie al een hele week vol zitten. Er word dan gezegd dat je dan naar het inloop kan komen. Vervolgens kom je

1

Page 52: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 52

naar het inloopspreekuur en word er door de arts gezegd dat je beter een afspraak kan maken.

Indien er een medische handeling plaatsvindt en je daar voor iets moet doen of laten, dat dat van te voren duidelijk wordt gezegd.

1

Ik vind dat e assistenten er wat verzorgder uit zouden kunnen zien en ook de wachtruimte kan wel een facelift gebruiken

1

De bereikbaarheid (telefonisch en om afspraken te maken, buiten het inloopspreekuur)

1

De inloopspreekuren mogen wat mij betreft wat vroeger, maar ik ben ook geen student meer. I.v.m werk zou ik graag al om 8 uur bij de arts terecht willen kunnen.

1

De klantvriendelijkheid van de assistentes. Ik voel me prettig bij de artsen maar totaal niet welkom bij de assistentes, noch telefonisch noch tijdens het spreekuur. Onpersoonlijk en onaardig. Ik ben met mijn familie al 30 jaar in de praktijk maar er is nooit een blijk van herkenning of aandacht.

1

De planning. Ik werd laat geholpen en had een dubbele afspraak gemaakt op aanraden van de huisarts naar aanleiding van een e-consult, terwijl ik zeer snel klaar was.

1

De praktijk is erg groot, veel (bekwame) huisartsen en patienten, daarom ook vaak lange wachttijden bij het inloopspreekuur. Persoonlijk zou ik graag bij een kleinere praktijk komen. Anderzijds, ik ben al ja patient bij deze praktijk, ken verschillende huisartsen al lang, wat ook erg prettig is.

1

De receptie is niet van deze tijd. Staan wachten achter een gesloten deur in een piepklein ruimte, zeker in de winter is niet prettig.

1

De telefonische bereikbaarheid en de tijd die het duurt voordat je een afspraak hebt met je eigen huisarts. Is nu soms meer dan 3 weken.

1

De telefoondienst. Het duurt soms erg lang voordat de telefoon opgenomen wordt. Zelfs als je de 2e wachtende bent in de rij, kan het gebeuren dat je meer dan 5 minuten in de wacht staat.

1

De wachttijden om een afspraak in te plannen zijn echt te lang. De inloopspreekuren kun je wel heen maar dan ben je een halve dag kwijt.

1

De wachttijden. Het is een drukke praktijk, maar daarom duurt het soms wel lang voor ik terecht kan. Bovendien zit ik ook wel vaak vrij lang in de wachtkamer als ik een afspraak heb.

1

Duidelijker de kosten van te voren weten 1

Een afspraak systeem waarbij ook een lange afspraak binnen enkele dagen mogelijk is en niet zo als nu het geval pas na meer dan een week. De korte afspraak duur geeft mij persoonlijk niet de gelegenheid om mijn zorgvragen goed aan de orde te stellen, 10 dagen wachten voor een lang spreekuur is te lang.

1

Een apotheek aan huis, zodat medicijnen meteen gehaald kunnen worden..

1

Een directe e-mailmogelijkheid met mijn eigen huisarts, desnoods met vermelding dat deze niet 'veilig' is, zodat ik zelf over de kans kan

beslissen of mijn geheimen gekraakt mogen worden of niet.

1

Een likje verf over de muren van de wachtkamer 1

Eerder open voor ochtendspreekuur, zodat het voor werkende mensen wat minder wringt qua timing.

1

Er gaat vaak te veel tijd overheen voordat je voor een consult op afspraak kunt komen, terwijl je probleem dan eigenlijk net te groot of complex is om te bespreken op het inloopspreekuur.

1

er was een miscommunicatie tussen de assistente en de huisarts, maar dit kan natuurlijk altijd een keer gebeuren. verder niets aan te merken

1

Geen 1

Geen idee, ik ben zeer content. Zeker met mijn arts. 1

Geen idee. 1

geen opmerkingen 128

Helaas is de praktijk op maandagmiddagen telefonisch niet bereikbaar ivm werkoverleg. Hier heb ik wel eens hinder van ondervonden.

1

Het bellen vergemakkelijken door de bereikbaarheid op piekmomenten

te verbeteren. Het wachten aan de telefoon maakt mij nerveus, met name door het terugkerende, Nog een moment geduld alstublieft. Toegegeven, meer frequente bellers zullen dit wellicht eerder signaleren.

1

Het duurde best lang (enkele jaren) tot ik een arts vond waar ik een prettig gevoel bij had. In het begin ging ik elke keer naar een ander en daardoor voelde ik een grote afstand tot de huisartsen praktijk en de

1

Page 53: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 53

doctoren en is behandeling ook niet altijd goed verlopen. Het zou prettig zijn als er meer aandacht was voor band met een van de artsen / intake voor patienten die lange tijd bij de praktijk blijven en niet alleen als student een keertje langsrennen.

het duurt soms lang voor je een afspraak kan krijgen bij huisarts van eerste keuze. daarom moet je wel naar het inloopspreekuur. voorheen kon dat 2x daags, nu nog 1x in de ochtend. aan de andere kant betekent dat, dat ik wellicht eerder een afspraak kan maken omdat er 's middags meer ruimte gekomen is. maar dat heb ik nog niet ervaren.

1

Het duurt vaak nogal lang voordat ik een afspraak bij mijn eigen huisarts kan krijgen. Ik zou graag binnen een week terecht kunnen. Als het niet urgent is, vind ik het geen probleem iets langer te wachten.

1

Het inloopspreekuur valt precies onder werktijd. Een inloopspreekuur dat eerder begint (bijvoorbeeld om 8.00) of eenmaal per week in de avond zou welkom zijn

1

Het is erg vervelend dat je niet je eigen huisarts hebt. Het is zo allemaal een beetje een rommeltje heb ik soms het idee.

1

Het is onacceptabel dat een gewone afspraak voor een gewoon consult bij je eigen huisarts bijna nooit eerder kan worden gerealiseerd dan op een termijn van 2 á 3 weken. Dit is alleen mogelijk na een telefonisch contact in het terugbel spreekuur Omdat ik weet dat dit een uitzondering voor mij is vermijd ik dit als het maar enigszins mogelijk is. Wat dan nog resteert is een zeer vroeg ochtendspreekuurbezoek waar terecht in beginsel te korte tijd voor de patiënt beschikbaar lijkt. Kortom: Bekwame, zorgvuldige artsen aan wie te weinig tijd wordt gegeven voor de bediening van de klaarblijkelijk te grote (dus uitstekende) praktijk

1

Het komen en gaan van de artsen. Ik heb, in de 4 jaar dat ik nu bij Oude Turfmarkt sta ingeschreven, 4 keer een bezoek gebracht en de teller wat betreft verschillende artsen staat nu op 3. Deze wisselingen zullen wellicht inherent zijn aan dit type praktijk. Het heeft ook geen

problemen opgeleverd verder en ik heb zeker het idee dat dossiers zorgvuldig worden overgedragen (de laatste keer informeerde de dokter ook naar de klachten van de vorige keer).

1

Het zou fijn zijn als je sneller terecht zou kunnen bij het maken van een afspraak. Mijn eerste afspraak mogelijkheid was pas een week nadat ik belde.

1

Iets meer tijd tijdens consult voor patient. 1

Iets minder gehaast gevoel krijgen; er is altijd weinig tijd, maar daar is ws ook weinig aan te doen

1

Iets persoonlijker maken door de huisarts of assistente van tevoren te laten kijken of diegene eerder bij hem of haar is geweest, als dit nu al genoteerd wordt.

1

Iets strakker tijdsschema, soms moet ik langer dan 15 minuten na mijn tijd wachten, dat is vervelend.

1

Ik begon ooit bij de een maar langzamerhand heb ik steeds meer verschillende artsen gesproken dat is op zich jammer. Het zou fijner zijn om wat meer dezelfde te hebben. De laatste heb ik misschien 1 keer eerder gezien en daarvoor weer een tijdje iemand anders.

1

Ik gun de artsen minder werkdruk, want die is er vermoed ik. 1

Ik heb af en toe een beetje moeite met de receptie (assistentes). Ik heb nu al meerdere keren gehad dat zij onaardig en bot reageren op iets wat ik vroeg. Ik bel niet zomaar naar de huisarts en verwacht daarom ook dat zij begripvol reageren. Helemaal als het gaat om dingen die niet het gesprek van de dag zijn, is het misschien prettig als ze iets begrip tonen. Ik heb soms het gevoel gekregen dat ze het maar onzin en overdreven vinden als ik bel, aan de hand van een klacht, voor een afspraak. Ik ga er vanuit dat dit niet de bedoeling is bij een huisarts, omdat zo de drempel nog hoger zal worden. Hierbij moet wel aangegeven worden dat de kwaaltjes waar het om ging wel dingen waren die voor hoogdrempelig waren om zomaar over te spreken.

1

ik heb een erg populaire arts en dan duurt het soms 1 of 2 weken in drukke tijden dat je terecht kan.

1

Ik heb maar 1 slechte ervaring in de vele jaren bij deze praktijk. Recentelijk een heel erg ongeduldige assistente gesproken om een afspraak te maken. Daar werd me even de les gelezen at ik niet oplette. Heel onaangenaam.

1

Ik heb pas twee keer aan afspraak gehad maar kon dezelfde dokter niet s[reken voor de tweede afspraak. Beiden waren erg prettig, wel geef ik de voorkeur aan dezelfde huisarts.

1

Ik heb sinds het vertrek van Frans Meiman (al een eeuwigheid geleden) 1

Page 54: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 54

niet echt een nieuwe huisarts gekregen, maar steeds bij verschillende artsen (en artsen in opleiding) een consult gehad. Gevolg is dat ik niet echt een binding heb met de praktijk. Dat vind ik jammer, want ik zou het prettig vinden om een vertrouwensband te hebben met mijn huisarts.

Ik kan niet terecht bij mijn eigen huisarts binnen een week tijd. Ik moest zelfs 2 weken wachten om een afspraak te maken het hem. Nu moet ik op het inloopspreekuur komen. Ik heb ook al een keer meegemaakt dat ik een afspraak wilde maken wat betreft anticonceptie, toen moest ik ook 2 weken wachten en uiteindelijk was de huisarts ziek en moest ik weer 2 weken wachten op een afspraak. Deze afspraak heb ik toen maar laten zitten . Ik hoor ook van andere mensen dat je slecht een afspraak kan maken bij deze praktijk omdat je vaak minstens een week moet wachten op een afspraak.

1

Ik vind de praktijk wat onpersoonlijk. Omdat er verschillende huisartsen zijn, ga ik steeds bij de gene die op dat moment beschikbaar is. Dat

vind ik deels prettig omdat ik dan redelijk snel terecht kan. Maar het nadeel vind ik dat de arts niet weet wie ik ben en wat er in mijn leven / met mijn gezondheid speelt.

1

Ik vind het feit dat de assistentes studenten zijn wat minder prettig. Ik weet namelijk dat er iemand gewerkt heeft die informatie uit mijn medisch dossier vertelde aan derden die mij persoonlijk kenden (geen artsen). Deze informatie zouden deze derden anders onmogelijk geweten kunnen hebben. Dit deed ze ook bij andere patiënten. Uiteraard ben ik hier erg van geschrokken en vind ik dit compleet onacceptabel. Inmiddels is ze niet meer werkzaam bij de praktijk, maar het lijkt me een goed idee om mensen beter te screenen voordat ze worden aangenomen.

1

Ik vond de secretaresse ongeduldig en gestrest overkomen. Dit kwam, vermoed ik, door de drukte van het inloopspreekuur.

1

Ik zou graag binnen een week terecht willen kunnen voor een afspraak met mijn eigen huisarts

1

Ik zou iets meer tijd willen hebben bij de huisarts 1

ik zou minder lang willen wachten op mijn consult. Tegelijkertijd wil ik niet in minder tijd geholpen worden, waardoor de wachttijd verklaarbaar en noodzakelijk is.

1

Ik zou willen dat jullie meer tijd krijgen per patient om de beoogde huisartsenfunctie te kunnen uitoefenen (spil in zorgnetwerk (verschillende aandoeningen en behandelingen en contacten) rond patient, degene te zijn die op de hoogte is van wat er allemaal speelt en gaande is rond deze patient en oog heeft voor psychosociale context patient) en te kunnen vervullen.

1

Ik zou zorgen voor het sneller verkrijgen van een afspraak bij de huisarts

1

Informatie over uitlopen van spreekuren in de wachtkamer 1

Inloop spreek uur tot een later tijdstip (bijvoorbeeld tot 11:00) Of een spreek uur in de avond i.v.m. werk.

1

Inloopspreekuur vroeger beginnen. 1

inloopsspreekuur verruimen. 1

kortere wachttijden bij het bellen 1

Kortere wachtduur bij het inloopspreekuur. 1

Kortere wachttijd om bij arts van keuze terecht te kunnen 1

kortere wachttijd voor inloop/spreekuur, meer mogelijke behandelwijze bespreken bij terugkerende klachten alternatieve medicatie, meer oog voor impact langdurige ziekte op rest van je leven

1

Kortere wachttijden voor alles 1

Langer ochtendspreekuur. 1

maken van afspraken via internet met bijv. een keuze van tijden en welke arts wanneer beschikbaar is.

1

makkelijker en flexibeler afspreken, op nog kortere termijn. meer afgestemd op vrije uren van werkende ouders en schoolgaande kinderen

1

makkelijker telefonisch contact kunnen krijgen met een arts. nu alleen via terugbelspreekuur

1

meer afspraakmogelijkheden 1

Meer afspraken mogelijk buiten kantooruren 1

meer avondspreekuren 1

Meer avondspreekuren 1

Meer inloopspreekuren; als er een tijd is afgesproken voor een 1

Page 55: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 55

afspraak, dat deze dan ook wordt gevolgd of dat er wordt gemeld dat het langer duurt door omstandigheden (en niet nog twintig minuten extra wachten, zonder uitleg).

Meer kennis over ijzertekort, waardoor het kan ontstaan (B12 tekort etc).

1

meer overzicht en duidelijkheid op de website betere communicatie apotheek en huisarts (het is enkele keren misgegaan met het overbrengen van de informatie van een recept)

1

Meer tijd om ook emotionele implicaties van zowel geestelijke als lichamelijke ziektes te bespreken

1

Meer tijd, minder druk, minder gehaaste zorg en aandacht 1

meer tijd,...... 1

mijn huisarts, vind ik uitstekend maar de andere doctor die ik in het verleden bij afwezigheid van deze twee, vind ik als mens niet humaan. Hij luistert niet goed, is afstandelijk, bot, kortaf en eigenzinnig. Ik zou zien dat zijn houding zou veranderen.

1

Minder bureaucratie, minder interventie van assistente wanneer men een arts wil spreken, minder medische b vragen stellen door de balie medewerkers, minder wachttijden om een met een afspraak te maken, beter communicatie met specialisten

1

Minder lang wachten aan de telefoon, en altijd binnen een week een afspraak.

1

Minder lang wachten bij inloopspreekuur en sneller afspraken kunnen maken

1

minder lang wachttijd om een afspraak met je eigen huisarts te maken minder lang wachttijd voor het dagelijks spreekuur

1

minder lange wachttijden 1

Minder lange wachttijden voor de eigen huisarts. Daardoor soms wisseling van huisarts binnen de praktijk. Dat is niet handig. Met m'n huidige huisarts ben ik zeer tevreden (mevr. Eijkelkamp).

1

mocht een huisarts er op de gebruikelijke dagen dat hij of zij normaal gesproken aanwezig is, niet zijn vanwege een cursus of ziekte of een andere reden, dan zou het fijn zijn als dit op de website wordt aangegeven.

1

Nee. Allemaal zijn goed 1

Niet van toepassing. Reeds 24 jaar ben ik patiënt en dit naar volle tevredenheid. De persoonlijke aandacht, het begrip, de eerlijkheid en het geduld kennen geen gelijke. Elk consult, of het nu meer of minder urgent is wordt zonder belerende toon en met toewijding afgesloten. Mijn gezondheid verbeteren doe ik niet alleen voor mezelf, ook voor haar omdat ze me begrijpt. Een geboren huisarts, hulde. De faciliteiten en de dienstverlening van de praktijk zijn bovendien tot mijn volle tevredenheid.

1

Niets :) 1

niets! Ik ben bijzonder tevreden! 1

niks 1

online schema (op de dag zelf of de avond ervoor) van beschikbaarheid van artsen bij inloopspreekuur

1

Ook via internet een afspraak kunnen maken/ wijzigen. 1

Ook vroeg in de ochtend op spreekuur kunnen komen 1

Op kortere termijn een reguliere afspraak kunnen maken (ipv inloopspreekuur) bij huisarts

1

Ruimere indeling van de wachtkamer. 1

Ruimere tijden voor terugbelconsult 1

sneller contact 1

Sneller een afspraak kunnen maken bij de arts van voorkeur. Maar ik begrijp dat de tijd van een arts beperkt is en het praktisch vrijwel niet mogelijk is dit op te lossen.

1

Soms kan de vriendelijkheid van de assistentes er bij in schieten aan de balie, uit zich in soort neutrale houding bij baliecontact, dat zou vriendelijker kunnen.

1

Soms uitloop, maar dat hou je altijd wel. 1

Spreekuur op een schappelijkere tijd, als je ziek bent is vroeg opstaan niet fijn. Verder wachttijd verminderen, vaak lang wachten, ook niet fijn als je ziek bent. Waarom ga je dan naar spreekuur? Omdat afspraak maken voor dezelfde dag vaak niet mogelijk is.

1

Steeds wisselende huisartsen (maar een afspraak met dezelfde arts kan altijd wel geregeld worden, maar dan met langere wachttijd)

1

Stoelen en licht in wachtkamer. Stoelen zijn oncomfortabel en licht is 1

Page 56: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 56

vaak slecht om bij te lezen behalve als je aan de tafel er direct onder zit. Ook is er op inloopspreekuur soms geen ruimte voor alle wachtenden.

Telefonisch afspraak maken duurt soms een beetje lang (lang in de wacht). Misschien beter via de website een afspraak maken?

1

telefonische bereikbaarheid 1

telefonische bereikbaarheid en dat je niet in de hal hoeft te zitten om te wachten tot de koffiepauze van de ass. voorbij zijn. ronduit onacceptabel als je een afspraak hebt met de arts en je je niet kan melden voor de afspraak.

1

Toewijzen van een persoonlijke huisarts per patiënt. Ik heb nu bij ieder bezoek contact met een andere huisarts. Zo wordt er dus geen persoonlijke band opgebouwd. Dit is voor mij nu de reden om opzoek te gaan naar een andere, vaste huisarts.

1

Tot op heden niets 1

Uit klachten sneller een conclusie trekken en onderzoek doen. Bij de huisartsenpraktijk stuurden ze naar huis, terwijl bij de GGD ze me direct onderzochten en me een recept meegaven die ik direct moest innemen omdat ik niet langer met die infectie mocht rondlopen.

1

Vanochtend heb ik op het inloopspreekuur een uur en een kwartier moeten wachten op het consult. Dat is veel te lang.

1

Vaste huisarts en dat dit ook duidelijk in je dossier staat. Mocht er dan een lange wachttijd zijn bij je eigen huisarts, dan de keuze om bij andere huisarts afspraak te maken. Liefst niet te lange wachttijden...

1

Vaste huisarts toegewezen krijgen indien mogelijk 1

Verminderen wachttijden inloopspreekuur door inzet meer huisartsen.. maar ik realiseer me dat dat financieel wellicht onhaalbaar is. Verminderen wachttijden voor een gewoon consult op afspraak. Vaak is pas dagen later een afspraak te maken.

1

wachttijd inloopspreekuur is lang mijns inziens, je moet je al vroeg aanmelden

1

wachttijden 1

wachttijden bij de telefoon en bij het open spreekuur 1

weet niet. 1

Wil graag van te voren weten of er een arts in opleiding aanwezig zal zijn bij het bezoek dat ik breng aan mijn huisarts

1

Page 57: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 57

Tabel B1.3: verbetersuggesties samenwerking met andere zorgverleners

n

apotheek huisarts dient één apotheek in de buurt aan te raden; brochure meegeven samen met recept

1

Als een arts een bepaald medicijn voorschrijft doet hij dat niet voor niets, het houdt dan ook geen steek dat de apotheker zonder overleg andere medicijnen meegeeft, die bovendien niet bij mij werken.

1

Beleid afstemmen mbt opbouw in medicatie, zodoende zelfde boodschap overbrengen op patiënten

1

betere communicatie, beter fax-verkeer 1

communicatie en gebruik maken van beider deskundigheid 1

De huisarts zou de feedback van de apotheek moeten krijgen die nu aan de patient wordt gegeven als er iets met het recept is. Voorbeeld: ik kreeg een crème met een ander percentage werkzame stof, omdat er een zalf niet meer bestond. Daar kan ik niets mee, en de huisarts weet dat nu ook niet.

1

gaat niet altijd vlekkeloos 1

geen opmerkingen 251

Heb wel eens tegenstrijdige informatie gekregen over welke medicatie ik op recept kan krijgen en welke niet. Dan hoorde ik via de apotheek dat ik het ook voorgeschreven kan krijgen.

1

Het is bij de apotheek niet bekend waarom een medicijn wordt voorgeschreven. De balie van de apotheek is niet de aangewezen plek om dat uit te leggen.

1

het verbeteren van de communicatie 1

Ik heb afgelopen jaar meer dan 6 keer meegemaakt dat de recepten die de huisarts verstuurde, niet aankwamen bij de apotheek.

1

medicijnen rechtstreeks van huisarts, apotheek voegt niets toe. 1

meer helderheid over de prijs van medicijnen (ik kreeg twee keer een recept voor iets dat erg duur is en niet wordt vergoed) De apotheek wil een naam van een huisarts en ik noem de hele praktijk

1

meer overleg. 1

Mijn apotheek (Leidsestraat) heeft veel punten die ze zouden kunnen verbeteren. Dat ligt niet aan de huisarts maar dat ligt bij de apotheek zelf.

1

Uitleg over medicijnen 1

Via de mail een bevestiging van het akkoord van de huisarts ontvangen van een digitaal aangevraagd herhaalrecept en bericht dat het recept is gefaxt naar de apotheek. Nu sta ik er toch geregeld (minimaal 3 dagen na aanvraag recept) onnodig te wachten omdat het recept volgens de apotheek niet is ontvangen. Bovendien wijken aantal en sterkte (zonder verklaring) van de medicijnen regelmatig af van hetgeen door mij is aangevraagd.

1

fysiotherapeut - 1

ben niet via de huisarts bij de fysiotherapeut terecht gekomen, dus samenwerking niet van toepassing.

1

Er is geen samenwerking tussen mijn fysiotherapeut en mijn huisarts. Dus als ik iets zou mogen veranderen zou het zijn dat ze van elkaars bestaan afweten, en dat mijn huisarts weet wat er gebeurt bij de fysiotherapeut.

1

Er is mijns inziens niet sprake van samenwerking, eerder een ieder doet zijn ding situatie. Helaas! Een betere samenwerking cq. afstemming zou vooral voor de patient heel prettig zijn.

1

geen opmerkingen 255

Ik had niet het idee dat er ook maar enig contact was tussen fysio en huisarts. Dat lijkt me ook een onmogelijke opgave met zoveel patienten.

1

Ik heb nu geen idee of er ooit contact is tussen beiden, de huisarts kan wellicht bij het volgende contact vragen of de behandeling van de fysio heeft geholpen?

1

Ik weet nu niet of de samenwerking er is, of de huisarts de diagnose weet.

1

Ik weet of ze contact hebben gehad over mijn klacht. 1

Ik wil niets veranderen 1

Misschien wat meer achter grond info. De dokter zei bv dat ik meteen moet plassen als ik moet terwijl de fysio zei soms even niet direct te gaan.

1

omdat ik niet doorverwezen was (dat kan nu zonder een 1

Page 58: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 58

verwijsbrief), had ik het idee dat wat de huisarts met mij gedaan heeft helemaal niet aan de fysiotherapeut doorgegeven was. Dus er stond niets in het systeem van de fysiotherapeut en ik moest alles zelf uitleggen. Ik vind het prima om zelf uit te leggen wat ik begrepen heb, maar ik vond het niet goed dat de medisch-technisch informatie niet doorgegeven was. Verder was ik helemaal niet onder de indruk van de huisarts - zij was niet bereid om mij door te verwijzen naar alternatieve fysiotherapie (acupunctuur / acupressure) omdat zij er zelf niet in geloofde. Prima, ik wist er ook niets van, maar wou het uitproberen omdat er niets van de andere onderzoeksmethodes uitkwam. Gelukkig kon ik een fysiotherapeut vinden die fysiotherapeut is en ook deskundig was in acupressure. Dat was mijn weg om uit deze problematiek te komen. Ik had ook aan de arts uitgelegd dat ik een verwijsbrief nodig had anders zou mijn verzekering alternatieve wijzen niet dekken, maar zij luisterde er niet naar.

Samenwerking, op de hoogte zijn van eventuele vorderingen of achteruitgang

1

Zorgen dat er minstens 1 keer per jaar contact is 1

oefentherapeut geen opmerkingen 266

Ik zou aanraden niet meer naar deze therapeut door te verwijzen 1

Zij moeten veel meer aandacht besteden aan de communicatie over de patient

1

psychosociale hulpverlener

er is volgens mij geen sprake van samenwerking momenteel. ik vind het moeilijk om te beoordelen in hoeverre dit wenselijk is.

1

Er was geen sprake van samenwerking. De huisarts was niet op de hoogte dat ik daar heen ga

1

geen opmerkingen 261

Laat mij weten of er een samenwerking is. 1

Misschien is het een idee om indien je als huisarts een verwijzing schrijft je uiteindelijk na drie maanden even belt om te vragen hoe het gaat. Hoewel dat bij mij niet echt nodig was maar kan mij voorstellen dat het voor andere misschien wel handig is. Mij is wel eens door een huisarts gevraagd om zelf na drie maanden terug te komen; heb ik niet gedaan omdat je toch denkt dat psychische hulp bij een huisarts minder zwaar telt dan lichamelijk hoewel ik zelf wel weet dat dit niet zo is.

1

veel meer aandacht besteden aan het verloop van de behandeling en aan de communicatie over de patient

1

voorstaande vragen waren lastig te beantwoorden, er was geen samenwerking en die was ook niet nodig. Wel moest ik terug naar de psychosociale hulpverlener om een verhoging van de dosis medicijnen te krijgen. de huisarts voelde zich niet voldoende geschikt om hier een beslissing in te nemen. Dat was eigenlijk wel prettig.

1

Zo ver ik weet hadden zij nooit onderling contact of overleg. Dat zou naar mijn idee wel wenselijk zijn. Over het algemeen was ik

trouwens ontevreden over de psycholoog, dus ben ik na overleg met mijn huisarts gestopt en overgestapt naar een haptonoom.

1

dietist Er was geen contact, maar dat was ook niet nodig, dat verliep tussen de dietist en mijn specialist. Dus ik zou niets veranderen.

1

geen opmerkingen 266

Ik zou het prettig vinden als de diëtiste mijn huisarts op de hoogte zou brengen van de behandeling en haar bevindingen.

1

specialist ik moest van de huisarts met spoed naar de afdeling neurologie; - bij de EHBO moest ik vervolgens 2, 5 uur wachten (en na 2 uur waren mijn voornaamste klachten voorbij); - naderhand kon men niet meer vaststellen wat ik had gehad, want zo zei de neuroloog: ik heb u niet gezien toen u het had. (ik heb er begrip voor als er urgenter gevallen zijn, maar het was wel zo dat mijn eigen huisarts veel meer gealarmeerd was dan men in het ziekenhuis was en dat heb ik raar gevonden. Als ik wel een hersenbloeding had gehad, dan was ik al 4

keer dood geweest.) Achteraf toen ik weer bij de huisarts was vroeg ik of mijn bloed nog geprikt kon worden en toen vroeg hij of dat in het ziekenhuis niet gebeurd was.

1

Beter communicatie over het patient. Vinger aan de pols. Minder onverschilligheid van de specialist

1

Bij ernstige ziekten is het van belang dat er geregeld overleg is. Mijn zoon heeft 2 zware operaties ondergaan. Het dossier van het AMC ligt nog steeds niet op de praktijk. Verder is het belangrijk dat de huisarts zelf belt met fysiotherapeuten, school en een regiefunctie

1

Page 59: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 59

heeft om de verwerking en reintegratie te versnellen en te verbeteren. Daar is nu veel te weinig tijd voor. Bijna alles staat nu in het teken van efficiency. In het verleden was de praktijk 24/7 bereikbaar. In het geval van mijn kind hadden wellicht 2 operaties voorkomen kunnen worden, omdat de hulp vanuit het OLVG ziekenhuis op zondag en de centrale doktersdienst op zondag medische missers hebben gemaakt. De zorg van de huisartsen Oude Turfmarkt is veel en veel beter. Waarbij met name de oudere huisartsen veel empathischer en idealistischer zijn dan de jonge huisartsen.

De communicatie is heel slecht verlopen. De specialist zou iets voor me uitzoeken, maar daar heb ik nooit iets op gehoord. Moest dit zelf doen, en via de huisarts. Ook bleek de uitslag vraagtekens op te hebben geroepen, waarop ik bijna 4 maanden moest wachten, omdat de huisarts vergeten was dit met mij te bespreken Ik zou na 6 maanden weer voor een controle naar die specialist moeten gaan. Als ik niet bij de huisarts was langs geweest voor een andere klacht, had ik dat niet geweten...

1

Er lijkt geen contact te zijn tussen specialist en huisarts. Zodra ik als huisarts-patient de deur uitloop, is het probleem ook de deur uit. Dat vind ik niet gek; huisartsen hebben het veel te druk om als communicatiebaken te fungeren.

1

geen opmerkingen 256

Geen specifieke samenwerking aanwezig 1

Het valt mij op dat de huisartsen zich (aan de telefoon - als ze moeten overleggen met een specialist) vaak onderdanig opstellen. Ik denk dat er een cultuurverandering in de ziekenhuizen moet plaatsvinden (minder arrogant zijn). De patient is erbij gebaat als de huisarts en specialist goed samenwerken. Het zou fijn zijn als de huisartsen zich professioneler zouden kunnen opstellen t.o.v. de specialisten (ik snap waarom ze het doen, maar zou niet nodig moeten zijn). Huisartsen hebben een poortwachtersfunctie en zijn dus erg belangrijk voor de ziekenhuizen.

1

Het was niet nodig dat de huisarts en specialist contact hadden. De specialist heeft een formulier meegegeven ter informatie voor de huisarts.

1

Meer onderling tussentijds overleg. 1

Mijn huisarts is van goede wil, maar de specialist verzuimt al een hele tijd, ondanks herhaaldelijke verzoeken van mijn kant en inmiddels ook van de huisarts, om een brief te sturen aan de huisarts over mijn diagnose en de ingestelde behandeling. Ik zou graag willen dat hij die brief stuurt aan de huisarts, zodat zij volledig op de hoogte is.

1

Niets. 1

normale communicatie 1

thuiszorg geen opmerkingen 268

Page 60: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 60

Tabel B1.4: verbetersuggesties voorlichting huisarts bij verwijzing naar andere zorgverlener

n

fysiotherapeut geen opmerkingen 266

Ik ben zelf op zoek gegaan naar een goede fysiotherapeut naar aanleiding van ervaring van vrienden. Ik ben ook tevreden met de fysiotherapeut. Maar de huisarts heeft geen suggestie gegeven waar ik naartoe zou moeten gaan. Hier had hij misschien wat tips kunnen geven, en waarom ik bij mijn klacht naar een specifieke fysiotherapeut zou moeten gaan.

1

Nul informatie. Huisarts was voorwaarde om bij fysio te starten. 1

oefentherapeut alles 1

geen opmerkingen 266

Ik werd doorverwezen naar deze therapeut en die had denk ik geen goede instructies. Hij gedroeg zich bovendien vrij onprofessioneel...

1

psychosociale zorg

wat de voor- en nadelen zijn van een wel of niet gecertificeerd EMDR-therapeut en wat mij zou worden geadviseerd; een aanbeveling van een paar gecertificeerde behandelaars.

1

geen opmerkingen 264

Ik heb gemerkt dat huisartsen in de regel te weinig weten over psychosociale klachten. Ik ben zelf nu bij een psychiater in behandeling en heb deze zelf moeten vinden via internet. Huisartsen weten vaak wel wat af van minder ernstige problematiek, maar niet van ernstige. Doorverwijzing naar een psychiater is mij nooit aangeboden, enkel naar eerstelijns zorg of tweedelijnszorg in de zin van een psychotherapeut. Ik moest het vaak toch allemaal zelf uitzoeken.

1

informatie over hoe alles zou gaan was incorrect. 1

Was een situatie waarbij ik een naam had gekregen van iemand die inmiddels met pensioen was. Maar ik ben uiteindelijk degene geweest die zelf een instantie heeft gekozen.

1

dietist geen opmerkingen 268

specialist De mogelijkheid om bij een lange wachttermijn naar een ander radiologisch lab te gaan, en de specificatie van wat dan lang is

1

Dit gaat om een vervangende arts die mij belde met een buitengewoon sombere boodschap. Eenmaal in onderzoek bij specialist bleek dat alleszins mee te vallen. Het kan door de verwoording komen, of voorzichtigheid van de arts in kwestie (die ik zeker als zeer zorgvuldig heb meegemaakt), maar enige nuancering in de verwachting van de diagnose en het beloop had enorm gescheeld in de impact van de boodschap.

1

geen opmerkingen 262

iets uitgebreidere informatie. 1

Ik kon het ook zelf opzoeken, informatie over wachttijden etc, maar er is niet vanzelf op gewezen.

1

was niet van toepassing. Heb lange ziektegeschiedenis, was al een aantal jaren niet meer bij de internist geweest. Heb ivm hevige klachten zelf het initiatief genomen om naar de internist te gaan voor een controle. Heb gebeld met de huisarts voor een verwijsbrief.

1

Wat er exact ging gebeuren in het ziekenhuis 1

Page 61: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 61

BIJLAGE 2. Samenwerking met andere zorgverleners

Tabel B2.1: samenwerking tussen praktijk en oefentherapeut

n (praktijk)

% (praktijk)

91. Bent u door de huisarts naar de oefentherapeut verwezen? Nee 0 ,0 Ja 5 100,0

totaal 5 100,0

92. Heeft de huisarts de oefentherapeut op de hoogte gesteld van de reden van uw verwijzing?

Nee 2 40,0 Ja 3 60,0

totaal 5 100,0

93. Heeft u van uw huisartspraktijk een verwijsbrief voor de oefentherapeut ontvangen?

nee 2 40,0 direct mee 2 40,0

per post 1 20,0 opgehaald 0 ,0

totaal 5 100,0

94. Heeft de huisarts u goed voorgelicht bij de verwijzing naar de oefentherapeut?

Nee 2 40,0 Ja 3 60,0

totaal 5 100,0

95. Heeft de oefentherapeut uw huisarts op de hoogte gebracht van de gestelde diagnose en de (eventueel) ingestelde behandeling?

Nee 1 50,0 Ja 1 50,0

totaal 2 100,0

96. Sloten de behandeling van de huisarts en de behandeling van de oefentherapeut op elkaar aan?

Nee 2 40,0 Een beetje 1 20,0

Grotendeels 0 ,0 Helemaal 2 40,0

totaal 5 100,0

97. Gaven de huisarts en de oefentherapeut u tegenstrijdige informatie?

Nooit 2 40,0 Soms 1 20,0

Meestal 1 20,0 Altijd 1 20,0

totaal 5 100,0

cijfer samenwerking huisarts-oefentherapeut 0-5 3 60,0 6-7 1 20,0

=>8 1 20,0

totaal 5 100,0

Page 62: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 62

Tabel B2.2: samenwerking tussen praktijk en psychosociale hulpverlener

n (praktijk)

% (praktijk)

99. Bent u door de huisarts naar de psychosociale hulpverlener verwezen?

Nee 14 26,4 Ja 39 73,6

totaal 53 100,0

100. Heeft de huisarts de psychosociale hulpverlener op de hoogte gesteld van de reden van uw verwijzing?

Nee 4 11,1 Ja 32 88,9

totaal 36 100,0

101. Heeft u van uw huisartspraktijk een verwijsbrief voor de psychosociale hulpverlener ontvangen?

nee 1 2,6 direct mee 30 78,9

per post 3 7,9 opgehaald 4 10,5

totaal 38 100,0

102. Heeft de huisarts u goed voorgelicht bij de verwijzing naar de psychosociale hulpverlener?

Nee 5 13,2 Ja 33 86,8

totaal 38 100,0

103. Heeft de psychosociale hulpverlener uw huisarts op de hoogte gebracht van de gestelde diagnose en de (eventueel) ingestelde behandeling?

Nee 11 36,7 Ja 19 63,3

totaal 30 100,0

104. Sloten de behandeling van de huisarts en de behandeling van de psychosociale hulpverlener op elkaar aan?

Nee 6 12,8 Een beetje 3 6,4

Grotendeels 18 38,3 Helemaal 20 42,6

totaal 47 100,0

105. Gaven de huisarts en de psychosociale hulpverlener u tegenstrijdige informatie?

Nooit 42 84,0 Soms 7 14,0

Meestal 1 2,0 Altijd 0 ,0

totaal 50 100,0

cijfer samenwerking huisarts-psychosociale hulpverlener 0-5 7 14,3 6-7 15 30,6

=>8 27 55,1

totaal 49 100,0

Page 63: Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken · 2018-08-14 · 1.1 Door Cliënten Bekeken Met de methode ‘Door Cliënten Bekeken’ werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken, Rapportage Huisartsen Oude Turfmarkt

©ARGO BV december 2013 63

Tabel B2.3: samenwerking tussen praktijk en diëtist

n (praktijk)

% (praktijk)

107. Bent u door de huisarts naar de dietist verwezen? Nee 2 33,3 Ja 4 66,7

totaal 6 100,0

108. Heeft de huisarts de dietist op de hoogte gesteld van de reden van uw verwijzing?

Nee 0 ,0 Ja 4 100,0

totaal 4 100,0

109. Heeft u van uw huisartspraktijk een verwijsbrief voor de dietist ontvangen?

nee 0 ,0 direct mee 4 100,0

per post 0 ,0 opgehaald 0 ,0

totaal 4 100,0

110. Heeft de huisarts u goed voorgelicht bij de verwijzing naar de dietist?

Nee 0 ,0 Ja 4 100,0

totaal 4 100,0

111. Heeft de dietist uw huisarts op de hoogte gebracht van de gestelde diagnose en de (eventueel) ingestelde behandeling?

Nee 1 50,0 Ja 1 50,0

totaal 2 100,0

112. Sloten de behandeling van de huisarts en de behandeling van de dietist op elkaar aan?

Nee 0 ,0 Een beetje 0 ,0

Grotendeels 3 50,0 Helemaal 3 50,0

totaal 6 100,0

113. Gaven de huisarts en de dietist u tegenstrijdige informatie? Nooit 5 83,3 Soms 1 16,7

Meestal 0 ,0 Altijd 0 ,0

totaal 6 100,0

cijfer samenwerking huisarts-dietist 0-5 2 33,3 6-7 0 ,0

=>8 4 66,7

totaal 6 100,0

Tabel B2.4: samenwerking tussen praktijk en thuiszorg

n (praktijk)

% (praktijk)

123. Heeft de thuiszorgmedewerker uw huisarts op de hoogte gebracht van de gestelde diagnose en de (eventueel) ingestelde behandeling?

Nee 0 ,0 Ja 1 100,0

totaal 1 100,0

124. Sloten de behandeling van de huisarts en de behandeling

van de thuiszorgmedewerker op elkaar aan?

Nee 0 ,0

Een beetje 0 ,0 Grotendeels 0 ,0

Helemaal 1 100,0

totaal 1 100,0

125. Gaven de huisarts en de thuiszorgmedewerker u tegenstrijdige informatie?

Nooit 1 100,0 Soms 0 ,0

Meestal 0 ,0 Altijd 0 ,0

totaal 1 100,0

cijfer samenwerking huisarts-thuiszorg 0-5 0 ,0 6-7 1 100,0

=>8 0 ,0

totaal 1 100,0