director’s score the ballad of sweeney todd · 2017. 9. 20. · bb bb bb bb bb b bb bb bb bb bb

24
& ? & & & & & & & ? ? ? & ? & ? & ? ? b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 Soprano Alto Tenor Bass Flute 1 Flute 2 Optional Oboe Clarinet Bass Clarinet Trumpet 1 in B b Trumpet 2 in B b Optional Horn in F Tenor Trombone Bass Trombone or Tuba Percussion 1 Percussion 2 Contrabass Piano Synthesizer Picc. ƒ Timp. ƒ Misterioso, con moto (qd = ca. 132) arco (Opt Low Strings) Œ . Œ . Œ . Œ . Œ . Œ . Œ . Œ . Œ . . œ > ƒ . œ > . œ > ƒ Œ . . œ > æ ƒ Œ . Œ . . . œ œ > Œ . . . œ œ > . œ > æ ƒ Sus. Cym. ƒ “Pipe Organ” . œ ƒ . œ . œ ƒ . œ . œ ƒ . œ . œ ƒ . œ . œ ƒ . œ . œ ƒ . œ . ˙ . ˙ . ˙ . X > ƒ . ˙ . . . œ œ œ . . . œ œ œ . . œ œ . . œ œ . . ˙ ˙ . . . œ œ œ . . . œ œ œ . . ˙ ˙ 1 . ˙ æ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ b . ˙ . ˙ . ˙ . ˙ . . . œ œ œ . . . œ œ œ . . œ œ . . œ œ # . . ˙ ˙ . . . œ œ œ . . . œ œ œ . . ˙ ˙ 2 . ˙ æ . ˙ . ˙ . ˙ . ˙ . ˙ . ˙ . œ . œ > . œ . œ > . œ . œ > . œ . œ > æ . . . ˙ ˙ ˙ . . ˙ ˙ . . œ œ . . œ œ > . . . ˙ ˙ ˙ . . œ œ . . œ œ > 3 . œ æ . œ > æ . ˙ . ˙ . ˙ . X > æ . ˙ . . . œ œ œ b . . . œ œ œ . . œ œ n . . œ œ # . . ˙ ˙ . . . œ œ œ b . . . œ œ œ . . ˙ ˙ 4 . ˙ æ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . ˙ . ˙ . ˙ . X . ˙ . . . œ œ œ . . . œ œ œ . . œ œ . . œ œ . . ˙ ˙ . . . œ œ œ . . . œ œ œ . . ˙ ˙ 5 . ˙ æ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ b . œ . œ . œ b . œ . ˙ . ˙ . ˙ . ˙ . . . œ œ œ . . . œ œ œ . . œ œ # . . œ œ # n . . ˙ ˙ . . . œ œ œ . . . œ œ œ . . ˙ ˙ 6 . ˙ æ U U U . ˙ U . ˙ U . ˙ U . ˙ # U . ˙ U . ˙ U . ˙ U & . ˙ U . ˙ U . X > U . ˙ U . . . ˙ ˙ ˙ U . . . ˙ ˙ ˙ n U . . ˙ ˙ u . . . ˙ ˙ ˙ U . . ˙ ˙ U 7 . ˙ U æ 28629 THE BALLAD OF SWEENEY TODD Arranged by ANDY BECK Instrumental Arrangement by ALAN BILLINGSLEY Words and Music by STEPHEN SONDHEIM DIRECTOR’S SCORE © 1979 RILTING MUSIC, INC. All Rights Administered by WB MUSIC CORP. This Arrangement © 2007 RILTING MUSIC, INC. All Rights Reserved. To purchase a full-length performance recording of this piece, go to alfred.com/downloads Preview Only Legal Use Requires Purchase

Upload: others

Post on 04-Feb-2021

33 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

 • &?

  &&&&&&&???

  &?

  &?

  &?

  ?

  b b

  b bb b

  b bb b

  bb bb b

  b bb b

  b b

  b b

  b b

  b b

  86

  86

  86

  86

  8686

  86

  86

  86

  86

  86

  86

  86

  86

  86

  86

  86

  86

  86

  SopranoAlto

  TenorBass

  Flute 1

  Flute 2

  Optional Oboe

  Clarinet

  Bass Clarinet

  Trumpet 1 in Bb

  Trumpet 2 in Bb

  Optional Horn in F

  Tenor Trombone

  Bass Trombone or Tuba

  Percussion 1

  Percussion 2

  Contrabass

  Piano

  Synthesizer

  Picc.

  ƒ

  Timp.

  ƒ

  Misterioso, con moto (qd = ca. 132)

  arco

  (Opt Low Strings)

  Π.Π.Π.Π.Π.Π.Π.Π.Π.

  .œ>ƒ

  .œ>

  .œ>ƒŒ .

  .œ>惌 .Œ ...œœ>Œ .

  ..œœ>

  .œ>æƒ

  Sus. Cym.

  ƒ “Pipe Organ”

  ∑∑

  .œƒ

  .œ.œ

  ƒ.œ

  ∑.œ

  ƒ.œ

  .œƒ

  .œ.œ

  ƒ.œ

  .œƒ

  .œ.˙.˙.˙.X>

  ƒ.˙...œœœ ...œœœ..œœ ..œœ..˙̇...œœœ ...œœœ

  ..˙̇

  1

  .æ̇

  ∑∑

  .œ .œ

  .œ .œ

  ∑.œ .œ.œ .œ.œ .œ.œ .œb.˙.˙.˙

  ...œœœ ...œœœ

  ..œœ ..œœ#

  ..˙̇

  ...œœœ ...œœœ

  ..˙̇

  2

  .æ̇

  ∑∑

  ∑.˙.˙.˙.˙.œ .œ>

  .œ .œ>

  .œ .œ>∑

  .œ .œ>æ...˙̇̇

  ..˙̇

  ..œœ ..œœ>...˙̇̇

  ..œœ ..œœ>

  3

  .œæ .œ>æ

  ∑∑∑∑∑∑∑∑∑

  .˙.X>æ.˙...œœœb ...œœœ

  ..œœn ..œœ#..˙̇

  ...œœœb ...œœœ

  ..˙̇

  4

  .æ̇

  ∑∑

  .œ .œ

  .œ .œ

  ∑.œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  .˙.X

  ...œœœ ...œœœ

  ..œœ ..œœ..˙̇

  ...œœœ ...œœœ

  ..˙̇

  5

  .æ̇

  ∑∑

  .œ .œ

  .œ .œ

  ∑.œ .œ

  .œ .œb

  .œ .œ

  .œb .œ

  .˙∑

  ...œœœ ...œœœ

  ..œœ# ..œœ#n..˙̇

  ...œœœ ...œœœ

  ..˙̇

  6

  .æ̇

  UU

  U

  ∑∑

  .U̇

  .U̇

  ∑.U̇

  .˙#U

  .U̇

  .˙U

  .U̇ &

  .˙U

  .˙U

  .X>U

  .˙U

  ...˙̇̇U

  ...˙̇̇nU

  ..˙̇u...˙̇̇U

  ..˙̇U

  7

  .˙Uæ

  28629

  THE BALLAD OF SWEENEY TODDArranged by ANDY BECKInstrumental Arrangement byALAN BILLINGSLEY

  Words and Music by STEPHEN SONDHEIM

  DIRECTOR’S SCORE

  © 1979 RILTING MUSIC, INC.All Rights Administered by WB MUSIC CORP.

  This Arrangement © 2007 RILTING MUSIC, INC.All Rights Reserved.

  To purchase a full-length performance recording of this piece, go to alfred.com/downloads

  Prev

  iew

  Only

  Lega

  l Use

  Req

  uire

  s Pu

  rcha

  se

 • &?

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &?

  ?

  &?

  &?

  &?

  ?

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  b

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  S.A.

  T.B.

  Fl. 1

  Fl. 2

  Opt. Ob.

  Clar.

  B. Clar.

  Trpt. 1

  Trpt. 2

  Opt. Hn.

  Ten. Tb.

  B. Tb. or Tuba

  Prc. 1

  Prc. 2

  Cb.

  Pno.

  Synth.

  Legato Strings

  Harmon: no stem

  Bucket

  pizz.

  Œ . œ-p ‰

  Œ . œ-p ‰

  Œ . œ-p ‰

  Œ . œ-p ‰

  œp œ œ œ œ œ..˙̇

  œp œ œ œ œ œ..˙̇

  8

  .ṗ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  9

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  10

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ-

  œ œ œ œ œ œ..œœ ...œœœ

  œ œ œ œ œ œ..œœ ..œœ

  11

  .œ .œ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  12

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  13

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  14

  Œ . Œ jœpAt

  Œ . Œ Jœp

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ-

  œ œ œ œ œ œ..œœ ...œœœ

  œ œ œ œ œ œ..œœ ..œœ

  15

  .œ .œ

  -

  2

  28629

  Prev

  iew

  Only

  Lega

  l Use

  Req

  uire

  s Pu

  rcha

  se

 • &?

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &?

  ?

  &?

  &?

  &?

  ?

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  b

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  S.A.

  T.B.

  Fl. 1

  Fl. 2

  Opt. Ob.

  Clar.

  B. Clar.

  Trpt. 1

  Trpt. 2

  Opt. Hn.

  Ten. Tb.

  B. Tb. or Tuba

  Prc. 1

  Prc. 2

  Cb.

  Pno.

  Synth.

  16

  œ jœ œ jœtend the tale ofœ Jœ œ Jœ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  16

  œ jœ .œSwee ney Todd.œ Jœ .œ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  17

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  18

  Œ . Œ jœHis

  Œ . Œ Jœ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ-

  œ œ œ œ œ œ..œœ ...œœœ

  œ œ œ œ œ œ..œœ ..œœ

  19

  .œ .œ

  œ jœ œ œ œskin was pale and hisœ Jœ œ œ œ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  20

  œ jœ .œeyes were odd.œ Jœ .œ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  21

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  22

  Œ . Œ jœHe

  Œ . Œ Jœ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ-

  œ œ œ œ œ œ..œœ ...œœœ

  œ œ œ œ œ œ..œœ ..œœ

  23

  .œ .œ

  -

  3

  28629

  Prev

  iew

  Only

  Lega

  l Use

  Req

  uire

  s Pu

  rcha

  se

 • &?

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &?

  ?

  &?

  &?

  &?

  ?

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  b

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  S.A.

  T.B.

  Fl. 1

  Fl. 2

  Opt. Ob.

  Clar.

  B. Clar.

  Trpt. 1

  Trpt. 2

  Opt. Hn.

  Ten. Tb.

  B. Tb. or Tuba

  Prc. 1

  Prc. 2

  Cb.

  Pno.

  Synth.

  œœ Jœœ œœ œœ œœshaved the fac es ofœœ Jœœ œœ œœ œœ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  24

  œœ jœœ œœ jœgen tle men whoœœ Jœœ œœ Jœ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  25

  œ œ œ œ œ œnev er there af ter wereœ œ œ œ œ œœ

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  26

  œ œ œ .œheard of a gain.œœ œœ œœ ..œœ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ-

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  27

  .œ Œjœœ

  He..œœ Œ .

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  28

  œœjœœ œœ

  jœœtrod the path that

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œb œ œ œ œ œ..˙̇

  œb œ œ œ œ œ..˙̇

  29

  œœjœœ ..œœ

  few have trod,

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œb œ œ œ œ œ..˙̇

  œb œ œ œ œ œ..˙̇

  30

  Œ . Œ Jœœ

  did

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ-

  œb œ œ œ œ œ..˙̇

  œb œ œ œ œ œ..˙̇

  31

  - - - - - - -

  4

  28629

  Prev

  iew

  Only

  Lega

  l Use

  Req

  uire

  s Pu

  rcha

  se

 • &?

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &?

  ?

  &?

  &?

  &?

  ?

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  b

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  S.A.

  T.B.

  Fl. 1

  Fl. 2

  Opt. Ob.

  Clar.

  B. Clar.

  Trpt. 1

  Trpt. 2

  Opt. Hn.

  Ten. Tb.

  B. Tb. or Tuba

  Prc. 1

  Prc. 2

  Cb.

  Pno.

  Synth.

  ∑œœ J

  œœ ..œœSwee ney Todd,

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ# œ œ œ œ œ..˙̇

  œ# œ œ œ œ œ..˙̇

  32

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ# œ œ œ œ œ..˙̇

  œ# œ œ œ œ œ..˙̇

  33

  Œ . Œ jœœthe

  Œ . Œ Jœœ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ-

  œ# œ œ œ œ œ..˙̇

  œ# œ œ œ œ œ..˙̇

  34

  œœjœœ œœ œœ œœ

  de mon bar ber ofœœ Jœœ œœ œœ œœ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  35

  œœ.‰ œœ.

  ‰Fleet Street.œœ. ‰ œœ. ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  36

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  37

  Œ . Œ jœPHe

  Œ . œb - ‰

  Œ . œb - ‰

  Œ . œb - ‰

  Œ .œb -

  œ œ œ œ œ œ..œœ ...œœœ

  œ œ œ œ œ œ..œœ ..œœ

  38

  .œ .œ

  Picc.

  Opt. LH

  39

  œ jœ œ jœkept a shop in

  ∑.œ

  P.œ

  .œP

  Œ . œ-P

  Œ . œ-P‰

  Œ . œ-P ‰

  Œ . œ-P ‰

  œP œ œ œ œ œ..˙̇..˙̇

  œP

  œ œ œ œ œ..˙̇

  39

  .Ṗ

  - - -

  5

  28629

  Prev

  iew

  Only

  Lega

  l Use

  Req

  uire

  s Pu

  rcha

  se

 • &?

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &?

  ?

  &?

  &?

  &?

  ?

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  b

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  S.A.

  T.B.

  Fl. 1

  Fl. 2

  Opt. Ob.

  Clar.

  B. Clar.

  Trpt. 1

  Trpt. 2

  Opt. Hn.

  Ten. Tb.

  B. Tb. or Tuba

  Prc. 1

  Prc. 2

  Cb.

  Pno.

  Synth.

  (√)

  Pœ jœ .œ

  Lon don town,

  Œ . Œ JœHe

  Jœ- ‰ ‰ Œ .

  Jœ- ‰ ‰ Œ .

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ œ œ œ œ œ..˙̇..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  40

  ∑œ Jœ œ Jœ

  kept a shop in

  Œ . .œ

  Œ . .œ

  œ œ œ œ œ œ..˙̇..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  41

  Œ . Œ jœofœ Jœ .œ

  Lon don town,

  .œ .œ

  .œ .œ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ-

  œ œ œ œ œ œ..œœ ...œœœ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..œœ ..œœ

  42

  .œ .œ

  œ jœ œ œ œfan cy cli ents and

  ∑.œ .œ.œ .œ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ œ œ œ œ œ..˙̇..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  43

  œ jœ .œgood re nown.

  Œ . Œ Jœof

  Jœ- Œ Œ .

  Jœ- Œ Œ .

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ œ œ œ œ œ..˙̇..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  44

  ∑œ Jœ œ œ œ

  fan cy cli ents and

  Œ . .œ

  Œ . .œ

  œ œ œ œ œ œ..˙̇..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  45

  Œ . Œ jœAndœ Jœ .œ

  good re nown.

  .œ .œ

  .œ .œ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ-

  œ œ œ œ œ œ..œœ ...œœœ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..œœ ..œœ

  46

  .œ .œ

  œœ Jœœ œœ œœ œœwhat if none of their

  ∑.œ .œ.œ .œ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ œ œ œ œ œ..˙̇..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  47

  - - -

  - - -

  6

  28629

  Prev

  iew

  Only

  Lega

  l Use

  Req

  uire

  s Pu

  rcha

  se

 • &?

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &?

  ?

  &?

  &?

  &?

  ?

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  b

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  S.A.

  T.B.

  Fl. 1

  Fl. 2

  Opt. Ob.

  Clar.

  B. Clar.

  Trpt. 1

  Trpt. 2

  Opt. Hn.

  Ten. Tb.

  B. Tb. or Tuba

  Prc. 1

  Prc. 2

  Cb.

  Pno.

  Synth.

  (√)

  œœ jœœ œœ jœsouls were saved?They

  Œ . Œ Jœ

  .œ .œ

  .œ .œ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ œ œ œ œ œ..˙̇..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  48

  œ œ œ œ œ œwent to their mak er imœ œ œ œ œ œœ

  .œ .œ

  .œ .œ

  œ œ œ œ œ œ..˙̇..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  49

  œ œ œ .œpec ca bly shavedœœ œœ œœ ..œœ

  Jœ- Œ Œ .

  Jœ- Œ Œ .

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ-

  œ œ œ œ œ œ..˙̇..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  50

  .œ Œ .

  ..œœ Œ .

  Œ . .œ

  Œ . .œ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ œ œ œ œ œ..˙̇..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  51

  Œ . Œ jœœby

  Jœ- Œ Œ .

  Jœ- Œ Œ .

  œ œ œ œ œ œ..˙̇..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  52

  ..œœ ..œœSwee ney,

  Œ . .œ

  Œ . .œ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œb œ œ œ œ œ..˙̇

  œb œ œ œ œ œ..˙̇

  53

  Œ . Œ Jœœby

  .œb Jœb . Œ

  .œb Jœb . Œ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ-

  œb œ œ œ œ œ..˙̇

  œb œ œ œ œ œ..˙̇

  54

  ∑œœ J

  œœ ..œœSwee ney Todd,

  Œ . .œ

  Œ . .œ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ# œ œ œ œ œ...˙̇̇

  œ# œ œ œ œ œ...˙̇̇

  55

  -- - - - -

  7

  28629

  Prev

  iew

  Only

  Lega

  l Use

  Req

  uire

  s Pu

  rcha

  se

 • &

  ?

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &?

  ?

  &?

  &?

  &?

  ?

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  b

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  S.A.

  T.B.

  Fl. 1

  Fl. 2

  Opt. Ob.

  Clar.

  B. Clar.

  Trpt. 1

  Trpt. 2

  Opt. Hn.

  Ten. Tb.

  B. Tb. or Tuba

  Prc. 1

  Prc. 2

  Cb.

  Pno.

  Synth.

  ∑.œb Jœb . Œ.œb Jœb . Œ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ-

  œ# œ œ œ œ œ...˙̇̇

  œ# œ œ œ œ œ...˙̇̇

  56

  Œ . Œ jœœthe

  Œ . Œ Jœœ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ-

  œ# œ œ œ œ œ...˙̇̇

  œ# œ œ œ œ œ...˙̇̇

  57

  œœjœœ œœ œœ œœ

  de mon bar ber ofœœ Jœœ œœ œœ œœ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  58

  cresc.

  cresc.

  cresc.

  œœ.‰ œœ.

  ‰Fleet Street.

  œœ. ‰ œœ. ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  59

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  60

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰ ?

  Œ .œ-

  œ œ œ œ œ œ

  ..œœ ..œœ

  œ œ œ œ œ œ

  ..œœ ..œœ

  61

  .œ .œ

  f

  (Legato Strings)

  62 ..œœf ..œœSwing your..œœ ..œœ

  .œf

  .œ.œ

  f.œ

  ∑.œ

  f.œ

  .œf

  .œf

  Open .œ

  .œf .œ

  .˙f

  .ḟOpen

  .ḟ.X>

  f.>̇fæ...œœœf

  ...œœœŒ . ..œœ..˙̇ ..œœf

  ..œœ

  ..˙̇

  62

  .˙f

  ..œœ ..œœra zor

  ..œœ ..œœ#

  .œ .œ

  .œ .œ

  ∑.œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  .˙∑

  .æ̇

  ...œœœ ...œœœ

  ..œœ ..œœ#..˙̇ ..œœ ..œœ

  ..˙̇

  63

  - - -

  8

  28629

  Prev

  iew

  Only

  Lega

  l Use

  Req

  uire

  s Pu

  rcha

  se

 • &?

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &?

  ?

  ?

  &?

  &?

  &?

  ?

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  b

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  S.A.

  T.B.

  Fl. 1

  Fl. 2

  Opt. Ob.

  Clar.

  B. Clar.

  Trpt. 1

  Trpt. 2

  Opt. Hn.

  Ten. Tb.

  B. Tb. or Tuba

  Prc. 1

  Prc. 2

  Cb.

  Pno.

  Synth.

  ..˙̇wide,..˙̇

  ∑.˙

  .œ .œ>

  .œ .œ>

  .œ .œ>∑

  .œæ .œ>æ

  ...˙̇̇

  ..˙̇ ..œœ ..œœ>..˙̇

  ..œœ ..œœ>

  64

  .œ .œ

  .œ ..œœ#Swee ney,..œœn ..œœ

  .˙.Y>æ

  .æ̇

  ...œœœb ...œœœ

  .œn ..œœ#..˙̇

  ..œœ ..œœ

  ..˙̇

  65

  ..œœ ..œœhold it..œœ ..œœ

  .œ .œ

  .œ .œ

  ∑.œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  .˙.Yæ

  .æ̇

  ...œœœ ...œœœ

  ..œœ ..œœ..˙̇

  ..œœ ..œœ

  ..˙̇

  66

  ..œœ# ..œœnto the..œœ ..œœ#

  .œ .œ

  .œ .œ

  ∑.œ# .œn

  .œ .œb

  .œ .œ

  .œb .œ

  .˙∑

  .æ̇

  ...œœœ# ...œœœn

  ..œœ ..œœ#..˙̇

  ..œœ ..œœ

  ..˙̇

  67

  .˙skies!

  .œ .œ#

  ..˙̇n

  ∑.œ .œ#

  .˙#

  .œ Œ .

  .œ Œ .

  .˙∑

  .œæ .œ>æ

  .œ .œ#..˙̇

  ..˙̇n ..˙̇

  ..˙̇

  ..˙̇

  68

  .˙ ,.œ# .œn

  ..˙̇A ,

  .œ# -> .œ#->

  .œ# -> .œ#->

  Œ . .œ

  Œ . .œŒ . .œ

  .Y>æ

  .œæ .œ>æ

  .œ# > .œn >..˙̇

  ..˙̇A ..œœ ..œœ>..˙̇

  ..œœ ..œœ>

  69

  .œ .œ

  ..œœ ..œœFree ly..œœ ..œœ

  .œ .œ

  .œ .œ

  ∑.œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  .˙.Yæ

  .æ̇

  ...œœœ ...œœœ

  ..œœ ..œœ

  ..˙̇

  ..œœ ..œœ

  ..˙̇

  70

  ..œœ ..œœflows the..œœ ..œœ#

  .œ .œ

  .œ .œ

  ∑.œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  .˙∑

  .æ̇

  ...œœœ ...œœœ...œœœ ...œœœ#

  ..˙̇

  ..œœ ..œœ

  ..˙̇

  71

  - -

  9

  28629

  Prev

  iew

  Only

  Lega

  l Use

  Req

  uire

  s Pu

  rcha

  se

 • &?

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &?

  ?

  ?

  &?

  &?

  &?

  ?

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  b

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  S.A.

  T.B.

  Fl. 1

  Fl. 2

  Opt. Ob.

  Clar.

  B. Clar.

  Trpt. 1

  Trpt. 2

  Opt. Hn.

  Ten. Tb.

  B. Tb. or Tuba

  Prc. 1

  Prc. 2

  Cb.

  Pno.

  Synth.

  ..œœ ..œœblood of..œœ ..œœ

  .œ .œ

  .œ .œ

  ∑.œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  .˙∑

  .æ̇

  ...œœœ ...œœœ...œœœ ...œœœ..˙̇ ..œœ ..œœ

  ..˙̇

  72

  ..œœ ..œœthose who..œœn ..œœ#

  .œ .œ

  .œ .œ

  ∑.œ .œ

  .œ .œ#

  .œ .œ

  .œ .œ

  .œ Œ .

  .œ Œ .

  .œ Œ ..Y>æ

  .æ̇

  ...œœœ ...œœœ...œœœn ...œœœbb..˙̇ ..œœ ..œœ

  ..˙̇

  73

  ß

  p

  (Misterioso)

  (Misterioso)

  (Misterioso)

  œœß œœ œœ ..œœ

  decresc.

  mor al ize.œœ œœ œœ ..œœ decresc.

  ϧ

  œ œ .œ

  ϧ

  œ œ .œ

  ∑œ

  ßœ œ .œ

  ϧ

  œ œ .œ

  Œ . œ-PHarmon: no stem‰

  œß œ

  œ .œ

  .˙ß

  .ß̇

  .ß̇.Yæ

  .ß̇œß œ œP œ œ œ

  ..˙̇ß

  œP œ œ œ œ œ..˙̇

  74

  .ß̇

  ..˙̇

  ..˙̇

  ∑.˙

  Œ . œ- ‰

  .˙∑

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  75

  ..˙̇

  ..˙̇

  ∑.˙

  .˙∑

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  76

  ..œœ Œ jœFALTO onlyHis..œœ Œ JœFBASS only

  .œ Œ .

  .œ Œ .

  ∑.œ Œ .

  .œ œ-P ‰

  Œ . œ- ‰

  .œ Œ .

  .œ œ-P ‰&

  .œœ-

  PBucket ‰

  .œ Œ .

  œ œ œ œ œ œ..œœ ...œœœ

  œ œ œ œ œ œ..œœ ..œœ

  77

  .œ .œ

  78

  œ jœ œ jœneeds were few, his

  œ Jœ œ Jœ

  Œ . œ-F

  Œ . œ-F‰

  Œ . œ-F‰

  Œ . œ-F

  œF œ œ œ œ œ..˙̇..˙̇

  Fœœ œ œ œ œ

  ..˙̇

  78

  .Ḟ

  œ jœ .œroom was bare:

  œ Jœ .œ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ œ œ œ œ œ..˙̇..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  79

  - -

  10

  28629

  Prev

  iew

  Only

  Lega

  l Use

  Req

  uire

  s Pu

  rcha

  se

 • &

  ?

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &?

  ?

  &?

  &?

  &?

  ?

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  b

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  S.A.

  T.B.

  Fl. 1

  Fl. 2

  Opt. Ob.

  Clar.

  B. Clar.

  Trpt. 1

  Trpt. 2

  Opt. Hn.

  Ten. Tb.

  B. Tb. or Tuba

  Prc. 1

  Prc. 2

  Cb.

  Pno.

  Synth.

  + SOPRANOF

  + TENOR

  F

  Œ . .œAh

  Π.

  Œ . .œAh

  Π.

  Œ . .œ

  Œ . .œ

  Œ . .œŒ . .œ

  œ œ œ œ œ œ..˙̇..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  80

  .œ .œŒ . Œ Jœa

  .œ .œŒ . Œ Jœ

  a

  .œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œb

  .œ .œbŒ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ-

  œ œ œ œ œ œ..œœ ...œœœ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..œœ ..œœ

  81

  .œ .œ

  .œ̇ Jœ œ œ œla va bo and a

  .œ̇ Jœ œ œ œla va bo and a

  .˙Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ œ œ œ œ œ..˙̇..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  82

  .œ̇ Jœ .œfan cy chair,

  .œ̇ Jœ .œfan cy chair,

  .˙Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ œ œ œ œ œ..˙̇..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  83

  Œ . .œAh

  Π. Π.

  Œ . .œAh

  Π.

  Œ . .œ

  Œ . .œ

  Œ . .œb

  Œ . .œb

  œ œ œ œ œ œ..˙̇..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  84

  .œ .œŒ . Œ Jœ

  a

  .œ .œŒ . Œ Jœ

  a

  .œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ-

  œ œ œ œ œ œ..œœ ...œœœ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..œœ ..œœ

  85

  .œ .œ

  .œ̇ Jœ œ œ œmug of suds and a

  .œ̇ Jœ œ œ œmug of suds and a

  .œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ œ œ œ œ œ..˙̇..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  86

  .˙œ Jœ œ Jœleath er strop, an

  .œ̇ Jœ œ Jœleath er strop, an

  .œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ œ œ œ œ œ..˙̇..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  87

  ALTO only

  BASS only

  œ œ œ œ œ œa pron, a tow el, a

  œ œ œ œ œ œa pron, a tow el, a

  .œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  œ œ œ œ œ œ..˙̇..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  88

  - -- - - -

  - -- - - -

  11

  28629

  Prev

  iew

  Only

  Lega

  l Use

  Req

  uire

  s Pu

  rcha

  se

 • &?

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &?

  ?

  &?

  &?

  &?

  ?

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  b

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  S.A.

  T.B.

  Fl. 1

  Fl. 2

  Opt. Ob.

  Clar.

  B. Clar.

  Trpt. 1

  Trpt. 2

  Opt. Hn.

  Ten. Tb.

  B. Tb. or Tuba

  Prc. 1

  Prc. 2

  Cb.

  Pno.

  Synth.

  œ œ œ .œpail, and a mop.

  œ œ œ .œpail, and a mop..œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ-

  œ œ œ œ œ œ..˙̇..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  89

  .œ Œ .

  .œ Œ .

  .œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ œ œ œ œ œ..˙̇..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  90

  SOPRANO only

  TENOR only

  Œ . Œ JœFor

  Œ . Œ Jœ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ œ œ œ œ œ..˙̇..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  91

  œ Jœ œ Jœneat ness he deœ Jœ œ Jœ

  Œ . .œ

  Œ . .œ

  Œ . .œ

  Œ . .œ

  œb œ œ œ œ œ..˙̇

  œb œ œ œ œ œ..˙̇

  92

  œ Jœ .œserves a nod,œ Jœ .œ

  .œb Jœ-

  ‰ ‰.œb Jœ

  -‰ ‰

  .œ Jœ- ‰ ‰

  .œ Jœ- ‰ ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ-

  œb œ œ œ œ œ..˙̇

  œb œ œ œ œ œ..˙̇

  93

  ALTO only

  BASS only

  Œ . Œ jœdoes

  Œ . Œ Jœ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ-

  œb œ œ œ œ œ..˙̇

  œb œ œ œ œ œ..˙̇

  94

  œ jœ .œSwee ney Todd,

  œ jœ .œ

  Œ . .œ

  Œ . .œ

  Œ . .œ

  Œ . .œ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ# œ œ œ œ œ...˙̇̇

  œ# œ œ œ œ œ...˙̇̇

  95

  ∑.œ .œ

  .œ .œ

  .œb .œb

  .œb .œb

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ# œ œ œ œ œ...˙̇̇

  œ# œ œ œ œ œ...˙̇̇

  96

  - - -

  12

  28629

  Prev

  iew

  Only

  Lega

  l Use

  Req

  uire

  s Pu

  rcha

  se

 • &?

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &?

  ?

  &?

  &?

  &?

  ?

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  b

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  b b b

  b b bb b b

  b b b

  b b b

  b

  b

  b

  b

  b b

  b b b

  b b b

  b b bb b b

  b b b

  b b b

  b b b

  b b b

  S.A.

  T.B.

  Fl. 1

  Fl. 2

  Opt. Ob.

  Clar.

  B. Clar.

  Trpt. 1

  Trpt. 2

  Opt. Hn.

  Ten. Tb.

  B. Tb. or Tuba

  Prc. 1

  Prc. 2

  Cb.

  Pno.

  Synth.

  ALLŒ . Œ jœœthe

  Œ . Œ ALL Jœœ

  .œ Jœb -

  ‰ ‰.œ J

  œb -‰ ‰

  .œb Jœb - ‰ ‰

  .œb Jœb - ‰ ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ-

  œ# œ œ œ œ œ...˙̇̇

  œ# œ œ œ œ œ...˙̇̇

  97

  œœjœœ œœ œœ œœ

  de mon bar ber ofœœ Jœœ œœ œœ œœ

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  98

  decresc.

  œœ.‰ œœ.

  ‰Fleet Street.œœ. ‰ œœ. ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ- ‰

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  œdecresc.

  œ œ œ œ œ..˙̇

  99

  .ḋecresc.

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  100

  Œ . œ- ‰

  Œ . œ-P‰

  Œ . œ-P

  Œ . œ-

  P ‰

  œ œ œ œ- œ œ

  ..˙̇ &

  œ œ œ œ œ œ

  ..˙̇ &

  101

  102

  œP jœ œ œ œSwee ney wish es theœP Jœ œ œ œ

  ∑.œ .œ

  .œOpen .œ

  .œP

  .œ.œ .œ.œOpen .œ

  ∑œ

  PSnare Drumœ œ œ œ œ

  œP

  œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œP

  œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  102

  Œ . œP ‰

  œ jœ .œworld a way,œ Jœ .œ

  ∑.œ# .œ

  .œ# .œ

  .œ# .œ

  .œn .œ

  .œn .œ

  ∑œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œn œ œ œ œ

  103

  Œ . œ ‰

  - - - - -

  13

  28629

  Prev

  iew

  Only

  Lega

  l Use

  Req

  uire

  s Pu

  rcha

  se

 • &?

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &?

  ?

  &?

  &

  &

  &

  &?

  bb b

  bb bbb b

  bb b

  bb b

  b

  b

  b

  b

  bb

  bb b

  bb b

  bb bbb b

  bb b

  bb b

  bb b

  bb b

  S.A.

  T.B.

  Fl. 1

  Fl. 2

  Opt. Ob.

  Clar.

  B. Clar.

  Trpt. 1

  Trpt. 2

  Opt. Hn.

  Ten. Tb.

  B. Tb. or Tuba

  Prc. 1

  Prc. 2

  Cb.

  Pno.

  Synth.

  œ jœ œ œ œSwee ney’s weep ing forœ Jœ œ œ œ

  ∑.œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  ∑œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  104

  Œ . œ ‰

  œ œ œyes ter day,

  œ œœ œœ

  ∑.œ .œ

  .œ .œ,

  .œ .œ,

  .œ .œ ,

  .œ .œ ,

  ∑œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ ?

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  105

  Œ . œ ‰

  ∑œœ œœ œœ œœ ‰

  hug ging the blade,

  œFlute œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ.œ .œ#

  .œ .œ#

  .œ .œ#

  .œ .œn

  .œ .œn

  ∑œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  106

  œ ‰ œ ‰

  ∑œœ œœ œœ œœ ‰

  wait ing the years,

  œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ.œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  ∑œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  107

  œ ‰ œ ‰

  œœ œœ œœ œœ œœ œœhear ing the mu sic that

  ∑œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ.˙

  ∑œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  108

  œ ‰ œ ‰

  œœ œœ œœ œœ ‰no bod y hears.

  ∑œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ.œ Œ .

  .œ Œ .

  .œ Œ .

  .œ Œ .

  .œ Œ .

  ∑œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ &œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  109

  œ ‰ œ ‰

  - -- - - - - - - -

  14

  28629

  Prev

  iew

  Only

  Lega

  l Use

  Req

  uire

  s Pu

  rcha

  se

 • &?

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &?

  ?

  &?

  &

  &

  &

  &?

  bb b

  bb bbb b

  bb b

  bb b

  b

  b

  b

  b

  bb

  bb b

  bb b

  bb bbb b

  bb b

  bb b

  bb b

  bb b

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  n

  n

  n

  n

  b

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  S.A.

  T.B.

  Fl. 1

  Fl. 2

  Opt. Ob.

  Clar.

  B. Clar.

  Trpt. 1

  Trpt. 2

  Opt. Hn.

  Ten. Tb.

  B. Tb. or Tuba

  Prc. 1

  Prc. 2

  Cb.

  Pno.

  Synth.

  Fœœ

  FJœœ œœ œœ œœ

  Swee ney waits in the

  œ Jœ œ œ œ

  ∑.œb

  F.œ

  .œbF

  .œbF

  .œbF .œ

  .œbF

  .œbF

  ∑œ

  Fœ œ œ œ œ

  œF

  œ œ œ œ œ

  œb œ œ œ œ œ

  œbF

  œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  110

  Œ . œF ‰

  œœ œœ œœpar lor hall,œ œ œ

  ∑.œn .œ

  .œn .œ

  .œn .œ

  .œn .œ

  .œn .œ

  .œn .œ

  ∑œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œb œ œ œ œ œ

  œb œ œ œ œ œ

  œ œn œ œ œ œ

  111

  Œ . œ ‰

  œœ Jœœ œœ œœ œœ

  Swee ney leans on theœ Jœ œ œ œ

  œF

  œ œ œ œ œ

  œF

  œ œ œ œ œ

  ∑œb

  Fœ œ œ œ œ

  .œb .œ

  .œb .œ

  .œb .œ

  .œb .œ

  .œb .œ

  .œb .œ

  ∑œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œb œ œ œ œ œ

  œb œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  112

  Œ . œ ‰

  œœ œœbb œœof fice wall.

  V

  œ œœbb œœœ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  ∑œb œ œ œ œ œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  .œ .œ

  ∑œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œb œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  œb œ œ œ œ œ

  113

  Œ . œ ‰

  114

  BASS

  Xylo.

  TENORœ œ œ .œNo one can help,

  ∑.œ Jœ ‰ ‰

  ∑.œ Jœ ‰ ‰

  Œ . Jœœ .F‰ ‰

  œ œ œ Jœ ‰ ‰.œ Jœ. ‰ ‰

  œ œ œ Jœ. ‰ ‰.œ Jœ. ‰ ‰

  œ œ œ Jœ. ‰ ‰

  114

  Œ . œ ‰

  œ œ œ œ œ ‰noth ing can hide you.

  ∑.œ Jœ. ‰ ‰

  ∑.œ Jœ. ‰ ‰

  Œ . Jœœ . ‰ ‰œ œ œ Jœ ‰ ‰

  .œ Jœ. ‰ ‰

  œ œ œ Jœ. ‰ ‰.œ Jœ. ‰ ‰

  œ œ œ Jœ. ‰ ‰

  115

  Œ . œ ‰

  - - - - - -

  15

  28629

  Prev

  iew

  Only

  Lega

  l Use

  Req

  uire

  s Pu

  rcha

  se

 • V?

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &?

  ?

  &?

  &

  &

  &

  &?

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  b

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  T.

  B.

  Fl. 1

  Fl. 2

  Opt. Ob.

  Clar.

  B. Clar.

  Trpt. 1

  Trpt. 2

  Opt. Hn.

  Ten. Tb.

  B. Tb. or Tuba

  Prc. 1

  Prc. 2

  Cb.

  Pno.

  Synth.

  œ œ œ œ jœIs n’t that Swee ney

  ∑.œ Jœ. ‰ ‰

  ∑.œ Jœ. ‰ ‰

  Œ .. Jœœ. ‰ ‰œ œ œ Jœ ‰ ‰

  .œ Jœ. ‰ ‰

  œ œ œ Jœ. ‰ ‰.œ Jœ. ‰ ‰

  œ œ œ Jœ. ‰ ‰

  116

  Œ . œ ‰

  œ jœ œ œ ‰there be side you?

  ∑.œ Jœ. ‰ ‰

  ∑.œ Jœ. ‰ ‰

  Œ .. Jœœ . ‰ ‰œ œ œ Jœ ‰ ‰

  .œ Jœ. ‰ ‰

  œ œ œ Jœ. ‰ ‰.œ Jœ. ‰ ‰

  œ œ œ Jœ. ‰ ‰

  117

  Œ . œ ‰

  Fœ œ œ .œ

  No one can help,

  œ Jœ œ œ œSwee ney wish es the

  .œ Jœ. ‰ ‰

  .œ Jœ. ‰ ‰

  ∑.œ Jœ. ‰ ‰

  Œ .. Jœœ . ‰ ‰œ œ œ Jœ ‰ ‰

  ..œœ Jœœ. ‰ ‰

  œ œ œ Jœ. ‰ ‰..œœ Jœœ

  . ‰ ‰

  œ œ œ Jœ. ‰ ‰

  118

  Œ . œ ‰

  œ œ œ œ œ ‰noth ing can hide you.

  œ œ œworld a way,

  .œ Jœ. ‰ ‰

  .œ Jœ. ‰ ‰

  ∑.œ Jœ. ‰ ‰

  Œ .. Jœœ. ‰ ‰œ œ œ Jœ ‰ ‰

  ..œœ Jœœ. ‰ ‰

  œ œ œ Jœ. ‰ ‰..œœ Jœœ

  . ‰ ‰

  œ œ œ Jœ. ‰ ‰

  119

  Œ . œ ‰

  œ œ œ œ jœIs n’t that Swee ney

  œ Jœ œ œ œSwee ney’s weep ing for

  .œ Jœ. ‰ ‰

  .œ Jœ. ‰ ‰

  ∑.œ Jœ. ‰ ‰

  Œ .. Jœœ . ‰ ‰œ œ œ Jœ ‰ ‰

  ..œœ Jœœ. ‰ ‰

  œ œ œ Jœ. ‰ ‰..œœ Jœœ

  . ‰ ‰

  œ œ œ Jœ. ‰ ‰

  120

  Œ . œ ‰

  œ jœ œ œ ‰there be side you?

  œ œ œbyes ter day.

  .œ Jœ. ‰ ‰

  .œ Jœ. ‰ ‰

  ∑.œ Jœ. ‰ ‰

  Œ .. Jœœ. ‰ ‰œ œ œ Jœ ‰ ‰

  ..œœ Jœœ. ‰ ‰

  œ œ œ Jœ. ‰ ‰..œœ Jœœ

  . ‰ ‰

  œ œ œ Jœ. ‰ ‰

  121

  Œ . œ ‰

  - - - - - -

  - - - - - - -

  - -

  16

  28629

  Prev

  iew

  Only

  Lega

  l Use

  Req

  uire

  s Pu

  rcha

  se

 • &

  &

  V?

  &&&&&&&&??

  &?

  &&&&?

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  b

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  S.

  A.

  T.

  B.

  Fl. 1

  Fl. 2

  Opt. Ob.

  Clar.

  B. Clar.

  Trpt. 1

  Trpt. 2

  Opt. Hn.

  Ten. Tb.

  B. Tb. or Tuba

  Prc. 1

  Prc. 2

  Cb.

  Pno.

  Synth.

  F∑SOPRANO

  œALTO jœ œ œ œ

  Swee ney wish es the

  œTENOR œ œ .œNo one can help,

  œBASS œ œ œ œ œThere he is, is.œ Jœ. ‰ ‰

  .œ Jœ. ‰ ‰∑

  .œ Jœ. ‰ ‰œ œ œ Jœ. ‰ ‰œ

  Fœ œ Jœ. ‰ ‰

  œF

  œ œ Jœ. ‰ ‰∑∑∑

  Œ . Jœœ . ‰ ‰.œ@ Jœ

  > ‰ ‰...œœœ Jœœœ

  . ‰ ‰œ œ œ Jœ. ‰ ‰

  ...œœœ Jœœœ. ‰ ‰

  œ œ œ Jœ. ‰ ‰

  122

  œ ‰ œ ‰

  œ œ œworld a way,

  œ œ œ œ œ ‰noth ing can hideyou.

  .œ Jœb ‰ ‰Swee ney..œ Jœ. ‰ ‰

  .œ Jœ. ‰ ‰∑

  .œ Jœ. ‰ ‰œ œ œ Jœ. ‰ ‰œ œ œ Jœ. ‰ ‰œ œ œ Jœ. ‰ ‰

  ∑∑∑

  Œ . Jœœ . ‰ ‰.œ@ Jœ

  > ‰ ‰...œœœ Jœœœ

  . ‰ ‰œ œ œ Jœ. ‰ ‰

  ...œœœ Jœœœ. ‰ ‰

  œ œ œ Jœ. ‰ ‰

  123

  œ ‰ œ ‰

  œF œ œ .œNo one can help,

  œ jœ œ œ œSwee ney’sweep ing for

  œ œ œ œ jœIs n’t that Swee ney

  œ œ œ œ œ œThere he is, is.œ Jœ. ‰ ‰

  .œ Jœ. ‰ ‰∑

  .œ Jœ. ‰ ‰œ œ œ Jœ. ‰ ‰œ œ œ Jœ. ‰ ‰œ œ œ Jœ. ‰ ‰

  œF œ œjœ. ‰ ‰

  œF

  œ œ Jœ. ‰ ‰œ

  Fœ œ Jœ. ‰ ‰

  Œ . Jœœ. ‰ ‰.œ@ Jœ

  > ‰ ‰...œœœ Jœœœ

  . ‰ ‰œ œ œ Jœ. ‰ ‰

  ...œœœ Jœœœ. ‰ ‰

  œ œ œ Jœ. ‰ ‰

  124

  œ ‰ œ ‰

  molto cresc.

  œmolto cresc.œ œ œ œ ‰noth ing can hide you.

  œ œ œbyes ter day.

  œmolto cresc.jœ œ œ ‰there be side you?

  .œmolto cresc. Jœb ‰ ‰Swee ney..œ

  molto cresc.

  Jœ. ‰ ‰.œ

  molto cresc.

  Jœ. ‰ ‰∑

  .œmolto cresc.

  Jœ. ‰ ‰œmolto cresc.

  œ œ Jœ. ‰ ‰œmolto cresc.

  œ œ Jœ. ‰ ‰œmolto cresc.

  œ œ Jœ. ‰ ‰

  œmolto cresc.

  œ œ jœ. ‰ ‰œmolto cresc.

  œ œ Jœ. ‰ ‰œmolto cresc.

  œ œ Jœ. ‰ ‰Œ .molto cresc.

  Jœœ. ‰ ‰.œ@

  molto cresc.

  Jœ> ‰ ‰...œœœ

  molto cresc.

  Jœœœ. ‰ ‰

  œmolto cresc.

  œ œ Jœ. ‰ ‰...œœœ

  molto cresc.

  Jœœœ. ‰ ‰

  œmolto cresc.

  œ œ Jœ. ‰ ‰

  125

  œmolto cresc.

  ‰ œ ‰

  œ œ œ œ jœIs n’t that Swee ney

  œ œ œ œ œ œThere he is, is

  .œ Jœ ‰ ‰Swee ney.

  .œ Jœ ‰ ‰Swee ney..œ Jœ. ‰ ‰

  .œ Jœ. ‰ ‰∑

  .œ Jœ. ‰ ‰œ œ œ Jœ. ‰ ‰œ œ œ Jœ. ‰ ‰œ œ œ Jœ. ‰ ‰

  œ œ œ jœ. ‰ ‰œ œ œ Jœ. ‰ ‰œ œ œ Jœ. ‰ ‰Œ . Jœœ . ‰ ‰

  .œ@ Jœ> ‰ ‰

  ...œœœ Jœœœ.

  ‰ ‰œ œ œ Jœ. ‰ ‰

  ...œœœ Jœœœ.

  ‰ ‰œ œ œ Jœ. ‰ ‰

  126

  œ ‰ œ ‰

  œ jœ œ œ ‰there be side you?

  .œ jœb ‰ ‰Swee ney.

  .œ Jœ ‰ ‰Swee ney..œ Jœ ‰ ‰Swee ney..œ Jœ. ‰ ‰

  .œ Jœ. ‰ ‰∑

  .œ Jœ. ‰ ‰œ œ œ Jœ. ‰ ‰œ œ œ Jœ. ‰ ‰œ œ œ Jœ. ‰ ‰

  œ œ œ jœ. ‰ ‰œ œ œ Jœ. ‰ ‰œ œ œ Jœ. ‰ ‰Œ . Jœœ. ‰ ‰

  .œ@ Jœ> ‰ ‰

  ...œœœ Jœœœ.

  ‰ ‰œ œ œ Jœ. ‰ ‰

  ...œœœ Jœœœ.

  ‰ ‰œ œ œ Jœ. ‰ ‰ ?

  127

  œ ‰ œ ‰

  - - - - - - - -

  - - - - - - -

  - - - -

  - - - - -

  17

  28629

  Prev

  iew

  Only

  Lega

  l Use

  Req

  uire

  s Pu

  rcha

  se

 • &

  &

  V?

  &&&&&&&&??

  &?

  &&

  &?

  ?

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  b

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  S.

  A.

  T.

  B.

  Fl. 1

  Fl. 2

  Opt. Ob.

  Clar.

  B. Clar.

  Trpt. 1

  Trpt. 2

  Opt. Hn.

  Ten. Tb.

  B. Tb. or Tuba

  Prc. 1

  Prc. 2

  Cb.

  Pno.

  Synth.

  ƒ

  ƒ

  ..˙̇ƒSwee

  .˙Swee.ƒ̇Swee

  .˙Sweeœƒ

  œ œ œ œ œ

  œƒ

  œ œ œ œ œ

  ∑œƒ

  œ œ œ œ œ

  ∑∑∑∑

  ∑∑∑

  œƒ

  œ œ œ œ œœœœƒ

  œ œœœ œœœ œ œœœ

  ∑ ?œœœƒ

  œ œœœ œœœ œ œœœ

  128

  ∑ arcoarco

  ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  ∑œ œ œ œ œ œ

  .œ>ƒ

  .œ# >

  .œ>ƒ

  .œ# >

  .œ>ƒ

  .œ# >

  .œ>ƒ.œ# >

  .œ>ƒ

  .œ# >

  .œ>ƒ

  .œ# >

  ∑œ œ œ œ œ œœœœ œ œœœ œœœ œ œœœ

  .œ> .œ# >œœœ œ œœœ œœœ œ œœœ

  .œ>ƒ

  .œ# >

  129

  .œƒ

  .œ#

  ..˙̇##ney!

  .˙#ney!.˙#ney!

  .˙ney!œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  ∑œ œ œ œ œ œ

  .œ# > .œ>

  .œ# > .œ>

  .œ# > .œ>

  .œ# > .œ>?

  .œ# > .œ>

  .œ# > .œ>

  ∑œ œ œ œ œ œœœœ œ œœœ œœœ œ œœœ

  .œ# > .œ>œœœ œ œœœ œœœ œ œœœ

  .œ# > .œ>

  130

  .œ# .œ

  ..˙̇

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  ∑œ œ œ œ œ œ

  .œ# > .œ# >

  .œ# > .œ# >

  .œ# > .œ# >

  .œ# > .œ# >

  .œ# > .œ# >

  .œ# > .œ# >∑

  œ œ œ œ œ œœœœ œ œœœ œœœ œ œœœ

  .œ# > .œ# >œœœ œ œœœ œœœ œ œœœ

  .œ# > .œ# >

  131

  .œ# .œ#

  Timp.

  pizz.

  Snare Drum

  pizz.

  Jœ̈ ‰ ‰ Œ .Jœ̈ ‰ ‰ Œ .

  ∑Jœ̈ ‰ ‰ Œ .

  jœn ¨ ‰ ‰ Œ .jœn ¨ ‰ ‰ Œ .jœn ¨ ‰ ‰ Œ .

  Jœn ¨ ‰ ‰ Œ .

  jœn ¨ ‰ ‰ Œ .jœn ¨ ‰ ‰ Œ .

  ∑jœn ¨ ‰ ‰ ‰ œ œ

  Jœœœ>

  ‰ ‰ ‰ œ> œ>?

  œ> œ> œ> œ> œ>œ>

  Jœœœ>

  ‰ ‰ ‰ œ> œ>œ> œ> œ> œ> œ>

  œ>

  132

  œ> ‰ œ> ‰

  ∑∑∑∑∑∑∑∑

  ∑∑∑

  œ œ œ œ œ œ

  œ> œ> œ> œ> œ>œ>

  œ> œ> œ> œ> œ>œ>

  œ> œ> œ> œ> œ>œ>

  œ> œ> œ> œ> œ>œ>

  133

  œ> ‰ œ> ‰

  sim.

  sim.

  sim.sim.

  ∑∑∑∑∑∑∑∑

  ∑∑∑

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  134

  œ> ‰ œ> ‰

  -

  -

  -

  -

  18

  28629

  Prev

  iew

  Only

  Lega

  l Use

  Req

  uire

  s Pu

  rcha

  se

 • &?

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &?

  ?

  ?

  &?

  ?

  ?

  &?

  ?

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  b

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  S.A.

  T.B.

  Fl. 1

  Fl. 2

  Opt. Ob.

  Clar.

  B. Clar.

  Trpt. 1

  Trpt. 2

  Opt. Hn.

  Ten. Tb.

  B. Tb. or Tuba

  Prc. 1

  Prc. 2

  Cb.

  Pno.

  Synth.

  fŒ . Œ jœ

  fAt

  Œ . Œ Jœ

  ∑œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  135

  œ> ‰ œ> ‰

  136

  œ jœ œ jœtend the tale of

  œ Jœ œ Jœ

  ∑œf

  œ œ œ œ œ

  œf

  œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œœf

  œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  136

  œ>f‰ œ> ‰

  œ jœ .œSwee ney Todd.œ Jœ .œ

  ∑ &

  ∑œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  137

  œ> ‰ œ> ‰

  ∑.œä

  f.ϊ

  .ωf .ω

  .ωf .ω

  .ωf.ω

  .ϊf

  .ϊ

  .ϊf

  .ϊ

  ∑œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  138

  œ> ‰ œ> ‰

  Œ . Œ jœHe

  Œ . Œ Jœ

  ∑.œä Jœ> ‰ ‰

  .œâjœ> ‰ ‰

  .œâjœ> ‰ ‰

  .œb â jœ>‰ ‰

  .œb ä Jœ> ‰ ‰

  .œb ä Jœ> ‰ ‰

  ∑œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  139

  œ> ‰ œ> ‰

  œ jœ œ œ œserved a dark and a

  œ Jœ œ œ œ

  ∑.˙

  Í.Í̇.Í̇.Í̇.˙

  Í.˙

  Í∑

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  140

  œ> ‰ œ> ‰

  œ jœ .œhun gry god.œ Jœ .œ

  ∑.œ Œ ‰

  .œ Œ .

  .œ Œ .

  .œ Œ .

  .œ Œ .

  .œ Œ .

  ∑œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  141

  œ> ‰ œ> ‰

  ∑.œä

  f.ϊ

  .ωf .ω

  .ωf .ω

  .ωf .ω

  .ϊf

  .ϊ

  .ϊf

  .ϊ

  ∑œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  142

  œ> ‰ œ> ‰

  - - -

  19

  28629

  Prev

  iew

  Only

  Lega

  l Use

  Req

  uire

  s Pu

  rcha

  se

 • &?

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &?

  ?

  &?

  ?

  ?

  &?

  ?

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  b

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  S.A.

  T.B.

  Fl. 1

  Fl. 2

  Opt. Ob.

  Clar.

  B. Clar.

  Trpt. 1

  Trpt. 2

  Opt. Hn.

  Ten. Tb.

  B. Tb. or Tuba

  Prc. 1

  Prc. 2

  Cb.

  Pno.

  Synth.

  Œ . Œ jœTo

  Œ . Œ Jœ

  ∑.œä Jœ> ‰ ‰

  .œâjœ> ‰ ‰

  .œâjœ> ‰ ‰

  .œb â jœb > ‰ ‰

  .œb ä Jœb > ‰ ‰

  .œb ä Jœb > ‰ ‰

  ∑œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  143

  œ> ‰ œ> ‰

  Chimes

  œœ Jœœ œœjœœ

  seek re venge mayœœ Jœœ œœ Jœœ.œ

  fPicc. .œ

  .œf

  ∑.œ

  f.œ

  .˙f

  ∑.˙

  f.˙f

  .˙fœ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  144

  œ> ‰ œ> ‰

  œœ jœœ œœ ‰lead to hell. Butœœ Jœœ œœ Jœ

  .œ .œ

  .œ .œ

  ∑.œ .œ

  .˙œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ &

  œ œ œ .œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ .œ

  145

  œ> ‰ œ> ‰

  ∑œdecresc.œ œ œ œ œev ’ry one does it, if

  .œdecresc.

  .œ.œ

  decresc.

  ∑.œ

  decresc.

  .œ.˙

  decresc.

  .˙decresc..˙decresc.

  .ḋecresc.

  œdecresc.

  œ œ œ œ œ..˙̇

  ..˙̇decresc.

  ..˙̇

  146

  .ḋecresc.

  œ œ œ .œsel dom as well

  ∑.˙.˙

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  ..˙̇

  ..˙̇

  147

  .œ Œ .

  .œ Jœ. ‰ ‰

  .œ Jœ. ‰ ‰

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  ..˙̇

  ..˙̇

  148

  - - --

  20

  28629

  Prev

  iew

  Only

  Lega

  l Use

  Req

  uire

  s Pu

  rcha

  se

 • &

  ?

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &?

  ?

  &?

  &?

  &?

  ?

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  b

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  S.A.

  T.B.

  Fl. 1

  Fl. 2

  Opt. Ob.

  Clar.

  B. Clar.

  Trpt. 1

  Trpt. 2

  Opt. Hn.

  Ten. Tb.

  B. Tb. or Tuba

  Prc. 1

  Prc. 2

  Cb.

  Pno.

  Synth.

  Œ . Œ jœœp

  as

  ∑.œ Jœ. ‰ ‰.œ Jœ

  .‰ ‰

  œ œ œ œ œ œ..˙̇

  ..˙̇

  ..˙̇

  149

  ..œœ ..œœSwee ney,

  œb p œ œ œ œ œ..˙̇

  œb p œ œœ œ œ

  ..˙̇

  150

  .ṗ

  .œp Jœ

  . ‰ ‰.œ

  pJœ. ‰ ‰

  œb œ œ œ œ œ..˙̇

  œb œ œ œ œ œ..˙̇

  151

  ∑.œ .œ.œ .œ

  œb œ œ œ œ œ..˙̇

  œb œ œ œ œ œ..˙̇

  152

  p∑

  Œ . Œ Jœœas

  .œ Jœb . ‰ ‰

  .œ Jœb .

  ‰ ‰

  œb œ œ œ œ œ..˙̇

  œb œ œ œ œ œ..˙̇

  153

  œœ Jœœ ..œœ

  Swee ney Todd,

  œ# œ œ œ œ œ...˙̇̇

  œ# œ œ œ œ œ..˙̇

  154

  .œ Jœ. ‰ ‰

  .œ Jœ. ‰ ‰

  œ# œ œ œ œ œ...˙̇̇

  œ# œ œ œ œ œ..˙̇

  155

  .œ .œ

  .œ .œ

  œ# œ œ œ œ œ...˙̇̇

  œ# œ œ œ œ œ..˙̇

  156

  sub. ƒŒ . Œ

  Jœœœ

  sub. ƒ

  the

  Œ . Œ Jœœ

  .œ jœb . ‰ ‰

  .œ Jœb . ‰ ‰

  œ# œ œ œ œ œ...˙̇̇

  œ# œ œ œ œ œ..˙̇

  157

  --

  21

  28629

  Prev

  iew

  Only

  Lega

  l Use

  Req

  uire

  s Pu

  rcha

  se

 • &?

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &

  &?

  ?

  &?

  &?

  &?

  ?

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  b

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  bb

  S.A.

  T.B.

  Fl. 1

  Fl. 2

  Opt. Ob.

  Clar.

  B. Clar.

  Trpt. 1

  Trpt. 2

  Opt. Hn.

  Ten. Tb.

  B. Tb. or Tuba

  Prc. 1

  Prc. 2

  Cb.

  Pno.

  Synth.

  Xylo.

  Snare Drum

  marcato

  marcato

  marcato

  marcato

  marcato

  marcato

  marcato

  marcato

  marcato

  marcato

  marcato

  marcato

  marcato

  œœœ Jœœœ

  œœœœœœ

  œœœde monbar ber ofœœ J

  œœ œœ œœ œœœƒ

  œ œ œ œ œ

  œƒ

  œ œ œ œ œ

  œƒ

  œ œ œ œ œœƒ

  œ œ œ œ œ

  œƒ

  œ œ œ œ œ

  œƒ

  œ œ œ œ œ

  œƒ œ œ œ œ œœƒ

  œ œ œ œ œ

  œƒ

  œ œ œ œ œ

  œƒœ œ œ œ œ

  œƒ

  œ œ œ œ œ

  œƒsub.

  œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  œƒsub.

  œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  158

  Jœ̆ƒsub.‰ ‰ Jœ̆ ‰ ‰

  œœœ.‰ Œ .

  Fleetœœ. ‰ Œ .œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  159

  Jœ̆ ‰ ‰ Jœ̆ ‰ ‰

  Œ . œœœ.‰

  Street.Œ . œœ. ‰œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  160

  Jœ̆ ‰ ‰ Jœ̆ ‰ ‰

  ∑œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  161

  Jœ̆ ‰ ‰ Jœ̆ ‰ ‰

  ∑œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

  162

  Jœ̆ ‰ ‰ Jœ̆ ‰ ‰

  ∑œ œ œ Jœ ‰ ‰œ œ œ Jœ ‰ ‰

  œ œ œ Jœ ‰ ‰œ œ œ Jœ ‰ ‰

  œ œ œ Jœ ‰ ‰

  œ œ œ Jœ ‰ ‰

  œ œ œ jœ ‰ ‰œ œ œ Jœ ‰ ‰œ œ œ Jœ ‰ ‰

  œ œ œ Jœ ‰ ‰œ œ œ Jœ ‰ ‰

  œ œ œ Jœ ‰ ‰œ œ œ Jœ ‰ ‰

  œ œ œ Jœ ‰ ‰œ œ œ Jœ ‰ ‰

  163

  Jœ̆ ‰ ‰ Jœ̆ ‰ ‰

  Timp.

  Œ . œÏ

  œ œ

  Œ . œÏ

  œ œ

  Œ . œÏ

  œ œ

  Œ ‰ œÏ œ œŒ . œ

  Ïœ œ

  Œ . œÏ

  œ œ

  Œ . œÏ œ œŒ . œ

  Ïœ œ

  Œ . œÏ œ œŒ . œ

  Ïœ œ

  Œ . œÏ œ œŒ . œ

  Ïœ œ

  Œ . œ œ œŒ . œ

  Ïœ œ

  Œ . œ œ œ

  164

  Œ . œ.Ï

  œ̆ œ̆

  add chime

  Jœ̈

  ‰ ‰ Œ .

  Jœ̈

  ‰ ‰ Œ .

  Jœ̈ ‰ ‰ Œ .

  jœ¨ ‰ ‰ Œ ‰

  Jœ̈ ‰ ‰ Œ .

  Jœ̈ ‰ ‰ Œ .

  jœ¨ ‰ ‰ Œ .

  jœ̈ ‰ ‰ Œ .

  jœ̈ ‰ ‰ Œ .

  Jœœ̈ ‰ ‰ Œ .

  jœ¨ ‰ ‰ Œ .

  Jœœ̈ ‰ ‰ Œ .

  jœœ¨ ‰ ‰ Œ .

  Jœœ̈ ‰ ‰ Œ .

  jœœ¨ ‰ ‰ Œ .

  165

  jœ̈ ‰ ‰ Œ .

  - -

  22

  28629

  Prev

  iew

  Only

  Lega

  l Use

  Req

  uire

  s Pu

  rcha

  se

 • Prev

  iew

  Only

  Lega

  l Use

  Req

  uire

  s Pu

  rcha

  se

 • Prev

  iew

  Only

  Lega

  l Use

  Req

  uire

  s Pu

  rcha

  se