dimitrie miclea - miclea nopÞile fierbinÞi ale teatrului de amatori din seleu“ (1973-2002)...

Download DIMITRIE MICLEA - miclea nopÞile fierbinÞi ale teatrului de amatori din seleu“ (1973-2002) seleu“…

Post on 29-Aug-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • DIMITRIE MICLEA

  NOPÞILE FIERBINÞI ALE TEATRULUI DE AMATORI

  DIN SELEUª (1973-2002)

 • EDITURA COMUNITÃÞII

  CULTURAL-INSTRUCTIVE S E L E U ª

  BANAT 2000

  Redactor Maria Miclea

  Referent dr Adrian Negru

  Aspectul grafic

  Stylus line

  Tiparul

  Romark, Panciova

  200 exemplare

 • DIMITRIE MICLEA

  NOPÞILE FIERBINÞI ALE TEATRULUI DE AMATORI

  DIN SELEUª (1973-2002)

  SELEUª

  Seleuº

 • 4

 • TEATRU - un cuvânt magic!

  TEATRU - fascinaþie în lumini ºi umbre!

  TEATRU - o altã viaþã mai bunã decât a pe care o trãim!

  Plecând de la aceste trei premise mã aventuriez în a aºeza pe aceastã ºi celãlalte pagini ale acestei cãrþi un ,,album sentimental care vizeazã prezentarea seleuºenilor la cele 30 de ediþii ale ,,Zilelor de Teatru...(1973-2002).

  Implicarea mea parþialã iar mai târziu mai aprofundatã în ceea ce se numeºte teatrul din Seleuº a început în anul 1976 ca puºtiu care se strecura searã de searã în sala de repetiþie a secþiei de teatru din aceastã localitate. La început privit cu rezervã dar ulterior acceptat cu braþele deschise m-au fãcut sã iubesc aceastã artã care pe alocuri s-a împletit cu viaþa ºi a constituit viaþa mea.

  ,,Albumul sentimental vine sã aducã unele date statistice referitoare la generaþii ºi generaþii de seleuºeni care ºi-au lãsat sudoarea serii pe scena din aceastã localitate, vine cu imagini furate de la uitare dar ºi cu unele amintiri intime legate de acest enorm opus al amatorilor din Seleuº.

  D.Miclea

  5

 • 6

 • ÎN LOC DE PREFAÞÃ

  Teatru - ,,Artã a spectacolului, avându-ºi originea în strãvechile ritualuri primitive, în ceremoniile laice ºi religioase ale populaþiei arhaice”1, aºa se face cã ºi la Seleuº teatru nu se joacã din anul 1973 când se fondeazã ,,Zilele de Teatru...” ci mult mai înainte.

  ,,În dezvoltarea culturii seleuºene de altãdatã s-a impus între altele, ºi miºcarea teatralã practicatã în cadrul ºcolii cu prilejul diverselor serbãri, adicã mai mult sub forma unor manifestãri sporadice. Cu alte ocazii elevii prezentau unele dialoguri, piese de teatru cu tematicã religioasã, precum ºi scurte elemente coregrafice muzicale. Aceastã activitate o putem considera premergãtoare miºcãrii teatrale organizate la Seleuº, care apare încã între anii 1870-1880, când activau învãþãtorii Gheorghe Bojin ºi diaconul Iosif Marta, dar mai ales între anii 1880-1907 când vin la Seleuº învãþãtorii Ilie Bojin, Mihai Pepenariu, Iosif Popa ºi Olimpia Staici”.2

  ,,Prima societate culturalã înfinþatã la Seleuº dateazã din anul 1907, cînd au fost înfiinþate secþiile: corul ºi drama. Încã pe atunci se jucau unele piese de teatru cum sunt: ,,Sluga la doi stapîni”, ,,Maistorul Cãproni”, ,,Unchiul american”, ,,Nevasta mea, fie îngerii cu ea”, etc. Membri secþiei de dramã erau oameni de vazã din Seleuº, învãþãtori, comercianþi ºi meseriaºi. Mai era cîte vreun þãran mai dezghetat ºi talentat în ale teatrului. Demn de pomenire sînt, în acest context, ªtefan Guþu, Van Marcovicean, Petru Laza, Nicola ªamanþu, Emil Nitranschi, Nicolae Guþu, Nicolae Minea, Iovan Bochinaþ, Ion Popa - Vreciu ºi alþii.

  În urma celui de al doilea rãzboi mondial activitatea continuã cu acelasi zel ºi seleuºenii prezintã urmãtoarele piese: ,,Pãcalã la stãpîn”, ,,Dreptatea”, ,,Însurãtoare ºi mãritiº”, ,,Gardul fermecat”, ,,Muºcata din fereastra”, ,,Doua surde”, ,,Putea sã fie ºi mai rãu”, ,,Piatra din casã”, ,,Înpeþit”, ,,Omul de rând”, ,,O persoanã suspectã”, ,,Maistorul Papuc”,

  7

  1 ,,Mic dicþionar enciclopedic ediþia II-a, Bucureºti 1978 pag 959 2 Aurel Bojin ,,Seleuº - Un secol de activitate culturalã, Seleuº 1990, pag. 87.

 • ,,Minþile-n cap”, ,,O discuþie veselã”, ,,Nastenca”, ,,Petrecere în familie”, ,,Ursul”. În urma lor seleuºenii pregãtesc ºi alte spectacole care sânt mai cunoscute de publicul contemporan: ,,Nãpasta”, ,,Locuinþa comunã”, ,,O noapte furtunoasã”, ,,Lumea”. La pregãtirea acestor piese ºi-au dat concursul: Ion Magda, Moise Mândrea, Nicolae Surducean, Ion Surducean, Iosif Graore, Iosif Graore, Iosif Gheorghe, Pãun Gãtãianþ - Albu, Iosif Baba, Petru Graore. Este mare ºirul numelor care aparþin generaþii mai tinere: Ion Berlovan - Belca, Trifu Baba, Viorica Roºu, Zina ºi Mãrioara Bochinaþ, Gheorghina Bosioc, Mariuþa Sfera, Maria Bojin, Iosif Broºtean, Pãun Baba, Ana Bojin, Eufrozina Popa, Petra Baba, Zina Broºtean...”.3

  Activitatea teatralã în aceastã formã, cu mai mult sau mai puþin succes, sub auspiciile ,,Reuniunii...” continuã pânã în preajma celui de-al doilea rãzboi mondial, când aceastã activitate stagneazã.

  Dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, secþia teatralã se reactiveazã fiind pe linia evenimentelor din þarã ºi prezentând unele piese cu tematicã din rãzboiul de eliberare. În aceastã perioadã membrii teatrului de amatori seleuºean sunt: ,,învãþãtorii Constantin Arhire ºi Ivan Rajiæ, (...) elevii Ion Marcovicean, Ion Laza, Dušan Pajeviæ, þãranii Sima Fira, Pãun Laza, Niþã Surducean, Nicolae Magda, Ion Magda, Nicolae Bugilan, Iosif Graore, Iosif Baba, Moise Mândrea, Todor Baba - Giugeanu, apoi Pãun Sârbu, Maria Miclea, Jovan Sikimici, Gheorghe Ruian, Ghiþã Bojin, Pãun Guþu - Aga, Trifu Baba ºi alþii.”4

  Activitatea teatralã, ca ºi dealtfel întreaga activitate culturalã la Seleuº din anul 1948 se desfãºoarã în cadrul Societãþii culturale ,,Unirea” pentru ca din anul 1967 sã se desfãºoare în cadrul Cãminului cultural Seleuº care fiinþeazã pânã în anul 1991.

  Perioada de aur a amatorismului teatral începe prin anii ’70 când în comuna Alibunar au loc unele întreceri ale secþiilor de teatru ale românilor din Voivodina, manifestare care precede aceea ce astãzi numim ,,Zilele de

  8

  3 Miodrag Miloº ,,Amatorismul teatral la Seleuº ,,Scena nr. 5 din 9 aprilie 1976, pag. 7-8

  4 Aurel Bojin ,,Seleuº - Un secol de activitate culturalã, Seleuº 1990, pag. 94.

 • Teatru ale Românilor din Voivodina, Republica Serbia”. ºi care este tema cãrþii noastre.

  9

 • Amintim câteva piese pe care le-au jucat seleuºenii de la eliberare pânã în anul 1972 când încep ,,Zilele de Teatru...”:

  ,,O noapte furtunoasã” de I.L. Caragiale; ,,Nastenca” de A.Glebov; ,,Nãpasta” de I.L.Caragiale; ,,Locuinþa comunã” de D.Dobrièanin; ,,Lumea” de B.Nušiæ; ºi multe scenete scurte precum: ,Raþe cu repetiþiie” ºi ,,O discuþie veselã” de I.Nazarov; ,,Tache ºi Mache” de I.L.Caragiale ºi altele...

  10

 • PRIMII ZECE ANI

  O NOAPTE FURTUNOASÃ VIZITA

  1973

  Rampa cunoscutei noastre manifestãri ,,Zilele de Teatru...” a fost ridicatã la 11 martie 1973 iar la linia de pornire bineînþeles cã au fost ºi seleuºenii pe lângã colegii lor din Nicolinþ, Locve, Vladimirovaþ, Begheiþi, Coºtei, Sãrcia-Sutiesca ºi Uzdin.

  Teatrul de amatori de pe lângã Cãminul cultural din Seleuº se prezintã la ,,Zile...”, duminicã 18 martie 1973 la ora 19,30 pe scena din Alibunar cu spectacolul O NOAPTE FURTUNOASÃ de I.L.Caragiale în regia lui Iosif Surduceanu-Geagea ajutat întru totul de Mihailo Vasilieviæ, regizor profesionist din Novi Sad.

  La rampã seleuºenii se prezintã cu urmãtoarea distribuþie: DUMITRACHE Ion Berlovan - Belca NAE IPINGESCU Ionel-Viorel Gãtãianþu CHIRIAC Viorel Gheorghe SPIRIDON Ion Marcovicean RICÃ VENTURIANO ªtefan Gãtãianþu VETA Minodora Munteanu ZIÞA Draga Buia Spectacolul seleuºean în sala arhiplinã din Alibunar culege aplauze

  frenetice la scena deschisã, precum ºi ulterior la numeroase reprize în sat precum ºi în satele vecine. Juriul oficial al ,,Zilelor...” compus din Luka Dotliæ, regizor - preºedinte, Nicolae Polverejan ºi Iulian Rista Bugariu acordã acestui spectacol locul doi ºi urmãtoarele premii pentru realizãrile actoriceºti: Minodorei Munteanu -pentru rolul Vetei îi revine locul II în timp ce lui Ion Marcoviceanu - Bobãscu pentru rolul lui Spiridon îi revine o menþiune.

  11

 • Consultând programul ediþiei întâi a ,,Zilelor...” aflãm cã în anul 1973 se desfãºoarã ºi competiþa spectacolelor de teatru ale elevilor. Anume ºi secþia de dramã a ªcolii elementare din Seleuº se prezintã ºi aceea la data de 13 martie 1973 la ora 17,00 pe scena din localitate.

  Este vorba despre o nouã realizare a lui Ion Luca Caragiale - VIZITA. Regia este semnatã de Parascheva Gean ºi Persida Gherga în timp ce în distribuþie îi avem pe:

  Ion Ruian în rolul DOMNUL IANCU Marinica Bojin ca MADAM POPESCU Nicolae Pod în rolul lui IONEL ºi Maria Baba în rolul SERVITOAREI. La toate aceste spectacole din anul 1973 sunt un spectator obiºnuit cu

  bilet de intrare în buzunar dar cu un zâmbet enigmatic care preconizeazã cã în posturã de spectator ºi nu numai aº dori sã aflu mai mult decât ceea se vede în lumina reflectoarelor. Aºadar, umbrele ºi luminile, forfota publicului mã neliniºteºte ºi mã pune pe gânduri!... Cum se realizeazã aceste piese de teatru, ce mânã îi conduce pe actori sã impresioneze din plin atâta lume din sala de spectacol?

  Trebuie sã aflu cât de curând, poate chiar la anul!

  LUMEA 1974

  Dup