denizde canlı kalma-can kurtarma araçlarını kifayetli kullanma(filika)

Download Denizde Canlı Kalma-Can Kurtarma Araçlarını Kifayetli Kullanma(Filika)

Post on 13-Apr-2018

272 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  1/72

  .T.. DENZCLK FAKLTES

  DENZDE CANLI KALMA

  KURS NOTLARI

  Tuzla STANBUL

  DENZDE GVENLK -1

  1

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  2/72

  BLM 1

  GR

  Denizcilik tm i kollar arasnda bakldnda tehlikesi en fazla olan mesleklerin

  banda gelmektedir. Bu yzden dnya zerindeki tm gemilerde denizde meydana

  gelebilecek olas tehlikelere kar bir takm nlemler alnmtr. nsan hayatnn kurtarlmas

  iin gemilerdeki can kurtarma aralar baz standartlara balanm e bu standartlar eitli

  kodlar e kurallarla dzenlenmitir.

  Bu nlemlerin dnda gemide yaayanlarn olas tehlikelere kar her an hazrlkl

  olmasn salamak iin eitli eitimler! talimler zorunlu klnm e ayrca gemideki tm can

  kurtarma donanmlarnn her zaman hazr olmas iin bunlarn bakm"tutum e kontrollerinin

  hangi aralklarla ya#laca da yine mecut dzenlemelerde yer almtr.

  Btn mesleklerde olduu gibi denizcilik meslei de tehlikelerden uzak deildir.

  $atta bir kyaslama ya#lrsa bu konuda ilk sray alaca kukusuzdur. te bu

  tehlikeleri amak iin her denizcinin bu tehlikelere kar eitimli olmas gerekir.

  %icaret e yolcu gemilerinde genel olarak role talimi denilen uygulamal

  eitim ile gemiyi terk! yangn sndrme! denize adam dmesi! yaralanma!

  yedekleme gibi konularda #ersonelin bilgi e tecrbe kazanmas salanr.

  2

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  3/72

  &z konusu olaylarn birbirine benzeyen zellikleri! can! mal e ere iin

  tehlike oluturmalardr. 'cil mdahale gerektirmeleri! mdahale e ilemler iin bilgi!

  beceri e tecrbe gerekmesi! zamann kstl olmas! genellikle ereden yardm

  alma ihtimalinin olmamas! acil duruma zamannda e gerektii ekilde mdahale

  edilmemesinde baka acil durumlarn meydana gelme ihtimali! deniz artlarnnmdahaleye izin ermemesidir. Bu olaand olaylarn birbirine benzemeyen ynleri

  ise her bir olaya mdahale eklinin farkl olmas e her bir olay etkisiz hale getirmek

  iin farkl ara gerelerin kullanlmasdr.

  (an! mal e ereyi tehdit eden bu olaylarn meydana gelmemesi iin

  nceden gereken tedbirleri almak! olay meydana geldiinde ise en etkili bir ekilde

  e en ksa zamanda olaylara mdahale ederek bertaraf etmek denizde nal! can e

  ere genlii bakmndan en nemli konular oluturur.

  yi bir denizci! bu gibi olaan st olaylar nceden nleyebilen! nlenmesi iin

  tedbirler alan eya aldran! olay olduktan sonrada bilinli bir ekilde olaya mdahale

  eden e olay bertaraf eden kiidir. Bu yzden gemilerde olabilecek olaan st

  olaylarn olmasn nlemek eya olaylara etkili bir ekilde mdahale edebilmek iin

  bir takm role #rosedrleri uygulanmaktadr.

  IMO

  ULUSLAR ARASI DENZCLK RGT

  STCW95

  GEM ADAMLARININ ETM BELGELENDRME VE VARDYA STANDARTLARI

  AKKINDA ULUSLAR ARASI SZLEME SOLAS

  ULUSLAR ARASI DENZDE CAN GVENL SZLEMES

  MAR!OL

  GEMLERDEN DENZLERN KRLETLMESNN NLENMES AKKINDA

  ULUSLAR ARASI SZLEME

  DENZDE CANLI KALMANIN " TEMEL LKES

  B)*

  +,%-

  +/D/ 0/%10)

  -+2(3% %+($4'% 2+ D0/'/5-5 3))'/-'

  ACL DURUM TRLER

  6'%57-' '1'8' 0%31-'

  3

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  4/72

  8'/*5/ 9 &+81D+")-'/D':

  %+$)+) 8;)+1/ 2+8' 4'1'1)5 8;)+1/ &%+/-+8+/

  1+'&80/)'15

  8;;/ '8-'&5

  -'/' D'1+& [email protected]+&+ ,&,;8 .3

  4

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  5/72

  GENEL D'@+&+ ,&,;8 .3

  nsan! gemide olduu srece eitli tehlikelerle kar karyadr! bu yzden gemilerbelirli standartlara gre retilmi can kurtarma aralaryla donatlmtr. %m can kurtarma

  aralar belirli amalar iin retildiinden kendine zg nitelikleri dnda baz genel

  zelliklere de sahi#tir.

  1 SOLAS GERE GEMLERDE BULUNMASI GEREKEN CAN KURTARMA TE

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  6/72

  KSEL CAN KURTARMA ARA

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  7/72

  ,2+& >1 $alatla donatlm bir can simidi

  11 LSA C;, #199$7' =F(, '8 3+)+&,(+8+8 )+8+):) =,(,2&+&+2&,(+ #BF&4) II$

  (an simitlerinin d a# KAAmmIden fazla! i a# ise LAAmmIden az

  olmayacaktr.

  +sas olarak batmaz malzemeden ya#lm olmaldr.

  ML saatlik sre boyunca tatl suda en az FL!E g arlnda bir demiri

  kaldrabilecek zellikte olmaldr.

  'rl M!E g. az olmayacaktr.

  M saniyelik #eriyotlarla atee maruz kalsa bile erimemeli e yanmamaldr.

  +n hafif haa koullarnda bile @Am ykseklikten atldnda kendisine e

  stndeki malzemelere zarar gelmeyecek ekilde imal edilmi olmaldr.

  endi kendine yanabilen e kendiliinden aktif hale gelen duman iareti

  olan acil serbest brakma zelliine sahi# can simidi tasarlanmsa bu can

  simidi yukardaki zellikleri aktif hale getirebilecek arlkta olmaldr. Buna

  ek olarak a# en az olarak J.Emm e uzunluu can simidinin d a#nn en

  az drt katna sahi# bir tutma halat ile donatlm olmaldr. Bu tutma halatcan simidinin etrafndaki eit aralklardaki drt noktaya geirilmi olmaldr.

  1 K,8+ 2,8+8, 7'8'+&,8 '8 3+)++ /H/2&'(/8/8 )+8+):) F*,&&+2&,(+

  &uya temas ettii anda snmeyecek ekilde olmaldr.

  8anma #eriyodu dakikada EA ile GA arasnda olan e btn ynlerde akma

  iddeti M kandeladan az olmayan srekli yanma zelliine sahi# olacak e

  bu k beyaz olacaktr.

  +nerNi kaynann ka#asitesi en az M saat enerNi erebilecek gte olmaldr.

  7

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  8/72

  (an simitlerinin dayankllk testi olan en az @Am ykseklikten atldnda

  zarar grmeyecek ekilde olmaldr.

  1 K,8+&+6+8,8 0'&/H'8 :)'8 +H'(,&,(+8+8 )+8+):) F*,&&+2&,(+

  &ouk suda yzd zaman #eriyodu en az FE dakika olan ok iyi grlebilir

  renkte duman karacak ekilde olmaldr.

  aret erdii sre zarfnda ale yaymamal e #atlay# tutumamaldr.

  Deniz yzeyinde batmamaldr.

  &uyun altnda bile en az FA saniye boyunca duman karmaya deam

  etmelidir.

  (an simitlerinin dayankllk testi olan @Am ykseklikten atlsa bile zarar

  gelmeyecek ekilde olmaldr.

  1" C'8 3+)++ @'&'&'(/8/8 )+8+):) F*,&&+2&,(+

  $alat birbirine dolanm olmayacak.

  6a# en az Kmm olacak.

  esme gc en az E k/ olacak.

  ,2+& $alat e kla donatlm bir can simidi

  15 G,)+ ++ ., ;7:8' =F(, )+8+):) '8 3+)++ 3'7/3/

  &0)'& sm B ural MMIye gre dzenlenmi olu# yolcu e yk gemileri iin gerekli

  minimum can simidi says aadaki tablolarda belirtilmitir.

  '.8olcu *emileri in -inimum (an &imidi &aylar

  *+-// B083 -/-3- ('/ &-D &'85&5

  A m. den ksa K

  8

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  9/72

  A ile FMA m aras FM

  FMA ile FKA m aras FK

  FKA ile MLA m aras ML

  MLA m e zeri @A

  T'&; >1 8olcu *emileri in -inimum (an &imidi &aylar

  B.8k *emileri in -inimum (an &imidi &aylar

  *+-// B083 -/-3- ('/ &-D &'85&5

  FAAmIden ksa K

  FAA ile FEA m aras FA

  FEA ile MAA m aras FM

  MAA m e zeri FL

  T'&; > 8k *emileri in -inimum (an &imidi &aylar

  'yrca &0)'&In yine ayn blmnde boyu A mIden ksa olan yolcu gemilerinde

  kendi kendine yanma zellikli lamba ile donatlm Idan az olmayan can simidi

  bulundurulmas gerei belirtilmitir.

  1 C'8 S+)+&,(+8+8 B'2/)-T::): ., !,(+7;+2 K;8(;&&,(+

  &0)'&"GLIte de belirtildii gibi can simitlerinin #eriyodik bakm"tutum e kontrolleri

  aylk olarak ya#lr. *emide emniyet zabiti bu kontrolleri ya#arken aadaki hususlara dikkat

  etmelidir

  %m can simitlerinin zerine yanstc9kedigz:bantlarnn uygun ekilde

  ya#trlm olduu e can simitlerinin tmnn zerinde bulunduu geminin

  ad e balama limannn 1omen harfleri ile yazl olu# olmad kontrol

  edilmelidir.

  %m can simitlerinin yerlerinden kolayca alnabilecek ekilde yerletirilmi

  olduuna emin olunmal e hi bir ekilde daimi olarak bir yere bal

  olmadklar kontrol edilmelidir.

  5kl can simitlerinin klarnn yan# yanmad kontrol edilmeli! yanmyorsa

  bataryalar yenisiyle deitirilmelidir.

  rlanglarda bulunan denize adam dt (Man Over Board-MOB) can

  simitlerinin duman kandillerinin son kullanma tarihi kontrol edilmelidir.

  *eminin tm can simitlerinin yeri e saysnn geminin emniyet #lanna uygun

  olu# olmad kontrol edilmelidir.

  *eminin her iki bordasnda en az bir el inceli can simidinin hazr

  bulundurulmas salanmaldr.

  9

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  10/72

  +l incesiyle donanm can simitlerinin el inceleri kontrol edilmeli! y#ranm

  olanlar yenisiyle deitirilmelidir. 'yrca el incesinin uzunluunun @AmIden az

  olmamasna e yzer olmasna dikkat edilmelidir.

  (an simidi bulunan yerlerin uygun 5-0 iaretleriyle markaland kontrol

  edilmeli arsa eksik olanlar tamamlanmaldr.

  ,2+& > (an &imitlerine 'it 5-0 aretleri

  CAN YELEKLER

  *emilerde can yelekleri ile ilgili bilgiler &0)'& sm B ural GInin M.blmnde

  erilmitir. Buna greH

  *emide bulunan her insan iin gemide bir can yelei bulundurulacaktr.

  $er insan iin bulunan can yelekleri dnda gemide bulunan yolcu saysnn

  OFAIu kadar eya her ocuk iin bir can yelei hesab ile gerekli olabilecek

  daha fazla sayda ocuklara uygun can yelei bulundurulacaktr.

  'yrca yolcu gemilerinde yolcu saysnn OFAIu kadar ek ocuk can yeleibulundurulmal e to#lam yolcu saysnn OEIi kadar da ek sayda can yelei

  bulundurulmaldr.

  2ardiyadaki kiiler iin e uzakta bulunan can kurtarma arac mekilerinde

  kullanlmak zere k#r stnde! makine dairesinde e insan bulunan

  yerlerde yeterli can yelei bulundurulacaktr.

  (an yelekleri kolay eriilebilir yerlerde olacak e mekileri ak ekilde

  gsterilecektir. (an yelekleri serbest dmeli can sallar hari can sallar

  ciarnda bulunmaldr. (an sallarnn giriine engel olmamaldr! can salndaemniyet kemerleri olmaldr.

  &erbest dmeli can sallar iin kullanlan can yelekleri giyilebilir eya

  tanabilir olmal! can saln indiren kiiye e can salna girie engel

  olmamaldr.

  10

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  11/72

  ,2+& >" endiliinden 7iebilen (an 8elekleri

  1 LSA C;,#199$7' =F(, '8 7,&,2&,(+8+8 )+8+):) =,(,2&+&+2&,(+ #BF&4) II$

  (an yelekleri yangn srasnda M saniyelik sre boyunca yanmamal e

  erimemelidir.

  (an yeleklerine tamamyla yabanc kiilerin en az OGEIi yol gsterilmeden

  yardmcsz F dakika iinde doru olarak can yeleklerini giyebilmelidir.

  (an yeleklerinin nasl giyilecei gsterildikten sonra gemideki tm insanlar

  yardmcsz olarak F dakika iinde can yeleklerini giyebilmelidir.

  (an yelekleri aka tek bir yntemle giyilebilmeli! olabildiince #ratik giyimli

  e rahat olmaldr. Deniz yzeyinden L.Em ykseklikten giyilmi olarak atlandnda zarar

  grmemeli e atlayan kiinin stnden kmamaldr.

  8etikinler can yelekleri suya batmayacak ekilde olmal e bitkin eya baygn

  bir insann yzn sudan FMAmm yukarda tutmal e dikey #ozisyonda geriye

  doru eimliyken bu a en az MA olmaldr.

  Baygn bir insann cudu herhangi bir ekilde suya doru dnkken kafasn

  en fazla E saniye ierisinde su stne eirecek ekilde olmaldr.

  8etikin can yelekleri yzme srasnda e can sallarna binerken ksa sre

  ierisinde giyilebilmelidir.

  6ocuk can yelekleri Pocuk can yeleiQ 5-0 sembol ile markalanm

  olmaldr.

  $er can yeleine bir adet ddk i#le skca balanm olmaldr.

  Bir can yelei ML saat suyun ierisinde kaldnda yzme kabiliyetinin

  OEIinden fazlasn kaybetmemelidir.

  11

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  12/72

  Bunlarn dnda eer iirilebilir can yelekleri arsa bunlarn da birbirinden

  bamsz en az iki adet blmesi olmal e dal srasnda kendiliinden ien

  bir can yelei manel #atlatma kolu e az yoluyla iirme zelliklerine sahi#

  olmaldr.

  ,2+& >5 =arkl -odellerde ki (an 8elei

  C'8 Y,&,6+ IH/2&'(/8/8 *,&&+2&,(+

  (an yeleklerinin klarnn gc A.GE kandeladan az olmamaldr.

  (an yeleinin k kayna en az K saat boyunca ayn gte k erebilmelidir.

  (an yeleine sabitken st ksmndan ok iyi ekilde grlebilmeli e beyaz

  k ermelidir. ;stnde manel altrma ksm olmaldr.

  12

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  13/72

  6akma oran dakikada en az EA en fazla GA olmaldr.

  C'8 Y,&,2&,(+8+8 !,(+7;+2 B'2/)-T::) ., K;8(;&&,(+

  *emilerde can yeleklerine ait #eriyodik bakm"tutum e kontroller &0)'&"GLItebelirtildii gibi aylk olarak ya#lr. *emide emniyet zabiti bu kontrolleri ya#arken aadaki

  hususlara dikkat etmelidir

  1ole talimlerinde herkese en az bir adet can yelei dt kontrol edilir.

  (an yeleklerinin klarnn son kullanma tarihleri! yan# yanmad e her can

  yeleinde ddk olu# olmad kontrol edilmelidir. +er eksiklik bulunursa onayl

  yedek #aralarla tamamlanmaldr.

  *emi emniyet #lan incelenerek gemideki can yeleklerinin yeterli sayda olu#

  olmad e uygun yerletirili# yerletirilmedii kontrol edilmelidir.

  (an yelei bulunan yerlerde uygun 5-0 iaretlerinin markalan#

  markalanmad kontrol edilmelidir.

  DALMA GYSS

  *emide dalma e koruma giysileri ile ilgili bilgiler &0)'& sm B ural GInin

  @.blmnde erilmitir. urtarma botunda greli herkes iin bedenlerine uygun )&'

  (odeIdaki gerekliliklere uygun dalma giysisi bulundurulmaldr.

  1 LSA C;,#199$7' =F(, '&)' =+73+3+8+8 )+8+):) =,(,2&+&+2&,(+ #BF&4) II$

  Dalma giysisi su geirmez malzemeden ya#lm olmaldr.

  Dalma giysisi M dakika iinde almal e giyilmelidir.

  8angna maruz kaldnda M saniye sresince yanmamal e erimemelidir.

  8z akta brakacak ekilde btn cudu ka#lamal e eldienler giysiye

  bitiik olmaldr.

  *iysinin ayak ksmlarnda haa salerme dzenei olmaldr.

  L.E metreden daha yksekten atlandnda giysinin ierisine ar bir su girii

  olmamaldr.

  +er dalma giysisi can yelei gibi snflandrlmsa can yeleinin sahi# olduu

  tm zelliklere sahi# olmaldr.

  Dalma giysisi e can yelei birlikte giyildii zaman en az Em ykseklikteki bir

  merdienden rahata inili# klabilmelidir.

  13

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  14/72

  *emiyi terk esnasnda giyen kiinin grelerini yerine getirmesine engel

  olmamal.

  Deniz seiyesinden L.Em yksekten atlandnda zarar grmemeli e giyen

  kiinin zerinden kmamaldr.

  *iysiyi giyen kii suyun ierisinde yzebilmeli e kurtarma aracna

  kabilmelidir.

  D'&)' G+73+3+8+8 I3/ !,(;()'83/8/8 G,(,2&+&+2&,(+

  Dalma giysisi doal yaltml olmayan bir maddeden ya#lmsa?

  &cak tutan kyafetlerle giyilmesi gerektii aklama olarak belirtilmelidir. Deniz

  suyu scakl E( olan suyun ierisinde F saat kalndnda cut scakln

  M(Iden fazla drmeyecek ekilde s korumasn deam ettirici nitelikte

  olmaldr.

  Dalma giysisi doal yaltml maddeden ya#lmsa?

  A"M( arasnda bir suyun ierisinde saat boyunca cut scakln M(Iden

  fazla drmeyecek ekilde s korumasn deam ettirici nitelikte olmaldr.

  D'&)' G+73+3+ T+&,(+

  ki ti# dalma giysisi ardr?

  lasik ti# dalma giysilerinde kiinin su zerinde kalabilmesi iin can yelei giymesi

  zorunludur. *iysinin sudan koruyucu e s kaybetmeyi nleyici zellii ardr ancak dier

  ti#tekiler gibi yzmeyi salayc yastk bulunmaz.

  -odern(NEOPRENE) ti# dalma giysilerinde sudan koruyucu e s kaybetmeyi

  nleyen zelliklerin dnda kiinin su yzeyinde kalabilmesi iin ense ksmnda kk bir de

  yastk bulunmaktadr. Bu yastk sayesinde kiinin can yelei giymesine gerek kalmaz.

  14

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  15/72

  ,2+& > =arkl -odellerde Dalma *iysileri

  " G,)+&,(, D'&)' G+73+3+ B:&:8:()' G,(,2&+&+2&,(+

  8olcu gemilerinde her bir can filikas iin en az @ adet dalma giysisi

  bulundurulmaldr. Dalma giysisi bulundurulmayan her bir kii iin s koruyuculu tulum teminedilmelidir.

  Dalma giysisi e s koruyuculu tulumun yolcu gemilerinde bulundurulmasnn

  zorunlu olmad durumlar aadaki gibidir.

  *eminin herkese yetecek kadar tamamen ka#al can filikasyla donatlmas

  durumunda.

  *eminin sefer blgelerinin tamamen scak iklimlerden olumas durumunda.

  ,2+& >J *iyilmi $alde Bir Dalma *iysisi

  8k gemileri de gemideki tm can filikalar iin en az @ adet dalma giysisi

  bulundurmak zorundadr. 'ncak eer ilgili otorite gerekli grrse gemideki herkes iin dalma

  giysisi bulundurulmasn zorunlu hale getirebilir.

  Dalma giysisi e s koruyuculu tulumun yk gemilerinde bulundurulmasnn zorunluolmad durumlar aadaki gibidir.

  *eminin herkese yetecek kadar tamamen ka#al can filikasyla eya serbest

  dmeli can filikasyla donatlmas durumunda.

  *eminin sefer blgelerinin tamamen scak iklimlerden olumas durumunda.

  *eminin dalma giysisi e"eya s korumal tulum tanmasndan muaf olaca

  durumlara ilgili geminin bayrak delet otoritesi karar ermektedir.

  15

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  16/72

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  17/72

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  18/72

  ,2+& 11 5s orumal %uluma 'it 5-0 areti

  GRNR ARETLER

  *emiler zellikle tehlikeye dtnde eya arama"kurtarma almalar sresince

  fark edilmelerini salayacak baz aralara ihtiya duyarlar. Bu aralar bu blmde grnr

  iaretler bal altnda incelenmitir.

  ,2+& >1 grnr aretlere 'it 5-0 areti

  1 !ARATL ARET %E

  *emimizde herhangi olaand bir durumda yerimizi dier aralara9gemi! uak! s:

  belli etmek iin kullanlan bir can kurtarma aracdr. =iek #arlak krmz renkte yanar e

  yanma sresince #arate herhangi bir zarar ermez.

  &0)'& sm B ural Inn M.blmnde #aratl iaret fiekleri hakknda bilgi

  erilmitir.

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  19/72

  ,2+& >

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  20/72

  " +l -aytab

  1 LSA C;,#199$7' =F(, ,& )'7'/8/8 )+8+):) =,(,2&+&+2&,(+#BF&4) III$

  inde bulunduu kutunun zerinde nasl kullanlacan gsteren aklayc

  ekil e metin bulunmaldr.

  endiliinden ateleme sistemine sahi# olmaldr.

  'telendiinde en az F dakika boyunca FEAAA kandela gcnde krmz k

  ermelidir.

  20

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  21/72

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  22/72

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  23/72

  ,2+& ">1 (an urtarma 2astalar

  "1 CAN SALLARI

  Btn gemilerde bulunan bir gemiyi terk aracdr. (an sal e iindeki malzemeler iki

  #ara ka#ak iine skca istiflenmi halde ka#al olarak gemideki yerinde kullanma hazr

  tutulur.

  (an sallarn kullanmak gerektiinde! gemide bulunduklar yerden ya el ile denize

  atlr! ya da matafora ile denize indirilir. -atafora ile denize indirilen can sallar genellikle

  yolcu gemilerinde kullanlr.

  ,2+& "> *emi *ertesinde -onte +dilmi Bir (an &al

  "11 LSA C;,#199$7' =F(, '8 3'&&'(/8/8 )+8+):) =,(,2&+&+2&,(+#BF&4) IV$

  %m can sallar btn deniz koullarnda @A gn sre deniz zerinde

  kalmaya dayankl ya#da olmaldr.

  23

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  24/72

  (an sallar en az kiilik tama ka#asitesine sahi# olmal e arlklar tm

  eki#man e mrettebat dahil FKE g.dan fazla olmamaldr.

  (an &al FK m ykseklikten atldnda kendisine e iindeki eki#mana zarar

  gelmeyecek nitelikte olmaldr. +er can &al FK mIden daha yksek bir yereyerletirilmise en az bir kez buradan atl# test edilmi olmaldr.

  (an sallar btn #ersoneli! eki#man e arkasndan brakt deniz demiri ile

  durgun suda @ deniz mili sratle yedeklenebilmelidir.

  &uya indirilmi bir can salndaki mrettebat haa artlarndan korumak iin

  can sallarnn zerinde bir rt bulunmaldr. Bu rtnn zellikleri de u

  ekildedir?

  F.Bu rt scak e soua kar yaltml olmaldr.M.erisinin rengi mrettebat rahatsz etmeyecek nitelikte olmaldr.

  @.Btn giriler aka gsterilmeli e kolayca al# ka#anabilen bir ka#atma

  dzeneiyle ka#atlmaldr. +er can &al K kiiden fazla kii alabiliyorsa iki tane zt

  taraflarda giri bulunmaldr.

  L.*iriler ka#alyken mrettebat iin ieriye her zaman haa girii salanmaldr.

  E.Bir adet gzlem delii bulunmaldr.

  .8amur suyu to#lamak iin bir ce# bulunmaldr.

  G.Deniz yzeyinin en az F m zerine radar trans#onder(SART) monte edilmesini

  salayacak bir dzenek bulunmaldr.

  K.>rtnn altnda mrettebat oturduktan sonra boluk kalmaldr.

  ,2+& ">'lm $alde -odern Bir (an &al

  24

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  25/72

  "1 C'8 S'&&'(/8/8 T,[email protected]+*'&'(/

  (an sallar iten e dtan emniyetli bir ekilde balanm olmaldr.

  +n az FA m uzunluunda #rua halatna sahi# olmaldr.

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  26/72

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  27/72

  M adet yzer ksa krek

  @ adet konsere aaca

  F adet su geirmez kutu ierisinde ilkyardm seti

  F adet ddk

  L adet #aratl iaret fiei

  M adet duman kandili

  adet el maytab

  F adet yedek batarya e lambas ile mors kodu erebilecek el feneri

  F adet radar trans#onder

  F adet gndz iareti erebilen ayna9gemilerde e uaklarda kullanmn

  anlatan aklayc kita#la:

  &u geirmez kutu ierisinde su geirmez kartlar eklinde hazrlanm hayatta

  kalma iaretlerini ieren kartlar

  F adet olta takm

  &u geirmez ka# ierisinde #aketlenmi kii bana en az FAAAA kNIlk

  yiyecek.

  ii bana F!E litre ime suyu

  F adet #aslanmaz dereceli su kab

  %ama ka#asitesine gre her insan iin dozluk bulant ilac e kusma

  torbas

  %o#lam #ersonelin OFAIu kadar s koruyuculu giysi

  $ayatta kalabilme el kitab

  "1" C'8 S'&&'(/8/8

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  28/72

  (an &al zehirli olmayan bir gaz9genelde karbondioksit: ile iirilebilir. (an salnn

  iirme ilemi genellikle FK"MA( arasnda F dakika iinde tamamlanr.

  (an salnn ana yzdrme blm her biri geri dndrmez iirme alf yoluyla

  iirilen birbirinden ayr! ikiden az olmayan blmeye ayrlmtr.

  8zdrme blmeleri! herhangi birisinin hasara uramas eya imemesi durumunda

  salam blmeler can salnn tamasna izin erilen saydaki e normal oturma dzenindeki

  insanlarn btn eresinde #ozitif fribord salayarak tayacak ekilde olmaldr.

  (an salnn taban su geirmezdir e soua kar yeterli yaltkanlk iin taban ksm

  iirilebilir bir eya daha fazla blme eklinde ya#lmtr.

  (an salndaki her blme normal alma basncnn @ kat basnca dayankldr.

  B.&ert 8a#l (an &allar

  &ert ya#l bir can salnn yzerlii! can salnn eresine mmkn olduu kadar

  yakn yerletirilmi onayl ya#sal yzerlii olan malzeme ile salanmtr.

  8zdrc malzeme ok yaa yanan malzemeden ya#lm eya ok yaa yanan

  ka#lama malzemesi ile korunmu olmaldr. (an salnn taban suyun girmesini nleyecek e

  iindekileri su ile souktan en etkili ekilde koruma zelliine sahi# olmas gerekmektedir.

  &ert ya#l bir can salnn dier btn zellikleri iirilebilir bir can salyla ayndr.

  "15 G,)+ T+&,(+8, GF(, C'8 S'&/ T'H/)' G,(,2&+&+2&,(+

  '.8olcu *emilerinde

  F. 3luslararas sefer ya#an yolcu gemilerinde to#la ka#asitesi gemide bulunan

  insanlarn en az OMEIini alabilecek ka#asitede can sallarnn bulunmas zorunludur.

  M. sa uluslararas sefere bal yolcu gemilerinde gemide bulunan tm insanlarn

  [email protected] alabilecek ka#asitede geminin her iki tarafna eit olarak ayrlm can &al

  bulundurulmas zorunludur.

  @. *emide bulunan to#lam yolcu says MAAI gemeyen EAA *1%I dan kk yolcu

  gemilerinde yukarda yazanlar yerine unlar da uygulanabilir

  *eminin iki tarafnda da to#lam ka#asitesi gemide bulunan tm insanlar

  alabilecek ka#asitede can sal

  stenen can sallar geminin her iki tarafndan denize indirilebilmek iin

  kolayca tanamyorsa! her bir taraftaki to#lam ka#asitesi! gemideki to#lam

  insan saysnn OFEAIsini alabilecek ilae can sal.

  B.8k *emilerinde

  F. *emideki to#lam insan saysn alabilecek ka#asitede bir eya daha fazla can sal

  +er can sal eya sallar geminin iki tarafndan herhangi birisinden denize indirilmek

  28

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  29/72

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  30/72

  G.

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  31/72

  $idrostatik serbest brakma donanmnn doru balandndan emin

  olunmaldr.

  ,2+& "> (an &alna 'it 5-0 areti

  " CAN %LKALARI

  Bir gemide ana can kurtarma astas olarak akla ilk olarak can filikalar gelir. Btn

  gemiler &0)'& kurallarna uygun olarak gemide bulunan to#lam #ersonel e yolcu saysna

  gre eitli say e zellikte filikayla donatlmtr.

  ,2+& ">J'k Bir (an =ilikas

  "1LSA C;,#199$7' =F(, '8 +&+2'&'(/8/8 )+8+):) =,(,2&+&+2&,(+

  #BF&4) IV$

  Btn filikalar tam #ersonel e eki#manla donatlm haldeyken byk

  stabilite e yeterli freeboard salayacak ekilde ina edilmelidir.

  %ekne ksmlar sert e yangn geciktirici maddeden ya#lm olmaldr.

  Btn #ersoneli e eki#manyla durgun suda dz #ozisyonda iken su hattnn

  altnda bir delik olsa dahi yzebilirliinden hibir ey kaybetmemelidir.

  31

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  32/72

  Btn filikalar idare tarafndan onaylanm retici firmann adn e adresini!

  filika modelini e seri numarasn! retim yl e ayn! onaylanm tama

  ka#asitesini ieren sertifikalara sahi# olmaldr.

  Btn #ersoneli e eki#manyla denize indirildiinde eya yedeklendiinde E

  knot srate yeterli dayanma gcne sahi# olmaldr.

  0turacak yerleri sabit olmaldr.

  ,2+& "> %amamen a#al (an =ilikalar

  " C'8 %+&+2'&'(/8'2+ M'&*,),&,(

  &erbest dmeli filikalar dndaki filikalarda batmaz krek e bunlarn

  desteklenmesi iin skarmozlar

  M adet bot kancas

  F adet su boaltma kab e M adet koa

  P$ayatta almaQ el kitab

  a#al filikalarda filikann kullanld yerde F adet aydnlatmal #usula! ka#al

  olmayan filikalarda ise yine kullanma yerinde kt haa artlarndan

  korunmas iin #usula kutusu iinde #usula

  F adet deniz demiri

  =ilikann ba tarafnda kullanma hazr kurtarma halkas takl FE metre

  uzunluunda M adet #rua halat

  32

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  33/72

  M adet balta

  ii bana @ litre tatl su

  F adet #aslanmaz su tas

  F adet dereceli su kab

  &u geirmez kabn ierisinde kii bana en az FAAAAkUIlk yiyecek

  L adet #aratl iaret fiei

  adet el maytab

  M adet duman kandili

  F adet su geirmez mors sinyali erebilen el feneri! yedek batarya e am#ul

  F adet gndz iareti erebilen gemilerde e uaklarda kullanm anlatan

  kita#kla ayna

  &u geirmez kutu ierisinde su geirmeyen kartlar eklinde hazrlanm

  hayatta kalabilme iaretlerini ieren kartlar

  F adet ddk ya da buna denk ses iareti

  &u geirmez kutu ierisinde e kullanldktan sonra da skca ka#atlabilen ilk

  yardm antas

  +n az LK saat yetecek kadar bulant ilac e herkes iin F adet kusma torbas

  F adet ak

  @ adet konsere aaca

  =ilikann kendisinde yoksa manel su boaltma #om#as

  F adet olta takm

  =ilikann motoru e donanmyla ilgili basit iler ya#labilecek alet takm

  8akt yangnlar iin #ortatif yangn sndrc

  'sgari @ saat alabilen en az yatay e dikey sektrl MEAA kandela

  gcnde arama

  33

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  34/72

  1adar reflektr

  $angisi daha fazlaysa M adet eya #ersonelin OFAIu kadar s korumal giysi

  " C'8 %+&+2'&'(/8/8 rtnn d ksm grnr renkte! i ksm ise iindekilerin rahat

  kullanabilecei bir renkte olmaldr.

  >rtnn giri yerleri dardan eya ieriden kolaylkla al# ka#anabilen

  ya#da olacak ayrca rzgRr! souu e deniz suyunu ieri geirmeyecek

  ekilde haalandrmaya sahi# olmaldr.

  ki ynl telsiz telefon cihaz filikaya monte edilmi olmaldr.

  B.%amamen a#al (an =ilikalar

  %amamen ka#al can filikalarnda ka#allk su geirmez sert bir madde ile

  salanmaldr.

  Bu filikalar mrettebat iin korunakl olmaldr.

  =ilikaya giri bir ka# ile salanmal e bu ka# su geirmez olmaldr.

  34

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  35/72

  *iri ka#s ieriden e dardan alabilecek ekilde olmaldr.

  &erbest dmeli filikalar haricindekilerde krek ekme tertibat olabilir.

  =ilikann ka#s ka#atldnda yeterli gn n alabilecek ka#asitede

  #encereler olmaldr.

  =ilikann d grnr renkte! i ksm ise iindekileri rahatsz etmeyecek

  renkte olmaldr.

  =ilika altrldnda e aklklar ka#atldnda ierideki basn dardaki

  atmosfer basncnn stnde e altnda ayn zamanda MAh

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  36/72

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  37/72

  B.8k *emilerinde?

  *eminin her iki tarafnda tam ka#al e gemideki to#lam insan saysn

  alabilecek bir ya da daha fazla can filikas.

  &efer alanlarnn snrlar P%ehizatl +mniyet BelgesiQnde belirtilmek zereidare uygun iklim artlarnda e uygun blgelerde alan yk gemilerinde

  9#etrol tankerleri! kimyasal tankerler e slatrlm gaz tankerleri hari:

  kendi kendine dorulabilen yar ka#al can filikas tamasna izin erebilir.

  8ukarda yazan seenek yerine yk gemileri gemideki to#lam insan saysn

  alabilecek to#lam ka#asitede e geminin k tarafndan serbest dme ile

  denize indirilen bir eya daha fazla can filikas bulundurmaldr.

  Bunun dnda FJK ylndan itibaren ya#lan! boylar KE metreden uzun yeni gemiler

  tamamen ka#al can filikalar tamak zorundadrlar.

  "5 C'8 +&+2'&'(/8/8 ,(+7;+2 '2/)-::) ., 2;8(;&&,(+

  (an filikas bakm tutumunu i e d taraf olmak zere M ksma ayrabiliriz. tarafta

  filika malzemeleri! filika motoru! s. arken d tarafta matafora! in! s. ardr.

  %m emniyet eki#manlarnda dikkat edilmesi gereken en nemli temel husus acil

  durum iin kullanma hazr olu# olmadklardr.

  '.=ilika malzemelerinin bakm"tutum e #eriyodik kontrolleri

  (an filikasnn malzemelerine ynelik #eriyodik kontrol ayda bir kez ya#lr.

  9&0)'& sm B! ural MA! G.#aragraf:

  =ilika iinde ncelikle filika malzemelerinin kontrol ya#lr?

  =ilika kancas #aslanmaya ok msaittir.

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  38/72

  >lekli ime suyu kabnn lek izleri okunakl olmaldr. +er silinmise eya rahat

  okunamyorsa yenisiyle deitirilmelidir.

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  39/72

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  40/72

  "11 Bir urtarma Botu

  "1LSA C;,#199$7' =F(, 2:('()' ;&'(/8/8 )+8+):) =,(,2&+&+2&,(+#BF&4) V$

  urtarma botlarH sert! iirilmi eya hem sert hem de iirilmi ya#da olursa olsun

  aadaki gereklilikleri salamaldr

  +n fazla K!E! en az @!K metre boyunda olmaldr.

  %ama ka#asitesi sedyedeki bir kii dahil kii olmaldr.

  Ba tarafn rtsnn uzatlmas! botun uzunluunun OFEIinden az

  olmamaldr.

  +n az L saat sresince asgari knot sratle yol alabilmelidir.

  &udaki insanlar kurtarabilmek iin eya can sallarn dzgnce sralamak e

  gemideki en byk can saln insan e tehizat ile tam ykl iken eya

  edeer bir yk tarken en az M knot sratle ekmek iin yeterli hareket e

  manera kabiliyetine sahi# olmaldr.

  urtarma botu iten makineli ya da dtan takma motorlu olarak monteedilmelidir. +er dtan takma motorlu ise dmen e dmen yekesi

  makinenin bir #aras olarak biimlendirilebilir.

  urtarma botunun yakt tank yangna e #atlamaya kar korumal olmaldr.

  urtarma botunun iinde! kk malzemelerin saklanaca su geirmez bir

  saklama yeri olmaldr.

  " K:('()' B;:8'2+ M'&*,),&,(

  Batmaz krek e bunlar destekleyecek skarmoz

  40

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  41/72

  Batmaz su boaltma kab

  Bir adet #usula

  'sgari FA metre uzunluunda halat olan deniz demiri

  Botun ba tarafnda e serbest brakma dzeneine bal yeteri salamlkta

  #rua halat

  'sgari EA metre uzunluunda yzer yedekleme halat

  -ors sinyali erebilen yedek batarya e lambasyla su geirmeyen ka#

  ierisinde su geirmez el feneri

  Bir adet ddk eya buna benzer ses iareti

  ullanmdan sonra skca ka#atlabilen su geirmeyen ka# ierisinde ilk

  yardm seti

  'sgari @A metre yzer halata bal iki adet yzer kurtarma halkas

  +n az @ saat alabilen en az yatay e dikey sensrl MEAA kandela

  gcnde arama

  Bir adet radar reflektr

  $angisi daha fazlaysa M adet eya #ersonelin OFAIu kadar s korumal giysi

  8akt yangnlarnda kullanlmak zere #ortatif yangn sndrcs

  Bu malzemelere ek olarak her sert ya#l can kurtarma botunda bir adet bot

  kancas! bir adet koa e bir adet bak

  7iirilebilir kurtarma botlarnda ise ek olarak bir adet yzer emniyet ba! iki

  adet snger! manel #om#a! delik bir yeri tamir etmek iin uygun tamir setie bir adet bot kancas bulunmaldr.

  41

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  42/72

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  43/72

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  44/72

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  45/72

  ,2+& 5> (an =ilikas ndirme Donanmlar

  5 KURTARMA BOTUNUN NDRME DONANIMI

  urtarma botlar en ge E dakika iinde indirilebilmek zere deaml hazrbulundurulur. urtarma botu e onun yerletirme dzeni dier bir indirme yerindeki can

  kurtarma aracnn almasn engellemeyecek bir ekilde olmaldr. Btn kurtarma botlar

  sakin haada geminin zerinde E knot yol arken gerektiinde #arima halatlar kullanlarak

  denize indirilebilecek ya# e dizayndadr.

  Denize indirme donanm kurtarma botunu hem tam ykl e donatlm durumda

  hem de en hafif durumda iken denize indirmek iin gemi g deresinden bamsz olarak

  yer ekimi eya de#olanm mekanik bir g ile alacak ekilde ya#lmtr. Denize indirme

  sistemi gemi gertesi zerindeki bir yerden bir kii tarafndan altrabilir.

  urtarma botu tayaca tm insan e malzeme ile ykl durumda iken sudan

  kaldrabilecek gte e abuk ekilde gemiye alnmasn salayacak matafora e in

  donanmna sahi#tir. Bu donanm insanlar e malzemesi ile tam ykl haldeki kurtarma

  botunu [email protected] az olmayan bir hzda yukarya kartr. $er kurtarma botunun gemiye

  alnmas iin el ile alr bir donanm da bulunur.

  BLM

  DER CAN KURTARMA ARA

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  46/72

  Denizde kullanlan can kurtarma aralarndan buraya kadar anlatlanlarn dnda

  gemilerde kullanlan halat atma aletlerini! genel alarm e yayn sistemlerini! filika telsizlerini

  e +

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  47/72

  1oket tabancas ile atelenen fiek eya halat ile btn olan roket suya dayankl bir

  muhafaza iindedir.

  'yrca tabanca ile atelenen roket fiei olmas halinde halat e fiekler ile ateleme

  dzenleri haa artlarna kar koruyucu muhafaza iinde bulunurlar.

  GENEL ALARM VE YAYIN SSTEMLER

  *eminin genel alarm sistemiH gemi dd eya sireni! ayrca gemi ana deresinden

  e emercensi g kaynandan beslenen elektrikle alr. 4il eya klakson ya da dier

  benzer uyar sistemi ile yedi eya daha fazla ksa sesi izleyen bir uzun sesten oluan genel

  alarm iaretini erebilir zellikte olmaldr. &istem k#r stnden e gemi dd dnda

  dier nemli noktalardan altrlabilmelidir. &istem btn yaam mahallinden e #ersonelin

  alma yerlerinden duyulabilir olmaldr.

  *emi iindeki emercensi kontrol yerleri ile role e can kurtarma astalarna binme

  yerleri arasnda karlkl haberleme iin sabit e seyyar cihazlar salanmtr.

  8olcu e #ersoneli role yerlerine armak e role ceteli ieriindeki faaliyetleri

  balatmak iin genel alarm sistemi kullanlr. &istem to#lu ar sistemi eya dier uygun

  haberleme cihazlar ile btnletirilmitir.

  %LKA TELSZLER

  (an kurtarma astalarnda &0)'& kurallarna uygun tanabilir bir filika telsiz cihaz

  bulunur. Bu tanabilir telsiz cihaz acil bir durumda herhangi bir can kurtarma astasna

  kolayca tanabilecek e korunmal bir yerde tutulur. (an filikalarnn ba"k istikametinde

  byk aralklarla yerletirildii gemiler dnda! filika telsiz cihaz geminin ana ericisinden en

  uzakta bulunan can filikalarnn yaknna yerletirilir. =ilika telsizi tamamen ka#al can

  filikalarna e serbest dmeli can filikalarna monte edilmi de olabilir.

  Bir filika telsiz cihazH erici! alc! anten e enerNi kaynandan oluur. (ihaz abuk

  tanabilir! su geirmez! deniz suyunda yzebilir e grlebilir bir renkte olmaldr. (ihaz

  gemiyi terkten sonra can kurtarma astasnda bulunan deneyimsiz bir kii tarafndan

  kullanlabilecek ekilde dizayn edilmitir.

  (ihazn enerNi kayna normal alma artlarnda L saat yetecek ka#asitede

  olmaldr. (ihaz L.AAA k$z ile MG.AAA k$z arasndaki bantlarda yayn ya#abilmelidir.

  (an kurtarma astalar arasnda gemi ile kurtarma botu arasnda e gemi ile can

  kurtarma botu arasnda haberlemeyi salamak iin iki ynl telsiz telefon cihaz 92$=:

  kullanlr. $er gemide en az adet bulunur. +nerNi kayna arN edilebilir nitelikte e en az

  drt saat yetecek ka#asitede olmaldr.

  47

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  48/72

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  49/72

  ,2+& > +

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  50/72

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  51/72

  ,2+& J>1

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  52/72

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  53/72

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  54/72

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  55/72

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  56/72

  ,2+& J>5 &erbest Dmeli =ilikann Denize Dme 'n

  J CAN SALLARININ DENZE NDRLMES

  (an sallar geminin batmas halinde otomatik olarak kendi kendine imesinin yan

  sra gereklilik halinde #ersonel tarafndan da denize atlarak iirilebilir. Bunu iin #elikan

  kancas alarak deniz ba sklen e #arimas zayf balantsndan ayrlan en fazla FKE kg

  arlndaki can sal denize atlaca inme aracnn bulunduu yere gtrlerek nce

  #arimas salam bir yere balanr e sonra sal denize atlr. 8zerlii sayesinde su zerinde

  kalan saln #arimas ekilerek ierisindeki t# #atlatlr e sal iirilir. %amamen ien e

  adr alan sala ya bulunduu yerdeki bir inme arac ile ya da #arimasndan ekerek yanna

  gtrld bir inme aracndan inilerek binilir. %amamen imeden binilirse i basn yksek

  olacandan gaz basn ayar alfndan kaarak saln yetersiz imesine sebe# olur.

  56

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  57/72

  ,2+& J> (an &alnn -ataforayla Denize ndirilmesi

  >zellikle yal! ocuk! hasta e sakat insanlarn bulunduu yolcu gemilerinde bu

  kiilerin denizden can sallarna binebilmeleri sorun olur. Bu nedenle kaydrak sisteminin

  olmad gemilerde yolcular iin gertede iirilen can sallar kullanlr. Bu sallar gertede

  iirilerek su seiyesinden FE mIden daha yksekte olmayan tek kollu mataforalar ile denize

  indirilirler.

  ,2+& J>J Denize ndirilmi Bir (an &al

  Burada kullanlan tek kollu mataforalar ayn zamanda kurtarma botlarnn denizeindirilmesinde de kullanlr. -ataforann kullanm ayn olmasna ramen aralarndaki fark

  can sallar kullanma hazr deildir nce iirilir sonra indirilir. =akat kurtarma botlar i e

  kullanma hazr durumdadr. $er halkarda her iki can kurtarma arac da acil bir durumda en

  fazla be dakika ierisinde denize indirilmeye hazr hale getirilebilmeli e mrettebat

  dakika iinde bota binebilmelidir.

  (an kurtarma ara imalatlarn farkl olmas nedeniyle can sal ti#lerinde ok az da

  olsa baz deiiklikler olabilir. =akat genel sistem ayndr e bir ti# kurtarma aracnn

  hazrlamasn bilen dierlerini de hazrlayabilir. 'yrca bunlara ait basit! kolay anlalr resimlikullanm aklamalar denize indirme aralarnn e can kurtarma aralarnn zerinde e

  yaknlarnda bulundurulur. Bu yaz e iaretler acil durum aydnlatma koullarnda grlr e

  iaretler 5-0 tarafndan nerilen sembollere uygun olur.

  *emi bir acil durum sonucu terk edilebilir. Bu acil durumda byk bir ihmal ile

  Nenartrler durmu olabilir. Bu yzden tek kollu mataforalar durmu olabilir. Bu yzden tek

  kollu mataforalar insan gc ile altrlabilmelidir. 'ncak can salnn tersine eer bu

  mataforay ayn zamanda kurtarma botlar iin kullanyorsak el ile kumandaya ilaeten bir

  motor gcne ihtiyacmz olabilir. 6nk kurtarma botlar ierisinde insanlar olduu halde

  57

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  58/72

  gemiye alnacaktr. +er bu mataforalara motor gc eklendiyse bu mataforalar tam ykl

  haldeki kurtarma botunu [email protected] mSsI den az olmayan bir hz ile yukarya karabilmelidir.

  *ertede iirilerek binilen e tek kollu matafora ile denize indirilen can sallarnn

  $azrlan# indirilmesinde u yol kullanlr?

  %anarak denize indirilecei k#ete kenarna getirilen can salnn #atlatma

  #arimas bir miktar kartlr e mas bir yere balanr.

  Ba e k tarafndaki #arimalar ile can sal gerteye kalomal balanr.

  %ek kollu matafora yanndaki dirisa kolu ile sal zerine erilir.

  -atafora zerindeki fren kolu kaldrlarak mataforann ask kancas aaya

  mayna edilir.

  'sk kancas saln zerindeki ask ma#asna taklr.

  -atafora zerindeki ira kolu erilerek sal askya alnr.

  Daha sonra matafora erilerek sal k#eteden albura edilir.

  &aln iirme #arimas sonuna kadar ekilerek t# #atlatlr e saln imesi

  salanr.

  7ierek kendi kendine hazr olan sal gerte hizasna kadar indirilir.

  Balama #arimalarnn bou alnarak sal sabitlenir.

  &ala binildikten sonra kanca boaltma halat ieri alnarak! #arimalar mola

  edilir.

  &erbest kalan sal denize indirilir.

  Denize inen sal suya deer demez kanca ama salosu ekilerek kanca

  alr e sal denizde iirme #arimas gemiye bal olarak mataforadan

  serbest kalr.

  -ataforann zel brakma kancas zerinde arlk arsa kendiliinden almayacak

  ekilde ya#lmtr. (an sal denize indiinde ama salosu ekilerek kanca alr. 'cil bir

  durumda suya demeden almak istendiinde emniyet salosu ekilir. +er almazsa hzl

  e sert bir ekilde bir ka defa ekilmelidir. Bir arza dnda can sal deniz seiyesine Mm

  kalncaya kadar alaltlmadan almamaldr.

  J GEMY TERK KAYAKLARI

  58

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  59/72

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  60/72

  urulmas uaklardaki ka kayaklarnn altrlmasna ok benzer. ayak bir

  kolunun el ile ekilmesi halinde M ile E dakika arasnda otomatik olarak ierek kendi kendine

  alr. ayan alt ksmna can sallarnn ka#asitesine gre gemiyi terk #latformu yerletirilir.

  Bu #latformlar can sallar #latforma ekilinceye kadar tam#on bir blge gibi gre ya#ar.

  J" BATAN BR GEMNN OLUTURDUU TELKELER

  Batan geminin eresinden bir an nce ayrlmak! oluturduu baz tehlikeler

  gerekesi ile nem arz etmektedir.

  J"1 G+('

  Batan gemi bir girda# oluturur. Bu girda# eresindeki yzer nesneleri de

  beraberinde suyun iine eker. Bu ekim gcnn derecesi geminin tonaNna! bo hacmine!

  dengede olu# olmadna e bat hzna gre deikenlikler gsterir. Bu girda#tan kurtulmak

  iin zamannda gemiden aara etmek e uzaklamak gereklidir.

  J" G,)+7+ T,(2 E,8&,(

  *eminin batmas srasnda oluabilecek #anikler! lm korkusundan oluandisi#linsizlikler! kontrolsz denize atlamalara! dikkatsizlikten denize malzeme drlmesine

  eya baklmadan can sal atlmasna sebe# olabilir. Baklmadan eya kaza ile olabilecek bu

  olaylarda zarar grmemek iin biran nce gemiden aara edilerek ayrlmak gerekir.

  J" G,)+,8 D,8+*, DF24&,8 Y42 ., M'&*,),&,(

  *eminin batmasndan sonra yzer maddeler su yzeyine hzla karlar e haaya

  frlayarak belirli bir ykseklikten sonra da derler. te bu sudan k e suya d suda

  yzen kazazedeler e can kurtarma aralar iin byk bir tehlike oluturur. 'yn ekilde

  geminin bir tarafa yatarak batmas durumunda da gertedeki yk e dier malzemeler

  kayarak denizdekilerin zerine der. Bu neden ile bir an nce gemiden aara etmek gerekir.

  J"" Y4248 D,8+* S:7: +&, R,'23+7;8:

  *emi ambarlarnda bulunan e su ile reaksiyona girebilen yklerin reaksiyon sonucu

  kartt gazlarn genlemesi eya infilak sonucu oluan basn e sarulan #aralar

  ereye zarar erir. 'yrca reaksiyon sonucu kan gazlar! zehirleyici! boucu! tahri edici

  olabilir e yine kazazedelere zarar erebilir. Bir an nce gemiden ayrlmann nedenlerinden

  biri de budur. &u ierisinde bulunan kiilerin #atlamalardan saknmak iin gemiden srt styzerek uzaklamalarnda yarar ardr.

  60

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  61/72

  J"5 G,)+,8 S/*'8 A2'(7'2/ ., K+)7'3'&&'(

  *eminin batmas srasnda gerek geminin kendi malzemesi! gerekse gemide yk

  olarak bulunan akaryakt! ya eya kimyasallarn denize yaylan ksmlarndan eya bunlarn

  buharlarndan eya yanmalaryla oluturduklar s e dumandan kanmak iin gemiden

  hemen uzaklamak gerekir.

  +er kazaya uram bir gemiden denize dklen akaryakt ierisinde yzlyorsa

  hafif e yaa kulalarla kurbaalama stilinde yzlmelidir. +er gru# eklinde bulunuluyorsa

  iyi yzme bilenler baa geerek sznt blgesinde kulalarla kanal a# ilerlenmelidir.

  J5 GEMDEN AVARA ETMEK

  Batan geminin oluturduu tehlikelerden kurtulmak iin zamannda gemiden aara

  etmek e en azndan A.ME mil uzaklamak gerekir. Bu mesafe batan geminin byklne

  gre deiir.A.ME -il referans ortalama bir deerdir.

  J51 C'8 %+&+2'3/8/8 A.'('3/

  -ataforal filikalar denize indirilirken ba e k taraflarndan #arimalar ile gemiye

  baldr. *emiden aara etmek iin acele etmeli e gemi denizlere borda ermeden ayrlma

  ilemi tamamlanmaldrlar. 'yrlrken nce ba #arima kolay zlr ekilde ya#lan

  bandan zlerek mola edilir eya skmsa filikan ba e knda bulunan baltalar ile

  kesilir. esilirken mmkn olduunca filikada uzun halat kalmasna allr. *emide ileri yol

  arsa filika ile geminin arasna giren su e filikann biri ba dieri k tarafta bulunan aeela

  gnderi yardm ile filikann ban alrken k #arimannda bou alnr e #erane neta

  tutularak makineye erilen ileri yol ile gemiden uzaklalr.

  +er gemide yol kalmam! denizlere borda ermi e filikada rzgRr zerindeyse

  gemi filikadan daha sratli deceinden filikann ba yine aacaktr e ileri yol ile gemiden

  ayrlanabilecektir. 'ncak filika rzgRr altndaysa gemi filika zerine deceinden gemiden

  aara etmek zor olur. Bu durumda filikann kn aeela gnderiyle aarak tornistan ile

  gemiden ayrlmak daha kolaydr.

  =ilikalarda makinenin yan sra krekte bulunur. -akinenin almamas halinde

  derhal filikada bulunan skarmozlar e krekler taklarak! krek yardm ile gemiden

  uzaklalr.

  (an kurtarma aralar to#lanma yerine giderken sudaki kazazedeleri arata bulunan

  kurtarma halkalar ile araca eker e alrlar. 'yrca gemiden ayrlm can sallarn da

  to#lanma yerine kadar yedeklerler.

  J5 C'8 S'&/8/8 A.'('3/

  =ilikalar makine gc ile gemiden ayrlabilir. 'ncak can sallar iin ayn eyi

  syleyemeyiz. 0nlar tek salolar ile gemiye baldr e ayrlma iin de motorlar yoktur.

  61

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  62/72

  *emiden aara etmek iin ya rzgRr eya aknty eya gemideki ileri yolu kullanmak

  ya da filikalardan yardm almak zorundadrlar. Bu neden ile yine filikalarda olduu gibi gemi

  denizlere e rzgRra borda ermeden aara etmeleri gerekir. *emi henz denizlere borda

  ermemise gemide ileri yol olduundan #arimasn mola eder etmez sal geride kalarak

  geminin k tarafndan ayrlacaktr. +er ge kalnm e sal rzgRr stndeyse yine sorunolmayabilir. 1zgRra daha byk yzey gsteren gemi saldan daha hzl hareket ederek

  saldan uzaklaabilir. 'ncak bu geminin serbest borda yksekliine e saldaki arla bal

  olaca iin sal indirmeden bu durum hesa# edilmelidir. 'yrca gemiden ayrlma iin salda

  bulunan krek e deniz demiri kullanlabilir. 'ncak sal geminin rzgRr altndaysa sorun

  yaanr. Bu durumda saln filika eya kurtarma botlarnn yardmna ihtiyac olacaktr. &aln

  gemiden aaras srasnda #arima skr e alamazsa sala bir salo ile bal olan yzer

  ak yardm ile #arima kesilir.

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  63/72

  ,2+& J1 %o#lanmaya 6alan (an &allar

  J S:'2+ K'*'*,,&,(+8 T;&'8)'3/

  =ilikalarn gemiden aaralar srasnda kendi eki#lerinden eksik olsa da olmasa da

  herkes denizde kazazede olu# olmadn kontrol eder. *erek aara ederken gerekse

  gemiden aldktan sonra dier filikalar ile de muhabere ya#larak eksik kii olu# olmad

  kontrol edilir. 2arsa filikalar ile arama ya#lr e denizden to#lanlr. azazedelerin

  to#lanmasnda daha su ierisindeyken kazazedenin yaral eya bilinsiz olu# olmadna

  bakmak araca alrken de buna gre daranmak gerekir. 8aralnn yaralarnn almayaca

  ekilde! bilinsiz olann da yatay aziyette araca alnmasna gayret edilir.

  Dalgal denizde bulunan kazazedeye can filikas ile yaklarken rzgRrn srkleyi#

  ar#ma ihtimalinden dolay ok ar yaklal# biraz ak durulmaldr. urtarma halkas

  atlarak tutmas salanr. azazede yaaa filikaya yaklatrlr elle tutulacaksa rzgRr st

  omuzluktan e armh kullanlarak filikaya alnmaldr. +er yaral eya gc tkenmi ise e

  kurtarma halkasn tutamyorsa can yelekli! belinden bir can halat balanm dalma giysili

  greli denize girerek yardmc olur e kazazede filikaya alnr. azazede yaralysa yarasna

  dikkat edilerek uursuz ise yatay aziyette kurtarma aracna alnmal e srt st

  yatrlmaldr.

  JJ BEKLEMEYE AZIRLIK

  Denizdeki kazazedeler e sallar to#lanm olarak batan gemiden A.ME nm uzaktaki

  a#tan filikas eresinde buluan tm can kurtarma aralarH

  Birbirlerine balanrlar

  +er ayrl srasnda kaybedilmediyse her filikada iki tane FEm.Iden az olmamak

  kayd ile filikann yerletirildii yerden geminin en az de#lasmandaki su seiyesine

  mesafesinin iki kat uzunlukta #arima ardr. 0tomatik can salnn #arimas ayn zamanda

  63

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  64/72

  t# #atlatma #arimasdr e @ metredir. 8edekleme e dier can kurtarma aralar ile

  balanmada bu #arimalar kullanlr. Bir birleri ile balanrken #arimalara yarm dalga boyu

  uzunluunda kaloma erilir.

  =ilikann makinesi kontrol edilir gerektiinde altrlmaya hazr hale getirilir.

  (an kurtarma aralar to#lanma yerinde birbirine balandktan sonra filikalarn makineleri

  durdurulur. =ilikadaki ayar tamir takm ile gerektiinde tekrar alacak ekilde ayarlar

  ya#lr e braklr.

  %m deniz demirleri denize atlr

  Denizdeki arama almalar! erilen tehlike alarmndan renilen! geminin batmadan nceki

  son mekiden balar. 1zgRr e aknt etkisiyle erilen son mekiden uzaklama

  kazazedelerin bulunmasn zorlatrr e bulunmas iin geecek zaman artrr.

  0ysa kazazedelere bir an nce ulalmasnda hayati nem ardr. Deniz demiri su

  #arat benzeri bir malzeme olu# denizin iinde suyu tutar e aracn denizde srklenme

  sratini e sallanmasn azaltr. *erek olduu durumlarda! iki deniz demiri de atlabilir. =akat

  halatlarna farkl kalomalar ermek suretiyle birbirlerine dolanmalar nlenmelidir. %o#lanma

  yerindeki tm aralar deniz demirlerini atarak kurtarma yardmn beklerler.

  +#irb cihaz altrlr

  *emi terk edilirken alnan eya alnamamsa kendi kendine su zerine kan +#irb

  bulunarak araca alnr. ;zerlerindeki dmeden kolayca alr hale getirilebilir eya

  dorudan salosu can kurtarma aracna balandktan sonra denize salnarak kendi

  kendilerine almalar salanr. Basit altrlmas cihaza gre deiebilir e cihazn

  zerinde gsterilmitir. 6alma sresi LK saattir.

  &art cihazlar kurulur

  &art cihazlarnn imalat firmasna gre ok eitleri olmakla birlikte kullanmlar

  kolaydr. ;zerindeki dmeden kolayca alr hale getirilebilirler. 2arsa anteni alarak can

  kurtarma aralarndan birine mmkn olduu kadar yksee dikilir. Dikilme imkRn yoksasalosu ile denize dahi salnabilir. Dereye alndnda J saat bekleme sresi9&tand"by:

  ardr. Dereye alndnda hemen aktie olursa K saat sre ile sinyal gndermesi ya#abilir.

  *nderdii sinyal ile eredeki gemilerin radarlarnda iz brakarak bulunmay salar.

  *emiden birden fazla getirilen cihaz arsa he#si ayn anda altrlmaz birisinin arN

  bitince dieri dereye alnr.

  7ime can salnn onarm ya#lr.

  1adar reflektr kurulur.

  64

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  65/72

  1adar reflektr birbirine JA derece a ile birletirilen alminyum lehalardan oluan

  eredeki radarlardan gelen radyo dalgalarn iyi bir ekilde yanstarak ere gemilerin

  radarlarnda fark edilmeyi kolaylatran metal bir alettir. 'ha# eya fiber teknelerin radar

  sinyallerini yanstma zelliinin az olmas nedeni ile tm can kurtarma aralarna birer tane

  radar reflektr konur. %o#lanma yerlerinde can kurtarma aralar radar reflektrlerinimmkn olan en yksek yere asarlar. Burada filika kreklerinden yararlanlabilir.

  'mirin gre! yetki e sorumluluklar hatrlatlr! gzc ardiyas oluturulur.

  *emi terk edilmi olsa bile gemideki hiyerarik ya# bozulmaz. a#tan tm #ersonel

  e yolcunun sorumluluunu tamaya #ersonelde amir olarak onu tanmaya deam eder. $er

  can kurtarma aracnn da ayrca birer amiri ardr e bu amirler aralarnda bir gemi ka#tan

  gibi komuta! kontrol e disi#lin yetkisine sahi#tir. 'rata disi#linin adaletin e moralin

  salanmas onun en nemli grelerindendir. -alzemenin datm e muhafazas onun

  sorumluluundadr. Datmda e adaleti salamada azami dikkat e hassasiyet gstermeli

  iyi bir lider olunmaldr. 'rataki tm kiilerin selamete ulatrlmasnda birinci derecede

  sorumludur e dierleri de ona yardmc olmakla grelidir. 'ncak tm can kurtarma aralar

  denizde to#lu olarak bulunmaya alrlar e bu arada gemi ka#tannn emir e komutas

  altnda bulunurlar. 'ra amirleri! zorunluluklar haricinde kendi balarna hareket edemezler.

  'mirin bu gre! yetki e sorumluluklar #ersonele hatrlatlr.

  'rata ayrca bir de gzc ardiyas oluturulur. &alkl ara #ersoneli srasyla

  haa artlarna e #ersonelin durumuna gre ok uzun olmayan srelerde gzclk greini

  yrtr. *releri srasnda! arama kurtarma eki#lerini! gemi! uak gibi yardm alnabilecekaralar! haa durumundaki deiiklikleri! dier aralarn durumlarn! denizde yzen cisimleri

  gzler! durumdaki deiimleri ara amirine bildirir. (an kurtarma aracnn krek! dmen!

  tente gibi aksam e &'1%! +

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  66/72

  ,2+& J11 ki =arkl (an &alndan $eliko#terleurtarma 0#erasyonu

  8aklaamayan deniz aralar ile arada argele dzeneinin kurulmasnda

  gemiden getirilen halat atma cihaz kullanlabilir.

  ,2+& J1 2aragele Donanm

  J GEMLER VE SU ST TAITLARIYLA ABERLEME

  Bir uak tehlikede olan eyanormal seyirdeki su st tat ile haberleme ya#mak

  66

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  67/72

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  68/72

  kurtarma arac yoksa gemiden uzaklamann daha emin olmas iin gemiyi

  batan ya da ktan terk etmek daha uygun olabilir. *emini srklenmesi

  nedeniyle asatlardan uzaklamalar g olabilir.

  Deniz durumu

  Dier tehlikeler9rnein yanan yakt:

  J91 G,)+,8 3:7' '&')'8/8 *;(:8&: ;&:6: :(:)&'(' 7'/&''2&'(

  F. &uya en yakn yerden atlanmaldr.

  M. 'tlarken bacaklar gergin tutulmal e suya iileme atlanmaldr.

  @. 'tlamadan nce atlanacak blgede dknt eya daha nce atlam insanlarn olu#

  olmad kontrol edilmelidir.

  L. &uya girdikten sonra atlanlan blge hemen terk edilmelidir.

  E. (an yelei giyilmise sa elle burun e az skca ka#anmal! sol el ile de gzler

  ka#anmaldr. olun i ksm e dirseklerde can yelei cuda iyice bastrlmaldr. Bu ekilde

  can yeleinin suyun ar#ma etkisiyle eneye zarar ermesi engellenmi olunur.

  . 4orunlu kalnmadka metreden atlanmas tasiye edilmez.

  G. 'tlarken asla aaya baklmamaldr. Bu dengenin bozulmasna sebe# olur.

  BLM

  ROLE TALMLER

  *emide tm emniyet donanmlarnn uygulanmas dnda gemideki insanlarn da

  tm bu donanmlar kullanabilme yetisi e bunu acil durumlarda kolayca ya#abilmeleri de ok

  nemlidir. 1ole talimleri de bunun salanmasnda ok nemli bir rol oynar.

  1 GEMY TERK ROLE TALM

  *emide talimler mmkn olduu kadar #ratik e gerek duruma yakn olmaldr.

  -rettebattan her kii ayda en az bir defa gemiyi terk e yangn talimine katlmaldr. +er bir

  ay nce ya#lan gemiyi terk talimine mrettebatn OMEIinden fazlas katlmamsa geminin

  bulunduu liman terk ettikten sonra geen ML saat iinde mrettebat ile talimler ya#lacaktr.

  68

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  69/72

  8olcu gemilerinde gemiyi terk e yangn role talimleri #ersonel tarafndan her hafta

  ya#lacaktr. %m role talimleri e gemi eitimleri Nurnale kayt edilecektir.

  *emiyi terk talimi aadaki hususlar ierecektir?

  F. 'larm ile yolcu e mrettebatn to#lanma mekilerine arlmasna e role cetelinde

  belirtilen gemiyi terk srasndan haberdar edilmesi.

  M. 1ole mekilerine gelerek ra#or erme e role cetelinde tarif edilen greler iin

  hazrlanma.

  @. 8olcu e mrettebatn uygun ekilde giyinmi olduunun kontrol edilmesi.

  L. (an yeleklerinin doru giyilmi olduunun kontrol edilmesi.

  E. ndirme hazrlklar ya#ldktan sonra en az bir can filikasnn bir miktar aaya indirilmesi.

  . (an filikasnn motorunun altrlmas.

  G. (an sallarn denize indirmek iin kullanlan mataforalarn altrlmas.

  $er can filikas gemiyi terk talimleri srasnda tayin edilen altrma

  mrettebat ile beraber en az ayda bir kez denize indirilecek e manera

  ya#trlacaktr. &erbest dme eklinde denize indirme dzenei olan can

  filikalar ile eitim #ratik olmadndan #ersonelin eitimi dier bir can sal

  indirme donanm ile gemide denizde maneralar eklinde alt ayda bir

  ya#lmas kabul edilebilir.

  %o#lanma e gemiyi terk iin acil durum aydnlatmas her gemiyi terk

  taliminde denenecektir.

  ROLE KARTLARI

  *emide alan herkesin acil durumlarda greini belirten kartlara role kart denir.

  %m #ersonelde bu kartlardan bulunur e herkes bu kartlarda yazan greini yerinegetirmekle ykmldr. 'ada gerte e makine blmnden iki #ersonele ait rnek role

  kartlar gsterilmitir?

  @.4abite 'it Bir 1ole art

  *+- 'D5? -S2..................................................................................................

  10)+ '1%5 /[email protected]

  'D5"&08'D5?...................................................................................................

  *>[email protected]

  69

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  70/72

  =)' /0?F

  *+-8 %+1%+ *>1+2 " &eyir aletleri e notik yaynlar alr

  =)'D' *>1+2? &erdmen

  D+/4+ 'D'- D;7-+&/D+? 2ardiya zabiti

  8'/*5/D' *>1+2? 2ardiya zabiti! limanda emniyet e kara irtibat

  8'1' &'23/-'D' *>1+2? &eyir ardiyas amiri

  0%31-'D' *>1+2? 2ardiya zabiti!F.zabite yardmc

  6'%57-'D' *>1+2? &eyir ardiyas amiri

  8+D+)+-+D+ *>1+2? 2ardiya zabiti

  0%31-'D' *>1+2? &eyir ardiyas amiri

  D;-+/ '154'&5/D' *>1+2? &eyir ardiyas amiri

  D+/4 1)),/D+ *>1+2? 2ardiya amiri! limanda hortum banda

  M.-hendise 'it Bir 1ole art

  *+- 'D5?-S2..........................................................................................

  10)+ '1%5 /0?E

  'D5"&08'D5?............................................................................................

  *>1+2? M.mhendis

  =)' /0?M

  *+-8 %+1%+ *>1+2? filika motorunu hazrlar

  =)'D' *>1+2? motorcu

  D+/4+ 'D'- D;7-+&/D+? makine banda genel manera

  8'/*5/D' *>1+2? yangn #om#as! emergency #om#a

  8'1' &'23/-'D' *>1+2? amir yardmcs

  0%31-'D' *>1+2? kilistinleri deitirir! blme ka#atr

  6'%57-'D' *>1+2? makine dairesi manerada

  8+D+)+-+D+ *>1+2? manera iin makine banda

  0%31-'D' *>1+2? makine maneras iin manera mahallinde

  D;-+/ '154'&5/D' *>1+2? tamirci #arti amiri

  70

 • 7/21/2019 Denizde Canl Kalma-Can Kurtarma Aralarn Kifayetli Kullanma(Filika)

  71/72

  D+/4 1)),/D+ *>1+2? makine dairesinde yardmc

  SONU