de ideale lijn

Download De iDeale lijn

Post on 11-Jan-2017

214 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • veiligheid

  door

  samenwerken

  de id

  eale lijn

  Stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid door het stimuleren van publiek-private samenwerking, actieve kennisdeling van de veiligheidspraktijk en kwaliteitsontwikkeling van instrumenten en regelingen.

  De iDeale lijn

  Doelgericht laveren tussen uitersten in de toekomstige handhaving

 • de ideale lijn

  Doelgericht laveren tussen uitersten in

  de toekomstige handhaving

 • de ideale lijn

  Doelgericht laveren tussen uitersten in

  de toekomstige handhaving

  Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

  Utrecht, 2010

 • de ideale lijn4

 • inhoudsopgave

  1. handhaving in de toekomst 7

  2. dilemmas binnen rechtshandhaving 9

  3. afschrikken en verleiden 15

  4. principieel en pragmatisch 19

  5. overheid en nevenheid 23

  6. scenarios voor handhaving in 2016 296.1 Stroming-scenario 30

  6.2 Klif-scenario 32

  7. de mix van keuzes tussen de dilemmas 35

  tot slot 41

  over het ccv 43

  colofon 44

  de ideale lijn 5

 • hoofdstuk 1

  handhaving in de toekomst

  In 2005 verscheen de bundel Handhaven: eerst kiezen, dan doen. Deze serie rapporten

  gaat over de te maken keuzen op het brede gebied van de rechtshandhaving. Hoe

  komen we tot een effectieve handhaving? Dat is de vraag die centraal staat in het

  eindrapport dat is gebaseerd op vijf deelrapporten. Het rapport beschrijft drie concrete

  spanningsvelden die om verdere uitwerking in een scenariostudie vragen. Deze span-

  ningsvelden bepalen namelijk de vorm van handhaving in de toekomst.

  Om de toekomst van de handhaving goed in beeld te krijgen, hebben we scenarios

  geschetst. Daarin zijn de spanningsvelden in de handhaving als dilemmas uitgewerkt.

  We hebben onderzocht waardoor deze dilemmas worden bepaald. Aan de hand van

  twee casussen uit de praktijk willen we duidelijk maken hoe deze bepalende factoren

  concreet een rol spelen. In de eerste casus staan burgers, openbare orde en drugs-

  criminaliteit centraal. In de tweede casus gaat het over bedrijven, consumenten en

  voedselveiligheid.

  Voorspellen is altijd moeilijk, vooral als het de toekomst betreft, zei iemand ooit.

  Maar we kunnen wel twee zo realistisch mogelijke scenarios schetsen van de

  handhaving in de toekomst. We hebben daarbij voor het jaar 2016 gekozen. Deze twee

  scenarios zijn verder uitgewerkt voor de genoemde twee praktijkcasussen, als een

  soort simulatie van een mogelijk rele situatie in de toekomst.

  De dilemmas en scenarios geven een doorkijkje naar de toekomst. Daarmee zijn

  ze een hulpmiddel voor het ontwerpen van handhavingsstrategien. Tegen welke

  maatschappelijke krachten in de toekomst moet het ontwerp bestand zijn? Met

  deze benadering kunt u voor beide toekomstbeelden krachtig beleid ontwerpen.

  We laten hierin ook zien hoe de keuzes in de dilemmas een optimale mix kunnen

  vormen. Beleid is onderhevig aan wisselende vormen van druk van verschillende

  kanten. Daarmee beweegt het zich tussen de uitersten in de dilemmas. Dat is niet

  per se negatief. Juist door zorgvuldig te laveren tussen de uitersten is het mogelijk

  vooruitgang te boeken. Hierdoor komt het uiteindelijke doel in zicht: betere,

  effectievere, doelgerichte handhaving.

  de ideale lijn 7

 • hoofdstuk 2

  dilemmas binnen rechtshandhaving

  Het handhaven van regels moet aan een groot aantal voorwaarden voldoen.

  Daarom is het onvermijdelijk dat je bij handhaving dilemmas tegenkomt.

  Een dilemma betekent volgens Van Dale letterlijk:

  Toestand waarin tussen twee wegen die beide grote bezwaren opleveren een

  keuze moet worden gedaan

  Het manoeuvreren tussen uitersten is een bekend gegeven in de bestuurskunde.

  Het is te vergelijken met het volgen van de ideale lijn in de zeilsport: de optimale weg

  van a naar b. Laten we ons handhaving voorstellen als een lastige zeestraat die we door

  moeten zeilen. Aan de ene kant zijn metershoge kliffen; onderaan slaat de branding

  op de rotsen. Aan de andere kant is langs de vriendelijk uitziende kust een verraderlijke

  (tegen)stroming die je zomaar uit koers kan brengen. Bovendien is de wind op de ene

  plek gunstiger dan elders. En wind heb je bij het zeilen uiteraard nodig om vooruit te

  komen. We moeten zorgen dat we deze zeestraat efficint en effectief afleggen.

  Daarom varen we af en toe vrij dicht langs de kliffen bijvoorbeeld vanwege de

  gunstige wind en komen we soms gevaarlijk in de buurt van de verraderlijke

  stroming. Te allen tijde moeten we ervoor zorgen dat we niet op de klippen lopen of in

  de stroming terechtkomen. Dit betekent dat je moet laveren om de omstandigheden

  zoveel mogelijk in je voordeel te laten werken. In een zeestraat vaar je dus soms

  volledig aan de ene kant, dan weer in het midden of aan de andere kant. De kunst is

  om in deze manoeuvres niet te ver bakboord of stuurboord aan te houden, anders

  loop je averij of vertraging op en is het doel ver weg.

  Dilemmas hebben als voornaamste kenmerk dat je niet beide kanten kunt kiezen.1

  Dat wil zeggen: in de praktijk geldt dat je maar uit een van beide kunt kiezen. Je kunt

  tenslotte op een bepaald moment maar op n plaats zijn. Op strategisch niveau ligt

  dit anders. In een bepaalde periode kun je, afhankelijk van de omstandig heden en het

  specifieke doel achtereenvolgens verschillende kanten kiezen. Om dezelfde redenen

  kun je op de ene plaats kiezen voor de ene kant en op de andere plaats voor de andere.

  1 Gebaseerd op de theorie van de spanning tussen waarden, van Trompenaars en Hampden-Turner.

  de ideale lijn 9

 • Het is belangrijk je bewust te zijn van deze verschillende keuzemogelijkheden,

  zodat je nog altijd vanuit strategisch oogpunt de juiste mix van deze varianten kunt

  hanteren. Uit het eindrapport Handhaven: eerst kiezen, dan doen blijken drie dilemmas

  of spanningsvelden op elk gebied van de handhaving steeds terug te komen:

  Afschrikkenenverleiden

  Principieelenpragmatisch

  Overheidennevenheid

  Bij dilemmas binnen de handhaving leveren niet zozeer beide keuzemogelijkheden

  grote bezwaren op. Wel zijn er verschillende visies op welke benadering de voorkeur

  heeft. In de vergelijking: zolang je in vrij water verkeert, kun je prima aan een van beide

  kanten van de zeestraat zeilen of in het midden. De keuze bepaalt wel je snelheid en

  de optimale route.

  De dilemmas binnen de rechtshandhaving zijn geen statisch verschijnsel. De bepalende

  factoren binnen een dilemma zorgen ervoor dat het beleid zich in verloop van tijd

  beweegt tussen twee uitersten. Soms lijken de kliffen of de stroming wel rg dichtbij.

  Maar het doel is een betere handhaving. Door met goede stuurmanskunst de ideale lijn

  te volgen is dat doel vloeiend en effectief te bereiken.

  In de komende hoofdstukken worden de bepalende factoren binnen elk dilemma

  verder bestudeerd. Zo ontstaat een helder beeld van de opbouw van het dilemma en

  de dynamiek erachter. Onder welke omstandigheden ga je bij een dilemma naar het

  ene uiterste? Hoe uit zich tegenstuur naar de andere kant?

  Voordat de dilemmas worden uitgediept, geven we eerst een beschrijving van de twee

  casussen die de rol van de dilemmas illustreren. De eerste casus, Operatie Hartslag,

  vertelt over de aanpak van drugsoverlast en -criminaliteit in Heerlen. In deze concrete

  casus gaat het over het oplossen van een specifiek handhavingsprobleem dat al tien-

  tallen jaren bestaat. De tweede casus gaat over een heel ander en algemener hand-

  havingsgebied: voedselveiligheid, waar de Voedsel en Waren Autoriteit de naleving van

  deregelsbewaakt.Perdilemmazullenwekijkenhoeditpreciesindezetweecasussen

  tot uiting komt. Juist de verschillen tussen de twee casussen verduidelijken de dilemmas

  die in de handhaving opduiken.

  de ideale lijn10

 • casus 1: operatie hartslag

  Heerlen kampt sinds twintig jaar met overlast die veroorzaakt wordt door de handel

  in en het gebruik van harddrugs in de openbare ruimte. De harddrugsscene was

  geconcentreerd in de binnenstad en in een woonwijk binnen een gebied van ruim

  twee vierkante kilometer. De grensplaats werd door veel drugstoeristen uit Duitsland

  bezocht en ook junks en dealers uit de rest van het land wisten de plek te vinden.

  Deze economie confronteerde de bewoners en het winkelend publiek met

  ongemakken. In Operatie Hartslag werken handhavers uit verschillende hoeken met

  elkaar samen: politie, justitie, zorg, gevangeniswezen. De manier van handhaving is

  voor elke doelgroep verschillend: tegen junks van buiten Heerlen en dealers wordt

  repressief opgetreden, terwijl Heerlense junks zorgvoorzieningen krijgen aangeboden.

  Er was aanleiding voor een nieuwe aanpak toen bleek dat repressie niet meer dan een

  vorm van symptoombestrijding was en een kortdurend effect had. De meeste overlast-

  plegers zijn zwaar verslaafd, dak- en thuisloos en zonder alternatief. Zolang zij zich

  niet vrijwillig laten opnemen in een verslavingskliniek, zullen zij blijven vervallen in

  crimineel en overlastgevend gedrag. Maar de Nederlandse wetgeving staat gedwongen

  afkicken niet toe.

  Repressie zou dus alleen effectief zijn als de overlastveroorzakers een alternatief