csr rapport 2018 csr report 201830px2f37lx0sg3r12w3c1ril- csr rapport 2018 csr report 2018...

Download CSR Rapport 2018 CSR Report 201830px2f37lx0sg3r12w3c1ril- CSR Rapport 2018 CSR Report 2018 Lovpligtig

Post on 06-Sep-2019

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CSR Rapport 2018

  CSR Report 2018

  Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf ÅRL §99a. Redegørelsen er en del af ledelsesberetningen i CP Kelco’s årsrapport for 2018.

  Statutory report of social responsibility ref. The Danish Company Accounts Act §99a. Part of Directors Report in CP Kelco 2018 Annual Report.

  CP Kelco ApS · DK-4623 Lille Skensved · CVR: 21 21 02 85

 • Om CP Kelco CP Kelco ApS (herefter benævnt ”CP Kelco” eller ”virksomheden”) er en førende, global producent af hydrokolloid specialtyper: Ingredienser, som bliver anvendt til forbedring af tekstur, konsistens og stabi- litet i fødevarer og farmaceutiske produkter samt til personlig pleje. Herudover bliver CP Kelcos produkter brugt til forskellige rengøringsartikler og industrielle anvendelser.

  Virksomheden er ejet af et af de største familieejede selskaber i USA, J.M. Huber Corporation (”Huber”). CP Kelco-koncernen har fabrikker i Danmark, Tysk- land, Finland, USA, Brasilien og Kina.

  I Lille Skensved, Danmark producerer CP Kelco ingre- dienserne pektin og carrageenan på basis af citrus- skaller og havtang. Citrusskallerne bliver importeret fra Syd- og Mellemamerika samt fra Sydeuropa, mens størstedelen af havtangen kommer fra Fjernøsten, Canada, Chile og Afrika.

  Fabrikken i Lille Skensved beskæftiger ca. 365 medar- bejdere inden for produktion, forskning og udvikling, salgs- & kundesupport, indkøb og administration.

  About CP Kelco ApS CP Kelco ApS (hereinafter called CP Kelco or the Company) is a leading global producer of specialty hydrocolloids, which are used to improve texture and stability in food products and pharmaceutical and personal care applications. CP Kelco products are also used in various household care products and industri- al applications.

  The Company is owned by J.M. Huber Corporation (”Huber”), one of the largest family-owned companies in the United States. CP Kelco has manufacturing facilities in Denmark, Germany, Finland, the US, Brazil and China.

  At Lille Skensved, Denmark, CP Kelco ApS produces pectin and carrageenan based respectively on citrus peel and seaweed. The citrus peel is imported from South & Central America and Southern Europe, whereas the major part of the seaweed typically comes from the Far East, Canada, Chile and Africa.

  The plant in Lille Skensved employs approx. 365 peo- ple within production, research & development, sales & customer support, purchasing and administration.

  2

 • Huber Principperne CP Kelco driver forretning med udgangspunkt i Huber Principperne. Huber Principperne er et kompas for virksom- hedens kultur, og beskriver Huber familiens mangeårige kerneværdier:

  Miljø, sundhed, sikkerhed og bæredygtighed

  Miljø, sundheds- og sikkerhedspolitik CP Kelcos politik er at undgå hændelser som påvirker men- nesker og miljø. Vi bestræber os på at have en arbejdsplads, hvor medarbejdere, eksterne håndværkere og naboer ikke kommer til skade eller er udsat for unødige påvirkninger. Vi vil opretholde en høj standard for arbejdsmiljø, miljø og processikkerhed. Samtidig vil vi fortsat indføre forbedringer gennem kultur opdateringer, reduktion af ressource- forbrug, træning og en systematisk tilgang.

  CP Kelco og Huber-koncernen forpligter sig til at drive for- retning på en måde, som minimerer virksomhedens miljø- mæssige fodaftryk, og indgår gerne i private og offentlige partnerskaber, som bidrager til en mere bæredygtig fremtid. Virksomhedens filosofi for bæredygtighed fokuserer på en tredobbelt bundlinje med afvejning af de tre faktorer; People, Planet & Profit”, når der skal tages kritiske forretningsbe- slutninger.

  Handling - arbejdsmiljø CP Kelco har stort fokus på forebyggelse af ulykker gennem vores proaktive sikkerhedsarbejde og træning. Alle medar- bejdere bidrager til dette forebyggende arbejde via registre- ring af tæt-på hændelser og sikkerhedsobservationer.

  Medarbejderne er meget involverede i at finde løsninger, som bliver brugt af alle til at imødekomme udfordringer. Fødeva- resikkerhed og processikkerhed er naturligvis også inklude- ret i løsningerne.

  The Huber Principles CP Kelco conducts business on the basis of the Huber Princi- ples. The Huber Principles define the Company’s culture and align with longstanding core values of the Huber family.

  Environment, Health, Safety & Sustainability

  Environment, Health and Safety Policy CP Kelco’s policy is to prevent incidents that affects affection people and environment. We strive to maintain a work place where employees, contractors and neighbors are not injured or exposed to unnecessary impact. We will keep a high standard for work environment, external environment and process safety. At the same time we will continue to imple- ment improvements through cultural updates, reduction of resource consumption, training and a systematic approach.

  CP Kelco and the J.M. Huber Corporation are committed to operate in a way that minimizes our environmental footprint and are ready to participate in private/public partnerships that will help lead to a more sustainable future. The Company’s evolving sustainability philosophy will be focused on a Triple Bottom Line approach that balances People, Planet & Profit considerations when making critical business decisions.

  Action - Work Environment: CP Kelco has a major focus on prevention of safety incidents through our proactive safety efforts and training. All employees contribute to this preventive effort by registra- tion of nearmisses and safety observations.

  Employees are very involved in finding solutions that will be used by everybody to overcome challenges. Food safety and process safety are naturally also included in the solutions.

  EH&S SUSTAINABILITY

  World-class safety and environmental

  EXCELLENCE Competitive advantage

  through customer intimacy and operational excellence

  RESPECT FOR PEOPLE

  Great place to work for honesty, respect, teamwork and

  recognition

  ETHICAL BEHAVIOR

  A Company identity that we are allproud of

  3

  CP Kelco applies an overall risk based approach to the EHS area where all risks are identified, and relevant actions are defined. This is done using the Huber Risk Matrix e.g. by internal audits, work place assessments, energy mapping and the annual management review.

  CP Kelco har en risiko-baseret tilgang til EHS-området, hvor alle risici identificeres og relevante aktioner bliver defineret. Dette gøres ved brug af Hubers Risiko Matrix f.eks. ved interne audits, arbejdspladsvurdering, energi- kortlægning og den årlige ledelses evaluering.

 • Eksterne håndværkere og samarbejdspartnere er også involveret i det proaktive arbejde, fordi vi mener, at et godt arbejdsmiljø også omfatter de eksterne firmaer, som vi samarbejder med. Gennem dialog på alle niveauer søger vi at skabe en fælles proaktiv sikkerhedskultur for alle, der arbejder på området, uanset ansættelsesforhold.

  CP Kelco sætter hele tiden nye mål for arbejdsmiljøet for at sikre forbedringer, fremgang og udvikling. Målene diskuteres og vedtages i Arbejdsmiljøudvalget og kommunikeres til alle medarbejdere.

  Resultat - arbejdsmiljø Antallet af proaktive indikatorer ligger på et højt niveau. Vi fokuserer på at identificere forbedringer fx ved at gå Safety Walks, ved at have Safety Talks med eksterne håndværkere, gennemføre audits og ved at rapportere Godt Set (tæt-på) Grafen nedenfor viser antallet af Godt Set de sidste 5 år.

  Contractors and business partners are also involved in the proactive work, as we believe that a good work environment also includes the external companies that we cooperate with. Through dialogue at all levels we seek to create a common proactive safety culture for everybody working at the site, regardless of employment relationship.

  CP Kelco continuously sets new goals for the work environ- ment to ensure improvements, progress and development. The goals are discussed and concluded in the Safety Commit- tee and communicated to all employees.

  Result – Work Environment The number of proactive indicators is numerous. We focus on identifying improvements e.g. by doing Safety Walks, having Contractor Safety Talks, conducting Audits and reporting near-misses. The graph below shows the number of near- misses the last 5 years.

  Restprodukter/Residues [ton] 2014 2015 2016 2017 2018

  Genanvendelse/Recycling 105.935 116.818 116.357 112.000 94.340

  Forbrænding/Incineration 6.325 4.683 4.470 4.817 6.256

  Deponering/Landfill 205 164 113 83 88

  Total [ton] 114.479 123.680 120.940 116.900 100.684

  1.535

  1.308

  969 901

  710

  0

  200

  400

  600

  800

  1.000

  1.200

  1.400

  1.600

  1.800

  2014 2015 2016 2017 2018

  Godt Set/Near-miss

  74.627 77.026 76.508 77.220 73.634

  0

  10.000

  20.000

  30.000

  40.000

  50.000

  60.000

  70.000

  80.000

  90.000

  2014 2015 2016 2017 2018

  CO2 Emissioner/Emissions [ton]

  4

 • Handling - miljø CP Kelco har stort fokus på at genanvende restprodukter. Den største mængde restprodukt stammer fra pektin pro- duktionen, hvor vi gennem flere år haft et tæt samarbejde med eksterne partnere for at finde the bedst mulige måde at gøre nyttig restprodukterne på f.eks. til produktion af grøn energi hos Solrød Bioga

Recommended

View more >