ckk - katı yakıtlı kat kalorifer kazanı montaj ve kullanım kılavuzu

Click here to load reader

Post on 22-Jan-2017

242 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CKK - Kat Yaktl Kat Kalorifer Kazan Montaj ve

  Kullanm Klavuzu

 • Kod No: A.3.2.3 KitapBaskTarihi:281217Revizyon:281217

 • CKK - Kat Yaktl Kat Kalorifer Kazan Montaj ve

  Kullanm Klavuzu

 • Giri

  GarantiveServis

  Uyarlar

  Genelzellikler

  Yaktzellikleri

  AnaParalarvelevleri

  Montaj

  MontajDetaylar

  DevreyeAlma

  KontrolPanosu

  PanoBalantemas

  altrma/Durdurma

  Bakm

  Arzalar,OlasNedenleriveGiderilmeleri

  KatYaktlKatKaloriferiTablosu

  07

  08

  08

  09

  09

  10

  12

  14

  17

  18

  22

  22

  23

  24

  26

  NDEKLER

 • 7

  GRncelikleALARKOmarkasntercihettiiniziinteekkrederiz.BuklavuzdaALARKOkatyaktyakabilenkatkaloriferkazanlarileilgilikulla-nmvebakmbilgilerinibulacaksnz.Kazannz yksekverimleveekonomikaltrmak, sorunsuzveuzunsre-likullanmakiinltfenbuklavuzudikkatleinceleyiniz.Klavuzdakullanmvebakmbilgilerininyansrakazanailikintantcveteknikverilere,montaj,ilet-meyealmaileilgilizetbilgileredeyerverilmitir.rnnzeilikindahaayrntlbilgileriinrntantmbrorne,gerektiindeALARKOCARRIERyetkilisatcveservislerinebavurabilirsiniz.Buklavuzugerektiindebavurmakamacylasaklaynzveelaltndabulun-durunuz.Kazanyerinekonulup,balantlaryapldktansonrayetkiliservislerimizistei-nizzerinecihaznziletmeyealacakvesizernnkullanmvebakmileilgiligereklibilgilerivereceklerdir.Anlalmayankonulartekrartekrarsorabilir-siniz. Uzmanlarmzsorularnzyantlanmaktanmemnunolacaklardr.

 • 8

  GARANT vE SERvSKullanmklavuzundabelirtilenesaslara,uyarlaravestandartlarauyulmakko-uluyla cihaznzmalzeme ve imalat hatalarna kar 2(iki) ylAlarkoCarriergarantisialtndadr.

  Garantinizingeerli olmas iinGARANTBELGESnincihaz satnaldnzbayiniz tarafndan doldurup size imzalatldktan sonra kazan iletmeye alanyetkiliservistarafndanAlarkoCarrieregnderilmesigerekir.Ltfentakipedi-niz.

  EnufaksorunlarnzdabileAlarkoCarrieryetkiliservislerihizmetinizdedir.

  AlarkoCarrieryetkiliservisadreslerinicihaznzlabirlikteverilenYetkiliServisAdresKitapndabulabilirsiniz.

  SanayiveTicaretBakanlnn ilgili teblilerinegrekazannmrenaz10(on)yldr.

  Firmamzbusreierisindecihaznzlailgilihertrlyedekparaybulundur-makzorundadr.

  UYARILARKazanlar gvenlik asndan kesinlikle insanlarn yaad kapal mekan-lara monte etmeyiniz.Kazann iinin,bacannzamanla tozvekurumladol-masveyaar rzgarzehirliatkgazlarnmahaleszmasnayolaabilir.Busebeplekazanlaryaammekanlardnda,datmosferebitiikbirduvarolanvebirmenfezilesreklihavalandrlanyerleremonteedilmelidir.Yaammaha-linekonulankazanlarnyolatsorunlardanfirmamzsorumludeildir.

  Bu kazanlar yerden stma tesisatlarnda kullanlamaz.Yerdenstmadamax55Csukullanlr.Bukazandaisescaklnykselmeriskivardr.

  Kat yaktl kazanlar, kapal genleme deposu ile kesinlikle altrmaynz. Kapalgenlemedepolutesisatlardaelektrikkesilmeleriveyabakabirnedenlekazannsistemesaktarmkesintiyeurarsa,oluanbasnart,kazanveyatesisattakienzayfekipmannpatlamasnanedenolabilir.Kapalgenlemede-posuilealtrlankazanlarnyolatsorunlardanfirmamzsorumludeildir.

  Kazanlar susuz altrmaynz. Scak kazana kesinlikle souk su bes-lemesi yapmaynz.Souksubeslemesikazanscakl40Cnaltnad-tndeyaplabilir.Herhangibirsebeplear snm(90Cninzeri)kazansoutmak iin su beslemesi yapmaynz.Patlamaya sebep olabilirsiniz.Arsnmbirkazanaendorumdahaleyanankmrkazandnaalmaktr.Yanmaykazanierisindesndrmeabalartehlikelidir.

 • 9

  Kazanlar amac dnda kullanmaynz. Kazanlarmz,atmosfereakgen-lemesisteminesahipkalorifertesisatnascaksu(max.90C)salamakama-cylaretilmitir.Kazannamacdndakullanmndacihazvekullanciinteh-likeli durumlarmeydanagelebilir.Meydanagelebileceksorunlardan firmamzsorumludeildir.

  Kat yaktl kazanlar kmr yakmak zere dizayn edilmitir. Dieralternatifyaktlarla(linyit,petrokok,kok,tmsvvegazyaktlar,vb.)altrlankazanlargarantikapsamdndadr.

  leriteknolojirnolanAlarkoKonforalKatYaktlKatkaloriferikazanlarnntmtasarmlarbilgisayarortamndagerekletirilmi,retimibilgisayardesteklicihazlardayaplmtr.

  Modern teknoloji ilekazanlar, elikgvdeve tmylekaynakl konstrksiyonkullanlarakimaledilmitir.

  Kazanlarmztambirkalitekontrolile2bariletmebasncndaalacakekil-detasarlanmtr.malattankanherbirkazan3barbasntahidroliktesttengeirildiktensonrasevkedilmektedir.

  Kazanlarnnominalkapasitedeverimliveemniyetlialabilmesiiinyeterlibirbaca ekii (kazan nominal kapasitesinde alrkenmin. -0.15mbar /max.-0.20mbar)olmaldr.

  GENEL ZELLKLER

  YAKIT ZELLKLER

  Sorunsuzbir iletmeiin25-60mmebatlarnda, tozsuz,kuruvesldeeri6.500kcal/kg(minimum6.000kcal/kg-maksimum7.000kcal/kg)olankali-telipiyasadalimonveyaportakaltipolaraktanmlanankmrilealtrlmasgerekir.Yksekkalorilivedkkkrtdioksitliithalkmr(SibiryaveyaG-neyAfrika)yaklmastavsiyeedilir.

  Dieralternatifyaktlarla(linyit,petrokok,kokvb.)altrlankazanlargarantikapsamdndadr.

  Petrokokvekokykseksldeerlerinedeniylekazanahasarverebilir.Dkkalorililinyitkmrndeyakmaproblemleri,arkirlenme,kapasiteveveri-mindmesigibiproblemlerortayakabilir.

 • 10

  ANA PARALAR vE LEvLER

  1- KontrolPanosu2- TesisatkBalants3- TesisatDnBalants4- EmniyetkBalants5- EmniyetDnBalants6- IzgaraKlDevirmeKolu7- Bacak8- AltDumanSandTemizlemeKapa9- KlAlmaKapa10- stDumanSandTemizlemeKapa11- KmrKapa12- Fan13- Izgara14- Klalmatavas15- DestakBulonlar16- KazanDumanBorular17- DGvde18- Ocak19- YaltmMalzemesi20- zoleSac

  7

  2 4

  3

  nden Grn Yandan Grn

  Arkadan Grn

 • 11

  KMR KAPAI

  Kmrkapa,kazannzayaktolarakkullanacanzyaktkoymakiin-dir.Katyaktlkatkaloriferininbiravantajdayaktolarakkmrdenhari(odun,kabuk,tezekvs.)gibiyakacakeitlerinideyakabilmesidir.

  KL ve HAvA KAPAI

  Havakapakazannyanmasiingereklihavaysalar.Fansayesindehavakapa scaklagre kendiliindenalp kapanmaksuretiyle yanmaykontrolaltnda tutar,bunedenle fannnehavaalmayengelleyecekyadakapanalpkapanmasnengelleyecekbircisimkoymaynz.

  PANO

  Kazannyanmasnelektronikolarakkontroledenelemandr. Sensrlerles-cakllerekfanpompayvekazannyanmasnkontroleder.

  Kazanierisindekisuyunscakl.50C0scaklkdeerininaltnadtndepompatermostatsirklasyonpompasnotomatikolarakkapatacaktr.Byle-ceyeterikadarsnmamolansuyungereksizsirklasyonunlenerekyou-madandolaykatranoluumununnnegeilmivenemlildedeelektriktasarrufusalanmolacaktr.

  SENSOR

  Kazannknayerletirilensensrsuscakllerekpanoyabilgiverir.

  Kaylarndaarsoukhavalardaimbisatdeponuzudonmatehlikesinekarkoruyarakkontrolediniz.Hidrotermometreibresidmedeildetamtersiyk-selmegsteriyorsaderhalkazansndrpyetkiliservisemracaatedin.

  TESSAT GD BALANTI AZI

  Tesisat,gidibalantsnemayagremontajediniz.

  FAN

  Kontrolpanosundaki termostatyardmylakazan istediinizscaklaayarla-yabilirsiniz.Termostataayarladnzscaklkdeerinegregrefanotomatikolarakaarvekapatr.Buekildeyanmaykontrolederekistenenscaklsabittutar.Bununiinfantermostatnistediinizscaklaayarlaynz.Kazannzartkbuscaklkdeerinegreyanacaktr.Havaemiininnndehavagiriiniengel-leyecekbircisimolmamasnadikkatediniz.

 • 12

  MONTAj

  Kat kaloriferlerinde kapal tip genleme deposu (tank) kullanmaynz!.

  Kullanlmasgerekenak tipgenlemedeposudur.Kazankapasitesinegrekullanlmasgerekengenlemedeposuhacimleriaadakitablodabelirtilmi-tir.

  KAZANIN LK MONTAjI

  Kazanstmatesisatnabalandktansonrayaplacaksubasmailemiue-kildeyaplmaldr:

  - Genlemetaarndansugelinceyekadardoldurma-boaltmavanasndansistemesubasnz.

  - Sistemesubaslrkenvanannazakolmasgerekir.Busayedesistemiindekihavarahatlklakabilir.

  - Tahliyeborusundansugelincevanaykapatnz.

  - Radyatrlerdekipurjrlerden(havaalmaelemanlar)sisteminhavasnbo-altnz.Havaalmailemipurjrdenhavayerinesugelinceyekadaryapl-maldr.

  - Sisteminhavasnaldktansonrahaberciborusundansugelinceyekadartekrarsubasnz.Builemyaplrkensirklasyonpompasnnkapalolma-snadikkatediniz.

  - Kazanasubaslpsisteminhavasdaalndktansonrakazandaveyasis-temdesukaannolupolmadnabaklr.Kaakvarsanlemalnr.B-tnkontrolleryapldktansonrakazanyakmatalimatnauygunolarakkazanyaklaraksistemfaaliyetegeirilir.

 • 13

  Tesisatbalantemas

  Genleme Deposu (Tank)

 • 14

  MONTAj DETAYLARI1. Kazanbinaskapasitesineuygunseilmelidir.

  2. Kazandairesikazaniinuygunllerdeolmaldrvehavalandrmasolma-ldr.

  3. Kazanyerleimibacayadirekbakmaldr.

  4. Bacayabalantkazankborusuapndadirekve%2eimlebalanma-ldr.

  5. Dzey ana baca bina iinden gemeli ve uygun lde olmaldr.Ayrcakesitdaralmasaslaolmamalveiidesvalolmaldr.

  6. Binadndangeenbacaizoleliolmalveattepemahyasndan1mtuzunolmaldr.

  7. Bacaapkasbacastndenbacageniliikadaryksekolmaldr.

  8. Sacbacayaplacaksamutlakaizolelivelsndeolmaldr.

  9. Tesisatnbacasyukardakiemayavetesisatkurallarnauygunolmaldr.

  10.Pompaemiebalanmaldr.

  11.Tesisatnhavasnalacakekildetmtepenoktalarnahavaalmaprjrkonulmaldr.

  12.Kazanstkradyatrnstgiriinebalolmaldr.

  13.Kazanda ilk tututurmann dnda daimi olarak yksek kalorili ve uygunllerdecrufyapmayankmryaklmaldr.

  14.KazaniinuygunllerdeAIKGENLEMEDEPOSUkullanlmalveenyksekradyatrnenaz1mtstndeolmaldr.Ayrcauygunaptaboruilebalanmaltamasolmamaldr.

  MONTAj vE TESSATKat yaktl kazan baladnz tesisatlarda mutlaka ak genleme deposu kullannz.Kapalgenlemedepolu tesisatlardaelektrik kesilmeleri veyaka-zannsistemesaktarmherhangibirnedenlekesintiyeuradndaKazan basnc ar ykselerek sistemdeki en zayf ekipmann patlamasna neden olur. Katyaktl kazanlarkapalgenleme ilealtrmakkesinlikleyasaktr.Sistemebalanan basn emniyet ventilleri sistemi yeterince ve standartlarauygunkorumayayetmez.

  Ak genleme depolarn standartlara uygun olarak balaynz. Depoha-cimleriveboruaplariintablodaverilendeerlereuyunuz.Dahakkkapa-

 • 15

  siteligenlemetankkullanlmaszellikletekkatuygulamalardakazannsusuzkalarakhasargrmesinenedenolur.

  Emniyetgidivednborularmetalolmaldr.Tesisatilegenlemedeposuarasndaherhangibirvanabulunmamaldr.Tazesugiriidorudankaza