chƯƠng 8 phẦn 1 nghiÊn cỨu tÍnh Ổn ĐỊnh cỦa quÁ trÌnh quÁ ĐỘ

Download CHƯƠNG 8 PHẦN 1 NGHIÊN CỨU TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ

Post on 15-May-2015

629 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CHƯƠNG 8 PHẦN 1 NGHIÊN CỨU TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ

TRANSCRIPT

  • 1.GII TCH MNG Trang 110 CHNG 8 NGHIN CU TNH N NH CA QU TRNH QU 8.1. GII THIU. Nghin cu tnh n nh ca qu trnh qu cung cp nhng thng tin lin quan ti kh nng mt ng b ca h thng in trong thi gian nhiu lon quan trng, nguyn nhn l do mt ngun pht, hoc s truyn dn t ngt ca cc thit b hoc chng d s thay i ca ph ti hoc s c tm thi. c bit vn nghin cu ny cung cp nhng thay i v in p, dng in, cng sut, tc v mment ca cc my trong h thng in cng nh l s thay i v in p ca h thng v cng sut trong khong thi gian ngay tc khc theo sau s nhiu lon. n nh ca h thng in l yu t quan trng trong vic vch phng thc vn hnh. tng tin cy phi c ch bo dng lin tc cho cc thit b in, khi thit k h thng in iu quan trng l tnh n nh ca h thng bt k s nhiu lon no. Cng c phn tch h thng in xoay chiu c dng cho vic nghin cu tnh n nh ca qu trnh qu c c t c trng vn hnh ca h thng in trong sut thi gian nhiu lon, s tnh ton tng bc, m t s vn hnh ca cc my c thc hin bng tay. Vic s dng my tnh thc hin tt c cc php tnh cho mng li ca my pht l phn m rng t nhin ca vic nghin cu chng trnh tnh tro lu cng sut. c tnh ca h thng in trong sut thi gian qu trnh qu c th c c t phng trnh c trng ca mng in. Vic s dng cc phng trnh c trng di hnh thc tng tr nt c dng trong vic tnh ton n nh ca qu trnh qu . Trong vic nghin cu tnh n nh ca qu trnh qu th vic tnh ton tro lu cng sut c lm u tin, c c tnh trng ca h thng trc s nhiu lon. Trong vic tnh ton ny, mng in bao gm h thng thanh gp, ng dy truyn dn v my bin p. Hn na s c trng ca mng in dng cho vic nghin cu tnh n nh ca qu trnh qu bao gm: Nhng thnh phn cu thnh mng in, s mch tng ng i vi my in v tr khng tnh hoc l tng dn so vi t i vi ph ti. V th sau khi tnh ton tro lu cng sut, ma trn tng tr hay tng dn ca mng in phi c hiu chnh phn nh s thay i tnh c trng ca mng in. ng c tnh vn hnh ca my in ng b v my in cm ng c m t bi h phng trnh vi phn. S phng trnh vi phn yu cu cho cc my in cn ph thuc vo chi tit cn m t c trng ca my mt cch chnh xc. Hai phng trnh vi phn bc nht cn phi c i vi s c trng n gin nht ca my in ng b. S phn tch tnh n nh ca qu trnh qu c thc hin bi s kt hp li gii ca cc phng trnh i s m t mng in, vi cch gii bng phng php s ca cc phng trnh vi phn. Vic gii cc phng trnh mng in dng nhn dng h thng bng cch ly in p, dng in ca vo h thng trong qu trnh qu .

2. GII TCH MNG Trang 111 Phng php bin i Euler v Runge - Kuta c thc hin gii cc phng trnh vi phn trong vic nghin cu tnh n nh ca qu trnh qu . 8.2. PHNG TRNH DAO NG. xc nh gc chuyn dch gia cc my in v h thng in trong iu kin qu , iu cn thit l phi gii cc phng trnh vi phn m t chuyn ng ca rto my in. T cc nh lut c hc lin quan n vt th quay, mment tc ng trn rto ca my in l: . . 2 g RW T = (8.1) Trong : T: Tng i s cc mment, N -m 2 .RW : Mment qun tnh, N - m2 g: Gia tc trng trng = 9,8m / s2 a: Gia tc gc (rad/s2 ) Gc lch in e c tnh t gc lch c qm v s i cc P/2 l: me P . 2 = (8.2) Tn s f trong mi giy ca chu k l: 60 . 2 nP f = (8.3) T phng trnh (8.2) v (8.3) gc lch in tnh bng radian l: me n f . 60 = (8.4) V tr ca gc lch in d tnh bng radian ca rto lin quan n s quay ng b h trc ta l: d = qe - w0t Vi: w0: L tc ng b nh mc (rad/s) t: Thi gian (s) Lc vn tc gc hoc trt lin quan n h trc ta l: 0 = dt d dt d e V gia tc gc l: 2 2 2 2 dt d dt d e = bin i ta ly o hm theo thi gian ca phng trnh (8.4) v thay th: 2 2 2 2 . 60 dt d n f dt d m = M =2 2 dt d m Sau thay th vo trong phng trnh (8.1), mment hu ch l: 2 22 . 60 . . dt d f n g RW T = l gii php din t mment trong h n v tng i. Mment c bn c nh ngha l mment cn thit trin khai cng sut nh mc ti tc nh mc l: 3. GII TCH MNG Trang 112 = 60 2 746,0 555 n kvabancvn bancMment M mment c bn l foot - pound. V th mment trong h n v tng i l: 2 2 22 . 550 746,0 60 . 2 . . dt d kvabancvn n fg RW T = (8.5) Hng s qun tnh H ca my in c nh ngha nh mt ng nng ti tc nh mc trong n v kw hay kva. ng nng trong foot - pound l: 2 0 2 . . . 2 1 g RW W = M 60 .20 n = Vi: n l tc nh mc. V vy. kvabancvn n g RW H 550 746,0 60 )2.( . . 2 1 2 2 2 = Thay th vo trong phng trnh (8.5) l: dt d f H T 2 . . = (8.6) Biu din mment trn rto ca my pht bao gm mment c a vo t cc ng c chnh, mment do s suy gim tc quay (do ma st, gi, li thp,.....), mment in ly ra v s suy gim mment do ng c chnh, my pht v h thng in. Mment in v mment c tc ng ln rto ca mt ng c c k hiu i ngc nhau l kt qu ca in a vo v ph ti c ly ra. B qua s suy gim v hm tc quay, mment gia tc Ta l: Ta = Tm - Te Vi Tm: L mment c. Te: L mment in ca khe h khng kh. Vy phng trnh (8.6) tr thnh: em TT dt d f H =2 2 . . (8.7) T mment v cng sut trong n v tng i bng nhau i vi lch nh trong tc , phng trnh (8.7) tr thnh: ).( . 2 2 em PP H f dt d = Trong : Pm: Cng sut c Pe: Cng sut in khe h khng kh. Vy phng trnh vi phn bc hai ny c th c vit nh hai phng trnh vi phn bc nht. ).( . 2 2 em PP H f dt d dt d == 4. GII TCH MNG Trang 113 V 0 = dt d dt d e (8.8) T tc ng b nh mc tnh bng radian trong mi giy l 2pf, phng trnh (8.8) tr thnh. f dt d .2 = 8.3. PHNG TRNH MY IN. 8.3.1. My inng b. Trong vic nghin cu n nh ca qu trnh qu , c bit ch phn tch nhng vn lin quan trong khong thi gian ngn vo khong thi gian 1 giy hoc nh hn, my in ng b c th c m t bng ngun p sau in khng qu c ln khng i, d c s thay i v v tr gc. S biu din ny b qua nh hng ca s li lm v gi thit t thng mc vng khng i v s thay i nh v tc . in p sau in khng qu c xc nh t. tdtat IjxIrEE ..' ' ++= Vi: E: L in p sau khng in qu Et: L in p u cc my in. It: L dng in u cc my in. ra: L in tr phn ng. xd: L in khng qu . (b) th gc pha Trc qui hi It raIt Et jxdIt d (a) S mch tng ng It Et raxd E E Hnh 8.1 : S biu din ca my in ng b. S biu din ca my in ng b c s dng gii quyt mng in v tng ng th gc pha c biu din nh hnh 8.1 S li lm v s bin thin ca t thng mc vng c th c a vo tnh ton bng vic biu din nhng nh hng ca i lng xoay chiu 3 pha ca my in ng b do tc ng ca cc thnh phn dc trc v ngang trc. Dc trc l dc theo ng trc ca cc my v ngang trc l sm pha hn dc trc 900 in. V tr ca trc ngang c th c xc nh bi s tnh ton in p gi thit t ln trc ny. y l in p sau in khng ng b ngang trc v c xc nh. Eq = Et + raIt +jxqIt Vi: Eq: L in p sau khng in ng b ngang trc. xq: L in khng ng b ngang trc 5. GII TCH MNG Trang 114 Nhng c trng ca my in ng b s dng cho cch gii tch mng in v th gc pha tng ng c trnh by trn hnh 8.2 (b) th gc pha Trc Trc qui hi It d Trc d raIt Et jxdIt Eqraxd E It Et (a) S mch tng ng Hnh 8.2 : S biu din ca my in ng b T thng hnh sin sinh ra bi dng in kch t tc ng dc trc. in p cm ng sinh ra bi dng kch t chm tr sau t thng ny 900 v th gi l in p ngang trc. in p ny c th c xc nh bng cch cng in p trn cc Et, in p ri trn in tr phn ng v in p ri c trng nh hng ca s kh t dc trc v ngang trc. Lc b qua nh hng ca s bo ha. ET = Et + raIt + jxdId + jxqIq Trong : ET: L in p tng ng vi dng in kch t. xd: L in khng ng b dc trc xq: L in khng ng b ngang trc Id: L thnh phn dc trc ca dng in cc my Iq: L thnh phn ngang trc ca dng in cc my. th gc pha biu din ET cng nh in p sau in khng qu c trnh by trn hnh 8.3 Thnh phn ngang trc ca in p sau in khng qu t th gc pha l: Eq = Eq - j(xq - xd)Id Trc qui chiu Trc dc Trc ngang Id Iq It Eq d jxqIq jxdId Et raIt jxdIt j(xq-xd)Id Et Eq jxqItE Hnh 8.3 : th gc pha xc nh thnh phn ngang trc ca in p sau in khng qu M Eq l in p t l vi t thng mc vng kt qu ny t s kt hp nh hng ca t trng v dng in phn ng. T t thng mc vng s khng thay i mt cch tc thi theo sau s nhiu lon, Eq cng khng thay i mt cch tc thi. Tc thay 6. GII TCH MNG Trang 115 i ca Eq dc theo trc ngang ty thuc vo in p kch t c iu khin bi b iu chnh v b kch t, in p t l vi dng in kch t v hng s thi gian mch h ca qu trnh qu dc trc c cho bi: )( ' 1' 0 Tdf d q EE Tdt dE = Vi Efd: L s hng c trng cho in p kch t tc ng dc theo trc ngang. Td0: L hng s thi gian mch h dc trc ca qu trnh qu . 8.3.2. My in cm ng. Vic nghin cu tnh n nh qu trnh qu ca ph ti trong h thng in, gm cc ng c cm ng, thng thng c th c trng mt cch thch hp bi cc tng tr mch r. Tuy nhin trong vic nghin cu ph ti s lin quan ca cc ng c cm ng ln, l iu cn thit c trng cc ng c cm ng mt cch chi tit. ng c cm ng c s dng rng ri trong qu trnh cng nghip v c th c nhng nh hng quan trng trong c trng qu trnh qu ca h thng in. Xrs E It E Hnh 8.4 : c trng n gin ha my in cm ng Mt c trng tuyn tnh hp l ca my in cm ng c th thu c bng cch a vo tnh ton nh hng ca qu trnh qu c v qu trnh qu in t ca rto. nh hng ca qu trnh qu in t stato trong h thng lun c b qua. S mch tng ng biu din trong hnh 8.4 c s dng biu din cch thc qu trnh qu ca mt ng c cm ng bao gm nh hng ca qu trnh qu c in ca rto. Vi hng s thi gian ring khng i. Phng trnh vi phn m t mc thay i ca in p sau in khng qu X l : { }tIXXjE T Esfj dt dE )'(' 1 '2 ' 0 = M hng s thi gian mch h rto T0 tnh bng giy l: r mr rf xx T 2 0 + = V dng in ti u cc l: ' 1 )'( jXr EEI s tt + = in khng X v X c th thu c t trng thi n nh thng thng mch tng ng ca my in cm ng nh trn hnh (8.5) . 7. GII TCH MNG Trang 116 rs xrxs s rrxm It Et Hnh 8.5 : S mch tng ca my in cm ng trng thi n nh Vi: rs: L in tr ca stato trong n v tng i. xs: L in khng ca stato trong n v tng i rr: L in tr ca stato trong n v tng i. xr: L in khng ca rto trong n v tng i. xm: L in khng t ha trong n v tng i. s: L h s trt ca rto trong n v tng i in tr v in khng u cng cng sut c bn. T s in p c bn ca stato v rto bng vi t s in p mch h lc dng. H s trt lc dng l: bngTc thctcbngTc s = Khi in tr ca rto rr nh hn so vi in khng Xr th trong tnh ton ca X v X c th b qua. T mch tng ng ca trng thi n nh, th in khng ca mch h xp x l: X = xs + xm in khng ca khi rto xp x l: rm mr s xx xx xX + += . ' 8.4. PHNG TRNH H THNG IN. 8.4.1. c trng ca ph ti. Ph ti ca h thng in ng hn l cc ng c c c trng bi cc mch tng ng, x l trong thi gian qu trnh qu . Nhng c trng c s dng thng thng l tr khng tnh hoc l tng dn i vi t, dng in khng i ti h s cng sut xc nh, cng sut tc dng v phn khng khng i hay l s kt hp ca nhng c trng ny. Ph ti khng i bng cng sut tc dng v phn khng cho trc ti nt ph ti hoc l t l phn trm ca nhng gi tr nh r trong trng hp biu din kt hp. Cc thng s kt hp vi tr khng tnh v dng in khng i c c t nt ph ti cho trc v nt in p tnh ton t cch gii tro

Recommended

View more >