Chibi Gangster Chapter 1

Download Chibi Gangster Chapter 1

Post on 24-Aug-2015

10 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

my failed unpublished novel...just wanna share it anyway

TRANSCRIPT

Chibi GangsterBy AoFilChapter 1: *Note: Translated from Japanese *. . . .Ah, ah . . . another shitty day of my life.Sigurado ao mabobored na naman ao sa ara! na ito. "ero !ala aong magaga!a, ailangan ong mag#aral. $aya heto, nasa paaralan ao ngayon.*%A&N* 'naanto pa o. "ero ito ang usual time na dumadating ao sa s(hool. $asalanan o naman asi eh, nagpuyat ao sa aabasa ng mga libro agabi.' ad)usted my glasses to see (learly !hat*s in front of my eyes. As usual, dried lea+es are s(attered e+ery!here on the pa+ement. ,orning !inds are also present as usual. -he bree.e is a little bit (hiller than usual so ' tightened my tie around my ne(. ' looed do!n at my feet and sa! the s(attered lea+es (aused by the !ind.Nomatter ho!hardthemaintenan(e!ill (leanthismess, theselea+es!illne+er disappear fromthissurfa(e. All they(oulddoisde(reaseitsnumberbefore it !ill form piles. Naa!a tuloy ao sa maintenan(e namin. But they don*tha+e other (hoi(e. -rabaho nila yun, at binabayaran sila sa trabaho nila.-here are still +ery fe! students inside the (ampus. &ell, it*s still +ery early sothis is already e/pe(ted. But ' (an say for sure that these pun(tual students arethe only ones !ho tae s(hool seriously.As ' enter the building, ' (an see a group of students taling and giggling aboutsomething. ,ust be a ne! gossip. 't*s not my (on(ern so ' )ust (ontinued to !alalong the (orridor to my (lassroom.01, iho. Ang aga mo na naman ngayon ah. 2h, !ala pa ngang dumadating naalase mo.34umingon ao at naita o si ,anang Alisya.0$ayo po pala, ,anang Alisya. ,agandang umaga po sa inyo.30,agandang umaga din.3'to pala si ,anang Alisya. 'sa siya sa mga maintenan(e namin. Siya angpinaamasipag sa lahat ng maintenan(e at siya rin ang pinaamaagangpumunta sa trabaho. "ero naaaa!a nga lang asi may atandaan na rin siya.5indi nangadapatsiyangmagtrabahosaganyangedadasoailanganda!para mapag#aral niya yung mga apo niya. 01 sige, mauna na ao ha. 4ilinisin o muna ang lugar banda dun. "agbutihan moang pag#aaral mo ngayong ara! na to ha.30Ah, opo. Sige po ,anang Alisya.3Ang bait talaga niya.-hen ' entered my (lassroom.-ama siya, !ala pa ngang dumadating. "ero, anong pai o6 ,as mabuti nga to,tahimi na tahimi ang (lassroom pagpaso o sa umaga."umunta ao sa upuan o. 'nayos o agad yung mga gamit o. 'n#organi.e oang mga notes o a((ording sa pagasunud#sunod ng mga sub)e(t at tinabi sabandang ali!a sa ilalim ng des. Sa anan banda naman naalagay yung mgaG#te(hsignpensoindi7erent in#(olors, (orre(tiontape, ruler at ibapangaailanganin o sa pagta#tae notes."agatapos ong iayos yung mga gamit o, naisip ong magbasa na lang ng librodahil maaga pa naman at matagal pa bago mag#8st period. Nilabas o yung libroo at binusan ung saan ao huling natapos.After fe! minutes, a group of girls entered the (lassroom. -hey !ere ha+ing ali+ely (on+ersation about something ' don*t no!. -hey ept giggling andlaughing. -hey*re really ha+ing fun and that*s +ery ni(e for them. But not for me. Ang ingay aya nila. 5indi ao maafo(us sa binabasa o. ' tried to glare at them. 4u(ily, someonesensiti+eenoughnoti(edmeshootingdaggersatthemand!arned the others. 5ay, salamat. 5ininaan di nila yung mga boses nila."atuloynanamanaosapagbabasa. "agataposnanamanngilangminuto,unti#unti nang pumapaso ang mga (lassmate o sa (lassroom namin. Sigh. 'tonaangsignnahindi naomaaabasanangtahimi. "eropinilit oparingmagbasa ahit medyo maingay na dito sa loob. $$$999999'''''NNNNGGG::::-umunog na rin ang s(hool bell. "ero !ala pa rin ang 8rst period tea(her namin.Busy na naman siguro sa fa(ulty. 5indi na rin masama ung !ala siya. At least, may oras aong magbasa ng libro.But suddenly, may mga panira ng atahimian ang dumating. Napansin sila ngmga alase o at tiningnan sila. Sino pa naman ang hindi maaapansin e halossipain na nila yung mga des pagdaan nila patungo sa mga seats nila."agatapos ay nag!entuhan sila na parang sila ang may#ari ng (lassroom na to.Naaab!isit: Ang ingay nila:0Boys: 5inaan niyo namn ang mga boses niyo, Ang agaaga pa, baamaadistorbo ayo sa mga atabi nating (lassroom:3 Buti nalangpinagalitansilang(lasspresidentnamingnamaybosesnadi#maabasag pingan but lough enough na marinig mo.As soon as those guys heard our (lass president*s plea, tumahimi agad sila. &o! ha. $aninalangparasilangmgaasongnaa!alasaulungan, ngayonmuhanasilang tutang naglalambing. Sa bagay, malaas naman din ang (harisma ng babaeng to. 5alos lahat ng mgalalae dito sa room;' mean sa buong (ampus napapaluhod niya !hene+er andho!e+er she !ants."atheti(, right6 Natata!a ao tu!ing naiita o yung mga lalaingnagaandarapa as they hopelessly !orship their so#(alled goddess.No. ' don*tha+eanyhatredto!ards2mily. 5indi olangtalagamaintindihanungbaitniyasinasadyangi#hypnoti.eangaramihansamgalalai ditosas(hool. 1o, sinasadya niya. But don*t !orry. 5indi gumagana sain yung(harisma niya. "agatapos paamuhin ni2mily yung mga tuta, may isa na namang (lassmateang dumating at binati siya. 0,ornin*: Class pre.:3 he !a+ed his hand and grinned.0Good morning din, Al+in:3 she greeted ba( and smiled s!eetly as she (ould.Bumaling naman ang tingin ni Al+in sa ain.0