chan phat tong phu luc

Download Chan Phat Tong Phu Luc

Post on 19-Jun-2015

470 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PH CA PHT (TR BNH LOI) NHAM CHNG (UNG TH) KIM N TNG PH TR THNG (AU)

CH HUYT (CM MU)

TIU VIM

TRNG C

PVC (t ngun http://www.tbsn.org/chinese/practice/Foo.htm)

1

T (AU BNG INGOI, A CHY)

AN MIN (NG YN)

U TH

KHI THU (HO)

V BNH (AU D DY)

TH HUYT

PVC (t ngun http://www.tbsn.org/chinese/practice/Foo.htm)

2

NGHI NAN TPCHNG

NO TRNG PHONG

THN KHUY (H)

SANG C (L LOT)

KH MUN (BUN BC UT NHN TINH HNGKT) THNG (MT VIM TY)

PVC (t ngun http://www.tbsn.org/chinese/practice/Foo.htm)

3

IN BNH GIN TH NI TCH HUYT TRNG GIO (SU BGIAN CN)

THNG HN

NGC TT (ST RT)

HNG THNG ( TYAU; VIM)

PVC (t ngun http://www.tbsn.org/chinese/practice/Foo.htm)

4

KH SUYN

CT THCH, CTKHOA

CM MO

NH MINH ( TAI)

BA (CM)

NHA THNG (AU RNG)

PVC (t ngun http://www.tbsn.org/chinese/practice/Foo.htm)

5

TIU NHI KINHPHONG

MC TT (BNH MT)

B PHU BNH

PHONG THP

THN TNG,NG NIU (TIU NG)

TIU NHI KINHPHONG

PVC (t ngun http://www.tbsn.org/chinese/practice/Foo.htm)

6

B PHU BNH

CHUYN TR PHKHOA

THT MIN (MT NG)

TH CC BTLNH

LU HNH BNH (BNHDCH, BNH TRUYN NHIM)

PVC (t ngun http://www.tbsn.org/chinese/practice/Foo.htm)

7

PH T TR ST LOI QU NHIP TINHKH

THU BCH ST

AN TRCH PST

TN T

P ST

T T

PVC (t ngun http://www.tbsn.org/chinese/practice/Foo.htm)

8

D H

TN C PH THUT

TR QU

NAM HI NGPH ST

N HI NGPH ST

KHC PHU

PVC (t ngun http://www.tbsn.org/chinese/practice/Foo.htm)

9

KHC TH

T T

TRM T

HNG BCH HXUNG PHM (XUNG PHM VIC HIU H)

GII QUITHANH, QUI HNH

TIU HI XUNGPHM

PVC (t ngun http://www.tbsn.org/chinese/practice/Foo.htm)

10

LIM THNGHC KH

D HNH T QU

XUNG PHMBCH H TINH

XUNG PHMTO TRU TINH

XUNG PHMPH MA TINH

C MNGCHUYN CT

TRN M D NG TRCH LOIPVC (t ngun http://www.tbsn.org/chinese/practice/Foo.htm)

11

TRN TRCH

TRN TR

TNH TRCH

TRN TRCH BNH TRN GIA TRCHAN HO KH

TRN TRCH

PVC (t ngun http://www.tbsn.org/chinese/practice/Foo.htm)

12

TN C TRN NG PHNG TH THN

TN C TRN TN C TY PHNG TH THN TRN NAM PHNG TH THN

TN C TRN BC PHNG TH THN

PHN PH (M M)

AN PHN BIA (AN BIAM)

PVC (t ngun http://www.tbsn.org/chinese/practice/Foo.htm)

13

PHNG O (PHNGTRM CP)

LO QUN TRN TRCH PH

CT TNG T NG CH LOI CU TI CU TI THO TRI

PVC (t ngun http://www.tbsn.org/chinese/practice/Foo.htm)

14

PH TH

AN PHN (M) PHT PHU PH HO MCT

KHAI CNG I CT THIP XNG PHNG

KHAI CNG TH C TC THNHI CT THIP I MN (BN NH NHANH)

PVC (t ngun http://www.tbsn.org/chinese/practice/Foo.htm)

15

CNG NHN HOMC

PHNG C HNGVNG

SINH NAM

BNH AN

CM TNH HP HO

CN HC

PVC (t ngun http://www.tbsn.org/chinese/practice/Foo.htm)

16

LNH NHN SINH NHN NHN KNH IU

TRNG I TNG

TRCH U T (REOSC SC)

PVC (t ngun http://www.tbsn.org/chinese/practice/Foo.htm)

17

TU PHP H THN LOI CP S CUTHNH HONG

CP S CU LT

LINH PH

KHI LINH

TAM SNCU HU TH PHP QUANG

CHN PHTTNG B PH

PVC (t ngun http://www.tbsn.org/chinese/practice/Foo.htm)

18

N PH

T AO BINH KIP

T AO BINH KIP

H THN

T KHU THIT

NG QU TUTHN PH

PVC (t ngun http://www.tbsn.org/chinese/practice/Foo.htm)

19

PHT QUANG PH

CHUYN LUNXUT TH PH

TRUYN THTHP PHP GII

K THA LOI (LOI KHC) GII (CAI NH BC) GII TU (CAI RU) GII YN (CAI THUC PHIN)

PVC (t ngun http://www.tbsn.org/chinese/practice/Foo.htm)

20

TUYT X TRNG

N DCH BT SINH

TIU HI D KHC

TR MNG

KHU CU (UI CH)

TNG T

PVC (t ngun http://www.tbsn.org/chinese/practice/Foo.htm)

21

TINH THN BT CHN TC TU TC TNH TM THN BT NINH

NIU SNG (I DM)

VNG THUYN (SAYSNG)

HO CT

PVC (t ngun http://www.tbsn.org/chinese/practice/Foo.htm)

22

THI SINH (TR SN)

THAI V BT CHNH

THI SINH

LU SN ( NON)

PVC (t ngun http://www.tbsn.org/chinese/practice/Foo.htm)

23