«cas nolikums.docx · web viewpiegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai...

of 41 /41
APSTIPRINĀTS APP Dārzkopības institūta iepirkuma komisijas 2017. gada 27. februāra sēdē protokols Nr. 3/1 iepirkumu komisijas priekšsēdētāja _____________________ Inese Ebele Atvasināta publiska persona Dārzkopības institūts Iepirkums Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi APP Dārzkopības institūta Siltumnīcu kompleksa pārbūvei iepirkuma identifikācijas numurs DI 2017/3 NOLIKUMS 1

Author: others

Post on 05-Sep-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: «cas NOLIKUMS.docx · Web viewpiegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā

APSTIPRINĀTSAPP Dārzkopības institūta

iepirkuma komisijas2017. gada 27. februāra sēdē

protokols Nr. 3/1iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

_____________________Inese Ebele

Atvasināta publiska personaDārzkopības institūts

Iepirkums

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi APP Dārzkopības institūta Siltumnīcu kompleksa pārbūvei

iepirkuma identifikācijas numurs DI 2017/3

NOLIKUMS

2017

1

Page 2: «cas NOLIKUMS.docx · Web viewpiegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: DI 2017/32. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA2.1. Pasūtītājs un tā rekvizīti: APP Dārzkopības institūts (turpmāk tekstā – DI)Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV-3701Reģ. Nr. 900021276922.2. Iepirkumu organizē un veic DI Iepirkuma komisija, izveidota ar DI direktores 2017. gada 27. februāra rīkojumu Nr.9 – r. 2.3. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 pantu.2.4. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma nolikumam (turpmāk – nolikums) un citai iepirkuma dokumentācijai DI mājas lapā www.lvai.lv, sadaļā „Iepirkumi”, sākot ar iepirkuma Nr. DI 2017/3 izsludināšanas brīdi.2.5. Pasūtītāja kontaktpersona par: 2.5.1. nolikumu DI projektu vadītāja Evija Mizga, tālr. 63722294, e-pasta adrese: [email protected];2.5.2. par projektēšanas uzdevumu:

siltumnīcas augu pataloģijas pētījumiem DI vadošās pētniece Inga Moročko-Bičevska, tālr. 25148582, e-pasta adrese: [email protected]

siltumnīcas selekcijas pētījumiem DI vadošā pētniece Sarmīte Strautiņa, tālr. 29268534, e-pasta adrese: [email protected]

halles pārbūvei DI direktores vietniece Baiba Skrebele, tālr. 29126471, e-pasta adrese: [email protected].

2.6. Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši PIL normām.2.7. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar PIL normām.2.8. Iepirkums tiek veikts ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.4. pasākuma “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” projekta "LLU pētniecības un attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana" ietvaros. 2.9. Pasūtītājs patur tiesības pārtraukt iepirkumu un/vai neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, t.sk., netiek piešķirts finansējums projekta realizācijai vai piešķirtais finansējums ir nepietiekams.

3. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA3.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 10. martam plkst. 1000 pasūtītāja telpās, Graudu ielā 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV-3701, administrācijas ēkas 1. stāva kabinetā ar informatīvo uzrakstu „Sekretāre/Grāmatvedība”, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.3.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc nolikuma 3.1. punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.3.3. Iepirkumam iesniegto piedāvājumu atvēršanu, noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlases dokumentu un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

4. PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANA 4.1. Pretendentam ir jāsagatavo piedāvājuma 1 (viens) oriģināls, 1 (viena) kopija un 1 (viena) elektroniskā kopija, kas jāiesniedz elektroniskā formā uz elektroniskā datu nesēja. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijām norāda attiecīgi “ORĢINĀLS” un “KOPIJA”.Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.4.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

Pasūtītāja nosaukums un adrese; Pretendenta nosaukums un adrese; Atzīme:

2

Page 3: «cas NOLIKUMS.docx · Web viewpiegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā

Piedāvājums iepirkumam Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi APP Dārzkopības institūta Siltumnīcu kompleksa

pārbūveiID Nr. DI 2017/3

Neatvērt līdz 2017. gada 10. martam plkst. 1000

4.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.4.4. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantotā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona.4.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.4.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas regulē dokumentu juridiskā spēkā un noformēšanas prasības. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā. 4.7. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo uz A4 formāta lapām, datorrakstā, skaidri salasāms un bez labojumiem.4.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.4.9. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot iepirkuma nolikuma 3.2. punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši PIL prasībām.4.10. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

5. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU5.1. Iepirkuma priekšmets – būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība APP Dārzkopības institūta Siltumnīcu kompleksa pārbūvei. 5.2. Projektēšanas stadijas:

1) būvprojekts minimālā sastāvā un būvniecības iesniegums;2) būvprojekts;3) būvprojekts jāizstrādā vairākās kārtās (paredzot iespēju būvniecību realizēt vairākās kārtās).

5.3. CPV kods: 71200000-0 “Arhitektūras un saistītie pakalpojumi”; CPV kods: 71000000-8 „Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi”. 5.4. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.5.5. Projektēšanas uzdevums ir norādīts nolikuma 6.pielikumā.5.6. Darba izpildes laiks ir 11 (vienpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.5.7. Pretendentiem pirms piedāvājumu iesniegšanas ir jāveic objekta apskate (apsekošana). Objekta apsekošana iepriekš jāsaskaņo ar nolikuma 2.5.1. punktā norādīto pasūtītāja kontaktpersonu, par ko tiek parakstīts objekta apsekošanas akts, kas jāpievieno piedāvājumam (nolikuma 9. pielikums).

6. PRETENDENTA IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI, KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

6.1. Iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja Pasūtītājs konstatē PIL 8.2 panta 5.daļas 1. vai 2.punktā minētos apstākļus (ievērojot 8.2 panta 7. un 8.daļu noteikumus). 6.2. Nolikuma 6.1. punktā noteiktā prasība ir attiecināma arī uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība.

6.3. Pretendenta piedāvājumā jābūt iekļautiem sekojošiem atlases dokumentiem:

3

Page 4: «cas NOLIKUMS.docx · Web viewpiegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā

Nr.p.k. Prasība Iesniedzamie dokumenti Piezīmes

6.3.1. PRASĪBAS PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS VEIKŠANAI

6.3.1.1 Pretendents ir reģistrēt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā:

LR komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja to paredz normatīvie akti; LR Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, ja to paredz normatīvie akti.

1.Attiecīgās institūcijas ārvalstīs izsniegtas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija (Par Latvijā reģistrētiem pretendentiem Pasūtītājs iegūs informāciju valsts informācijas sistēmās)

2.Būvkomersanta reģistrācijas apliecības vai cita līdzvērtīga dokumenta, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, apliecināta kopija. (Par Latvijā reģistrētiem pretendentiem Pasūtītājs iegūs informāciju valsts informācijas sistēmās).

Iesniedz par: Pretendentu ; personālsabiedrības biedru ,

ja Pretendents ir personālsabiedrība;

Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām

6.3.2 PRASĪBAS SAIMNIECISKAJAM UN FINANSIĀLAJAM STĀVOKLIM

6.3.2.1 Pretendenta pēdējo 3 (trīs) gadu vidējais gada finanšu apgrozījums bez PVN projektēšanā ir vismaz divas reizes lielāks par piedāvāto līgumcenu. Uzņēmumu, kas dibināti vēlāk, vidējais gada finanšu apgrozījums tā darbības laikā ir vismaz divas reizes lielāks par piedāvāto līgumcenu.

Paraksta tiesīgas vai pilnvarotas personas parakstīta izziņa par finanšu apgrozījumu bez PVN pēdējos 3(trīs) gados. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk, izziņa par finanšu apgrozījumu tā darbības gados.

Piegādātājs var balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei

6.3.3 PRASĪBAS TEHNISKAJĀM UN PROFESIONĀLAJĀM SPĒJĀM

6.3.3.1 Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. kā arī 2017., skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam) ir veicis vismaz 1 (vienas) metāla karkasa stikla siltumnīcas ar atšķirīgu zonu mikroklimata vadīšanas funkciju pārbūves projektēšanas darbus ar kopējo platību ne mazāku par 500 m2, un projekts ir saskaņots un akceptēts.

1.Pieredzes apraksts saskaņā  ar 3.pielikumu.2. 1 (viena) pozitīva atsauksme par pieredzes aprakstā minētajiem projektēšanas darbiem.

6.3.4. PRETENDENTAM IEPIRKUMA LĪGUMA IZPILDEI JĀPIESAISTA ŠĀDI SPECIĀLISTI (PIELIKUMS NR.4.)6.3.4.1. • būvprojekta vadītājs/a,

kuram uz plānoto līguma noslēgšanas brīdi būs atbilstoši normatīvo aktu prasībām izsniegts Latvijas Republikā spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts vai būvprakses sertifikāts ēku būvkonstrukciju projektēšanā, un kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2014., 2015., 2016. kā arī 2017. laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir šāda pieredze: kā būvprojekta vadītājs ir vadījis vismaz 1 (vienu) metāla karkasa stikla siltumnīcas pārbūvi. Būvprojektam jābūt saskaņotam un akceptētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1. CV saskaņā ar veidni Nr.5 (pielikums Nr.5).

2. Latvijas Republikā spēkā esoša atbilstoši normatīvo aktu prasībām izsniegta sertifikāta kopija (apliecināta).

Ja Pretendenta speciālistam nav Latvijas Republikā spēkā esošs attiecīgais sertifikāts, tad ir jāpievieno Pretendenta parakstīts apliecinājums, ka līdz plānotajam līguma noslēgšanas brīdim, tas būs saņēmis Latvijas Republikā spēkā esošu arhitekta prakses sertifikātu vai būvprakses sertifikātu ēku būvkonstrukciju projektēšanā.

6.3.4.2. • arhitekts/e,- kuram uz plānoto līguma noslēgšanas brīdi būs atbilstoši normatīvo aktu prasībām izsniegts Latvijas Republikā spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts un - kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2014., 2015., 2016. kā arī 2017. laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), ir pieredze vismaz 1 (vienas) metāla karkasa stikla siltumnīcas ar atšķirīgu zonu mikroklimata vadīšanas funkciju projektēšanā. Būvprojektam jābūt saskaņotam un akceptētam normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

1. CV saskaņā ar veidni Nr.5 (pielikums Nr.5).2. Latvijas Republikā spēkā esoša arhitekta prakses sertifikāta kopija (apliecināta).Ja Pretendenta speciālistam nav Latvijas Republikā spēkā esošs attiecīgais sertifikāts, tad ir jāpievieno Pretendenta parakstīts apliecinājums, ka līdz plānotajam līguma noslēgšanas brīdim, tas būs saņēmis Latvijas Republikā spēkā esošu arhitekta prakses sertifikātu.

6.3.4.3. • ēku konstrukciju projektētājs/a, 1. CV saskaņā ar veidni Nr.5 (pielikums

4

Page 5: «cas NOLIKUMS.docx · Web viewpiegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā

- kuram uz plānoto līguma noslēgšanas brīdi būs atbilstoši normatīvo aktu prasībām izsniegts Latvijas Republikā spēkā esošs sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā un

- kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2014., 2015., 2016. kā arī 2017.gada laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) , ir pieredze vismaz 1 (vienas) metāla karkasa stikla siltumnīcas ar atšķirīgu zonu mikroklimata vadīšanas funkciju būvprojekta būvkonstrukciju sadaļas projektēšanā.

Būvprojektam jābūt saskaņotam un akceptētam normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

Nr.5).2. Latvijas Republikā spēkā esoša ēku konstrukciju projektētāja sertifikāta kopija (apliecināta).Ja Pretendenta speciālistam nav Latvijas Republikā spēkā esošs attiecīgais sertifikāts, tad ir jāpievieno Pretendenta parakstīts apliecinājums, ka līdz plānotajam līguma noslēgšanas brīdim, tas būs saņēmis Latvijas Republikā spēkā esošu sertifikātu ēku konstrukciju projektēšanā.

6.3.4.4. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs/a,- kuram uz plānoto līguma noslēgšanas brīdi

būs atbilstoši normatīvo aktu prasībām izsniegts Latvijas Republikā spēkā esošs sertifikāts ūdensapgādes, un kanalizācijas sistēmu projektēšanā, un

- kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2014., 2015., 2016. kā arī 2017.gada laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), ir pieredze vismaz 1 (vienas) metāla karkasa stikla siltumnīcas ar atšķirīgu zonu mikroklimata vadīšanas funkciju būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu sadaļas projektēšanā.

Būvprojektam jābūt saskaņotam un akceptētam normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

1. CV saskaņā ar veidni Nr.5 (pielikums Nr.5).2. Latvijas Republikā spēkā esoša ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētāja prakses sertifikāta kopija (apliecināta).Ja Pretendenta speciālistam nav Latvijas Republikā spēkā esošs attiecīgais sertifikāts, tad ir jāpievieno Pretendenta parakstīts apliecinājums, ka līdz plānotajam līguma noslēgšanas brīdim, tas būs saņēmis Latvijas Republikā spēkā esošu sertifikātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā.

6.3.4.5. • siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētājs/a,- kuram uz plānoto līguma noslēgšanas brīdi

būs atbilstoši normatīvo aktu prasībām izsniegts Latvijas Republikā spēkā esošs sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā, un

- kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2014., 2015., 2016. kā arī 2017.gada laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), ir pieredze vismaz 1 (vienas) metāla karkasa stikla siltumnīcas ar atšķirīgu zonu mikroklimata vadīšanas funkciju būvprojekta siltumapgādes un ventilācijas sistēmu sadaļas projektēšanā.

Būvprojektam jābūt saskaņotam un akceptētam normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

1. CV saskaņā ar veidni Nr.5 (pielikums Nr.5).2. Latvijas Republikā spēkā esoša siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētāja sertifikāta kopija (apliecināta).Ja Pretendenta speciālistam nav Latvijas Republikā spēkā esošs attiecīgais sertifikāts, tad ir jāpievieno Pretendenta parakstīts apliecinājums, ka līdz plānotajam līguma noslēgšanas brīdim, tas būs saņēmis Latvijas Republikā spēkā esošu sertifikātu siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā.

6.3.4.6. • elektroietaišu projektētājs/a,- kuram uz plānoto līguma noslēgšanas brīdi

būs atbilstoši normatīvo aktu prasībām izsniegts LR spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu projektēšanā un

- kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2014., 2015., 2016. kā arī 2017.gada laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), ir pieredze vismaz 1 (vienas) metāla karkasa stikla siltumnīcas ar atšķirīgu zonu mikroklimata vadīšanas funkciju būvprojekta elektroapgādes (EL) un elektroapgādes, ārējo tīklu (ELT) sadaļu projektēšanā.

Būvprojektam jābūt saskaņotam un akceptētam normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

1. CV saskaņā ar veidni Nr.5 (pielikums Nr.5).2. Latvijas Republikā spēkā esoša elektroietaišu projektētāja sertifikāta kopija (apliecināta).Ja Pretendenta speciālistam nav Latvijas Republikā spēkā esošs attiecīgais sertifikāts, tad ir jāpievieno Pretendenta parakstīts apliecinājums, ka līdz plānotajam līguma noslēgšanas brīdim, tas būs saņēmis Latvijas Republikā spēkā esošu sertifikātu elektroietaišu projektēšanā.

6.4. Pretendents iesniedz pieteikumu dalībai iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas (2.pielikums) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarota persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.6.5. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno

5

Page 6: «cas NOLIKUMS.docx · Web viewpiegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā

piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā līguma izpildei.6.6. Ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju/-s, tad Pretendents iesniedz dokumentālu apliecinājumu par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē, kā arī norāda visus apakšuzņēmējam/-iem nododamo darbu apjomu.6.7. Pretendents Tehniskajā piedāvājumā iesniedz 1) projekta izstrādes aprakstu - metodiku (paskaidrojuma raksts brīvā formā), kas apliecina pretendenta izpratni par veicamā darba apjomu un sarežģītības pakāpi, un 2) projektēšanas darbu izpildes kalendāro grafiku nedēļās, norādot galvenos veicamos darbus (būvprojektēšanas stadijas).6.8. Pretendents sagatavo Finanšu piedāvājumu saskaņā ar projektēšanas uzdevumu. 6.9. Piedāvājuma cenu pretendents nosaka euro, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un to ieraksta finanšu piedāvājuma veidlapā.6.10. Piedāvājuma cena ietver visus nodokļus, nodevas, maksājumus un visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot PVN. 6.11. Līgumcena tiek fiksēta uz visu darbu izpildes laiku un netiek pārrēķināta, izņemot normatīvajos aktos un iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

7. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI7.1. Iepirkuma komisija par piedāvājuma izvēles kritēriju nosaka piedāvājumu ar viszemāko, kas atbilst iepirkuma nolikuma prasībām.7.2. Iepirkuma komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 4.4., 4.5., 4.6., 4.7. un 4.8.punktu prasībām un ir iekļauti nolikuma 6.4. punktā norādītie dokumenti. 7.3. Ja piedāvājums neatbilst kādai no nolikuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Ja piedāvājumā nav iekļauti visi 6.punktā norādītie dokumenti, komisija pretendenta piedāvājumu tālāk neizskata.

8. LĒMUMA PIEŅEMŠANA8.1. Lai pārbaudītu, vai pretendents un nolikuma 6.2.punktā minētā persona nav izslēdzami no dalības iepirkumā PIL 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, iepirkumu komisija:

8.1.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 6.2.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: a) par PIL 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra,b) par PIL 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta.

Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, nepieprasot pretendenta un nolikuma 6.2.punktā minētās personas piekrišanu.

Atkarībā no pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:1) neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta

noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un nolikuma 6.2.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

2)  informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai nolikuma 6.2.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un nolikuma 6.2.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja

6

Page 7: «cas NOLIKUMS.docx · Web viewpiegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā

noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

8.1.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu, vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 6.2.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts, vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un nolikuma 6.2.punktā minēto personu neattiecas nolikuma 8.1.punktā noteiktie gadījumi. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

8.2. Iepirkumu komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēgts no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 8.2panta piekto daļu.8.3. Ja komisija konstatē, ka uz pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas nolikumā minētie izslēgšanas nosacījumi un nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām, tad pretendents tiek apstiprināts par iepirkuma uzvarētāju.8.4. Ja komisija pretendentam, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, konstatē nolikumā noteikto pretendentu izslēgšanas nosacījumu esamību, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā un komisija izvērtē nākošā pretendenta, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstību nolikuma izvirzītajiem nosacījumiem.

9. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA9.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkumu komisijas pieņemtajam lēmumam.9.2. Pasūtītājs slēgs līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar iepirkuma dokumentācijas noteikumiem un Publisko iepirkumu likumu. 9.3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar nākamo zemāko cenu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst visām nolikuma prasībām, bet tas atsakās līgumu slēgt, komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.9.4. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, iepirkumu komisija, publicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu. 9.5. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgais līgums vai tā grozījumi, iepirkuma komisija DI mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas.

10. PIELIKUMINolikumam ir pievienoti sekojoši pielikumi, kas ir neatņemama nolikuma sastāvdaļas:

1. pielikums. Finanšu piedāvājuma veidne; 2. pielikums. Pieteikuma veidne;3. pielikums. Pretendenta pieredzes apraksts;4.pielikums Pretendenta piedāvātā kvalificētā personāla saraksta, kas apliecina kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām, veidne;5. pielikums. CV veidne;6. pielikums. Projektēšanas uzdevums;7. pielikums. Līguma projekts projektēšanai; 8. pielikums. Līguma projekts autoruzraudzībai;9. pielikums. Objekta apsekošanas lapa.

7

Page 8: «cas NOLIKUMS.docx · Web viewpiegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā

Pielikums Nr.1 (DI 2017/3)

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi APP Dārzkopības institūta Siltumnīcu kompleksa pārbūvei

ID Nr. DI 2017/3FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, reģ.Nr.AdreseDatumsPretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons, e- pasts)

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, mēs apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma noteikumiem, un piedāvājam veikt projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumus APP Dārzkopības institūta

Siltumnīcu kompleksa pārbūvei

Nr. p.k.

Iepirkuma priekšmets Piedāvātā līgumcena Eurobez PVN ar PVN

1 Būvprojekta izstrāde atbilstoši iepirkuma dokumentācijas prasībām1.1. kārta1.2. kārta

2 Autoruzraudzība2.1. kārta2.2. kārta

Kopā būvprojekta izstrāde un būvuzraudzība:

Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Amats) (paraksts) (paraksta atšifrējums)

(zīmogs)

8

Page 9: «cas NOLIKUMS.docx · Web viewpiegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā

Pielikums Nr.2 (DI 2017/3)

<Pretendenta nosaukums><reģistrācijas numurs vai personas kods><adrese><kontaktpersona><tālrunis><fakss><e-pasts>

Pieteikums dalībai iepirkumā

Iesniedzot savu piedāvājumu APP Dārzkopības institūta, Reģistrācijas Nr. 90002127692, adrese: Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV-3701, organizētajā Iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 pantu „Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi APP Dārzkopības institūta Siltumnīcu kompleksa pārbūvei”, ID Nr. DI 2017/3 ar šo apliecinām, ka:

1) esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

2) visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

Iesniedzu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma, un apņemos slēgt iepirkuma līgumu, ja tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

(Amats) (paraksts) (paraksta atšifrējums)

(zīmogs)

<vieta><datums>

9

Page 10: «cas NOLIKUMS.docx · Web viewpiegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā

Pielikums Nr.3 (DI 2017/3)

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi APP Dārzkopības institūta Siltumnīcu kompleksa pārbūvei

ID Nr. DI 2017/3

 ____________________________________________________________ (Pretendenta nosaukums, Reģ. Nr. )

pieredzes apraksts atbilstoši nolikuma 6.3.3.1. kvalifikācijas prasībām

Nr.p.k.

Projekta nosaukums unprojekta saņēmējs

Veikto darbuveidi

Darbu apjoms (ēkas platība

m2)

Pasūtītājs, kontaktpersona, kontakttālrunis

Darbu uzsākšanas un pabeigšanas

datums

1 Nosaukums

XXXXm2 Amats, vārds uzvārds

līgums-00.00.0000nodošanas –pieņemšanas akts-

Tālruņa Nr. 00.00.0000

Būvprojekts akceptēts būvvaldē - 00.00.0000

Norādīt tikai iepirkuma dokumentācijas prasībām visatbilstošākos objektu/s

(Amats)                                              (paraksts)                                    (paraksta atšifrējums)                                                                                                                                    (zīmogs)

<vieta> <datums>          

10

Page 11: «cas NOLIKUMS.docx · Web viewpiegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā

Pielikums Nr.4 (DI 2017/3)

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi APP Dārzkopības institūta Siltumnīcu kompleksa pārbūvei

ID Nr. DI 2017/3

Pretendenta piedāvātā kvalificētā personāla saraksts, kas apliecina kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām (nolikuma 6.3.4. punkts)

Projektā paredzētais amatsPiedāvātā speciālista

vārds, uzvārdsSaistība ar

pretendentu

Kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta Nr.un izdevējs

(Amats) (paraksts) (paraksta atšifrējums)

(zīmogs)

<vieta><datums>

11

Page 12: «cas NOLIKUMS.docx · Web viewpiegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā

Pielikums Nr.5 (DI 2017/3)CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums: ___________________________________Identifikācijas numurs: _______________________________Piedāvātā pozīcija augstāk minētā līguma izpildē:_________________________________________1. Uzvārds:2. Vārds:3. Dzimšanas gads:4. Izglītība:Mācību IestādeDatums: no / līdzIegūtais grāds vai diploms4. Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5- pamatzināšanas )

Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme

5. Patreizējais amats un darba vieta:6. Specializācija (Profesionālā kompetence): 7. Darba pieredze:

Komersanta firma(nosaukums):Adrese:Datums no/līdzAmats:Darba apraksts:

8. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:Darba izpildes gads Darba vieta Amats/pozīcija Klients, darba apraksts

(pretendents aizpilda pēc saviem ieskatiem)9. Iepriekšējo piecu gadu laikā veiktie darbi, kuros piedāvātais speciālists darbojās tādā pašā pozīcijā, kā piedāvātā pozīcija augstākminēto darbu izpildē:

Gads Projekts/Pasūtītājs Kopējaisbūvdarbu

apjoms projektaietvaros (EUR

bez PVN)

Būves veids, īssapraksts

Pozīcija

10. Cita saistītā informācijaEs, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.Ar šo es apņemoskā _________________________ <norādīt pozīciju>uz pilnu slodzi strādāt pie līguma„______________________________________________________________________________”izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts<Pretendenta nosaukums>piedāvājumā, gadījumā, ja šim Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

Vārds, UzvārdsParakstsDatums

12

Page 13: «cas NOLIKUMS.docx · Web viewpiegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā

Pielikums Nr. 6 (DI 2017/3)

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi APP Dārzkopības institūta Siltumnīcu kompleksa pārbūvei

Iepirkuma identifikācijas Nr. DI 2017/3

1. Pasūtītājs – APP „Dārzkopības institūts”, Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pag., Dobeles novads, LV-3701.

2. Objekta nosaukums: Siltumnīcu komplekss, (zemes gabala kadastra numurs 4672 001 0085, būves kadastra apzīmējums 4672 001 0085 002; 4672 001 0085 005; 4672 001 0085 006).

3. Objekta raksturojums:

Atbilstoši inventarizācijas lietai ir viena ēka - laboratorijas vecais korpuss, kuru veido laboratorijas ēka, tīklu māja un siltumnīcas. Siltumnīcas ar veco laboratorijas korpusu savieno funkcionāli novecojusi, neapkurināma halle, kura pilda palīgtelpu (tehniskās telpas, augsnes telpas, siltumnīcu piederumu un substrāta noliktavu) funkcijas. Esošās siltumnīcas šobrīd neatbilsts tehniskajām prasībām un Dārzkopības institūta stratēģijai zinātniskās kapacitātes veicināšanai augu pataloģijas un selekcijas pētījumu nodrošināšanai.

4. Mērķis un sasniedzamais rezultāts:

4.1. Izstrādājamais būvprojekts būs saistīts ar projekta iesniegumu, ko Dārzkopības institūts kopā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti plāno iesniegt darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.4. pasākumam „P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšanai”.

4.2. Nodrošināt Baltijas jūras reģionam piemērotu dārzaugu šķirņu klāsta daudzveidošanu un selekciju, un dārzkopības zinātnes bioloģisko pamatu pētījumus, izmantojot energoefektīvu vidi, veicinot energoefektīvu pieeju infrastruktūras attīstībā.

4.3. Pārbūvēt esošās ēkas, demontējot vecās siltumnīcas un to vietā uzbūvējot jaunas, pārbūvējot siltumnīcas un laboratorijas ēku savienojošo halli, pielāgojot to mūsdienu funkcionālajām prasībām.

4.4. Radīt priekšnoteikumus efektīvākam zinātnieku darbam un savstarpējai sadarbībai, veicinot inovatīvo ieceru īstenošanu.

5. Izmantojamie normatīvi un standarti:

Izstrādājot būvprojektu, Projektētājam jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, būvnormatīvi un standarti.

6. Darba apraksts:

6.1. 1. projektēšanas kārta:

Plānoto siltumnīcu kopējā platība sastāda ~ 930 m2 (platums ~ 29 m, garums ~ 32 m). Plānotais augstums vismaz 6 m. Siltumnīcas sadalītas divos sektoros:

1) augu patoloģijas pētījumiem (mikoloģija, entomoloģija, bakterioloģija, virusoloģija);

2) selekcijas pētījumiem.

Katram sektoram atsevišķs gaitenis, katrs sektors sadalīts atsevišķos mazākos nodalījumos (selekcijas sektors - trīs nodalījumos, augu patoloģijas sektors - četros nodalījumos).

Katram sektoram atsevišķa klimata kontroles regulācija.

Siltumnīcas plānotas:

13

Page 14: «cas NOLIKUMS.docx · Web viewpiegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā

apkurināmas; ar klimata un augu laistīšanas/mēslošanas regulācijas sistēmām; ar appludināmiem, bīdāmiem galdiem (galda virsmas slodze vismaz līdz 80 kg/m2); augu patoloģijas sektoram ar izlietotā ūdens dezinfekcijas iespējām; augu patoloģijas sektoram jāparedz atbilstošs blīvējums bioloģiskās drošības

nodrošināšanai; ar energotaupības un noēnošanas aizkariem.

Optimālais temperatūras režīms telpās no 5 līdz 30 C°.

Projektētā ēka – siltumnīca jāparedz no metāla karkasa konstrukcijām un stikla apšuvuma. Grīdas segums – augstas noslodzes izturīga materiāla, kā, piemēram, betons vai līdzvērtīgs materiāls.

Durvju platums 1,5 m, lai būtu iespējams ievest materiālus ar autoiekrāvēju.

6.2. 2. projektēšanas kārta:

Plānotās halles kopējā platība sastāda ~ 440 m2. Halli paredzēts sadalīt divās daļās:

1) siltināta un neapkurināmā daļa noliktavas funkciju nodrošināšanai;

2) apkurināmā daļa, kurā izvietotas palīgtelpas un siltumnīcu darbības nodrošināšanas agregāti.

Hallē paredzēts izvietot:

siltumnīcu klimata regulēšanas bloku; ūdens apgādes un augu barošanas elektroniskās vadības sistēmas; siltumnīcām nepieciešamās substrāta sagatavošanas iekārtas; izveidot telpu sagatavošanas darbiem ar substrātu un augiem, kura būtu piemērota darbam

visu sezonu.

6.3. Inženiertīkli

Elektroapgāde paredzama no Pasūtītājam piederoša transformatora.

Ūdensapgāde – centralizētā. Ieplānot lietus ūdens savākšanu no ēkas jumta atsevišķā tvertnē ar iespēju to izmantot augu laistīšanai.

Kanalizācija uz jau esošajiem tīkliem (ievērojot izlietotā ūdens dezinfekcijas iespējas).

1.kārtas inženiertīklus un iekārtas projektēt ar tādu aprēķinu, lai būvējot nākošās kārtas, būtu iespējams tos ērti savienot kopīgā sistēmā visam kompleksam.

7. Projektēšana

Nr.p.k. Nosaukums Piezīmes7.1.1. Būvniecības ieceres

dokumentācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām

Dokumentu kopums, kas satur grafiskos dokumentus, teksta dokumentus, aprēķinus un citu informāciju par būvniecības ieceri.

7.1.2. Būvprojekts minimālā sastāvā

Būvprojekts minimālā sastāvā ir nepieciešamais grafisko un teksta dokumentu kopums, kas ataino konceptuālos inženiertehnisko sistēmu risinājumus savienojumā ar telpu plāniem, ir saskaņots ar pasūtītāju un ir pamats būvatļaujas saņemšanai.

7.1.3. Būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi

Būvprojekta sastāvs saskaņā ar šī projektēšanas uzdevuma 10.punktu un 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.Būvprojekts jāizstrādā atbilstoši būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem.

14

Page 15: «cas NOLIKUMS.docx · Web viewpiegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā

7.2. Pirms būvprojekta iesniegšanas Dobeles novada domes administrācijas būvvaldē saskaņošanai, Projektētājam jānodrošina būvprojekta saskaņošana normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā ar visām ieinteresētajām institūcijām.7.3. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas veikt esošās ēkas un inženiertīklu tehnisko apsekošanu projektēšanai nepieciešamajā apjomā, apsekošanas atzinumu noformēt atbilstoši LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana” prasībām un iekļaut būvprojekta sastāvā.7.4. Veikt tehnisko noteikumu/atzinumu pieprasīšanu un saņemšanu.7.5. Būvprojektam jāietver visi būvdarbu veikšanai nepieciešamie konstruktīvie risinājumi un mezgli, lai nodrošinātu būves atbilstību Būvniecības likumā noteiktām būtiskām prasībām.

8. Būvprojekta ekspertīze Ja atbilstoši normatīvo aktu prasībām nepieciešams, Pasūtītājs organizē un apmaksā iesniegtā būvprojekta būvekspertīzi. Projektētājam jānodrošina būvprojekta autoru līdzdalība būvekspertīzes norisē, tajā skaitā konstatēto kļūdu un nepilnību novēršanā, līdz brīdim, kamēr Pasūtītājs saņem pozitīvu būvekspertīzes atzinumu.9. Projektēšanas stadijas9.1. Būvniecības iecere ar būvprojektu minimālā sastāvā būvatļaujas saņemšanai;9.2. Būvprojekts – ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.10. Būvprojekta sastāvs un prasības10.1. Būvprojekts saskaņojams ar Pasūtītāju un Dobeles novada domes administrācijas būvvaldi. 10.2. Būvprojekta sastāvā jābūt visām sadaļām, lai pilnībā realizētu esošās ēkas pārbūves darbus un iekštelpu aprīkošanu, veiktu iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju izbūvi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām:

10.2.1. Vispārīgā daļa:10.2.1.1. topogrāfiskā izpēte (TI);10.2.1.2. ģeotehniskā izpēte (ĢI) nepieciešamajā apjomā;10.2.1.3. tehniskās izpētes atzinums (TIS) esošajai ēkai;

10.2.2. Arhitektūras daļa:10.2.2.1. būvprojekta ģenerālplāns ar savietotajiem inženiertīkliem (ĢP);10.2.2.2. arhitektūras risinājumi (AR);

- vides pieejamības risinājumi,- ugunsdrošības pasākumu pārskats.

10.2.3. Inženierrisinājumu daļa: 10.2.3.1. būvkonstrukcijas (BK); 10.2.3.2. dzelzbetona konstrukcijas (DZK); 10.2.3.3. metāla konstrukcijas (MK); 10.2.3.4. apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana (AVK); 10.2.3.5. ūdensapgāde un kanalizācija (ŪK); 10.2.3.6. siltummehānika (SM); 10.2.3.7. elektroapgāde (EL); 10.2.3.8. elektronisko sakaru sistēmas (ESS); 10.2.3.9. ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli (ŪKT); 10.2.3.10. lietus ūdens kanalizācijas tīkli (LKT); 10.2.3.11. elektroapgāde, ārējie tīkli (ELT);10.2.4. Ekonomikas daļa:

10.2.4.1. būvdarbu apjomu saraksts (BA); 10.2.4.2. iekārtu konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums (IS): 10.2.4.3. izmaksu aprēķins (T). 10.2.5. Citi sadaļas: 10.2.5.1. darbu organizēšanas projekts (DOP); 10.2.5.4. ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei, ja to nosaka Ēku energoefektivitātes likums.

15

Page 16: «cas NOLIKUMS.docx · Web viewpiegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā

11. Pārējās prasības11.1. Būvprojekta risinājumiem jāgarantē būves un tās atsevišķu elementu stiprība, stingrība, noturība, energoefektivitāte, būvakustiskās īpašības, ugunsdrošība, darba un vides aizsardzība kā būvniecības, tā arī ekspluatācijas laikā.11.2. Paredzēt būvniecībā izmantot tikai Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā sertificētus materiālus un izstrādājumus, kuru ražotāja garantijas termiņš ir ne mazāks par 5 gadiem. 11.3. Ja Tehnisko vai īpašo noteikumu prasības nav izpildāmas vai tās būtiski sadārdzina projekta realizācijas izmaksas, vai nav iespējams ievērot Latvijas būvnormatīvu prasības, projektētāja pienākums ir, neprasot papildus atlīdzību, atkāpes savlaicīgi projektēšanas laikā saskaņot ar atbildīgajām pašvaldības iestādēm. Atzīmes par saskaņošanu izdara uz ģenerālplāna lapas.11.4. Būvprojekta sastāvā jāietver detalizētie rasējumi, kas nepieciešami būvprojekta atsevišķo daļu un elementu īstenošanai.11.5. Būvprojekta dokumentācija sagatavojama papīra formātā atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr.281 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana”” noteiktajām prasībām 6 (sešos) (Pasūtītājam – 4, autoram – 1, būvvaldei – 1) oriģināleksemplāros papīra formātā un 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā formā CD (rasējumi DWG un PDF formātā, teksta dokumenti *.doc un PDF formātā, materiālu un darbu apjomi *.xls formātā).11.6. Projektētājs izstrādā un Pasūtītājam iesniedz būvprojekta tāmi 2 (divos) eksemplāros papīra formātā un 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā formā CD (*.xls formātā) atbilstoši MK noteikumu Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.11.7. Būvprojektam elektroniskā formātā jābūt identiskam ar papīra formātā sagatavoto.11.8. Būvdarbu apjomos, norādot materiālus, iekārtas, tehnisko aprīkojumu, nepieciešams to tehniskā apraksta apkopojums. Norādot materiālu sarakstu, to sagatavot saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. Ja norādot materiālu, iekārtu, tehnisko aprīkojumu tiek lietota atsauce „ekvivalents”, tad jānorāda kritēriji (parametri) pēc kuriem tiek vērtēta ekvivalence.11.9. Autoruzraudzība – Projektētājam būs jāslēdz ar Pasūtītāju atsevišķs līgums par autoruzraudzības pakalpojumiem būvniecības laikā (līdz objekta nodošanai ekspluatācijā).

16

Page 17: «cas NOLIKUMS.docx · Web viewpiegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā

Pielikums Nr.7 (DI 2017/3)Līguma PROJEKTS

LĪGUMS

(projekts)Dobele 20__.gada.__.___________________

APP Dārzkopības institūts, Reģ. Nr. 90002127692 , turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, direktores Ineses Ebeles personā, kura rīkojas saskaņā ar institūta nolikumu, no vienas puses un_____________________ Reģ. Nr. _________________ , turpmāk tekstā “Izpildītājs”, ___________________________ personā, kurš rīkojas uz ________________ pamata, no otras puses, kopā sauktas “Puses”, savstarpēji vienojoties bez maldības, viltus un spaidiem, saskaņā ar Iepirkuma procedūras <iepirkuma nosaukums> (id.Nr.<>) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par konkrēta uzdevuma izpildi –___________________________, un izsaka to šādā redakcijā:

1. Līguma priekšmets

Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt projektēšanas darbus APP Dārzkopības institūta Siltumnīcu kompleksa pārbūvei - izstrādāt un saskaņot būvprojektu minimālā sastāvā, saņemt būvatļauju, izstrādāt būvprojektu un saskaņot to ar Līgumā un tā pielikumos, spēkā esošos normatīvos aktos un būvatļaujā ietvertajos projektēšanas nosacījumos minētajām trešajām personām un nodot būvprojektu Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem, Iepirkuma dokumentāciju un Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumu un spēkā esošiem normatīviem aktiem (turpmāk tekstā – Darbu), saskaņā ar Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu (Pielikums Nr.1);

2. Līgumcena un norēķinu kārtība2.1. Līgumcena sastāda _______ euro. Papildus līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.2.2. Līgumcena nav pakļauta nekādam palielinājumam. Līguma cena ietver visus Izpildītāja izdevumus, kas saistīti ar Līgumā paredzēto Darbu izpildi (tajā skaitā, bet ne tikai Darbu organizācijas un izpildes izdevumi, personāla izmaksas, nodokļi, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, izmaksas apstiprinājumu, saskaņojumu, tehnisko noteikumu, atļauju un licenču saņemšanai no nepieciešamajām institūcijām un komersantiem, izmaksas par priekšizpētes, inženierizpētes un topogrāfijas plāna sagatavošanu, Līgumā paredzēto apdrošināšanu un garantiju saņemšanu, apakšuzņēmēju darbu apmaksu, izmaksas, kas saistītas ar kļūdu un neatbilstību, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ, novēršanu, izmaksas par būvprojekta sagatavošanu un nodošanu Pasūtītājam, konsultāciju sniegšana Pasūtītājam, kā arī izmaksas darbiem, kas nav tieši iekļauti šajā Līgumā un tā pielikumos, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no Darbu rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai izstrādātu un saskaņotu kvalitatīvu būvprojektu). Izpildītājs uzņemas risku, t.i., nepieprasot papildus samaksu no Pasūtītāja, ja Darbu izpildes laikā tiek konstatēts, ka Izpildītājs nav iekļāvis visus nepieciešamos Darbus saskaņā ar Līgumu, kļūdījies Darbu apjomos, nav piedāvājis cenu par visu Darbu apjomu, kas nepieciešami Darbu pilnīgai pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu. Šajā punktā minētās papildus izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu Darbus tādā apjomā un kvalitātē, kāds paredzēts Līgumā, sedz Izpildītājs. 2.3. Līgumcenas samaksas kārtība:

2.3.1. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un pēc avansa nodrošinājuma saņemšanas, kuru izsniegusi, Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta komercbankas vai apdrošināšanas sabiedrība, un avansa rēķina saņemšanas no Izpildītāja, pārskaita Izpildītājam avansu no būvprojekta izstrādes Līgumcenas _______ (______) euro apmērā,

17

Page 18: «cas NOLIKUMS.docx · Web viewpiegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā

kas sastāda 10% (desmit procentus) no Līgumcenas plus PVN (noteikums attiecināms, ja Izpildītājs izvēlas avansa saņemšanu).

2.3.2. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pilnīgi izstrādātas un nepieciešamajās institūcijās saskaņota būvprojekta minimālā sastāvā dokumentācijas izstrādes un saskaņošanas un būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanas un iesniegšanas Pasūtītājam, un pēc nodošanas – pieņemšanas akta par izpildīto Darbu abpusējas parakstīšanas, pēc avansa nodrošinājuma saņemšanas, kuru izsniegusi, Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta komercbankas vai apdrošināšanas sabiedrība, un avansa rēķina saņemšanas no Izpildītāja, pārskaita Izpildītājam avansu no būvprojekta izstrādes Līgumcenas _______ (______) euro apmērā, kas sastāda 30% (trīsdesmit procentus) no Līgumcenas plus PVN (noteikums attiecināms, ja Izpildītājs izvēlas avansa saņemšanu).

2.3.3. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi un būvvaldē saskaņota būvprojekta nodošanas Pasūtītājam saņemšanas, un pēc nodošanas – pieņemšanas akta par izpildīto Darbu abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja, kas sagatavots saskaņā ar Līgumu, maksā Izpildītājam atlikušos 60% (sešdesmit procentu) no kopējās būvprojekta izstrādes Līgumcenas plus PVN un sastāda EUR_____ (___ ) apmērā.

2.4. Par rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas norēķinu kontu.2.5. Rēķinos un pieņemšanas nodošanās aktos norāda Izpildītāja un Pasūtītāja rekvizītus un atsauci uz ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.4. pasākumu “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” projekta "LLU pētniecības un attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana".

3. Pušu atbildība par līguma pārkāpumiem3.1. Ja Izpildītājs kavē Līguma 4.2. punktā uzrādīto Darbu izpildes termiņu, tad Izpildītājs maksā

Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5 (nulle komats pieci) % apmērā no kopējās Līguma 2.1p. punktā norādītās Līgumcenas, bet ne vairāk kā 10% apmērā no Līgumcenas.

3.2. Ja Pasūtītājs kavē Darbu samaksu Līgumā norādītajos termiņos, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 (nulle komats pieci) % apmērā no nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā no Līgumcenas.

3.3. Izbeidzot šo Līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas un PVN summas.

3.4. Izbeidzot šo Līgumu pēc vienas Puses iniciatīvas, ja Līguma izbeigšanas iemesls ir Līguma neizpilde vai nepienācīga izpilde, Puse, kuras dēļ Līguma tiek izbeigts maksā Līguma izbeigšanas iniciatoram 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas un PVN summas.

3.5. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma vai spēkā esošajām garantijām.. Līgumsods neatbrīvo Puses no zaudējumu segšanas pienākuma un šī Līguma noteikumu pildīšanas.

4. Līguma termiņš

4.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža.4.2. Izpildītājs apņemas:

4.2.1. izstrādāt projekta dokumentāciju līdz 2018. gada __.________ (saskaņā ar Izpildītāja piedāvāto darbu izpildes kalendāro grafiku, bet ne ilgāk kā 11 (vienpadsmit) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas).

4.3. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā mērā izpildījušas Līguma saistības - Pasūtītājs ar nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanu ir apstiprinājis Līgumam un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām atbilstoša būvprojekta dokumentācijas saņemšanu un veicis samaksu atbilstoši Līguma noteikumiem.

4.4. Līguma 4.2.punktā minēto Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts par laika periodu, par kādu tiek aizkavēta Darbu izpilde no šādos gadījumus:

18

Page 19: «cas NOLIKUMS.docx · Web viewpiegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā

4.4.1. Līgumā paredzēto saistību izpilde tiek aizkavēta Pasūtītāja rīcības dēļ un no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ;

4.4.2. Tiek pārsniegts valsts vai pašvaldību institūcijai vai kapitālsabiedrībai normatīvos aktos noteiktais termiņš atbildes/saskaņojuma sniegšanai, kas nepieciešams Darbu izpildei, un bez atbildes/saskaņojuma saņemšanas nav iespējama Līgumā noteikto saistību izpilde.

5. Darbu pieņemšana un nodošana

5.1. Līgumā noteikto Darbu izpilde tiek fiksēta ar abpusēji parakstītu Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.

5.2. Pasūtītājam tiek iesniegta pilnībā izstrādāta un saskaņota un akceptēta būvprojekta dokumentācija - būvprojekta kopijas ar saskaņojumu oriģināliem 5 (piecos) eksemplāros, 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā dwg. formātā un 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā pdf formātā uz CD vai cita datu nesēja. 5.3. Pasūtītājs paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas vai arī rakstiskā veidā norāda uz iesniegtās būvprojekta dokumentācijas neatbilstību Līguma vai Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.5.4. Pasūtītāja pamatotu pretenziju gadījumā Puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem būvprojekta dokumentācijā, un to izpildes termiņiem.

6. Izpildītāja saistības

6.1. Izpildītājs apņemas veikt Darbus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Iepirkuma piedāvājumu un šī Līguma noteikumiem, t.sk.;

6.1.1. Nepieciešamības gadījumā precizēt un saskaņot ar Pasūtītāju projektēšanas uzdevumu;6.1.2. Apsekot būvobjektu dabā;6.1.3. Pieprasīt un saņemt tehniskos un īpašos noteikumus, ja tas noteikts attiecīgās jomas

normatīvajos aktos, un attiecīgo objektu un inženiertīklu īpašnieku tehniskos nosacījumus, ja būvniecība skar objektu un inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas;

6.1.4. Izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju būvprojektu minimālā sastāvā saskaņā ar Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

6.1.5. Ierosināt būvniecības ieceri būvvaldē un saņemt būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem;6.1.6. Izstrādāt būvprojektu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šī Līguma

noteikumiem un tā pielikumiem;6.1.7. Pēc būvprojekta izstrādāšanas saskaņo to ar Pasūtītāju. Ja Pasūtītājs konstatē izstrādātajā

būvprojektā kādus trūkumus, Pasūtītājs izsniedz Izpildītājam būvprojektu atpakaļ kopā ar rakstiski noformētu pretenziju. Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos trūkumus un iesniedz būvprojektu atkārtoti Pasūtītājam saskaņošanai šajā punktā noteiktajā kārtībā. Trūkumu novēršanai nepieciešamais laiks nedod Izpildītājam tiesības uz Līguma 4.2.punktā minētā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu;

6.1.8. Pēc būvprojekta saskaņošanas ar Pasūtītāju un pirms būvprojekta iesniegšanas saskaņošanai būvvaldei, saskaņot būvprojektu ar būvatļaujā un normatīvos aktos noteiktām trešajām personām;

6.1.9. Pēc visu nepieciešamo saskaņojumu saņemšanas iesniegt un saskaņot būvprojektu būvvaldē. Būvvaldes saskaņojumu apliecina būvvaldes atzīme būvatļaujā par visu projektēšanas nosacījumu izpildi.

6.2. Izpildītājs būvprojektu izstrādāt tā, lai tas atbilstu visu nepieciešamo iekārtu uzstādīšanas un to pareizas, efektīvas darbības vajadzībām, lai būvprojekta risinājumi būtu ekonomiski, savstarpēji piemēroti un atbilstoši funkcionētu pēc būvdarbu pabeigšanas objektā un būvdarbu nodošanas Pasūtītājam.

6.3. Izpildītājs veic Darbus saviem spēkiem, kā arī uz savu atbildību, uzņemoties risku, atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam Iepirkuma piedāvājumam, kas ir Līguma sastāvdaļa. 6.4. Izpildītājs ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī organizē, vada un protokolē Pušu pārstāvju kopīgas

sanāksmes, kurās tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi. Protokolā fiksētie lēmumi un norādījumi Pusēm ir saistoši.

6.5. Izpildītājam ir aizliegtas jebkādas Līgumā noteiktās tiesības un saistības nodot trešajai personai.

19

Page 20: «cas NOLIKUMS.docx · Web viewpiegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā

6.6. Izpildītājs Darbu izpildei nodrošina augsti kvalificētus un attiecīgajā jomā sertificētus speciālistus, t.sk., Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumā norādīto personālu. Izmaiņas personāla sarakstā nedrīkst veikt. Ja no Izpildītāja neatkarīga iemesla dēļ rodas nepieciešamība aizvietot Iepirkuma dokumentācijā norādīto personālu, Izpildītājam tas jānomaina ar darbinieku, kuram ir līdzvērtīga vai augstāka kvalifikācija un pieredze un rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju.6.7. Izpildītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm.6.8. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja Darbu izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji.6.9. Ja Izpildītājs nav ievērojis Līgumā un tā pielikumos, Iepirkuma dokumentācijā vai normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz Darbu veikšanu vai kvalitāti, tad nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā Pasūtītāja izveidotā komisija, kur piedalās Izpildītāja pārstāvji un citi pieaicinātie speciālisti, sastāda un paraksta defektu aktu, kurā norāda veikto Darbu neatbilstību, defektu novēršanas termiņu un kārtību. 6.10. Izpildītāja pienākumos ietilpst visu no Latvijā Republikas normatīvo aktu prasībām izrietošo saistību izpilde attiecībā uz valsts un pašvaldību iestādēm.6.11. Līguma darbības laikā Izpildītājs Latvijā nedrīkst tieši vai netieši iesaistīties nekādos citos darījumos vai profesionālās darbībās, kas radītu interešu konfliktu ar šajā Līgumā paredzētajām saistībām. 6.12. Izpildītājs nekavējoties paziņo Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja un kavē Darbu pabeigšanu noteiktajā termiņā, un saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību.6.13. Izpildītājam ir pienākums pēc būvprojekta ekspertīzes no Pasūtītāja saņemšanas veikt konstatēto trūkumu novēršanu 10 (desmit) darba dienu laikā un veikt atkārtotu Projekta saskaņošanu ar Pasūtītāju.6.14. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas sniegt Pasūtītājam informāciju vai atskaiti par līgumsaistību izpildi.6.15. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību kļūdainu risinājumu gadījumā, nodrošinot nepieciešamo korekciju izstrādāšanu būvprojekta dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam, t.sk., objekta būvdarbu un to garantijas laikā, Pasūtītāja norādītajā termiņā novēršot būvprojekta dokumentācijā pieļautās nepilnības un kļūdas.6.16. Izpildītājs apņemas Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanās ievērot informācijas, kas nonākusi tā rīcībā saistībā ar Līguma izpildi, konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī veikt nepieciešamo instruktāžu Līguma izpildē iesaistītajiem darbiniekiem;6.17. Izpildītājam būvdarbu iepirkuma procedūras laikā jāsniedz atbildes uz ieinteresēto

piegādātāju uzdotajiem jautājumiem attiecībā uz būvprojektu.7. Autortiesības

7.1. Saskaņā ar Līguma izpildi Puses apņemas ievērot autortiesību regulējumu. .7.2. Autortiesību objekts šī Līguma izpratnē ir saskaņā ar šo Līgumu Izpildītāja veiktā Darba

rezultātā radītais būvprojekts un citi materiālie objekti7.3. Izpildītājs ar šo Līgumu un bez papildus atlīdzības nodod Pasūtītājam Izpildītāja un tā

pieaicināto speciālistu kā autoru Autortiesību likuma 15. pantā minētās esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radītajiem autortiesību objektiem. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs atsavināt citām personām.

7.4. Izpildītājs garantē, ka netiks izmantotas Autortiesību likuma 14. panta pirmajā daļā noteiktās autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots (14. panta pirmās daļas 2.punkts), darba atsaukšanu (14. panta pirmās daļas 3.punkts), uz darba neaizskaramību (14. panta pirmās daļas 5.punkts) un pretdarbību (14. panta pirmās daļas 6.punkts).

7.5. Pasūtītājs iegūst visas tiesības detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt autortiesību objektus vai tā daļas, izmantot tos jaunu darbu radīšanai un pielāgot savām vajadzībām un šādām darbībām jebkurā gadījumā nav nepieciešama atsevišķa Izpildītāja piekrišana.

7.6. Izpildītājs nodrošina no citām autortiesību objektu izstrādē iesaistītajām personām visu atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai autortiesību objektus nodotu Pasūtītājam.

20

Page 21: «cas NOLIKUMS.docx · Web viewpiegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā

7.7. Izstrādājot būvprojektu, Izpildītājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Izpildītājs nodrošina, ka tas no būvprojekta autoriem un jebkurām citām būvprojekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.

7.8. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā autortiesību objektus.

7.9. Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Izpildītājam saskaņā ar šo Līgumu ietver arī autoratlīdzību un Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru.

7.10. Darbu izpildes laikā, kā arī pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, Izpildītājs uzņemas atbildību par trešo personu autortiesību pārkāpumiem, kas radušies saistībā ar Darbu, attiecībā uz Darbā izmantotajiem vai Darba laikā radītajiem autoru darbiem.

7.11. Izpildītājs maksā Pasūtītājam jebkādu zaudējumu atlīdzību saistībā ar autortiesību pārkāpumiem, kuri ir radušies Pasūtītājam Izpildītāja darbības vai bezdarbības dēļ par veicamajiem, pabeigtajiem vai Pasūtītājam nodoto Darbu.

7.12. Izpildītājs garantē, ka Darbu rezultātos iekļautie autoru darbi nepārkāpj trešo personu autortiesības. Izpildītājs apņemas patstāvīgi un par saviem finanšu līdzekļiem risināt jebkādus strīdus ar trešajām personām tiesā par autortiesību likumā noteikto autora personisko tiesību un/vai autora mantisko tiesību piederību un/vai pārkāpumiem, neiesaistot Pasūtītāju nevienā no šādiem strīdiem.

8. Pasūtītāja pienākumi

8.1. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas ir nepieciešams Izpildītājam darbu izpildei, un piekļuvi un iespēju strādāt objektā.

8.2. Pasūtītājs apņemas pēc Darbu pabeigšanas atbilstoši Līguma noteikumiem pieņemt no Izpildītāja Darbu rezultātus, kā arī veikt Līgumcenas samaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem. Pasūtītājs maksā tikai par kvalitatīvi Izpildītajiem un pieņemtajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

8.3. Pasūtītājs saskaņā ar Latvijas būvnormatīvos noteiktajām prasībām apņemas nolīgt būvprojekta ekspertu un 1 (viena) mēneša laikā no būvprojekta saņemšanas veikt būvprojekta ekspertīzi pirms būvprojekta iesniegšanas būvvaldē. Ja ekspertīzes veikšanas termiņu nepieciešams pagarināt, Puses atbilstoši Līguma 4.4. punktam apņemas pagarināt Līguma izpildes termiņu par tik dienām, cik ekspertīzes slēdziens ieildzis.

8.4. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu.

8.5. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktās prasības, Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Darbu veikšanu līdz pārkāpuma novēršanai vai zaudējumu segšanai.

8.6. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par būvprojekta projekta dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Līgumam, tā pielikumiem, Iepirkuma dokumentācijai, Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumam, būvvaldes vai kompetento personu izvirzītajām prasībām vai Latvijā Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai satur kļūdainus risinājumus. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Izpildītājam ir saistošas.

8.7. Pasūtītājs pieņem atbilstoši Līgumam izpildīto darbu ar Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.8.8. Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju pārstāvēt Pasūtītāju visās iestādēs un

kapitālsabiedrībās, lai vāktu un sagatavotu būvniecības ieceres dokumentu izstrādāšanai un būvprojekta izstrādāšanai nepieciešamo dokumentāciju, ierosinātu būvniecību un saņemtu būvatļauju būvvaldē un saskaņotu būvprojektu ar normatīvos aktos, būvatļaujā un Līgumā noteiktām institūcijām un citām personām un būvvaldi.

9. Pušu korespondence9.1. Pušu savstarpējie paziņojumi būs spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstiski. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas ir nosūtīts uz puses norādīto adresi un puse ir parakstījusies par tā saņemšanu.9.2. Līguma administrēšanai Puses norīko savus pārstāvjus:

21

Page 22: «cas NOLIKUMS.docx · Web viewpiegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā

9.2.1. no Pasūtītāja puses: Projekta vadītājs ___________.mob. tel._________________, e-pasts___________.9.2.2. no Izpildītāja puses: _______________, mob. tel. __________, e-pasts___________..

10. Apdrošināšana

10.1. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par visu projektēšanas laiku, sākotnējam līgumam jābūt noslēgtam ne mazāk kā uz vienu gadu. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā projektēšanas un būvdarbu izpildes laikā.

10.2. Gadījumā, ja šī Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst līguma 9.1.punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu, kura beigu termiņš būtu vismaz viens gads no šī līguma spēkā stāšanās brīža.

10.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām. Šajā gadījumā Izpildītājs jauna apdrošināšanas līguma noslēgšanu (vai esošā pagarināšanu) veic par saviem līdzekļiem.

11. Saistību pastiprināšana

11.1. Būvprojekta sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī 3 (trīs) gadu laikā pēc projektēšanas nosacījumu izpildes konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja sagatavotajos dokumentos Izpildītājam jālabo uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas.11.2. Izpildītājam jāsedz būvprojektā pieļauto kļūdu dēļ radies būvdarbu līguma kopējo izmaksu pieaugums, kā arī būvdarbu vērtība, kas būvdarbu izmaiņu apjoma gadījumā pārsniedz 15 (piecpadsmit) % no būvdarbu līguma cenas. Izpildītājam jāsedz arī tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā projekta kļūdu dēļ. Būvdarbu izmaiņu apjoms ir ieslēdzamo vai izslēdzamo darbu vērtība, vadoties no tā, kurš no apjomiem ir lielāks.11.3. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu - defekta cēloņa noteikšanai.Atbilstoši Izpildītāja piedāvājumam Izpildītājs garantē visu darbu izpildi atbilstoši Latvijā Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

12. Nepārvarama vara12.1.. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai Pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās. 12.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas –

22

Page 23: «cas NOLIKUMS.docx · Web viewpiegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā

pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu. pusei.12.3. Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 3 (trim) mēnešiem vai arī, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 3 (trim) mēnešiem, Puses iespējami drīz sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, vai arī izbeidz Līgumu.

13. Līguma grozīšana13.1. Līguma darbības laikā Puses nedrīkst veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējuma.13.2. Ja Izpildītājs veic prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Izpildītājs ir vienpusīgi lauzis līgumu un Izpildītājs zaudē visas ar Līgumu saistītās saistības. 13.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu un Izpildītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no kopējās Līgumcenas, ja: 13.4.1. Izpildītājs bez Pasūtītāja piekrišanas sevi aizstājis ar citu personu.13.4.2.Izpildītājs kavē Darbu izpildi jebkurā tās stadijā vai nenovērš Darbu izpildē konstatētos trūkumus vairāk kā par 20 (divdesmit) dienām atšķirībā no Izpildītāja Iepirkumā iesniegtā darbu izpildes kalendārā grafika;13.4.3. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;13.4.4. Izpildītājs līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz līguma 9. punktā minēto apdrošināšanas līgumu13.5. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā atmaksāt visas saņemtās naudas summas.13.6. Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses var izbeigt Līgumu citu iemeslu dēļ.

14. Strīdu izšķiršanas kārtība14.1. Visas domstarpības, kas saistītas ar līguma izpildi, tiek risinātas, Pusēm savstarpēji vienojoties. 14.2 . Ja Puses 30 (trīsdesmit ) dienu laikā nav panākušas vienošanos, tad strīds tiek risināts saskaņā

ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

15. Noslēguma noteikumi15.1. Visos pārējos gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.15.2. Darbu izpildes dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. Ja ir nepieciešams būvprojekta dokumentācijas tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc pušu atsevišķas vienošanās. 15.3. Izmaiņas un papildinājumi Līgumā stājas spēkā tad, ja ir noslēgta rakstiska vienošanās, kuru apstiprinājušas abas Puses. 15.4. Līgums ir noformēts uz ____ lapām (ieskaitot pielikumus) 2 (divos) eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Visi pielikumi, kas sastādīti rakstveidā un ir abu pušu parakstīti, ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

16. Pušu juridiskās adreses un rekvizītiPasūtītājs: Izpildītājs:APP Dārzkopības institūts

23

Page 24: «cas NOLIKUMS.docx · Web viewpiegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā

Pielikums Nr. 8 (DI 2017/3)

AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMS

(projekts)Dobele 20__.gada.__.___________________

APP Dārzkopības institūts, Reģ. Nr. 90002127692 , turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, direktores Ineses Ebeles personā, kura rīkojas saskaņā ar institūta nolikumu, no vienas puses un_____________________ Reģ. Nr. _________________ , turpmāk tekstā “Izpildītājs”, ___________________________ personā, kurš rīkojas uz ________________ pamata, no otras puses, kopā sauktas “Puses”, savstarpēji vienojoties bez maldības, viltus un spaidiem, saskaņā ar Iepirkuma procedūras <iepirkuma nosaukums> (id.Nr.<>) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par konkrēta uzdevuma izpildi –___________________________, un izsaka to šādā redakcijā:

1. Līguma priekšmets1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam, un Izpildītājs apņemas veikt __________ būvdarbu autoruzraudzību

atbilstoši būvprojektam „_________________________” (būvprojekts Nr._______) saskaņā ar būvdarbu autoruzraudzības noteikumiem.

1.2. Autoruzraudzības pakalpojumi ietver:1.2.1. Būvdarbu kvalitatīvu autoruzraudzību saskaņā ar būvprojektu, nodrošinot būvdarbu izpildītāju, un

Pasūtītāju ar pieprasīto tehnisko informāciju izstrādātā projekta autentiskai realizācijai dabā;1.2.2. Konsultāciju sniegšanu Pasūtītājam un tā pilnvarotajiem pārstāvjiem visos jautājumos, kas saistīti ar

būvdarbu veikšanu un to atbilstību būvprojekta dokumentācijai. Sniegtās konsultācijas tiek atzīmētas autoruzraudzības žurnālā.

1.3. Autoruzraudzības darbu izpildes termiņš – visā būvniecības darbu izpildes laikā (ieskaitot būvobjekta nodošanu ekspluatācijā).

1.4. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami, kā arī uzņemas atbildību, kas autoruzraugam ir noteikta saskaņā ar 2014. gada 19. augusta MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, kā arī citi darbi, kuru apjomu un kvalitāti nosaka Līgums, būvprojekts, dokumentācija un spēkā esošie normatīvie akti.

1.5. Par autoruzraugu tiek nozīmēts: (būvprojekta autors vai tā pilnvarots pārstāvis – attiecīgi sertificēts speciālists vai speciālistu grupa).

2. Autoruzraudzības izpildes termiņš Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz _________________________________ (turpmāk tekstā – Objekts) būvniecības pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā.

3. Līgumcena, norēķinu kārtība un sankcijas1. Līgumcena ir EUR ____________bez PVN. Papildus līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN Latvijas

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.2. Samaksa Izpildītājam tiek veikta vienu reizi mēnesī, proporcionāli veiktajam un Pasūtītāja pieņemtajam

būvdarbu apjomam, ar pārskaitījumu Izpildītāja norādītajā kontā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas, kad Pasūtītāja pārstāvis saņēmis un akceptējis aktu par Pakalpojumu vai tā daļas pieņemšanu, kuru apstiprinājuši Pušu pārstāvji.

3. Rēķinos un pieņemšanas nodošanās aktos norāda Izpildītāja un Pasūtītāja rekvizītus un atsauci uz ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.4. pasākumu “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” projekta "LLU pētniecības un attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana".

4. Izpildītājs var rakstveidā pieprasīt līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru dienu, ja rēķins netiek samaksāts līguma 3.2.punktā noteiktajā termiņā. Maksimālā nokavējuma naudas summa tiek noteikta 10% apmērā no līgumcenas.

5. Ja Izpildītājs nepienācīgi veic savus pienākumus, neierodas Objektā noteiktajā laikā, vai arī nepilda savas uzņemtās saistības, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās līgumcenas, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas, par katru gadījumu.

4. Pušu saistības24

Page 25: «cas NOLIKUMS.docx · Web viewpiegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā

4.1. Pasūtītājs apņemas:4.1.1. Nodrošināt Izpildītājam un viņa pilnvarotajām personām brīvu piekļūšanu būvobjektam vai citai

būvobjektam pakļautai vietai, kur tiek veikti būvobjekta būvdarbi, saskaņā ar Līguma 1.1.punktā norādīto būvprojektu;

4.1.2. Samaksāt Izpildītājam par autoruzraudzību saskaņā ar Līguma noteikumiem pēc būvdarbu pabeigšanas un būvobjekta nodošanas ekspluatācijā;

4.1.3. Brīdināt Izpildītāju 1 dienu iepriekš par nepieciešamību ierasties būvobjektā un veikt autoruzraudzību, gadījumos, kas paredzēti 4.2.7. apakšpunktā.

4.2. Izpildītājs apņemas:4.2.1. Veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam izstrādātajam būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem

un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

4.2.2. Apsekot Objektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā;

4.2.3. Būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;

4.2.4. Pārbaudīt, vai ir atbilstoša Būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;4.2.5. Nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai

ja netiek ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu prasības;4.2.6. Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās būvniecības apspriedēs;4.2.7. Ierasties būvobjektā atbilstoši ar Pasūtītāju un būvdarbu vadītāju saskaņotam autoruzraudzības

grafikam, kā arī pēc Pasūtītāja vai būvdarbu vadītāja lūguma, ja Pasūtītājs uzskata to par nepieciešamu;

4.2.8. Visas atkāpes no būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju. Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi;

4.2.9. Autoruzraudzības izpildes laikā, atrodoties būvobjektā un pamanot neatbilstības, kas var nodarīt kaitējumu objektam un/ vai trešajām personām, nekavējoties brīdināt Pasūtītāju un būvdarbu vadītāju, izdarot attiecīgus ierakstus autoruzraudzības žurnālā.

4.2.10. Saskaņot un fiksēt autoruzraudzības žurnālā būvdarbu pārkāpumus vai nepieciešamās būvprojekta korekcijas būvobjektā un nozīmēt to novēršanas vai risinājuma izstrādāšanas termiņus, kā arī nekavējoties 8 (astoņu) darba stundu laikā informēt par konstatētajiem pārkāpumiem Pasūtītāju.

4.2.11. Pabeidzot Objekta būvniecību, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdarīt atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību būvprojektam un ar Izpildītāju saskaņotajās izmaiņas.

4.3. Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas būvprojektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā kļūdu vai neatbilstību būvprojektā, vai kādu citu būvprojekta autora vai autoruzrauga vainu vai nolaidību.

4.4. Izpildītāja norādījumi objekta būvniecībā ir saistoši būvniecības darbu izpildītājiem ar brīdi, kad tie ir ierakstīti autoruzraudzības žurnālā. Izpildītājs ir atbildīgs par šo norādījumu savlaicīgu ierakstīšanu autoruzraudzības žurnālā.

4.5. Nepieciešamības gadījumā, atklājot rupjus būvniecības pārkāpumus būvobjektā, Izpildītājam ir tiesības nekavējoties apstādināt būvdarbus un ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par pieņemto lēmumu. Šajā punktā minētās darbības tiek veiktas un Izpildītāja atbildība tiek noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4.6. Izpildītājs ir atbildīgs par Līgumā noteikto pienākumu savlaicīgu un kvalitatīvu veikšanu. Izpildītājs nav atbildīgs par būvdarbu veicēja darbības/bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, ja vien šādi zaudējumi nav radušies Izpildītāja vainas dēļ.

4.7. Autoruzraudzības veikšana ietver saskaņotas un dokumentētas projekta korekcijas.4.8. Pasūtītājs norāda atbildīgos būvdarbu izpildītājus, kuriem ir saistoši Izpildītāja norādījumi.4.9. Pusēm ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.4.10. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā mērā izpildījušas Līguma saistības - Pasūtītājs ar

nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanu ir apstiprinājis Pakalpojumu saņemšanu un apmaksājis pilnu Līgumcenu.

5. Citi noteikumi5.1. Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutvārdos izteikti papildinājumu netiek uzskatīti par

Līguma noteikumiem. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā, tie ir jāparaksta abām Pusēm, jāpievieno Līgumam, un tie ir uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

5.2. Pušu strīdi tiek risināti Pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties neizdodas – tie tiek izšķirti tiesā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

25

Page 26: «cas NOLIKUMS.docx · Web viewpiegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā

5.3. Līgums izstrādāts un noformēts latviešu valodā divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku – pa vienam katrai Pusei.

6. Pušu rekvizīti

Pasūtītājs: Izpildītājs:APP Dārzkopības institūts

26

Page 27: «cas NOLIKUMS.docx · Web viewpiegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā

Pielikums Nr. 9(DI 2017/3)

Objekta apsekošanas lapa (veidne)

Iepirkumam „Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi APP Dārzkopības institūta Siltumnīcu kompleksa pārbūve”

(iepirkuma identifikācijas Nr. DI 2017/3)

2017.gada ___._______________

Objekts ______________________________________________________________

(tiek ierakstīts attiecīgais objekts)

N.p.k Objekts apsekots (datums)

Pasūtītāja pārstāvis

(Vārds, uzvārds un paraksts)

Pretendenta pārstāvis

(Vārds, uzvārds un paraksts)

1.

Pielikumā: ___. _____________ pilnvara Nr.______

Pretendenta pārstāvis/e: apstiprinu, ka ar Objekta specifiku iepazinos

__________________________ /___________________ (Vārds/Uzvārds) (Paraksts)

Pasūtītāja pārstāvis:

________________________________ /_________________

(Vārds/Uzvārds) (Paraksts)

27