carrer de narcأ­s monturiol carrer de ramon llull carrer de prat de la riba carrer de ramon llull...

Download Carrer de Narcأ­s Monturiol Carrer de Ramon Llull Carrer de Prat de la Riba Carrer de Ramon Llull Carrer

Post on 16-Apr-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SANT CUGAT

  MIRA-SOL

  SANT CUGAT

  Boehringer-Ingelheim

  R

  SORTIDA I ARRIBADA

  C an

  Vidal i

  G ra

  e lls

  V al

  le sp

  ir

  A u la

  d e ll

  V a ll

  d o re

  ix

  A n d a n a

  S a ll

  Ø s

  Hospital

  M on

  ts en

  y

  M o n ts

  en y

  S al

  va do

  r

  Sicilia

  Carretera

  Rubí

  R af

  ae l

  D ia

  m a n t

  C am

  í d e

  C an

  V er

  n et

  C a rre

  te ra

  d e V

  a llv

  id re

  ra

  Rb la.

  C ell

  er

  Camí C an Gatx

  et

  A v . E

  n ll aç

  R os

  se lló

  S o rt

  M ina

  A n d a n a

  O rd

  al

  V

  il là

  S a n ta

  T e re

  s a

  S a n ta

  T e re

  s a

  B a rc

  e lo

  n a

  V ila

  se ca

  Sant Lloren ç

  B e lla

  te rra

  Sant Rafael

  Sant Rafael

  Manel FarrØs

  T e ro

  l

  B u rg

  o s

  B u rg

  o s

  B u rg

  o s

  T e ro

  l

  Sa nta

  nde r

  Sa nta

  nde r

  R o v ira

  i V irg

  ili

  M a rtí l’H

  u m

  à

  S a n t M

  e d ir

  V

  il là

  S al

  v ad

  o r E sp

  ri u

  EstapØ

  A y m

  e ri

  c h

  M ir

  Aureli Campman y

  S

  a n ta

  E u là

  li a

  C osta i L

  lobera

  S al

  v at

  -P ap

  as se

  it

  A

  le ll a

  B e rg

  a

  C a rd

  o n a

  S a n t C

  e lo

  n i

  Sant Anto

  ni

  S an

  t A nt

  on i

  S a n t R

  a m

  o n

  M arià Vayreda

  C ar

  le s R ib

  a

  Pedraforca

  C

  a n ig

  ó

  Av. Pla del Vinye t

  Av. Montserrat Roig

  Rbl a. C

  elle r

  Rb la.

  Jar dí

  P g . R

  o s e lla

  P g . F

  ra n c e s c M

  a c ià

  P g . J

  o sØ

  I b Æ

  æ e z O

  lu c h a

  R b la

  .C a n M

  o ra

  R b la

  .C an

  M o ra

  L o s

  C a st

  il le

  jo s

  P la

  n a d

  e l’H

  o sp

  ita l

  Josep Tarradellas

  Josep Irla

  B o n a v e n tu

  ra d

  e G

  a y o là

  G a s p a r S

  a la

  A n to

  n i d

  e S

  o la

  n e ll

  A v in

  g u a d

  e l B

  e ll In

  d re

  t

  M o n e stir d

  e S

  t. L lo

  re n ç

  M o n e s tir d

  e V

  ila b e rtra

  n

  S a fir

  C o lò n ia

  T o rr

  ó

  A v . E

  n ll aç

  Rbla.Celler

  S a n t M

  e d ir

  Rbla .Cel

  ler

  C tra

  .V a llv

  id re

  ra

  Av.Montserrat Roig

  Rb la.

  R ib

  ata lla

  da

  A v .L

  lu ís

  C o m

  p a n y s

  F ra

  n c e s c

  Manel FarrØs

  M iq

  u e l Q

  u in

  ta n a

  Jau m

  e d e M

  o n tco

  rb

  Jose p Ir

  la

  Bernat Metge

  Ramon Llull

  A v in

  g u d a P

  a ïs

  o s C

  a ta

  la n s

  Tœ nel de C

  an B ellet

  B en

  et d

  e M

  ox ó

  Jo an

  A lco

  v er

  Jo an

  A lco

  v er

  Cm.Can Gatxet

  V ulpalleres

  Camí Sant Cugat al Papiol

  Pl. d’Ausiàs March

  Jau m

  e d e M

  o n tco

  rb

  Pr at

  d e

  la R

  ib a

  P g .F

  ra n c e sc

  M a c ià

  M ina

  Jeroni Pujades

  Josep Vidal i GranØs

  T arragona

  C ar

  le s R

  ib a

  S a n ta

  A n n a

  Pous

  M ai

  ll o l

  le s M

  a rin

  e s

  A v in

  g u d a d

  e

  al Papiol

  Ramon Munta ner

  Vallseca

  Va llse

  ca

  Vallseca

  A v . d e l a C

  lo ta

  Carretera de Rubí

  Josep Irla

  C a ld

  e s d

  e M

  o n tb

  u i

  Alfons d’Aragó

  C a rr

  e r

  C ar

  re r d e

  S al

  v ad

  o r E sp

  ri u

  C a rr

  e r

  C a n ig

  ó

  Av.Montserrat Roig

  Tœ nel de C

  an B ellet

  Ca rre

  r d e V

  al le

  sp ir

  A v in

  g u d a d

  e l P

  u ig

  d e R

  im il

  a

  A v in

  g u d a d

  e l P

  u ig

  d e R

  im il

  a

  Carrer de Josep de Peray

  C a rr

  e r

  d e P

  e re

  B o s c h

  Carrer de Ramon Llull

  Carrer de Josep de Peray

  C a rr

  e r

  d e l a C

  o lò n ia

  T o rr

  ó

  Carrer de Jeroni Pujades

  Carrer de Josep Irla

  Ca rre

  r d e J

  os ep

  Ir la

  C a rre

  r d e l M

  o n e s tir d

  e V

  ila b e rtra

  n

  Car rer

  del Br

  illa nt

  Carrer de Monestir d

  e Poblet

  A v in

  g u d a d

  e l B

  e ll In

  d re

  t

  Carrer de Monestir de Besalœ

  A v in

  g u d a d

  e l B

  e ll

  I n d re

  t

  C a rr

  e r

  d e l

  P la

  Ca rre

  r d el

  Pl atí

  C a rre

  r d ’A

  n to

  n i d

  e S

  o la

  n e ll

  Ca rre

  r d e J

  os ep

  T arr

  ad ell

  as

  Ca rre

  r d e J

  ose p I

  rla

  Carrer de Josep Irla

  C a rre

  r d e B

  o n a v e n tu

  ra d

  e G

  a y o là

  Carrer de Josep Tarradellas

  C a rre

  r d e G

  a s p a r S

  a la

  C a rre

  r d e M

  iq u e l Q

  u in

  ta n a

  Ca rre

  r d e J

  os ep

  T arr

  ad ell

  as

  C a rre

  r d e Ja

  u m

  e d

  e M

  o n tc

  o rb

  Ca rre

  r d e J

  os ep

  Ir la

  C arrer d

  e Jau m

  e d e M

  o n tco

  rb

  C ar

  re r de

  B en

  et d

  e M

  ox ó

  Carrer de Prat de la Riba

  Carrer de Ramon Llull

  C ar

  re r d

  e Pr

  at d

  e la

  R ib

  a

  C arrer de R

  am on L

  lull

  CarrerCan

  B e rn

  a t

  C a rre

  te ra

  C a rr

  e r

  C ar

  re r

  G ra

  e lls

  A u la

  d e ll

  V a ll

  d o re

  ix

  C a rre

  r

  R a m

  b la

  C an

  M o ra

  Xep

  A n d a n a

  S a ll

  e s

  Hospital

  L o s

  C a st

  il le

  jo s

  Sa nt

  P lan

  a

  M on

  ts en

  y

  M o n ts

  en y

  C a rre

  r

  Carrer

  Sicilia

  Carretera

  Rubí

  R af

  ae l

  Rubí

  de

  Carrer

  C a rre

  r M ir

  Carrer Aurel i Capmany

  C a rr

  e r

  S a n ta

  E u là

  li a

  C arrer C

  osta i L lobera

  C ar

  re r S al

  v at

  -P ap

  as se

  it

  C arrer d

  e Jo an

  A lco

  v er

  C arrer d

  e Jo an

  A lco

  v er

  C a rr

  e r

  d ’A

  le ll a

  C a rre

  r B e rg

  a

  C a rre

  r d e l’A

  n d a n a

  C a rr

  e r

  d e V

  il là

  C a rre

  r d e S

  a n ta

  T e re

  sa

  C a rre

  r d e S

  a n ta

  T e re

  sa

  C a rre

  r d e B

  a rc

  e lo

  n a

  Ca rre

  r d e V

  ila se

  ca

  Ca rre

  r d el

  Ro sse

  lló

  Carrer de Sa nt Llorenç

  Avinguda del Pla del Vinyet

  C am

  í d e

  C an

  V er

  n et

  C a rre

  r d e B

  e lla

  te rra

  C arrer d’EstapØ

  Ram bla

  del Cell

  er

  P a s s e ig

  d e F

  ra n c e s c M

  a c ià

  Carrer de Sant Raf

  ael

  Carrer de Sant Rafael

  Carrer de Manel FarrØs

  C a rre

  r C a rd

  o n a

  C a rre

  r S a n t C

  e lo

  n i

  Ram bla

  de l Ja

  rdí

  Ca rre

  r d e l

  ’O rd

  al

  C a rre

  te ra

  d e