calendario escolar 2015/2016

Download Calendario escolar 2015/2016

Post on 12-Aug-2015

102 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. DOG Nm. 113 Mrcores, 17 de xuo de 2015 Px. 24081 ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia III. OUTRAS DISPOSICINS CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIN E ORDENACIN UNIVERSITARIA ORDE do 8 de xuo de 2015 pola que se aproba o calendario escolar para o curso2015/16, nos centros docentes sostidos con fondos pblicos na Comunidade Autnoma de Galicia. A Lei orgnica 2/2006, do 3 de maio, de educacin, na redaccin establecida pola Lei orgnica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, determina na disposicin adicional quinta que o calendario escolar, que fixarn anualmente as adminis- tracins educativas, comprender un mnimo de 175 das lectivos para o ensino obrigatorio e que, en calquera caso, no cmputo do calendario escolar se incluirn os das dedicados s avaliacins previstas nos seus artigos 20.3, 21, 29 e 36 bis. A disposicin derradeira quinta da citada Lei orgnica 8/2013, do 9 de decembro, establece o calendario de implantacin desta lei orgnica. No punto 1 establcese que as modificacins introducidas no currculo, a organizacin, obxectivos, promocin e ava- liacins de educacin primaria se implantarn para os cursos segundo, cuarto e sexto no curso escolar 2015/16. No punto 2 establcese que as modificacins introducidas no currculo, a organizacin, obxectivos, requisitos para a obtencin de certificados e ttulos, programas, promocin e avaliacins de educacin secundaria obrigatoria se implantarn para os cursos primeiro e terceiro no curso escolar 2015/16, e para os cursos segundo e cuarto no curso escolar 2016/17. No punto 3 disponse que as modificacins introducidas no currculo, a organizacin, obxectivos, requisitos para a obtencin de certificados e t- tulos, programas, promocin e avaliacins de bacharelato se implantarn para o primeiro curso no curso escolar 2015/16, e para o segundo curso no curso escolar 2016/17. No punto 4 establcese que o segundo curso dos ciclos de formacin profesional bsica se implantar no curso 2015/16. No punto 5 establcese que as modificacins introducidas no currculo dos ciclos formativos de grao medio da formacin profesional se implantarn unicamente ao inicio dos ciclos, no curso escolar 2015/16. Tendo en conta que as funcins de planificacin, regulacin e administracin do ensino regrado son competencia da Consellera de Cultura, Educacin e Ordenacin Universitaria, e co obxecto de fixar o calendario escolar e as actividades de fin de curso para o curso2015/16 nos centros docentes sostidos con fondos pblicos da Comuni- CVE-DOG:mdsalsi5-vpn4-lhe3-bit6-es1z7epxonm3
  2. 2. DOG Nm. 113 Mrcores, 17 de xuo de 2015 Px. 24082 ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia dade Autnoma de Galicia, por proposta da Direccin Xeral de Educacin, Formacin Profesional e Innovacin Educativa, DISPOO: CAPTULO I Calendario escolar Artigo 1. Aprobacin Aprbase o calendario escolar para o curso 2015/16 coas especificacins que se sina- lan nesta orde. Artigo 2. mbito de aplicacin Esta orde de aplicacin en todos os centros docentes da Comunidade Autnoma de Galicia sostidos con fondos pblicos. Artigo 3. Duracin do curso acadmico 1. O curso acadmico abranguer desde o da 1 de setembro de 2015 ata o 31 de agos- to de 2016. 2. Nos primeiros das do mes de setembro e ata o da 4, como mximo, realizaranse as probas correspondentes convocatoria extraordinaria do curso 2014/15 para o alumnado de educacin secundaria obrigatoria, bacharelato e formacin profesional bsica. 3. As sesins de avaliacin e a entrega de cualificacins da devandita convocatoria ex- traordinaria podern realizarse ata o da 8 de setembro, includo. 4. Sen prexuzo do establecido no artigo 10 desta orde, nos das en que se celebren as probas extraordinarias ser de aplicacin o punto 107 das instrucins aprobadas pola Orde do 1 de agosto de 1997, pola que se ditan instrucins para o desenvolvemento do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgnico dos institutos de educacin secundaria e se establece a sa organizacin e funcionamento, e o punto 127 das instru- cins aprobadas pola Orde do 3 de outubro de 2000, pola que se ditan instrucins para o desenvolvemento do Decreto 7/1999 polo que se implantan e regulan os centros pblicos CVE-DOG:mdsalsi5-vpn4-lhe3-bit6-es1z7epxonm3
  3. 3. DOG Nm. 113 Mrcores, 17 de xuo de 2015 Px. 24083 ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia integrados de ensinanzas non universitarias. Para tal fin, as direccins dos centros elabo- rarn o correspondente horario de gardas. 5. O alumnado de educacin secundaria obrigatoria e de bacharelato que non puide- se matricularse no prazo ordinario poder facelo no prazo extraordinario, que rematar o da10 de setembro de 2015, includo. Artigo 4. Comedores escolares dos centros pblicos Os comedores escolares funcionarn en educacin primaria desde o da 10 de setem- bro de 2015 ata o 22 de xuo de 2016, e en educacin secundaria obrigatoria desde o da15 de setembro de 2015 ata o 22 de xuo de 2016. Artigo 5. Actividades lectivas 1. No 2 ciclo de educacin infantil, na educacin primaria e na educacin especial, a imparticin efectiva de clases realizarase do da 10 de setembro de 2015 ao 22 de xuo de2016, ambos inclusive. 2. Na educacin secundaria obrigatoria, no bacharelato e na formacin profesional a imparticin efectiva de clases realizarase do da 15 de setembro de 2015 ao 22 de xuo de 2016, ambos inclusive. Non obstante o anterior, para o segundo curso de bacharelato a imparticin efectiva de clases rematar de acordo coas datas previstas para a proba de acceso universidade. Tern a consideracin de das lectivos os dedicados imparticin efectiva de clases e aqueles que se dediquen realizacin das probas e avaliacins finais das convocatorias ordinaria e extraordinaria. 3. Nas ensinanzas de rxime especial as actividades lectivas realizaranse entre os das15 de setembro de 2015 e 30 de xuo de 2016, de acordo cos calendarios de probas de acceso e probas de certificacin establecidos para cada unha delas. Artigo 6. Perodos de vacacins 1. Nadal: desde o da 21 de decembro de 2015 ata o da 6 de xaneiro de 2016, ambos inclusive. 2. Entroido: das 8, 9 e 10 de febreiro de 2016. 3. Semana Santa: desde o da 21 ata o 28 de marzo de 2016, ambos inclusive. CVE-DOG:mdsalsi5-vpn4-lhe3-bit6-es1z7epxonm3
  4. 4. DOG Nm. 113 Mrcores, 17 de xuo de 2015 Px. 24084 ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia Artigo 7. Das non lectivos 1. Ademais das festas de mbito estatal, son das non lectivos os festivos as declarados pola Consellera de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, en exercicio das competen- cias que lle atribe o artigo 45 do Real decreto 2001/1983, do 28 de xullo, sobre regulacin da xornada de traballo, xornadas especiais e descansos, na sa redaccin dada polo Real decreto 1346/1989, do 3 de novembro, e as festas laborais de carcter local publicadas por resolucin da dita consellera. 2. Nos centros en que unha ou as das festas laborais de carcter local a que se refire o punto anterior non coincidan con das de clase, os consellos escolares, os consellos sociais ou, na sa falta, os responsables dos centros de menos de tres unidades podern solicitar, segundo proceda, un ou dous das non lectivos, que debern preverse na pro- gramacin xeral do centro, argumentando razns de tradicin, costume ou conveniencia pedagxica. Esta peticin deber facerse antes do da 27 de outubro de 2015, perante a xefatura territorial da Consellera de Cultura, Educacin e Ordenacin Universitaria, que, logo de informe da Inspeccin educativa e dos que coide oportunos, resolver o que proceda. recomendable que os centros da mesma localidade elixan, de ser o caso, os mesmos das non lectivos, para o cal se buscar o consenso entre todos os centros para a sa se- leccin. 3. Ademais dos anteriores, sen prexuzo do establecido no artigo 8.3 e co fin de unificar a celebracin dos patrns de cada nivel educativo, establcese o Da do Ensino coa con- sideracin de non lectivo para efectos acadmicos e que no curso 2015/16 se celebrar o30 de outubro de 2015. Artigo 8. Conmemoracins 1. Durante o curso escolar celebraranse, como mnimo, as seguintes conmemoracins: 25 de novembro de 2015: Da Internacional contra a Violencia de Xnero. Do 1 ao 11 de decembro de 2015: conmemoracin da Constitucin e do Estatuto de autonoma de Galicia. CVE-DOG:mdsalsi5-vpn4-lhe3-bit6-es1z7epxonm3
  5. 5. DOG Nm. 113 Mrcores, 17 de xuo de 2015 Px. 24085 ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia 10 de decembro de 2015: Da da Declaracin Universal dos Dereitos Humanos. 30 de xaneiro de 2016: Da escolar da non Violencia e da Paz. 8 de marzo de 2016: Da Internacional da Muller. 15 de marzo de 2016: Da Mundial dos Dereitos do Consumidor. Do 7 ao 11 de marzo de 2016: Semana da Prensa. Un da desta semana traballarase na aula con xornais. 7 de abril de 2016: Da Mundial da Sade. Entre o 18 e o 22 de abril de 2016: Da do libro. 9 de maio de 2016: Da de Europa. Do 9 ao 17 de maio de 2016: Semana das Letras Galegas. 5 de xuo de 2016: Da Mundial do Medio Ambiente. 2. De conformidade co establecido no artigo 26.2 da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminacin de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e in- tersexuais en Galicia, para favorecer a visibilidade e integrar de forma transversal a diver- sidade afectivo-sexual, os centros docentes sostidos con fondos pblicos podern realizar actividades especficas prximas a datas de celebracins internacionais relacionadas co recoecemento efectivo do dereito destas persoas. 3. Cando algunha das datas a que se refiren os puntos anteriores sexa sbado, do- mingo, festividade local ou estea includa nalgn dos perodos de vacacins estableci- dos no artigo 6 desta orde, a correspondente conmemoracin celebrarase o da lectivo inmediatamente anterior ou posterior, segundo estableza a programacin xeral anua