brzi prenos i obrada - es.elfak.ni.ac.rses.elfak.ni.ac.rs/seminar works mcu/brzi prenos...

Download Brzi prenos i obrada - es.elfak.ni.ac.rses.elfak.ni.ac.rs/Seminar works MCU/Brzi prenos podataka/Brzi

Post on 29-Aug-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Brzi prenos i obrada podataka korišćenjem TMS320F28335 DSC-a Izveštaj za projekat iz predmeta Mikrokontroleri Projekat koji je realizovan podrazumeva AD konverziju podataka, njihov prikaz na hyper terminal, i to na način da procesor što manje učestvuje u tom prenosu kako bi bio maksimalno rasterećen. Ovo je ostvareno korišćenjem DMA kontrolera i McBSP prenosa podataka. Za slanje podataka na hyper terminal iskorišćen je SCI.

  2012

  Jelena Zdravković 12822, Miloš Lazić 13166 Marko Jelenković 12590 i Igor Stojanović 12777

  Univerzitet u Nišu Elektronski fakultet

  februar 2012

 • Brzi prenos i podataka korišćenjem TMS320F28335 DSC-a

  2

  Sadržaj

  Uvod ..................................................................................................................................... 4

  Karakteristike TMS320F28335 ............................................................................................... 6

  Mamorijska magistrala (Harvard arhitektura) ............................................................................ 6

  Periferijska magistrala ................................................................................................................. 6

  Memorijsak mapa ........................................................................................................................ 8

  Sigurnost ...................................................................................................................................... 9

  Periferijski interrupt ekspandor (PIE) .......................................................................................... 9

  Watchdog .................................................................................................................................. 10

  Taktovanje periferija ................................................................................................................. 10

  Periferije .................................................................................................................................... 10

  Analog-to-Digital Converter (ADC) ....................................................................................... 11

  Autokonverzija .......................................................................................................................... 12

  ADC preskaler ............................................................................................................................ 15

  ADC frekvencija uzorkovanja ..................................................................................................... 16

  Režim niske potrošnje ............................................................................................................... 17

  Funkcija prebrisavanja .............................................................................................................. 17

  ADC kalibracija ........................................................................................................................... 17

  Interni/eksterni izvor referentnog napona ............................................................................... 17

  Kratak pregled ADC registara .................................................................................................... 19

  ADC konfiguracija ...................................................................................................................... 21

  Direct Memory Access (DMA) .............................................................................................. 25

  DMA magistrala ......................................................................................................................... 25

  Adresni pokazivač i kontrola prenosa ....................................................................................... 25

  Odlike ADC sinhronizacije.......................................................................................................... 27

  Kratak pregled DMA registara ................................................................................................... 28

  DMA konfiguracija ..................................................................................................................... 30

  Multichannel Buffered Serial Port (McBSP) .......................................................................... 35

 • Brzi prenos i podataka korišćenjem TMS320F28335 DSC-a

  3

  McBSP pakovanje podataka ...................................................................................................... 38

  McBSP taktovanje ..................................................................................................................... 39

  McBSP Prijem ............................................................................................................................ 40

  McBSP Predaja .......................................................................................................................... 41

  McBSP Interrupt i DMA ............................................................................................................ 42

  Kratak pregled McBSP registra .................................................................................................. 43

  McBSP konfiguracija .................................................................................................................. 44

  Serial Communications Interface (SCI) ................................................................................. 46

  Arhitektura SCI modula ............................................................................................................. 49

  SCI programabilni format podataka .......................................................................................... 49

  SCI komunikacioni format ......................................................................................................... 50

  Sekvenca prijema podatka ........................................................................................................ 50

  Sekvence slanja podatka ........................................................................................................... 51

  SCI Baud rete proračun ............................................................................................................. 52

  Kratak pregled SCI registara ...................................................................................................... 53

  SCI konfiguracija ........................................................................................................................ 54

  Reference ............................................................................................................................ 56

 • Brzi prenos i podataka korišćenjem TMS320F28335 DSC-a

  4

  Uvod

  U današnjoj tehnologiji se sve više javlja potreba za korišćenjem brzih i pouzdanih

  kontrolera koji pored toga mogu da se odazovu potrebi za malom potrošnjom. Ovakva vrsta

  kontrolera se najčešće realizuje tako da u sebi sadrži procesore specijalne namene i širok spektar

  naprednih periferija koje omogućavaju povezivanje sa velikim brojem podsistema. Kontroler

  koji je korišćen za realizaciju ovog projekta je DSC (Digital Signal Controller) firme Texas

  Instruments, familije TMS320F2833x. Kontroler je smešten na kontrolnoj kartici

  TMDSCNCD28335PGF R1.0 koja je utaknuta u razvojni sistem Peripheral Explorer.

  Projekat koji je realizovan podrazumeva AD konverziju podataka, njihov prikaz na hyper

  terminal, i to na način da procesor što manje učestvuje u tom prenosu kako bi bio maksimalno

  rasterećen. Ovo je ostvareno korišćenjem DMA kontrolera i McBSP prenosa podataka. Za slanje

  podataka na hyper terminal iskorišćen je SCI.

  Blok šema realizovanog sistema

  Analogni ulaz u AD konvertor je simuliran korišćenjem potenciometra koji se nalazi na

  razvojnom sistemu. AD konvertor je podešen tako da odmerava signal frekvencijom 2.5 MHz.

  Rezultati konverzije se smeštaju u bafer koji se sastoji od 16 registara veličine 16 bitova. AD

  konvertor radi u kontinualnom modu što znači da se koriste dva sekvencera koji su kaskadno

  povezani i da se nakon ispunjavanja svih registra bafera, novi ciklus AD konverzije automatski

  startuje. Za AD konverziju se koristi samo kanal ADCINA0. Kada se ispune sva 16 registara

 • Brzi prenos i podataka korišćenjem TMS320F28335 DSC-a

  5

  bafera, AD konvertor šalje triger signal DMA kontroleru. DMA kontroler je podešen tako da

  očekuje triger signal AD konvertora na kanalu CH1. Nakon trigerovanja od strane AD

  konvertora, DMA kontroler prebacuje podatke iz bafera AD konvertora u RAM memoriju.

  Prenos podataka se vrši u jednom ciklusu gde je DMA kontroler podešen tako da nakon svake

  prenete reči inkrementira izvorišnu i odredišnu adresu. Nakon prebacivanja podataka iz AD

  konvertora u RAM memoriju, DMA šalje iste podatke preko kanala CH2 ka McBSP. Prenos

  podataka inicira McBSP slanjem triger signala DMA kontroleru na kanal CH2. McBSP prihvata

  podatke u bafer za slanje DXR1. McBSP je podešen tako da simulira komunikaciju izmeĎu dva

  procesora izborom loopback režima rada. McBSP predajnik je podešen da g