Broken beauty

Download Broken beauty

Post on 28-Mar-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A book showing that the beauty of japan was broken with the tsunami and the earthquake. ;(

TRANSCRIPT

 • BROKEN BEAUTY

  BELLESA TRENCADA

  Snia Riasol Camprub

 • Direcci dart/ Disseny: Snia Riasol Camprub

  Traducci de WikipediaRevisi tcnica de Marina Vilageliu

  Aquest llibre a estat unicament realitzat per a lassignatura disseny editorial a lescola Elisava en el juny del 2011.

  Lautora no es pronuncia, respecta a la exactitut de informa-ci continguda en aquest llibre, ra per la cual no pot asumir ningn tipo de responsabilitat en cas derror o omisi.

  Qualsevol forma de reproducci, distribuci pblica o transformaci daquesta obra noms pot ser realitzada amb la autoritzaci dels seus titulars.

  ISBN: 926 - 78- 784 - 2154 - 1

  Art Direction / Design: Sonia Riasol Camprub

  Translation: WikipediaMarine Technical Review Vilageliu

  This book has been made solely for the subject Elisava editorial design school in June 2011.

  The author takes no position, respects the accuracy of infor-mation contained in this book, reason why it can not assume ningun tipo liability in case of error or omission.

  Any form of reproduction, public distribution or transforma-tion of this work can only be done with the permission of the owners.

  ISBN: 926 - 78- 784 - 2154 - 1

 • JAP ABANS JAPAN BEFORE 01 JAP JAPAN 09 Situat una mica Location 10

  02 TERRA LAND 15 Geografia fsica Physical geography 16

  Composici i topografia Composition and topography 17 Flora i fauna Flora and fauna 20 Clima Climate 21

  03 GENT PEOPLE 25 Els encants de la gent japonesa The charms of Japanese people 26

  04 ENCANT CHARM 37 Art i cultura Art and culture 38

  JAP 2011 JAPAN 2011 05 ON WHERE 51 On va passar? Where did it happen? 52

  06 QUE WHAT 57 Terratrmol i tsunami de Jap Japan Earthquake and Tsunami 58

  07 HUMANS HUMANS 67 Perdreu tot To lose everything 68

  08 AJUDA HELP 75 Ajudes des de altres paisos Aid from other countries 76

 • HELP JAPAN!

  Almost a hundred countries have offered assistance to Japan. The country has agreed to help at the moment only 15 of them, par-ticularly with regard to medical services and specialized equipment in search and rescue people. Russia, China, South Korea, Switzer-land, France and Germany, among others, have sent their staff.

  We believe that money is not only a way to help, but also can help provide hope and good vibrations. We know that in Japan this time its going wrong and they need help from all countries. They are our hands that can make a difference. It is our duty to try at least to ease the burden of those who were not as fortunate as us. From here we give thanks to Japan to Help the accomplishment of this book that helps people to aproparse in Japan and all the people who worked on improving the city.

  Thank you.

  AJUDA JAPO!

  Gaireb un centenar de pasos han ofert assis-tncia a Jap. El pas ha acceptat de moment ajuda noms de 15 dells, concretament pel que fa a serveis mdics i equips especialitzats en recerca i rescat de persones. Rssia, Xina, Corea del Sud, Sussa, Frana i Alemanya, en-tre altres, ja han enviat al seu personal.

  Creiem que no noms els diners s una forma dajudar, sin que tamb podem ajudar oferint esperances i bones vibracions. Sabem que en aquests moments Jap ho est passant malament i que necessiten lajuda de tots els pasos del mn. Sn les nostres mans les que poden fer una diferncia. s el nostre deure intentar, almenys, de alleugerir la crrega dels que no van ser tan afortunats com nosaltres. Des de aqu volem donar les gracies a Help Ja-pan per la realizaci daquest llibre que ajuda a la gent a aproparse al Jap i a tota la gent que collabora en la millora del ciutat.

  Moltes grcies.

  Director de lagrupaci dembaixades japonenes Nicolas Van Peteghem.

  Director of the group of japonese embassies Nicolas Van Peteghem.

  BROKEN BEAUTYBELLESSA TRENCADA

  14

 • JAPANBEFORE

  JAPABANS

 • 01JAPJAPAN

  BROKEN BEAUTYBELLESSA TRENCADA

  09

 • Japan is an island country in East Asia. Loca-ted on the Pacific Ocean, is located east of the Peoples Republic of China, Korea and Russia, extends from the Sea of Okhotsk in the north, the East China Sea to the south. The kanji characters that make up Japans name mean sun origin, so often identified in Japan as the Land of the Rising Sun.

  Japan comprises about 3,400 islands, of which the largest are Honshu, Hokkaido, Kyushu and Shikoku, which represent 97% of the total area of the country, excluding bodies of water. Most islands are mountainous and volcanic, the highest point in Japan, Mount Fuji is a volcano. Japan is the tenth most po-pulous country in the world, with 128 million estimated in 2007. The Tokyo metropolitan area, which includes the capital city of Tokyo and many other prefectures, is the worlds largest, with more than 30 million residents.The islands of Japan were inhabited from the Upper Paleolithic period. The earliest writ-ten references are found in history books of the century China I. Since the promulgation of the 1947 constitution, Japan has maintai-ned its structure as a unitary constitutional monarchy with an emperor as head of state

  El Jap s un pas insular de lsia Oriental. Localitzat a loce Pacfic, est situat a lest de la Repblica Popular de Xina, Corea i Rssia, i sestn des del mar dOkhotsk al nord, al Mar de la Xina Oriental al sud. Els carcters kanji que conformen el nom del Jap signifi-quen origen del sol, per la qual cosa, sovint sidentifica al Jap com la Terra del sol naixent.

  El Jap comprn unes 3.400 illes, de les quals les ms grans sn Honshu, Hokkaido, Kyushu i Shikoku, les quals representen el 97% de la superfcie total del pas, sense comptar els cossos daigua. La majoria de les illes sn muntanyoses o volcniques; el punt ms alt del Jap, el Mont Fuji s un volc. El Jap s el des pas ms poblat del mn, amb 128 milions dhabitants estimats el 2007. Lrea metropolitana de Tquio, que inclou la ciutat capital de Tquio i moltes altres prefectures, s la ms gran del mn, amb ms de 30 mi-lions de residents. Les illes del Jap van estar habitades des del perode Paleoltic Superior. Les primeres mencions escrites es troben a llibres de la histria de la Xina del segle I. Des de la promulgaci de la constituci de 1947, el Jap ha mantingut la seua estructura com

  Situat una mica

  Location

 • and a democratically elected parliament. As an economic power, Japan has the third largest 1gross domestic product in the world. He is a member of the United Nations, the G8, the G4 ilAPEC. It is the fourth exporter and sixth largest importer in the world, a world leader in technology. In the tourist can visit Japan, both for its scenery, thanks to the great forests and long beaches that has as its cultural level by ancient history or at leisure with the large number and variety of theme parks that there. One of the most important events in Japans Sapporo Snow Festival, which attracts over two million visitors (both foreign and Japanese) and where you can see snow or ice statues of various sizes innunden center Sapporo during the week of February that lasts. Another well known event that attracts many tourists Nubuta festival is being held on summer nights and Hirosaki in Aomori and where there is a procession with a large number of lanterns in the shape of animals and historical characters accompanied a large number of dancers are simply passing through the streets.

  a monarquia constitucional unitria, amb un emperador com a cap dEstat i un parlament electe democrticament. Com a potncia econmica, el Jap t el tercer 1producte interior brut ms gran del mn. s membre de les Nacions Unides, el G8, el G4, i lAPEC. s el quart exportador i el sis importador ms gran del mn, i un lder mundial en tecnolo-gia. A nivell turstic el Jap es pot visitar tant pels seus paisatges, grcies als grans boscos i les llargues platges que t, com a nivell cultural per la seva histria millenria o a nivell doci amb la gran quantitat i varietats de parcs temtics que hi ha. Un dels events ms importants del Jap s el Festival de la neu de Sapporo,el qual atrau a ms de dos milions de visitants (tant estrangers com japonesos) i on es poden veure estatues de neu o gel de diver-ses mides que innunden el centre de Sapporo durant tota la setmana de febrer que dura. Una altra festa bastant coneguda i que atrau a bastants turistes s el festival de Nubuta que es celebra en les nits destiu a Aomori i a Hirosaki i on hi ha una process amb un gran nombre de llanternes en forma danimals i personatges histrics acompanyats dun gran nombre de ballarins i ballarines que sobren pas pels carrers.

  1 El producte interior brut o producte intern brut (PIB) s la suma de tots els bns i serveis finals produts en un espai econmic durant un pe-rode de temps determinat, normalment un any, excloent el consum intermedi utilitzat en la producci. Fins a la dcada de 1980 es preferia ls del Producte Nacional Brut (PNB), que incorpora els bns i serveis produts per factors propis a lexterior.

  1 The gross domestic product or gross domestic product (GDP) is the sum of all final goods and services produced in an economic space for a period of time, usually one year, excluding interme-diate consumption used in production. Until the 1980s it preferred the use of Gross National Product (GNP), which includes goods and services produced by factors outside themselves.

  BROKEN BEAUTYBELLESSA TRENCADA

  11

 • BROKEN BEAUTYBELLESSA TRENCADA

  12

 • Sapporo

  Marioka

  Sendai

  TokioKyoto

  NagoyaOsaka

  Fukuoka

  Mapa poltic de JapPolitical map

  BROKEN BEAUTYBELLESSA TRENCADA

  13

 • 02TERRALAND

  BROKEN BEAUTYBELLESSA TRENCADA

  15

 • Estratovolcnic Japan is an archipelago con-sisting of 377