brČko distrikt pravni fakultet - eubd.edu.ba · upravno pravo 8 3 2 obligaciono pravo 8 3 2...

of 27/27
EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT PRAVNI FAKULTET AKADEMSKA 2018/19. GODINA INFORMATOR Studijski programi: 1. Opšte pravo 2. Forenzika 3. Bezbjednost Brčko, Bijeljinska cesta 72-74 I ciklus u trajanju od tri, odnosno četiri godine (180 ECTS ili 240 ECTS) II ciklus – magistarske studije u trajanju od jedne godine (60 ECTS) III ciklus – doktorske studije u trajanju od 3 godine (180 ECTS)

Post on 31-Aug-2019

10 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • EVROPSKI UNIVERZITET BRKO DISTRIKT

  PRAVNI FAKULTET

  AKADEMSKA 2018/19. GODINA

  INFORMATOR

  Studijski programi:

  1. Opte pravo

  2. Forenzika

  3. Bezbjednost

  Brko, Bijeljinska cesta 72-74

  I ciklus u trajanju od tri, odnosno etiri godine (180 ECTS ili 240 ECTS)

  II ciklus magistarske studije u trajanju od jedne godine (60 ECTS)

  III ciklus doktorske studije u trajanju od 3 godine (180 ECTS)

 • 2

  Sadraj

  1. Rije dekana .................................................................................. 3 2. Osnovni podaci o Pravnom fakultetu Evropskog univerziteta ........ 5

  3. Upis na Pravni fakultet .................................................................. 7

  4. Nastavni planovi i programi ......................................................... 8

  5. Biblioteka i izdava ka djelatnost ................................................. 20 6. Nastava i polaganje ispita ........................................................... 21

  7. Studijske posjete ......................................................................... 24

  8. Diplomski rad .............................................................................. 26

  9. Akademsko zvanje ....................................................................... 27

  I RIJE DEKANA

 • 3

  Potovani budu i i sadanji studenti,

  na Pravnom fakultetu Evropskog univerziteta izvodi se nastava na sva tri nivoa

  studija u okviru studijskih programa opte pravo, bezbjednost i forenzika. Studijski

  programi su usaglaeni sa savremenim nau nim tendencijama i prilago eni su zahtjevima vremena. Kreirani su po principima Bolonjske deklaracije, ime omogu avaju evropski sistem prenoenja bodova (ECTS).

  Nastavu izvode vrsni predava i, koji su se dokazali i u teoriji i u praksi. Fakultet raspolae prostorijom koja je opremljena za simulaciju su enja. Izvo enjem interaktivne nastave, kod studenata se razvija kreativnost i samostalnost u radu,

  ime se postiu optimalni rezultati u osposobljavanju studenata za njihov budu i rad. Profesori su pristupa ni i nijedan od njih ne pravi bauk od svog predmeta. Oni pomau studentima da se opredijele za svoj budu i posao, u kome e se prona i i koji e ih ispunjavati.

  Nai studenti sti u znanja koja mogu efikasno da primijene u praksi. Po diplomiranju, mogu da rade kao sudije, javni tuioci, pravobranioci, advokati, notari,

  dravni slubenici u organima uprave, pravnici u ustanovama, javnim preduze ima, privrednim subjektima i finansijskim institucijama. Mogu da rade u policiji i na

  drugim poslovima bezbjednosti, kao i na forenzi kim poslovima.

  Prema naem miljenju, postoje e stanje nedovoljnog ostvarivanja proklamovanih prava ovjeka, moe se prevazi i osmiljenim preduzimanjem odgovaraju ih mjera u duem vremenskom periodu. Te mjere mogu sprovesti samo obrazovani

  pravnici, koji su spremni i sposobni da se bore za funkcionisanje drave i vladavinu

  prava. Mi naim studentima ukazujemo da treba da prednja e u odbrani vrijednosti koje smo naslijedili od predaka, a koje treba da prenesemo na budu e generacije. Ukazujemo im i da pravo ne postoji radi sebe, ve radi gra ana, i da oni, kada se budu zaposlili, treba da potuju i razvijaju demokratske institucije u sistemu

  vladavine prava i pravne drave. Ukazujemo im i na to da, kada u praksi budu

  primjenjivali pravo, moraju potovati dostojanstvo ovjeka i njegova neprikosnovena prava.

  U budu nosti emo stalno raditi na usavravanju studijskih programa. Cilj nam je da svreni studenti, sa ste enim znanjem, budu konkurentni na tritu i osposobljeni za obavljanje najsloenijih poslova u oblasti prava, bezbjednosti i forenzike. Spremni

 • 4

  smo da profesionalno izvravamo sve planirane zadatke, kako bi se ostvarili visoki

  ciljevi kojima Fakultet tei.

  Sve one koje zanimaju pravni, bezbjednosni i forenzi ki poslovi, pozivamo da do u na Fakultet i porazgovaraju sa profesorima i studentima, to e im pomo i da kompletiraju sliku o nama i da se odlu e da kod nas studiraju. Mi emo se postarati da ispunimo sva o ekivanja studenata i da im pomognemo da postanu obrazovani i osposobljeni za budu e zanimanje.

  D E K A N

  Akademik prof. dr. Nedeljko Stankovi

  II OSNOVNI PODACI O PRAVNOM FAKULTETU EVROPSKOG UNIVERZITETA

  Pravni fakultet Evropskog univerziteta Br ko distrikt je jedna od est organizacionih jedinica osnovanih Univerziteta koje se osnivaju i funkcioniu u skladu sa Zakonom o

  visokom obrazovanju u Br ko distriktu (Slubeni glasnik Br ko distrikta, broj 30/09 i 29/18) i Statutom Univerziteta. Pravni fakultet nema svojstvo pravnog lica i u

  pravnom prometu nastupa pod nazivom Univerziteta.

  Organizaciona struktura Pravnog fakulteta

 • 5

  U okviru Pravnog fakulteta postoje sljede i organi odlu ivanja, i to: 1. Dekan Fakulteta;

  2. Nau nonastavno vije e Fakulteta, i 3. Skuptina Studentske organizacije Fakulteta.

  1. Nau nonastavno vije e je akademski organ Fakulteta i ine ga dekan, prodekani, nastavnici i saradnici u zvanju asistenta koji su u stalnom radnom odnosu na

  Univerzitetu, koji u estvuju u nau nonastavnom procesu Fakulteta, kao i jedan student izabran od Skuptine studentske organizacije Fakulteta. Vije e je, izme u ostalog, nadleno da predlae nastavni plan i program Fakulteta; donosi odluke o

  akademskim, nau nim i stru nim pitanjima na nivou Fakulteta; formira komisije u postupku sticanja nau nog stepena magistra i imenuje mentore i utvr uje prijedlog komisije u postupku sticanja nau nog stepena doktora nauka i predlae mentora; predlae rektoru imenovanje i razrjeenje dekana; imenuje i razrjeava prodekana, na

  prijedlog dekana, a uz prethodnu saglasnost osniva a; odlu uje o prigovorima studenata na odluku dekana o pojedina nim pravima, obavezama i odgovornostima, i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim optim aktom

  Univerziteta.

  2. Dekan rukovodi Fakultetom, planira i razra uje rasporede akademskog osoblja angaovanog na studijskim programima na Fakultetu, izdaje radne naloge

  angaovanom akademskom osoblju i stara se o odvijanju nastavno-nau nog procesa na fakultetu, predstavlja fakultet i donosi pojedina ne akte u skladu sa zakonom i Statutom. Za dekana moe da bude imenovano lice u zvanju redovnog profesora,

  vanrednog profesora, a izuzetno i docenta. Dekana imenuje i razrjeava rektor na

  prijedlog nau nonastavnog vije a uz prethodnu saglasnost osniva a na period od 4 godine. Dekanu u radu pomau prodekani.

  Dekan i prodekani su nadleni i odgovorni za obavljanje sljede ih poslova, i to: organizaciju nastave, predavanja, vjebi, bodovanja, testiranja i ocjenjivanja; kontrolu

  odravanja nastave i ocjenjivanja; kontrolu kvaliteta realizacije nastavnog plana i

  programa; planiranje, iznalaenje i u estvovanje u izboru nastavnika i saradnika; predlaganje raspisivanja konkursa za izbor i unapre enje nastavnika i saradnika; predlaganje usavravanja nastavnika i saradnika; pokretanje i vo enje disciplinskih postupaka protiv nastavnika, saradnika i studenata; predlaganje i u estvovanje u okruglim stolovima, stru nim konferencijama i sli no; donoenje rjeenja o odbrani diplomskog rada; donoenje odluka o ispisu studenata, promjeni smjera, promjeni

  statusa studenata i odluka o mirovanju prava i obaveza studenata, kao i odluka o

  odobravanju teme diplomskog rada i imenovanju mentora.

  Dekan je po funkciji lan Senata Univerziteta, a predsjedava i rukovodi radom Nau nonastavnog vije a Fakulteta.

  3. Skuptina Studentske organizacije Fakulteta je najvie predstavni ko tijelo studenata Fakulteta, koju ine svi studenti upisani na Fakultet. Skuptinom Studentske organizacije Fakulteta rukovodi predsjednik Skuptine, koga bira Skuptina.

  Skuptina Studentske organizacije Fakulteta bira jednog lana u Nau nonastavno vije e Fakulteta. Mandat lanova studentskih predstavni kih organa na svim fakultetima traje godinu dana. Na in rada Skuptine Studentske organizacije Fakulteta propisan je Poslovnikom o radu.

 • 6

  Kontakt podaci

  Web-stranica:

  www.eubd.edu.ba

  Dekan:

  Akademik prof. dr. Nedeljko Stankovi

  e-mail: [email protected] tel: 049 590 601

  Sekretar Univerziteta:

  e-mail: [email protected] tel: 049 590 603

  ef studentske slube:

  e-mail: [email protected] tel: 049 590 604

  Studentska sluba:

  e-mail: [email protected] tel: 049 590 605 i 049 590 610

  E-mail adrese zaposlenih nastavnika i saradnika dostupne su na web-stranici.

  III UPIS NA PRAVNI FAKULTET

  Na Pravni fakultet Evropskog univerziteta moe se upisati svako lice koje je zavrilo

  etverogodinje srednje obrazovanje u Br ko distriktu ili entitetima Bosne i Hercegovine, ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

  Kandidat prilikom upisa zaklju uje ugovor o studiranju kojim se blie ure uju prava i obaveze tokom studiranja.

  U enici koji su srednju kolu zavrili u inostranstvu moraju prethodno da izvre nostrifikaciju diplome u skladu sa zakonom.

  Strani dravljani upisuju se u prvu godinu studiranja pod istim uslovima kao i

  dravljani Bosne i Hercegovine.

  Univerzitet raspisuje konkurs za upis studenata u odgovaraju oj kolskoj godini na osnovu odluke Upravnog odbora i uz prethodno miljenje Senata kojim se utvr uje broj kandidata, kao i tipovi i vrste studijskih programa.

  Za upis na prvu godinu dodiplomskih studija ne polae se prijemni ispit ukoliko je broj

  kandidata koji ispunjavaju uslove manji od broja kandidata koji su planirani za upis.

  http://www.eubd.edu.ba/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]
 • 7

  U suprotnom pismeno se polae prijemni (kvalifikacioni) ispit koji obuhvata znanja iz

  opte kulture i programskih sadraja srednjeg obrazovanja.

  Kvalifikacioni ispit sprovodi i rang listu kandidata utvr uje komisija koju imenuje rektor.

  Rang lista kandidata se utvr uje na osnovu zbira bodova ostvarenih po osnovu bodovanja u srednjoj koli i uspjeha ostvarenog na prijemnom (kvalifikacionom)

  ispitu.

  Za upis je potrebno priloiti sljede u dokumentaciju, i to:

  - Uvjerenje o dravljanstvu;

  - Rodni list;

  - Ovjerena kopija diplome i svjedo anstava srednje kole, i

  - 2 male fotografije.

  kolarina iznosi 2.500,00 KM po godini s tim to kandidati s prebivalitem na teritoriji

  Bosne i Hercegovine koji se upiu na prvu godinu osnovnih studija, imaju jednu godinu

  studija besplatnu u toku etverogodinjeg kolovanja, i to prema sljede oj dinamici: - Prva godina studija 50% popusta na ukupnu kolarinu;

  - Druga godina studija 20% popusta na ukupnu kolarinu;

  - Tre a godina studija 10% popusta na ukupnu kolarinu, i - etvrta godina studija 20% popusta na ukupnu kolarinu.

  IV NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI

  Nastavnim planom utvr uju se nastavni predmeti, predmetne jedinice i njihov raspored (predmeta, modula i drugih nastavnih oblika) prema semestrima i godinama

  studija sa pripadaju om metrikom studija (ukupan broj sati predavanja, vjebi i drugih obaveznih oblika nastavnog rada), kao i struktura predmetnih jedinica prema

  tipu, prema pripadnosti predmetnoj oblasti, odnosno irem i uem nau nom podru ju, prema nivou sloenosti/apstrakcije i prema obaveznosti predmeta.

  Nastavnim programom utvr uje se sadraj nastavnog predmeta, na in izvo enja nastave, polaganja ispita i drugih vidova provjere znanja, preporu eni udbenici, priru nici i druga preporu ena literatura na osnovu kojih se sti u znanja, vri priprema za polaganje ispita i vri provjera znanja iz tog nastavnog predmeta.

 • 8

  I ciklus studija

  1. Opte pravo

  Studenti na studijskom programu Opte pravo tokom svog trogodinjeg, odnosno

  etverogodinjeg kolovanja na I ciklusu studija, prema vae em nastavnom planu i programu, sluaju i polau sljede e obavezne i izborne predmete, i to:

  Obavezni predmeti ECTS

  Broj sati

  Predavanja Vjebe

  Uvod u pravo 8 3 2

  Osnovi ekonomije 8 3 2

  Strani jezik I 7 2 2

  Rimsko pravo 8 3 2

  Pravna historija 8 3 2

 • 9

  Sociologija 7 2 2

  Ustavno pravo 8 3 2

  Graansko pravo 8 3 2

  Strani jezik II 7 2 2

  Krivino pravo 8 3 2

  Nasljedno pravo 8 3 2

  Porodino pravo 7 2 2

  Krivino procesno pravo 8 3 2

  Javne finansije 8 3 2

  Meunarodno javno pravo 7 2 2

  Upravno pravo 8 3 2

  Obligaciono pravo 8 3 2

  Ekonomska politika 7 2 2

  Graansko procesno pravo 8 3 2

  Poslovno pravo 8 3 2

  Pravo EU 7 2 2

  Meunarodno privatno pravo 7 2 2

  Radno pravo 6 2 2

  Izborni predmeti

  Osnovi informatike 7 2 2

  Pravna etika 7 2 2

 • 10

  Kancelarijsko poslovanje 7 2 2

  Meunarodno krivino pravo 7 2 2

  Ekoloko pravo 7 2 2

  Ljudska prava 7 2 2

  Kriminologija 7 2 2

  Pravo osiguranja 7 2 2

  Retorika 7 2 2

  Kriminalistika 7 2 2

  Nomotehnika 7 2 2

  Pravo intelektualne svojine 7 2 2

  Zavrni rad 10 0 6

  2. Forenzika

  Studenti na studijskom programu Forenzika tokom svog trogodinjeg, odnosno

  etverogodinjeg kolovanja na I ciklusu studija, prema vae em nastavnom planu i programu, sluaju i polau sljede e obavezne i izborne predmete, i to:

  Obavezni predmeti ECTS

  Broj sati

  Predavanja Vjebe

  Uvod u pravo 8 3 2

  Osnovi opte forenzike 8 3 2

  Strani jezik I 7 2 2

  Forenzika hemija i toksikologija 8 3 2

  Forenzika patologija 8 3 2

 • 11

  Sociologija 7 2 2

  Ustavno pravo 8 3 2

  Istraivaki rad u forenzikim laboratorijama 8 3 2

  Strani jezik II 7 2 2

  Krivino pravo 8 3 2

  Forenzika genetika 8 3 2

  Kriminalistika 7 2 2

  Krivino procesno pravo 8 3 2

  Sudska toksikologija 8 3 2

  Upravljanje kriminalistikim istragama 7 2 2

  Upravno pravo 8 3 2

  Forenziko raunovodstvo 8 3 2

  DNK analiza 7 2 2

  Etika u forenzici 8 3 2

  Postupanje forenziara u krivinom postupku 8 3 2

  Forenzika analiza dokumenata 7 2 2

  Medicinska biohemija 7 2 2

  Forenzika balistika 6 2 2

  Izborni predmeti

  Osnovi informatike 7 2 2

  Osnovi fizike u forenzici 7 2 2

 • 12

  Osnovi forenzike biologije 7 2 2

  Kriminalistika identifikacija 7 2 2

  Kriminologija 7 2 2

  Forenzika psihologija sa psihijatrijom 7 2 2

  Forenzika fizika hemija 7 2 2

  Toksikologija hrane 7 2 2

  Forenzika analiza poara, eksplozija i masovnih katastrofa

  7 2 2

  Forenzika obrada tragova na mjestu loina 7 2 2

  Forenzika antropologija 7 2 2

  Forenzika i odtetna odgovornost 7 2 2

  Zavrni rad 10 0 6

  3. Bezbjednost

  Studenti na studijskom programu Bezbjednost tokom svog trogodinjeg, odnosno

  etverogodinjeg kolovanja na I ciklusu studija, prema vae em nastavnom planu i programu, sluaju i polau sljede e obavezne i izborne predmete, i to:

  Obavezni predmeti ECTS

  Broj sati

  Predavanja Vjebe

  Uvod u pravo 8 3 2

  Osnovi ekonomije 8 3 2

  Strani jezik I 7 2 2

  Rimsko pravo 8 3 2

  Pravna historija 8 3 2

 • 13

  Sociologija 7 2 2

  Ustavno pravo 8 3 2

  Graansko pravo 8 3 2

  Strani jezik II 7 2 2

  Krivino pravo 8 3 2

  Nasljedno pravo 8 3 2

  Porodino pravo 7 2 2

  Krivino procesno pravo 8 3 2

  Javne finansije 8 3 2

  Meunarodno javno pravo 7 2 2

  Upravno pravo 8 3 2

  Obligaciono pravo 8 3 2

  Kriminalistika 7 2 2

  Graansko procesno pravo 8 3 2

  Poslovno pravo 8 3 2

  Savremeni sistemi bezbjednosti 7 2 2

  Meunarodno privatno pravo 7 2 2

  Radno pravo 6 2 2

  Izborni predmeti

  Osnovi informatike 7 2 2

  Pravna etika 7 2 2

 • 14

  Kancelarijsko poslovanje 7 2 2

  Meunarodno krivino pravo 7 2 2

  Ekoloko pravo 7 2 2

  Ljudska prava 7 2 2

  Kriminologija 7 2 2

  Ekoloka bezbjednost 7 2 2

  Korporativna bezbjednost 7 2 2

  Meunarodno humanitarno pravo

  7 2 2

  Pravo EU 7 2 2

  Meunarodne bezbjedonosne organizacije

  7 2 2

  Zavrni rad 10 0 6

  II ciklus studija

  1. Opte pravo

  Studenti na studijskom programu Opte pravo tokom svog jednogodinjeg kolovanja

  na II ciklusu studija, prema vae em nastavnom planu i programu, sluaju i polau sljede e obavezne i izborne predmete, i to:

  Obavezni predmeti ECTS

  Broj sati

  Predavanja Vjebe

  Metodologija naunog istraivanja 8 1 1

  Krivino pravo 8 1 1

  Graansko pravo 7 1 1

 • 15

  Upravno pravo 7 1 1

  Izborni predmeti

  Poslovno pravo 5 1 1

  Izvrni postupak 5 1 1

  Poresko pravo 5 1 1

  Saobraajno pravo 5 1 1

  Meunarodno krivino pravo 5 1 1

  Magistarski rad 20 0 6

  2. Forenzika

  Studenti na studijskom programu Opte pravo tokom svog jednogodinjeg kolovanja

  na II ciklusu studija, prema vae em nastavnom planu i programu, sluaju i polau sljede e obavezne i izborne predmete, i to:

  Obavezni predmeti ECTS

  Broj sati

  Predavanja Vjebe

  Metodologija naunog istraivanja 8 1 1

  Pravni osnovi forenzike 8 1 1

  Kriminalistiko-forenzika obrada lica mjesta

  7 1 1

  Forenzika fiziko-hemijska analiza 7 1 1

  Izborni predmeti

  DNK analiza 5 1 1

  Dokumentna tehnika 5 1 1

 • 16

  Kriminalistika metodika 5 1 1

  Forenzika psihologija sa psihijatrijom

  5 1 1

  Magistarski rad 20 0 6

  III ciklus studija

  1. Opte pravo

  Studenti na studijskom programu Opte pravo tokom svog trogodinjeg kolovanja na

  III ciklusu studija, prema vae em nastavnom planu i programu, sluaju i polau sljede e obavezne i izborne predmete, i to:

  Obavezni predmeti ECTS

  Broj sati

  Predavanja Vjebe

  Metodologija naunog istraivanja 10 2 1

  Meunarodno javno pravo 10 2 1

  Izrada i objavljivanje naunog rada I 10 2 1

  Krivino pravo 10 2 1

  Graansko pravo 10 2 1

  Izrada i objavljivanje naunog rada I 10 2 1

  Poslovno pravo 10 2 1

  Upravno pravo 10 2 1

  Referisanje o napretku istraivanja I 10

  Referisanje o napretku istraivanja II 10

  Priprema projekta doktoske disertacije

  10

 • 17

  Izborni predmeti

  Krivino procesno pravo 10 2 1

  Meunarodno krivino pravo 10 2 1

  Kriminalistika 10 2 1

  Kriminologija 10 2 1

  Terorizam 10 2 1

  Ustavno pravo 10 2 1

  Radno pravo 10 2 1

  Javne finansije 10 2 1

  Ljudska prava 10 2 1

  Poresko pravo 10 2 1

  Graansko procesno pravo 10 2 1

  Obligaciono pravo 10 2 1

  Porodino pravo 10 2 1

  Nasljedno pravo 10 2 1

  Izvrni postupak 10 2 1

  Pravo EU 10 2 1

  Meunarodno privatno pravo 10 2 1

  Ekoloko pravo 10 2 1

  Meunarodno humanitarno pravo 10 2 1

  Meunarodno poslovno pravo 10 2 1

 • 18

  Doktorska disertacija 30

  2. Forenzika

  Studenti na studijskom programu Forenzika tokom svog trogodinjeg kolovanja na III

  ciklusu studija, prema vae em nastavnom planu i programu, sluaju i polau sljede e obavezne i izborne predmete, i to:

  Obavezni predmeti ECTS

  Broj sati

  Predavanja Vjebe

  Metodologija naunog istraivanja 10 2 1

  Forenzika patologija 10 2 1

  Izrada i objavljivanje naunog rada I 10 2 1

  Krivino pravo 10 2 1

  Krivino procesno pravo 10 2 1

  Izrada i objavljivanje naunog rada I 10 2 1

  Forenzika genetika 10 2 1

  DNK analiza 10 2 1

  Referisanje o napretku istraivanja I 10

  Referisanje o napretku istraivanja II 10

  Priprema projekta doktoske disertacije

  10

  Izborni predmeti

  Kriminalistika identifikacija 10 2 1

  Postupanje forenziara u krivinom postupku

  10 2 1

 • 19

  Kriminalistika 10 2 1

  Kriminologija 10 2 1

  Forenzika analiza dokumenata 10 2 1

  Forenziko raunovodstvo 10 2 1

  Medicinska biohemija 10 2 1

  Forenzika balistika 10 2 1

  Forenzika hemija i toksikologija 10 2 1

  Forenzika psihologija sa psihijatrijom

  10 2 1

  Sudska toksikologija 10 2 1

  Forenzika analiza poara, eksplozija i masovnih katastrofa

  10 2 1

  Doktorska disertacija 30

  V BIBLIOTEKA I IZDAVA KA DJELATNOST

 • 20

  Univerzitetska biblioteka broji preko 20.000 razli itih naslova. Mnogi od ovih naslova su iz oblasti pravnih nauka, to studentima zasigurno moe pomo i u pripremi ispita, izradi seminarskih, diplomskih i drugih radova.

  Univerzitet ima bogatu izdava ku djelatnost, pa tako izdaje monografije, udbenike, stru ne asopise i zbornike radova sa me unarodnih nau nih skupova.

  1) Rimsko pravo, autora doc. dr. Marije Ignjatovi 2) Terorizam i finansiranje terorizma, autora akademika prof. dr. Nedeljka

  Stankovi a 3) Problemi nau nog definisanja manjina autora akademika prof. dr. Nedeljka

  Stankovi a 4) Forenzi ka analiza poara, eksplozija i masovnih katastrofa, autora doc.

  dr. Ivane Sinanovi 5) Osnovi opte forenzike, autora doc. dr. Ivane Sinanovi

  6) Osnovne kategorije i pojmovi u

  pravnoj i politi koj teoriji, autora dr. Dragana Tan i a, dr. Milene Jaki i akademika dr. Nedeljka Stankovi a 7) Me unarodno javno pravo, autora prof. dr. Nenada Avramovi a 8) Uvod u pravo, autora prof. dr.

  ivka Kuli a i prof. dr. Mirka Kuli a 9) Krivi no pravo opti dio, autora akademika prof. dr. Nedeljka

  Stankovi a 10) Krivi no pravo posebni dio, autora akademika prof. dr.

  Nedeljka Stankovi a 11) Uvod u kriminalistiku,

  autora akademika prof. dr. Nedeljka

  Stankovi a 12) Kriminologija, autora

  akademika prof. dr. Nedeljka

  Stankovi a 13) Me unarodno krivi no pravo, autora akademika prof. dr.

  Nedeljka Stankovi a

  Izdato je do sada est zbornika radova sa

  est odranih me unarodnih skupova, i to:

  1. Pravo i izazovi XXI vijeka, 2013. godine;

  2. Korupcija, 2014. godine;

  3. Katastrofe prevencija i saniranje posljedica, 2015. godine;

 • 21

  4. Migracije u XXI vijeku uzroci i posljedice, 2016. godine;

  5. Rad i stvaralatvo u XXI vijeku, 2017. godine, i

  6. Aktuelni problemi visokog obrazovanja i nauke, 2018. godine.

  Ovi zbornici radova ukupno sadre preko 600 radova.

  VI NASTAVA I POLAGANJE ISPITA

  kolska godina traje od prvog ponedjeljka u mjesecu oktobru teku e godine do kraja septembra naredne godine.

  Nastavna godina traje od prvog ponedjeljka u mjesecu oktobru teku e godine do kraja jula naredne godine. Mjesec septembar je namijenjen za polaganje proputenih

  ispita. U mjesecu februaru je zimski raspust u trajanju od dvije sedmice, a u mjesecu

  augustu je ljetni raspust u trajanju od 30 dana.

  Godinja nastava se organizuje u dva semestra. Zimski semestar traje od prvog

  ponedjeljka u mjesecu oktobru teku e godine do polovine februara naredne godine, a ljetni semestar traje od prvog ponedjeljka u mjesecu martu do kraja jula iste godine.

  Nastavna godina studija

  u enja na daljinu nije odre ena kalendarski s obzirom na specifi nu prirodu ovog studiranja,

  ve je odre ena metrikom studija koja

  zadovoljava uslove iz

  ovog statuta.

  Vrijeme i na in ostvarivanja planiranih

  oblika nastave i drugih

  pedagokih aktivnosti,

  kao i polaganja ispita i

  evaluacije znanja studenata u toku semestra i u toku kolske godine u cjelini utvr uje se godinjim rasporedom rada.

  Godinji raspored rada donosi rektor Univerziteta i moe se prona i na web-stranici Univerziteta u rubrici Akti Univerziteta.

  Student sti e pravo da polae ispit kada izvri sve predispitne obaveze utvr ene nastavnim planom, ovjeri semestar i ispuni druge uslove predvi ene statutom i nastavnim planom.

  Polaganje ispita na Univerzitetu je javno i vri se u sjeditu, odnosno objektima

  navedenim u dozvoli za rad. Studenti imaju pravo da prisustvuju polaganju bilo kojeg

  ispita ukoliko se ispit vri usmeno. Polaganju ispita moe da prisustvuje ovlateni

  radnik studentske slube koji vodi zapisnik.

 • 22

  Provjera znanja studenta vri se na na in previ en nastavnim programom. Predmetni nastavnik je duan da tokom obrade nastavnih sadraja studentima

  precizira ispitna pitanja kojih ne smije da bude vie od 250.

  Sadraj ispita mora da bude u skladu sa nastavnim planom i programom.

  Ispiti se polau usmeno, pismeno, ili usmeno i pismeno, odnosno prakti no.

  Ispit iz svakog nastavnog predmeta polae se pred predmetnim nastavnikom, odnosno

  komisijom. Poloeni ispit je dokaz da je student savladao predvi eni program predmeta i da je sposoban da ste ena znanja koristi i u praksi.

  Za studente sa hendikepom organizuje se polaganje ispita na na in koji je u skladu sa njihovim mogu nostima i na njihov zahtjev. O zahtjevu odlu uje rektor.

  Studentu su omogu ena dva polaganja ispita u redovnom i dopunskom ispitnom roku.

  Studenti koji ne poloe zavrni ispit mogu polagati popravni ispit iz predmeta koji nisu

  poloili, najranije etiri nedjelje nakon polaganja zavrnog ispita u semestru.

  Izme u zavrnog i popravnog ispitnog roka nastavno osoblje, u konsultacijama sa studentima, pomae studentima da se pripreme za popravni ispit.

  Opti septembarski ispitni rok organizuje se za sve predmete koji su izu avani u kolskoj godini i namijenjen je za polaganje zaostalih ispita zimskog i ljetnog semestra

  godine koja je u toku.

  Ukoliko student ne poloi ispit iz drugog puta, ima pravo da ispit polae pred

  tro lanom komisijom koju odre uje rektor. Student snosi trokove komisijskog polaganja ispita prema Pravilniku o visini naknade za studiranje i cijeni usluga koje se

  napla uju na Univerzitetu.

  Termini polaganja ispita objavljuju se najkasnije sedam dana prije njihovog

  odravanja, i to putem web-stranice Univerziteta u rubrici Ispitni rokovi.

  Univerzitet je duan da organizuje termine polaganja ispita tako da se studentu

  omogu i da ne mora polagati vie od jednog ispita u istom danu.

  Uspjeh studenta na ispitu izraava se kvalitativno ocjenom i kvantitativno brojem

  bodova na sljede i na in:

  - 10 ili A, izuzetan uspjeh bez greaka ili sa neznatnim grekama, nosi 95-100 bodova;

  - 9 ili B, iznad prosjeka sa ponekom grekom, nosi 85-94 boda;

  - 8 ili C, prosje an sa primijetnim grekama, nosi 75-84 boda;

  - 7 ili D, op enito dobar,ali sa zna ajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

  - 6 ili E, zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda, i

  - 5 ili F, FX, ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

  Student ima pravo da u roku od tri dana od dana odranog ispita u pisanoj formi

  podnese prigovor na ocjenu dobijenu na ispitu, ako smatra da ispit nije sproveden u

  skladu sa zakonom i ovim statutom.

  O prigovoru odlu uje rektor u roku od pet dana od dana prijema prigovora.

 • 23

  U slu aju da je student zatraio ponitenje ocjene, naredno polaganje ispita vri se u vanrednom roku.

  Pismeni ispit moe da traje najdue 4 sata.

  Nastavnik je duan da objavi rezultate pismenog ispita u roku od deset dana od dana

  odravanja ispita.

  Pismeni radovi studenata uvaju se do kraja akademske godine.

  Da bi student upisao narednu godinu studija mora da ispuni sve obaveze iz nastavnog

  plana i programa predvi ene za teku u kolsku godinu.

  Student moe prenijeti u narednu godinu studija unutar jednog ciklusa studija najvie

  est ECTS studijskih bodova-kredita, ili najvie jedan nepoloeni predmet, ukoliko on

  nosi vie od est ECTS studijskih bodova-kredita, pod uslovom da nepoloeni predmet

  koji se prenosi u narednu godinu nije preduslov za sluanje drugog predmeta u

  narednoj studijskoj godini.

  Student koji obnavlja studijsku godinu obavezan je ponovo prisustvovati realiziranju

  nastave iz predmeta koje nije poloio i pla a kolarine.

  VII STUDIJSKE POSJETE

  U toku studija, Univerzitet nastoji studentima omogu iti da steknu i neka prakti na saznanja o pravnom pozivu, pa tako organizuje razne studijske posjete sudovima, ministarstvima, agencijama, drugim organima i institucijama iz oblasti

  pravosu a i javne uprave.

 • 24

  Posjeta Sudu BiH

 • 25

  VIII DIPLOMSKI RAD

  etverogodinji dodiplomski studij okon ava se zavrnim (diplomskim) radom koji je samostalni izraz ste enih znanja tokom studija.

  Student sti e pravo da prijavi temu zavrnog rada kada upie osmi semestar.

  Student radi zavrni rad iz nastavnog predmeta od zna aja za obrazovni profil (smjer) za koji se opredijelio.

  Student prijavljuje diplomski rad na propisanom obrascu.

  Na prijedlog studenta, dekan odre uje mentora i uz njegovu pismenu saglasnost odobrava temu zavrnog rada.

  U slu aju due bolesti ili smrti mentora, odnosno objektivne nemogu nosti uspjene saradnje sa mentorom, kandidat ima pravo na zamjenu mentora, odnosno teme

  zavrnog rada i to najkasnije u roku 90 dana od dana saznanja za okolnosti iz ovog

  stava koje iniciraju zamjenu teme, odnosno mentora.

  Zavrni rad mora biti samostalni stru ni rad za iju se izradu predvi a najvie est mjeseci od dana prijave.

  Pravo na usmenu odbranu rada student sti e ako je pismeni dio rada pozitivno ocijenjen.

  Student predaje diplomski rad studentskoj slubi u pet primjeraka i u elektronskom

  obliku. Uz diplomski rad student predaje i:

  - pismenu saglasnost mentora;

  - potvrdu o ispunjenim pedagokim uslovima;

  - indeks;

  - popunjen obrazac o predaji diplomskog rada;

  - dokaz o izvrenoj uplati naknade za odbranu rada u iznosu koji je odre en Pravilnikom o visini naknade za studiranje i cijeni usluga koje se napla uju na Univerzitetu.

  Ukoliko student ne preda diplomski rad u roku od est mjeseci, moe podnijeti zahtjev

  za produenje roka za izradu diplomskog rada, ili prijaviti novu temu diplomskog rada.

  Diplomski rad se brani pred komisijom za ocjenu i odbranu diplomskog rada.

  Komisiju imenuje dekan Pravnog fakulteta, a ine je predsjednik i dva lana od kojih je jedan lan mentor, a dva lana nastavnici iz oblasti na koju se odnosi tema diplomskog rada.

  Odbrana diplomskog rada se odrava u roku od 15 dana od dana predaje diplomskog

  rada studentskoj slubi.

  Odbrana diplomskog rada je javna, a datum odbrane se objavljuje na oglasnoj tabli

  Univerziteta najkasnije tri dana prije odbrane.

  Odbrana diplomskog rada se sastoji od usmenog izlaganja rezultata rada i obrazloenja

  izdvojenih zaklju aka, kao i od prezentiranja eventualnog prakti nog rada i odgovora na pitanja lanova komisije u vezi sa rezultatima i zaklju cima rada.

 • 26

  Ako student ne zadovolji na odbrani diplomskog rada, ima jo jednom pravo na

  odbranu istog zavrnog rada ili da trai da mu se odobri nova tema.

  Diplomski rad i njegova odbrana ocjenjuju se jedinstvenom ocjenom od 10 ili A do 5

  ili F.

  Ocjena se donosi ve inom glasova lanova komisije.

  Do izdavanja diplome studentu se izdaje uvjerenje o ste enom visokom obrazovanju odgovaraju eg stepena.

  Uvjerenje iz stava 1 ovog lana izdaje se u roku od sedam dana od dana podnoenja zahtjeva.

  IX AKADEMSKO ZVANJE

  Studije prvog ciklusa na Univerzitetu traju est, odnosno osam semestara.

  Licu koje zavri studije prvog ciklusa u trogodinjem trajanju i stekne zvanje

  diplomiranog pravnika sa 180 ECTS bodova, izdaje se diploma Univerziteta.

  Licu koje zavri studije prvog ciklusa u etvorogodinjem trajanju, izradi i odbrani zavrni rad u skladu sa Statutom Univerziteta i stekne zvanje diplomiranog pravnika

  sa 240 ECTS bodova, izdaje se diploma Univerziteta.

  Licu koje zavri studije drugog ciklusa, koje izradi i odbrani zavrni rad u skladu sa

  Statutom Univerziteta i koje u zbiru sa prvim ciklusom stekne najmanje 300 ECTS

  bodova, izdaje se diploma Univerziteta i to lice sti e zvanje magistra prava.

  Univerzitet u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju u Br ko distriktu Bosne i Hercegovine organizuje doktorske studije iz nau nih disciplina za koje je mati an.

  Doktorske studije se organizuju prema posebnom programu i uklju uju odgovaraju e nau no-istraiva ke aktivnosti.

  Doktorske studije

  traju 6 semestara i

  pretpostavljaju

  akumulaciju od

  180 ECTS bodova

  uz prethodno

  ostvaren obim

  studija od

  najmanje 300

  ECTS bodova na

  osnovnim i

  magistarskim

  studijama.

  Licu koje ispuni

  obaveze vezane za

  duinu trajanja doktorskog studija i akumuliranje potrebnog broja ECTS bodova, koje

  izradi doktorsku disertaciju prema predvi enoj proceduri i odbrani doktorsku

 • 27

  disertaciju prema postupku propisanom Statutom Univerziteta, izdaje se diploma

  Univerziteta i to lice sti e nau ni stepen doktora pravnih nauka.

  Diploma Univerziteta izdaje se u skladu sa Pravilnikom o akademskim zvanjima na

  Univerzitetu.