biblioteka kriminalistiČko-policijske akademije · 2019. 1. 8. · kriminalistika 347 graĐansko...

of 39 /39
BIBLIOTEKA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKE AKADEMIJE BIBLIOGRAFIJA PRINOVLJENIH PUBLIKACIJA Razmena sa Institutom za uporedno pravo u Beogradu Novembar, 2018.

Author: others

Post on 18-Jan-2021

12 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BIBLIOTEKA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKE AKADEMIJE

  BIBLIOGRAFIJA PRINOVLJENIH PUBLIKACIJA

  Razmena sa Institutom za uporedno pravo u Beogradu

  Novembar, 2018.

 • SADRŢAJ

  001 NAUKA I ZNANJE UOPŠTE. ORGANIZACIJA UMNOG RADA

  004 RAĈUNARSTVO. RAĈUNARSKA TEHNIKA

  004.7 RAĈUNARSKE KOMUNIKACIJE. RAĈUNARSKE MREŢE. INTERNET

  005 MENADŢMENT

  113/119 KOSMOLOGIJA. FILOZOFIJA PRIRODE

  314.151

  323 UNUTRAŠNJA POLITIKA

  323.1 NACIONALNI POKRETI. NACIONALNO PITANJE. NARODNOSTI

  338 PRIVREDNA SITUACIJA. EKONOMSKA POLITIKA. UPRAVLJANJE U

  PRIVREDI. PRIVREDNO PLANIRANJE. PRIVREDNI SEKTORI. CENE

  339 TRGOVINA. MEĐUNARODNI PRIVREDNI ODNOSI. SVETSKA

  PRIVREDA

  34 PRAVO. ZAKONODAVSTVO

  340 PRAVO UOPŠTE. PRAVNI METODI I POMOĆNE NAUKE

  340.5 UPOREDNO PRAVO

  341 MEĐUNARODNO PRAVO

  341.2 SUBJEKTI I OBJEKTI U MEĐUNARODNOM PRAVU

  341.217

  341.3 RATNO PRAVO. HUMANITARNO PRAVO

  342 JAVNO PRAVO. USTAVNO PRAVO. UPRAVNO PRAVO

  342.7 LJUDSKA PRAVA

  343.2 KRIVIĈNO PRAVO (OPŠTA PITANJA)

  343.3/.7 KRIVIĈNA DELA. VRSTE KRIVIĈNIH DELA

  343.8 PENOLOGIJA. IZVRŠAVANJE KAZNI. PREVENCIJA

  343.9 KRIMINOLOGIJA. KRIMINALISTIKA

  347 GRAĐANSKO PRAVO

  347.4/.5 OBLIGACIONO PRAVO

  347.7 TRGOVINSKO PRAVO. PRIVREDNO PRAVO

  347.77/.78 INDUSTRIJSKA SVOJINA. PATENTNO PRAVO. AUTORSKA

  PRAVA

  347.79 POMORSKO PRAVO

  349.6 PRAVO ZAŠTITE OKOLINE

  35 JAVNA UPRAVA. DRŢAVNO USTROJSTVO. VOJNI POSLOVI

  351 POSEBNI ZADACI JAVNE UPRAVE

  355/359 VOJNE VEŠTINE. VOJNE NAUKE

  368 OSIGURANJE

  378 VISOKO ŠKOLSTVO

  796/799(05) SPORT (POPULARNA IZDANJA)

  930.85 KULTURNA ISTORIJA. ISTORIJA CIVILIZACIJE

  REGISTAR NASLOVA

  IMENSKI REGISTAR

 • 1

  KRIVOKAPIĆ, Boris, 1958- Mir i rat u meĊunarodnim odnosima i pravu / Boris Krivokapić. - Beograd : Institut za

  uporedno pravo : Poslovni i pravni fakultet Univerziteta "Union - Nikola Tesla", 2017

  (Zemun : Goragraf). - 1074 str. ; 24 cm

  Hrpt. stv. nasl.: Mir i rat. - Tiraţ 300. - Na koricama beleška o autoru s njegovom slikom. -

  Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 961-1029. - Registar.

  ISBN 978-86-80186-23-8 (IUP; broš.)

  a) MeĊunarodni sporovi - Mirno rešavanje b) Oruţani sukobi - MeĊunarodnopravni aspekt

  341.62

  341.3:355.3

  COBISS.SR-ID 238100492

  2 POLOŢAJ drţavnih univerziteta u uporednom pravu / autori Boris Krivokapić ... [et

  al.] ; [glavni i odgovorni urednik Vesna Rakić-Vodinelić]. - Beograd : Institut za uporedno

  pravo, 2002 (Beograd : Glosarijum). - 266 str. ; 24 cm. - (Monografija / Institut za uporedno

  pravo ; 140)

  Tiraţ 300. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Sadrţi i: Zakon o Univerzitetu

  Republike Srbije

  ISBN 86-80059-11-0 (broš.)

  a) Univerziteti - Pravni poloţaj - Evropa b) Univerzitet - Srbija - 2002 - Zakonski propisi

  378:34(4)

  378(497.11)(094.5)

  COBISS.SR-ID 180835335

  001 NAUKA I ZNANJE UOPŠTE. ORGANIZACIJA UMNOG RADA

  3 ZBORNIK za percepciju nauĉnog rada i poznavanje rekvizita njegove ocene. (Knj.

  1) / priredili Jovan Ćirić, Luka Breneselović. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2017

  (Beograd : Dosije studio). - XIII, 155 str. : tabele ; 24 cm. - (Monografija / Institut za

  uporedno pravo, Beograd ; br. 165)

  Tiraţ 300. - Str. VII-XIII: "Zbornik" / Jovan Ćirić, Luka Breneselović. - Imenik autora: str.

  155. - Napomene i bibliografske reference na kraju svakog rada. - Ukratko ; Summaries.

  ISBN 978-86-80186-27-6 (broš.)

  a) Nauĉnoistraţivaĉki rad - Vrednovanje - Zbornici

  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=238100492http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=180835335

 • 001.89(082)

  COBISS.SR-ID 251510028

  004 RAĈUNARSTVO. RAĈUNARSKA TEHNIKA

  4 INTERNET i društvo : [meĊunarodni tematski zbornik radova] = Internet and society :

  [international thematic collection of papers] / priredili, edited by Dragan Todorović, Dalibor

  Petrović, Dragan Prlja. - Beograd : Srpsko sociološko društvo : Institut za uporedno pravo ;

  Niš : Filozofski fakultet, 2014 (Niš : Punta). - XIV, 516 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

  Radovi na srp. i engl. jeziku. - Tekst ćir. i lat. - " Ovaj zbornik je ... saĉinjen od 32 originalna

  nauĉna rada ... predstavljena na istoimenoj meĊunarodnoj konferenciji, odrţanoj 19. i 20.

  septembra 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu." --> Predgovor. - Tiraţ 300. -

  Beleška o prireĊivaĉima: str. [517]. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

  Bibliografija uz svaki rad. - Summaries. - Registar.

  ISBN 978-86-81319-05-5 (SSD)

  ISBN 978-86-7379-357-3 (FF)

  ISBN 978-86-80186-00-9 (IUP; karton)

  a) Internet - Sociološki aspekt - Zbornici b) Elektronske komunikacije - Interdisciplinarni

  pristup - Zbornici

  004.738.5:316.77(082)

  COBISS.SR-ID 212232972

  004.7 RAĈUNARSKE KOMUNIKACIJE. RAĈUNARSKE MREŢE.

  INTERNET

  5

  IVANOVIĆ, Zvonimir Zaštita prava intelektualne svojine u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija /

  Zvonimir Ivanović, Mina Zirojević. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2016 (Novi Sad :

  Mala knjiga). - 256 str. : ilustr. ; 25 cm

  Tiraţ 300. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 250-251. -

  Registar.

  ISBN 978-86-80186-18-4 (karton)

  a) Internet - Autorska prava - Zaštita

  004.738.5:347.78

  COBISS.SR-ID 308672007

  6

  PRLJA, Dragan, 1959-

  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=251510028http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=212232972http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=308672007

 • Internet pravo / Dragan Prlja, Mario Reljanović, Zvonimir Ivanović. - Beograd : Institut

  za uporedno pravo, 2012 (Beograd : Kum). - 155 str. : ilustr. ; 23 cm

  Tiraţ 300. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 153-155.

  ISBN 978-86-80059-83-9 (broš.)

  a) Pravo - Internet

  004.738.5:34

  COBISS.SR-ID 193944844

  005 MENADŢMENT

  7 ELEMENTARNE nepogode i vanredne situacije : zbornik radova / [urednici Nataša

  Mrvić Petrović, Dragoljub Todić, Dragan MlaĊen]. - Beograd : Intermex : Institut za

  uporedno pravo : Kriminalistiĉko-policijska akademija, 2014 (Beograd : Dis Public). - 285

  str. : ilustr. ; 21 cm

  Tiraţ 300. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz pojedine radove. -

  Summaries.

  ISBN 978-86-6411-005-1 (Intermex; broš.)

  a) Elementarne nepogode - Zbornici b) Upravljanje rizikom - Ţivotna sredina - Zbornici c)

  Vanredne situacije - Zbornici

  005.334:502.1(082)

  351.759.6:504.4(497.11)(082)

  COBISS.SR-ID 211953420

  113/119 KOSMOLOGIJA. FILOZOFIJA PRIRODE

  8 DRUŠTVO i prostor : zbornik radova / [urednici] Pavle Milenković, Sneţana Stojšin,

  Ana Pajvanĉić-Cizelj. - Beograd : Srpsko sociološko društvo : Institut za uporedno pravo ;

  Novi Sad : Filozofski fakultet, 2015 ([s. l. : s. n.]). - 415 str. : ilustr. ; 23 cm

  Zbornik sadrţi radove sa istoimene nauĉne konferencije odrţane 25-26. septembra 2015. u

  Novom Sadu. - Radovi na srp. (lat. i ćir.) i sloven. jeziku. - Tiraţ 300. - Uvodna reĉ

  prireĊivaĉa: str. 9-10. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki

  rad. - Rezime na engl. jeziku uz svaki rad. - Na nasl. str. i teme: Društveni prostor i

  kulturnoistorijska znaĉenja ; Epistemologija prostora.

  ISBN 978-86-81319-07-9 (SSD)

  ISBN 978-86-6065-345-3 (FF)

  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=193944844http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=211953420

 • ISBN 978-86-80186-11-5 (IUP; broš.)

  a) Prostor - Filozofski aspekt - Zbornici b) Prostor - Kulturnoistorijsko znaĉenje - Zbornici

  114(082)

  114:930.85(082)

  COBISS.SR-ID 302308359

  314.151

  9 MIGRANTI na raskršću ili bespuću zemlje Srbije / priredili Jovan Ćirić, Branislava

  Kneţić. - Beograd : Institut za uporedno pravo : Institut za kriminološka i sociološka

  istraţivanja : Regionalno predstavništvo Ruske Humanitarne Misije na Balkanu, 2016

  (Beograd : Goragraf). - 315 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

  Tiraţ 300. - Reĉ prireĊivaĉa: str. 9. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

  Bibliografija uz većinu radova. - Summaries.

  ISBN 978-86-80186-14-6 ( IUP)

  ISBN 978-86-83287-92-5 ( IKSI)

  a) Migracije - Zbornici b) Migranti - Srbija - Zbornici

  314.151.3(082)

  342.726-054.7(082)

  COBISS.SR-ID 224772876

  323 UNUTRAŠNJA POLITIKA

  10

  ĐURIĆ, Vladimir, 1971- Pravni okvir kulturne delatnosti nacionalnih manjina / Vladimir Đurić, Ana Kneţević

  Bojović. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2018 (Beograd : Planeta print). - 225 str. ; 20

  cm. - (Monografija / Institut za uporedno pravo ; 168)

  "Ova monografija je rezultat rada na nauĉnom projektu 'Istraţivanje pravnog okvira kulturne

  delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji i zemljama regiona"." --> prelim. str. - Tiraţ

  200. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 205-225.

  ISBN 978-86-80186-34-4 (broš.)

  a) Nacionalne manjine - Kulturna delatnost - Pravni aspekt - Balkan

  323.15:008]:34(497)

  342.726-054.57(497)

  COBISS.SR-ID 263968012

  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=302308359http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=224772876http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=263968012

 • 323.1 NACIONALNI POKRETI. NACIONALNO PITANJE. NARODNOSTI

  11

  ĐURIĆ, Vladimir, 1971- Neteritorijalna manjinska autonomija/samouprava. Knj. 1, Neteritorijalna manjinska

  autonomija/samouprava u uporednom pravu / Vladimir Đurić. - Beograd : Institut za

  uporedno pravo, 2018 ([Beograd] : Planeta print). - 349 str. ; 20 cm. - ( Monografija / Institut

  za uporedno pravo ; 170)

  "Ova monografija je nastala kao rezultat rada na nauĉnom projektu "Srpsko i evropsko pravo

  - uporeĊivanje i usaglašavanje" --> kolofon. - Tiraţ 200. - Napomene i bibliografske reference

  uz tekst. - Bibliografija: str. 323-349.

  ISBN 978-86-80186-36-8 ( broš.)

  a) Uporedno pravo b) Manjinske grupe - Autonomija

  323.17:340.5

  COBISS.SR-ID 264622860

  12 KOSMET - Gordijev ĉvor : tematski zbornik radova / priredio Jovan Ćirić. - Beograd :

  Institut za uporedno pravo, 2008 (Beograd : Goragraf). - 215 str. ; 30 cm

  Tekst ćir. i lat. - Tiraţ 300. - Str. 7-11: Reĉ urednika / Jovan Ćirić = The Word of the Editor /

  Jovan Ćirić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz pojedine radove.

  - Summaries.

  ISBN 978-86-80059-55-6 ( broš.)

  a) Kosovsko pitanje - Zbornici b) Organizovani kriminalitet - Kosovo - Zbornici c) Kosovo -

  Drţavno-pravni poloţaj - Zbornici

  323.17(497.115)(082)

  321.013(497.115)(082)

  323.28(497.115)(082)

  343.9.02(=18)(082)

  COBISS.SR-ID 152934668

  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=264622860http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=152934668

 • 338 PRIVREDNA SITUACIJA. EKONOMSKA POLITIKA.

  UPRAVLJANJE U PRIVREDI. PRIVREDNO PLANIRANJE. PRIVREDNI

  SEKTORI. CENE

  13

  KNEŢEVIĆ-Bojović, Ana, 1977- Continuity and discontinuity in Serbian legislation and practice : selected aspects / Ana

  Kneţević Bojović. - Belgrade : Institut za uporedno pravo, 2018 (Beograd : Planeta print). -

  97 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Monograph / Institute of Comparative Law ; 169)

  Tiraţ 200. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 83-97.

  ISBN 978-86-80186-35-1 (broš.)

  a) Ustavnost - Srbija b) PravosuĊe - Srbija c) Javna uprava - Reforma - Srbija d) Srbija -

  Tranzicija

  338.246.025.88(497.11)

  342.2(497.11)

  347.97(497.11)

  351.076(497.11)

  COBISS.SR-ID 264017164

  339 TRGOVINA. MEĐUNARODNI PRIVREDNI ODNOSI. SVETSKA

  PRIVREDA

  14

  RABRENOVIĆ, Aleksandra, 1972- Financial Accountability as a Condition for EU Memebrship / Aleksandra Rabrenović. -

  Beograd : Institut za uporedno pravo = Institute of comparative law, 2009 (Beograd : Dosije

  studio). - 247 str. ; 24 cm

  Dostupno i na: http://www.comparativelaw.info/ar09.pdf. - Tiraţ 300. - Str. 11-17: Predgovor

  ; Foreword / Dragoljub Kavran. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

  str. 234-247.

  ISBN 978-86-80059-62-4 (broš.)

  a) Evropska unija - Pridruţivanje b) Evropska unija - Budţetska kontrola c) zemlje evropske

  unije d) pristupanje

  339.923:061.1EU(4)

  336.1/.5(4-672EU)

  COBISS.SR-ID 170236172

  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=264017164http://www.comparativelaw.info/ar09.pdfhttp://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=170236172

 • 15 USLOVI za realizaciju prometa roba i usluga u pravu Evropske unije i

  jugoslovenskom pravu / autori Dijana Marković-Bajalović ... [et al.]. - Beograd : Institut za

  uporedno pravo, 2001 (Beograd : Glosarijum). - 287 str. ; 24 cm. - (Monografija / Institut za

  uporedno pravo, Beograd ; 137. EU ; 1)

  U CIP-u god. izdavanja: 2002. - Bibliografske beleške uz tekst. - Summary: Conditions for

  the realisation of turnover of goods and services in European union law and Yugoslav law.

  ISBN 86-80059-09-9

  a) Privredno zakonodavstvo - Jugoslavija b) Robni promet - Pravni aspekt - Evropska unija

  339.54:34(4-672EU)

  34

  COBISS.SR-ID 180837383

  34 PRAVO. ZAKONODAVSTVO

  16 ĈETRDESET godina od potpisivanja helsinškog završnog akta = Forty Years Since

  the Signing of the Helsinki Final Act / [urednice Mina Zirojević, Vesna Ćorić]. - Beograd :

  Institut za uporedno pravo, 2015 (Novi Sad : NS Mala knjiga+). - 498 str. ; 25 cm

  Tiraţ 500. - Radovi na srp. i engl. jeziku. - Str. XIX, XXI: Uvodnik ; Introductory notes /

  Ivica Daĉić.

  ISBN 978-86-80186-10-8 (karton)

  a) Evropska bezbednost - Helsinki - Zbornici b) Bezbednost - Evropa - Zbornici c)

  MeĊunarodni odnosi - Zbornici

  34(497.11:4)(082)

  COBISS.SR-ID 301147655

  17 PRAVO na nezaborav : pravni i antropološki aspekti kulture sećanja na ţrtve NDH u

  Drugom svetskom ratu / [urednici Gideon Grajf ... [i dr.] ; prevodila sa engleskog jezika

  Milica Jelić Mariokov ; fotografije Vukica Mikaĉa]. - Beograd : Etnografski institut SANU :

  Institut za uporedno pravo ; Kfar Haroeh, Izrael : Šem Olam institut za holokaust ; Hoboken,

  SAD : Institut za istraţivanje Jasenovca, 2017 (Beograd : Studio Dosije). - 235 str. : ilustr. ;

  25 cm. - ( Zbornik / Etnografski Institut SANU ; 31)

  Na oba spojna lista ilustr. - Tiraţ 500. - Deo teksta uporedo na srp. i engl. jeziku. - Na spor.

  nasl. str.: The right to remembrance. - Str. 12-13: Sećanjem protiv zla / Jovan Ćirić, Dragana

  Radojiĉić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz pojedine radove. -

  Rezime na engl. jeziku uz svaki rad.

  ISBN 978-86-7587-087-6 ( EI)

  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=180837383http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=301147655

 • ISBN 978-86-80186-19-1 ( IUP; karton)

  a) Jasenovac (koncentracioni logor) - 1941-1945 - U uspomenama b) Ţrtve rata - Srbi -

  Nezavisna drţava Hrvatska - 1941-1945 c) Ţrtve rata - Jevreji - Nezavisna drţava Hrvatska -

  1941-1945 d) Ustaše - Zloĉini - Nezavisna drţava Hrvatska - 1941-1945

  343.819.5(497.5)"1941/1945"

  341.322.5(=163.41)(497.5)"1941/1945"

  341.322.5(=411.16)(497.5)"1941/1945"

  316.75(100)"20"

  COBISS.SR-ID 228541196

  18 PRAVO zemalja u regionu = Law of the Countries in the Region / priredio, edited by

  Vladimir Ĉolović. - Beograd : Institut za uporedno pravo = Institute of Comparative Law,

  2010 (Beograd : Goragraf). - 566 str. ; 24 cm

  Tiraţ 300. - Str. 11-14: Uvodna reĉ = Foreword / Vladimir Ĉolović. - Napomene i

  bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz pojedine radove. - Summaries.

  ISBN 978-86-80059-69-3

  a) Pravo - Jugoistoĉna Evropa - Zbornici

  34(4-12)(082)

  COBISS.SR-ID 176039948

  19 UVOD u pravo Rusije = Vvedenie v pravo Rossii / urednice Nataša Mrvić Petrović,

  Nina Kršljanin, Mina Zirojević. - Beograd : Institut za uporedno pravo : Pravni fakultet

  Univerziteta, 2018 (Beograd : Dosije studio). - 398 str. ; 24 cm

  Tiraţ 500. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Rezjume ; Summaries.

  ISBN 978-86-80186-30-6 ( IUP)

  ISBN 978-86-7630-696-1 ( PF)

  a) Pravo - Rusija - Zbornici

  34(470)(082)

  COBISS.SR-ID 267838220

  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=228541196http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=176039948http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=267838220

 • 340 PRAVO UOPŠTE. PRAVNI METODI I POMOĆNE NAUKE

  20 FINANSIRANJE nauĉnih istraţivanja : uporedno pravo i praksa / urednici Jelena

  Ćeranić, Miloš Stanić. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2018 (Beograd : Planeta print).

  - 209 str ; 24 cm

  Tiraţ 300. - Str. 9-27: Reĉ urednika / Jelena Ćeranić, Miloš Stanić = A word from the editor /

  Jelena Ceranic, Milos Stanic. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz

  svaki rad.

  ISBN 978-86-80186-37-5 (broš.)

  a) Nauĉnoistraţivaĉki rad - Finansiranje - Uporedno pravo - Zbornici

  340.5:[001.891:336(082)

  COBISS.SR-ID 265018380

  340.5 UPOREDNO PRAVO

  21 SISTEMI zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja : uporednopravna analiza u

  evropskim zemljama / urednica Katarina Joviĉić. - Beograd : Sindikat lekara i farmaceuta

  Srbije - Gradska organizacija Beograda : Institut za uporedno pravo, 2014 (Beograd :

  Goragraf). - [10], 212 str. : tabele ; 24 cm

  Tiraţ 300. - Str. 1-3: Predgovor / Jovan Ćirić. - Str. 4-6: Uvod / Katarina Joviĉić. - Napomene

  i bibliografske reference uz tekst.

  ISBN 978-86-80059-99-0 (IUP; broš.)

  a) Zdravstvena zaštita - Uporedno pravo - Evropa - Zbornici b) Zdravstveno osiguranje -

  Uporedno pravo - Evropa - Zbornici

  340.5:364.69(4)

  340.5:364.32(4)

  COBISS.SR-ID 210424588

  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=265018380http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=210424588

 • 341 MEĐUNARODNO PRAVO

  22 KOMPATIBILNOST jugoslovenskog prava : sa odredbama Evropske konvencije o

  ljudskim pravima / [glavni i odgovorni urednik Vesna Rakić-Vodinelić]. - Beograd : Institut

  za uporedno pravo, 2002 (Beograd : Ĉigoja štampa). - 330 str. : graf. prikazi ; 23 cm

  Tiraţ 400. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Spisak saveznih i republiĉkih

  zakona i propisa donetih posle 05.10.2000. godine: str. 297-318.

  ISBN 86-80059-17-X (broš.)

  a) Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda b) Prava ĉoveka - Savet

  Evrope - Jugoslavija (SR) c) GraĊanska prava i duţnosti - Savet Evrope - Jugoslavija (SR)

  341.231.14(4)(094.2)

  340.137:341.231.14(4:497.1)

  340.137:342.7(4:497.1)

  COBISS.SR-ID 105545996

  23

  KRIVOKAPIĆ, Boris, 1958- MeĊunarodno javno pravo / Boris Krivokapić. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd

  : Poslovni i pravni fakultet Univerziteta "Union-Nikola Tesla" : Institut za uporedno pravo,

  2017 (Beograd : Goragraf). - 927 str. : ilustr. ; 24 cm

  Tiraţ 300. - Na koricama beleška o autoru s njegovom slikom. - Napomene i bibliografske

  reference uz tekst. - Bibliografija: str. 883-891. - Registar.

  ISBN 978-86-6375-080-7

  ISBN 978-86-6375-078-4 !

  a) MeĊunarodno javno pravo

  341.1/.8

  COBISS.SR-ID 237815052

  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=105545996http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=237815052

 • 341.2 SUBJEKTI I OBJEKTI U MEĐUNARODNOM PRAVU

  24

  GAJIN, Saša, 1965- Ljudska prava : pravno-sistemski okvir / Saša Gajin. - Beograd : Pravni fakultet

  Univerziteta Union : Centar za unapreĊivanje pravnih studija : Institut za uporedno pravo,

  2011 (Beograd : Dosije studio). - 343 str. ; 24 cm

  Prema Belešci o autoru publikacija predstavlja preĉišćenu verziju dokt. disert. odbranjene na

  Prav. fak. Univerziteta Union u Beogradu. - Tiraţ 1.000. - Beleška o autoru: str. [345]. -

  Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 329-343.

  ISBN 978-86-84871-22-2 (PFUU)

  ISBN 978-86-7546-061-9 (CUPS)

  ISBN 978-86-80059-72-3 (IUP)

  a) Prava ĉoveka - Pravni aspekt b) Filozofija prava

  341.231.14

  342.7

  340.12

  COBISS.SR-ID 186265868

  25

  KRIVOKAPIĆ, Boris Zaštita manjina u meĊunarodnom i uporednom pravu. Knj. 1, Zaštita manjina: istorijski

  razvoj, osnovna pitanja i zaštita u okviru Ujedinjenih nacija / Boris Krivokapić. - Beograd :

  Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Srbije i Crne Gore, 2004 (Novi Sad : Stylos-print).

  - 871 str. : tabele ; 25 cm

  Tiraţ 1.000. - Str. 3: Predgovor / Rasim Ljajić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  - Summary: Protection of minorities in international and comparative law.

  ISBN 86-84849-05-1 (karton)

  ISBN 978-86-84849-05-4

  a) Ujedinjene nacije - Nacionalne manjine b) Nacionalne manjine - MeĊunarodna zaštita c)

  Nacionalne manjine - MeĊunarodno pravo - Dokumenti

  341.234(094.2)

  323.15:34

  341.123:327.58

  342.724

  COBISS.SR-ID 114542604

  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=186265868http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=114542604

 • 26

  KRIVOKAPIĆ, Boris Zaštita manjina u meĊunarodnom i uporednom pravu. Knj. 3, Zaštita manjina u

  nacionalnim porecima drţava / Boris Krivokapić. - Beograd : Ministarstvo za ljudska i

  manjinska prava Srbije i Crne Gore, 2004 (Novi Sad : Stylos-print). - 921 str. : tabele ; 25 cm

  Tiraţ 1.000. - Str. 3: Predgovor / Rasim Ljajić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  - Summary: Protection of Minorities in International and Comparative Law.

  ISBN 86-84849-08-6 (karton)

  ISBN 978-86-84849-08-5

  a) Nacionalne manjine - Pravni poloţaj - Evropa b) Nacionalne manjine - Zakonodavstvo -

  Jugoslavija (SR) c) Nacionalne manjine - MeĊunarodno pravo - Dokumenti

  341.234(4)

  323.15:34(4)

  340.134:342.724(497.1)

  341.234(094.2)

  COBISS.SR-ID 114541324

  27 PRAVNI aspekti reforme sistema odbrane / Jovan Ćirić ... [i dr.] ; [glavni i odgovorni

  urednik Vesna Rakić-Vodinelić]. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2004 (Beograd :

  Ĉigoja štampa). - 165 str. ; 24 cm. - ( Monografija / Institut za uporedno pravo, Beograd ;

  154)

  Okrugli sto pod istim nazivom odrţan je 18. novembra 2004. godine. - Tiraţ 300. - Str. 7-9:

  Uvodna razmatranja / [Jovan Ćirić]. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  ISBN 86-80059-34-X ( broš.)

  a) Severnoatlantski pakt - Jugoistoĉna Evropa b) Vojni savezi - Pravni aspekt - Jugoistoĉna

  Evropa c) Bezbednosni sektor - Pravni aspekt - Jugoistoĉna Evropa d) Oruţane snage -

  Reforma - Pravni aspekt - Jugoistoĉna Evropa e) Vojska - Transformacija - Pravni aspekt -

  Jugoistoĉna Evropa

  341.232.1(4-12)

  327.51:34(4-12)

  355.02:34(4-12)

  355.3(4-12)

  COBISS.SR-ID 119407116

  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=114541324http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=119407116

 • 28 PRISTUPANJE Drţavne zajednice Srbija i Crna Gora Evropskoj uniji : iskustva

  deset novoprimljenih drţava / Aleksandra Ĉavoški ... [i dr.]. - Beograd : Institut za uporedno

  pravo, 2005 (Beograd : Ĉigoja štampa). - 142 str. ; 24 cm

  Str. [5]-6: Uvodna napomena / Aleksandra Ĉavoški. - Tiraţ 300. - Napomene i bibliografske

  reference uz tekst.

  ISBN 86-80059-40-4 ( broš.)

  a) Evropska unija - Ĉlanstvo - Zbornici b) Evropska unija - Pridruţivanje - Srbija i Crna Gora

  - Zbornici

  341.217.02(4-672EU)(082)

  061.1EU(497.11+497.16)(082)

  341.176(4-672EU:497.11+497.16)(082)

  COBISS.SR-ID 123928844

  341.217

  29

  GASMI, Gordana, 1960- Quo vadis EU ? : relevantni pravni i institucionalni faktori / Gordana Gasmi. - Beograd :

  Institut za uporedno pravo, 2016 (Beograd : Goragraf). - 319 str. ; 21 cm

  Tiraţ 300. - Beleška o autorki: str. 315-319. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

  Bibliografija: str. 291-314.

  ISBN 978-86-80186-16-0 (broš.)

  a) Evropska unija - Institucije b) Evropska unija - Pravni aspekt c) Pravni sistem - Evropska

  unija

  341.217.04(4-672EU)

  341.176(4-672EU)

  COBISS.SR-ID 225452812

  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=123928844http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=225452812

 • 341.3 RATNO PRAVO. HUMANITARNO PRAVO

  30 AGGRESSION against Yugoslavia correspondence / [prepared by] Faculty of Law,

  University of Belgrade. - Belgrade : Faculty of Law, 2000 (Belgrade : Margo-art). - 189 str. ;

  24 cm

  Tiraţ 300. - Law, justice and aggression on the FRY / Oliver Antić: str. 7-13.

  ISBN 86-80763-91-8

  a) Nato agresija - Jugoslavija - 1999 - Istorijska graĊa

  341.311(497.1)"1999"(093.2)

  COBISS.SR-ID 159704583

  342 JAVNO PRAVO. USTAVNO PRAVO. UPRAVNO PRAVO

  31

  NIKOLIĆ, Pavle Od "Ustava" do Ustava --- : prilog svedoĉenju o jednom vremenu / Pavle Nikolić. -

  Beograd : Institut za uporedno pravo, 2003 (Kraljevo : Komino trejd). - 413 str. ; 21 cm. - (

  Monografije / Institut za uporedno pravo ; 141)

  Tiraţ 300. - O autoru: str. 407-408.

  ISBN 86-80059-14-5 (broš.)

  a) Ustavnost - Srbija b) Ustavnost - Jugoslavija (SR) c) Pravna drţava - Jugoslavija (SR) d)

  Parlamentarizam - Jugoslavija (SR) e) Demokratski pluralizam - Jugoslavija (SR) f)

  Jugoslavija (SR) - Drţavno-pravni poloţaj

  342.4(497.11+497.16)(045/046)

  342.28(497.1)(045/046)

  321.013(497.1)(045/046)

  341.218(497.1)(045/046)

  323(497.1)(045/046)

  342.53(497.11+497.16)(045/046)

  342.22(497.11+497.16)(045/046)

  COBISS.SR-ID 104291596

  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=159704583http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=104291596

 • 342.7 LJUDSKA PRAVA

  32

  ĈOVIĆ, Ana, 1980- Prava deteta : evolucija, realizacija i zaštita / Ana Ĉović. - Beograd : Institut za uporedno

  pravo, 2017 (Beograd : Dosije studio). - 175 str. ; 25 cm

  Tiraţ 300. - Prilozi: str. 147-175. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

  Bibliografija. str. 132-143.

  ISBN 978-86-80186-29-0 (broš.)

  a) Prava deteta b) Porodiĉno pravo c) Pravo na roditeljstvo

  342.726-053.2

  347.61/.64

  347.634

  COBISS.SR-ID 252579596

  33

  DILIGENSKI, Andrej, 1984- Fejsbuk i pravo / Andrej Diligenski, Dragan Prlja. - Beograd : Institut za uporedno

  pravo, 2014 (Beograd : Kum). - 128 str. : slike autora ; 25 cm

  Tiraţ 500. - Beleške o autorima: str. 125-127. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

  Bibliografija: str. 122-124.

  ISBN 978-86-80059-93-8 (broš.)

  a) Pravo na zaštitu podataka o liĉnosti b) Društvene mreţe - Pravni aspekt

  342.738

  316.472.4

  COBISS.SR-ID 205629708

  34

  DILIGENSKI, Andrej, 1984- Fejsbuk, zaštita podataka i sudska praksa / Andrej Diligenski, Dragan Prlja. - Beograd :

  Institut za uporedno pravo, 2018 (Beograd : Dosije studio). - 145 str. : slike autora ; 24 cm

  Tiraţ 500. - Beleške o autorima: str. [146-147]. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  - Bibliografija: str. 143-145.

  ISBN 978-86-80186-28-3 (broš.)

  a) Fejsbuk (kompanija ; Menio Park) - Pravni aspekt b) Pravo na zaštitu podataka o liĉnosti c)

  Društvene mreţe - Pravni aspekt

  342.738

  316.472.4

  COBISS.SR-ID 257526028

  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=252579596http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=205629708http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=257526028

 • 35

  KRIVOKAPIĆ, Boris Zaštita manjina u meĊunarodnom i uporednom pravu. Knj. 2, Zaštita manjina u

  regionalnim okvirima i putem bilateralnih meĊunarodnih sporazuma / Boris Krivokapić. -

  Beograd : Ministarstvo za ljudska i manjinska prava SCG, 2004 (Novi Sad : Stylos-print). -

  889 str. ; 25 cm

  Tiraţ 1.000. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary: Protection of

  Minorities in International and Comparative Law.

  ISBN 86-84849-07-8 (karton)

  ISBN 978-86-84849-07-8

  a) Nacionalne manjine - Zaštita - Evropa b) Nacionalne manjine - MeĊunarodni ugovori c)

  Nacionalne manjine - MeĊunarodno pravo - Dokumenti

  342.724(4)

  341.24:342.724

  341.234(094.2)

  COBISS.SR-ID 114543116

  36 MODELI antidiskriminacionih zakona / Jovan Ćirić ... [et al.]. - Beograd : Centar za

  unapreĊivanje pravnih studija : Institut za uporedno pravo, 2003 (Beograd : Ĉigoja štampa). -

  87 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Reagovanja ; 6)

  Tiraţ 500. - Iz sadrţaja: Zakon protiv diskriminacije ; Zakon protiv diskriminacije osoba sa

  invaliditetom.

  ISBN 86-7546-011-2 (Centar; broš.)

  a) Diskriminacija - Srbija (R) - Zakonski propisi - Modeli b) Invalidi - Diskriminacija - Srbija

  (R) - Zakonski propisi - Modeli c) Antidiskriminacioni zakoni

  342.724(497.11)(094.5.041)

  342.7-056.26/.29(497.11)(094.5.041)

  COBISS.SR-ID 110742284

  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=114543116http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=110742284

 • 343.2 KRIVIĈNO PRAVO (OPŠTA PITANJA)

  37

  ĆIRIĆ, Jovan Objektivna odgovornost u kriviĉnom pravu / Jovan Ćirić. - Beograd : Institut za

  uporedno pravo, 2008 (Beograd : Goragraf). - 207 str. ; 24 cm. - (Monografija / [Institut za

  uporedno pravo, Beograd] ; 163)

  Tiraţ 300. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 197-207.

  ISBN 978-86-80059-54-9 (broš.)

  a) Kriviĉna odgovornost

  343.222.4

  COBISS.SR-ID 152711692

  38

  KAREKLÀS, Stéphanos Emmanouil, 1960- Priruĉnik za kriviĉno pravo Evropske unije / Stephanos Emm Kareklas ; [prevod Mitar

  Kokolj]. - Beograd : Institut za uporedno pravo : Mladi pravnici Srbije, 2009 (Beograd :

  Arak). - 99 str. ; 21 cm

  Izv. stv. nasl.: A Handbook for Criminal Law in the European Union. - Tiraţ 300. -

  Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  ISBN 978-86-80059-61-7 (broš.)

  a) Kriviĉno pravo - Evropska unija - Priruĉnici

  343.21(4-672EU)(035)

  COBISS.SR-ID 169267468

  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=152711692http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=169267468

 • 343.3/.7 KRIVIĈNA DELA. VRSTE KRIVIĈNIH DELA

  39 FINANSIJSKI kriminalitet / urednici Jelena Kostić, Aleksandar Stevanović. - Beograd

  : Institut za uporedno pravo : Institut za kriminološka i sociološka istraţivanje, 2018 (Beograd

  : Planeta print). - 316 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Tiraţ 200. - Str. 7-10: Predgovor / Jelena Kostić, Aleksandar Stevanović. - "Ova publikacija

  je izraĊena u okviru nauĉno-istraţivaĉkog projekta 'Srpsko i evropsko pravo: uporeĊivanje i

  usaglašavanje' ... i nauĉno-istraţivaĉkog projekta 'Kriminal u Srbiji: fenomenologija, rizici i

  mogućnosti socijalne intervencije' ..." --> prelim. str. - "Zbornik radova sa nauĉne

  konferencije Finansijski kriminalitet, 7.-8. septembar 2018. godine, Zrenjanin, Srbija"--

  >kolofon. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad. -

  Rezimei na engl. jeziku uz svaki rad.

  ISBN 978-86-80186-39-9 (IUP; broš.)

  ISBN 978-86-80756-12-7 (IKSI)

  a) Prevare u poslovanju - Zbornici

  343.53(082)

  COBISS.SR-ID 267447820

  40

  PRLJA, Dragan, 1959- Kriviĉna dela visokotehnološkog kriminala / Dragan Prlja, Zvonimir Ivanović, Mario

  Reljanović. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2011 (Beograd : Goragraf). - 202 str. ; 24

  cm

  Tiraţ 300. - Str. 6-7: Reĉ na poĉetku / Jovan Ćirić. - Napomene i bibliografske reference uz

  tekst. - Bibliografija: str. 194-200.

  ISBN 978-86-80059-75-4

  a) Raĉunari - Zloupotreba - Srbija

  343.533::004(497.11)

  COBISS.SR-ID 187776268

  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=267447820http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=187776268

 • 41

  TANJEVIĆ, Nataša, 1976- Privredni kriminal u uslovima ekonomske tranzicije / Nataša Tanjević. - Beograd :

  Institut za uporedno pravo, 2012 (Beograd : Bariprint). - 300 str. ; 24 cm

  Tiraţ 300. - "Knjiga ... predstavlja preraĊenu, proširenu i osavremenjenu verziju doktorske

  disertacije pod nazivom "Oblici privrednog kriminaliteta u uslovima ekonomske tranzicije"

  koju sam ... odbranila na Pravnom fakultetu Univerziteta Union 1.04.2009."-->Predgovor. -

  Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 285-300.

  ISBN 978-86-80059-77-8 ( broš.)

  a) Privredni kriminal b) kriminal "belog okovratnika" c) pranje novca d) piraterija e)

  falsifikovanje elektronskog novca

  343.53

  343.37

  COBISS.SR-ID 189725196

  343.8 PENOLOGIJA. IZVRŠAVANJE KAZNI. PREVENCIJA

  42 BORBA protiv organizovanog kriminala u Srbiji : od postojećeg zakonodavstva do

  sveobuhvatnog predloga reforme. - Turin : UNICRI ; Firenca : Univerzitet u Firenci, Odsek

  za uporedno i kriviĉno pravo ; Beograd : Institut za uporedno pravo, 2008 (Beograd : Dosije).

  - 414 str. : tabele ; 24 cm

  Tiraţ 500. - Str. 15: Uvodna reĉ / Sandro Calvani. - Str. 25-28: Uvodna reĉ / Michele Papa. -

  Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  ISBN 978-86-80059-50-1 (broš.)

  a) Organizovani kriminalitet - Suzbijanje - Srbija - Zbornici b) Korupcija - Suzbijanje - Srbija

  - Zbornici

  343.85:343.9.02(497.11)(082)

  343.85:343.352(497.11)(082)

  COBISS.SR-ID 146472204

  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=189725196http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=146472204

 • 43

  JOVIĆ, Vojislav, 1959- Organizovani kriminalitet i njegovo suzbijanje / Vojislav Jović. - Beograd : Institut za

  uporedno pravo, 2013 (Beograd : Goragraf). - 283 str. ; 21 cm

  Tiraţ 300. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 269-283.

  ISBN 978-86-80059-87-7 (broš.)

  a) Organizovani kriminalitet - Suzbijanje

  343.85:343.9.02

  COBISS.SR-ID 197851404

  343.9 KRIMINOLOGIJA. KRIMINALISTIKA

  44

  ĆIRIĆ, Jovan, 1960- Tuţioci i ţrtve / Jovan Ćirić = Prosecutors and Victims / Jovan Ćirić. - Beograd : Institut

  za uporedno pravo : Mladi pravnici Srbije = Belgrade : Institute of Comparative Law : Young

  Lawyers of Serbia, 2009 ( Beograd : Arak). - 94 str. ; 24 cm

  Tiraţ 300. - Na koricama beleška o autoru. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

  Bibliografija: str. 90-94.

  ISBN 978-86-80059-63-1 ( broš.)

  a) Ţrtve kriviĉnog dela - Zaštita b) Viktimologija

  343.988

  343.232-058.6

  COBISS.SR-ID 171309068

  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=197851404http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=171309068

 • 347 GRAĐANSKO PRAVO

  45

  ĆORIĆ, Vesna, 1978- Naknada štete pred evropskim nadnacionalnim sudovima / Vesna Ćorić. - Beograd :

  Institut za uporedno pravo, 2017 (Beograd : Dosije studio). - 176 str. ; 24 cm

  Tiraţ 300. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 135-142. -

  Pravni izvori: str. 143-150.

  ISBN 978-86-80186-25-2 (broš.)

  a) Naknada štete, neimovinske b) Ljudska prava - Sudska zaštita - Evropska unija c)

  MeĊunarodni sudovi - Nadleţnost

  347.426.4

  341.231.14(4-672EU)

  341.645

  COBISS.SR-ID 247820300

  347.4/.5 OBLIGACIONO PRAVO

  46 NAKNADA nematerijalne štete : izbor radova sa savetovanja Udruţenja za odštetno

  pravo, Beograd, 1998-2008. = Compensation of Non-Material Damage : Collection of Studies

  from Conferences of Damage Law Society, Belgrade, 1998-2008 / redaktori Zdravko M.

  Petrović, Nataša Mrvić-Petrović. - Beograd : Nemaĉka organizacija za tehniĉku saradnju

  (GTZ), Otvoreni regionalni fond za jugoistoĉnu Evropu, Pravna reforma = German

  Organisation for Technical Cooperation (GTZ), Open Regional Fund for South East Europe,

  Legal Reform : Jugoslovenski pregled, 2009 (Beograd : Jugoslovenski pregled). - 629 str. :

  tabele ; 24 cm

  Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Tiraţ 500. - Str. 9: Uvod / Zdravko M. Petrović. -

  Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz pojedine radove.

  ISBN 978-86-7149-045-0 (JP; karton)

  a) Naknada štete, neimovinske - Zbornici

  347.426.4(082)

  COBISS.SR-ID 169101836

  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=247820300http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=169101836

 • 347.7 TRGOVINSKO PRAVO. PRIVREDNO PRAVO

  47

  DABIĆ, Ljubiša, 1953- Koncesije u pravu zemalja Centralne i Istoĉne Evrope / Ljubiša Dabić. - Beograd :

  Institut za uporedno pravo, 2002 (Beograd : Glosarijum). - 400 str. ; 24 cm. - ( Monografija /

  Institut za uporedno pravo ; 138)

  Tiraţ 300. - Bibliografija: str. 371-382. - Summary: Concessions in the Laws of Central and

  East European Countries.

  ISBN 86-80059-12-9 ( broš.)

  a) Koncesije - Srednja Evropa b) Koncesije - Istoĉna Evropa c) Ugovor o koncesiji

  347.7(4-11)

  347.7(4-191.2)

  COBISS.SR-ID 100651788

  48

  SPIROVIĆ-Jovanović, Lucija Trgovinsko pravo / Lucija Spirović-Jovanović, Ljubiša Dabić. - Beograd : MeĊunarodni

  nauĉni forum "Dunav - reka saradnje", 2008 (Beograd : BIG štampa). - XVI, 758 str. ; 24 cm

  Tiraţ 500. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 755-758.

  ISBN 978-86-82825-10-4 (broš.)

  a) Privredno pravo - Udţbenici

  347.7(075.8)

  COBISS.SR-ID 146037772

  347.77/.78 INDUSTRIJSKA SVOJINA. PATENTNO PRAVO. AUTORSKA

  PRAVA

  49

  ĆERANIĆ, Jelena, 1979- Unitarni patent / Jelena Ćeranić. - Beograd : Institut za uporedno pravo ; Banja Luka :

  Pravni fakultet Univerziteta, 2015 (Beograd : Dosije studio). - 235 str. ; 24 cm

  Tiraţ 300. - Prilozi: str. 157-229. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

  Bibliografija: str. 151-156.

  ISBN 978-86-80186-07-8 (IUP; broš.)

  a) Patenti - Evropska unija b) Pronalasci - MeĊunarodna zaštita

  347.77(4-672EU)

  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=100651788http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=146037772

 • 341.24:347.77(4)

  COBISS.SR-ID 217937676

  347.79 POMORSKO PRAVO

  50

  NIKĈEVIĆ-Grdinić, Jelena, 1972- Pravni aspekti pomorske sigurnosti / Jelena Nikĉević Grdinić. - Beograd : Institut za

  uporedno pravo, 2015 (Bijelo Polje : Pegaz). - 186 str. ; 24 cm. - (Monografija / Institut za

  uporedno pravo)

  Tiraţ 200. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 182-186.

  ISBN 978-86-80186-03-0 (broš.)

  a) Plovidba - Bezbednost - MeĊunarodnopravni aspekt b) Pomorska bezbednost

  347.79

  341.225.5

  COBISS.SR-ID 214423564

  349.6 PRAVO ZAŠTITE OKOLINE

  51 EKOLOGIJA i pravo / urednice Aleksandra Ĉavoški, Ana Kneţević Bojović. -

  Beograd : Institut za uporedno pravo : Pravni fakultet Univerziteta Union, 2012 (Beograd :

  Goragraf). - 278 str. : tabele ; 24 cm

  Tiraţ 300. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz većinu radova. -

  Summaries.

  ISBN 978-86-80059-81-5 (broš.)

  a) Pravo zaštite okoline - Zbornici b) Ţivotna sredina - Pravna zaštita - Zbornici

  349.6(082)

  502.14::34(082)

  COBISS.SR-ID 193378828

  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=217937676http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=214423564http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=193378828

 • 35 JAVNA UPRAVA. DRŢAVNO USTROJSTVO. VOJNI POSLOVI

  52

  ILIĆ-Krstić, Ivana Ekološka bezbednost u pograniĉju : studija sluĉaja : [monografija nacionalnog znaĉaja] /

  Ivana Ilić Krstić. - Novi Sad : Prometej ; Niš : Mašinski fakultet : JUNIR [tj.] Jugoslovensko

  udruţenje za nauĉno istraţivanje religije, 2018 (Niš : Scero print). - 104 str. : ilustr. ; 24 cm. -

  ( Biblioteka Pograniĉje ; knj. 26)

  "Monografija je pripremljena u okviru projekta 179013 'Odrţivost identiteta Srba i

  nacionalnih manjina u pograniĉnim opštinama istoĉne i jugoistoĉne Srbije' " --> poleĊina nasl.

  lista. - Tiraţ 300. - O autorki: str. [105]. - Na koricama beleška o delu. - Napomene i

  bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 99-104.

  ISBN 978-86-515-1336-0 ( broš.)

  a) Ekološka bezbednost - Istoĉna Srbija b) Ekološka bezbednost - Jugoistoĉna Srbija

  351.777(497.11-11-192.2)

  351.777(497.11-12-192.2)

  COBISS.SR-ID 322221575

  351 POSEBNI ZADACI JAVNE UPRAVE

  53 DOBRA uprava i interna revizija = Good Governance and Internal Audit / urednik,

  edited by Dejan Šuput. - Beograd : Institut za uporedno pravo : Udruţenje ovlašćenih internih

  revizora Srbije u javnom sektoru = Belgrade : Institute of Comparative Law : Serbian

  Association of Certified Public Internal Auditors, 2012 (Niš : AMI). - 165 str. : graf. prikazi ;

  24 cm

  Tiraţ 300. - Reĉ urednika ; Editorial: str. 5-8. - Str. 9-12: Uvodna reĉ predsednika OIRS =

  Introductory Word of the President of OIRS / Veselin ĐorĊević. - Napomene i bibliografske

  reference uz tekst. - Bibliografija uz većinu radova. - Summaries. - Sadrţi i: Prednacrt Zakona

  o sistemu dobre uprave u javnom sektoru.

  ISBN 978-86-80059-84-6 (broš.)

  a) Javni sektor - Interna revizija - Zbornici b) Dobra uprava - Zbornici c) Dobra uprava - Javni

  sektor - Srbija - Zakonski propisi - Prednacrti

  351.91(082)

  35.078.3(082)

  657.6(082)

  COBISS.SR-ID 194817804

  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=322221575http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=194817804

 • 54 ISTRAŢIVAĈKI projekat Javne nabavke u uporednom zakonodavstvu / autori

  Ljubiša Dabić ... [et al.]. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2003 (Beograd : Ĉigoja

  štampa). - 544 str. ; 24 cm. - (Monografija / Institut za uporedno pravo, Beograd ; 143)

  Tiraţ 300. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  ISBN 86-80059-16-1 (broš.)

  a) Javna nabavka - Zakonodavstvo - Evropa

  351.712.2:340.134(4)

  351.712.2(497.11)(094.5.041)

  COBISS.SR-ID 105172492

  355/359 VOJNE VEŠTINE. VOJNE NAUKE

  55 PRAVA pripadnika sistema odbrane u Srbiji / [Jovan Ćirić ... i dr.]. - Beograd :

  Institut za uporedno pravo, 2008 (Beograd : Goragraf). - 99 str. ; 21 cm. - ( Biblioteka

  Priruĉnici / [Institut za uporedno pravo])

  Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. - Tiraţ 400. - Korisni propisi: str. 94-98. - Korisne

  Internet adrese: str. 98-99.

  ISBN 978-86-80059-52-5 ( broš.)

  a) Sistemi odbrane - Pravni aspekt - Srbija - Priruĉnici

  355.02:34(497.11)(035)

  COBISS.SR-ID 147062284

  368 OSIGURANJE

  56

  MEĐUNARODNI nauĉni skup Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje (21 ;

  2018 ; Beograd, Valjevo) Zbornik radova sa XXI meĊunarodnog nauĉnog skupa / XXI MeĊunarodni nauĉni skup

  Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje, Beograd-Valjevo, 2018. ; [organizator]

  Udruţenje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo i Pravosudna akademija =

  Proceedings from XXI International Scientific Conference / XXI International scientific

  conference Liability, Damage Compensation and Insurance ; [organized by] Association of

  Tort Law, Instutute of Comparative Law and Judicial Academy ; urednici Zdravko Petrović,

  Vladimir Ĉolović. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2018 (Beograd : Planeta print). -

  555 str. ; 18 cm

  Tiraţ 300. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summaries.

  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=105172492http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=147062284

 • ISBN 978-86-80186-40-5 (broš.)

  a) Naknada štete - Zbornici b) Osiguranje - Zbornici c) Odgovornost za štetu - Zbornici

  368(082)

  347.426(082)

  347.51(082)

  COBISS.SR-ID 267621900

  378 VISOKO ŠKOLSTVO

  57 ISTRAŢIVAĈKI projekat Zakonodavstvo o prosvetnom savetu : (uporednopravna

  istraţivanja) / autori Dragana Kneţić-Popović ... [et al.] ; [glavni i odgovorni urednik Vesna

  Rakić-Vodinelić]. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2002 (Beograd : Glosarijum). - 112

  str. ; 24 cm. - (Monografija / Institut za uporedno pravo ; 139)

  Tiraţ 300.

  ISBN 86-80059-10-2 (broš.)

  a) Univerziteti - Zakonodavstvo - Evropa b) Prosvetni saveti - Zakonodavstvo - Evropa

  378.4:340.134(4)

  COBISS.SR-ID 180836871

  796/799(05) SPORT (POPULARNA IZDANJA)

  58 SRPSKI fudbal : stanje i perspektive / urednik Jovan Šurbatović. - Beograd : Institut za

  uporedno pravo : Fudbalski savez Beograda, 2016 (Beograd : Grafo Nin). - 194 str. : ilustr. ;

  23 cm

  Tiraţ 500. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz većinu radova. -

  Summaries.

  ISBN 978-86-80186-15-3 (IUP; broš.)

  a) Fudbal - Sociološki aspekt - Zbornici

  796.332:316(082)

  COBISS.SR-ID 225183756

  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=267621900http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=180836871http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=225183756

 • 930.85 KULTURNA ISTORIJA. ISTORIJA CIVILIZACIJE

  59 PRAVNI aspekti digitalizacije kulturne baštine = The Legal Aspects of Digitisation

  of Cultural Heritage / priredio, e dited by Dragan Prlja. - Beograd : Institut za uporedno pravo

  : Srpska akademija nauka i umetnosti, Audiovizuelni arhiv i digitalni centar SANU =

  Belgrade : Institute of Comparative Law : Serbian Academy of Sciences and Arts,

  Audiovisual Archive and Center for Digitization of SASA, 2017 ( Beograd : Dosije studio). -

  206 str. ; 24 cm

  Tiraţ 500. - "Nedostatak pravne literature iz oblasti digitalizacije kulturne baštine nastojali

  smo da ublaţimo objavljivanjem ovog zbornika radova sa nauĉne konferencije odrţane 19.

  oktobra 2017. g. u Beogradu..."- - >Predgovor. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  - Summaries.

  ISBN 978-86-80186-24-5 ( IUP)

  ISBN 978-86-7025-745-0 ( SANU; broš.)

  a) Kulturna dobra - Digitalizacija - Pravni aspekt - Zbornici

  930.85:004.9]:34(082)

  COBISS.SR-ID 247618060

  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=247618060

 • REGISTAR NASLOVA

  (Austrija i Nemaĉka) 57

  (Bugarska i Rusija) 2

  (Bugarska) 57

  (Ĉeška i Finska) 57

  (Francuska i Italija) 57

  (Hrvatska i Slovenija) 2, 57

  (Italija i Francuska) 2

  (Makedonija i Španija) 2

  (Nemaĉka i Austrija) 2

  (Španija) 57

  Aggression against Yugoslavia correspondence 30

  Borba protiv organizovanog kriminala u Srbiji 42

 • Compensation of Non-Material Damage 46

  Continuity and discontinuity in Serbian legislation and practice 13

  Ĉetrdeset godina od potpisivanja helsinškog završnog akta 16

  Dobra uprava i interna revizija 53

  Društvo i prostor 8

  Ekologija i pravo 51

  Ekološka bezbednost u pograniĉju 52

  Elementarne nepogode i vanredne situacije 7

  Fejsbuk i pravo 33

  Fejsbuk, zaštita podataka i sudska praksa 34

  Financial Accountability as a Condition for EU Memebrship 14

  Finansijski kriminalitet 39

  Finansiranje nauĉnih istraţivanja 20

  Forty Years Since the Signing of the Helsinki Final Act 16

  Good Governance and Internal Audit 53

  Internet and society 4

  Internet i društvo 4

  Internet pravo 6

  Istraţivaĉki projekat Javne nabavke u uporednom zakonodavstvu 54

  Istraţivaĉki projekat Zakonodavstvo o prosvetnom savetu 57

  Kompatibilnost jugoslovenskog prava 22

  Koncesije u pravu zemalja Centralne i Istoĉne Evrope 47

  Kosmet - Gordijev ĉvor 12

  Kriviĉna dela visokotehnološkog kriminala 40

 • Law of the Countries in the Region 18

  The Legal Aspects of Digitisation of Cultural Heritage 59

  Ljudska prava 24

  MeĊunarodno javno pravo 23

  Migranti na raskršću ili bespuću zemlje Srbije 9

  Mir i rat u meĊunarodnim odnosima i pravu 1

  Modeli antidiskriminacionih zakona 36

  Naknada nematerijalne štete 46

  Naknada štete pred evropskim nadnacionalnim sudovima 45

  Neteritorijalna manjinska autonomija/samouprava. Knj. 1, Neteritorijalna manjinska

  autonomija/samouprava u uporednom pravu 11

  Objektivna odgovornost u kriviĉnom pravu 37

  Od "Ustava" do Ustava --- 31

  Organizovani kriminalitet i njegovo suzbijanje 43

  Poloţaj drţavnih univerziteta u uporednom pravu 2

  Prava deteta 32

  Prava pripadnika sistema odbrane u Srbiji 55

  Pravni aspekti digitalizacije kulturne baštine 59

  Pravni aspekti pomorske sigurnosti 50

  Pravni aspekti reforme sistema odbrane 27

  Pravni okvir kulturne delatnosti nacionalnih manjina 10

  Pravo na nezaborav 17

  Pravo zemalja u regionu 18

  Prednacrt Zakona o sistemu dobre uprave u javnom sektoru 53

  Priruĉnik za kriviĉno pravo Evropske unije 38

  Pristupanje Drţavne zajednice Srbija i Crna Gora Evropskoj uniji 28

  Privredni kriminal u uslovima ekonomske tranzicije 41

  Proceedings from XXI International Scientific Conference 56

  Prosecutors and Victims 44

  Quo vadis EU ? 29

 • Sistemi zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja 21

  Srpski fudbal 58

  Trgovinsko pravo 48

  Tuţioci i ţrtve 44

  Unitarni patent 49

  Uslovi za realizaciju prometa roba i usluga u pravu Evropske unije i jugoslovenskom

  pravu 15

  Uvod u pravo Rusije 19

  Vvedenie v pravo Rossii 19

  Zakon o Univerzitetu Republike Srbije 2

  Zakon protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom 36

  Zakon protiv diskriminacije 36

  Zaštita manjina u meĊunarodnom i uporednom pravu. Knj. 1, Zaštita manjina:

  istorijski razvoj, osnovna pitanja i zaštita u okviru Ujedinjenih nacija 25

  Zaštita manjina u meĊunarodnom i uporednom pravu. Knj. 2, Zaštita manjina u

  regionalnim okvirima i putem bilateralnih meĊunarodnih sporazuma 35

  Zaštita manjina u meĊunarodnom i uporednom pravu. Knj. 3, Zaštita manjina u

  nacionalnim porecima drţava 26

  Zaštita prava intelektualne svojine u sektoru informaciono-komunikacionih

  tehnologija 5

  Zbornik radova sa XXI meĊunarodnog nauĉnog skupa 56

  Zbornik za percepciju nauĉnog rada i poznavanje rekvizita njegove ocene. (Knj. 1) 3

  IMENSKI REGISTAR

  Antić, Oliver (autor dodatnog teksta) 30

  Bajalović, Dijana Marković- (1960-) vidi Marković-Bajalović, Dijana (1960- )

  Bajalović, Dijana Marković- vidi Marković-Bajalović, Dijana

  Banović, Boţidar (recenzent) 41

  Banović, Boţidar (1960-, recenzent) 39

  Bojović, Ana Kneţević vidi Kneţević Bojović, Ana

 • Bojović, Ana Kneţević- (1977-) vidi Kneţević-Bojović, Ana (1977- )

  Bojović, Ana Kneţević- (1977-) vidi Kneţević-Bojović, Ana (1977-)

  Breneselović, Luka (1985-, urednik) 3

  Calvani, Silvio (autor dodatnog teksta) 42

  Cizelj, Ana Pajvaĉić- (1980-) vidi Pajvanĉić-Cizelj, Ana (1980- )

  Cobovski, Pasko (autor) 27

  Cvetić, Dušan (recenzent) 21

  Cvijan, Vladimir (autor) 27, 28, 55, 57

  Cvijan, Vladimir 57

  Ĉavoški, Aleksandra (1975-, autor dodatnog teksta) 28

  Ĉavoški, Aleksandra (1975-, autor) 28

  Ĉavoški, Aleksandra (1975-, urednik) 51

  Ĉolović, Vladimir (recenzent) 21

  Ĉolović, Vladimir (urednik, autor dodatnog teksta) 18

  Ĉolović, Vladimir (1966-, urednik) 56

  Ĉović, Ana (1980-) 32

  Ćeranić, Jelena (urednik, autor dodatnog teksta) 20

  Ćeranić, Jelena (1979-) 49

  Ćirić, Jovan (autor dodatnog teksta) 40

  Ćirić, Jovan (autor) 57

  Ćirić, Jovan (recenzent) 18, 41

  Ćirić, Jovan (urednik, autor dodatnog teksta) 12

  Ćirić, Jovan (1960-, autor, autor dodatnog teksta) 27

  Ćirić, Jovan (1960-, autor dodatnog teksta, recenzent) 21

  Ćirić, Jovan (1960-, autor) 2, 36, 55

  Ćirić, Jovan (1960-, recenzent) 6, 51

  Ćirić, Jovan (1960-, urednik, autor dodatnog teksta) 3, 9, 17

  Ćirić, Jovan (1960-) 44

  Ćirić, Jovan 2, 37, 57

  Ćorić, Vesna (1978-, urednik) 16

  Ćorić, Vesna (1978-) 45

  Dabić, Ljubiša (autor) 15, 54

  Dabić, Ljubiša (1953-, autor) 48

  Dabić, Ljubiša (1953-) 47

  Daĉić, Ivica (1966-, autor dodatnog teksta) 16

  Damnjanović, Katarina (1966-, autor) 15

  Damnjanović, Katarina (1966-) vidi Damnjanović, Katarina (1966- )

  Damnjanović, Katarina Lj. (1966-, recenzent) 6

 • Diligenski, Andrej (1984-) 33, 34

  ĐorĊević, ĐorĊe (recenzent) 58

  ĐorĊević, ĐorĊe (1958-, recenzent) 39

  ĐorĊević, SrĊan (1967-, recenzent) 31

  ĐorĊević, Veselin (autor dodatnog teksta) 53

  Đurić, Vladimir (autor) 54

  Đurić, Vladimir (1971-) 10, 11

  Enna, Kore di (recenzent) 16

  Gajin, Saša (1965-, autor) 27, 36

  Gajin, Saša (1965-) 24

  Gasmi, Gordana (1960-, recenzent) 32, 34

  Gasmi, Gordana (1960-) 29

  Gasmi, Gordana Ilić- (1960-) vidi Gasmi, Gordana (1960-)

  Grajf, Gideon vidi Greif, Gideon

  Grdinić, Jelena Nikĉević- (1972-) vidi Nikĉević-Grdinić, Jelena (1972-)

  Greif, Gideon (urednik) 17

  Ignjatović, ĐorĊe (1952-, recenzent) 17

  Ilić-Gasmi, Gordana (1960-) vidi Gasmi, Gordana (1960-)

  Ilić-Krstić, Ivana 52

  Instutute of Comparative Law (Beograd) vidi Udruţenje za odštetno pravo (Beograd)

  International scientific conference Liability, Damage Compensation and Insurance (21

  ; 2018 ; Beograd ; Valjevo) vidi MeĊunarodni nauĉni skup Odgovornost za štetu,

  naknada štete i osiguranje (21 ; 2018 ; Beograd ; Valjevo)

  Ivanović, Zvonimir (1976-, autor) 6, 40

  Ivanović, Zvonimir 5

  Jelić-Mariokov, Milica (prevodilac) 17

  Jovanović, Lucija Spirović- vidi Spirović-Jovanović, Lucija

  Jovanović, SlaĊana (1971-, recenzent) 39, 51

  Joviĉić, Katarina (1965-, autor dodatnog teksta) 21

  Joviĉić, Katarina (1965-, urednik) 21

  Jović, Vojislav (1959-) 43

  Judicial Academy (Beograd) vidi Pravosudna akademija (Beograd)

 • Kalvani, Silvio vidi Calvani, Silvio

  Kareklas, Stefanos Emanuil (1960-) vidi Kareklàs, Stéphanos Emmanouil (1960-)

  Kareklàs, Stéphanos Emm (1960-) vidi Kareklàs, Stéphanos Emmanouil (1960-)

  Kareklàs, Stéphanos Emmanouil (1960-) 38

  Kavran, Dragoljub (autor dodatnog teksta) 14

  Kneţević, Ana (autor) 57

  Kneţević, Ana 57

  Kneţević Bojović, Ana (urednik) 51

  Kneţević-Bojović, Ana (1977-, autor) 10, 28

  Kneţević-Bojović, Ana (1977-) 13

  Kneţić, Branislava (1957-, urednik) 9

  Kneţić-Popović, Dragana (1950-, autor) 2, 15, 57

  Kneţić-Popović, Dragana (1950-, recenzent) 12

  Kneţić-Popović, Dragana (1950-) 57

  Kneţić-Popović, Dragana 2

  Kokolj, Mitar (prevodilac) 38

  Kostić, Jelena (1981-, urednik, autor dodatnog teksta) 39

  Kovaĉević, Ljubinka (1977-, autor) 28

  Krivokapić, Boris (1958-, autor) 2, 36

  Krivokapić, Boris (1958-) 1, 23

  Krivokapić, Boris 2, 25, 26, 35

  Krstić, Ivana Ilić- vidi Ilić-Krstić, Ivana

  Kršljanin, Nina (1988-, urednik) 19

  Lilić, Stevan (1948-, recenzent) 59

  Lituchy, Barry (urednik) 17

  Lituĉi, Beri vidi Lituchy, Barry

  Lutovac, Mitar (recenzent) 59

  Ljajić, Rasim (autor dodatnog teksta) 25

  Mariokov, Milica Jelić- vidi Jelić-Mariokov, Milica

  Marković-Bajalović, Dijana (autor) 15

  Marković-Bajalović, Dijana (1960-, autor) 2

  Marković-Bajalović, Dijana 2

  MeĊunarodna nauĉna konferencija Društvo i prostor (2015 ; Novi Sad) 8

  MeĊunarodni nauĉni skup Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje (21 ; 2018

  ; Beograd ; Valjevo) 56

  Mikaĉa, Vukica (fotograf) 17

  Milenković, Pavle (1964-, urednik, autor dodatnog teksta) 8

  Milošević, Monika (1974-) vidi Ninković, Monika (1974- )

  Mitrović, Dobrosav M. (1933-2016, recenzent) 28

  MlaĊen, Dragan (urednik) 7

  Mrkšić, Dragan (recenzent) 18

 • Mršević, Zorica (1954-, recenzent) 58

  Mrvić Petrović, Nataša (1961-, urednik) 19

  Mrvić-Petrović, Nataša (1961-, autor) 27, 36, 57

  Mrvić-Petrović, Nataša (1961-, recenzent) 41, 58

  Mrvić-Petrović, Nataša (1961-, urednik) 7, 46

  Mrvić-Petrović, Nataša (1961-) 57

  Nauĉna konferencija: "Finansijski kriminalitet" (2018 ; Zrenjanin) 39

  Nenadić, Bosa (autor) 54, 57

  Nenadić, Bosa 57

  Nenadović, Milina Petković- vidi Petković-Nenadović, Milina

  Nikĉević-Grdinić, Jelena (1972-) 50

  Nikolić, Pavle 31

  Ninković, Monika (1974-, autor) 28

  Pajvanĉić-Cizelj, Ana (1980-, urednik, autor dodatnog teksta) 8

  Pak, Jasna (autor) 15

  Papa, Michele (autor dodatnog teksta) 42

  Papa, Mišel vidi Papa, Michele

  Petković-Nenadović, Milina (autor) 27

  Petrović, Dalibor M. (1973-, urednik) 4

  Petrović, Nataša Mrvić (1961-) vidi Mrvić Petrović, Nataša (1961- )

  Petrović, Nataša Mrvić- (1961-) vidi Mrvić-Petrović, Nataša (1961- )

  Petrović, Nataša Mrvić- vidi Mrvić-Petrović, Nataša (1961- )

  Petrović, Zdravko (recenzent) 18

  Petrović, Zdravko (1958-, urednik) 56

  Petrović, Zdravko M. (urednik, autor dodatnog teksta) 46

  Poĉuĉa, Milan (1962-, recenzent) 32

  Popović, Dragana Kneţić- (1950-) vidi Kneţić-Popović, Dragana (1950- )

  Popović, Dragana Kneţić- vidi Kneţić-Popović, Dragana (1950- )

  Popović, Dušan (1978-, autor) 28

  Pravni fakultet (Beograd) 30

  Pravosudna akademija (Beograd) (drugo) 56

  Prlja, Dragan (1959-, autor) 33, 34

  Prlja, Dragan (1959-, urednik) 4, 59

  Prlja, Dragan (1959-) 6, 40

  Rabrenović, Aleksandra (1972-) 14

  Radojiĉić, Dragana (1957-, urednik, autor dodatnog teksta) 17

  Rakić, Branko (1961-, recenzent) 16

  Rakić-Vodinelić, Vesna (1950-, autor) 36

  Rakić-Vodinelić, Vesna (1950-, glavni i odgovorni urednik) 2, 22, 27, 57

  Rakić-Vodinelić, Vesna (1950-, recenzent) 51

  Reljanović, Mario (1977-, autor) 6, 27, 40, 55

 • Reljanović, Mario (1977-, recenzent) 16, 34

  Resanović, Aleksandar (autor) 55

  Savović, Miodrag (recenzent) 6, 34

  Sepi, Robert (autor) 28, 55

  Spasić, Ivanka (autor) 15

  Spasić, Ivanka (recenzent) 12

  Spirović-Jovanović, Lucija 48

  Srbija 36

  Stanić, Miloš (urednik, autor dodatnog teksta) 20

  Stanojević, Biljana (autor) 36

  Stevanović, Aleksandar (urednik, autor dodatnog teksta) 39

  Stojanović, Sneţana (1976-, autor) 28

  Stojšin, Sneţana (1973-, urednik, autor dodatnog teksta) 8

  Šarkić, Nebojša (1952-, recenzent) 32

  Šogorov, Stevan (recenzent) 15

  Šuput, Dejan (autor) 28

  Šuput, Dejan (urednik, autor dodatnog teksta) 53

  Šurbatović, Jovan (1968-, urednik, autor dodatnog teksta) 58

  Tanjević, Nataša (1976-) 41

  Tatić, Damjan (1968-, autor) 36

  Todić, Dragoljub (urednik) 7

  Todorović, Dragan M. (1971-, urednik) 4

  Tomašić, Ljiljana (recenzent) 21

  Udruţenje za odštetno pravo (Beograd) (drugo) 56

  Valvo, Anna (recenzent) 16

  Vasiu, Ioana (recenzent) 16, 59

  Vilus, Jelena (autor) 15

  Vodinelić, Vesna Rakić- (1950-) vidi Rakić-Vodinelić, Vesna (1950- )

  Vodinelić, Vladimir V. (1948-, autor) 36

  Vranjanac, Dušan (1952-, autor) 27

  Vranjanac, Dušan (1952-, recenzent) 2, 57

  Vukadinović, Radovan (recenzent) 15

  Vukasović, Predrag (autor) 28, 36

  Vuković, Igor (1973-, autor) 2, 36

  Vuković, Igor 2

 • Zirojević, Mina (autor) 5

  Zirojević, Mina (urednik) 16

  Zirojević, Mina (1975-, urednik) 19

  Ţivković, Vesna (autor) 54