blueprint for english language learners (ells) success

Download blueprint for english language learners (ells) success

Post on 28-Jan-2017

216 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p> THE STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK ______________________________________________________________________________________ </p><p> Office of Bilingual Education and World Languages </p><p> BLUEPRINT FOR ENGLISH LANGUAGE LEARNERS (ELLS) SUCCESS </p><p>CHI TIT K HOCH GIP CHO S THNH CNG CA CC HC SINH HC ANH NG (ELLs) </p><p>1 Page Translation (Fall 2014) - Language: Vietnamese </p><p> Nhim v ca Office of Bilingual Education and World Languages gi tt l OBE-WL ca B Gio Dc Tiu Bang </p><p>Nu c (NYSED) l m bo rng tt c hc sinh tiu bang Nu c, trong c cc hc sinh hc Anh ng, </p><p>t c mc hc tp thnh cng cao nht v ng thi lu lot c ting Anh. Chng ti phn u m </p><p>bo rng con ng gio dc c nhn v nhu cu tnh cm x hi ca tt c hc sinh c p ng qua nhiu </p><p>ngn ng h sn sng theo hc trn cc trng cao ng hoc sn sng cho ngh nghip. B Gio Dc Tiu </p><p>Bang Nu c (NYSED) tin rng tt c gio vin cng l gio vin ca cc hc sinh hc Anh ng (ELLs). </p><p> p ng vi s thay i ca nn kinh t th gii, B Gio Dc Tiu Bang Nu c thng qua Tiu Chun </p><p>Hc tp Nng Ct Ph Bin Chung (Common Core Learning Standards cn c gi tt l CCLS) em li cho </p><p>hc sinh, gio vin, v ph huynh mt tp hp r rng nhng k vng vo kh nng kin thc ca hc sinh h </p><p>sn sng vo cc trng cao ng v cho ngh nghip. Trong thp k qua, s gia tng ca cc hc sinh hc Anh </p><p>ng (ELLs) ghi danh vo trng cng lp tiu bang Nu c gia tng n dn s hin ti l 214,37 vi trn 160 </p><p>th ting c dng nh bi cc hc sinh ny. cho nhng hc sinh ny thnh cng, B Gio Dc Tiu Bang </p><p>Nu c cn phi cung cp cc trng hc chng trnh thch ng cho nhu cu, nh gi mc ngn ng </p><p>dng nh v ti liu sch bo gio vin c th p dng phng cch ging dy thch hp p ng ng vi </p><p>cc tiu chun nghim ngt ny. Theo quy nh ca y Vin Gio Dc Phn 154 (Part 154), Vn phng Song Ng </p><p>v Ngoi Ng Hc (OBE-WL) khng nh rng gi nh cho rng hc sinh ang hc ngn ng ting Anh gia nhp </p><p>vo mi trng ni ting Anh s kch hot hc sinh ny hc tp thnh cng hn s khng c chp nhn. </p><p>B gio dc Tiu Bang Nu c t lp Mm non n lp 12 (PreK-12) Tiu Chun Hc Tp Nng Ct Ph Bin </p><p>Chung (CCLS) yu cu rng mi gio vin chun b sn sng dy ngn ng hc v mn hc khc vi ni dung </p><p>c nhiu thch thc cho tt c hc sinh, trong c nhng hc sinh ang hc Anh ng (ELLs). Tt c gio vin </p><p>phi c nhiu kinh nghim lm th no gip nhng hc sinh ang hc Anh ng (ELLs) h c c kin </p><p>thc v cc mn hc ng thi trnh Anh ng c tin b. iu bt buc rng tt c nh gio lm vic </p><p>qua mi lnh vc hc m bo rng tt c hc sinh p ng yu cu cao ca CCLS. </p><p>Cc nguyn tc sau y c cn thn pht trin nh l mt khun kh cho ton tiu bang vi mc ch lm </p><p>r nhng k vng cho qun tr vin, nhn vin hoch nh chnh sch, v hc sinh thc hnh chun b s </p><p>thnh cng ca nhng hc sinh ang hc Anh ng, bt u t lp Mm non (Prekindergarten), t nn tng </p><p>vng chc h sn sng theo hc cc trng cao ng v cho ngh nghip. Nhng nguyn tc ny c hoch </p><p>nh cung cp phng cch ging dy, ngun ti liu sch bo, v s h tr cho cc trung tm gio dc hnh </p><p>chnh khu vc (district), trng hc, v gio vin, cng nh thc y mt s hiu bit r rng hn v cm </p><p>nhn s quan trng ca nhng chng trnh gio dc song ng, chng trnh hc ting Anh nh mt ngn ng </p><p>th hai (English as Second Language), v chng trnh hc cc ngoi ng khc(Foreign Languages). </p></li><li><p> THE STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK ______________________________________________________________________________________ </p><p> Office of Bilingual Education and World Languages </p><p> BLUEPRINT FOR ENGLISH LANGUAGE LEARNERS (ELLS) SUCCESS </p><p>CHI TIT K HOCH GIP CHO S THNH CNG CA CC HC SINH HC ANH NG (ELLs) </p><p>2 Page Translation (Fall 2014) - Language: Vietnamese </p><p> Cc nguyn tc hng dn k hoch cho cc hc sinh hc Anh ng (ELLs) l: </p><p>1. Tt c gio vin ng thi cng l gio vin ca hc sinh hc Anh ng, v cn phi c k hoch ph hp </p><p>bng cch: </p><p> Thit k v thc hin ging dy vi tnh cch vn ha v ngn ng ph hp cho tt c hc vin a dng, </p><p>bao gm c nhng hc sinh vi chng trnh gio dc c nhn (IEP). </p><p> Cung cp s tch hp gia ngn ng v s ging dy cc mn hc h tr s pht trin ngn ng qua </p><p>ng li h tr tp trung vo ngn ng. Cc gio vin dy Song ng, Dy Anh Ng nh l ngn ng </p><p>th hai (ESL), v gio vin dy nhng mn hc khc cn phi cng tc mt cch nht qun y mnh </p><p>thnh tch hc tp trong tt c cc mn hc. </p><p> S dng ti liu sch bo v cc ngun lc ging dy thch hp vi ngn ng, tui tc /cp lp, v ph </p><p>hp vi nhng Tiu Chun Hc Tp Nng Ct Chung (CCLS). </p><p> Cng tc vi nhn vin h tr ca trng v da vo cng ng nhn s gii quyt nhiu nhu cu a </p><p>dng ca hc sinh ang hc ting Anh (ELL.) </p><p>2. Tt c cc hi ng nh trng v cc nh lnh o cc hc khu v trng c trch nhim m bo rng </p><p>cc nhu cu ngn ng, x hi v tnh cm hc tp ca hc sinh ang hc ting Anh c gii quyt bng </p><p>cch: </p><p> Cung cp mt tm nhn r rng cho s thnh cng ca hc sinh bao gm nhng k vng cao cho s </p><p>thnh t ca hc sinh ang hc ting Anh v cho s pht trin tnh cm x hi, c h tr bi mt k </p><p>hoch hnh ng cung cp nhiu phng hng hc m hc sinh c th chn chun b sn sng theo </p><p>hc trn cc trng i hc hoc sn sng cho ngh nghip bng cch cung cp mt chng trnh vi </p><p>cht lng cao p ng nhu cu i hi ca hc sinh ang hc ngn ng ting Anh. </p><p> Cung cp cch ging dy c cht lng cao cho hc sinh ang hc ting Anh. </p><p> Cn chnh v phi hp cc ngun lc ti chnh v nhn lc m bo rng cc k hoch ging dy ang </p><p>c thc hin c hiu qu. </p><p> Cung cp s h tr cht lng cao, thng tin phn hi v ch o gio vin ci thin s thc hnh </p><p>phng cch ging dy ca h. </p><p> Cung cp mt mi trng hc tp an ton ni m cc ngn ng v nn vn ha ca tt c hc sinh c </p><p>cng nhn v tn trng </p><p> Bo m rng cc nh lnh o hc khu v trng hc c hun luyn p ng nhu cu ca hc </p><p>sinh ang hc ting Anh nui dng mt nn vn ha hc ca nhng k vng cao. </p><p> Cung cp phng cch ging dy v dch v h tr vi cht lng cao cho hc sinh vi cc khuyt tt </p><p>ang hc ting Anh trong s lin kt vi cc chng trnh gio dc c bit c nhn (IEPs) ca h v </p><p>chnh sch hin hnh. </p></li><li><p> THE STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK ______________________________________________________________________________________ </p><p> Office of Bilingual Education and World Languages </p><p> BLUEPRINT FOR ENGLISH LANGUAGE LEARNERS (ELLS) SUCCESS </p><p>CHI TIT K HOCH GIP CHO S THNH CNG CA CC HC SINH HC ANH NG (ELLs) </p><p>3 Page Translation (Fall 2014) - Language: Vietnamese </p><p>3. Cc nh lnh o hc khu v trng hc cn bao gm tt c hc sinh hc ting Anh vo vic ging dy ph </p><p>hp vi cp lp, hc tp nghim ngt, v lin kt vi Qu Vn Tr Tiu Bang Nu c (NYS </p><p>Prekindergarten Foundations) Cho Tiu Chun Hc Nng Ct Chung v Tiu Chun Hc Tp Nng Ct Ph </p><p>Bin Chung t Lp Mm Non n Lp 12 bng cch: </p><p> Biu l r rng cc mc tiu c bit ca cc mn hc v ngn ng hoc. </p><p> Tch hp s nghin cu tim n v r rng phng cch ging dy t vng. </p><p> Cung cp c hi cc hc sinh tho lun v ni dung v gii quyt vn vi cc bn cng lp. </p><p> Nm cht phng cch ging dy bng cch s dng chin lc da trn nghin cu thc hnh (v d </p><p>nh, nhiu phng tin truyn thng, hnh nh/phim dnh cho s ging dy, t chc ha, vv) </p><p> Cung cp s h tr gio dc c bit, dch v, nh v thit k c bit phng php ging dy p </p><p>ng nhu cu ging dy c bit dnh cho cc hc sinh khuyt tt.. </p><p> Thit k, la chn, v thc hin chng trnh ging dy vi cht lng cao p ng nhu cu ca hc </p><p>sinh ang theo hc ting Anh (ELLs), v h tr Ngn Qu dnh Cho Nng Ct Hc Thng Thng ca </p><p>Vn Tr Tiu bang Nu c, http://www.p12.nysed.gov/ciai/common_core_standards/ pdfdocs / </p><p>nyslsprek.pdf. </p><p> S dng s h tr ngn ng hc thut v cc mn hc khc di chuyn hc sinh ang hc ting Anh </p><p>song song vi s pht trin lin tc ngn ng qua s s dng Tin trin ca Tiu Chun Song Ng Hc </p><p>Nng Ct Ph Bin ca Tiu Bang Nu c (New York State Bilingual Common Core Progressions) , </p><p>http://www.engageny.org/resource/new-york-state-bilingual-common-core-initiative </p><p>4. Cc nh lnh o hc khu v trng hc nhn ra rng song ng v s hiu bit ca hai nn gio dc l ti </p><p>sn quc gia, v to c hi cho tt c hc sinh sau khi tt nghip trung hc c cp bng c ng du </p><p>"Song vn hc " bng cch cung cp tt c hc sinh: </p><p> C hi tham gia hc tp ngn ng hoc cc chng trnh h tr ngn ng dn n s lu lot ting Anh </p><p>v cc ngn ng khc. </p><p> C hi s dng v pht trin ngn ng hc thut v kin thc v cc mn hc khc bng ting Anh v </p><p>sinh ng khc ngoi ting Anh, bao gm c ting m ca hc sinh. </p><p> Chng trnh nghim ngt gio dc song ng cho hc sinh ang hc ting Anh vi mc ch nhm duy </p><p>tr v pht trin ting m v t s lu lot ting Anh cng nh thng hiu hai nn vn hc. </p><p> Tm mt phng cch thay th khc cho nhng hc sinh m chng trnh gio dc song ng cho ting </p><p>m ca h khng c trong hc khu v l do t l hc sinh ca ngn ng ny qu thp. </p></li><li><p> THE STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK ______________________________________________________________________________________ </p><p> Office of Bilingual Education and World Languages </p><p> BLUEPRINT FOR ENGLISH LANGUAGE LEARNERS (ELLS) SUCCESS </p><p>CHI TIT K HOCH GIP CHO S THNH CNG CA CC HC SINH HC ANH NG (ELLs) </p><p>4 Page Translation (Fall 2014) - Language: Vietnamese </p><p>5. Cc nh lnh o hc khu v trng hc hiu c tm quan trng ca ph huynh v gia nh ca hc </p><p>sinh ang hc ngn ng ting Anh nh hi vin trong s gio dc v trong s lin quan mt cch hiu qu </p><p>n vic gio dc con ci ca h bng cch: </p><p> Cung cp cc ph huynh ngun ti nguyn c th gip h quyt nh v gio dc con em mnh. </p><p> Cung cp cc ph huynh vi tt c cc tin tc cn thit v quyn li ca mnh v s la chn chng </p><p>trnh vi mt ngn ng v nh dng m ph huynh c th d dng hiu v truy cp. </p><p> Cung cp ph huynh s hun luyn bng ting Anh v ting m v cc phng php tt h tr </p><p>vic hc ca con em trong v ngoi trng hc. </p><p> Khuyn khch ph huynh tch cc tham gia, ng gp v lm trung gian lin lc vn ha vi cng ng </p><p>nh trng. </p><p> Chia s vi ph huynh v cc thnh vin gia nh nhng k vng cao m cc trng thit lp cho s </p><p>gio dc ca tt c hc sinh hc ngn ng ting Anh(ELL) v khuyn khch ph huynh tham gia trong vic </p><p>theo ui v t c nhng k vng ny. </p><p> Phi hp vi nhn vin h tr trng hc v cc t chc da vo cng ng ngi nhp c gii </p><p>quyt cc nhu cu a dng ca cc gia nh cc hc sinh hc ngn ng ting Anh(ELL). </p><p> 6. Cng ng hc khu v trng hc tn dng nh hng ca gio vin chuyn mn dy chng trnh Song </p><p>ng, Anh ng, v ngn ng khc ngoi ting Anh (Language Other Than English gi tt l LOTE) v nhn </p><p>vin h tr trong khi trau luyn bi dng kh nng chuyn nghip ca h bng cch: </p><p> To c hi hc tp ch tm dnh cho tt c gio vin h cng tc v thit k phng php ging dy, </p><p>phn tch bi lm ca hc sinh, v to cc bi hc mt cch nghim ngt. </p><p> Cung cp c hi rng ln v bn vng tt c cc gio vin c tham gia vo vic bi dng pht </p><p>trin ngh nghip vi mc ch gii quyt cc nhu cu ca hc sinh hc ngn ng ting Anh (ELL), bao </p><p>gm s pht trin ngn ng dng nh v sinh ng mi. </p><p>7. Cng ng hc khu v trng hc tn dng nh hng sc mnh ca ngn ng dng nh, s quan </p><p>trng ca vn ha v tin kin thc ca hc sinh hc ngn ng ting Anh bng cch: </p><p> Hiu rng ting m l ngun ging dy quan trng, v s dng chng lm nhp cu lin hp t mt </p><p>kin thc c n kin thc mi trong khi m bo ni dung ca bi vn gi ng ngha v d hiu. </p><p> S dng ngn ng v vn ha ca hc sinh ang hc ngn ng ting Anh (ELL) khuyn khch s a </p><p>dng theo Lut v Nhn phm Cho Tt C Hc Sinh (Ch ng Sng kin Tiu-bang Nu c, c hiu lc </p><p>Thng By, 2013), (Dignity for All Students Act (NYS initiative, effective July 2013), </p><p>http://www.p12.nysed.gov/dignityact/. </p><p>http://www.p12.nysed.gov/dignityact/</p></li><li><p> THE STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK ______________________________________________________________________________________ </p><p> Office of Bilingual Education and World Languages </p><p> BLUEPRINT FOR ENGLISH LANGUAGE LEARNERS (ELLS) SUCCESS </p><p>CHI TIT K HOCH GIP CHO S THNH CNG CA CC HC SINH HC ANH NG (ELLs) </p><p>5 Page Translation (Fall 2014) - Language: Vietnamese </p><p>8. Cc nh lnh o hc khu v trng hc s dng cc cng c chn on v nh gi thc hnh hnh-thnh </p><p>hng ngy nh gi kin thc v ni dung mn hc cng nh s pht trin ngn ng mi v ngn ng </p><p>dng ti nh ca hc sinh hc ngn ng ting Anh (ELL) thng bo cch ging dy bng cch: </p><p> S dng cng c nh gi ca Tiu-bang kt hp vi nh gi qua s quan st thng thng </p><p>hng ngy ca gio vin. </p><p> S dng d liu Thng Tho Ngn Ng ca Tiu bang (t Th Nghim Thnh Tu Ting Anh </p><p>Nh Mt Ngn Ng Th Hai Ca Tiu Bang Nu c [NYSESLAT] v Th Nghim Xc nh Trnh </p><p> Ting Anh Cho Hc Sinh Hc Anh ng ca Tiu bang Nu c [NYSITELL]) bit kh nng </p><p>ting Anh ca hc sinh thuc vo cp hc no da vo lch trnh lin tc pht trin ngn ng v </p><p>lm th no cung cp chng trnh gio dc thch hp vi trnh thng tho ting Anh ca h. </p><p> S dng bng nh gi ch thc m n i hi phi s dng s phc tp ca ngn ng c </p><p>hng su trong ni dung ch thc v phong ph. </p><p> S dng cc cng c thch hp nh gi nhu cu v s tin ca cc hc sinh khuyt tt </p><p>ang hc sinh ng Anh vn. </p><p> S dng bng phn tch ca hc b trong cung cp li ph bnh v trnh hiu bit v ni </p><p>dung mn hc cng nh tm pht trin v ngn ng. </p><p> S dng bng nh gi ngn ng dng ti nh thng bo s ging dy v chng minh s </p><p>pht trin trong chng trnh gio dc song ng m ngn ng nh ang c s dng. </p></li></ul>

Recommended

View more >