biochimia proteine

Download Biochimia Proteine

Post on 06-Jul-2018

220 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/16/2019 Biochimia Proteine

  1/26

  457. Capitol: V metab proteinelor A3 Funcţiile biologice ale proteinelor :a) [ ] coenzimaticăb) [x] cataliticăc) [x] plasticăd) [x] de transporte) [x] imunologică

  458. Capitol: V metab proteinelor A3 Funcţiile biologice ale proteinelor:a) [x] antigenicăb) [ ] geneticăc) [x] contractilăd) [x] energeticăe) [x] reglatoare

  459. Capitol: V metab proteinelor A3 Valoarea biologică a proteinelor e te determinată de

  aminoaci!ii indi pen abili :a) [ ] alaninăb) [x] triptofanc) [ ] acid glutamicd) [x] fenilalaninăe) [ ] serină

  4"#. Capitol: V metab proteinelor A3 Valoarea biologică a proteinelor e te determinată deaminoaci!ii indi pen abili:a) [ ] asparaginăb) [ ] cisteină

  c) [x] metioninăd) [x] treoninăe) [ ] prolină

  4"$. Capitol: V metab proteinelor A3 %electaţi aminoaci!ii emidi pen abili :a) [ ] asparaginab) [x] histidinac) [ ] glicinad) [x] argininae) [ ] fenilalanina

  4"&. Capitol: V metab proteinelor A3 'ilanţul a!otat po!iti( :a) [x] denotă că cantitatea azotului îngerat este mai mare decît a celui eliminatb) [ ] arată predominarea proceselor de degradare a proteinelor faţă de cele de biosintezăc) [x] este caracteristic pentru copii, adolescenţi şi gravided) [ ] este caracteristic pentru adulţii sănătoşie) [ ] este caracteristic pentru persoanele de vîrsta a treia

  4"3. Capitol: V metab proteinelor A3 'ilanţul a!otat negati(:a) [ ] denotă că cantitatea azotului îngerat este mai mare decît a celui eliminat

  b) [x] denotă că cantitatea azotului îngerat este mai mică decît a celui eliminatc) [ ] este caracteristic pentru copii, adolescenţi şi gravided) [ ] este caracteristic pentru adulţii sănătoşie) [x] este caracteristic pentru persoanele de vîrsta a treia

 • 8/16/2019 Biochimia Proteine

  2/26

  4"4. Capitol: V metab proteinelor A$ 'ilanţul a!otat ec ilibrat :a) [ ] denotă că cantitatea azotului îngerat este mai mare decît a celui eliminat

  b) [ ] arată predominarea proceselor de degradare a proteinelor faţă de cele de biosintezăc) [ ] este caracteristic pentru copii, adolescenţi şi gravidd) [x] este caracteristic pentru adulţii sănătoşie) [ ] este caracteristic pentru persoanele de vîrsta a trei

  4"5. Capitol: V metab proteinelor A3 *olul +Cl ,n dige tia proteinelor:a) [ ] activează tripsinogenulb) [ ] activează chimotripsinogenulc) [x] сreează ! optimal pentru acţiunea pepsineid) [ ] creează ! optimal pentru acţiunea carboxipeptidazelor e) [x] denaturează parţial proteinele alimentare

  4"". Capitol: V metab proteinelor A3 *olul +Cl ,n dige tia proteinelor

  :a) [x] posedă acţiune antimicrobianăb) [ ] este emulgator puternicc) [x] activează transformarea pepsinogenului în pepsinăd) [ ] inhibă secreţia secretineie) [ ] stimulează formarea lactatului în stomac

  4"7. Capitol: V metab proteinelor A3 -roprietăţile pep inei:a) [x] pepsina este secretată sub formă de pepsinogen de celulele principale ale mucoasei stomacale

  b) [ ] p"#ul optimal de acţiune a pepsinei este $,%#&,%c) [x] p"#ul optimal de acţiune a pepsinei este ',(#),(

  d) [ ] activarea pepsinei are loc prin fosforilaree) [x] activarea pepsinogenului constă în scindarea de la capătul *#terminal a unei peptide +&) deaminoacizi

  4"8. Capitol: V metab proteinelor A3 -ep ina:a) [x] scindează legăturile peptidice la formarea cărora participă grupările #*" ) ale -he, ./r, .rpb) [ ] acţionează asupra tuturor legăturilor peptidicec) [ ] scindează legăturile peptidice din 0eratine, histone, protamine şi mucopolizaharided) [ ] scindează proteinele p1nă la aminoacizi liberie) [x] este o endopeptidază

  4"9. Capitol: V metab proteinelor A3 rip ina:a) [x] este secretată sub formă de tripsinogen inactivb) [ ] este o aminopeptidazăc) [ ] este o carboxipeptidazăd) [x] activarea tripsinogenului are loc sub acţiunea entero0inazei şi a tripsineie) [x] p"#ul optimal de acţiune a tripsinei este 2,)#2,3

  47#. Capitol: V metab proteinelor A3 C imotrip ina :a) [ ] este secretată de celulele principale ale mucoasei stomacale în formă de chimotripsinogen inactivb) [ ] este secretată de pancreasul exocrin în formă activăc) [x] este o endopeptidazăd) [ ] activarea chimotripsinogenului are loc în pancreas

 • 8/16/2019 Biochimia Proteine

  3/26

  e) [x] activarea chimotripsinogenului are loc sub acţiunea tripsinei şi a chimotripsinei prin proteolizalimitată

  47$. Capitol: V metab proteinelor A3 Carbo/ipeptida!ele:a) [x] sunt secretate sub formă de zimogeni de pancreasul exocrinb) [ ] sunt secretate de celulele mucoasei intestinalec) [ ] scindează aminoacizii de la capătul *#terminald) [x] sunt exopeptidazee) [ ] sunt endopeptidaze

  47&. Capitol: V metab proteinelor A$ Aminopeptida!ele:a) [ ] sunt endopeptidazeb) [ ] posedă specificitate absolută de substratc) [ ] sunt secretate de pancreasul exocrind) [ ] scindează aminoacizii de la capătul 4#terminale) [x] sunt exopeptidaze

  473. Capitol: V metab proteinelor A3 Ab orbţia aminoaci!ilor 0AA):a) [ ] 55 sunt absorbiţi prin difuzie simplăb) [x] la transportul 55 are loc simportul 55 şi a *a 6

  c) [ ] la transportul 55 are loc antiportul 55 şi a *a 6

  d) [x] la transportul 55 participă *a 6 ,7 6 #89-#azae) [ ] la transportul 55 participă .-#sintaza

  474. Capitol: V metab proteinelor A3 Ab orbţia aminoaci!ilor 0AA):

  a) [ ] are loc in stomac si în intestinul grosb) [x] are loc in intestinul subţirec) [x] este dependentă de concentraţia *a 6

  d) [ ] este dependentă de concentraţia 4a 6 6

  e) [x] exista sisteme specifice de transport pentru 55 înrudiţi structural

  475. Capitol: V metab proteinelor A3 Ciclul gama1glutamilic:a) [ ] este un mecanism de transport al glucozei prin membranele celulareb) [ ] decurge fără utilizare de energiec) [x] enzima#cheie a ciclului este gama#glutamiltransferazad) [ ] cofactorul enzimei este acidul glutamice) [x] cofactorul enzimei este tripeptida glutation + ;"

  47". Capitol: V metab proteinelor A3 -utre2acţia aminoaci!ilor ,n inte tin:a) [x] este scindarea aminoacizilor sub acţiunea enzimelor microflorei intestinaleb) [ ] are loc sub acţiunea enzimelor proteolitice gastrice şi pancreaticec) [x] conduce la formarea at1t a substanţelor toxiced) [ ] alcoolii, acizi graşi si cetoacizii sunt produse toxicee) [ ] crezolul, fenolul, scatolul, indolul sunt produse netoxice

  477. Capitol: V metab proteinelor A3 eutrali!area produ elor de putre2acţie aaminoaci!ilor :a) [ ] are loc în intestinul gros prin con

 • 8/16/2019 Biochimia Proteine

  4/26

  c) [ ] forma activă a acidului glucuronic este 4=-#glucuronatuld) [x] la con=-#glucuroniltransferaza şi arilsulfotransferaza

  e) [x] are loc în ficat

  478. Capitol: V metab proteinelor A3 tili!area aminoaci!ilor 0AA) ,n ţe uturi :a) [x] sinteza proteinelor, inclusiv şi a enzimelor b) [ ] toţi 55 pot fi utilizaţi în gluconeogenezăc) [ ] surplusul de 55 nu poate fi transformat în lipided) [x] toţi 55 pot fi oxidaţi p1nă la 4? ) şi " ) ?e) [ ] scindarea 55 nu generează energie

  479. Capitol: V metab proteinelor A3 Căile generale de degradare a aminoaci!ilor:a) [x] dezaminareab) [ ] transsulfurareac) [x] transaminarea

  d)[x] decarboxilarea

  e) [ ] transamidinarea

  48#. Capitol: V metab proteinelor A3 ipurile de de!aminare a aminoaci!ilor:a) [x] reductivăb) [x] intramolecularăc) [x] hidroliticăd) [x] oxidativăe) [ ] omega#dezaminare

  48$. Capitol: V metab proteinelor A$ e!aminarea aminoaci!ilor 0 A):a) [ ] =5 intramoleculară este caracteristică pentru toţi aminoaciziib) [x] =5 oxidativă conduce la formarea alfa#cetoacizilor şi a amoniaculuic) [ ] toţi aminoacizii se supun =5 oxidative directed) [ ] în rezultatul =5 intramoleculare se obţin alfa#cetoacizi şi amoniace) [ ] =5 reprezintă calea principală de sinteză a aminoacizilor dispensabili

  48&. Capitol: V metab proteinelor A$ e!aminarea o/idati(ă a aminoaci!ilor 0AA):a) [x] are loc sub acţiunea oxidazelor @# şi = aminoacizilor b) [ ] coenzima oxidazelor @#55 este A5=c) [ ] coenzima oxidazelor @#55 este *5= 6

  d) [ ] oxidazele @#55 posedă o activitate înaltă la p"#ul fiziologice) [ ] dezaminarea oxidativă directă este principala cale de dezaminare a tuturor @#55

  483. Capitol: V metab proteinelor A3 e!aminarea directa a aminoaci!ilor:a) [ ] este caracteristică tuturor aminoacizib) [x] ;er 6 " ) ? B piruvat 6 *" $ +enzima # serindehidratazac) [ ] .hr 6 " ) ? B piruvat 6 *" $ 6 " ) ? +enzima # treonindehidratazad) [x] .hr 6 " ) ? B C#cetobutirat 6 *" $ +enzima # treonindehidratazae) [x] lu 6 *5= 6 6 " ) ? B alfa#cetoglutarat 6 *5="6" 6 6 *" $ a # +enzima #glutamatdehidrogenaza

  484. Capitol: V metab proteinelor A3 e!aminarea o/idati(a directa a acidului glutamic:a) [ ] are loc sub acţiunea enzimei glutamat oxidazab) [x] are loc sub acţiunea enzimei glutamat dehidrogenaza

 • 8/16/2019 Biochimia Proteine

  5/26

  c) [ ] este un proces ireversibild) [x] coenzimele sunt *5= 6 şi *5=- 6 e) [ ] coenzimele sunt A5= şi AD*

  485. Capitol: V metab proteinelor A3 6lutamat de idrogena!a:a) [ ] este o enzimă din clasa hidrolazelor b) [x] este o enzimă din clasa oxidoreductazelorc) [ ] în calitate de coenzime utilizează A5= şi AD*d) [x] 5.- şi .- sunt inhibitori alosterici ai enzimeie) [ ] activitatea glutamat dehidrogenazei nu se reglează

  48". Capitol: V metab proteinelor A3 ran aminarea aminoaci!ilor 0 A):a) [x] reprezintă transferul grupării #*" ) de la un alfa#aminoacid la un alfa#cetoacidb) [x] este o etapă a transdezaminării aminoacizilorc) [ ] este un proces ireversibild) [ ] lu, 5sp şi 5la nu se supun .5

  e)[ ] numai ln, 5sn şi 5la se supun .5

  487. Capitol: V metab proteinelor A3 ran amina!ele aminoaci!ilor:a) [ ] sunt enzime din clasa izomerazelorb) [x] reacţiile catalizate de transaminaze sunt reversibilec) [ ] toate transaminazele posedă specificitate absolută pentru substratd) [ ] specificitatea transaminazelor este determinată de coenzimăe) [x] coenzimele transaminazelor sunt piridoxalfosfatul şi piridoxaminfosfatul

  488. Capitol: V metab proteinelor A3 ecani mul reacţiei de tran aminare 0 A) a

  aminoaci!ilor:a) [x] .5 are loc prin formarea unor compuşi intermediari +baze ;chiffb) [ ] în procesul de .5 are loc transformarea ireversibilă a piridoxalfosfatului [email protected] în

  piridoxaminfosfat +-5D-c) [ ] în procesul de .5 are loc transformarea ireversibilă a piridoxaminfosfatului în piridoxalfosfatd) [x] alfa#aminoacid 6 [email protected] E alfa#cetoacid 6 -5D-e) [ ] alfa#aminoacid 6 -5D- E alfa#cetoacid 6 [email protected]

  489. Capitol: V metab proteinelor A3 C +1C+ &1C+ + &1C + C +1C+ &1C+ &1C 1C + C +1C+ &1C 1C + C +1C+ &1C+ &1C+ + &1C +a) [ ] este reacţia de transaminare a alanineib) [x] este o etapă a dezaminării indirecte a aspartatuluic) [ ] e catalizată de alaninaminotransferaza [email protected]) [x] e catalizată de aspartataminotransferaza +5;.e) [ ] în rezultatul reacţiei se formează piruvat şi glutamat

  49#. Capitol: V metab proteinelor A3 C+ 31C+ + &1C + C +1C+ &1C+ &1C 1C +

  C+ 31C 1C + C +1C+ &1C+ &1C+ + &1C +a) [x] este reacţia de transaminare a alanineib) [ ] este reacţia de dezaminare directă a aspartatuluic) [x] e catalizată de alaninaminotransferaza [email protected]) [ ] e catalizată de aspartataminotransferaza +5;.e) [ ] în rezultatul reacţiei se formează oxaloacetat şi glutamat

 • 8/16/2019 Biochimia Proteine

  6/26

  49$. Capitol: V metab proteinelor A3 e!aminarea indirectă a aminoaci!ilor0tran de!aminarea):a) [ ] este un proces ireversibilb) [ ] este principala cale de sinteză a aminoacizilor dispensabilic) [x] în prima etapă are loc transaminarea aminoacidului cu alfa#cetoglutaratuld) [x] în etapa a doua are loc dezaminarea oxidativă a acidului glutamice) [ ] la dezaminare glutamatdehidrogenaza utilizează *5=-"6" 6

  49&. Capitol: V metab proteinelor A3 ran reaminarea aminoaci!ilor: a) [ ] este un proces ireversibilb) [ ] este o cale de sinteză a tuturor aminoacizilor c) [x] în prima etapă are loc aminarea reductivă a alfa#cetoglutaratuluid) [x] în etapa a doua are loc transaminarea glutamatului cu un alfa#cetoacide) [ ] la reaminare glutamatdehidrogenaza utilizează *5= 6

  493. Capitol: V metab proteinelor A3 ran de!aminarea alaninei :a) [ ] este dezaminarea directă a alanineib) [ ] este procesul de biosinteză a alaninei din piruvat şi *" $ c) [x] include dezaminarea acidului glutamicd) [x] participă enzimele alaninaminotransferaza [email protected] şi glutamatdehidrogenazae) [ ] în procesul de transdezaminare glutamatdehidrogenaza utilizează *5=-"6" 6

  494. Capitol: V metab proteinelor A3 ran de!aminarea a partatului:a) [ ] este dezaminarea directă a aspartatuluib) [ ] este procesul de biosinteză a aspartatului din oxaloacetat şi *" $

  c) [ ] include dezaminarea asparagineid) [x] participă enzimele aspartataminotransferaza +5;. şi glutamatdehidrogenazae) [x] participă coenzimele piridoxalfosfat şi *5= 6

  495. Capitol: V metab proteinelor A3 ran de!aminarea a partatului. %electaţi reacţiileproce ului 0$) ;i en!imele 0&) ce catali!ea!ă ace te reacţii:

  a) [ ] 5sp 6 " ) ? B oxaloacetat 6 *" $ 6 " ) ? aspartatdehidratazab) [x] 5sp 6 alfa#cetoglutarat B oxaloacetat 6 lu aspartataminotransferazac) [ ] 5sn 6 " ) ? B 5sp 6 *" $ asparaginazad) [ ] lu 6 *5=- 6 6 " ) ? B alfa#cetoglutarat 6 *5=-"6" 6 6 *" $ glutamatdehidrogenazae) [x] lu 6 *5= 6 6 " ) ? B alfa#cetoglutarat 6 *5="6" 6 6 *" $ glutamatdehidrogenaza

  49". Capitol: V metab proteinelor A3 Alaninaminotran 2era!a 0A< ):a) [ ] catalizează reacţia de transaminare dintre glutamină şi piruvatb) [x] catalizează reacţia de transaminare dintre alanină şi alfa#cetoglutaratc) [x] activitatea serică a [email protected] creşte în hepatitele acute şi cronice, hepatopatiile toxiced) [ ] are valoare diagnostică înaltă în infarctul miocardice) [ ] în afecţiunile hepatice activitatea serică a [email protected] scade

  497. Capitol: V metab proteinelor A3 A partataminotran 2era!a 0A% ):a) [ ] catalizează reacţia de transaminare dintre glutamină şi oxaloacetat

 • 8/16/2019 Biochimia Proteine

  7/26

  b) [x] catalizează reacţia de transaminare dintre aspartat şi alfa#cetoglutaratc) [x] activitatea serică a 5;. creşte semnificativ în formele grave ale afecţiunilor hepaticed) [x] în infarctul miocardic activitatea serică a 5;. atinge valori maximale în )&3 oree) [ ] în infarctul miocardic şi afecţiunile hepatice activitatea serică a 5;. scade

  498. Capitol: V metab proteinelor A3 ecarbo/ilarea aminoaci!ilor :a) [x] este reacţia de înlăturare a grupării #4??" din aminoacizi în formă de 4? )b) [ ] este un proces reversibilc) [x] coenzima decarboxilazelor 55 este piridoxalfosfatul +derivatul vitaminei F Gd) [ ] toţi aminoacizii se supun tuturor tipurilor de decarboxilaree) [x] în rezultatul alfa#decarboxilării se obţin aminele biogene

  499. Capitol: V metab proteinelor A3 *eacţia c imică :

  3+ &

  C+ & C+ &

  3+

  C+C

  3

  9 C8 &

  3+

  C+C

  3

  C+ & C+ C88+

  3+ &

  a) [x] e alfa#decarboxilareb) [ ] e omega#decarboxilarec) [x] este reacţia de formare a histamineid) [ ] este reacţia de formare a serotonineie) [ ] produsul reacţiei posedă acţiune vasoconstrictoare

  5##. Capitol: V metab proteinelor A3 *eacţia c imică :

  3+ &

  C+ & C+ &

  3+

  C+C

  3

  9 C8 &

  3+

  C+C

  3

  C+ & C+ C88+

  3+ &

  a) [ ] este reacţia de sinteză a triptamineib) [ ] este o reacţie de decarboxilare a alfa#cetoaciziliorc) [ ] produsul reacţiei inhibă secreţia de "4l în stomacd) [x] produsul reacţiei posedă acţiune vasodilatatoaree) [x] produsul reacţiei este mediator în reacţiile alergice şi inflamatorii

  5#$. Capitol: V metab proteinelor A3 *eacţia c imică :

  C

  3+

  +8 C+ & C+ C88+

  3+ &

  C

  3+

  +8

  3+ &

  C+ & C+ & 9 C8 &

  a) [ ] este reacţia de formare a histamineib) [x] este reacţia de formare a serotonineic) [ ] e reacţia de decarboxilare a triptofanuluid) [ ] e reacţia de decarboxilare a tirozineie) [x] produsul reacţiei posedă acţiune vasoconstrictoare

  5#&. Capitol: V metab proteinelor A3 *eacţia c imică :

 • 8/16/2019 Biochimia Proteine

  8/26

  C

  3+

  +8 C+ & C+ C88+

  3+ &

  C

  3+

  +8

  3+ &

  C+ & C+ & 9 C8 &

  a) [ ] este reacţia de formare a histamineib) [ ] produsul reacţiei poseda acţiune vasodilatatoarec) [ ] produsul reacţiei contribuie la secreţia de "4l în stomacd) [x] produsul reacţiei participă la reglarea temperaturii, tensiunii arteriale, respiraţieie) [x] produsul reacţiei este mediator în ;*4

  5#3. Capitol: V metab proteinelor A3 *eacţia c imică :

  C+ & C+ C +

  + &

  +

  +

  +

  ++ &

  C+ & C+ & C &

  a) [ ] e reacţia de decarboxilare a tirozineib) [ ] e reacţia de decarboxilare a triptofanuluic) [x] este reacţia de formare a dopamineid) [ ] este reacţia de formare a tiramineie) [x] produsul reacţiei este precursorul noradrenalinei şi al adrenalinei

  5#4. Capitol: V metab proteinelor A3 *eacţia c imică:

  C+ & C+ C +

  + &

  ++

  ++ + &

  C+ & C+ & C &

  a) [ ] este o reactie de carboxilareb) [x] =?-5 este precursorul melaninelor c) [x] este catalizată de decarboxilaza aminoacizilor aromaticid) [x] inhibitorul decarboxilazei aminoacizilor aromatici +alfa#metildopa contribuie la scăderea tensiuniiarterialee) [ ] alfa#metildopa măreşte tensiunea arterială

  5#5. Capitol: V metab proteinelor A3 *eacţia c imică:

  H#4" ) #*" ) 6 " ) ? 6 ? ) B H#4?" 6 *" $ 6 " ) ? )

  a) [ ] este reacţia de formare a aminelor biogeneb) [x] este reacţia de neutralizare a aminelor biogene

  c) [x] este catalizată de enzima monoaminoxidaza +D5?d) [ ] cofactorul D5? este piridoxalfosfatule) [ ] cofactorul D5? este *5=#ul

 • 8/16/2019 Biochimia Proteine

  9/26

  5#". Capitol: V metab proteinelor A3 *eacţia c imică :

  *" ) *" ) I I"??4 # 4"# +4" ) ) # 4??" B 4" ) # +4" ) ) # 4??" 6 4? )

  a) [ ] este catalizată de enzima glutamatcarboxilazab) [ ] este catalizată de enzima glutamatdehidrogenazac) [x] produsul reacţiei este acidul gama#aminobutiric + 5F5d) [ ] produsul reacţiei este mediator activator în ;*4e) [x] produsul reacţiei este utilizat în tratamentul epilepsiei

  5#7. Capitol: V metab proteinelor A$ -recur orul catecolaminelor:a) [ ] glutamatulb) [x] tirozinac) [ ] triptofanul

  d) [ ] histidinae) [ ] glutamina

  5#8. Capitol: V metab proteinelor A$ -recur orul i taminei:a) [ ] triptofanulb) [x] histidinac) [ ] tirozinad) [ ] fenilalaninae) [ ] aspartatul

  5#9. Capitol: V metab proteinelor A$ %erotonina e inteti!ea!ă din :a) [ ] histidinăb) [ ] glutamatc) [ ] tirozinăd) [ ] fenilalaninăe) [x] triptofan

  5$#. Capitol: V metab proteinelor A3 -rodu ele 2inale ale cindării proteinelor imple:a) [x] 4? )b) [x] *" $c) [ ] 4?d) [x] " ) ?e) [ ] acidul uric

  5$$. Capitol: V metab proteinelor A3 Amoniacul e obţine ,n următoarele proce e:a) [ ] ciclul 7rebsb) [ ] beta#oxidarea acizilor graşic) [x] dezaminarea aminoacizilord) [ ] glicolizăe) [x] degradarea nucleotidelor purinice şi pirimidinice5$&. Capitol: V metab proteinelor A3 Amoniacul e obţine ,n următoarele proce e:

  a) [ ] transaminarea aminoacizilor b) [x] neutralizarea aminelor biogenec) [x] putrefacţia aminoacizilor în intestind) [ ] gluconeogeneză

 • 8/16/2019 Biochimia Proteine

  10/26

  e) [ ] oxidarea corpilor cetonici

  5$3. Capitol: V metab proteinelor A3 *eacţia c imică:

  lu 6 *" $ 6 5.- B ln 6 5=- 6 " $-? &

  a) [x] este o reacţie de dezintoxicare temporară a amoniaculuib) [ ] are loc doar în ficat şi în rinichic) [x] este catalizată de glutaminsintetazad) [ ] ln este unica formă de transport al *" $ de la ţesuturi spre ficat şi rinichie) [ ] ln este forma finală de dezintoxicare a amoniacului

  5$4. Capitol: V metab proteinelor A3 reogene!a:a) [x] are loc exclusiv în ficatb) [ ] are loc în rinichic) [ ] este sinteza acidului uric

  d)[x] decurge parţial în citoplasmă, iar parţial în mitocondrii

  e) [x] este mecanismul de dezintoxicare finală a *" $

  5$5. Capitol: V metab proteinelor A3 reogene!a:a) [ ] este sinteza de *" $b) [x] necesită consum de energiec) [ ] are loc în toate ţesuturiled) [ ] ureea este compus toxice) [x] ureea este sintetizată în ficat şi eliminată cu urina

  5$". Capitol: V metab proteinelor A3 =n!imele ciclului ureogenetica) [ ] glutaminazab) [x] carbamoilfosfatsintetaza Jc) [x] ornitincarbamoiltransferazad) [ ] glutaminsintetazae) [ ] glutamatdehidrogenaza

  5$7. Capitol: V metab proteinelor A3 =n!imele ciclului ureogenetic:a) [ ] asparaginazab) [ ] asparaginsintetazac) [x] argininosuccinatsintetazad) [x] argininosuccinatliazae) [x] arginaza

  5$8. Capitol: V metab proteinelor A$ C>te molecule de A - unt nece are pentru inte!a uneimolecule de uree?a) [ ] 'b) [ ] )c) [x] $d) [ ] &e) [ ] (

 • 8/16/2019 Biochimia Proteine

  11/26

  5$9. Capitol: V metab proteinelor A$ C>te legături macroergice unt utili!ate la inte!a a #molecule de uree?a) [ ] )%%b) [ ] &%%c) [ ] G%%d) [x] 3%%e) [ ] '%%%

  5. Capitol: V metab proteinelor A3 Ciclul ureogenetic 0prima reacţie):a) [x] debutează cu formarea carbamoilfosfatuluib) [ ] sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este glutamatulc) [ ] sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este glutaminad) [ ] pentru sinteza carbamoilfosfatului se utilizează o legătură macroergicăe) [x] carbamoilfosfatul este un compus macroergic

  5&$. Capitol: V metab proteinelor A3 %inte!a carbamoil2o 2atului 0prima reacţie ,n inte!a

  ureei):a) [ ] "4?$ # 6 *" &6 6 5.- 6 " ) ? B carbamoilfosfat 6 5=- 6 " $-? &b) [x] "4?$ # 6 *" &6 6 )5.- 6 " ) ? B carbamoilfosfat 6 )5=- 6 " $-? &c) [x] enzima este carbamoilfosfatsintetaza J +mitocondrialăd) [ ] enzima este carbamoilfosfatsintetaza JJ +citoplasmaticăe) [x] carbamoilfosfatsintetaza J este activată de *#acetilglutamat

  5&&. Capitol: V metab proteinelor A3 %electaţi reacţiile ciclului ornitinic :a) [ ] carbamoilfosfat 6 ornitină 6 )5.-B citrulină 6 )5=- 6 )" $-? &b) [x] carbamoilfosfat 6 ornitină B citrulină 6 " $-? & c) [ ] carbamoilfosfat 6 ornitină 6 5.-B citrulină 6 5=- 6 " $-? &

  d) [ ] citrulină 6 5sp 6 5.- B argininosuccinat 6 5=- 6 " $-? & e) [x] citrulină 6 5sp 6 5.- B argininosuccinat 6 5D- 6 " &- ) ? 2

  5&3. Capitol: V metab proteinelor A3 %electaţi reacţiile ciclului ornitinic:a) [x] argininosuccinat B arginină 6 fumaratb) [ ] argininosuccinat 6 " ) ? B arginină 6 fumaratc) [ ] argininosuccinat 6 5.- B arginină 6 fumarat 6 5D- 6 " &- ) ? 2 d) [ ] arginină B " ) *#4?#*" ) 6 ornitinăe) [x] arginină 6 " ) ? B " ) *#4?#*" ) 6 ornitină

  5&4. Capitol: V metab proteinelor A3 =liminarea renală a amoniacului:a) [x] este cuplată cu menţinerea echilibrului acido#bazicb) [ ] este cuplată cu menţinerea echilibrului fluido#coagulantc) [x] în rinichi glutaminaza catalizează reacţia: ln 6 " ) ? B lu 6 *" $ d) [ ] glutaminaza nu este prezentă în rinichie) [x] *" $ 6 " 6 6 4l # B *" &4l este reacţia de formare a sărurilor de amoniu în rinichi

  5&5. Capitol: V metab proteinelor A3 + 3 e te utili!at :a) [ ] la sinteza aminoacizilor esenţialib) [ ] la sinteza corpilor cetonicic) [x] în aminarea reductivă a alfa#cetoglutaratuluid) [x] la sinteza glutaminei şi a asparagineie) [x] la formarea sărurilor de amoniu

 • 8/16/2019 Biochimia Proteine

  12/26

  5&". Capitol: V metab proteinelor A$ + 3 e te utili!at la inte!a:a) [x] ureeib) [ ] acidului uricc) [ ] acetoneid) [ ] beta#hidroxibutiratului

  5&7. Capitol: V metab proteinelor A$ 6lutamatde idrogena!a 2ace parte din:a) [ ] hidrolazeb) [ ] ligazec) [x] oxidoreductazed) [ ] liazee) [ ] izomeraze

  5&8. Capitol: V metab proteinelor A3 -rodu ele 2inale de de!into/icare a + 3:a) [ ] glutaminab) [ ] asparagina

  c)[x] ureea

  d) [x] sărurile de amoniue) [ ] acidul uric

  5&9. Capitol: V metab proteinelor A3 Cone/iunea dintre ciclul ureogenetic ;i ciclul @reb :a) [ ] ciclul 7rebs furnizează *5=-" necesar pentru sinteza ureeib) [x] ciclul 7rebs asigură sinteza ureei cu 5.-c) [x] intermediarul comun al ciclurilor este fumaratuld) [ ] fumaratul din ciclul 7rebs este utilizat pentru sinteza ureeie) [ ] intermediarul comun al ciclurilor este aspartatul

  53#. Capitol: V metab proteinelor A3 6licina:a) [ ] este aminoacid esenţialb) [x] se transformă în serinăc) [ ] este un aminoacid cetogend) [ ] transformarea glicinei în serină este o reacţie ireversibilăe) [x] la transformarea glicinei în serină participă * ( ,* '%#K! ) #."A +tetrahidrofolat

  53$. Capitol: V metab proteinelor A3 6licina participă la inte!a:a) [x] nucleotidelor puriniceb) [ ] glutamineic) [x] creatineid) [x] hemuluie) [ ] nucleotidelor pirimidinice

  53&. Capitol: V metab proteinelor A3 6licina participă la:a) [x] sinteza serineib) [ ] sinteza indicanuluic) [ ] sinteza metionineid) [x] con

 • 8/16/2019 Biochimia Proteine

  13/26

  a) [ ] este aminoacid indispensabilb) [ ] este aminoacid cetoformator c) [x] se sintetizează din $#fosfogliceratd) [x] se poate forma din glicinăe) [ ] participă la sinteza metioninei

  534. Capitol: V metab proteinelor A3 %erina 0%er):a) [x] participă la sinteza glicerofosfolipidelorb) [x] serveşte ca sursă de fragmente cu un atom de carbon pentru tetrahidrofolat +."Ac) [ ] participă la sinteza hemuluid) [ ] participă la sinteza nucleotidelor purinice şi pirimidinicee) [ ] participă la biosinteza corpilor cetonici

  535. Capitol: V metab proteinelor A3 %1adeno!ilmetionina 0%A ):a) [ ] este produsul de catabolism al metionineib) [x] este forma activă a metioninei

  c)[x] serveşte ca donator de grupări #4" $

  d) [ ] serveşte ca donator de adenozile) [ ] serveşte ca donator de metionină

  53". Capitol: V metab proteinelor A$ Fenilalanina 0- e) ;i tiro!ina 0 r):a) [ ] ambii aminoacizi sunt dispensabilib) [ ] ambii aminoacizi sunt indispensabilic) [ ] -he se sintetizează din ./r prin hidroxilared) [x] sunt aminoacizi micşti # gluco# şi cetoformatorie) [ ] -he este aminoacid glucoformator, iar ./r # cetoformator

  537. Capitol: V metab proteinelor A3 'olile ereditare cau!ate de de2ectele en!imelor implicate ,n metaboli mul 2enilalaninei ;i al tiro!inei :a) [x] alcaptonuriab) [ ] boala "artnupc) [ ] boala urinei cu miros de arţar d) [x] albinismule) [x] fenilcetonuria

  538. Capitol: V metab proteinelor A3 Fenilcetonuria:a) [x] este cauzată de deficienţa ereditară a fenilalaninhidroxilazeib) [ ] manifestările clinice sunt determinate de mărirea concentraţiei de tirozinăc) [ ] manifestările clinice sunt determinate de micşorarea concentraţiei de fenilalaninăd) [x] manifestările clinice sunt determinate de mărirea concentraţiei fenilpiruvatului, fenillactatului,fenilacetatuluie) [x] se manifestă clinic prin retard mental

  539. Capitol: V metab proteinelor A3 Alcaptonuria:a) [ ] este cauzată de deficienţa ereditară a fenilalaninhidroxilazeib) [ ] se acumulează fenilpiruvat, fenillactat, fenilacetatc) [x] este cauzată de deficienţa ereditară a homogentizatdioxigenazeid) [x] urina se înnegreşte în contact cu aerul datorită prezenţei acidului homogentizinice) [x] conduce la artroze

  54#. Capitol: V metab proteinelor A3 Albini mul:

 • 8/16/2019 Biochimia Proteine

  14/26

  a) [ ] este cauzat de deficienţa ereditară a fenilalaninhidroxilazeib) [x] este cauzat de deficienţa ereditară a tirozinazeic) [x] persoanele cu albinism prezintă în risc crescut pentru cancerul de pieled) [ ] persoanele cu albinism sunt prote

 • 8/16/2019 Biochimia Proteine

  15/26

  548. Capitol: V metab proteinelor A3 Acidul a partic 0A p) participă la inte!a:a) [ ] carbamoilfosfatuluib) [x] nucleotidelor pirimidinicec) [ ] glutationuluid) [x] ureeie) [ ] corpilor cetonici

  549. Capitol: V metab proteinelor A3 Acidul a partic 0A p) participă la:a) [x] sistema#navetă malat#aspartatb) [ ] ciclul glucoză#alaninăc) [x] sinteza nucleotidelor puriniced) [ ] sinteza hemuluie) [x] sinteza glucozei

  55#. Capitol: V metab proteinelor A3 -rolina 0-ro):

  a)[ ] este aminoacid indispensabil

  b) [ ] se produce din aspartac) [x] se produce din glutamatd) [ ] este aminoacid cetogene) [x] se poate hidroxila, formînd $#hidroxiprolină şiLsau hidroxiprolină

  55$. Capitol: V metab proteinelor A3 -rolina 0-ro) participă la:a) [x] biosinteza proteinelor

  b) [ ] ciclul glucoză#alaninăc) [ ] sinteza nucleotidelor purinice

  d) [ ] sinteza hemuluie) [x] sinteza glucozeiM

  55&. Capitol: V metab proteinelor A3

 • 8/16/2019 Biochimia Proteine

  16/26

  555. Capitol: V metab proteinelor A3 Acidul 2olic:a) [ ] este aminoacidb) [x] este vitaminăc) [ ] este coenzimăd) [x] constă din pteridină, acid para#aminobenzoic şi acid glutamice) [ ] constă din pteridină, acid para#aminobenzoic şi glicină

  55". Capitol: V metab proteinelor A3 Acidul tetra idro2olic 0 +F):a) [ ] este vitaminăb) [x] este cofactor c) [ ] participă la carboxilarea aminoacizilor d) [ ] participă la decarboxilarea aminoacizilor e) [x] participă la transferul grupărilor cu un atom de carbon

  557. Capitol: V

  metab proteinelor A3 Acidul tetra idro2olic 0 +F):a) [x] participă la metabolismul serinei +;er şi al glicinei + l/

  b) [x] ;er 6 ."A E l/ 6 * ( ,* '%#4" ) #."A 6 " ) ?c) [ ] l/ 6 ."A E ;er 6 * ( ,* '%#4" ) #."A 6 " ) ?d) [ ] ;er 6 ."A B *" $ 6 4? ) 6 * ( ,* '%#4" ) #."Ae) [x] l/ 6 ."A B *" $ 6 4? ) 6 * ( ,* '%#4" ) #."A

  558. Capitol: V metab proteinelor A3 Acidul tetra idro2olic 0 +F) e te donator ;i acceptor degrupări:a) [ ] acilb) [x] metil

  c) [ ] aminod) [x] metilene) [ ] carboxil 559. Capitol: V metab proteinelor A3 Cone/iunea metaboli mului proteic ;i glucidic :a) [x] ma

 • 8/16/2019 Biochimia Proteine

  17/26

  5"&. Capitol: V metab proteinelor A3 Carenţa proteică:a) [x] este rezultatul inaniţiei totale sau parţialeb) [x] este rezultatul alimentaţiei proteice unilaterale +proteine de origine vegetalăc) [ ] este însoţită de bilanţ azotat pozitivd) [x] este însoţită de bilanţ azotat negative) [ ] bilanţul azotat nu este dereglat

  5"3. Capitol: V metab proteinelor A3 ige tia nucleoproteinelor:a) [ ] componenta proteică se scindează exclusiv în stomacb) [ ] acizii nucleici se scindează în stomacc) [x] acizii nucleici se scindează în intestinul subţired) [x] scindarea acizilor nucleici are loc preponderent hidrolitic sub acţiunea =*5#zelor şi H*5#zelor

  pancreaticee) [ ] scindarea acizilor nucleici are loc preponderent fosforilitic

  5"4. Capitol: V metab proteinelor A3 %electaţi compu;ii c imici care participă la inte!anucleotidelor purinice:a) [x] ribozo#(#fosfatb) [x] glutaminac) [ ] acidul glutamicd) [ ] asparaginae) [x] acidul aspartic

  5"5. Capitol: V metab proteinelor A3 %electaţi compu;ii c imici care participă la inte!anucleotidelor purinice:a) [x] glicina

  b) [ ] alaninac) [x] derivaţii tetrahidrofolatului +."Ad) [x] 4? )e) [ ] serina

  5"". Capitol: V metab proteinelor A3 %inte!a 2o 2oribo!il1piro2o 2atului 0-*--) 1 primareacţie ,n inte!a nucleotidelor purinice :a) [ ] ribozo#(#fosfat 6 5.- B -H-- 6 5=-b) [x] ribozo#(#fosfat 6 5.- B -H-- 6 5D-c) [ ] ribozo#(#fosfat 6 5.- B -H-- 6 5D- 6 " &- ) ? 2 d) [x] reacţia este catalizată de enzima -H--#sintetazae) [x] -H--#sintetaza este enzimă alosterică şi este inhibată de 5.- şi .-

  5"7. Capitol: V metab proteinelor A3 %inte!a 2o 2oribo!ilaminei din 2o 2oribo!il1piro2o 2at0-*--) 1 a doua reacţie din inte!a nucleotidelor purinice :a) [ ] -H-- 6 lu B fosforibozilamină 6 alfa#cetoglutarat 6 " &- ) ? 2 b) [ ] -H-- 6 ln B fosforibozilamină 6 lu 6 5D- 6 " &- ) ? 2 c) [x] -H-- 6 ln B fosforibozilamină 6 lu 6 " &- ) ? 2 d) [x] reacţia este catalizată de enzima amidofosforiboziltransferazae) [x] amidofosforiboziltransferaza este enzimă alosterică şi este inhibată de 5D- şi D-

  5"8. Capitol: V metab proteinelor A3 Bno!inmono2o 2atul 0B -):a) [ ] este intermediar în sinteza nucleotidelor pirimidiniceb) [x] este intermediar în sinteza nucleotidelor purinice

 • 8/16/2019 Biochimia Proteine

  18/26

  c) [x] este precursor în sinteza 5D-#lui şi D-#luid) [ ] este precursor în sinteza >D-#lui şi 4D-#luie) [ ] este produsul catabolismului 5D-#lui şi D-#lui

  5"9. Capitol: V metab proteinelor A3 %inte!a A -1lui din ino!inmono2o 2at 0B -):a) [x] are loc prin două reacţii succesiveb) [ ] sursă de grupare amino pentru 5D- este glutaminac) [ ] sursă de grupare amino pentru 5D- este oxaloacetatuld) [ ] necesită consum de energie sub formă de 5.-e) [x] procesul este activat de .-

  57#. Capitol: V metab proteinelor A3 %inte!a 6 -1lui din ino!inmono2o 2at 0B -):a) [ ] are loc prin patru reacţii succesiveb) [x] sursă de grupare amino pentru D- este glutaminac) [ ] sursă de grupare amino pentru D- este acidul asparticd) [ ] necesită consum de energie sub formă de .-

  e)[x] procesul este activat de 5.-

  57$. Capitol: V metab proteinelor A3 *eglarea inte!ei nucleotidelor purinice:a) [x] fosforibozil#pirofosfat#sintetaza +-H--#sintetaza este enzimă alostericăb) [x] amidofosforiboziltransferaza este enzimă alostericăc) [ ] 5D- şi D- activează -H--#sintetazad) [ ] 5.- şi .- activează amidofosforiboziltransferazae) [x] nucleotidele adenilice şi guanilice inhibă enzimele reglatoare

  57&. Capitol: N metab proteinelor A3 *eutili!area ba!elor purinice :

  a) [x] calea ma

 • 8/16/2019 Biochimia Proteine

  19/26

  575. Capitol: V metab proteinelor A3 %inte!a nucleotidelor pirimidinice 02ormareacarbamoil2o 2atului): a) [x] "4?$ # 6 ln 6 )5.- 6 " ) ? B carbamoilfosfat 6 lu 6 )5=- 6 " $-? &b) [ ] "4?$ # 6 *" &6 6 )5.- 6 " ) ? B carbamoilfosfat 6 )5=- 6 " $-? &c) [ ] "4?$ # 6 *" &6 6 5.- 6 " ) ? B carbamoilfosfat 6 5=- 6 " $-? &d) [x] enzima este carbamoilfosfatsintetaza JJ +citoplasmaticăe) [ ] enzima este carbamoilfosfatsintetaza J +mitocondrială

  57". Capitol: V metab proteinelor A3 %inte!a nucleotidelor pirimidinice 0 electaţi reacţiile):a) [ ] carbamoilfosfat 6 5sp 6 5.- B *#carbamoilaspartat 6 5=- 6 " $-? &b) [x] carbamoilfosfat 6 5sp B *#carbamoilaspartat 6 " $-? &c) [ ] *#carbamoilaspartat 6 " ) ? B acid dihidrooroticd) [x] *#carbamoilaspartat B acid dihidroorotic 6 " ) ?e) [x] acid dihidroorotic 6 *5= 6 B acid orotic 6 *5="6" 6

  577. Capitol: V metab proteinelor A3 %inte!a nucleotidelor pirimidinice 0 electaţi reacţiile):

  a)[ ] acid orotic 6 ribozo#(#fosfat B orotidinmonofosfat +?D-

  b) [x] acid orotic 6 fosforibozil#pirofosfat +-H-- B orotidinmonofosfat +?D- 6 " &- ) ? 2 c) [ ] ?D- 6 4? ) B >D-d) [x] ?D- B >D- 6 4? ) e) [ ] ?D- B 4D- 6 4? )

  578. Capitol: V metab proteinelor A3 'io inte!a nucleotidelor citidilice:a) [x] 4.- se sintetizează din >.-b) [ ] 4D- se sintetizează din >D-c) [ ] sursă de grupare amino pentru citozină este amoniacul liber d) [x] sursă de grupare amino pentru citozină este ln

  e) [x] sinteza este cuplată cu hidroliza 5.-#lui p1nă la 5=- şi " $-? &

  579. Capitol: V metab proteinelor A3 'io inte!a de!o/iribonucleotidelor:a) [x] dezoxiribonucleotidele se formează prin reducerea ribonucleotidelor b) [ ] iniţial are loc formarea dezoxiribozei din riboză, care ulterior interacţionează cu baza azotatăcorespunzătoarec) [x] reacţia este catalizată de o reductază care conţine tioredoxinăd) [x] tioredoxina este o proteină ce conţine ) grupări #;"e) [ ] la reducerea tioredoxinei participă A5=" )

  58#. Capitol: V metab proteinelor A3 'io inte!a nucleotidelor timidilice:a) [ ] precursorul nucleotidelor timidilice este >D-b) [x] precursorul nucleotidelor timidilice este d>D-c) [ ] donator de grupare #4" $ pentru timină este ;#adenozilmetionina +;5D d) [x] donator de grupare #4" $ pentru timină este * ( ,* '%#4" ) #."A +tetrahidrofolat e) [ ] donator de grupare #4" $ pentru timină este metionina

  58$. Capitol: V metab proteinelor A$ -rodu ul 2inal al cataboli mului nucleotidelor purinice:d) [x] acidul uric

 • 8/16/2019 Biochimia Proteine

  20/26

  58&. Capitol: V metab proteinelor A3 -rodu;ii cataboli mului uracilului ;i al cito!inei:a) [x] KO )b) [x] *" $c) [ ] alfa#alaninad) [ ] acidul beta#aminoizobutirice) [x] beta#alanina

  583. Capitol: V metab proteinelor A3 -rodu;ii cataboli mului timinei:a) [x] KO )b) [x] *" $c) [ ] alfa#alaninad) [x] acidul beta#aminoizobutirice) [ ] beta#alanina

  584. Capitol: V metab proteinelor A3 6uta: a) [ ] principala modificare biochimică în gută este uremia

  b)[x] principala modificare biochimică în gută este hiperuricemia

  c) [ ] este cauzată de defecte ereditare ale enzimelor implicate în sinteza ureeid) [x] este cauzată de defecte ereditare ale enzimelor implicate în sinteza nucleotidelor purinicee) [ ] este cauzată de defecte ereditare ale enzimelor implicate în catabolismul nucleotidelor purinice

  585. Capitol: V metab proteinelor A3 ani2e tările clinice ale gutei:a) [x] artrită gutoasăb) [ ] xantoame cutanatec) [x] tofi gutoşid) [x] nefrolitiazăe) [ ] litiază biliară

  58". Capitol: V metab proteinelor A3

 • 8/16/2019 Biochimia Proteine

  21/26

  589. Capitol: V metab proteinelor A3 +emoglobina 0+b) participă la:a) [x] transportul sangvin al ? ) b) [x] transportul sangvin al 4? ) c) [ ] reglarea echilibrului fluido#coagulantd) [ ] transportul sangvin al fieruluie) [x] reglarea echilibrului acido#bazic

  59#. Capitol: V metab proteinelor A3 'io inte!a emului 0 electaţi ub tanţele nece are):a) [ ] glutaminab) [x] glicinac) [x] succinil#4o5d) [x] Ae)6 e) [ ] acidul aspartic

  59$. Capitol: V metab proteinelor A3 'io inte!a emului 0prima reacţie):a) [x] l/ 6 succinil#4o5 B acid delta#aminolevulinic 6 ";#4o5 6 4? )

  b)[ ] l/ 6 succinil#4o5 6 5.- B acid delta#aminolevulinic 6 ";#4o5 6 4? ) 6 5=- 6 " $-? &

  c) [x] reacţia este catalizată de delta#aminolevulinat sintazad) [ ] reacţia este catalizată de delta#aminolevulinat decarboxilazae) [x] enzima este reglată prin inducţie#represie de hem

  59&. Capitol: V metab proteinelor A3 'io inte!a emului 0a doua reacţie):a) [ ] ) molecule de acid delta#aminolevulinic 65.- B porfobilinogen 6 5=- 6 " $-? &6 " ) ?b) [x] ) molecule de acid delta#aminolevulinic B porfobilinogen 6 ) " ) ?c) [ ] reacţia este catalizată de porfobilinogen sintetazad) [x] reacţia este catalizată de delta#aminolevulinat dehidratazae) [ ] coenzima este piridoxalfosfatul

  593. Capitol: V metab proteinelor A3 'io inte!a emului 0tran 2ormarea protopor2irinei B ,nem):

  a) [ ] protoporfirina JP 6 Ae $6 B hem 6 )" 6 b) [x] protoporfirina JP 6 Ae )6 B hem 6 )" 6

  c) [x] reacţia este catalizată de enzima fierochelatazad) [ ] enzima este activată alosteric de heme) [x] deficienţa enzimei conduce la protoporfirie primară

  594. Capitol: V metab proteinelor A3 -or2iriile:a) [ ] porfiriile primare sunt determinate de deficienţele enzimelor implicate în catabolismul hemuluib) [x] porfiriile primare sunt determinate de deficienţele enzimelor implicate în biosinteza hemuluic) [ ] porfiriile primare sunt determinate de deficienţele enzimelor implicate în catabolismul bazelorazotate puriniced) [x] se caracterizează prin excreţia crescută de porfirine şi precursori ai acestorae) [ ] porfiriile sunt exclusiv cutanate

  595. Capitol: V metab proteinelor A3 Cataboli mul emoglobinei 0+b):a) [ ] începe în eritrocitele intacteb) [ ] are loc exclusiv în s1ngec) [ ] are loc în toate ţesuturiled) [x] are loc în celulele sistemului reticulo#endoteliale) [x] zilnic se degradează Q Gg de "b

 • 8/16/2019 Biochimia Proteine

  22/26

  59". Capitol: V metab proteinelor A3 Cataboli mul emoglobinei 0+b):a) [x] succesiunea corectă a transformărilor este: "b B verdoglobină B biliverdină B bilirubinăb) [ ] succesiunea corectă a transformărilor este: "b B biliverdină B verdoglobină B bilirubinăc) [x] reacţiile au loc în celulele sistemului reticulo#endoteliald) [ ] reacţiile au loc în hepatocitee) [ ] reacţiile au loc în s1nge

  597. Capitol: V metab proteinelor A3 Cataboli mul emoglobinei 0+b) 0tran 2ormarea +b ,nbili(erdină):a) [ ] iniţial are loc detaşarea globinei de la hemb) [ ] ulterior are loc oxidarea fierului şi desfacerea inelului porfinic cu obţinerea biliverdineic) [x] iniţial are loc oxidarea fierului şi desfacerea inelului porfinic cu obţinerea verdoglobineid) [x] ulterior de la verdoglobină se detaşează globina şi Ae $6 cu obţinerea biliverdineie) [ ] "b se transformă direct în biliverdină

  598. Capitol: V metab proteinelor A3 Cataboli mul emoglobinei 0+b) 0tran 2ormareabili(erdinei ,n bilirubină):

  a) [ ] are loc în hepatociteb) [x] are loc în celulele sistemului reticulo#endotelialc) [ ] biliverdină 6 *5= 6 B bilirubină 6 *5="6" 6 d) [x] biliverdină 6 *5=-"6" 6 B bilirubină 6 *5=- 6 e) [ ] reacţia este catalizată de biliverdin dehidrogenaza

  599. Capitol: V metab proteinelor A3 'ilirubina indirectă :a) [ ] este o substanţă foarte solubilă în apăb) [ ] circulă în plasmă în stare liberă

  c) [x] este transportată de albumined) [x] complexul bilirubină#albumină se numeşte bilirubină liberăe) [ ] complexul bilirubină#albumină se numeşte bilirubină con

 • 8/16/2019 Biochimia Proteine

  23/26

  e) [x] succesiunea transformărilor în intestinul gros este: bilirubină B mezobilirubină B urobilinogen Bstercobilinogen

  "#3. Capitol: V metab proteinelor A3 =/creţia renală a pigmenţilor biliari:a) [ ] urina persoanelor sănătoase nu conţine pigmenţi biliarib) [ ] stercobilinogenul urinar este cel reabsorbit prin vena portac) [x] stercobilinogenul urinar este cel reabsorbit prin venele hemoroidaled) [x] bilirubina con

 • 8/16/2019 Biochimia Proteine

  24/26

  c) [ ] sindromul 4rigler#*a

 • 8/16/2019 Biochimia Proteine

  25/26

  c) [ ] creşterea temperaturiid) [x] micşorarea concentraţiei ),$#difosfogliceratuluie) [ ] micşorarea concentraţiei ',$#difosfogliceratului

  "$7. Capitol: V metab proteinelor A3 Factorii ce cad a2initatea emoglobinei 0+b) 2aţă deo/igen 0 &) :a) [x] micşorarea presiunii parţiale a oxigenului +p? )b) [x] micşorarea p"#uluic) [ ] micşorarea temperaturiid) [x] mărirea concentraţiei ),$#difosfogliceratuluie) [ ] creşterea concentraţiei ',$#difosfogliceratului

  "$8. Capitol: V metab proteinelor A$ /i emoglobina:a) [ ] conţine o moleculă de oxigen +? )b) [ ] ? ) se leagă la Ae $6 al hemuluic) [x] ? ) se leagă la Ae )6 al hemului

  d)[ ] ? ) se leagă la partea proteică a hemoglobinei

  e) [ ] ? ) se leagă la inelul tetrapirolic al hemului

  "$9. Capitol: V metab proteinelor A3 Formele de tran port ang(in al dio/idului de carbon0C &):a) [x] dizolvat în plasmăcb) [x] carbhemoglobinac) [ ] carboxihemoglobinad) [ ] methemoglobinae) [x] *a"4? $, 7"4? $

  ". Capitol: V metab proteinelor A3 Formele patologice ale emoglobinei unt:a) [ ] oxihemoglobinab) [ ] carbhemoglobinac) [x] carboxihemoglobinad) [x] methemoglobina"&$. Capitol: V metab proteinelor A3 %c imbul de &;i C & 0 electaţi reacţiile care au loc la

  ni(elul plăm>nilor):a) [x] ""b 6 ? ) B ""b? ) b) [ ] 7"b 6 ? ) B 7"b? ) c) [x] ""b? ) 6 7"4? $ B 7"b? ) 6 " ) 4? $d) [ ] 7"b? ) 6 " ) 4? $ B ""b? ) 6 7"4? $e) [x] " ) 4? $ B 4? ) 6 " ) ?

  "&&. Capitol: V metab proteinelor A3 %c imbul de &;i C & 0 electaţi reacţiile care au loc lani(elul ţe uturilor):a) [ ] ""b? ) B ""b 6 ? )b) [x] 7"b? ) B 7"b 6 ? )c) [x] 4? ) 6 " ) ? B " ) 4? $d) [x] 7"b 6 " ) 4? $ B ""b 6 7"4? $e) [ ] ""b 6 7"4? $ B 7"b 6 " ) 4? $

  "&3. Capitol: V metab proteinelor A3 +ipo/iile:a) [x] reprezintă micşorarea conţinutului de oxigen în ţesuturib) [ ] reprezintă micşorarea conţinutului de oxigen în s1nge

 • 8/16/2019 Biochimia Proteine

  26/26

  c) [x] pot fi cauzate de micşorarea presiunii parţiale a oxigenului în aerul inspiratd) [x] pot fi secundare anemiilor e) [x] pot fi cauzate de patologii obstructive pulmonare

  "&4. Capitol: V metab proteinelor A3 Anemia 2alci2ormă 0+b%):a) [x] este cauzată de substituţia lu din poziţia G a lanţului beta al hemoglobinei +"b cu Nalb) [ ] "b; posedă solubilitate mai înaltă, comparativ cu "b5c) [x] "b; dezoxigenată precipită uşor, form1nd fibre rigide ce deformează eritrocituld) [ ] anemia falciformă este cauzată de diminuarea sintezei "be) [x] persoanele heterozigote sunt rezistente la malarie