Berikut Ini 10 Orang Sahabat Rasul Yang Dijamin Masuk Surga

Download Berikut Ini 10 Orang Sahabat Rasul Yang Dijamin Masuk Surga

Post on 26-Feb-2018

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>7/25/2019 Berikut Ini 10 Orang Sahabat Rasul Yang Dijamin Masuk Surga</p><p> 1/2</p><p>Berikut ini 10 orang sahabat Rasul yang dijamin masuk surga (Asratul Kiraam).</p><p>1. Abu Bakar Siddiq ra.</p><p>Beliau adalah khalifah ertama sesudah !afatnya Rasulullah Sa!. Selain</p><p>itu Abu bakar juga meruakan laki"laki ertama yang masuk #slam$</p><p>engorbanan dan keberanian beliau ter%atat dalam sejarah$ bahkan jugadidalam &amp;uran (Surah At"'aubah ayat ke"0) sebagaimana berikut </p><p>*+ikalau tidak menolongnya (,uhammad) maka sesungguhnya Allah telah</p><p>menolongnya (yaitu) ketika orang"orang kafir (musyrikin ,ekah)</p><p>mengeluarkannya (dari ,ekah) sedang dia salah seseorang dari dua orang</p><p>(Rasulullah dan Abu Bakar) ketika keduanya berada dalam gua$ di!aktu</p><p>dia berkata keada temannya-+anganlah berduka %ita$ sesungguhya Allah</p><p>bersama kita-. ,aka Allah menurunkan ketenangan keada (,uhammad) dan</p><p>membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya$ dan Allah</p><p>menjadikan seruan orang"orang kafir itulah yang rendah. an kalimat</p><p>Allah itulah yang tinggi. Allah ,aha /erkasa lagi ,aha Bijaksana.- Abu</p><p>Bakar Siddiq meninggal dalam umur tahun$ dari beliau diri!ayatkan12 hadiets.</p><p>2. 3mar Bin Khatab ra.</p><p>Beliau adalah khalifah ke"dua sesudah Abu Bakar$ dan termasuk salah</p><p>seorang yang sangat dikasihi oleh 4abi ,uhammad Sa! semasa hidunya.</p><p>Sebelum memeluk #slam$ Beliau meruakan musuh yang aling ditakuti</p><p>oleh kaum ,uslimin. 4amun semenjak ia bersyahadat dihadaan Rasul</p><p>(tahun keenam sesudah ,uhammad diangkat sebagai 4abi Allah)$ ia</p><p>menjadi salah satu benteng #slam yang mamu menyurutkan erla!anan</p><p>kaum &amp;uraish terhada diri 4abi dan sahabat. ijaman kekhalifaannya$</p><p>#slam berkembang seluas"luasnya dari 'imur hingga ke Barat$ kerajaan</p><p>/ersia dan Roma!i 'imur daat ditaklukkannya dalam !aktu hanya satu</p><p>tahun. Beliau meninggal dalam umur tahun karena dibunuh$ dikuburkan</p><p>berdekatan dengan Abu Bakar dan Rasulullah dibekas rumah Aisyah yang</p><p>sekarang terletak didalam masjid 4aba!i di ,adinah.</p><p>. 3sman Bin Affan ra.</p><p>Khalifah ketiga setelah !afatnya 3mar$ ada emerintahannyalah seluruh</p><p>tulisan"tulisan !ahyu yang ernah di%atat oleh sahabat semasa Rasulhidu dikumulkan$ kemudian disusun menurut susunan yang telah</p><p>ditetakan oleh Rasulullah Sa! sehingga menjadi sebuah kitab (su%i)</p><p>sebagaimana yang kita daati sekarang. Beliau meninggal dalam umur 52</p><p>tahun (ada yang meri!ayatkan 55 tahun) dan dikuburkan di Baqi6.</p><p>. Ali Bin Abi 'halib ra.</p><p>,eruakan khalifah keemat$ beliau terkenal dengan siasat erang dan</p><p>ilmu engetahuan yang tinggi. Selain 3mar bin Khatab$ Ali bin Abi</p><p>'halib juga terkenal keberaniannya didalam eerangan. Beliau sudah</p><p>mengikuti Rasulullah sejak ke%il dan hidu bersama Beliau samai Rasuldiangkat menjadi 4abi hingga !afatnya. Ali Bin Abi 'halib meninggal</p><p>dalam umur tahun dan dikuburkan di Koufah$ #rak sekarang.</p></li><li><p>7/25/2019 Berikut Ini 10 Orang Sahabat Rasul Yang Dijamin Masuk Surga</p><p> 2/2</p><p>7. 'halhah Bin Abdullah ra.</p><p>,asuk #slam dengan erantaraan Abu Bakar Siddiq ra$ selalu aktif</p><p>disetia eerangan selain /erang Badar. idalam erang 3hud$</p><p>beliaulah yang memertahankan Rasulullah Sa! sehingga terhindar dari</p><p>mata edang musuh$ sehingga utus jari"jari beliau. 'halhah BinAbdullah gugur dalam /erang +amal dimasa emerintahan Ali Bin Abi</p><p>'halib dalam usia tahun$ dan dimakamkan di Basrah.</p><p>. 8ubair Bin A!aam</p><p>,emeluk #slam juga karena Abu Bakar Siddiq ra$ ikut berhijrah sebanyak</p><p>dua kali ke 9abasyah dan mengikuti semua eerangan. Beliau un gugur</p><p>dalam erang +amal dan dikuburkan di Basrah ada umur tahun.</p><p>:. Sa6ad bin Abi ;aqqas</p><p>,engikuti #slam sejak umur 1: tahun dan mengikuti seluruh eerangan$</p><p>ernah dita!an musuh lalu ditebus oleh Rasulullah dengan ke"2 ibu</p><p>baaknya sendiri se!aktu erang 3hud. ,eninggal dalam usia :0 (ada</p><p>yang meri!ayatkan 52 tahun) dan dikuburkan di Baqi6.</p><p>5. Sa6id Bin 8aid</p><p>Sudah #slam sejak ke%ilnya$ mengikuti semua eerangan ke%uali /erang</p><p>Badar. Beliau bersama 'halhah Bin Abdullah ernah dierintahkan oleh</p><p>rasul untuk memata"matai gerakan musuh (&amp;uraish). ,eninggal dalam usia</p><p>:0 tahun dikuburkan di Baqi6.</p></li></ul>