ben tuong cu

Download Ben tuong cu

Post on 11-Nov-2014

1.666 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. Trng i hc xy dng B mn cng - ng thy n Cng trnh bn II (Cu tu c sau )Thy hng dn: TS.nguyn thanh honSinh vin thc hin:nguyn vn tunMSSV:7615.51Lp :51CG1
  • 2. n cng trnh bn 2 GVHD:TS.Nguyn Thanh Hon Li ni u Kt cu cu tu l mt loi kt cu c rt nhiu u im, hin nay loi kt cu nyang c s dng rng ri rt nhiu nc trn th gii . N thch hp vi iu kina cht yu nh vit nam, c bit n c kt cu nh, d thi cng, chi ti ln. Do trong n mn hc cng trnh bn 2 ny l mt trong nhng n chuynngnh rt quan trng i vi sinh vin ngnh Cng - ng thu. Nhm tm hiu kv kt cu cu tu, pht huy nhng u m v hn ch nhc im ca n Trong n mn hc cng trnh bn 2 em xin trnh by loi kt cu cu tu csau. Ni dung ca n ny th hin qua 8 chng : Chng 1 : Tnh ton cc kch thc c bn v gi nh kt cu Chng 2 : Tnh ton ti trng tc dng ln cu tu Chng 3 : Phn b lc ngang v t hp ti trng Chng 4 : Tnh ton n nh cu tu Chng 5 : Gii cu tu Chng 6 : Tnh ton cc cu kin ca cu tu Chng 7 : Thng k vt liu v phng php thi cng Chng8 : Kt lun v kin ngh Sinh vin thc hin : Nguyn Vn TunSVTH:Nguyn Vn Tun _ MSSV:7615.51_Lp:51CG1 2
  • 3. n cng trnh bn 2 GVHD:TS.Nguyn Thanh Hon Chng 1 Tnh ton cc s liu c bn v gi nh kt cu bn1.1- Tm tt cc s liu: + Tu thit k: - Trng ti: Q = 1800 (DWT) - Lng dn nc: D = 3000 (T) - Chiu di tu : Lt =82(m ) - Chiu rng tu:Bt =12(m) - Mn nc y hng : 4,6 ( m) - Mn nc khng hng : 2,1 (m ) + a cht thy vn: - MNCTK: +2,0(m.) - MNTTK : - 0,7 (m.) - MNTC : + 0,6 (m) - Vn tc gi dc tu: 17( m/s ) ; Vn tc gi ngang tu:17 (m/s) - Vn tc dng chy dc tu:2,0(m/s) ; Vn tc dng chy ngang tu:0,4(m/s) + S liu a cht cng trnh : Lp 1 : j1=80 ; c1=1,45 (T/m2 ) ;B=0,8 ; 1 = 1, 72(t / m3 ) ;dy 3,0 (m ) Lp 2 : j2=100 ; c2=2,15 (T/m2 ) ;B=0,6 ; 2 = 1,80(t / m ) ;dy 3,5(m) 3 Lp 3 : j3=170 ; c3=2,79 (T/m2 ) ;B=0,3 ; 3 = 1,85(t / m ) ;dyv cng 3 +Ti trng hng ha ,thit b: - Cp ti trng: cp 2 ; q 0 = 3(t / m ) 2 - Thit b trn bn: cn trc bnh lp,sc nng 25 (tn) ; p lc chn ln nht P=20 (tn) ;t H30.1 .2 Xc nh kch thc c bn ca bn1.2.1 - Chiu di bn: + LB = Lt + d ( Trang 18- Cng trnh bn) d: Khong cch d phng cho mt bn ly theo bng 1-3 CTB ) Lt = 82 m : chiu di tu tnh ton. Suy ra : Lb = 82 + 10 = 92 ( m )SVTH:Nguyn Vn Tun _ MSSV:7615.51_Lp:51CG1 3
  • 4. n cng trnh bn 2 GVHD:TS.Nguyn Thanh Hon + Chn chiu di bn Lb=92 m + Chia chiu di bn thnh 2 phn on, mi phn on di 46 (m).1.2.2. Chiu rng bn : B = m.(H-h 1) (m) +Trong : + m :h s mi dc di gm cu tu. m=2 + H :chiu cao trc bn. + h :chiu cao tng chn t (hnh v)1.2.3. Chiu su trc bn: H0 = T + z0 + z1 + z2 + z3 + z4 (m) + Trong : + T = 4,6(m) : mn nc ca tu khi y hng. + z1 : d phng chy tu ti thiu (m).Ly theo bng 3_trang12-22TCN207-92 . Z1 =0,03.T=0,03.4,6=0,138 m + z2 = 0,125(m) : su d tr do sng ly theo bng 4_trang13_22TCN207-92. + z3 = 0 (m) : su d phng v vn tc (tnh n s thay i mn nc ca tu khi chy so vi mn nc tu neo u khi nc tnh)ly theo bng 5_trang 13_22TCN207-92 (dng tu lai dt) + z4 = 0,4 : su d phng do sa bi + z0 = 0,31m : d phng cho s nghing lch tu H0 = 4,6+ 0.138 + 0,125+ 0,00+0,4+0,31 = 5,6(m)1.2.4. Cao trnh mt bn ( CTMB ) + Theo tiu chun chnh: CTMB = MNTB + 2 = (+0,6) + 2 = + 2,6(m) + Theo tiu chun kim tra: CTMB = MNCTK + 1 = (+2,0) + 1 = + 3,0(m) Suy ra CTMB = +3,01.2.5. Cao trnh y bn (CTB) CTB = MNTTK - H1 =-0, 7- 5,6 = - 6,3(m)SVTH:Nguyn Vn Tun _ MSSV:7615.51_Lp:51CG1 4
  • 5. n cng trnh bn 2 GVHD:TS.Nguyn Thanh Hon1.2.6 Chiu su bn: Hb = CTMB - CTB = +3,0 - (-6,3) = 9,3(m) Chn: Hb =9,3(m)1.2.7. Phn on bn + Chia bn lm 2 on bng nhau, mi on di 46 (m). + Chn 6 bch neo. + Chn m tu loi V800H, di 2,5 (m),cao 80 (cm), treo ng.1.3 Gi nh kt cu bn1.3.1 Kt cu bn : Bn cu tu c sau.1.3.2 Gi nh kt cu bn: phng an 1 + Cc BTCT: 40x40 cm + Dm dc c kch thc:bxh = 60*100 (cm). + Dm ngang c kch thc : bxh = 60*100 (cm). + Chn bn b tng ct thp dy 30(cm). + Chiu di t do ca cc : l0 = CTMB -(hd + hb + ha) - CTB + Chiu di tnh ton: ltt = lo + hd - Trong :+ lo: chiu di t do ca cc + Ltt: chiu di tnh ton ca cc + h: h s kinh nghim h= (46), st B 0,6. + C :chn c Larssen IV.SVTH:Nguyn Vn Tun _ MSSV:7615.51_Lp:51CG1 5
  • 6. n cng trnh bn 2 GVHD:TS.Nguyn Thanh Hon Chng 2 Tnh ton cc ti trng tc dng ln cu tu2.1. Cc loi ti trng tc dng ln cng trnh bn2.1.1. Ti trng do tu.a. Din tch cn nc ca tu.a.1. Din tch cn nc theo phng ngang ca tu. A L = T.L t (m2) Trong : T: Mn nc ca tu (m). L t : Chiu di tu tnh ton (m). + Tu y hng: A L dh = 4,6.82 = 377,2(m2) + Tu khng hng : A L kh =2,1.82 = 172,2(m2)a.2. Din tch cn nc theo phng dc ca tu A t = T.Bt (m2) Trong : T: Mn nc ca tu (m). Bt : Chiu rng tu tnh ton (m). + Tu y hng: A t dh = 4,6.12 = 55,2(m2) + Tu khng hng : A t kh =2,1.12 = 25,2(m2)b. Din tch cn gi ca tub.1.Din tch cn gi theo phng ngang tu : A q (m 2 ) . Ly theo tiu chun thit k:22TCN222-95_ph lc 4_trang 105 + Tuy hng: A q dh = 490(m2) + Tu khng hng : A q kh = 730(m2)b.2.Din tch cn gi theo phng dc tu: A n (m2 ) - Tu y hng : A n dh = 140 (m2) - Tu khng hng : A n kh = 170 (m2)SVTH:Nguyn Vn Tun _ MSSV:7615.51_Lp:51CG1 6
  • 7. n cng trnh bn 2 GVHD:TS.Nguyn Thanh Hon Bng 1.1. Cc c trng do gi- dng chy tc dng ln tustt Yu t n Gi v tr 1 Vn tc gi theo phng ngang tu m/s 17 2 Vn tc gi theo phng dc tu m/s 17 3 Din tch cn gi theo phng ngang khi tu y hng m2 490 4 Din tch cn gi theo phng ngang khi tu khng hng m2 730 5 Din tch cn gi theo phng dc khi tu y hng m2 140 6 Din tch cn gi theo phng dc khi tu khng hng m2 1707 Vn tc dng chy theo phng ngang tu m/s 0,48 Vn tc dng chy theo phng dc tu m/s 2,09 Din tch cn nc theo phng ngang khi tu y hng m2 377,210 Din tch cn nc theo phng ngang khi tu khng hng m2 172,211 Din tch cn nc theo phng dc khi tu y hng m2 55,212 Din tch cn nc theo phng dc khi tu khng hng m2 25,2c. Ti trng do gi tc ng ln tu: Wq = 73, 6.10-5.A q .Vq 2 .x (KN) Wq = 49.10-5.A n .Vn 2 .x (KN) Trong : Wq , Wn :L thnh phn ngang v thnh phn dc ca ti trng do gi tc dng ln tu (KN). Aq , An: Din tch cngi theo hng ngang tu v dc tu (tnh cho tu y hng v cha c hng).( m 2 ). Vq,Vn : Vn tc gi theo hng ngang tu v dc tu (m/s). x = 0,65 (do Lt = 82m) : H s ph thuc chu di tu (Bng26_trang66_22TCN222-95). Bng 1.2. Lc do gi tc ng ln tuTrng hp A q (m 2 ) A n (m 2 ) Vq (m/s) Vn (m/s) x Wq (kN) Wn (kN) y hng 490 140 17 17 0,65 67,75 12,89Khng hng 730 170 17 17 0,65 100,93 15,65d. Ti trng do dng chy tc ng ln tu: QW = 0.59 * Al* v2l (kN) NW = 0.59 * At * v2t (kN) Trong :SVTH:Nguyn Vn Tun _ MSSV:7615.51_Lp:51CG1 7
  • 8. n cng trnh bn 2 GVHD:TS.Nguyn Thanh Hon QW , NW :Thnh phn ngang v thnh phn dc ca ti trng dng chy tc dng ln tu (kN). Al, At : Din tch chn nc theo hng ngang v hng dc ca tu. Vl, Vt :Thnh phn ngang v thnh phn dc ca tc dng chy