belles voice

of 12/12
Ôñéìçíéáßá Åöçìåñßäá ôïõ Óõëëüãïõ Óôáñôóïâéôþí & Ößëùí « Ï ÁÃÉÏÓ ÌÇÍÁÓ» ¸ôïò 1ï Ôåý÷ïò 1ï Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2012 ïôéäÞðïôå âåëôéþíåé ôç æùÞ ìáò. Óôçí åöçìåñßäá èá Áãáðçôïß áíáãíþóôåò äçìïóéåýïíôáé èÝìáôá ðïëéôéóôéêïý, áèëçôéêïý, ìïõóéêïý, Áðïöáóßóáìå ôçí ðåñéïäéêÞ Ýêäïóç áõôÞò ôçò åêðáéäåõôéêïý ðåñéå÷ïìÝíïõ. Åðßóçò Üñèñá ó÷åôéêÜ ìå ôçí ìéêñÞò ôïðéêÞò åöçìåñßäáò ìå óêïðü ôçí åíçìÝñùóç, üóïí éóôïñßá, ôçí ðïëéôéóôéêÞ êáé ðíåõìáôéêÞ-ëáïãñáöéêÞ áöïñÜ óôá ðïëéôéóôéêÜ êáé êïéíùíéêÜ äñþìåíá ôçò ðáñÜäïóç êáé êëçñïíïìéÜ ôçò ÓéíôéêÞò. Äå èá ëåßðïõí åõñýôåñçò ðåñéï÷Þò ôçò ÓéíôéêÞò. Ï ôüðïò ìáò äéáèÝôåé âÝâáéá êåßìåíá Ýíôïíïõ êïéíùíéêïý ðñïâëçìáôéóìïý, ðëïýóéï éóôïñéêü ðáñåëèüí êáé áêüìá ðéï ðëïýóéá ðáñåìâÜóåùí êáé ðñïôÜóåùí ãéá ôçí ðïéïôéêÞ áíáâÜèìéóç ðïëéôéóôéêÞ äñáóôçñéüôçôá, êáèþò Ýíá öõëåôéêü ìùóáúêü ôçò æùÞò óôïí ôüðï ìáò. óõíèÝôåé ôçí ôïðéêÞ êïéíùíßá. Ç óõãêõñßá ôçò ðáñïýóáò Ýêäïóçò äåí åßíáé ç Ç ÖÙÍÇ ÔÏÕ ÌÐÅËËÅÓ èá äéáíÝìåôáé äùñåÜí, êáëýôåñç äõíáôÞ, ùóôüóï üëïé ïöåßëïõìå íá âïçèÞóïõìå êáèþò ôá Ýîïäá áõôÞò èá êáëýðôïíôáé áðü ôïõò ÷ïñçãïýò, þóôå íá îåöýãïõìå áðü ôï äéáöáéíüìåíï ôÝëìá ðïõ Ý÷åé ôïõò ïðïßïõò åõ÷áñéóôïýìå éäéáéôÝñùò ðïõ óôçñßæïõí ðåñéÝëèåé ç ÷þñá ìáò. Áõôü ìðïñïýìå íá ôï ðåôý÷ïõìå ìå áõôÞí ôçí ðñïóðÜèåéá!! Ç èåìáôïëïãßá ôïõ ðñþôïõ ôçí áëëçëåããýç óôï óõíÜíèñùðü ìáò êáé ôçí ðñïóùðéêÞ ôåý÷ïõò áíôëÞèçêå åîïëïêëÞñïõ áðü ôï ÍÝï Ðåôñßôóé. Óôç ðñïóðÜèåéá ãéá âåëôßùóç ôçò íïïôñïðßáò ìáò. Ç ÖÙÍÇ óõíÝ÷åéá èá öéëïîåíïýíôáé Üñèñá êáé áðü ôçí åõñýôåñç ÔÏÕ ÌÐÅËËÅÓ èá öéëïîåíåß Üñèñá ðïõ èá Ý÷ïõí ôçí ðåñéï÷Þ. ðñïáíáöåñèåßóá ãñáììÞ ðëåýóçò. Îåêéíïýìå äõíáìéêÜ ìå Êýñéïò óôü÷ïò ôïõ åíôýðïõ èá åßíáé ç õðïêßíçóç ôùí ôçí åëðßäá íá êÜíïõìå ôç æùÞ ìáò êáëýôåñç!!! ðïëéôþí óå èÝìáôá åèåëïíôéóìïý, ç åõáéóèçôïðïßçóç óå ÕÃ: Äåí õðÜñ÷åé ðïëéôéêüò, ðüóï ìÜëëïí êïììáôéêüò, èÝìáôá ïéêïëïãßáò êáé ç ðñïôñïðÞ ãéá óõììåôï÷Þ óå ÷ñùìáôéóìüò. ÍÁ ÊÁÍÏÕÌÅ ÔÇ ÆÙÇ ÌÁÓ ÊÁËÕÔÅÑÇ!!! Åßíáé áäéáìöéóâÞôçôï ãåãïíüò üôé ç áíáããåëßá Ýêäïóçò åíüò åíçìåñùôéêïý åíôýðïõ êáé ìÜëéóôá áðü áíèñþðïõò íÝïõò êáé äñáóôÞñéïõò, áðïôåëåß ìéá åõ÷Üñéóôç åßäçóç. Óáò åý÷ïìáé ïëüøõ÷á êáëÞ åðéôõ÷ßá êáé åëðßæù ôï Ýíôõðü óáò íá áðïôåëÝóåé ôç ''öùíÞ'' ôùí ôïðéêþí êïéíùíéþí, þóôå íá áêïõóôïýí ïé ðñïâëçìáôéóìïß , ïé ðñïóäïêßåò êáé ôá ìçíýìáôá ôùí äçìïôþí ìáò. Áðüóôïëïò Êáñýäáò ÄÞìáñ÷ïò ÓéíôéêÞò ×ÁÉÑÅÔÉÓÌÏÓ ÄÇÌÁÑ×ÏÕ Ç ÓõíôáêôéêÞ ÏìÜäá

Post on 07-Mar-2016

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Local newspaper

TRANSCRIPT

 • &

  1 1

  - 2012

  . , , , . , , - . . , , . .

  , , , . !! . . . . !!! ,

  : , , .

  !!!

  , .

  '''' , , .

 • : & : (6983498377): (6972875058):

  : : :

  www.startsovo.gr, e-mail: [email protected] :

  . .: ,: 2323022070

  . (13/11/11) , , : " : . , , , .

  , , , , : . 1.

  . , , ( ).2. , .3. , , !4.

  , New Hampshire ". , ... . , . .

  , .. , ( ) ,

  -

  . 23230 31510 & 31216

  . 2

 • , . , SITEL, (23/12) "" .. " , , , `` , , ` ` , , , . , , DNA .

  ( ;;;)

  . . ,

  . 25 2011. .

  , , , : , , . . ,

  , . , , !!! I.., , .

  , , : , ( , ). , . !!!

  NOVA ZORA, .

  2 ,, , , . ( , , . ). ( 2011) . .

  (internet) 1 2011, , , ,

  . 3

 • . . . . . . , ,

  . 14 &15 2012. .

  .

  , . . ..

  20 . . , , , . . . ... . ( . )

  . . . . . . ..

  . , , 2 100 ,

  . . 40% . ; . . , , ; . , ,

  !!! ;

  . .: 23230 32270.: 6970 998795

  . .: 23230 32270.: 6970 998795

  . 6945 525582

  ```` .

  . 4

 • , . , , . . ' , ', ' ' . , , , Punk, , Gummy Bear,o .. , ... , , ..., , 300 .. . 25/02/2012 .,

  12 . , . 2 ,

  !!!

  . 2323772008 . 6949027561. 2323772008 . 6949027561

  - - . .

  & , , , , , , , , , , , , , ,

  , , , , , , , , , , . , , , , ,

  , , 2012 .

  !!!

  . 5

 • . 6

  ( ) , . . . ' , , . () , , , ( ). , , , ( 74 ) ! , : , Schneider ( ' ' ) . - , , 21 ( , , , . ' , , ..). , ..., (, , , .)

  , ; , ... (, , , , , , , ( ;) , , . , .). , - . ,

  .. . , O .

  , , . 6 0 : !!!

  , 6 1941 17 . . . , , . ,

  , 2 , . , . , , . ! , 35 , , 1976, .

  .. ..

 • . 7

  1941. . 7 ;

  . , . , , . . , . , , , , .. , . ! 4 .

  , . . , , , , . . 5.15 :- . : . ! , . . , .

  . . . , , , . . , . , 4 . . , : . - . . , , , , , . . ; ; . ; , . 350

  o 35 , , , , . , 40, , . . .

  . . . , ! , -... , . , . , . . , , . . . .

  , , . . : - , . , , , . . . . . - , . . . . , . . .

  . A N , , , .3 . . - , 6 1941.... , !

  ...

  . 6947931322

  15

  . 7, .: 23210 25152

  ``

  TAE - KWON - DO .: 23250 23445

  ``

  TAE - KWON - DO

 • . 8

  ( ), , , , , , ( . ). , . . . 350 20 80. 400 . :

  , .

  , 2 :

  . 2011 . ( ). , . . (

  ) 6 . . ... , .

  , . . ( ), , . 150 ; , . 1540 ( , ). . , , . . . , , , . .

  . .

  /: 23230 31682.: 6976 094050

  . 23230 230266945 144492

 • . 9

  . . , .

  , .. . . .

  . 200 , . . .

  . , , . . , 14 , () . .

  2010 , , , . , . , . . , , , . . , . .

  , .

  , , .

  , , , .

 • . 10

  2004, , 1,27 . . . , 2001 . .

  , 2004 . . , . 2 2004, , [...] , . ,

  , . ; , , , , , . , . ' , . . , , 3.000.000 , . 8-9 . . , , 2000, . ' : ,

  . . , , , , . ;

  , ; , ; .

  , ; , , - , / . ;

  ; , , , , / . ...

  2004 2012

  11 108 2004 763.023,00 200210800 967.600,00 7% .

  1.015.000,00 . 251.977,00

  18% 23% .

  .

 • . 11

  ] ~ [ - .[, ~ ~

  - -], [ (Endires), . [, ], . (, , ..). , ~ ~ ~ ~ ]~

  ([ [ ) . ' , . . . , , , , . . 1910 1922.

  , , , , , . 1919-1920

  , 1924 , , (1923). .

  . . , . 21 24 . 1923

  .

  20 . , . 1913. 1820 1822, . . . 1822 1830 1916 . 1821. 1919.

  . ( 10) 6 1941 () , . 1988

  . . .

  1890 Gustav Weigand . 65 . 150 . () ... . (). . (), . , . . . 325 . ..

  21-24 .2012

  ()

  / () 1905

 • . 12

  . . 23230 31688

  .

  .

  ``

  . . 6972833172

  , ., , , . 12 ,

  . . , '

  , , , , . ' . , , . , , , . , , . , 1 , . , . . , , -, . . , .

  ()

  ... , 25 .

  , 25 2012. .

  . 20 25

  , , . . . , ! . , . . 16-17 .

  40 .

  , 2011, .. , !!!

  . . . , . . . , . !

  Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12