Begroting 2015 Gemeente Terschelling

Download Begroting 2015 Gemeente Terschelling

Post on 10-Oct-2015

1.141 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De begroting voor 2015 van de Gemeente Terschelling

TRANSCRIPT

<ul><li><p>1 </p><p>Begroting 2015 </p><p>Inhoudsopgave </p><p>Algemeen Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 De gemeente Terschelling in het kort 7 1.2 Bestuur van de gemeente Terschelling 9 1.3 Bericht van het college 12 1.4 Financile resultaten 14 1.5 Nadere toelichting op de bezuinigingsvoorstellen 2015-2018 15 1.6 Gehonoreerde wensen vanuit het coalitie accoord 19 1.7 Leeswijzer 21 Financile begroting Hoofdstuk 2 Financile positie 23 Inleiding 2.1 Uitkomst van de (meerjaren)begroting 2015 25 2.2 Overzicht van baten en lasten 29 2.3 Algemene uitkering 31 2.4 Reserves en voorzieningen 32 Hoofdstuk 3 Programmaplan 35 Inleiding 3.1 Programma 1 - Burger en bestuur 39 3.2 Programma 2 - Orde en veiligheid 43 3.3 Programma 3 - Ruimte en wonen 45 3.4 Programma 4 - Natuur, landschap en milieu 49 3.5 Programma 5 - Economie, infrastructuur en toerisme 53 3.6 Programma 6 - Onderwijs 57 3.7 Programma 7 - Samenleven 59 3.8 Programma 8 - Cultuur en sport 61 3.9 Programma 9 - Bedrijfsvoering 65 Algemene dekkingsmiddelen 3.10 Programma 10 - Financiering en belastingen 69 3.11 Programma 11 - Mutaties in de reserves 71 Hoofdstuk 4 Paragrafen 73 Inleiding 4.1 Lokale heffingen 75 4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 77 4.3 Onderhoud kapitaalgoederen 81 4.4 Financiering 83 4.5 Bedrijfsvoering 87 4.6 Verbonden partijen 89 4.7 Grondbeleid 97 Verplichte bijlagen 99 </p><p>Bijlage 1 - Incidentele baten en lasten 101 Bijlage 2 - Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 103 </p><p> Overige bijlagen </p><p>Bijlage 3 - Uitgangspunten programmabegroting 2015 en meerjarenperspectief 2016- 2018 105 Bijlage 4 - Meerjaren investeringsbegroting 107 Bijlage 5 - Reserves en voorzieningen 109 Bijlage 6 - Overzicht formatie en loonkosten 111 </p><p> Bijlage 7 - Deelfonds sociaal domein 113 Bijlage 8 - Verdeling toeristenbelasting 115 </p></li><li><p>2 </p></li><li><p>3 </p><p> Begroting 2015 </p><p>en Meerjarenraming 2016- 2018 </p></li><li><p>4 </p></li><li><p>5 </p><p>Begroting 2015 </p><p> Hoofdstuk 1 Inleiding </p></li><li><p>6 </p></li><li><p>7 </p><p>1.1 De gemeente Terschelling in het kort </p><p>Inleiding </p><p>Voor u ligt de programmabegroting 2015, deze is in een andere vorm dan vorige jaren. Dit jaar is </p><p>getracht de leesbaarheid te vergroten en de gegevens inzichtelijker te maken. Vorige jaren werd een </p><p>begroting opgesteld op productniveau. Nu is de begroting opgesteld op programma niveau, dit maakt </p><p>het boekwerk minder detaillistisch en overzichtelijker. Behandeling van de begroting 2015 zal </p><p>plaatsvinden in de bijeenkomst van de Raadscommissie op 7 oktober 2014 en in de vergadering van </p><p>de Gemeenteraad op 28 oktober 2014. Daaraan voorafgaand zal de concept begroting 2015 en het </p><p>meerjarenperspectief 2016-2018 worden besproken in de vergadering van de audit-commissie op 29 </p><p>september 2014. Als u vragen heeft over de begroting verzoeken wij u deze te mailen naar </p><p>financien@terschelling.nl vr maandag 29 september 2014 9.00 uur. </p><p> 1.1.1. Algemeen </p><p>Terschelling is het middelste Nederlandse Waddeneiland. Het eiland wordt aan de noordkant </p><p>begrensd door de Noordzee en aan de zuidkant door de Waddenzee. De dichtst bijzijnde haven aan </p><p>de vaste wal is Harlingen. Deze havenplaats ligt hemelsbreed ongeveer 25 km van Terschelling en via </p><p>de vaargeulen circa 35 km. De oppervlakte van de gemeente Terschelling bedraagt in totaal 67.400 </p><p>ha (8.935 ha land en binnenwater en 58.465 ha zee). Het grootste gedeelte hiervan is uiteraard </p><p>Waddenzee. Het eilandklimaat is niet Nederlands. Gemiddeld schijnt de zon op het eiland veel vaker </p><p>dan in de rest van Nederland. Terschelling met zijn unieke sfeer, natuur en landschap is erg in trek bij </p><p>toeristen. Daarmee zijn drie belangrijke pijlers van het eiland genoemd: de zee, het toerisme en de </p><p>natuur. </p><p>Kengetallen </p><p>Aantal inwoners per dorp per 1 januari 2014 </p><p> "Reade wolken; Blaue lucht; Gele helmen; Grin ges; Wyt sn; Dat is 't wapen fan Schylgeraln." </p><p>Oosterend 139 </p><p>Hoorn 473 </p><p>Lies 147 </p><p>Formerum 221 </p><p>Landerum 113 </p><p>Striep 21 </p><p>Midsland 1.027 </p><p>Kinnum 37 </p><p>Baaiduinen 127 </p><p>Kaard 14 </p><p>Hee 22 </p><p>West- Terschelling 2.439 </p><p>Totaal 4.780 </p></li><li><p>8 </p><p>1.1.2. Missie en Visie </p><p>In het coalitie accoord 2014 is hierover het volgende opgenomen: </p><p>Missie </p><p>De gemeente Terschelling heeft als doel het behoud van het karakter van Terschelling; we zijn een </p><p>trotse gemeente met een unieke ligging. We willen als eilandgemeenschap over onze eigen toekomst </p><p>gaan met een zelfstandig bestuur. Dat wil zeggen met een eigen regie op leefbaarheid, economie, </p><p>financin, duurzaamheid, landschap en natuur waarbij wij respectvol met elkaar om gaan. </p><p>Visie </p><p>Zelfstandig blijven vereist dat wij financieel gezond zijn met een sluitende begroting, publiekstaken </p><p>adequaat uitvoeren en een goede basisdienstverlening op het eiland in stand houden. Naast de </p><p>belangrijke toeristische sector is er ook aandacht voor de andere bedrijfstakken om zo de diversiteit in </p><p>stand te houden. De gemeente is er voor de burgers, daarom staat de gemeente open voor </p><p>initiatieven vanuit de samenleving. Veranderingen zoals decentralisaties (deelfonds sociaal domein) </p><p>vragen om handig en verstandig opereren en het leggen van een juiste focus. </p><p>1.1.3. Organogram </p><p>De organisatiestructuur is een hulpmiddel dat ervoor moet zorgen dat de gemeente Terschelling haar </p><p>doelen bereikt. Hierbij wordt nagedacht over zaken als taakverdeling, verdeling van </p><p>verantwoordelijkheden en van bevoegdheden en daarmee samenhangend over het cordineren van </p><p>die taken en verantwoordelijkheden. In het organisatieschema hieronder is de organisatiestructuur </p><p>van de gemeente Terschelling weergegeven. </p><p>Raad </p><p>Griffie </p><p>College van B&amp;W </p><p> Directie </p><p>Team </p><p>Ondersteuning </p><p>Staf </p><p>Team </p><p>Publiek/VTH </p><p>Team </p><p>Techniek </p><p>Team Beleid </p><p>en Regie </p><p>Musea Scholen </p></li><li><p>9 </p><p>1.2 Bestuur van de gemeente Terschelling 1.2.1. College van burgemeester en wethouders Het bestuur van de gemeente wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders is vergelijkbaar met het Kabinet. Het college vormt het dagelijks bestuur van een gemeente. Hieronder volgt een overzicht van de samenstelling van het college van B&amp;W. </p><p> Burgemeester Wethouder Rob Bats Teun de Jong </p><p> Portefeuille Portefeuille - Bestuurlijke cordinatie - Ruimtelijke ordening - Integraal veiligheidsbeleid - Volkshuisvesting - Personeel en organisatie - Onderwijs - Burgerzaken - Welstand/ erfgoed - Informatie en automatisering - Cultuur - Samenwerking Waddeneilanden - Volksgezondheid - Strandvonderij - Integraal jeugdbeleid - Financin en belastingen </p><p>Wethouder Wethouder Jeltje Hoekstra-Sikkema Hendrik Klaas van </p><p> der Wielen Portefeuille Portefeuille - Publiekscommunicatie (burgerparticipatie) - Landbouw en natuur - Economische zaken, recreatie en toerisme - Duurzaamheid - Vergunningverlening, toezicht en handhaving - Grondzaken - Sport - Beheer gemeentelijke eigendommen - Sociale zaken en werkgelegenheid - Kustbeheer - Cordinatie van de transities - Milieu en afvalverwerking in het sociaal domein - Openbare werken - Waterzaken - Verkeer en vervoer (inclusief havenzaken en havenbedrijf) </p><p>- Vrijwilligersbeleid - Zorg en welzijn (waaronder WMO) </p></li><li><p>10 </p><p>1.2.2 Gemeenteraad De gemeenteraad is het hoogste orgaan in een gemeente en is te vergelijken met de Tweede Kamer: </p><p> De gemeenteraad bepaalt (de hoofdlijnen van) het beleid en ziet toe op de uitvoering daarvan door het college van burgemeester en wethouders, rekening houdend met signalen en informatie uit de samenleving; en </p><p> De gemeenteraad stelt de begroting en jaarrekening vast en benoemt en ontslaat wethouders. </p><p>De nieuwe gemeenteraad van Terschelling is op 27 maart 2014 genstalleerd en is samengesteld uit 11 raadsleden. Hieronder volgt een overzicht van de samenstelling van de raad op volgorde van grootte van de fracties. </p><p> Christa Oosterbaan Wietse van Deelen Marjolein van Urk-Bakker Toussaint Schroders </p><p> Guus Schweigmann Gossen Bos Grytsje Kootstra </p><p> Amarins Geveke Taco Lugt </p></li><li><p>11 </p><p> Ale Romar Jan Lodder </p></li><li><p>12 </p><p>1.3 Bericht van het college </p><p>Dit is de eerste begroting van het huidige college. Een college dat is gevormd op basis van een brede </p><p>vertegenwoordiging in de gemeenteraad. En dat is ook nodig omdat de gemeente Terschelling in de </p><p>komende jaren staat voor een aantal grote uitdagingen. Zo kunnen onder andere worden genoemd: </p><p> De realisatie van een nieuwe campus; </p><p> De ontwikkeling van de woningbouw in het plan West-Aletalaan 4; </p><p> De ontwikkeling rond de locatie Dellewal; </p><p> De ontwikkelingen rond het project Tonnenloods; </p><p> De implementatie van het Sociale Domein op de Terschellinger situatie; </p><p> Communicatie en burgerparticipatie. </p><p>De eerste begroting van het huidige college is niet eenvoudig gebleken. Wij hebben verder </p><p>geborduurd op de keuzes die uw raad in de voorgaande raadsperiode heeft gemaakt voor wat betreft </p><p>de stijgingen van de onroerende zaakbelasting en de toeristenbelasting. Het college heeft er bewust </p><p>voor gekozen de hierin gemaakte keuzes voor wat betreft de stijgingen te respecteren en geen </p><p>aanpassingen te doen op het ingezette beleid. Dit betekent concreet dat wij bij het opstellen van de </p><p>begroting 2015 en het meerjarenperspectief 2016-2018 zijn uitgegaan van een stijging van de </p><p>toeristenbelasting met 0,15 naar 1,50 per dag in 2015 en vanaf 2016 met een jaarlijkse stijging </p><p>van 0,05 per jaar. Daarnaast hebben wij de keuze die de raad bij de begroting 2014 heeft gemaakt </p><p>om in de komende jaren de OZB jaarlijks te laten stijgen met 5% voor woningen en met 3% voor niet-</p><p>woningen eveneens in stand gelaten. </p><p>Ondanks een sluitend meerjarenperspectief welke uw raad vorig jaar kon worden gepresenteerd met </p><p>bovengenoemde maatregelen, bleek het toch nodig aanvullende ingrepen te doen. Via de </p><p>meicirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken werden wij geconfronteerd met het gegeven </p><p>dat onze Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds in de komende jaren zeer fors zal afnemen. Dit </p><p>komt enerzijds doordat de Algemene Uitkering terugloopt als gevolg van verdergaande </p><p>Rijksbezuinigingen die via het samen de trap op en samen de trap af-principe in de Algemene </p><p>Uitkering aan gemeenten doorwerken. Maar tevens omdat een herijking van het Gemeentefonds heeft </p><p>plaatsgevonden die met name door de BAG-problematiek onze gemeente hard raakt. De BAG- </p><p>problematiek betreft een herschikking van het Gemeentefonds waarbij recreatiewoningen niet meer </p><p>meetellen als basis voor de Algemene Uitkering. Doordat in onze gemeente, net als bij de andere </p><p>eilanden, relatief veel recreatiewoningen zijn, heeft deze herschikking een groot financieel effect. </p></li><li><p>13 </p><p>Vallen de effecten in het jaar 2015 nog mee doordat de effecten nog kunstmatig gedempt worden, in </p><p>de latere jaren worden de negatieve effecten van de BAG- problematiek door het steeds verder </p><p>wegvallen van de demping steeds duidelijker en lopen op tot circa 200.000 structureel per jaar </p><p>vanaf 2017. </p><p>Gebleken is dat alle eilanden als nadeelgemeente van de herijking uit de bus komen. Dit heeft er toe </p><p>geleid dat in Waddeneilandenverband de Minister van Binnenlandse Zaken is verzocht om een en </p><p>ander via de Waddenverfijningsuitkering te compenseren. Volgens de laatste informatie staat de </p><p>Minister hier niet onwelwillend tegenover, maar of de compensatie er voor de Waddeneilanden komt </p><p>en hoe groot deze dan zal zijn, valt bij het opmaken van deze begroting nog op geen enkele wijze in te </p><p>schatten. Om die reden zijn wij bij het opstellen van de begroting 2015 en het meerjarenperspectief </p><p>2016-2018 uitgegaan van de gegevens zoals die bekend zijn uit de meicirculaire 2014. Dit betekent </p><p>dat wij een fors lagere uitkering uit het Gemeentefonds voor de komende jaren moeten inboeken </p><p>(oplopend tot circa 500.000 in 2018). </p><p>Deze constatering stelde het college voor een dilemma. Immers: van een financieel sluitend </p><p>meerjarenperspectief voor de jaren 2015 tot en met 2018 zoals dat bleek uit de begroting 2014 was </p><p>geen sprake meer. Bij het alsnog sluitend krijgen van het meerjarenperspectief over genoemde jaren </p><p>heeft het college afgewogen, zoals wij dat hiervoor al hebben aangegeven, dat van een verdere </p><p>stijging van de belastingen boven de stijgingen die in de voorgaande raadsperiode reeds waren </p><p>ingezet, geen sprake kan zijn. Daarnaast is het college van mening dat verdere bezuinigingen op de </p><p>ambtelijke organisatie, bovenop de bezuinigingen die in de afgelopen jaren reeds zijn doorgevoerd, </p><p>eveneens niet aan de orde kunnen zijn. Bij de huidige taken is de minimale omvang van de </p><p>organisatie reeds bereikt. Een verdere uitholling van deze budgetten zou onverantwoord zijn zonder </p><p>een fundamentele kerntakendiscussie te voeren. </p><p>Dit heeft er toe geleid dat het college andere keuzes heeft moeten maar ook willen maken. Vanaf de </p><p>aanvang van de economische crisis in 2008 zijn de kortingen op de Algemene Uitkering uit het </p><p>Gemeentefonds in belangrijke mate opgevangen door belastingverhogingen enerzijds en </p><p>bezuinigingen op de ambtelijke organisatie anderzijds. Nu er opnieuw kortingen op de Algemene </p><p>Uitkering uit het Gemeentefonds worden doorgevoerd en belastingverhogingen of bezuinigingen op de </p><p>organisatie niet de voorkeur hebben, ontkomt het college niet aan voorstellen om te bezuinigingen op </p><p>gemeentelijke voorzieningen. Hierbij kiest het college voor privatisering en versobering van een zeer </p><p>beperkt aantal voorzieningen binnen de gemeente die relatief zwaar op de gemeentebegroting </p><p>drukken in plaats van ingrepen op een groter aantal voorzieningen die minder zwaar op de begroting </p><p>drukken. Wij benadrukken nogmaals dat de keuze hiervoor niet eenvoudig is geweest maar dat deze </p><p>ingrepen absoluut noodzakelijk zijn om onze financile huishouding op orde </p><p>te houden en daarmee in belangrijke mate onze zelfstandigheid te kunnen </p><p>borgen. Daarnaast is in de discussie die het college de afgelopen weken </p><p>heeft gevoerd over de meerjarenbegroting en de keuzes die daarin zijn </p><p>gemaakt, een tweede uitgangspunt voortdurend in ogenschouw gehouden. </p><p>Dit betreft het uitgangspunt van het college dat op middellange termijn onze </p><p>begroting niet slechts dient te sluiten met een karig onvoorzien. Het </p><p>onvoorzien dient van een dermate omvang te zijn dat eventuele tegenvallers </p><p>die nog kunnen ontstaan door een verdere teruggang van de Algemene </p><p>Uitkering uit het Gemeentefonds, risicos die voortvloeien uit de invoering van </p><p>het Sociaal Domein of risicos vanuit onze grondpositie bij Dellewal, zo </p><p>mogelijk kunnen worden opgevangen zonder...</p></li></ul>