BASES ADJUDICACIÓ D’ HABITATGES AMB PROTECCIÓ ?· bases adjudicaciÓ d’ habitatges amb protecciÓ…

Download BASES ADJUDICACIÓ D’ HABITATGES AMB PROTECCIÓ ?· bases adjudicaciÓ d’ habitatges amb protecciÓ…

Post on 23-Nov-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>BASES ADJUDICACI D HABITATGES </p><p>AMB PROTECCI OFICIAL </p><p>DE RGIM GENERAL DE VENDA </p><p>38 HABITATGES AL CARRER TERESA CLARAMUNT, 1 (parcella 9u del Mas Llu) </p><p>5 HABITATGES AL CARRER COMTE DE VILARDAGA, 172 ( Parcella 5e del Mas Llu) </p><p> Ctra. Reial, 106, locals 6-7 </p><p>Ed. Walden 7 Tel. 93 470 79 30 www.promunsa.cat </p><p>http://www.promunsa.cat/</p></li><li><p>Crta. Reial, 106 edifici Walden 7 locals 6-7 Bases Venda 43 HPO </p><p>08960 Sant Just Desvern Telfon 93 470 79 30 </p><p>c/e: administracio@promunsa.cat </p><p>1 </p><p>PROMOCI DHABITATGES AMB PROTECCI OFICIAL DE RGIM GENERAL DE VENDA AL MAS LLU DE SANT JUST DESVERN: </p><p> - 38 HABITATGES AL CARRER TERESA CLARAMUNT, 1 </p><p>- 5 HABITATGES AL CARRER COMTE DE VILARDAGA, 172 </p><p>OBJECTE </p><p>s objecte d'aquestes bases ladjudicaci dels segents habitatges amb protecci oficial de rgim general de venda al Mas Llu de Sant Just Desvern: </p><p> 38 habitatges, al carrer Teresa Claramunt, 1, parcella 9u, places daparcament i trasters </p><p> 5 habitatges al carrer Comte de Vilardaga, 172, parcella 5E, places daparcament i trasters </p><p>La venda s sobre plano tant en els 38 habitatges del carrer Teresa Claramunt com els 5 del carrer Comte de Vilardaga. </p><p>CLASSIFICACI DELS HABITATGES </p><p>Els habitatges objecte de la present convocatria estan detallats a lannex 1. </p><p>Es reserven 2 habitatges per a persones amb minusvalideses que afectin la seva mobilitat i necessitin un habitatge adaptat. </p><p>Ladjudicaci dels habitatges obliga de manera vinculant a ladquisici duna plaa daparcament i un traster. </p><p>PREU DE VENDA </p><p>El preu oficial del mdul dels habitatges de protecci oficial de rgim general corresponent a Sant Just Desvern s de 1.940,48 /m til. </p><p>A lannex 1 es poden consultar el preus de venda. </p><p>REQUISITS PER ACCEDIR ALS HABITATGES </p><p>Els habitatges sadjudicaran per sorteig pblic entre totes les persones sollicitants que reuneixin els requisits mnims que a continuaci sespecifiquen. </p></li><li><p>Crta. Reial, 106 edifici Walden 7 locals 6-7 Bases Venda 43 HPO </p><p>08960 Sant Just Desvern Telfon 93 470 79 30 </p><p>c/e: administracio@promunsa.cat </p><p>2 </p><p>Podran prendre part en el concurs les persones fsiques de nacionalitat espanyola, o que tenint qualsevulla altra nacionalitat ostentin el perms de residncia vigent, i que amb data anterior al dia 03/04/2018, reuneixin les condicions segents: </p><p>a. Residncia o Treball </p><p>A efectes del sorteig : </p><p>En primer lloc tindran preferncia : </p><p>Les persones concursants hauran de complir una de les segents condicions: </p><p>1. Residir o haver residit a Sant Just Desvern durant un mnim de 3 anys , de forma continuada, acreditat per empadronament de forma efectiva i comprovable. </p><p>2. Treballar actualment a Sant Just Desvern, de forma continuada des de fa 5 anys Per aquests efectes, sha dentendre tenir el centre laboral fix a Sant Just Desvern. </p><p>En segon lloc tindran preferncia : </p><p>Les persones concursants hauran de complir una de les segents condicions: </p><p>1. Residir o haver residit a Sant Just Desvern durant un perode mnim de 1 any de forma continuada, acreditat per empadronament de forma efectiva i comprovable. </p><p>2. Treballar actualment a Sant Just Desvern, de forma continuada des de fa 2 anys. Per aquests efectes, sha dentendre tenir el centre laboral fix a Sant Just Desvern. </p><p>En tercer lloc tindran preferncia : </p><p>Les persones concursants hauran de complir una de les segents condicions: </p><p>1. Residir o haver residit a Sant Just Desvern sense mnim de temps, acreditat per empadronament de forma efectiva i comprovable. </p><p>2. Treballar actualment a Sant Just Desvern, de forma fixa sense mnim de temps. Per aquests efectes, sha dentendre tenir el centre laboral fix a Sant Just Desvern. </p><p>3. Unitats familiars residents al BAIX LLOBREGAT1. </p><p>b. Membres de la unitat familiar </p><p>A tots els efectes del concurs, es considera com a unitat familiar el conjunt de persones que hagin docupar lhabitatge al qual concursa la persona sollicitant. </p><p>Els membres duna mateixa unitat familiar noms podran participar en el sorteig dun habitatge. </p><p>Les unitats familiars unipersonals noms podran escollir la tipologia dhabitatges de dos i tres dormitoris. </p><p> 1 Abrera, Begues, Castelldefels, Castellv de Rosanes, Cervell, Collbat ,Corbera de Llobregat, Cornell de Llobregat, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Gav, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallej, Palma de Cervell, la Papiol, el Prat de Llobregat, l Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Desp, Sant Vicen dels Horts, Santa Coloma de Cervell, Torrelles de Llobregat, Vallirana i Viladecans. </p></li><li><p>Crta. Reial, 106 edifici Walden 7 locals 6-7 Bases Venda 43 HPO </p><p>08960 Sant Just Desvern Telfon 93 470 79 30 </p><p>c/e: administracio@promunsa.cat </p><p>3 </p><p>Les unitats familiars amb ms dun membre podran escollir indistintament habitatges de dos, tres o quatre dormitoris. </p><p>Tamb es considerar unitat familiar a efectes doptar a habitatges de quatre dormitoris la formada per germans/es, cosins/es, cunyats/des, quan portin ms de tres anys empadronats en el mateix habitatge del sollicitant. </p><p>En el cas que de dues persones sollicitants una sigui menor dedat, laltra haur de demostrar documentalment (amb el llibre de famlia) que ns el pare, la mare, el tutor/a legal o la seva guarda o custdia assignada per una autoritat competent. </p><p>La Comissi dAdjudicaci tindr plenes facultats per resoldre aquells casos dubtosos tan pel que fa a temes relacionats amb les unitats familiars com per a problemes dinterpretaci daquestes bases. </p><p>c. Propietats </p><p>Les persones compradores i membres de la unitat familiar que opten a un daquests habitatges: </p><p>No poden ser titulars de ple domini o dun dret real ds o gaudi sobre un altre habitatge subjecte a protecci pblica, excepte que lhabitatge esdevingui inadequat de forma sobrevinguda per les seves circumstncies personals o familiars. </p><p>Tampoc podran optar a un habitatge, aquelles persones propietries dun habitatge lliure, excepte que se li hagi privat del seu s per causes no imputables a la persona interessada. </p><p>En cap cas hi podran accedir els titulars dun habitatge o dun dret sobre un habitatge que tingui un valor cadastral superior al 40% del peu de lhabitatge que es vol adquirir. </p><p>Aquest valor selevar fins al 60% en determinades ocasions (segons estableix el Pla per al Dret a lHabitatge vigent, decret 75/2014). </p><p>d. Edat </p><p>Majoria dedat de la persona sollicitant. </p><p>e. Tributs </p><p>Estar al dia en el pagament dels tributs i/o qualsevol altre deute municipal, tant de Sant Just Desvern com del municipi on resideixen actualment. </p><p>f. Ingressos econmics </p><p>Els ingressos de les persones sollicitants es computaran en funci dels ingressos familiars. </p><p>Es consideren ingressos familiars els de tots els membres de la unitat familiar tal com es defineix en les normes reguladores de limpost sobre la renda de les persones fsiques. </p></li><li><p>Crta. Reial, 106 edifici Walden 7 locals 6-7 Bases Venda 43 HPO </p><p>08960 Sant Just Desvern Telfon 93 470 79 30 </p><p>c/e: administracio@promunsa.cat </p><p>4 </p><p>1. Nivell mxim dingressos: </p><p>Els ingressos de la unitat familiar no poden superar 5 vegades lIRSC (Indicador Renda de Suficincia de Catalunya) amb relaci a lexercici 2016 </p><p> 1 membre 2 membres 3 membres 4 o ms membres </p><p>53.118,20 54.761,03 57.116,14 59.020,20 </p><p> 2. Nivell mnim dingressos: </p><p> Les persones sollicitants hauran dacreditar uns ingressos mnims, dun 5% del valor de ladjudicaci, durant lany 2016. </p><p>g. Registre de Sollicitants </p><p>Totes les persones adjudicatries dun habitatge hauran destar inscrites al Registre de Sollicitants dHabitatge amb Protecci Oficial de Catalunya abans de la formalitzaci del comproms de compravenda. </p><p>http://www.registresolicitants.cat </p><p>SOLLICITUDS </p><p>Les sollicituds es faran mitjanant el model de lannex 2 degudament emplenat, i aniran acompanyades de la documentaci exigida per acreditar cadascuna de les situacions generals i particulars daccs al sorteig en les seves diferents fases. </p><p>No sadmetr cap sollicitud que no porti la documentaci completa i no vagi signada per la persona interessada. </p><p>INFORMACI PBLICA </p><p>Es donar publicitat a aquestes bases en forma duna convocatria per mitj danuncis a la premsa dmbit provincial i al Butllet Municipal. </p><p>Es distribuir El Full de PROMUNSA a tots els habitatges de Sant Just Desvern. </p><p>Tamb sutilitzaran altres mitjans de difusi com pancartes i OPIS. </p><p>Les bases estaran a disposici de les persones interessades a les oficines de PROMUNSA, en horari doficina i a la web de PROMUNSA : </p><p> http://www.promunsa.cat </p><p>http://www.registresolicitants.cat/http://www.promunsa.cat/</p></li><li><p>Crta. Reial, 106 edifici Walden 7 locals 6-7 Bases Venda 43 HPO </p><p>08960 Sant Just Desvern Telfon 93 470 79 30 </p><p>c/e: administracio@promunsa.cat </p><p>5 </p><p>Horari </p><p>datenci al pblic </p><p>Matins de dilluns a divendres de 9 a 14 hores </p><p>Tardes de dilluns a dimecres de 16 a 18 hores </p><p>TERMINI DE PRESENTACI I RECEPCI DE DOCUMENTACI </p><p>El perode de presentaci de sollicituds s des del </p><p>Dilluns 3 DABRIL a les 9 hores </p><p>fins al </p><p>Divendres 11 DE MAIG a les 14 hores </p><p>ambds inclusius, a les oficines de PROMUNSA: </p><p>Carretera Reial, 106 locals 6-7 (Edifici Walden 7) de Sant Just Desvern. La recepci de documents finalitzar el dia 11 de maig de 2018 a les 14h. </p><p>COMISSI DADMISSI DE SOLLICITUDS </p><p>Estar formada pel Consell d'Administraci de PROMUNSA i actuar com a secretari el gerent de PROMUNSA. </p><p>El Consell d'Administraci de PROMUNSA estudiar les sollicituds presentades i en determinar ladmissi o no, dacord amb el compliment dels requisits exigits en aquestes bases. </p><p>ADMISSI PROVISIONAL DE SOLLICITUDS </p><p>La relaci provisional de persones admeses es far pblica a les oficines de PROMUNSA, al tauler danuncis de l'Ajuntament i a la web de PROMUNSA el dia 5/06/2018 i estar exposada fins el dia 12/06/2018 ambds inclusivament. </p><p>RECLAMACI DE L'ADMISSI PROVISIONAL </p><p>Les persones sollicitants podran efectuar reclamacions davant del Consell d'Administraci, per motius objectius exclusivament, durant el termini dexposici pblica, del </p><p>5 al 12 de juny de 2018 </p><p>Les reclamacions shauran de presentar, mitjanant el formulari que es facilitar a tal efecte, a les oficines de PROMUNSA durant lhorari doficines i a la web de PROMUNSA. </p></li><li><p>Crta. Reial, 106 edifici Walden 7 locals 6-7 Bases Venda 43 HPO </p><p>08960 Sant Just Desvern Telfon 93 470 79 30 </p><p>c/e: administracio@promunsa.cat </p><p>6 </p><p>ADMISSI DEFINITIVA DE SOLLICITUDS </p><p>El Consell d'Administraci resoldr les reclamacions presentades, establir la relaci definitiva de persones admeses i a cada un d'elles li assignar un nmero didentificaci per a la realitzaci del sorteig. </p><p>La relaci definitiva de persones admeses es far pblica al tauler danuncis de l'Ajuntament, a les oficines de PROMUNSA i a la web de PROMUNSA el dia 19/06/2018. </p><p>PROCEDIMENT D ADJUDICACI </p><p>Ladjudicaci es far per sorteig pblic davant de notari, </p><p>el dia 9 de juliol de 2018 a les 17h a la SALA MUNICIPAL de lATENEU </p><p>Abans de comenar el sorteig es far pblica una llista dels habitatges objecte dadjudicaci. La llista especificar les dades de cada pis concret i dels annexos que shi vinculen (trasters i plaa daparcament). </p><p>1. En primer lloc es procedir al sorteig restringit dels 2 habitatges reservats per a persones amb minusvalidesa. </p><p> Si aquests habitatges no sadjudiquessin es reservarien durant sis mesos per si sorts alguna persona amb minusvalidesa interessada que compls amb les bases. Passat aquest temps soferirien als reserves de la llista despera. Les persones que no resultin adjudicatries en aquesta fase, safegiran als diferents grups a, b i c del sorteig general. </p><p> 2.- El sorteig constar de 3 fases en funci dels requisit a) Residncia o Treball: Fase a) En primer lloc es procedir al sorteig entre les persones que resideixin o hagin residit a Sant Just 3 anys de forma continuada, o que treballin actualment a Sant Just i des de fa 5 anys. Fase b) En el supsit que hagin quedat habitatges sense adjudicar de la fase a), es procediria a fer una segona fase del sorteig entre les persones que resideixin o hagin residit a Sant Just durant un perode mnim d1 any de forma continuada, o que treballin actualment a Sant Just i des de fa 2 anys. Fase c) En el supsit que hagin quedat habitatges sense adjudicar de la fase b), es procediria a fer una tercera fase del sorteig entre les persones que, sense mnim de temps, resideixin o hagin residit a Sant Just, treballin actualment a Sant Just, o resideixin al Baix Llobregat. </p></li><li><p>Crta. Reial, 106 edifici Walden 7 locals 6-7 Bases Venda 43 HPO </p><p>08960 Sant Just Desvern Telfon 93 470 79 30 </p><p>c/e: administracio@promunsa.cat </p><p>7 </p><p>MECNICA DEL SORTEIG: </p><p>PROMUNSA, assignar un nic nmero per a participar al sorteig a cadascuna de les persones admeses. El nmero assignat es comunicar per escrit a totes les persones admeses al sorteig i tamb estar escrit a la llista definitiva d'admeses que estar exposada a PROMUNSA, al tauler danuncis de l'Ajuntament de Sant Just Desvern, i a la web de PROMUNSA. Tamb es publicar el mateix dia del sorteig. </p><p>DIA DEL SORTEIG: </p><p>Per als sorteigs: </p><p>- En primer lloc sextraur una bola del bombo de les persones sollicitants. </p><p>- En segon lloc se li assignar un nmero dordre per escollir habitatge. </p><p>Aix successivament, per rigors ordre dextracci, fins a completar una llista amb tots els sollicitants admesos al sorteig. Aquesta llista servir per les adjudicacions i per possibles substitucions en cas de renncia dalguna persona adjudicatria. </p><p>Aquestes substitucions es faran seguint lordre que hagi resultat del sorteig. </p><p>La validesa de la llista de reserva ser de tres anys a partir del lliurament dels habitatges. </p><p>A CONTINUACI </p><p>Sanir cridant les persones adjudicatries, per rigors nmero dordre segons el sorteig celebrat, i en el mateix acte escolliran lhabitatge entre els disponibles. </p><p>ADJUDICACI </p><p>Ladjudicaci definitiva la far el dia 16 de juliol de 2018 el Consell d'Administraci de PROMUNSA. Els resultats de ladjudicaci es faran pblics al tauler danuncis de l'Ajuntament, a la web de PROMUNSA i a les oficines de PROMUNSA, el dia 17 de juliol de 2018 </p><p>CONDICIONS DE L'ADJUDICACI </p><p>Shauran de respectar les condicions generals segents: </p><p>a) Aquelles persones sollicitants que accedeixin als habitatges hauran de destinar-los a domicili habitual i permanent i ocupar-los per la persona adjudicatria dins dels tres mesos segents del lliurament de claus. </p><p>Ladjudicaci dels habitatges sefectuar amb reserva del dret de tempteig i retracte i/o carta de grcia, durant un termini de 30 anys a favor de PROMUNSA i amb carcter subsidiari a l'Ajuntament de Sant Just Desvern. </p><p>La reserva del dret de tempteig i retracte i/o carta de grcia a favor de PROMUNSA es </p></li><li><p>Crta. Reial, 106 edifici Walden 7 locals 6-7 Bases Venda 43 HPO </p><p>08960 Sant Just Desvern Telfon 93 470 79 30 </p><p>c/e: administracio@promunsa.cat </p><p>8 </p><p>far constar a les successives transmissions fins el termini mxim de 30 anys. </p><p>El preu ser el que reguli la normativa dels habitatges amb protecci oficial o figura que el substitueixi, descomptant despeses de reparaci...</p></li></ul>